A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában"

Átírás

1 A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS A gabonaermelés legnagyobb kockázaa, a iaci árak évről évre és éven belül is megnyilvánuló, sok éves álagban is 5%-o meghaladó áringadozása. A rendszerválás elői állami fix felvásárlási árak helye, igazi iaci viszonyok alakulak ki a gabonaszakmában, aminek kövekezménye öbbek közö a hekikus gabonaár. Szine álalános az a ermelői néze, hogy alacsony iaci árak eseén veszeségük a vevői oldallal szembeni kiszolgálaoságból ered. A valóság ezzel szemben az, hogy megfelelő iaci sraégiákkal az árkockáza kezelheő, a veszeséges ermelés elkerülheő. Magyarországon, Euróában egyedülálló módon a gabonaiac szerelőinek rendelkezésére áll egy a CBOT minájára szerveze haáridős gabonaőzsde, amely mind inézményi háerében mind echnikájában alkalmas az árbizosíási üzleek megköésére. Az árbizosíás ké őzsdei echnikával is végrehajhaó. Egyik az álalánosabban ismer haáridős eladási hedge üzle, amikor az áruulajdonos megfelelő rofio aralmazó őzsdei jegyzés eseén akár öbb hónara előre eladja (hedge-eli) az áru, így védekezve az áresés ellen. Ez a módszer ökéleesen alkalmas az árbizosíásra, egyelen háránya, hogy az ügyle fennállása ala énzleköéssel és kamakölséggel járha. Termelőink kiéleze likvidiási helyzeében a ényleges kamakölség minimális nagysága ellenére is sokan drágának arják ez a megoldás. Az árfolyam finanszírozás kiküszöbölésére léezik, egy másik, kevéssé ismer üzleköési echnika, a haáridős őzsdei ociós ügyle, amellyel szinén köheő árbizosíási hedge ügyle, vagyis az árkockáza kiküszöbölheő. Az eladó szemonjából az ociós echnika ovábbi előnye, hogy nem igényel kamakölségeke és énzleköés sem. SUMMARY The greaaes risk ograin roducion is flucuaion in marke rices, which is over 5% over he course of a year; and year by year, as well. There are real marke circumsances in he grain marke, insead of sae guaraneed fix rices, which was he norm under he former oliical sysem. According o he general oinion of roducers, losses come from heir defencelessness agains buyers. The real siuaion is ha rice risk can be managed by suiable marke sraegy, and loss roducion can be avoided. Hungary has a fuures marke (which is organized according o he CBOT sysem) in he grain secor, which is an unique insiue in Euroe. This organisaion is suiable for hedge businesses and i has convenien echnical and insiuional background. There are wo ossibiliies o make hedge business. One of hem is he shor hedge wih fuures conrac when he roducer sells his roduc for long erm if an acceable rofi is included in marke rice. In his case seller can roec himself agains low marke rices. This echnique can be considered as rofessional for rice risk managemen, bu ossibly has financial cos because of he weak financial siuaion of Hungarian roducers his soluion seems exensive for hem. There is an oher ossibiliy in he Commodiy Exchange for manage rice risk, ha is he oion echnique. This soluion is suiable for insure rices as well, and has an oher addiional advanage, namely: here is no financial coss in his case. A gabonaermelés legjelenősebb aku roblémája az óriási áringadozás, ami kiszámíhaalansága mia veszeséges érékesíéssel fenyege (Williams- Schroder, 1999). Számalanszor láhaunk üneő, vagy gabonaégeő elkeserede ermelőke az elmúl években, akik (oliikai színezeől függelenül) a kormányól várak segísége. A felvásárlóka kárhozaák vagy éen a szabályozás hiányosságaiban láák veszeséges gabonaermelésük alaveő oká. A rendszerválás megelőző évizedekben ez a robléma nyilvánvalóan ismerelen vol, hiszen akkoráj felvásárlásról és nem iacról beszélheünk. Ez idő áj az állam haároza meg az áraka és szervezeei vásárolák fel a gaboná. Sajnos a régi reflexek máig működnek, dacára annak, hogy a rendszerválás óa immár 13 éve iacgazdasági örvényszerűségek szerin működik a gabonaszakma is. Ha a iac árai nem bizosíják az elvárhaó jövedelemszine, annak a ermelő szemében a felvásárlóval szembeni kiszolgálaoság a fő oka, aki ala a kereskedők, valamin az állam érendők. A gabonaermelő vállalkozás éen úgy iaci szerelő, min a feldolgozó, a felhasználó, vagy éen a kereskedő. Senki nem vonhaja ki magá a iac örvényei alól és nem háríhaja sajá, nem megfelelő iaci magaarásának felelőségé más szerelőre. Távol álljon őlem, hogy a gabonaermelők egészé, vagy akár egy részé rossz gazdálkodással vádoljam, célom csuán a figyelem ráirányíása egy fonos iaci kérdésre. Magyarországon immár öbb min egy évizede a iac részvevőinek rendelkezésére áll a haáridős gabonaőzsde inézménye. Az áruőzsdézésben egyébkén is nagy hagyományokkal rendelkezünk, ami egyérelműen bizonyí, hogy a világ első gabonaőzsdéje, a CBOT 1848-as alaíása uán ö évvel, Euróában elsőkén 1853-ban nyio a Pesi Gabonacsarnok, mely a századfordulón Budaesi Áru és Érékőzsde néven London uán a szakma legnagyobb forgalmú iaca vol Euróában. Sajnos a

2 szocialisa erkölccsel a gazdaság ezen alainézménye (sok mással együ) összeegyezeheelen, ezér 1949-ben beiloák. A negyven év kényszerszüne uán a rendszerválás eremee meg az újraindulás leheőségé. Néhány év ala az inézmény megfelelő örvényi háérrel, szakmai és egyéb háérinézményekkel együ kiéül és szakmai elfogadoságnak örvend. Mivel a kilencvenes években Magyarországon a gabonaszekorban viszonylag szabad iaci körülmények alakulak ki, érheő, hogy agráriacunk is sokkal közelebb áll az USA-éhoz, min az EU 15- ök országaihoz, ami a iaci inézmények meglée szemonjából kifejezeen előnyös. Az Egyesül Államok, ahol a iaci körülmények nem szenvedek az unióshoz hasonló csorbá, rendelkezik a világ legfejleebb, legelfogadoabb haáridős őzsdéivel a gabona és a hús ágazaban. Najainkban a gabonaiac szerelőinek bármelyike (ermelők, kereskedők, feldolgozók, felhasználók) számára kézenfekvő a haáridős gabonaőzsde nai használaa, az mindenki iacra léésének ermészees szükséges eszközének ekini. Elfogado néze az USA-ban, hogy ideális eseben minden onna gabona haszor fordul meg a őzsdén, mivel szine minden egyes áruüzlee őzsdei hedge-el is fedeznek. Az EU-15 országaiban ezzel szemben nem alálunk a CBOT-hoz, vagy a KBOT-hoz hasonló jelenősséggel bíró haáridős gabonaőzsdéke. Számos nagy haáridős iac van Euróában is, min l. a MATIF, a LIFFE, az LME, a DTB, a FOX, vagy az EURONET ezek azonban főkén kövényeke, devizáka, indexeke, fémeke sb. forgalmazó őzsdék. A MATIF-on l. léezik kukorica, búza, naraforgó és rece konrakus is, számoevő forgalom azonban csak recében van. A haáridős őzsdei gabonakereskedelem marginális vola egyérelműen az EU inervenciós oliikájával magyarázhaó, hiszen a iacszabályozás jelenlegi rendszere a iaci viszonyokkal szemben áll, vagyis az igazi szabadiaci árak az unión belül az állami felvásárlás mia nem udnak kialakulni. Ez az oka annak l., hogy a MATIF, amely Euróa legnagyobb haáridős konrakusai forgalmazza, gabonában kisebb, min a Budaesi Áruőzsde. Magyarországon van ehá a koninens legnagyobb forgalmú haáridős gabonaőzsdéje, amely mind echnikája, mind inézményi, örvényi és énzügyi háere alaján leheősége nyúj az áringadozásban rejlő kockáza kiszűrésére. Nálunk ráadásul a iaci körülmények is adoak, az imén emlíe EU-s belső iacai szemben. A őzsde meglée gyakorlailag mindenki álal ismer, annak árai a különböző elszámolásoknál, hielezéseknél álalánosan használják. Mindezek ellenére az évi ízmillió onná meghaladó méreű gabonaiac melle a őzsde forgalma kémillió onna körül sagnál, ami korán sem elegendő a megfelelő likvidiáshoz (Simon, 1992). A haáridős iaci árak évről évre egymásól függelenül, a iaci keresle és kínála, valamin a ici várakozások álal meghaározo rendek szerin váloznak, szorosan köveve a fizikai áruiac helyzeé. Léeznek elméleek, amelyek az árak alakulásá a fizikai áruiacól függelennek arják (charizmus), maemaikai, saiszikai örvényszerűségek alaján írják le, ennek valóságaralma jelen írásom szemonjából indifferens. Tény azonban, hogy az egy-egy haáridőre vonakozó árválozások a jegyzési időszakban 25% körüli áringadozásoka muaak az elmúl három évben, ami a kövekező ényadaoka bemuaó charok jól szemlélenek. Az alábbiakban a beakaríás uáni (auguszusi) haáridős árválozásoka láhajuk évjáraonkén (1., 2., 3. ábra). F/ 1. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 1: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) 2

3 F/ 2. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 2: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) F/ 3. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 3: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) Az évjáraonkéni árválozások elemzése érdekes felada, ám jelen vizsgálódásunk szemonjából csuán ké fonos megállaíás érdemes enni. Egyik, hogy minden évben igen nagy, 25% körüli áringadozás aaszalhaunk. A másik, hogy minden évben vol olyan időszak, amikor a ermelési kölségeke meghaladó, a racionálisan elvárhaó rofiaralommal bíró jegyzések volak, függelenül aól, hogy a haáridő végül is milyen árszinen zár. Mindké ény az ámaszja alá, hogy a őzsdei bizosíási (hedge) ügylere megvol (meg le volna) a leheőség. Az árbizosíó eladó (ermelő) szemonjából egyébkén sem az árválozás a fonos, hanem az, hogy kölségei meghaladó árszinen adhasson el. Meg kell jegyeznem, hogy az előző ké megállaíás igaz, ha a őzsde fennállása óa elel idő bármely évé ekinjük, de igaz a CBOT árrendjei ekinve is, ami az jeleni, hogy a jövőben is hasonló endencia várhaó. A őzsdei bizosíási ügyleeke a leheőségek ellenére csak a ermelők cea. 1%-a köi meg. Ennek oká számos fonos szakmai erüleen kereshejük, én ezek közül egy kevéssé ublikál kérdésre szerenék rámuani. Úgy íélem meg, hogy az alacsony őzsdei részvéel egyik oka ovábbra is az alulájékozaás, a másik, szerinem még fonosabb ok azonban a őzsdei üzleek finanszírozási igénye. Az egyébkén is állandó énzhiánnyal küzdő ermelők nem udják, nem merik vállalni az akár hónaokig aró, az árfolyam válozásból adódó ozíciófinanszírozás még akkor sem, ha annak ényleges kölsége mindössze az árfolyam finanszírozás kamakölsége lehe, vagy az akár kamanyeresége is hozha. 3

4 Kevéssé ismer a ermelői körben, hogy ez a finanszírozási kényszer eljesen kiküszöbölheő az ociós őzsdei echnikával. Az alábbiakban a haáridős és az ociós echnika elvi sémájának összehasonlíásával, uóbbi alkalmazhaóságának leheőségére szereném a figyelme felhívni, a gabonaermelő szemszögéből. A iszább áláhaóság kedvéér árarányokkal és nem ényleges árakkal dolgozam. Használhaam volna az előzőekben bemuao évek ényadaainak bármelyiké, ám é az szereném érzékeleni, hogy a őzsdei jegyzés szezonon belüli válozása a ermelő szemonjából nem fonos! Az árak mérékegységekén #- használam ényleges devizanem helye (ez durván vagy $ nagyságrende, jelen, nevezhejük álag, abszrak, vagy fikív árnak) azér nem nevesíeem, hogy kizárólag az arányokra koncenrálhassunk. A rövidíések az alábbi jelenéssel bírnak: T: ermelés E: eladás P: rofi E: őzsdei eladás V: őzsdei véel P: őzsdei rofi Ef: eladás fizikai iacon Pf: rofi fizikai iacon : ár : idő 1. A HATÁRIDŐS ELADÓI BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET (HEDGE) ELVI SÉMÁJA Ezzel a echnikával a ermelő (ényleges, vagy oenciális áruulajdonos) az árkockázao eljes egészében ki udja szűrni, egyúal a ermelésből származó rofijá be udja bizosíani. Példánkban őszi búza eladói hedge- láhaunk okóberi eladással, kövekező év auguszusi haáridőre. Alahelyzeünk, hogy egységnyi áru előállíása 85#-be kerül. A őzsdei eladási leheőség 15#, ami aralmazza #-os rofi igényünke. Cél a rofi bizosíása Áresés Az első eseben (4. ábra) az vizsgáljuk, mi örénik, ha beakaríás uán az árak az üzleköés árai ala vannak: 4. ábra: Az eladói hedge 1. T: 85#; E: 15#; P: # E: 15#; V: 7#; P: 35# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 7#; Pf: -15#; Ef(7#) + P(35#) = 15# Pf + P = # Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 4: Seller s hedge 1. A 15#-es őzsdei eladás 7#-es véellel likvidálhaó, ami 35# rofio aralmaz. Az áru ényleges fizikai érékesíése 7#-en 15# veszesége aralmaz. A ké rofi összevonásával a célkén kiűzö #-realizáluk. A őzsdei ügyle nélkül neó 15# veszeség kelekeze volna Áremelkedés Második leheőség (5. ábra), amikor a beakaríás uán az árak az üzleköés árai fele vannak: 4

5 T: 85#; E: 15#; P: # 5. ábra: Az eladói hedge 2. E: 15#; V: 13#; P: -25# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-25#) = 15# Pf + P = # Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 5: Seller s hedge 2. Ez eseben a őzsdei eladás 13#-es véellel likvidálhaó, ami 25# veszesége aralmaz. Az áru érékesíése 13#-en 45# rofiaralommal bír, aminek 25# exrarofi aralma fedezi a őzsdei veszesége. Az eredmény ugyan az, a ényleges rofi a célkén kiűzö #. Láhaó ehá, hogy a őzsdei haáridős eladói hedge ügyle bizosíja a ermelő számára a búza ermeszéséből származó rofio, függelenül aól, hogy a iacon milyen ármozgások vannak. Ez a hedge üzle lényege! Példánkban az üzlee a ermelő okóberben köi meg, akár Gál hee elő, ami dönési helyzee jelen: Amennyiben a búza ára nem bizosíja az elvár rofio, nem szabad elveni! A haáridős ügyle egyelen háránya a ermelő szemonjából a finanszírozási igény, ami a nai elszámolásból adódik. A őzsde elszámoló háza a KELER R. ugyanis minden őzsdena végén az akuális elszámoló árra hozza az összes nyio őzsdei ozíció. Ez a gyakorlaban az eladó szemonjából az jeleni, hogy a nai eseleges áremelkedés összegé be kell fizenie az elszámoló házhoz, a nai áresés összegé ezzel szemben számláján jóváírják. A nai elszámolás mindaddig ar, amíg a őzsdei ügyle fennáll (amíg a ozíció nyiva van) (Simon, 1992). A finanszírozási igény ehá felléhe, a ényleges kölség azonban nem más, min a jóváírások és erhelések különbségének eselegesen felmerülő kamakölsége. Ennek a ulajdonkéen igen alacsony kölségnek (1-2%) ellenére, a finanszírozási kényszeről való (jogos) félelem mia a ermelők dönő öbbsége nem mer az egyébkén elemi érdekében álló bizosíási üzlere vállalkozni, ehelye inkább vállalja a veszeséges ermeszés kockázaá. Olyan ez, min amikor valaki minden énzé az új auó megvásárlására köli, de a Cascora már nem ju. 2. BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET (HEDGE) PUT OPCIÓ VÉTELLEL A finanszírozási igény kiküszöbölésére léezik azonban egy másik, jelenleg sajnos még a haáridős ügyleeknél is nagyságrendekkel rikábban használ echnika. Nevezeesen, az ociós eladói bizosíási (hedge) ügyle (Kaufman, 1987; Hillary-Benson, 1996; Parick J. Caania, 1994). Az ociós hedge lényegé az előzőekben használ elvi séma felhasználásával muaom be: Példánkban őszi búza eladói ociós hedge- láhaunk okóberi eladással, kövekező év auguszusi haáridőre. Az alahelyze, az előzővel megegyezik, az alkalmazandó echnika ez eseben a haáridős eladás helye a u (eladási) ociós jog véele. Ennek kölsége az ociós díj, éldánkban 2# Áresés Az első eseben (6. ábra) az vizsgáljuk, mi örénik, ha beakaríás uán az árak az üzleköés árai ala vannak: 5

6 6. ábra: Termelői hedge ocióval, 1:u véel T: 85#; E: 15#-2#; P: # E: 15#-2#; V: 7#; P: 33# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 7#; Pf: -15#; Ef(7#) + P(33#) = 13# Pf + P = 18# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 6: Producer s hedge wih u oion 1. A haáridős eladással szemben egyelen különbség, hogy a realizál rofi 2#-el, azaz az ociós díjjal csökken. Ennek fejében azonban megszűn a finanszírozási kényszer, ehá a likvidiási kockáza sem erheli a ermelő Áremelkedés Második leheőség (7. ábra), amikor a beakaríás uán az árak az üzleköés árai fele vannak: T: 85#; u: 15#; P: # 7. ábra: Termelői hedge ocióval, 1:u véel X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-2#) = 128# P = 43# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 7: Producer s hedge wih u oion 2. 6

7 Ebben az eseben a hedge-elő nem él ociós jogával, ehá likvidálnia sem kell. A bizosíási ügyle kölsége az ociós díjra korláozódik, így az exrarofi ezzel csökkene részé is realizálni udja. ügyle magában hordozza a veszeség leheőségé is. Ennek ellenére öb b előnnyel is bír és a őzsdei szerelés elmulaszásánál minden eseben kedvezőbb énzügyi helyzee eredményez. Láhaó ehá, hogy a őzsdei ociós eladói hedge Az alahelyze mos is megegyezik az ügyle bizosíja a ermelő számára a búza eddigiekkel. A különbség az, hogy mos az ociós ermeszéséből származó rofio, függelenül aól, jog eladójakén felléve, az ociós díj bevéelkén hogy a iacon milyen ármozgások vannak. azonnal realizálhaó. Ezzel ehá a likvidiás Megkíméli ugyanakkor az eladó az ügyle akár öbb hónaos fennállása alai eseleges finanszírozásáól is, ső áremelkedésnél exrarofi is realizálhaó. nemhogy romlana, hanem az ügyle megköésekor azonnal árbevéel kelekezik. A call eladásoka számos eseben ennek a bevéelnek a megszerzése moiválja. 3. OPCIÓS ÜGYLET, CALL ELADÁSSAL Érdemes még egy ociós echniká bemuani, nevezeesen a call oció eladásá. Ebben az eseben nem érheő el a 1%-os bizonság, vagyis ez az 3.1. Áresés Első eseben (8. ábra) mos is az vizsgáljuk, mi örénik az árak köésár alá csökkenése eseén: T: 85#; call: 2#; P: # 8. ábra: Termelői hedge ocióval, 2:call eladás X XI XII I II Ef: 7#; Pf: -15#; III IV V VI VII VIII Ef( 7#) + P(2#) = 72# Pf + P = -13# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 8: Producer s hedge wih call oion 1. Az oció vevője nyilván nem él ociós jogával, ehá likvidálásra nincs szükség. Veszeség kelekezik ugyan a fizikai árueladáson, de az csökkeni az ociós díj. A ermelő ehá még így is jobb helyzeben van, min egyszerű iaci érékesíésnél Áremelkedés Második eseünk (9. ábra) az áremelkedés: 7

8 9. ábra: Termelői hedge ocióval, 2:call eladás T: 85#; call: 2#; P: # E: 15#+2#; V: 13#; P: -23# X XI XI I I II III IV V VI VII VIII F orrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 9: Producer s hedge wih call oion 2. Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-23#) = 17# P = 22# A haáridős eladáshoz hasonlóan a őzsdei ozíció veszeségé az exra rofi fedezi, de ez eseben a realizál rofio az ociós díj is növeli. azonban az EU-hoz csalakozunk. Mi lesz ezuán a gabonaőzsdével? A válasz logikusnak űnik, vagyis a haáridős Az elvi sémák bemuaásakor min már őzsdei szere a gabonaiacon elűnik, vagy legalább emlíeem, ényleges árak helye a könnyebb áekinheőség érdekében árarányoka használam. Nem kalkulálam ugyanakkor a gyakorlaban elengedheelen kalkulációs ényezővel, a bázissal sem. A bázis minden egyes őzsdei szerelő egyedi kalkulációs ényezője, amely a őzsdei ariáshoz kées meglévő földrajzi helyzeől, az áru minőségi is ovább csökken, az EU-s szabályozás ávéelével. Ezzel szemben én az állíom, hogy a csökkenés csak ámenei lehe, és é az ellenkezője fog örénni, már néhány éven belül, vagyis a haáridős őzsdei forgalom nagyságrendekkel meg fog nőni! Ennek az oka nagyon egyszerű és nem a magyar sajáosságokban, hanem az unió agrároliikájában eléréséől, a szállíás feléeleiől, egyéb keresendők. A szándék, azaz az agrárermelés mind közgazdasági környezebeli secialiásokól függően módosíja az eladó szemonjából a őzsdei áraka. A bázis azonban a lényege, vagyis a hedge egyedülálló ár- és egyben rofibizosíási funkciójá egyálalán nagyobb részének iaci alaokra helyezése már nem új keleű, a naokban azonban megszülee a CAP első olyan reformja, amely egyérelműen ebbe az irányba ha és kézenfekvő, hogy a gabonaiac nem befolyásolja. szerelőinek iackonform magaarásá fogja Az i bemuao echnikák egyenkén is számos előny és hárány is hordoznak. A jó iaci sraégia álalában az, ha a jegyzések figyelésével különböző kikényszeríeni. A CAP legújabb módosíása szerin ugyanis az Euróai Unió 45 év uán gyökeresen áalakíja a régi időonokra időzíi, valamin az i bemuao agrárámogaási rendszer, amely roekcionisa echnikák kombinációjá alkalmazza az jellege mia nem engedi érvényesülni a valódi iaci áruulajdonos. Az egyes echnikák eseleges viszonyoka az EU-n belül, orzíja a nemzeközi hárányai egy másikkal kiküszöbölheők, ugyanakkor a iac és az árak válozásának folyamaos elemzése sok korrekcióra és kiegészíő köésekre is leheősége ad annak érdekében, hogy a legfonosabb cél, a rofimaximum elérheő legyen (Kárái-Csaó, 2). Végül, a hedge echnikák bemuaása uán szerenék még egy kézenfekvő gondola o felveni. Szine álalánosan elfogado néze min már emlíeem, hogy a magyar gabonaiac inkább az USA-éhoz hasonlí, kevesebb, min egy éven belül kereskedelme, ezálal sok kár okoz mind a öbbi euróai, mind a fejlődő országoknak. A CAP reformjáról az EU agrárminiszerei álal köö megállaodás egy új korszak kezdeének neveze Franz Fischler, az Unió mezőgazdasági bizosa. Az agrárszubvenciók jelenős részé 5-ől a ermelés mennyiségéől függelenül fizeik ki az EUban és ez a ermelőknek nyújo EU-ámogaásoka szine eljesen új alaokra helyezi. A farmerek, akike a jelenlegi rendszer úlermelésre öszönöz, a jövőben 8

9 nag yrész alanyi jogon juhanak majd hozzá a közvelen jövedelemámogaásokhoz, és a iaci keresle-kínála örvényei alaján dönheik el, hogy miből mennyi ermeljenek. Feniekből logikusan kövekezik, hogy a iaci körülmények, az eddig gyakorlailag nem léező árkockázaoka magukkal hozzák, melyeke menedzselni kell. Ennek egyelen kézenfekvő inézménye a haáridős őzsde és annak az előbbiekben vázol echnikája. A jelenős, öbb ízmillió onnásra felfuó forgalom lebonyolíására öbb euróai őzsde is alkalmas. Nagy kérdés, hogy az évizedes aaszalaal bíró BÁT kées lesz-e abban rész venni, vagy annak akár egyik meghaározójává válni. Tény, hogy az Egyesül Államokban minden gabonaiaci erméke csak egy-egy őzsdén forgalmaznak (l. lágy búza CBOT, kemény búza KBOT), ami nyilván a iaci körülmények alakíoak így. Ebből a logikából kövekezeve szerinem a különböző ermékek őzsdék közöi megoszlása Euróában is megörénhe. Nem valószínű l., hogy recében versenyezni lehe majd a MATIF-al, esélye lehe azonban a BÁT-nak l. arra, hogy kukoricában, vagy a búzában jelenős iaccá váljon, eseleg más őzsdékkel együműködésben. Arra, hogy hosszú ávon is a magyar ermelők rendelkezésére fog állni a haáridős gabonaőzsde, bizon számíhaunk. IRODALOM Caania, P. J. (1994): Commodiy Trading Manual. CBOT, Chicago Hillary, B.-Benson, D. (1996): SFE Whea Fuures and Oions. ANZ Fuures, Sydney Kárái, L.-Csaó, Zs. (2): Financial Asecs of he Disribuion of Markeing Sources. Proceedings of he 7h Inernaional Scienific Days of Agriculural Economics, Gyöngyös Kaufman, P. J. (1987): The New Commodiy Trading Sysem anm Mehods. New York Simon L. (1992): Az Áruőzsde (A kereskedelmi ügyle). Nemzei Tankönyvkiadó, Budaes Williams, J.-Schroder, W. (1999): Agriculural Price Risk Managemen. Oxford (3): Budaesi Áruőzsde saiszikák. Budaes 9

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

ISMÉTLÕDÕ MOZGÁSFORMÁK A BÁT GABONA SZEKCIÓJÁBAN

ISMÉTLÕDÕ MOZGÁSFORMÁK A BÁT GABONA SZEKCIÓJÁBAN 2003. MÁSODIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 69 LAKNER ZOLTÁN VIZVÁRI BÉLA ISMÉTLÕDÕ MOZGÁSFORMÁK A BÁT GABONA SZEKCIÓJÁBAN Az agrártermékek kereskedelmének meghatározó eszköze a fejlett országokban a koncentrált piacok

Részletesebben

VÁRADI KATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A RÉSZVÉNYPIACOKON

VÁRADI KATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A RÉSZVÉNYPIACOKON VÁRADI KATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A RÉSZVÉNYPIACOKON Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Témavezetők: Dr. Berlinger Edina, Dr. Lublóy Ágnes Copyright Váradi Kata, 2012 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági francia SZAK Nappali tagozat Tőzsde- Pénzintézetek szakirány PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Késztette: Kőrös Gábor László Budapest,

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr.

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr. TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr. Kulcsszavak: adózási alapelvek, adóverseny, társasági adó, adóteher, adókedvezmények.

Részletesebben

Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában*

Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában* Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában* Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője Email: marton.adam4@upcmail.hu Az elmúl fél évszázadban világszerte jelentős, bár országonként nagyon eltérő mértékű

Részletesebben

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 5. 451 466. 451 A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON UDOVECZ GÁBOR NYÁRS LEVENTE ÖSSZEFOGLALÁS A sertéságazat helyzetének elemzésekor nem a termelésbôl

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

Témaelemzés a hazai tőkevédett alapok szektoráról. 2013. május

Témaelemzés a hazai tőkevédett alapok szektoráról. 2013. május Témaelemzés a hazai tőkevédett alapok szektoráról 2013. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 1. Bevezetés és módszertan... 6 2. A tőkevédett alapok piaci szerkezete... 8 3. A tőkevédett alapok,

Részletesebben

Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról*

Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról* Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról* Mostanában sokat hallani a helyi pénzekről : a soproni kékfrankos, a rábaközi tallér, a pécsi korona, a debreceni fantallér,

Részletesebben

Informatikai beruházások értékelése

Informatikai beruházások értékelése Informatikai beruházások értékelése Rózsa Tünde Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék, Debrecen rozsa@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben