BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V..."

Átírás

1 Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányzt.../2009. (...) sz. önkormányzti rendeletének meglkotásár z önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Tisztelt Képviselő-testület! Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányztánk Képviselő-testülete évi költségvetésében 50 millió Ft-ot céltrtlékb helyezett z első lkáshoz jutók támogtásár. A lkosság részéről több megkeresés volt támogtási lehetőségről, illetve z igényléssel kpcsoltbn. Erre célr évben volt utoljár összeg betervezve, ezért szükséges z önkormányzti kmtmentes hitel folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséről szóló 19/2004. (V. 20.) számú helyi rendelet felülvizsgált. Az idei költségvetésben külön keret került betervezésre bérleti jog megváltásár, illetve kmtmentes hitel folyósításár, ezért jvsoljuk módosítni 3. (1) bekezdését zzl, hogy z önkormányzti lkásbn élők csk bbn z esetben legyenek jogosultk támogtásr, h bérleti jogviszonyukról pénzbeli térítés nélkül mondnk le. A pályázttás és beérkezett igények elbírálás továbbr is Szociális és Egészségügyi Bizottság htásköre mrdn, de céltrtlékb helyezett összeg felszbdításáról Képviselő-testület jogosult dönteni. A korábbi rendelet meglkotáskor lkásügyi feldtok Vgyonkezelő Zrt-nél voltk, illetve több helyen módosultk z elnevezések, ezért kisebb, de több helyen megjelenő változttások mitt nem jvsoljuk korábbi rendelet módosítását, hnem új rendelet meglkotását látjuk indokoltnk. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ugusztus 26-i ülésén jvsolt módosítás z előterjesztésben vstg, álló betűtípussl átvezetésre került.

2 A Pénzügyi Bizottság megtárgylt z előterjesztést, és több módosítási jvslttl élt: (jelölése vstgított betűvel) - jvsolj hitel szót kölcsönre módosítni; - jvsolj rendelet 3. (1) bekezdés korábbn e), Szociális és Egészségügyi Bizottság jvsltár történt módosítás után f) pontjából törölni vgy rendelkezett" kifejezést; - jvsolj z 5. (3) bekezdését törölni; - jvsolj, hogy z 50 millió Ft felszbdításár z I. féléves beszámoló elfogdásr térjenek vissz. A Jogi Bizottság véleményét z elnök z ülésen ismerteti. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön rendelet meglkotásáról, illetve céltrtlék felszbdításáról. Rendeletlkotási jvslt: Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő testülete meglkotj.../2009. (VIII. 27.) számú rendeletét z önkormányzti kmtmentes hitel folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez. Htározti jvslt Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete évi költségvetésben Első lkáshoz jutás támogtásár" céltrtlékb helyezett 50 millió Ft-ot felszbdítj. Htáridő: október 24. Felelős: Verbi Ljos polgármester Végrehjtásért felelős: Végrehjtás előkészítéséért felelős: dr. Neszteli István jegyző Bjtek Mihályné főosztályvezető Ehrenberger Krisztin főosztályvezető Budpest, szeptember 4. Verfci Ljos Törvényességi szempontból látt: dr. Neszteli István jegyző <? r t_

3 .../2009. (...) Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzti rendelet önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján következő rendeletet lkotj: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet htály kiterjed zokr: - mgyr és uniós tgállmok polgárir, kik Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén állndó bejelentett lkóhellyel rendelkeznek, és kikkel szemben nem áll fenn z e rendeletben meghtározott egyéb kizáró ok. A KÖLCSÖN JUTTATÁSÁNAK JÖVEDELMI, VAGYONI FELTÉTELEI 2. (1) A rendelet 4. -ábn meghtározott összegen belül kért kmtmentes kölcsön ( továbbikbn: kölcsön) z rr rászoruló, sját megtkrítássl rendelkező kérelmezőnek kkor dhtó - sját nygi eszközök kiegészítéseként - vételár vgy z építkezés költségeire, h ) z igénylők sját forrásikból z ingtln költségeinek leglább 10 %- fedezetével rendelkeznek és b) tuljdont szerző igénylők z lábbik: - házstárs - élettárs - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő c) z együtt költözők egy főre jutó átlgos hvi nettó jövedelme leglább kétszerese kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének, és nem hldj meg kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének htszorosát. (2) E rendelet lklmzásábn nem tekinthető sját forrásnk pénzintézeti hitel, sját forrásként vehető figyelembe vissz nem térítendő állmi támogtás, z lpítványi, munkálttói támogtás, fitl házsok vissz nem térítendő támogtás, ide értve gyermek és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény i lpján biztosított otthonteremtési támogtást.

4 A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁT KIZÁRÓ FELTÉTELEK 3. (1) Nem biztosíthtó kölcsön zoknk z igénylőknek, - z egyéb feltételek fennállás esetén sem - ki: ) önkormányzti lkásbn bérlő, kivéve, h bérleményét képező önkormányzti tuljdonú bérlkás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés igénylése nélkül kezdeményezi z ingtlnszerzés érdekében, b) önkormányzti lkásbn bérlőtárs, c) bérleti jogviszony kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében szűnt meg. d) kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül bérlkásr fennálló lkásbérleti jogát kisebb szobszámú bérlkásr cserélte, illetve lemondássl, vgy bérleti szerződés módosításávl megszüntette, - kivéve, h lemondás vgy szerződésmódosítás után lkásról vló rendelkezés z önkormányztot illette meg, vgy lkás bérlője (bérlői) igénylő bérlőtárs(i) lett(ek), e) korábbn már első lkáshoz jutók támogtásábn részesült, f) lkástuljdonnl rendelkezik, kivéve, h jelenleg nem vétel útján lkás résztuljdonos, vgy korábbn résztuljdonos volt. (2) Nem folyósíthtó kölcsön nnk, kinek vele együtt költöző hozzátrtozój lkástuljdonnl vgy önkormányzti lkásr fennálló bérleti vgy bérlőtársi joggl rendelkezik. A KÖLCSÖN MÉRTÉKE 4. (1) A kmtmentes kölcsön Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén elhelyezkedő legfeljebb ,-Ft vételárú lkás vásárlás vgy építési költségű lkás építése esetén folyósíthtó, vételár vgy z építési költség nem több, mint 50 %-ár. (2) A folyósított kölcsön összege - 2. (1) bekezdésében foglltkt is figyelembe véve - mximum ,-Ft lehet. A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI 5. (1) A kölcsönt hvi egyenlő részletekben, törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb 15 év ltt kell visszfizetni. (2) A kölcsön visszfizetését kölcsönszerződés megkötését követő második hónp 1. npján kell megkezdeni. (3) H z dós kölcsön odítélése után kötött kölcsönszerződésben fogllt, kölcsön visszfizetésére válllt kötelezettségeiket törlesztő részletek megfizetésével időrányosn 6 hónpig mrdéktlnul teljesítik, képviselő-testület z igénylők körülményei vizsgált után kölcsönszerződés fennállás ltt - legfeljebb 2 lklomml - törlesztést legfeljebb 1 évre felfüggesztheti, h:

5 ) csládtgok egy főre jutó nettó jövedelme trtósn - leglább 6 hónpot elérő időtrtm ltt - z öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének másfélszerese ltt mrd, vgy b) csládot lkásingtln megszerzésével kpcsoltbn terhelő kidások összege cslád összes hvi nettó jövedelmének 50 %-át - kérelem benyújtását megelőző 6 hónpig - meghldt és még huzmos ideig meghldj. A kölcsön visszfizetésének időtrtmáb felfüggesztés nem számít bele. (4) A Képviselő-testület kölcsön még fennálló részét teljes egészében elengedheti z dós (két vgy több dós esetén vlmennyi dós) hlál esetén, h z ingtlnt z dós (dósok) kiskorú gyermeke örökli, vgy kiskorú gyermekeik öröklik. 6. (1) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni és törvényes kmtit megtéríteni, h kölcsönben részesített ) lkást cserelkás nélkül elidegeníti, b) lkást egészében nem lkás céljár hsznosítj, z egész lkást mg nem lkás céljár hsználj; lkás egészét bérbe dj, kivéve, h lkásból vló távolléte ideiglenes és indokolt, c) hitelező vgy szerve félrevezetésével, vlóságnk nem megfelelő dtok közlésével jutott kölcsönhöz. (2) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni, h kölcsönben részesített lkást jvár kikötött értékkülönbözettel, illetve kerületen kívül elcseréli. 7. (1) A kölcsön jutttás áltl szerzett ingtlnr - trtozás teljes visszfizetéséig - z ingtln-nyilvántrtásb jelzálogjogot, és nnk biztosításár elidegenítési és terhelési tillmt kell bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tillom Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi mérlegelése lpján bbn z esetben törölhető, h: ) z dós kölcsön jutttás áltl szerzett ingtln elidegenítésével egyidejűleg kerületben másik, biztosítékot jelentő ingtln tuljdonjogát szerzi meg, melyre jelzálogjog z önkormányzt jvár bejegyezhető, b) Képviselő-testület e rendelet 5. (5) bekezdése lpján visszfizetés elengedéséről dönt. (3) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog rnghelyével kpcsoltos ügyekben Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI 8. (1) A kölcsön folyósításár irányuló kérelmet z e célr rendszeresített nyomttványon Polgármesteri Hivtl Szociális és Egészségügyi Főosztályán lehet benyújtni.

6 (2) A kérelemhez mellékelni kell: ) sját, vlmint z e rendelet 2. b) pontjábn meghtározott együtt költöző hozzátrtozóink kérelem benyújtását megelőző 12 hónpr vontkozó nettó jövedelemigzolását, illetve vgyoni viszonyokr vontkozó nyiltkoztot, z ingtlnok tuljdoni lpjit, b) z dásvételi szerződést, vgy z építési engedélyt és z építkezés költségvetését. 9. (1) A támogtást pályázti eljárás lpján, z éves költségvetés keretein belül jutttj z Önkormányzt rászorulóknk. A pályáztokt jvsltávl Szociális és Egészségügyi Főosztály terjeszti Szociális és Egészségügyi Bizottság elé. (2) A pályáztokt Szociális és Egészségügyi Bizottság mérlegelési jogkörében e rendeletben meghtározott feltételek szerint bírálj el. (3) A pályáztot Kőbányi Hírek című helyi lpbn és Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt hivtlos honlpján, illetve Polgármesteri Hivtl hirdető tábláin kell meghirdetni. (4) A kölcsön folyósításár kiírt pályázt bedásánk htárideje Kőbányi Hírek című helyi lpbn történő megjelenésétől számított leglább két hét. VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 10. A Budpest Főváros X. kerület_kőbányi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl jogosult nyilvántrtni és kezelni zokt személyes dtokt, melyeket e rendelet lklmzás során kölcsön folyósítás iránti kérelem elbírálásánk előkészítése, vlmint meghozott döntés végrehjtás érdekében igényelhet. 11. (1) Jelen rendelet kihirdetése npján lép htályb, rendelkezéseit htályb lépését követően bedott kérelmek esetében kell lklmzni. (2) E rendelet htályb lépésével egyidejűleg htályát veszti 20/2006. (V.19.) számú és 28/2005.(VI. 17.számú vlmint 44/2004.(VII. 15. számú önkormányzti rendelettel módosított 19/2004.(V.20.) számú önkormányzti rendelet z önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első ingtlnszerzéshez. (3) E rendelet belső pici szolgálttásokról szóló, z Európi Prlment és Tnács 2006/123/EK irányelvnek vló megfelelést szolgálj. Verbi Ljos polgármester Dr. Neszteli István jegyző Kihirdetés npj: Budpest, Htályblépés npj:budpest,

7 A bijurff&lgcde. eiw-u/ ^ módost- 19/2004. (V. 20.) Budpest Kőbányi Önkormányzti rendelet önkormányzti kmtmentes hitel folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Egységes szerkezetben 3..../2009. (...) Budpest FővárosX. kerület Kőbányi Önkormányzti rendelet önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Budpest Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján következő rendeletet lkotj: Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján következő rendeletet lkotj: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet htály kiterjed zokr: - mgyr és uniós tgállmok polgárir, kik Budpest Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén lkóhellyel rendelkeznek, és kikkel szemben nem áll fenn z e rendeletben meghtározott egyéb kizáró ok. A HITEL JUTTATÁSÁNAK JÖVEDELMI, VAGYONI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet htály kiterjed zokr: - mgyr és uniós tgállmok polgárir, kik Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén állndó bejelentett lkóhellyel rendelkeznek, és kikkel szemben nem áll fenn z e rendeletben meghtározott egyéb kizáró ok. A KÖLCSÖN JUTTATÁSÁNAK JÖVEDELMI, VAGYONI FELTÉTELEI 2. (1) A rendelet 4. -ábn meghtározott összegen belül kért kmtmentes hitel ( továbbikbn: hitel) z rr rászoruló, sját megtkrítássl rendelkező kérelmezőnek kkor dhtó - sját nygi eszközök kiegészítéseként - vételár vgy z építkezés költségeire, h 2. (1) A rendelet 4. -ábn meghtározott összegen belül kért kmtmentes kölcsön ( továbbikbn: kölcsön) z rr rászoruló, sját megtkrítássl rendelkező kérelmezőnek kkor dhtó - sját nygi eszközök kiegészítéseként - vételár vgy z építkezés költségeire, h 1 Módosított: 20/2006. (V. 19.) sz. rendelet. Htályos: VI. 1-től 2 Módosított: 20/2006. (V 19.) sz. rendelet. Htályos: VI. 1-től 3 Módosított: 44/2004. (VII 15.) sz. rendelet. Htályos: VIII. 1-től 4 Módosított: 44/2004. (VII. 15.) sz rendelet. Htályos: VIII. 1-től 5 Kiegészítette: 28/2005. (VI. 17.) sz. rendelet. Htályos: VII. 1-től 6 Kiegészítette: 28/2005. (VI. 17.) sz. rendelet. Htályos: VII. 1-től

8 2 ) z igénylők sját forrásikból z ingtln költségeinek leglább 10 %- fedezetével rendelkeznek és b) tuljdont szerző igénylők z lábbik: házstárs élettárs kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő c) 1 z együtt költözők egy főre jutó átlgos hvi nettó jövedelme leglább kétszerese kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének, és nem hldj meg kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének htszorosát. (2) E rendelet lklmzásábn nem tekinthető sját forrásnk pénzintézeti hitel, sját forrásként vehető figyelembe vissz nem térítendő állmi támogtás, z lpítványi, munkálttói támogtás, fitl házsok vissz nem térítendő támogtás, ide értve gyermek és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény i lpján biztosított otthonteremtési támogtást. ) z igénylők sját forrásikból z ingtln költségeinek leglább 10 %- fedezetével rendelkeznek és b) tuljdont szerző igénylők z lábbik: - házstárs - élettárs - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő c) z együtt költözők egy főre jutó átlgos hvi nettó jövedelme leglább kétszerese kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének, és nem hldj meg kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének htszorosát. (2) E rendelet lklmzásábn nem tekinthető sját forrásnk pénzintézeti hitel, sját forrásként vehető figyelembe vissz nem térítendő állmi támogtás, z lpítványi, munkálttói támogtás, fitl házsok vissz nem térítendő támogtás, ide értve gyermek és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény i lpján biztosított otthonteremtési támogtást. A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁT KIZÁRÓ FELTÉTELEK A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁT KIZÁRÓ FELTÉTELEK 3. (1) Nem biztosíthtó hitel zoknk z igénylőknek, - z egyéb feltételek fennállás esetén sem - ki: ) önkormányzti lkásbn bérlőkivéve, h bérleményét képező önkormányzti tuljdonú bérlkás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés ellenében kezdeményezi z ingtlnszerzés érdekében, b) önkormányzti lkásbn bérlőtárs, 3. (1) Nem biztosíthtó kölcsön zoknk z igénylőknek, - z egyéb feltételek fennállás esetén sem-ki: ) önkormányzti lkásbn bérlő, kivéve, h bérleményét képező önkormányzti tuljdonú bérlkás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés igénylése nélkül kezdeményezi z ingtlnszerzés érdekében, b) önkormányzti lkásbn bérlőtárs, c) bérleti jogviszony kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében

9 3 c) kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül bérlkásr fennálló lkásbérleti jogát kisebb szobszámú bérlkásr cserélte, illetve lemondássl, vgy bérleti szerződés módosításávl megszüntette, - kivéve, h lemondás vgy szerződésmódosítás után lkás rendelkezése z önkormányzt lehetősége mrdt, vgy lkás bérlője (bérlői) igénylő bérlőtárs(i) lett(ek), d) korábbn már első lkáshoz jutók támogtásábn részesült, e) lkástuljdonnl rendelkezik, vgy rendelkezett - kivéve, h jelenleg nem vétel útján lkás résztuljdonos, vgy korábbn résztuljdonos volt. szűnt meg. d) kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül bérlkásr fennálló lkásbérleti jogát kisebb szobszámú bérlkásr cserélte, illetve lemondássl, vgy bérleti szerződés módosításávl megszüntette, - kivéve, h lemondás vgy szerződésmódosítás után lkásról vló rendelkezés z önkormányztot illette meg, vgy lkás bérlője (bérlői) igénylő bérlőtárs(i) lett(ek), e) korábbn már első lkáshoz jutók támogtásábn részesült, f) lkástuljdonnl rendelkezik, kivéve, h jelenleg nem vétel útján lkás résztuljdonos, vgy korábbn résztuljdonos volt. (2) Nem folyósíthtó hitel nnk, kinek együtt költöző közeli hozzátrtozój lkástuljdonnl vgy önkormányzti lkásr fennálló bérleti vgy bérlőtársi joggl rendelkezik. (2) Nem folyósíthtó kölcsön nnk, kinek vele együtt költöző hozzátrtozój lkástuljdonnl vgy önkormányzti lkásr fennálló bérleti vgy bérlőtársi joggl rendelkezik. A HITEL MERTEKE A KÖLCSÖN MERTEKE 4. (1) A kmtmentes hitel Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén elhelyezkedő legfeljebb ,-Ft vételárú lkás vásárlás vgy építési költségű lkás építése esetén folyósíthtó, vételár vgy z építési költség nem több, mint 50 %- ár. (2) A folyósított hitel összege - 2. (1) bekezdésében foglltkt is figyelembe véve - mximum ,-Ft lehet. (3) Az önkormányzti kmtmentes hitel - méltányosságból - nnk z igénylőnek is biztosíthtó, ki önkormányzti tuljdonú lkásbn bérlő, és lkás z önkormányzt döntése lpján megszűnik, feltéve, hogy bérlő másik önkormányzti tuljdonú lkásbn történő elhelyezését nem kéri és 4. (1) A kmtmentes kölcsön Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén elhelyezkedő legfeljebb ,-Ft vételárú lkás vásárlás vgy építési költségű lkás építése esetén folyósíthtó, vételár vgy z építési költség nem több, mint 50 %-ár. (2) A folyósított kölcsön összege - 2. (1) bekezdésében foglltkt is figyelembe véve - mximum ,-Ft lehet.

10 4 nem áll fenn vele kpcsoltbn egyéb kizáró feltétéi A HITEL VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI 5. (1) A hitelt hvi egyenlő részletekben, törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb 15 év ltt kell visszfizetni. (2) A hitel visszfizetését hitelszerződés megkötését követő második hónp 1. npján kell megkezdeni. (3) Amennyiben z dós hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettség kezdő időpontjától számított 5 évet meghldón - szerződésben foglltk mrdéktln teljesítése mellett - még fennálló kölcsönösszeget egy összegben z önkormányztnk visszfizeti, 30 % kedvezményben részesül. (4) H z dós hitel odítélése után kötött hitelszerződésben fogllt, hitel visszfizetésére válllt kötelezettségeiket törlesztő részletek megfizetésével időrányosn 6 hónpig mrdéktlnul teljesítik, képviselő-testület z igénylők körülményei vizsgált után hitelszerződés fennállás ltt - legfeljebb 2 lklomml - törlesztést legfeljebb 1 évre felfüggesztheti, h: ) csládtgok egy főre jutó nettó jövedelme trtósn - leglább 6 hónpot elérő időtrtm ltt - z öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének másfélszerese ltt mrd, vgy 5. (1) A kölcsönt hvi egyenlő részletekben, törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb 15 év ltt kell visszfizetni. (2) A kölcsön visszfizetését kölcsönszerződés megkötését követő második hónp 1. npján kell megkezdeni. (3) Amennyiben z dós kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettség kezdő időpontjától számított 5 évet meghldón - szerződésben foglltk mrdéktln teljesítése mellett - még fennálló kölcsönösszeget egy összegben z önkormányztnk visszfizeti, 30 % kedvezményben részesül. (4) H z dós kölcsön odítélése után kötött kölcsönszerződésben fogllt, kölcsön visszfizetésére válllt kötelezettségeiket törlesztő részletek megfizetésével időrányosn 6 hónpig mrdéktlnul teljesítik, képviselő-testület z igénylők körülményei vizsgált után kölcsönszerződés fennállás ltt - legfeljebb 2 lklomml - törlesztést legfeljebb 1 évre felfüggesztheti, h: ) csládtgok egy főre jutó nettó jövedelme trtósn - leglább 6 hónpot elérő időtrtm ltt - z öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének másfélszerese ltt mrd, vgy b) csládot lkásingtln megszerzésével kpcsoltbn terhelő kidások összege cslád összes hvi nettó jövedelmének 50 %-át - kérelem benyújtását megelőző 6 hónpig - meghldt és még huzmos ideig meghldj. b) csládot lkásingtln megszerzésével kpcsoltbn terhelő kidások összege cslád összes hvi nettó jövedelmének 50 %-át - kérelem benyújtását megelőző 6 hónpig - meghldt és még huzmos ideig meghldj. A hitel visszfizetésének időtrtmáb A kölcsön visszfizetésének időtrtmáb felfüggesztés nem számít bele. felfüggesztés nem számít bele. (5) A Képviselő-testület hitel még fennálló (5) A Képviselő-testület kölcsön még

11 részét teljes egészében elengedheti z dós (két vgy több dós esetén vlmennyi dós) hlál esetén, h z ingtlnt z dós (dósok) kiskorú gyermeke örökli, vgy kiskorú gyermekeik öröklik. 6. (1) A hitelt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni és törvényes kmtit megtéríteni, h hitelben részesített fennálló részét teljes egészében elengedheti z dós (két vgy több dós esetén vlmennyi dós) hlál esetén, h z ingtlnt z dós (dósok) kiskorú gyermeke örökli, vgy kiskorú gyermekeik öröklik. 6. (1) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni és törvényes kmtit megtéríteni, h kölcsönben részesített ) lkást cserelkás nélkül elidegeníti, ) lkást cserelkás nélkül elidegeníti, b) lkást egészében nem lkás céljár hsznosítj, z egész lkást mg nem lkás céljár hsználj; lkás egészét bérbe dj, kivéve, h lkásból vló távoliélte ideiglenes és indokolt, b) lkást egészében nem lkás céljár hsznosítj, z egész lkást mg nem lkás céljár hsználj; lkás egészét bérbe dj, kivéve, h lkásból vló távolléte ideiglenes és indokolt, c) hitelező vgy szerve félrevezetésével, vlóságnk nem megfelelő dtok közlésével jutott hitelhez. c) hitelező vgy szerve félrevezetésével, vlóságnk nem megfelelő dtok közlésével jutott kölcsönhöz. (2) A hitelt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni, h hitelben részesített lkást jvár kikötött értékkülönbözettel elcseréli. 7. (1) A hitel jutttás áltl szerzett ingtlnr - trtozás teljes visszfizetéséig z ingtln-nyilvántrtásb jelzálogjogot, és nnk biztosításár elidegenítési és terhelési tillmt kell bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tillom Szociális és Csládügyi Bizottság egyedi mérlegelése lpján bbn z esetben törölhető, h: (2) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni, h kölcsönben részesített lkást jvár kikötött értékkülönbözettel, illetve kerületen kívül elcseréli. 7. (1) A kölcsön jutttás áltl szerzett ingtlnr - trtozás teljes visszfizetéséig z ingtln-nyilvántrtásb jelzálogjogot, és nnk biztosításár elidegenítési és terhelési tillmt kell bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tillom Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi mérlegelése lpján bbn z esetben törölhető, h: ) z dós hitel jutttás áltl szerzett ingtln elidegenítésével egyidejűleg másik, biztosítékot jelentő ingtln tuljdonjogát szerzi meg, melyre jelzálogjog z önkormányzt jvár bejegyezhető, b) Képviselő-testület e rendelet 5. (5) bekezdése lpján visszfizetés elengedéséről dönt. ) z dós kölcsön jutttás áltl szerzett ingtln elidegenítésével egyidejűleg kerületben másik, biztosítékot jelentő ingtln tuljdonjogát szerzi meg, melyre jelzálogjog z önkormányzt jvár bejegyezhető, b) Képviselő-testület e rendelet 5. (5) bekezdése lpján visszfizetés elengedéséről dönt. (3) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog rnghelyével kpcsoltos ügyekben Szociális és (3) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy beiegvezni kért ielzáloio rnghelyével Csládügyi Bizottság dönt.

12 6 kpcsoltos ügyekben Egészségügyi Bizottság dönt. A HITEL IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI Szociális és A KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI 8. (1) A hitel folyósításár irányuló kérelmet z e célr rendszeresített nyomttványon Polgármesteri Hivtl Ügyfélszolgálti Csoportjánál lehet benyújtni. (2) A kérelemhez mellékelni kell: 8. (1) A kölcsön folyósításár irányuló kérelmet z e célr rendszeresített nyomttványon Polgármesteri Hivtl Szociális és Egészségügyi Főosztályán lehet benyújtni. ) sját, vlmint z e rendelet 2. b) (2) A kérelemhez mellékelni kell: pontjábn meghtározott együtt költöző hozzátrtozóink kérelem ) sját, vlmint z e rendelet 2. b) benyújtását megelőző 12 hónpr pontjábn meghtározott együtt vontkozó jövedelemigzolását, illetve költöző hozzátrtozóink kérelem vgyoni viszonyokr vontkozó benyújtását megelőző 12 hónpr nyiltkoztot, vontkozó nettó jövedelemigzolását, illetve vgyoni viszonyokr b) z dásvételi szerződést, vgy z vontkozó nyiltkoztot, z ingtlnok építési engedélyt és z építkezés tuljdoni lpjit, költségvetését. 9. (1) A támogtás pályázti eljárás lpján, z éves költségvetés keretein belül jutttj z Önkormányzt rászorulóknk. A pályáztokt jvsltávl Kőbányi Vgyonkezelő Rt. terjeszti Szociális és Csládügyi Bizottság elé. (2)4 A pályáztokt Szociális és Csládügyi Bizottság mérlegelési jogkörében e rendeletben meghtározott feltételek szerint bírálj el. A Szociális és Csládügyi Bizottság döntése ellen Képviselő-testületnél lehet fellebbezéssel élni. (3)5 A pályáztot Kőbányi Hírek című helyi lpbn és Budpest Kőbányi Önkormányzt hivtlos honlpján, illetve Polgármesteri Hivtl hirdető tábláin kell meghirdetni. (4) A hitel folyósításár kiírt pályázt bedásánk htárideje Kőbányi Hírek című helyi lpbn történő megjelenésétől számított leglább két hét. VEGYES ES HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK b) z dásvételi szerződést, vgy z építési engedélyt es z építkezés költségvetését. 9. (1) A támogtást pályázti eljárás lpján, z éves költségvetés keretein belül jutttj z Önkormányzt rászorulóknk. A pályáztokt jvsltávl Szociális és Egészségügyi Főosztály terjeszti Szociális és Egészségügyi Bizottság elé. (2) A pályáztokt Szociális és mérlegelési Egészségügyi Bizottság jogkörében e rendeletben meghtározott feltételek szerint bírálj el. (3) A pályáztot Kőbányi Hírek című helyi lpbn és Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt hivtlos honlpján, illetve Polgármesteri Hivtl hirdető tábláin kell meghirdetni. (4) A kölcsön folyósításár kiírt pályázt bedásánk htárideje Kőbányi Hírek című helyi lpbn történő megjelenésétől számított leglább két hét.

13 7 10. A Budpest Kőbányi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl és Kőbányi Vgyonkezelő Rt. törvény keretei között jogosult nyilvántrtni és kezelni zokt személyes dtokt, melyeket e rendelet lklmzás során hitel folyósítás iránti kérelem elbírálásánk előkészítése, vlmint meghozott döntés végrehjtás érdekében igényelhet. 11. E rendelet június l-jén lép htályb, rendelkezéseit június l-jétől, htályblépése után bedott kérelmek esetében kell lklmzni, ezzel egyidejűleg 35/2002. (XII. 19.) sz. önkormányzti rendelet z önkormányzti kmtmentes hitelfolyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első ingtlnszerzéshez, htályát veszti. Andó Sándor Polgármester Dr. Neszteli István Jegyző VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 10. A Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl jogosult nyilvántrtni és kezelni zokt személyes dtokt, melyeket e rendelet lklmzás során kölcsön folyósítás iránti kérelem elbírálásánk előkészítése, vlmint meghozott döntés végrehjtás érdekében igényelhet. 11. (1) Jelen rendelet kihirdetése npján lép htályb, rendelkezéseit htályb lépését követően bedott kérelmek esetében kell lklmzni. (2) E rendelet htályb lépésével egyidejűleg htályát veszti 20/2006. (V.19.) számú és 28/2005. (VI.17.számú vlmint 44/2004.(VILI5. számú önkormányzti rendelettel módosított 19/2004. (V.20.) számú önkormányzti rendelet z önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első ingtlnszerzéshez. (3) E rendelet belső pici szolgálttásokról szóló, z Európi Prlment és Tnács 2006/123/EK irányelvnek vló megfelelést szolgálj. A kihirdetés npj: Budpest, május 21. Verbi Ljos polgármester Dr. Neszteli István jegyző Htályblépés npj: Budpest, június Kihirdetés npj: Budpest,., Htályblépés npj:budpest,

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei Hatályos: 2014. május 6-tól BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben