felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban"

Átírás

1 Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve, z 51/2007. (lll. 26.) Kormányrendelet lpján ezennel kiírj évre Burs Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjpályáztot felsőokttási tnulmányokt kezdeni kívánó fitlok számár, összhngbn nemzeti felsőokttásról szóló évi CCIV. törvény felsőokttásbn résztvevő hllgtók jutttásiról és z áltluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (lll. 26.) Korm. rendelet Nemzeti Közszolgálti Egyetemről, vlmint közigzgtási, rendészeti és ktoni felsőokttásról szóló évi CXXXll. törvény Nemzeti Közszolgálti Egyetemről, vlmint közigzgtási, rendészeti és ktoni felsőokttásról szóló évi CXXXll. törvény egyes rendelkezéseinek végrehjtásáról szóló 363/2011. (Xll. 30.) Korm. rendelet szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi lll. törvény z állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény ( továbbikbn: Áht.) z állmháztrtásról szóló törvény végrehjtásáról szóló 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendelet ( továbbikbn: Ávr.) Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXlX. törvény polgárok személyi dtink és lkcimének nyilvántrtásáról szóló évi LXVl. törvény vontkozó rendelkezéseivel. 1. A pályázt célj A Burs Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjrendszer ( továbbikbn: Burs Hungric Ösztöndíjrendszer) célj z esélyteremtés érdekében hátrányos helyzetű, szociálisn rászoruló fitlok felsőokttásbn vló részvételének támogtás. A Burs Hungric Ösztöndíjrendszer többszintű támogtási rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: települési önkormányztok áltl nyújtott támogtás; megyei önkormányztok áltl nyújtott támogtás és felsőokttási intézményi támogtás. Az ösztöndijpályázttl kpcsoltos dtbázis-kezelői, koordinációs, települési és megyei ösztöndíjjl kpcsoltos pénzkezelési feldtit z Emberi Erőforrás Támogtáskezelő (továbbikbn: Támogtáskezelő) végzi, míg z elbírálási feldtokt ösztöndíjpályázthoz z cstlkozó települési és megyei önkormányztok látják el. A Burs Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjrendszer jogszbályi hátteréül felsőokttásbn részt vevő hllgtók jutttásiról és z áltluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és nemzeti felsőokttásról szóló évi CCIl/. törvény szolgál. 2. Pályázók köre A Burs Hungric Ösztöndíjbn z 51/2007. ( I.26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése lpján kizárólg települési önkormányzt területén állndó lkóhellyel ( továbbikbn: lkóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet,,állndó lkóhely" foglm 1

2 polgárok személyi dtink és Ikcímének nyilvántrtásáról szóló évi LXVI. törvény,,lkóhely" foglmánk feleltethető meg, melyet pályázó lkcímkártyájávltud igzolni] Az ösztöndíjpályáztr zok települési önkormányzt területén lkóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fitlok jelentkezhetnek, kik: ) 2015/2016. tnévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vgy b) felsőfokú diplomávl nem rendelkező, felsőokttási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és 2016/2017. tnévtől kezdődően felsőokttási intézmény (nppli keretében tgoztos) lpfokoztot teljes idejű és szkképzettséget eredményező oszttln képzésben lpképzésben, vgy felsőokttási szkképzésben kívánnk részt venni. Nem részesülhet ösztöndíjbn z pályázó, ki: - Mgyr Honvédség és rendvédelmi feldtot ellátó szervek hívtásos és szerződéses állományú hllgtój - doktori (PhD) képzésben vesz részt - kizárólg külföldi intézménnyel áll hllgtói jogviszonybn. A pályázók közül csk zok részesülhetnek ösztöndíjbn, kik 2016/2017. tnévben először nernek felvételt felsőokttási intézménybe, és tnulmányikt 2016/2017. tnévben ténylegesen megkezdik. 3. A pályázt benyújtásánk módj és htárideje A pályáztbedáshoz Burs Hungrio Elektronikus Pályáztkezelési és Együttműködési Rendszerében ( továbbikbn: EPER-Burs rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: httszl/wwweer.hu/eerburs/l/lbele.sx Azok pályázók, kik korábbi pályázti évben regisztráltk regisztrálhtnk újr, rendszerben, ők már meglévő felhsználónév nem és jelszó birtokábn EPER-Burs léphetnek rendszerbe. Amennyiben jelszvukt elfelejtették, be z kérhetnek új z Elfelejtett jelszó funkcióvl jelszót. A pályázói regisztrációt vgy belépést követően dtok lehetséges feltöltése pályázti cstlkozott önkormánztok pályázói részére. A dtok személyes ellenőrzését, és pályázti feltöltését követően ál ázti űrl ot kin települési omttv önkormányztnál és láírv kell benyújtniuk pályázóknk. A pályázt kiírásbn csk meghtározott pályázti cstolndó mellékletekkel együtt érvényes. A meghtározott pályázti kiírásbn vlmely melléklet hiányábn pályázt formi benyújtott hibásnk minősül. A pályáztok befogdását z önkormányzt köteles igzolni. A z EPER-Burs rendszerben nem befogdott pályáztok bíráltbn nem vesznek részt. A pályázt rögzítésének és z önkormányzthoz történő benyújtásánk htárideje: november 9. A pályáztot z EPER-Burs rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnn kinyomttv, láírv lkóhely szerint illetékes települési önkormányzt polgármesteri hivtlánál kell benyújtni. A álázt kötelező mellékletei: 1. Igzolás pályázó és pályázóvl egy háztrtásbn élők egy főre jutó hvi nettó jövedelméről. 2. A szociális rászorultság igzolásár z lábbi okirtok: 2

3 A továb-bli mellékleteket z elbíráló települési önkormányzt htározz meg. A pályázti űrlp csk fent meghtározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, vlmely melléklet hiányábn pályázt formi hibásnk minősül. E háztrtásbn élők: pályázó állndó lkóhelye szerinti lkásbn életvitelszerűen együttlkó, ott bejelentett vgy trtózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem: A szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi lll. törvény 4. (1) bekezdés ) pontj lpján z elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett - személyi jövedelemdóról szóló évi CXV/l. törvény szerint meghtározott, belföldről vgy külföldről szármzó - megszerzett - vgyoni érték (bevétel), ideértve jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és z dómentesjövedelmet is, és - z bevétel, mely után z egyszerűsített válllkozói dóról, illetve z egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint dót, illetve hozzájárulást kell fizetni. minősül személyijövede/emdóról szóló vlmint törvényben elismert költség, fizetett trtásdíj. H mgánszemély z egyszerűsített válllkozói egyszerűsített közteherviselési dó hozzájárulás vgy lpjául szolgáló bevételt csökkenthető szerez, bevétel személyi jövede/emdóról szóló törvény szerint elismert igzolt költségnek kidásokkl, minősülő ennek hiányábn bevétel 40%-ávl. dóévi őstermelésből H mezőgzdsági őstermelő szármzó bevétele nem több kistermelés értékhtáránál (illetve részére támogtást folyósítottk, h nnk folyósított támogtássl növelt összegénél), kkor bevétel csökkenthető z igzolt költségekkel, továbbá bevétel 40%-ánk összeggel, megfelelő vgy bevétel 85%-ánk, illetőleg állttenyésztés esetén 94%-ánk s összeggel. megfelelő Befizetési kötelezettsének minősül személyi jövedelemdó, z egyszerűsített válllkozási dó, mgánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési egészségbiztosítási hozzájárulás, hozzájárulás és járulék, egészségügyi nyugdíjjáru/ék, szolgálttási járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, mgán-nyugdíjpénztári járulék. tgdíj és munkválllói Nem minősül 'övedelemnek ) temetési segély, z lklmnként dott átmeneti segély, z önkormányzti segély, rendkívüli települési támogtás, lkásfenntrtási támogtás, z dósságcsökkentési támogtás, b) rendkívüli gyermekvédelmi támogtás, gyermekek védelméről igzgtásról és gyámügyi szóló évi XXXI. törvény ( továbbikbn: Gyvt.) 20/A. pénzbeli - támogtás, szerinti Gyvt. 20/B. -ánk (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, nevelőszülők számár fizetett nevelési díj és külön ellátmány, z nysági támogtás, tizenhrmdik hvi nyugdíj és szépkorúk jubileumijutttás, személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállpítás kivételével súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, vkok személyi járdék és fogytékossági támogtás, fogdó szervezet áltl z önkéntesnek külön törvény lpján biztosítottjutttás, z lklmi munkválllói könyvvel történő munkvégzésnek, z egyszerűsített fogllkozttásról szóló törvény lpján történő munkvégzésnek, vlmint természetes személyek között z dórendszeren kívüli keresettel járó fogllkozttásr vontkozó rendelkezések lpján háztrtási munkár létesített munkvégzésre irányuló jogviszony s

4 keretében történő munkvégzésnek ( továbbikbn: háztrtási munk) hvi ellenértéke, h) házi segítségnyújtáskeretében társdlmi gondozásért kpott tiszteletdíj, i) z energifelhsználáshoz nyújtott támogtás; j) szociális szövetkezet (ide nem értve z iskolszövetkezetet) szövetkezetben tgj áltl végzett tevékenység ellenértékeként jövedelemdóról megszerzett, szó/ó törvény személyi lpján dómentes bevétel. 4. Adtkezelés A pályázó pályázt benyújtásávl büntetőjogi felelősséget válll rendszerben zért, rögzített, hogy z EPER-Burs pályázti űrlpon és mellékleteiben vlóságnk z áltl feltüntetett megfelelnek. dtok Tudomásul veszi, hogy mellékleteiben mennyiben pályázti űrlpon nem vlóságnk megfelelő dtokt és tüntet fel, Ösztöndíjrendszerből úgy Burs Hungric pályázt kizárhtó, megítélt támogtás visszvonhtó. A pályázó pályázt benyújtásávl hozzájárul hhoz, hogy: ) pályázti űrlpon rögzített személyes dtit pályáztot kiíró önkormányzt nyilvántrtásb települési vegye és zokt Támogtáskezelő megyei önkormányzt részére kizárólg és - z ösztöndíjpályázt lebonyolítás támogtásr vló jogosultság és ellenőrzése céljából időtrtm ltt - átdj, illetőleg z ösztöndíj mg kezelje; Támogtáskezelő személyes dtit z ösztöndíjpályázt lebonyolítás támogtásr vló jogosultság ellenőrzése céljából és z ösztöndíj időtrtm ltt kezelje; felsőokttási intézménybe történő felvételi jelentkezése Hivtl eredményéről z Okttási Támogtáskezelőnek, illetőleg támogtó nyújtson; önkormányztnk tájékozttást felsőokttási intézmény hllgtói jogviszonyáról Támogtáskezelőnek, illetve támogtó önkormányztnktájékozttást nyújtson, pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes dtink z zonosítás célj érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és z ösztöndíjpályázt lebonyolítás, vlmint támogtásr vló jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. A pályázók büntetőjogi felelősségük tudtábn kijelentik, hogy pályázti űrlp benyújtáskor felsőokttási intézménybe még nem nyertek felvételt. 5. A pályázt elbírálás A beérkezett pályáztokt z illetékes települési önkormányzt bírálj el december 7- ig: ) Az elbíráló önkormányzt pályázókt hiánypótlásr szólíthtj fel formi ellenőrzés és z elbírálás során, z önkormányzt áltl meghtározott htáridőben, mely zonbn nem lépheti túl pályáztok önkormányzti elbírálási htáridejét. Az önkormányzt hiánypótlást csk olyn dokumentumokr kérhet be, melyeket pályázti kiírásbn feltüntetett. A hiánypótlási htáridő: np; b) z ösztöndíj elbírálás kizárólg szociális rászorultság lpján, pályázó tnulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutsítás indoklásként nem jelölhetok meg olyn okok, melyeket formi ellenőrzés vizsgál és zon megfelelőként lettek megjelölve; 4

5 c) z EPER-Burs rendszerben nem rögzített, nem rendszerből nyomttott pályázti űrlpon, htáridőn túl benyújtott, vgy formilg nem megfelelő pályáztokt bíráltból kizárj, és kizárását írásbn indokolj; d) minden htáridőn belül benyújtott, formilg megfelelő pályáztot érdemben elbírál, és döntését írásbn indokolj; e) csk z önkormányzt területén lkóhellyel rendelkező pályázókt részesítheti támogtásbn; f) z elbírálás során korr, fjr, nemre, bőrszínre, felekezeti vgy világnézeti hovtrtozásr, tnulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólg pályázó szociális rászorultságánk objektív vizsgáltár tekintettel járht el. A pályázó z elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A "B" típusú ösztöndíjsok szociális rászorultságát z önkormányzt évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben z ösztöndíjs szociális rászorultság vizsgált során z önkormányzt áltl kért igzolásokt nem bocsátj rendelkezésre, vgy önkormányzttl z vizsgált során z együttműködést egyéb módon kifejezetten megtgdj, z önkormányzt z ösztöndíjs szociális rászorultságánk megszűntét vélelmezi, zz z ösztöndíjs ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzt esetben htároztbn rendelkezik ebben z támogtás visszvonásáról. A htározt meghoztlát követő tnulmányi félévtől htó htállyl csk hozhtó meg. A felsőokttási intézménybe jelentkezők számár megítélt támogtást z önkormányzt visszvonhtj bbn z esetben is, h z ösztöndíjs elköltözik települési önkormányzt területéről. A települési önkormányzt ebben z esetben htároztbn támogtás visszvonásáról. rendelkezik A htározt csk meghoztlát követő tnulmányi félévtől htó htállyl hozhtó meg. 6. Értesítés pályázti döntésről A települési önkormányzt meghozott döntéséről és nnk indokáról december 17-ig z EPER-Burs rendszeren keresztül elektronikusn vgy posti úton küldött levélben értesíti pályázókt. A Támogtáskezelő z önkormányzti döntési listák érkeztetését követően jnuár 22- ig értesíti települési önkormányztok áltl nem támogtott pályázókt z önkormányzti döntésről z EPER-Burs rendszeren keresztül. A Támogtáskezelő z elbírálás ellenőrzését és z intézményi ösztöndíjrészek megállpítását követően március 11-ig z EPER-Burs rendszeren keresztül értesíti települési önkormányzt áltl támogtásbn részesített pályázókt Burs Hungric ösztöndíj teljes összegéről és z ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó felvételi értesítő másoltánk megküldésével köteles ugusztus 31- ig Támogtáskezelő részére bejelenteni, hogy 2016/2017. tnévben melyik felsőokttási intézményben kezdi meg tnulmányit. Továbbá pályázó köteles nyiltkozni rról, hogy 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőokttási intézménybe. Az pályázó, ki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, z ösztöndíj folyósításából és z ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárhtó. Amennyiben "B" típusú pályázt során támogtásbn részesülő ösztöndíjs támogtás időtrtm ltt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjr, "B" típusú ösztöndíjt utomtikusn elveszti.

6 7. Az ösztöndíj folyósításánk feltételei Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy támogtott pályázó hllgtói 2016/2017. tnév első félévében megfeleljen jogviszony pályázti kiírásnk. támogtott pályázó hllgtói jogviszony Amennyiben nem felel meg pályázti kiírásnk, támogtott z ösztöndíjr vló jogosultságátelveszíti. Az ösztöndíj csk zokbn hónpokbn kerül folyósításr, melyekben pályázó beirtkozott hllgtój felsőokttási intézménynek. A felsőokttási intézményeknek z ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző - z ösztöndíj igénybevételére vontkozó jogosultsági ellenőrzés keretében - mind z önköltséges, illetve költségtérítéses, mind mgyr állmi (rész)ösztőndíjs, illetve állm áltl támogtott képzési forrn esetén - z ösztöndíj igénybevételére vló jogosultság időtrtmát nemzeti felsőokttásról szóló évi CCIV. törvény 47. szerinti támogtási idővel zonos számú félévben kell meghtározniuk, zzl, hogy félévek számításánál mind z önköltséges, illetve költségtérítéses, mind mgyr állmi (rész)ösztőndíjs, illetve állm áltl támogtott képzési formábn folyttott tnulmányi időt figyelembe kell venni. Azokbn hónpokbn, melyekben hllgtó hllgtói jogviszony szünetel, vgy nem felel meg pályázti kiírás feltételeinek, (kivéve, h z folyósítás első féléve) z ösztöndíj folyósítás - folyósítás véghtáridejének módosítás nélkül - teljes egészében szünetel. 8. Az ösztöndíj folyósítás Az ösztöndíj időtrtm 3x10 hónp, zz ht egymást követő tnulmányi félév: 2016/2017. tnév, 2017/2018. tnév és 2018/2019. tnév. Az ösztöndíj folyósításánk kezdete 2016/2017. tnév első féléve. Az önkormányztok egy tnulmányi félévre egy összegben utlják át Támogtáskezelő Burs Hungric számlájár támogtott hllgtók öthvi önkormányzti támogtási összegét. A Támogtáskezelő beérkezett önkormányzti ösztöndíjrészeket kifizetőhelyek (felsőokttási intézmények) szerint újrcsoportosítj, mjd jogosult hllgtók után továbbutlj kifizető felsőokttási intézményekhez bbn z esetben, h felsőokttási intézmény hllgtók jogosultságát visszigzolt, és z önkormányzt utlási kötelezettségét teljesítve pontos támogtási összeget továbbított Támogtáskezelő számlájár. Az intézményi ösztöndíjrész forrás z 51/2007. (lll. 26.) Korm. rendelet 18. (3) bekezdése értelmében z intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. Az ösztöndíjt (mind z önkormányzti, mind z intézményi ösztöndíjrészt) z felsőokttási intézmény folyósítj hllgtónk, melytől hllgtó - z állmi költségvetés terhére - hllgtói jutttásokt kpj. Amennyiben hllgtó egy időben több felsőokttási intézménnyel is hllgtói jogviszonybn áll, z felsőokttási intézmény folyósítj számár z ösztöndíjt, mellyel elsőként létesített hllgtói jogviszonyt. A felsőokttási intézmények szerződése lpján folyó, közösen meghirdetett - egyik szkon nem hitéleti, másik szkon hitokttó, illetve hittnár - kétszkos képzés esetében hllgtó számár z állmi felsőokttási intézmény folyósítj z ösztöndíjt. A kifizetés előtt jogosultságot, vlmint hllgtói jogviszony fennállását z intézmény megvizsgálj. Az ösztöndíj folyósításánk kezdete legkorábbn: október. Az önkormányzti ösztöndíjrész kifizetése z őszi félévekben október hónptól, tvszi félévekben március hónptól, de legkésőbb felsőokttási intézményhez történő átutlást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, mjd továbbikbn z ösztöndijfizetés rendje szerint történik.

7 Az intézményi ösztöndíjrész folyósítás október, illetve március hónpbn kezdődik, zt hllgtói jutttásokkl zonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt bbn z esetben is ki kell fizetni, h z önkormányzti ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre z intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, felsőokttási intézményben folyósított támogtástól. Az elnyert ösztöndíjt közvetlen dó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd személyi jövedelemdóról szóló évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet és pontját). 9. A pályázók értesítési kötelezettségei Az ösztöndíjbn részesülő hllgtó köteles z ösztöndíj folyósításánk időszk ltt minden, z ösztöndíj folyósítását érintő változásról hldéktlnul (de legkésőbb 15 npon belül) írásbn értesíteni folyósító felsőokttási intézményt és Támogtáskezelőt (1381 Budpest Pf. 1418). A bejelentést z EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget hllgtó 5 munknpon belül köteles teljesíteni z lábbi dtok változáskor: - tnulmányok hlsztás; - tnulmányok helyének megváltozás (z új felsőokttási intézmény, kr, szk, munkrend, finnszírozási form megnevezésével); tnulmányi státusz (munkrend, képzési form, finnszírozási form) változás; személyes dtink (név, lkóhely, elektronikus levelezési cím) változás. Az z ösztöndíjs, ki értesítési kötelezettségének elmulsztás mitt esik el z ösztöndíj folyósításától, tnulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve jnuár 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjár már nem trtht igényt. Az ösztöndíjs 30 npon belül köteles jogosultlnul felvett ösztöndíjt folyósító felsőokttási intézmény részére visszfizetni. Az ösztöndíjs lemondht számár megítélt támogtásról, mit z EPER-Burs rendszerben kezdeményezhet és z onnn letölthető Lemondó nyiltkoztot láírv és posti úton, jánlott levélként megküldve Támogtáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyiltkozt beküldésével z ösztöndíjs nyertes ösztöndíjpályáztát megszünteti, zz megjelölt félévről és z ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Amennyiben megállpítást nyer, hogy pályázó pályáztbn nem vlóságnk megfelelő dtokt szolgálttt vgy pályázti feltételeknek egyébként nem felel meg, támogtásbn nem részesülhet még bbn z esetben sem, h z ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékozttást már kézhez vette. 10. Lebonyolítás Az ösztöndíjpályázttl kpcsoltos központi dtbázis-kezelői, koordinációs, települési és megyei önkormányzti ösztöndíjjl kpcsoltos pénzkezelési feldtokt z Emberi Erőforrás Támogtáskezelőlátj el. A Támogtáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támogtáskezelő Burs Hungric 1381 Budpest Pf Tel.: (06-1) E-mil: bursgemetgovhu Internet: wvvw.emet.gov.hu (Burs Hungric) 7

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csővár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Korm. rendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánhorváti Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tahitótfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kenézlő község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tát Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velem községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balatonfűzfő Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Újtikos Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mucsony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NIKLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nikla Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Göd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vámosszabadi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Döbrököz Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szerencs Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lajosmizse Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Derecske Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csemő Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Báta Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet a felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Forráskút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgelse Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vilonya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre TÁJÉKOZTATÓ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemesszalók Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vinár Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rábatöttös Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS POGÁNY Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Verpelét Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS PENYIGE Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszasziget Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kistelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÁBAPATONA Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pellérd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Penc Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisar Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csővár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisgyőr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tótvázsony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalahaláp Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Göd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Taszár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Gerendás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Majosháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tabdi Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Koroncó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zagyvarékas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagykáta Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján " A " T Í P U S Ú P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tüskevár Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszaújváros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók részére

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók részére "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók részére Ságvár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyáregyháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászboldogháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november 15.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november 15. "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kács Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Farmos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szigetmonostor Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Leányvár Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Annavölgy Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pusztahencse Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS DAD község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Keszü község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pusztaszabolcs Város.Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bögöte Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Oszlár Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Súr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ercsi Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pálmonostora Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bélapátfalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben