Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi"

Átírás

1 Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

2 Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések /1/ Nyáregyháza község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. /2/ A közszolgáltatás célja; a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. /3/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Nyáregyháza község (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. /4/ A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagy használója (továbbiakban: ingatlan-tulajdonos) az ingatlanán keletkező szilárd hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történt átadásáról e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 2 (5) Nyáregyháza község Képviselő-testülete által szervezett közszolgáltatás kiterjed: - a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításra; - évi egy alkalommal végzett lomtalanításra; - évi egy alkalommal végzett veszélyes hulladék elszállításra; - települési szilárd hulladék egyes összetevőinek (papír, hulladék, műanyag hulladék, üveg hulladék, fém csomagolási hulladék, zöldhulladék) begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon, hulladékudvarban történő szelektív gyűjtésére - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására. 3 /6/ A települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag Cegléden működtetett, Duna-Tiszaközi Regionális Szilárd-hulladéklerakó telephelyen történhet. /7/ Az ingatlan-tulajdonos az alkalmilag keletkezett települési hulladékot a /6/ bekezdésben meghatározott létesítménybe mennyiségi korlátozás nélkül maga is elszállíthatja, és a lerakási díj megfizetési mellett elhelyezheti. 1 Módosította: 2/2010. (I. 27.) rendelet 1.. /1/, hatályos: február 1. 2 Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 1.. /1/, hatályos: április 1. 3 Módosította: 2/2010. (I. 27.) rendelet 1.. /3/, hatályos: február 1.

3 4(8) A település közigazgatási területén a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a SM-KRHK Konzorcium, /Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Kft.- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft./ 1181 Budapest, Zádor út 4. (továbbiakban: szolgáltató), b) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek (papír, hulladék, műanyag hulladék, üveg hulladék, fém csomagolási hulladék, zöldhulladék) begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon, hulladékudvarban történő szelektív gyűjtésére, települési szilárd hulladék ártalmatlanítására jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft Kecskemét, Strázsa utca 9. (továbbiakban: szolgáltató). II. Fejezet Az ingatlan-tulajdonos kötelezettségei 2. /1/ Az ingatlan-tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy a./ a települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállítására való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, b./ az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésre az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, c./ a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendelet és közbiztonságot ne zavarja. /2/ Az ingatlan-tulajdonos, a közszolgáltatás igénybevételére újonnan kötelezetté vált ingatlantulajdonos köteles e tényt 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. III. fejezet A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, A közszolgáltatás kötelező igénybevétele. 3.. (1) Az ingatlan-tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A szolgáltatás igénybevételére ide nem értve a szelektív gyűjtést és az ártalmatlanítást a szolgáltató közvetlenül köt szerződést az ingatlan-tulajdonosokkal. 5 /2/ A helyi közszolgáltatás keretében az ingatlan-tulajdonos és szolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a szolgáltató az ingatlan-tulajdonos számára a szolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. /3/ Az ingatlan-tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó alkalmi hulladék 4 Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 1.. /2/, hatályos: április 1. 5 Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 2.. /1/, hatályos: április 1.

4 gyűjtésére a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott gyűjtő-eszközt (környezetbarát zsákot) köteles igénybe venni. A községben alkalmazandó gyűjtőedény típusokat az l. sz. melléklet tartalmazza. /4/ 6 Az ingatlan-tulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust, és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. A gyűjtőedény meghatározásánál a figyelembe vett hulladék nem lehet kevesebb, mint a.) a lakás és családi házak esetén 35 liter/lakás/hét b.) vállalkozás esetén: a közszolgáltatóval kötött külön szerződésben meghatározott mennyiség. 7 (5) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egy alkalom. Az ürítések napját és az esetleges módosításokat a helyben szokásos módon, legalább évenként közzé kell tenni (továbbiakban: járatterv). A szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap munkaszüneti napra esik. (6) 8 Az ingatlan-tulajdonos által termelt újrahasznosítható hulladékok gyűjtése a következő módszerekkel történhet: a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, b) hulladék udvarok üzemeltetésével, c) házhoz menő begyűjtéssel. (7) 9 A szelektív hulladékkezelési és hulladékártalmatlanítási közszolgáltatást igénybe vevők (fogyasztók) a közszolgáltatási díjat közvetlenül a települési szilárdhulladék begyűjtését és elszállítását végző közszolgáltatóknak fizetik meg. (8) 10 A házhoz menő szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat a szolgáltató szükség szerint juttatja el az igénybevevőkhöz. A hulladék gyűjtésére és szállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek. /1/ Az ingatlan-tulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni nem lehet. 4.. Az ingatlan-tulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző napon 18 órától helyezheti ki közterületre a gyűjtőedényt. Az ingatlan-tulajdonos köteles a gyűjtőedényeket hulladékelszállítás céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 6 Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 2.. /2/, hatályos: április 1. 7 Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 2.. /3/, hatályos: április 1. 8 Kiegészítette: 5/2011. (III. 09.) rendelet 3.., hatályos: április 1. 9 Kiegészítette: 5/2011. (III. 09.) rendelet 3.., hatályos: április Kiegészítette: 5/2011. (III. 09.) rendelet 3.., hatályos: április 1.

5 /2/ A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat. /3/ Az ingatlan-tulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. /4/ Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek ki, ami az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan-tulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. /5/ Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végező személyek vagy más személyek testi épségét. /6/ A szolgáltató a díjfizetés igazolására és az edényzet azonosítására évente matricát biztosit az ingatlan-tulajdonosnak, amelyet a szolgáltatást igénybevevőnek az edényzetre kell felragasztania. /7/ A szolgáltató a gyűjtőedények mellé szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles külön díjfizetés ellenében elszállítani. IV. fejezet A szolgáltatásra vonatkozó szerződés /1/ A szolgáltató és az ingatlan-tulajdonos közötti szerződést írásban kell megkötni. 5.. /2/ A szilárd hulladék kezelés közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 1. Megrendelő adatai: 1.1. Magánszemély esetén: a./ név b./ cím 1.2. Cégbejegyzéssel rendelkező szervezet esetén: a./ Név (képviselő) b./ cím c./ adószám d./ bankszámlaszám e./ cégjegyzékszám 2. A szolgáltató azonosító adatai:

6 3. Szerződés tárgyát: a./ közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja b./ edény darabszámát és ürítési térfogatát c./ ürítési napot d./ teljesítés helyét e./ ürítési gyakoriságot 4. Szolgáltatási díjat a./ díjtételt ÁFA nélkül edénytípusonként b./ fizetési határidőt és fizetési módot c./ hátralék esetén felszámítható kamat mértékét 5. Számlázás módját a./ számla kibocsátás idejét 6. Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat a./ megrendelő által közölt adatokat b./ közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelő igényéhez kapcsolódó esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról, c./ díjfizetést igazoló matricáról. 7. Szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét és idejét 8. Szerződés módosítás és felmondás feltételeit. V. fejezet Hulladékkezelési közszolgáltatási díj 6.. /1/ A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelet 2. számú mellékletében határozza meg. /2/ Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedévente utólag köteles megfizetni. 11 (3) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. /4/ A szolgáltató köteles évente költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni. /5/ A közszolgáltatás havi díját a következő séma alapján kell meghatározni: Egységnyi díjtétel x éves ürítési szám 12 = havi díj Egységnyi díjtétel = gyűjtő-edényzet egyszeri ürítési díja 11 Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 4.., hatályos: április 1.

7 /6/ Nem magánszemély, egyéb ingatlan-tulajdonos esetén a közszolgáltatási díjat a szolgáltató havonta számlázza. 6/A. 12 (1) A 80. életévét betöltött egyedül élő ingatlan-tulajdonos amennyiben 35 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik mentesül a közszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ingatlan-tulajdonos az (1) bekezdés szerinti hulladékgyűjtő edénynél nagyobb űrmértékű hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, úgy a közszolgáltatási díj megfizetésénél a 35 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény ürítésének díjával megegyező mértékű kedvezményben részesül. (3) A mentességre, vagy a kedvezményre való jogosultság kezdőnapja a 80. életév betöltésének hónapját követő hónap első napja. (4) A mentességre, vagy kedvezményre való jogosultság tényéről a Polgármesteri Hivatal értesíti a közszolgáltatót. Közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 7.. /1/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 3 hónapot meghaladó távollét esetén lehetséges. /2/ Az ingatlan-tulajdonos a szolgáltatónak és az Önkormányzatnak történő egyező, írásos bejelentés alapján a kötelező közszolgáltatást szüneteltetheti. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 8.. /1/ A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató gondoskodik. A lomtalanítás része a kötelező közszolgáltatásnak. /2/ A hulladékot az ingatlan-tulajdonos a szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt. /3/ Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. /4/ A szolgáltató az /1/, /2/ és /3/ bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles külön díjfizetés ellenében elszállítani. VI. fejezet Szabálysértések 12 Kiegészítette: 13/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. (1), hatályos május 1.

8 A köztisztasági rendelkezések megszegésének következményei Záró rendelkezések E rendelet január 1-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg a többször módosított, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2006 (VII. l1.) ÖK. sz. rendelet 1.. /5/ bekezdése, 2.. /1/ bekezdés a.), b.), c.), d.), e.) és g.) pontja, 13. -a, a, 15. -a, 16.. /1/-/2/ és /4/-/7/ bekezdése, 17. -a, 17/A. -a, 20.. /2/ bekezdés b.), c.), d.) és u.) pontja hatályát veszíti. Kravecz Lászlóné sk. polgármester Zinger Miklós sk. jegyző l. számú melléklet 15 Kötelezően igénybeveendő gyűjtőedények felsorolása Lakásonként: 1 fős háztartás esetén: 60 literes, vagy nagyobb szelektív hulladékgyűjtés esetén: 35 literes, vagy nagyobb 2 fős háztartás esetén: 80 literes, vagy nagyobb szelektív hulladékgyűjtés esetén: 60 literes, vagy nagyobb 3 vagy 4 fős háztartás esetén: 110 literes, vagy nagyobb szelektív hulladékgyűjtés esetén: 80 literes vagy nagyobb 5 fős vagy annál nagyobb háztartás esetén: 110 literes, vagy nagyobb szelektív hulladékgyűjtés esetén: 110 literes vagy nagyobb Vállalkozásonként: 13 Hatályon kívül helyezte: 17/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet 12.., hatálytalan: május Hatályon kívül helyezte: 17/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet 12.., hatálytalan: május Módosította: 5/2011. (III. 09.) rendelet 5.. (1), hatályos: április 1.

9 a közszolgáltatóval kötött külön szerződésben meghatározott mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény számú melléklet Egységnyi köztisztasági díj meghatározása október 1. és december 31. közötti időszakra Szilárd hulladék: Az egy literre jutó fajlagos díjtétel 3,70 Ft + ÁFA/ liter Egységnyi díjtétel: - 35 liter 129,50 Ft + ÁFA - 60 liter 222,00 Ft + ÁFA - 80 liter 296,00 Ft + ÁFA liter 444,00 Ft + ÁFA liter 888,00 Ft + ÁFA A rendelet 1.. (7) bekezdése szerinti esetben a lerakási díj 2,1 Ft +Áfa/liter. 1. számú függelék E rendelet alkalmazásában a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. -ában és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. -ában, valamint a 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet 2.. /2/ bekezdésében foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni. 16 Módosította: 21/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.. (1), hatályos: október 1.

10 E rendelet alkalmazásában: l. települési szilárd hulladék: a./ háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használati helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, b./ közterületi hulladék: a közforgalmú és zöldterületen keletkező, c./ háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályokban meghatározott veszélyesnek nem minősülő hulladék /213/2001. /XI.l4./ Korm. r. 3..a./ pontja/ 2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán /külön/ tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e, 3. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött, vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. 4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. 5. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, és ártalmatlanítása, 6. szolgáltató: Nyáregyháza község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő, 7. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendeletben megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása /a hulladék kezelése/, illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése. 8. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonosok által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagykereki Községi Önkormányzat

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sárrétudvari

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII.4) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII.4) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII.4) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő -

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben