Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%"

Átírás

1 K&H Bnk Zrt Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) fx: (06 1) Budpest hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes december 22-től június 30-ig benyújtott igénylések lpján - htályos 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel - megkötött kölcsönszerződésekre. Htályos: ugusztus 1. npjától 1. Kölcsön kondíciói Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző egy éves Ügyleti kmt hsznált 3,17% lkás vásárlás, bővítés korszerűsítési munkák finnszírozás esetén, öt éves 3,85% folyósítási időszk nélkül részletekben Változó, éves meghtározott százlék. Ügyleti kmt új lkás vásárláskor, lkás, lkóingtln építése esetén, folyósítási időszk nélkül Ügyleti kmt lkás, lkóingtln építése, bővítés, korszerűsítés esetén, folyósítási időszkkl egy éves 2,69% öt éves 3,15% Mindenkor htályos üzleti feltételű, forint lpú lkáshitel Hirdetmény szerinti ügyleti kmt. Rendelkezésre trtási Évi 0,50% jutlék Adminisztrációs díj 1 2,00% Kezelési költség Szerződéskötési díj Az egyes részfolyósítások lklmávl Minden hónp utolsó munknpján. részletekben 2,00% részletekben 0,00% 1,00% 0,00% K&H Akvizíciós száml 0,50% Egyszeri, szerződéskötésse l A folyósított hitel összege után - felszámított ügyleti kmt évi %-os mértéke megegyezik mindenkor htályos üzleti feltételű, forint lpú lkáshitel Hirdetmény szerinti ügyleti kmttl. Folyósítási időszkkl engedélyezett hitelek esetén rendelkezésre trtott és ki nem folyósított hitelkeret után A futmidő ltt, mindenkori kölcsöntrtozás összege után, törlesztőrészlettel együtt, z ügyleti kmton felül. Változó, éves meghtározott százlék. Az ügyleti év elején fennálló tőketrtozás után kerül felszámításr. A forintbn engedélyezett kölcsön összegére vetítve kerül kiszámításr. A kedvezményre jogosultk körében kerül felszámolásr 2 1 Az dminisztrációs díj először z első esedékesség lklmávl, utoljár z önálló zálogjog FHB Jelzálogbnk Nyrt. részére történő értékesítés feltételeinek teljesülésekor, z esedékes törlesztőrészlettel együtt, ügyleti kmtként kerül terhelésre. 2 A K&H Akvizíciós számlcsomg feltételeit jelen Hirdetmény 3. pontj trtlmzz. 1

2 Késedelmi kmt Szerződésmódosítási kérelem díj 3 Szerződésmódosítási 5 díj 7. sz. függelékben meghtározott %-os mérték 7. sz. függelékben meghtározott %-os mérték Ft Ft 4 - Szerződésben fogllt törlesztés kötelezettség esedékességét követő első munknp. Szerződésben fogllt törlesztési kötelezettség esedékességét követő első munknp. szerződésmódosítá si kérelem benyújtásávl szerződésmódosításávl Változó, éves meghtározott. Esedékességkor meg nem fizetett tőketrtozás után z ügyleti kmt felett kerül felszámításr. Esedékességkor meg nem fizetett hiteldíj trtozás után kerül felszámításr. Minden, futmidő ltt z ügyfél áltl kezdeményezett szerződésmódosítás esetén. Amennyiben szerződésmódosítás nem jön létre, díj nem kerül visszfizetésre. részére nem kerül felszámításr. Részleteket Minden, futmidő ltt z ügyfél áltl kezdeményezett szerződésmódosítás esetén. Előtörlesztési díj 6 előtörlesztés fordulónpján történik előtörlesztés nem fordulónpján történik elő/végtörlesztés más pénzügyi intézmény áltl folyósított kölcsönből történik. 7 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% z erre irányuló rendelkező nyiltkozt benyújtáskor esedékes előtörlesztés összege min Ft, de legfeljebb fennálló trtozás 30 %- és z előtörlesztés fordulónpján történik. 8 Fentiektől eltérő mértékben ill., időpontbn történő előtörlesztés esetében július 13-án htályos törvény lpján bevezetett és meghirdetett díj, mely Mgtrtási Kódex htályb lépéséig válllt mortórium lejártát követően kerül először lklmzásr, jnuár 1-től. 4 A KSH áltl közzétett hivtlos inflációvl növekedhet. Részletes szbály z 5. pont szerint. 5 Amennyiben szerződésmódosítás újbb fedezet bevonásávl jár, úgy z ingtlnérték megállpítás díj is 6 Előtörlesztés ltt törlesztőrészlet esedékessége npját megelőző, illetőleg z ktuális törlesztőrészleten felüli törlesztés értendő. Az előtörlesztés költségét bnk támogtás időszkábn z előtörlesztett tőkeösszegre vetítve htározz meg. A díj meghtározás évi CLXII. törvény 25. (4) és (5) bekezdése lpján történik. 7 Akkor tekinthető z elő/végtörlesztendő összeg más pénzintézet áltl folyósított kölcsönnek, h z ügyfél rendelkezik Bnknál nyitott végtörlesztés lebonyolítási számlár vontkozó szerződéssel 8 Kmtperiódus fordulónpj előtt és után 15 nppl történő előtörlesztés esetén Bnk kedvezményes előtörlesztési díjt számítj fel. 2

3 Egyéb díj Ft 4 A szerződésben rögzített szolgálttásokon túlmenő, vgy ttól eltérő különleges- (pl.: tételes számlkivont, szerződésmásolt kidás, fennálló trtozásról igzolás kiállítás, stb.,), illetve szerződésmódosítást nem igénylő ek esetén kerül felszámításr, mennyiben Teljesíthető. Díjmentesség feltételeit lásd 6. pontbn. Ingtlnérték meghtározási díj A 2. számú Függelék trtlmzz A kölcsönkérelem befogdáskor, illetve további ingtln(ok) bevonáskor bnkfiókbn. Műszki ellenőrzés, ktulizálás díj A 2. számú Függelék trtlmzz A műszki ellenőrzés időpontjábn. Sját hiteljelentés kérelem díj 9 0 Ft 4 Az ügyfél áltl kiállított, és Bnkhoz benyújtott Sját hiteljelentés kérelem, mely lpján BISZ Zrt. - zártn kezelten - visszjelzést d rról, hogy kérelmező ügyfél dti szerepelnek-e Központi Hitelinformációs Rendszerben. Késedelem mitti 4 felszólító levél, távirt 400 Ft díj 3 /levél/távirt A felszólító levél, távirt. levelek, távirtok díjávl z K&H Bnknál vezetett száml kerül megterhelésre, melyről kölcsön törlesztése megvlósul. Késedelem mitti felszólító levél postázási díj 3 Mindenkori posti díjszbás szerint. A felszólító levél. levelek díjávl z K&H Bnknál vezetett törlesztése megvlósul. Összege eltérő lehet levél küldésének módjától (pl.: jánlott, tértivevényes) Késedelem mitti távirt kiküldési díj 3 Mindenkori Mgyr Telekom Távközlési Nyrt. díjszbás szerint. A távirt. távirtok díjávl z K&H Bnknál vezetett törlesztése megvlósul. Összege eltérő lehet esetenként (pl.: távirt hosszától függően) Késedelem mitti sms Az sms felszólító díj 3 50 Ft/sms4. Az Adós/Adóstárs/Kezes részére küldött sms üzenetek díjávl z K&H Bnknál vezetett 9 Amennyiben benyújtott Sját hiteljelentés kérelemre dott válszlevélben BISZ Zrt. - törvényi feltételek lpján - z információ szolgálttást díjmentesnek htározz meg, kkor z előzőleg befizetett díj összegét Bnk z ügyfél részére visszfizeti Sját hiteljelentés kérelemre érkezett válsz átdáskor. 3

4 törlesztése megvlósul. Behjtássl személyes díj 3 kpcsoltos megkeresés Ft 4, 10 / kiszállás Személyes megkereséssel. Az Adóshoz/Adóstárshoz/ Kezeshez történő kiszállások díjávl z K&H Bnknál vezetett törlesztése megvlósul. A kmt és kezelési költség kondíciók z állmi támogtás elvesztése/megszűnése esetén pl. korábbi támogtott hitel 360 npon belül nem kerül visszfizetésre, szerződésszegés stb. K&H Bnk Zrt. üzleti feltételű, forint lpú lkáshitelekre vontkozó mindenkori Hirdetménye szerint változnk. Szerződésmódosítási díj terheli. 2. Törlesztő részlet számítás Hvi gykoriságú törlesztés tőke- és kmttörlesztés meghtározás támogtás időszkábn A hitel hvi tőke, kmt és kezelési költség törlesztő részleteit Bnk z nnuitás számítás módszerével htározz meg z lábbi képlet lpján (+*): t H (1 p) n p (1 p) n 1 kk t = hvont fizetendő törlesztőrészlet (Ft) H = felvett hitel összege (Ft) p = évi kmtláb/12 n = hitel futmideje (hónp) kk = hvi kezelési költség (Ft) 3. K&H Akvizíciós csomg A K&H Lkossági Bnkszáml kedvezményes számlvezetését, K&H kvizíciós számlcsomgot bbn z esetben válszthtj z ügyfél, mennyiben munkálttójánk érvényes Csoportos bérszáml szolgálttásról szóló szerződése vn Bnkkl. E szerződés keretén belül Bnk K&H lpcsomgot, K&H elektronikus csomgot, K&H emelt szintű elektronikus csomgot, vlmint csomgját kínálj. Ilyen szerződés megkötésére jogosultk: Munkálttók, beleértve zon gzdsági társság formábn működő munkálttókt, melyek társsági dóról és z osztlékdóról szóló törvény szerint kpcsolt válllkozásnk minősülnek, továbbá zon szervezetek, melyek cégnevének vezérszv z előbbiekben említett kpcsolt válllkozások vlmelyikének vezérszvávl zonos (továbbikbn: vállltcsoport/márkcsoport). Vállltcsoport/márkcsoportnk minősül továbbá zon válllkozás, mely z előbbiekben említett kpcsolt válllkozások vlmelyikének vezérszvávl zonos, vgy z előbbiekben említett kpcsolt válllkozások mindegyikével vgy vlmelyikével kizárólgos megbízói-megbízotti (eldó-vevői) jogviszonybn áll, zz vállltcsoporton kívül más természetes személy vgy jogi személy, vgy jogi személyiség nélküli gzdsági társság részére tevékenységet nem végez, illetve szolgálttást, termékértékesítést nem nyújt. Egy személy kizárólg egy kedvezményes munkválllói csomggl rendelkezhet, kedvezmények további, K&H Bnk áltl nyújtott egyéb más kedvezménnyel nem vonhtók össze. 4. csomg A csomg igénybevételére jogosultk: Azon gzdsági társságok, melyek társsági dóról és z osztlékdóról szóló törvény szerint kpcsolt válllkozásnk minősülnek továbbá zon től ig terjedő időszk ltt Behjtássl kpcsoltos személyes megkeresés díj 0 Ft. 4

5 szervezetek, melyek cégnevének vezérszv z előbbiekben említett kpcsolt válllkozások vlmelyikének vezérszvávl zonos (továbbikbn: vállltcsoport/márkcsoport) A csomg zon vállltcsoportok/márkcsoportok számár vehető igénybe, kik Csoportos bérszáml szolgálttásról szóló szerződésben válllják, hogy leglább 4000 lklmzottjuk, ideértve tőlük nyugdíjb vonultkt is, mely tényt munkálttónk igzolni kell (továbbikbn: munkvállló) számár nyitttn lkossági bnkszámlát bnkunkbn és megnyitott lkossági bnkszámlár csoportos átutlássl rendszeres jövedelem átutlást teljesítenek, illetve nyugdíjsik nyugdíj erre számlár érkezik. A Bnk munkálttóvl kötött szerződés láírásánk hónpjábn, mjd z zt követő első és második hónp végén megvizsgálj munkálttóhoz trtozó munkválllók áltl megnyitott, zon lkossági bnkszámlák drbszámát, melyekre számlnyitást követően munkálttótól leglább 1 lklomml már munkbér jogcímen érkezett átutlás jóváírásr került, illetve nyugdíj erre számlár érkezett, s mennyiben megállpított száml drbszám eléri vgy meghldj 4000 db-ot, úgy vlmennyi - munkálttóhoz 5. A hirdetményi díj,- és költségtételei számítási módj A Hirdetmény díj-és költségtételei minden év június 1-jén legfeljebb Központi Sttisztiki Hivtl áltl közzétett előző évi éves fogysztói árindex mértékében (infláció) módosulnk. Az inflációs módosítás szempontjából z egyes díjtételek, díjtételek %-os, minimum és mximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes díjtételek inflációs módosítás során Bnk módosuló díjkt kerekítés áltlánosn elfogdott szbályi szerint, illetve %-os érték esetén 2 tizedes jegyig állpítj meg. A módosuló Hirdetményt Bnk htályblépést megelőző 60 nppl bnkfiókjibn kifüggeszti és közzéteszi internetes honlpján. 6. Díjmentesség feltételei Előtörlesztési/végtörlesztési díj nem kerül felszámításr évi CLXII. törvény 25. (6) bekezdése értelmében, mennyiben z elő-, vgy végtörlesztéssel érintett kölcsönügyleten z elmúlt 12 hónpbn nem történt előtörlesztés és kölcsönből fennálló trtozás nem hldj meg z ,-Ft-ot. Előtörlesztési/végtörlesztési díj nem kerül felszámításr évi CLXII. törvény 25. (7) bekezdése értelmében szerződés htályblépésétől számított 24. hónpot követő első elő-, vgy végtörlesztés lklmávl, mennyiben z elő-, vgy végtörlesztés nem más pénzügyi intézmény áltl folyósított kölcsönből történik, vgy z előtörlesztett összeg nem hldj meg kölcsönszerződésben meghtározott kölcsönösszeg felét. Előtörlesztési/végtörlesztési díj nem kerül továbbá felszámításr évi CLXII. törvény 25. (5) bekezdése értelmében, h z előtörlesztés visszfizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés lpján történik. Futmidő meghosszbbításáért nem kerül felszámításr szerződésmódosítási díj, mennyiben futmidő meghosszbbításár 5 éven belül nem került sor. Egyéb díj június 10. után kötött szerződések esetén, egyedi re kiállított hiteltörténeti kimuttásért nem kerül felszámításr. A kölcsön igényléshez benyújtndó dokumentumok listáj K&H Bnk honlpján, z igénylési dokumentumok cím ltt tlálhtó. A fent említett listábn közölt dokumentumokon kívül K&H Bnk jogosult hitel igénylés elbírálásához sját megítélése szerint bármilyen egyéb dokumentumokt is bekérni illetve egyéb feltételeket is meghtározni. K&H Bnk Zrt. 5

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92%

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95%

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95% K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról

Részletesebben

500.000 4.999.999 Ft 6,65% 7,65% 500.000 4.999.999 Ft 5,70 % 6,70 % 5.000.000 9.999.999 Ft 5,40 % 6,40 % 10.000.000 14.999.999 Ft 4,90 % 5,90 %

500.000 4.999.999 Ft 6,65% 7,65% 500.000 4.999.999 Ft 5,70 % 6,70 % 5.000.000 9.999.999 Ft 5,40 % 6,40 % 10.000.000 14.999.999 Ft 4,90 % 5,90 % K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A svájci frank alapú kondícióiról (már nem igényelhető) Érvényes:

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. január 02. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. január 02. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. május 07 napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. május 07 napjától K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. május 07 napjától Kölcsön kondíciói 1.1. Ügyleti kamat 1.1.1. 2012 április 02-től befogadott kérelmek

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 02. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. június 01. napjától

HIRDETMÉNY. Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. június 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Személyi Kölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2009. augusztus 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. augusztus 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben