Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú"

Átírás

1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2006. (VI. 29.), valamint a 14/2007.(XII.15.) számú rendelettel ) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16.. /1/ bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt.) 23..-a felhatalmazása alapján az ingatlantulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. /1/ Lepsény Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. /2/ A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügyi, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrzése. /3/ A képviselő-testület határozza meg azokat a településrészeket, ahol az ingatlanokban keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása kizárólag szállító gépjárműhöz tartozó, meghatározott méretű és szerkezetű hulladékgyűjtő és tároló edénnyel történik. Ezen településrész a nagyközség közigazgatási területének teljes belterülete. /4/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa, használója köteles igénybe venni. /5/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről a/ a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény ( továbbiakban: Hgt ) 13..-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy

2 b/ a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan- környezeti szempontból a Hgt ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. /6/ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a településen szilárd hulladék alábbi fajtáira: - háztartási hulladék, - egyéb szilárd hulladék /7/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. /8/ A közszolgáltatást a képviselő-testület által kijelölt e tevékenység ellátására alkalmas gazdasági társaság vagy vállalkozás végzi. A képviselő-testület és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás ellátására szerződést köt. /9/ A kötelező közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület a közszolgáltatást jelenleg is ellátó, a környező önkormányzatokkal közös, többségi önkormányzati tulajdonban lévő Polgárdi VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Részvénytársaságot bízza meg. A közszolgáltatás ellátásának rendje 2.. /1/ A hulladék összegyűjtése, szállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontjában a közszolgáltatást végző és a képviselő-testület állapodik meg. Ha a szolgáltató az ütemezett napon a hulladék elszállítását neki felróható szervezési hiányosság, vagy géphibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a szolgáltatást 24 órán belül köteles pótolni. /2/ Az időpont megváltoztatására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, melyről a szolgáltatást igénybe vevőket előzetesen - megfelelő időben- tájékoztatni kell. /3/ Az 1. számú melléklet szerinti, megfelelő szerkezetű tárolóedény beszerzése, pótlása, javítása a tulajdonos, használó kötelessége. /4/ A szolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot az üzemeltetésében lévő polgárdi hulladéklerakó telepére szállítani, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni. /5/ A tulajdonos köteles a tárolóedényt a hulladék elszállítása céljából a szállítás napján a gyűjtőjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni úgy, hogy a tárolóedény a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne tegyen. /6/ A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

3 /7/ Az /5/ bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az erre kijelölt helyeken. /8/ Az ürítés (elszállítás) alkalmával szennyeződött közterületet a szolgáltató köteles haladéktalanul feltakarítani. Az edény mellé rakott, vagy edény meghibásodása folytán kiszóródott hulladékot azonban az igénybevevő köteles összetakarítani. /9/ A szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha az nem a megfelelő méretű és szerkezetű tárolóedényben, vagy a szolgáltató által a lakossági többlet hulladékának elszállítására rendszeresített műanyag zsákban került kihelyezésre, illetve a kihelyezett edény vagy zsák olyan anyagot tartalmaz, amely a hulladékkal együtt nem gyűjthető. /10/ Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. /11/ A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (használója) szükség szerint gondoskodni köteles. /12/ A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. /13/ A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe -annak engedélye nélkül- hulladékot elhelyezni tilos. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 3.. /1/ A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. /2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni.

4 /3/ A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. /4/ A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 4. ában foglaltakat kell alkalmazni. /5/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. A szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 4.. /1/ A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: a szerződő felek megnevezését, a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalást, a szállítás helyét és gyakoriságát, a gyűjtőedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket, az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott - mint legmagasabb mértékű - díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi, a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerint meghatározott díja), az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget, a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit. /2/ A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól. A közszolgáltatás díja 5.. A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával és elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjait az 1.* számú melléklet tartalmazza. *( módosította a 14/2007.(XII.15.) rendelet 1. -a, hatályos január -1 től )

5 Mentességek, kedvezmények 6.. /1/ Magánszemély díjfizetési kötelezettségét a magánszemély kérelmére az önkormányzat a tárgyévben egészében átvállalhatja, ha az ingatlan tulajdonos, használó a 70. életévét betöltötte és akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedül álló magánszemélynél pedig a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át. /2/ A havi jövedelem kiszámításánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott jövedelmeket, rendszeres pénzellátásokat kell figyelembe venni. /3/ A kérelem elbírálásához a kérelmező köteles saját maga és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat, és az egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat a 32/1993.(II.17.) számú Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formában benyújtani. /4/ A közszolgáltatási díj átvállalásáról a polgármester határozattal dönt, melyet meg kell küldeni az érintetteknek és egyidejűleg intézkedni kell a díjnak a szolgáltató javára történő átutalásáról. 7.. /1/ Azon egyedülélő magánszemély esetében, aki betöltötte a 60. életévét a magánszemély kérelmére az önkormányzat a tárgyévben 40% mértékű szolgáltatási díjkedvezményt biztosíthat, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át. /2/ A díjkedvezmény házaspárok esetében is megállapítható, ha egyikük betöltötte a 70. életévét, és együttes havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. /3/ A kérelem elbírálásához a kérelmező köteles a 6.. (2) bekezdésének figyelembevételével a 6.. (3) bekezdésben foglalt igazolásokat csatolni. /4/ A díjkedvezmény megállapításáról a polgármester határozattal dönt, melyet meg kell küldeni az érintetteknek és a szolgáltatónak 8.. /1/ A szolgáltatási díjmentesség és díjkedvezmény megállapításánál a 60., illetve 70. életkort annak betöltését követő évben kell figyelembe venni. /2/ A szolgáltatási díjmentesség és díjkedvezmény megállapításánál: Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

6 /3/ A szolgáltatási díjmentesség és díjkedvezmény, határozatlan időre is megállapítható, mely esetben azokat legalább kétévente felül kell vizsgálni. 8/A..* A helyi hulladékgyűjtő udvar ( Lepsény, Vasút u. 76. hrszám ) igénybevétele azon ingatlantulajdonosok részére térítésmentes, akik a közszolgáltató által kiküldött számla, valamint a befizetést igazoló postai feladóvevény bemutatásával a hulladék átadásakor igazolják a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét és a közszolgáltató felé díjtartozásuk nincs, az adott időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjat megfizették. *( 8/A..- val kiegészítette a 11/2006. (VI. 29.) önk rendelet 1. -a, hatályos július 1. napjától) Lomtalanítás 9.. /1/ Egyéb szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgyak, a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék összegyűjtése és elszállítása a tulajdonos vagy a használó feladata. Az önkormányzat a szervezett elszállításról lomtalanítás útján gondoskodhat. /2/ A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente 1 alkalommal a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. /3/ A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. /4/ Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszközök által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. /5/ Az 1m3 feletti - veszélyesnek nem minősülő- építési törmelék megfelelő méretű konténerben történő elhelyezéséről és elszállításáról, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. A településen keletkezett szilárd hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása 10.. /1/ A településen keletkezett szilárd hulladékot kizárólag az önkormányzat által erre a célra megjelölt lerakóhelyen szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. A lerakóhelyek helyét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /2/ A lerakóhelyen csak olyan településen keletkezett hulladék helyezhető el és ártalmatlanítható, amely a lerakóhely üzemeltetését károsan nem befolyásolja.

7 Szabálysértési rendelkezések 11.. /1/ Amennyiben a cselekmény más súlyosabb büntető rendelkezés hatálya alá nem esik, szabálysértést követ el és ,- Ft- ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható az, aki a rendelet 2.. /7/, /8/, /12/, /13/ bekezdésében és a 10.. /2/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt tettenérés esetén - a polgármesteri hivatal részéről eljárt felhatalmazott személy 500,-Ft-tól ,- Ft- ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Értelmező rendelkezések 12.. E rendelet alkalmazásában: a) települési szilárd hulladék: aa) háztartási hulladék: az embernek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott- veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. b) e rendelet szempontjából nem minősül szilárd hulladéknak: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint az épülettörmelék, kődarabok, vasdarabok, betondarabok. Nem minősül továbbá hulladéknak a sár, a kerti és gazdasági hulladék, a falomb, valamint -a lakossági díjszámítás szempontjából- a gazdasági tevékenységből származó hulladék, amelynek mennyisége szállításonként 0,11 m3-t meghaladja, illetve minden tárgy vagy hulladék, amelynek elhelyezése terjedelménél fogva nem fér bele a rendszeresített gyűjtőedényzetbe. c) gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény c/ pontja szerinti szervezet. d) háztartás: egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. e) ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója. f) szolgáltató: a Lepsény település közigazgatási területének belterületén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő. g) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. h) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark).

8 Záró rendelkezések 9.. /1/ Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltásról szóló 3/2002.(II.28.) számú rendelete, valamint módosításáról szóló 20/2002. (XII.15.), 8/2003.(VI.27.) és 12/2003. (X.1.) számú rendelete. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Lepsény, december 17. PH. Kiss István s.k. polgármester Fekete Lászlóné s.k. jegyző

9 1. számú melléklet * *(a mellékletet módosította a 14/2007. (XII.15.) önk rendelet 1. -a, hatályos január 1. napjától) I. Hulladékkezelési közszolgáltatás díjai: 1. Szemétszállítás díjai: Edényzet literes 240 literes 1100 literes 4 m3-es konténer 2. Ft/ürítés 198.-Ft 398.-Ft Ft Ft Edényzet bérletek díjai: Edényzet: 1,1 m3 konténer 4 m3-es konténer Ft Ft A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. I. A kijelölt hulladéklerakó helyek: - Polgárdi Regionális Hulladéklerakó (Polgárdi) Hulladékudvar (Lepsény, Vasút utca 76. hrsz)

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben