A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában"

Átírás

1 A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS A gabonaermelés legnagyobb kockázaa, a iaci árak évről évre és éven belül is megnyilvánuló, sok éves álagban is 5%-o meghaladó áringadozása. A rendszerválás elői állami fix felvásárlási árak helye, igazi iaci viszonyok alakulak ki a gabonaszakmában, aminek kövekezménye öbbek közö a hekikus gabonaár. Szine álalános az a ermelői néze, hogy alacsony iaci árak eseén veszeségük a vevői oldallal szembeni kiszolgálaoságból ered. A valóság ezzel szemben az, hogy megfelelő iaci sraégiákkal az árkockáza kezelheő, a veszeséges ermelés elkerülheő. Magyarországon, Euróában egyedülálló módon a gabonaiac szerelőinek rendelkezésére áll egy a CBOT minájára szerveze haáridős gabonaőzsde, amely mind inézményi háerében mind echnikájában alkalmas az árbizosíási üzleek megköésére. Az árbizosíás ké őzsdei echnikával is végrehajhaó. Egyik az álalánosabban ismer haáridős eladási hedge üzle, amikor az áruulajdonos megfelelő rofio aralmazó őzsdei jegyzés eseén akár öbb hónara előre eladja (hedge-eli) az áru, így védekezve az áresés ellen. Ez a módszer ökéleesen alkalmas az árbizosíásra, egyelen háránya, hogy az ügyle fennállása ala énzleköéssel és kamakölséggel járha. Termelőink kiéleze likvidiási helyzeében a ényleges kamakölség minimális nagysága ellenére is sokan drágának arják ez a megoldás. Az árfolyam finanszírozás kiküszöbölésére léezik, egy másik, kevéssé ismer üzleköési echnika, a haáridős őzsdei ociós ügyle, amellyel szinén köheő árbizosíási hedge ügyle, vagyis az árkockáza kiküszöbölheő. Az eladó szemonjából az ociós echnika ovábbi előnye, hogy nem igényel kamakölségeke és énzleköés sem. SUMMARY The greaaes risk ograin roducion is flucuaion in marke rices, which is over 5% over he course of a year; and year by year, as well. There are real marke circumsances in he grain marke, insead of sae guaraneed fix rices, which was he norm under he former oliical sysem. According o he general oinion of roducers, losses come from heir defencelessness agains buyers. The real siuaion is ha rice risk can be managed by suiable marke sraegy, and loss roducion can be avoided. Hungary has a fuures marke (which is organized according o he CBOT sysem) in he grain secor, which is an unique insiue in Euroe. This organisaion is suiable for hedge businesses and i has convenien echnical and insiuional background. There are wo ossibiliies o make hedge business. One of hem is he shor hedge wih fuures conrac when he roducer sells his roduc for long erm if an acceable rofi is included in marke rice. In his case seller can roec himself agains low marke rices. This echnique can be considered as rofessional for rice risk managemen, bu ossibly has financial cos because of he weak financial siuaion of Hungarian roducers his soluion seems exensive for hem. There is an oher ossibiliy in he Commodiy Exchange for manage rice risk, ha is he oion echnique. This soluion is suiable for insure rices as well, and has an oher addiional advanage, namely: here is no financial coss in his case. A gabonaermelés legjelenősebb aku roblémája az óriási áringadozás, ami kiszámíhaalansága mia veszeséges érékesíéssel fenyege (Williams- Schroder, 1999). Számalanszor láhaunk üneő, vagy gabonaégeő elkeserede ermelőke az elmúl években, akik (oliikai színezeől függelenül) a kormányól várak segísége. A felvásárlóka kárhozaák vagy éen a szabályozás hiányosságaiban láák veszeséges gabonaermelésük alaveő oká. A rendszerválás megelőző évizedekben ez a robléma nyilvánvalóan ismerelen vol, hiszen akkoráj felvásárlásról és nem iacról beszélheünk. Ez idő áj az állam haároza meg az áraka és szervezeei vásárolák fel a gaboná. Sajnos a régi reflexek máig működnek, dacára annak, hogy a rendszerválás óa immár 13 éve iacgazdasági örvényszerűségek szerin működik a gabonaszakma is. Ha a iac árai nem bizosíják az elvárhaó jövedelemszine, annak a ermelő szemében a felvásárlóval szembeni kiszolgálaoság a fő oka, aki ala a kereskedők, valamin az állam érendők. A gabonaermelő vállalkozás éen úgy iaci szerelő, min a feldolgozó, a felhasználó, vagy éen a kereskedő. Senki nem vonhaja ki magá a iac örvényei alól és nem háríhaja sajá, nem megfelelő iaci magaarásának felelőségé más szerelőre. Távol álljon őlem, hogy a gabonaermelők egészé, vagy akár egy részé rossz gazdálkodással vádoljam, célom csuán a figyelem ráirányíása egy fonos iaci kérdésre. Magyarországon immár öbb min egy évizede a iac részvevőinek rendelkezésére áll a haáridős gabonaőzsde inézménye. Az áruőzsdézésben egyébkén is nagy hagyományokkal rendelkezünk, ami egyérelműen bizonyí, hogy a világ első gabonaőzsdéje, a CBOT 1848-as alaíása uán ö évvel, Euróában elsőkén 1853-ban nyio a Pesi Gabonacsarnok, mely a századfordulón Budaesi Áru és Érékőzsde néven London uán a szakma legnagyobb forgalmú iaca vol Euróában. Sajnos a

2 szocialisa erkölccsel a gazdaság ezen alainézménye (sok mással együ) összeegyezeheelen, ezér 1949-ben beiloák. A negyven év kényszerszüne uán a rendszerválás eremee meg az újraindulás leheőségé. Néhány év ala az inézmény megfelelő örvényi háérrel, szakmai és egyéb háérinézményekkel együ kiéül és szakmai elfogadoságnak örvend. Mivel a kilencvenes években Magyarországon a gabonaszekorban viszonylag szabad iaci körülmények alakulak ki, érheő, hogy agráriacunk is sokkal közelebb áll az USA-éhoz, min az EU 15- ök országaihoz, ami a iaci inézmények meglée szemonjából kifejezeen előnyös. Az Egyesül Államok, ahol a iaci körülmények nem szenvedek az unióshoz hasonló csorbá, rendelkezik a világ legfejleebb, legelfogadoabb haáridős őzsdéivel a gabona és a hús ágazaban. Najainkban a gabonaiac szerelőinek bármelyike (ermelők, kereskedők, feldolgozók, felhasználók) számára kézenfekvő a haáridős gabonaőzsde nai használaa, az mindenki iacra léésének ermészees szükséges eszközének ekini. Elfogado néze az USA-ban, hogy ideális eseben minden onna gabona haszor fordul meg a őzsdén, mivel szine minden egyes áruüzlee őzsdei hedge-el is fedeznek. Az EU-15 országaiban ezzel szemben nem alálunk a CBOT-hoz, vagy a KBOT-hoz hasonló jelenősséggel bíró haáridős gabonaőzsdéke. Számos nagy haáridős iac van Euróában is, min l. a MATIF, a LIFFE, az LME, a DTB, a FOX, vagy az EURONET ezek azonban főkén kövényeke, devizáka, indexeke, fémeke sb. forgalmazó őzsdék. A MATIF-on l. léezik kukorica, búza, naraforgó és rece konrakus is, számoevő forgalom azonban csak recében van. A haáridős őzsdei gabonakereskedelem marginális vola egyérelműen az EU inervenciós oliikájával magyarázhaó, hiszen a iacszabályozás jelenlegi rendszere a iaci viszonyokkal szemben áll, vagyis az igazi szabadiaci árak az unión belül az állami felvásárlás mia nem udnak kialakulni. Ez az oka annak l., hogy a MATIF, amely Euróa legnagyobb haáridős konrakusai forgalmazza, gabonában kisebb, min a Budaesi Áruőzsde. Magyarországon van ehá a koninens legnagyobb forgalmú haáridős gabonaőzsdéje, amely mind echnikája, mind inézményi, örvényi és énzügyi háere alaján leheősége nyúj az áringadozásban rejlő kockáza kiszűrésére. Nálunk ráadásul a iaci körülmények is adoak, az imén emlíe EU-s belső iacai szemben. A őzsde meglée gyakorlailag mindenki álal ismer, annak árai a különböző elszámolásoknál, hielezéseknél álalánosan használják. Mindezek ellenére az évi ízmillió onná meghaladó méreű gabonaiac melle a őzsde forgalma kémillió onna körül sagnál, ami korán sem elegendő a megfelelő likvidiáshoz (Simon, 1992). A haáridős iaci árak évről évre egymásól függelenül, a iaci keresle és kínála, valamin a ici várakozások álal meghaározo rendek szerin váloznak, szorosan köveve a fizikai áruiac helyzeé. Léeznek elméleek, amelyek az árak alakulásá a fizikai áruiacól függelennek arják (charizmus), maemaikai, saiszikai örvényszerűségek alaján írják le, ennek valóságaralma jelen írásom szemonjából indifferens. Tény azonban, hogy az egy-egy haáridőre vonakozó árválozások a jegyzési időszakban 25% körüli áringadozásoka muaak az elmúl három évben, ami a kövekező ényadaoka bemuaó charok jól szemlélenek. Az alábbiakban a beakaríás uáni (auguszusi) haáridős árválozásoka láhajuk évjáraonkén (1., 2., 3. ábra). F/ 1. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 1: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) 2

3 F/ 2. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 2: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) F/ 3. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 3: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) Az évjáraonkéni árválozások elemzése érdekes felada, ám jelen vizsgálódásunk szemonjából csuán ké fonos megállaíás érdemes enni. Egyik, hogy minden évben igen nagy, 25% körüli áringadozás aaszalhaunk. A másik, hogy minden évben vol olyan időszak, amikor a ermelési kölségeke meghaladó, a racionálisan elvárhaó rofiaralommal bíró jegyzések volak, függelenül aól, hogy a haáridő végül is milyen árszinen zár. Mindké ény az ámaszja alá, hogy a őzsdei bizosíási (hedge) ügylere megvol (meg le volna) a leheőség. Az árbizosíó eladó (ermelő) szemonjából egyébkén sem az árválozás a fonos, hanem az, hogy kölségei meghaladó árszinen adhasson el. Meg kell jegyeznem, hogy az előző ké megállaíás igaz, ha a őzsde fennállása óa elel idő bármely évé ekinjük, de igaz a CBOT árrendjei ekinve is, ami az jeleni, hogy a jövőben is hasonló endencia várhaó. A őzsdei bizosíási ügyleeke a leheőségek ellenére csak a ermelők cea. 1%-a köi meg. Ennek oká számos fonos szakmai erüleen kereshejük, én ezek közül egy kevéssé ublikál kérdésre szerenék rámuani. Úgy íélem meg, hogy az alacsony őzsdei részvéel egyik oka ovábbra is az alulájékozaás, a másik, szerinem még fonosabb ok azonban a őzsdei üzleek finanszírozási igénye. Az egyébkén is állandó énzhiánnyal küzdő ermelők nem udják, nem merik vállalni az akár hónaokig aró, az árfolyam válozásból adódó ozíciófinanszírozás még akkor sem, ha annak ényleges kölsége mindössze az árfolyam finanszírozás kamakölsége lehe, vagy az akár kamanyeresége is hozha. 3

4 Kevéssé ismer a ermelői körben, hogy ez a finanszírozási kényszer eljesen kiküszöbölheő az ociós őzsdei echnikával. Az alábbiakban a haáridős és az ociós echnika elvi sémájának összehasonlíásával, uóbbi alkalmazhaóságának leheőségére szereném a figyelme felhívni, a gabonaermelő szemszögéből. A iszább áláhaóság kedvéér árarányokkal és nem ényleges árakkal dolgozam. Használhaam volna az előzőekben bemuao évek ényadaainak bármelyiké, ám é az szereném érzékeleni, hogy a őzsdei jegyzés szezonon belüli válozása a ermelő szemonjából nem fonos! Az árak mérékegységekén #- használam ényleges devizanem helye (ez durván vagy $ nagyságrende, jelen, nevezhejük álag, abszrak, vagy fikív árnak) azér nem nevesíeem, hogy kizárólag az arányokra koncenrálhassunk. A rövidíések az alábbi jelenéssel bírnak: T: ermelés E: eladás P: rofi E: őzsdei eladás V: őzsdei véel P: őzsdei rofi Ef: eladás fizikai iacon Pf: rofi fizikai iacon : ár : idő 1. A HATÁRIDŐS ELADÓI BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET (HEDGE) ELVI SÉMÁJA Ezzel a echnikával a ermelő (ényleges, vagy oenciális áruulajdonos) az árkockázao eljes egészében ki udja szűrni, egyúal a ermelésből származó rofijá be udja bizosíani. Példánkban őszi búza eladói hedge- láhaunk okóberi eladással, kövekező év auguszusi haáridőre. Alahelyzeünk, hogy egységnyi áru előállíása 85#-be kerül. A őzsdei eladási leheőség 15#, ami aralmazza #-os rofi igényünke. Cél a rofi bizosíása Áresés Az első eseben (4. ábra) az vizsgáljuk, mi örénik, ha beakaríás uán az árak az üzleköés árai ala vannak: 4. ábra: Az eladói hedge 1. T: 85#; E: 15#; P: # E: 15#; V: 7#; P: 35# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 7#; Pf: -15#; Ef(7#) + P(35#) = 15# Pf + P = # Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 4: Seller s hedge 1. A 15#-es őzsdei eladás 7#-es véellel likvidálhaó, ami 35# rofio aralmaz. Az áru ényleges fizikai érékesíése 7#-en 15# veszesége aralmaz. A ké rofi összevonásával a célkén kiűzö #-realizáluk. A őzsdei ügyle nélkül neó 15# veszeség kelekeze volna Áremelkedés Második leheőség (5. ábra), amikor a beakaríás uán az árak az üzleköés árai fele vannak: 4

5 T: 85#; E: 15#; P: # 5. ábra: Az eladói hedge 2. E: 15#; V: 13#; P: -25# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-25#) = 15# Pf + P = # Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 5: Seller s hedge 2. Ez eseben a őzsdei eladás 13#-es véellel likvidálhaó, ami 25# veszesége aralmaz. Az áru érékesíése 13#-en 45# rofiaralommal bír, aminek 25# exrarofi aralma fedezi a őzsdei veszesége. Az eredmény ugyan az, a ényleges rofi a célkén kiűzö #. Láhaó ehá, hogy a őzsdei haáridős eladói hedge ügyle bizosíja a ermelő számára a búza ermeszéséből származó rofio, függelenül aól, hogy a iacon milyen ármozgások vannak. Ez a hedge üzle lényege! Példánkban az üzlee a ermelő okóberben köi meg, akár Gál hee elő, ami dönési helyzee jelen: Amennyiben a búza ára nem bizosíja az elvár rofio, nem szabad elveni! A haáridős ügyle egyelen háránya a ermelő szemonjából a finanszírozási igény, ami a nai elszámolásból adódik. A őzsde elszámoló háza a KELER R. ugyanis minden őzsdena végén az akuális elszámoló árra hozza az összes nyio őzsdei ozíció. Ez a gyakorlaban az eladó szemonjából az jeleni, hogy a nai eseleges áremelkedés összegé be kell fizenie az elszámoló házhoz, a nai áresés összegé ezzel szemben számláján jóváírják. A nai elszámolás mindaddig ar, amíg a őzsdei ügyle fennáll (amíg a ozíció nyiva van) (Simon, 1992). A finanszírozási igény ehá felléhe, a ényleges kölség azonban nem más, min a jóváírások és erhelések különbségének eselegesen felmerülő kamakölsége. Ennek a ulajdonkéen igen alacsony kölségnek (1-2%) ellenére, a finanszírozási kényszeről való (jogos) félelem mia a ermelők dönő öbbsége nem mer az egyébkén elemi érdekében álló bizosíási üzlere vállalkozni, ehelye inkább vállalja a veszeséges ermeszés kockázaá. Olyan ez, min amikor valaki minden énzé az új auó megvásárlására köli, de a Cascora már nem ju. 2. BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET (HEDGE) PUT OPCIÓ VÉTELLEL A finanszírozási igény kiküszöbölésére léezik azonban egy másik, jelenleg sajnos még a haáridős ügyleeknél is nagyságrendekkel rikábban használ echnika. Nevezeesen, az ociós eladói bizosíási (hedge) ügyle (Kaufman, 1987; Hillary-Benson, 1996; Parick J. Caania, 1994). Az ociós hedge lényegé az előzőekben használ elvi séma felhasználásával muaom be: Példánkban őszi búza eladói ociós hedge- láhaunk okóberi eladással, kövekező év auguszusi haáridőre. Az alahelyze, az előzővel megegyezik, az alkalmazandó echnika ez eseben a haáridős eladás helye a u (eladási) ociós jog véele. Ennek kölsége az ociós díj, éldánkban 2# Áresés Az első eseben (6. ábra) az vizsgáljuk, mi örénik, ha beakaríás uán az árak az üzleköés árai ala vannak: 5

6 6. ábra: Termelői hedge ocióval, 1:u véel T: 85#; E: 15#-2#; P: # E: 15#-2#; V: 7#; P: 33# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 7#; Pf: -15#; Ef(7#) + P(33#) = 13# Pf + P = 18# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 6: Producer s hedge wih u oion 1. A haáridős eladással szemben egyelen különbség, hogy a realizál rofi 2#-el, azaz az ociós díjjal csökken. Ennek fejében azonban megszűn a finanszírozási kényszer, ehá a likvidiási kockáza sem erheli a ermelő Áremelkedés Második leheőség (7. ábra), amikor a beakaríás uán az árak az üzleköés árai fele vannak: T: 85#; u: 15#; P: # 7. ábra: Termelői hedge ocióval, 1:u véel X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-2#) = 128# P = 43# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 7: Producer s hedge wih u oion 2. 6

7 Ebben az eseben a hedge-elő nem él ociós jogával, ehá likvidálnia sem kell. A bizosíási ügyle kölsége az ociós díjra korláozódik, így az exrarofi ezzel csökkene részé is realizálni udja. ügyle magában hordozza a veszeség leheőségé is. Ennek ellenére öb b előnnyel is bír és a őzsdei szerelés elmulaszásánál minden eseben kedvezőbb énzügyi helyzee eredményez. Láhaó ehá, hogy a őzsdei ociós eladói hedge Az alahelyze mos is megegyezik az ügyle bizosíja a ermelő számára a búza eddigiekkel. A különbség az, hogy mos az ociós ermeszéséből származó rofio, függelenül aól, jog eladójakén felléve, az ociós díj bevéelkén hogy a iacon milyen ármozgások vannak. azonnal realizálhaó. Ezzel ehá a likvidiás Megkíméli ugyanakkor az eladó az ügyle akár öbb hónaos fennállása alai eseleges finanszírozásáól is, ső áremelkedésnél exrarofi is realizálhaó. nemhogy romlana, hanem az ügyle megköésekor azonnal árbevéel kelekezik. A call eladásoka számos eseben ennek a bevéelnek a megszerzése moiválja. 3. OPCIÓS ÜGYLET, CALL ELADÁSSAL Érdemes még egy ociós echniká bemuani, nevezeesen a call oció eladásá. Ebben az eseben nem érheő el a 1%-os bizonság, vagyis ez az 3.1. Áresés Első eseben (8. ábra) mos is az vizsgáljuk, mi örénik az árak köésár alá csökkenése eseén: T: 85#; call: 2#; P: # 8. ábra: Termelői hedge ocióval, 2:call eladás X XI XII I II Ef: 7#; Pf: -15#; III IV V VI VII VIII Ef( 7#) + P(2#) = 72# Pf + P = -13# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 8: Producer s hedge wih call oion 1. Az oció vevője nyilván nem él ociós jogával, ehá likvidálásra nincs szükség. Veszeség kelekezik ugyan a fizikai árueladáson, de az csökkeni az ociós díj. A ermelő ehá még így is jobb helyzeben van, min egyszerű iaci érékesíésnél Áremelkedés Második eseünk (9. ábra) az áremelkedés: 7

8 9. ábra: Termelői hedge ocióval, 2:call eladás T: 85#; call: 2#; P: # E: 15#+2#; V: 13#; P: -23# X XI XI I I II III IV V VI VII VIII F orrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 9: Producer s hedge wih call oion 2. Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-23#) = 17# P = 22# A haáridős eladáshoz hasonlóan a őzsdei ozíció veszeségé az exra rofi fedezi, de ez eseben a realizál rofio az ociós díj is növeli. azonban az EU-hoz csalakozunk. Mi lesz ezuán a gabonaőzsdével? A válasz logikusnak űnik, vagyis a haáridős Az elvi sémák bemuaásakor min már őzsdei szere a gabonaiacon elűnik, vagy legalább emlíeem, ényleges árak helye a könnyebb áekinheőség érdekében árarányoka használam. Nem kalkulálam ugyanakkor a gyakorlaban elengedheelen kalkulációs ényezővel, a bázissal sem. A bázis minden egyes őzsdei szerelő egyedi kalkulációs ényezője, amely a őzsdei ariáshoz kées meglévő földrajzi helyzeől, az áru minőségi is ovább csökken, az EU-s szabályozás ávéelével. Ezzel szemben én az állíom, hogy a csökkenés csak ámenei lehe, és é az ellenkezője fog örénni, már néhány éven belül, vagyis a haáridős őzsdei forgalom nagyságrendekkel meg fog nőni! Ennek az oka nagyon egyszerű és nem a magyar sajáosságokban, hanem az unió agrároliikájában eléréséől, a szállíás feléeleiől, egyéb keresendők. A szándék, azaz az agrárermelés mind közgazdasági környezebeli secialiásokól függően módosíja az eladó szemonjából a őzsdei áraka. A bázis azonban a lényege, vagyis a hedge egyedülálló ár- és egyben rofibizosíási funkciójá egyálalán nagyobb részének iaci alaokra helyezése már nem új keleű, a naokban azonban megszülee a CAP első olyan reformja, amely egyérelműen ebbe az irányba ha és kézenfekvő, hogy a gabonaiac nem befolyásolja. szerelőinek iackonform magaarásá fogja Az i bemuao echnikák egyenkén is számos előny és hárány is hordoznak. A jó iaci sraégia álalában az, ha a jegyzések figyelésével különböző kikényszeríeni. A CAP legújabb módosíása szerin ugyanis az Euróai Unió 45 év uán gyökeresen áalakíja a régi időonokra időzíi, valamin az i bemuao agrárámogaási rendszer, amely roekcionisa echnikák kombinációjá alkalmazza az jellege mia nem engedi érvényesülni a valódi iaci áruulajdonos. Az egyes echnikák eseleges viszonyoka az EU-n belül, orzíja a nemzeközi hárányai egy másikkal kiküszöbölheők, ugyanakkor a iac és az árak válozásának folyamaos elemzése sok korrekcióra és kiegészíő köésekre is leheősége ad annak érdekében, hogy a legfonosabb cél, a rofimaximum elérheő legyen (Kárái-Csaó, 2). Végül, a hedge echnikák bemuaása uán szerenék még egy kézenfekvő gondola o felveni. Szine álalánosan elfogado néze min már emlíeem, hogy a magyar gabonaiac inkább az USA-éhoz hasonlí, kevesebb, min egy éven belül kereskedelme, ezálal sok kár okoz mind a öbbi euróai, mind a fejlődő országoknak. A CAP reformjáról az EU agrárminiszerei álal köö megállaodás egy új korszak kezdeének neveze Franz Fischler, az Unió mezőgazdasági bizosa. Az agrárszubvenciók jelenős részé 5-ől a ermelés mennyiségéől függelenül fizeik ki az EUban és ez a ermelőknek nyújo EU-ámogaásoka szine eljesen új alaokra helyezi. A farmerek, akike a jelenlegi rendszer úlermelésre öszönöz, a jövőben 8

9 nag yrész alanyi jogon juhanak majd hozzá a közvelen jövedelemámogaásokhoz, és a iaci keresle-kínála örvényei alaján dönheik el, hogy miből mennyi ermeljenek. Feniekből logikusan kövekezik, hogy a iaci körülmények, az eddig gyakorlailag nem léező árkockázaoka magukkal hozzák, melyeke menedzselni kell. Ennek egyelen kézenfekvő inézménye a haáridős őzsde és annak az előbbiekben vázol echnikája. A jelenős, öbb ízmillió onnásra felfuó forgalom lebonyolíására öbb euróai őzsde is alkalmas. Nagy kérdés, hogy az évizedes aaszalaal bíró BÁT kées lesz-e abban rész venni, vagy annak akár egyik meghaározójává válni. Tény, hogy az Egyesül Államokban minden gabonaiaci erméke csak egy-egy őzsdén forgalmaznak (l. lágy búza CBOT, kemény búza KBOT), ami nyilván a iaci körülmények alakíoak így. Ebből a logikából kövekezeve szerinem a különböző ermékek őzsdék közöi megoszlása Euróában is megörénhe. Nem valószínű l., hogy recében versenyezni lehe majd a MATIF-al, esélye lehe azonban a BÁT-nak l. arra, hogy kukoricában, vagy a búzában jelenős iaccá váljon, eseleg más őzsdékkel együműködésben. Arra, hogy hosszú ávon is a magyar ermelők rendelkezésére fog állni a haáridős gabonaőzsde, bizon számíhaunk. IRODALOM Caania, P. J. (1994): Commodiy Trading Manual. CBOT, Chicago Hillary, B.-Benson, D. (1996): SFE Whea Fuures and Oions. ANZ Fuures, Sydney Kárái, L.-Csaó, Zs. (2): Financial Asecs of he Disribuion of Markeing Sources. Proceedings of he 7h Inernaional Scienific Days of Agriculural Economics, Gyöngyös Kaufman, P. J. (1987): The New Commodiy Trading Sysem anm Mehods. New York Simon L. (1992): Az Áruőzsde (A kereskedelmi ügyle). Nemzei Tankönyvkiadó, Budaes Williams, J.-Schroder, W. (1999): Agriculural Price Risk Managemen. Oxford (3): Budaesi Áruőzsde saiszikák. Budaes 9

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Szép Olivér Budapest, 2014.05.29. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon Malomsoki Ingalanközveíés és ingalan érékbecslés IRODA ÚJ CÍME: 2870 Kisbér, Rákóczi F. u. 30. Tel., Rögz., Fax: 34/353-363 Mobil: 30/9274-708 email: malomsokingalan@freemail.hu www.kisber.hu/céglisa Ssz.

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus Frekvenciaválók Kaalógus Taralomjegyzék Frekvenciaválók b Kiválaszási úmuaó... 2 b ATV 32 frekvenciaválók v Bemuaás... 4 v Jellemzők... 6 v Speciális alkalmazások... v Rendelési számok... 2 b Kiegészíők

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

Miért fagyálló az ôszi gabona?

Miért fagyálló az ôszi gabona? Miér fagyálló az ôszi gabona? GALIBA GÁBOR azánkban az ôszi gabonafélék 15 25 százalékkal öbbe eremnek a avasziaknál. Korai érésük mia elkerülik a nyáron gyakran fellépô szárazságo és beegségeke, a él

Részletesebben

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt.

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Hazai kibocsátók hazai tőzsde Tisztán tőzsde konferencia 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

CFD kereskedés a gyakorlatban

CFD kereskedés a gyakorlatban CFD kereskedés a gyakorlatban Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben