A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában"

Átírás

1 A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS A gabonaermelés legnagyobb kockázaa, a iaci árak évről évre és éven belül is megnyilvánuló, sok éves álagban is 5%-o meghaladó áringadozása. A rendszerválás elői állami fix felvásárlási árak helye, igazi iaci viszonyok alakulak ki a gabonaszakmában, aminek kövekezménye öbbek közö a hekikus gabonaár. Szine álalános az a ermelői néze, hogy alacsony iaci árak eseén veszeségük a vevői oldallal szembeni kiszolgálaoságból ered. A valóság ezzel szemben az, hogy megfelelő iaci sraégiákkal az árkockáza kezelheő, a veszeséges ermelés elkerülheő. Magyarországon, Euróában egyedülálló módon a gabonaiac szerelőinek rendelkezésére áll egy a CBOT minájára szerveze haáridős gabonaőzsde, amely mind inézményi háerében mind echnikájában alkalmas az árbizosíási üzleek megköésére. Az árbizosíás ké őzsdei echnikával is végrehajhaó. Egyik az álalánosabban ismer haáridős eladási hedge üzle, amikor az áruulajdonos megfelelő rofio aralmazó őzsdei jegyzés eseén akár öbb hónara előre eladja (hedge-eli) az áru, így védekezve az áresés ellen. Ez a módszer ökéleesen alkalmas az árbizosíásra, egyelen háránya, hogy az ügyle fennállása ala énzleköéssel és kamakölséggel járha. Termelőink kiéleze likvidiási helyzeében a ényleges kamakölség minimális nagysága ellenére is sokan drágának arják ez a megoldás. Az árfolyam finanszírozás kiküszöbölésére léezik, egy másik, kevéssé ismer üzleköési echnika, a haáridős őzsdei ociós ügyle, amellyel szinén köheő árbizosíási hedge ügyle, vagyis az árkockáza kiküszöbölheő. Az eladó szemonjából az ociós echnika ovábbi előnye, hogy nem igényel kamakölségeke és énzleköés sem. SUMMARY The greaaes risk ograin roducion is flucuaion in marke rices, which is over 5% over he course of a year; and year by year, as well. There are real marke circumsances in he grain marke, insead of sae guaraneed fix rices, which was he norm under he former oliical sysem. According o he general oinion of roducers, losses come from heir defencelessness agains buyers. The real siuaion is ha rice risk can be managed by suiable marke sraegy, and loss roducion can be avoided. Hungary has a fuures marke (which is organized according o he CBOT sysem) in he grain secor, which is an unique insiue in Euroe. This organisaion is suiable for hedge businesses and i has convenien echnical and insiuional background. There are wo ossibiliies o make hedge business. One of hem is he shor hedge wih fuures conrac when he roducer sells his roduc for long erm if an acceable rofi is included in marke rice. In his case seller can roec himself agains low marke rices. This echnique can be considered as rofessional for rice risk managemen, bu ossibly has financial cos because of he weak financial siuaion of Hungarian roducers his soluion seems exensive for hem. There is an oher ossibiliy in he Commodiy Exchange for manage rice risk, ha is he oion echnique. This soluion is suiable for insure rices as well, and has an oher addiional advanage, namely: here is no financial coss in his case. A gabonaermelés legjelenősebb aku roblémája az óriási áringadozás, ami kiszámíhaalansága mia veszeséges érékesíéssel fenyege (Williams- Schroder, 1999). Számalanszor láhaunk üneő, vagy gabonaégeő elkeserede ermelőke az elmúl években, akik (oliikai színezeől függelenül) a kormányól várak segísége. A felvásárlóka kárhozaák vagy éen a szabályozás hiányosságaiban láák veszeséges gabonaermelésük alaveő oká. A rendszerválás megelőző évizedekben ez a robléma nyilvánvalóan ismerelen vol, hiszen akkoráj felvásárlásról és nem iacról beszélheünk. Ez idő áj az állam haároza meg az áraka és szervezeei vásárolák fel a gaboná. Sajnos a régi reflexek máig működnek, dacára annak, hogy a rendszerválás óa immár 13 éve iacgazdasági örvényszerűségek szerin működik a gabonaszakma is. Ha a iac árai nem bizosíják az elvárhaó jövedelemszine, annak a ermelő szemében a felvásárlóval szembeni kiszolgálaoság a fő oka, aki ala a kereskedők, valamin az állam érendők. A gabonaermelő vállalkozás éen úgy iaci szerelő, min a feldolgozó, a felhasználó, vagy éen a kereskedő. Senki nem vonhaja ki magá a iac örvényei alól és nem háríhaja sajá, nem megfelelő iaci magaarásának felelőségé más szerelőre. Távol álljon őlem, hogy a gabonaermelők egészé, vagy akár egy részé rossz gazdálkodással vádoljam, célom csuán a figyelem ráirányíása egy fonos iaci kérdésre. Magyarországon immár öbb min egy évizede a iac részvevőinek rendelkezésére áll a haáridős gabonaőzsde inézménye. Az áruőzsdézésben egyébkén is nagy hagyományokkal rendelkezünk, ami egyérelműen bizonyí, hogy a világ első gabonaőzsdéje, a CBOT 1848-as alaíása uán ö évvel, Euróában elsőkén 1853-ban nyio a Pesi Gabonacsarnok, mely a századfordulón Budaesi Áru és Érékőzsde néven London uán a szakma legnagyobb forgalmú iaca vol Euróában. Sajnos a

2 szocialisa erkölccsel a gazdaság ezen alainézménye (sok mással együ) összeegyezeheelen, ezér 1949-ben beiloák. A negyven év kényszerszüne uán a rendszerválás eremee meg az újraindulás leheőségé. Néhány év ala az inézmény megfelelő örvényi háérrel, szakmai és egyéb háérinézményekkel együ kiéül és szakmai elfogadoságnak örvend. Mivel a kilencvenes években Magyarországon a gabonaszekorban viszonylag szabad iaci körülmények alakulak ki, érheő, hogy agráriacunk is sokkal közelebb áll az USA-éhoz, min az EU 15- ök országaihoz, ami a iaci inézmények meglée szemonjából kifejezeen előnyös. Az Egyesül Államok, ahol a iaci körülmények nem szenvedek az unióshoz hasonló csorbá, rendelkezik a világ legfejleebb, legelfogadoabb haáridős őzsdéivel a gabona és a hús ágazaban. Najainkban a gabonaiac szerelőinek bármelyike (ermelők, kereskedők, feldolgozók, felhasználók) számára kézenfekvő a haáridős gabonaőzsde nai használaa, az mindenki iacra léésének ermészees szükséges eszközének ekini. Elfogado néze az USA-ban, hogy ideális eseben minden onna gabona haszor fordul meg a őzsdén, mivel szine minden egyes áruüzlee őzsdei hedge-el is fedeznek. Az EU-15 országaiban ezzel szemben nem alálunk a CBOT-hoz, vagy a KBOT-hoz hasonló jelenősséggel bíró haáridős gabonaőzsdéke. Számos nagy haáridős iac van Euróában is, min l. a MATIF, a LIFFE, az LME, a DTB, a FOX, vagy az EURONET ezek azonban főkén kövényeke, devizáka, indexeke, fémeke sb. forgalmazó őzsdék. A MATIF-on l. léezik kukorica, búza, naraforgó és rece konrakus is, számoevő forgalom azonban csak recében van. A haáridős őzsdei gabonakereskedelem marginális vola egyérelműen az EU inervenciós oliikájával magyarázhaó, hiszen a iacszabályozás jelenlegi rendszere a iaci viszonyokkal szemben áll, vagyis az igazi szabadiaci árak az unión belül az állami felvásárlás mia nem udnak kialakulni. Ez az oka annak l., hogy a MATIF, amely Euróa legnagyobb haáridős konrakusai forgalmazza, gabonában kisebb, min a Budaesi Áruőzsde. Magyarországon van ehá a koninens legnagyobb forgalmú haáridős gabonaőzsdéje, amely mind echnikája, mind inézményi, örvényi és énzügyi háere alaján leheősége nyúj az áringadozásban rejlő kockáza kiszűrésére. Nálunk ráadásul a iaci körülmények is adoak, az imén emlíe EU-s belső iacai szemben. A őzsde meglée gyakorlailag mindenki álal ismer, annak árai a különböző elszámolásoknál, hielezéseknél álalánosan használják. Mindezek ellenére az évi ízmillió onná meghaladó méreű gabonaiac melle a őzsde forgalma kémillió onna körül sagnál, ami korán sem elegendő a megfelelő likvidiáshoz (Simon, 1992). A haáridős iaci árak évről évre egymásól függelenül, a iaci keresle és kínála, valamin a ici várakozások álal meghaározo rendek szerin váloznak, szorosan köveve a fizikai áruiac helyzeé. Léeznek elméleek, amelyek az árak alakulásá a fizikai áruiacól függelennek arják (charizmus), maemaikai, saiszikai örvényszerűségek alaján írják le, ennek valóságaralma jelen írásom szemonjából indifferens. Tény azonban, hogy az egy-egy haáridőre vonakozó árválozások a jegyzési időszakban 25% körüli áringadozásoka muaak az elmúl három évben, ami a kövekező ényadaoka bemuaó charok jól szemlélenek. Az alábbiakban a beakaríás uáni (auguszusi) haáridős árválozásoka láhajuk évjáraonkén (1., 2., 3. ábra). F/ 1. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 1: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) 2

3 F/ 2. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 2: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) F/ 3. ábra: A búza (auguszusi haáridős) ár alakulása ( ) Forrás: (3) Figure 3: Fuure rices of whea a BAT (Budaes Commodiy Exchange) Az évjáraonkéni árválozások elemzése érdekes felada, ám jelen vizsgálódásunk szemonjából csuán ké fonos megállaíás érdemes enni. Egyik, hogy minden évben igen nagy, 25% körüli áringadozás aaszalhaunk. A másik, hogy minden évben vol olyan időszak, amikor a ermelési kölségeke meghaladó, a racionálisan elvárhaó rofiaralommal bíró jegyzések volak, függelenül aól, hogy a haáridő végül is milyen árszinen zár. Mindké ény az ámaszja alá, hogy a őzsdei bizosíási (hedge) ügylere megvol (meg le volna) a leheőség. Az árbizosíó eladó (ermelő) szemonjából egyébkén sem az árválozás a fonos, hanem az, hogy kölségei meghaladó árszinen adhasson el. Meg kell jegyeznem, hogy az előző ké megállaíás igaz, ha a őzsde fennállása óa elel idő bármely évé ekinjük, de igaz a CBOT árrendjei ekinve is, ami az jeleni, hogy a jövőben is hasonló endencia várhaó. A őzsdei bizosíási ügyleeke a leheőségek ellenére csak a ermelők cea. 1%-a köi meg. Ennek oká számos fonos szakmai erüleen kereshejük, én ezek közül egy kevéssé ublikál kérdésre szerenék rámuani. Úgy íélem meg, hogy az alacsony őzsdei részvéel egyik oka ovábbra is az alulájékozaás, a másik, szerinem még fonosabb ok azonban a őzsdei üzleek finanszírozási igénye. Az egyébkén is állandó énzhiánnyal küzdő ermelők nem udják, nem merik vállalni az akár hónaokig aró, az árfolyam válozásból adódó ozíciófinanszírozás még akkor sem, ha annak ényleges kölsége mindössze az árfolyam finanszírozás kamakölsége lehe, vagy az akár kamanyeresége is hozha. 3

4 Kevéssé ismer a ermelői körben, hogy ez a finanszírozási kényszer eljesen kiküszöbölheő az ociós őzsdei echnikával. Az alábbiakban a haáridős és az ociós echnika elvi sémájának összehasonlíásával, uóbbi alkalmazhaóságának leheőségére szereném a figyelme felhívni, a gabonaermelő szemszögéből. A iszább áláhaóság kedvéér árarányokkal és nem ényleges árakkal dolgozam. Használhaam volna az előzőekben bemuao évek ényadaainak bármelyiké, ám é az szereném érzékeleni, hogy a őzsdei jegyzés szezonon belüli válozása a ermelő szemonjából nem fonos! Az árak mérékegységekén #- használam ényleges devizanem helye (ez durván vagy $ nagyságrende, jelen, nevezhejük álag, abszrak, vagy fikív árnak) azér nem nevesíeem, hogy kizárólag az arányokra koncenrálhassunk. A rövidíések az alábbi jelenéssel bírnak: T: ermelés E: eladás P: rofi E: őzsdei eladás V: őzsdei véel P: őzsdei rofi Ef: eladás fizikai iacon Pf: rofi fizikai iacon : ár : idő 1. A HATÁRIDŐS ELADÓI BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET (HEDGE) ELVI SÉMÁJA Ezzel a echnikával a ermelő (ényleges, vagy oenciális áruulajdonos) az árkockázao eljes egészében ki udja szűrni, egyúal a ermelésből származó rofijá be udja bizosíani. Példánkban őszi búza eladói hedge- láhaunk okóberi eladással, kövekező év auguszusi haáridőre. Alahelyzeünk, hogy egységnyi áru előállíása 85#-be kerül. A őzsdei eladási leheőség 15#, ami aralmazza #-os rofi igényünke. Cél a rofi bizosíása Áresés Az első eseben (4. ábra) az vizsgáljuk, mi örénik, ha beakaríás uán az árak az üzleköés árai ala vannak: 4. ábra: Az eladói hedge 1. T: 85#; E: 15#; P: # E: 15#; V: 7#; P: 35# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 7#; Pf: -15#; Ef(7#) + P(35#) = 15# Pf + P = # Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 4: Seller s hedge 1. A 15#-es őzsdei eladás 7#-es véellel likvidálhaó, ami 35# rofio aralmaz. Az áru ényleges fizikai érékesíése 7#-en 15# veszesége aralmaz. A ké rofi összevonásával a célkén kiűzö #-realizáluk. A őzsdei ügyle nélkül neó 15# veszeség kelekeze volna Áremelkedés Második leheőség (5. ábra), amikor a beakaríás uán az árak az üzleköés árai fele vannak: 4

5 T: 85#; E: 15#; P: # 5. ábra: Az eladói hedge 2. E: 15#; V: 13#; P: -25# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-25#) = 15# Pf + P = # Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 5: Seller s hedge 2. Ez eseben a őzsdei eladás 13#-es véellel likvidálhaó, ami 25# veszesége aralmaz. Az áru érékesíése 13#-en 45# rofiaralommal bír, aminek 25# exrarofi aralma fedezi a őzsdei veszesége. Az eredmény ugyan az, a ényleges rofi a célkén kiűzö #. Láhaó ehá, hogy a őzsdei haáridős eladói hedge ügyle bizosíja a ermelő számára a búza ermeszéséből származó rofio, függelenül aól, hogy a iacon milyen ármozgások vannak. Ez a hedge üzle lényege! Példánkban az üzlee a ermelő okóberben köi meg, akár Gál hee elő, ami dönési helyzee jelen: Amennyiben a búza ára nem bizosíja az elvár rofio, nem szabad elveni! A haáridős ügyle egyelen háránya a ermelő szemonjából a finanszírozási igény, ami a nai elszámolásból adódik. A őzsde elszámoló háza a KELER R. ugyanis minden őzsdena végén az akuális elszámoló árra hozza az összes nyio őzsdei ozíció. Ez a gyakorlaban az eladó szemonjából az jeleni, hogy a nai eseleges áremelkedés összegé be kell fizenie az elszámoló házhoz, a nai áresés összegé ezzel szemben számláján jóváírják. A nai elszámolás mindaddig ar, amíg a őzsdei ügyle fennáll (amíg a ozíció nyiva van) (Simon, 1992). A finanszírozási igény ehá felléhe, a ényleges kölség azonban nem más, min a jóváírások és erhelések különbségének eselegesen felmerülő kamakölsége. Ennek a ulajdonkéen igen alacsony kölségnek (1-2%) ellenére, a finanszírozási kényszeről való (jogos) félelem mia a ermelők dönő öbbsége nem mer az egyébkén elemi érdekében álló bizosíási üzlere vállalkozni, ehelye inkább vállalja a veszeséges ermeszés kockázaá. Olyan ez, min amikor valaki minden énzé az új auó megvásárlására köli, de a Cascora már nem ju. 2. BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET (HEDGE) PUT OPCIÓ VÉTELLEL A finanszírozási igény kiküszöbölésére léezik azonban egy másik, jelenleg sajnos még a haáridős ügyleeknél is nagyságrendekkel rikábban használ echnika. Nevezeesen, az ociós eladói bizosíási (hedge) ügyle (Kaufman, 1987; Hillary-Benson, 1996; Parick J. Caania, 1994). Az ociós hedge lényegé az előzőekben használ elvi séma felhasználásával muaom be: Példánkban őszi búza eladói ociós hedge- láhaunk okóberi eladással, kövekező év auguszusi haáridőre. Az alahelyze, az előzővel megegyezik, az alkalmazandó echnika ez eseben a haáridős eladás helye a u (eladási) ociós jog véele. Ennek kölsége az ociós díj, éldánkban 2# Áresés Az első eseben (6. ábra) az vizsgáljuk, mi örénik, ha beakaríás uán az árak az üzleköés árai ala vannak: 5

6 6. ábra: Termelői hedge ocióval, 1:u véel T: 85#; E: 15#-2#; P: # E: 15#-2#; V: 7#; P: 33# X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 7#; Pf: -15#; Ef(7#) + P(33#) = 13# Pf + P = 18# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 6: Producer s hedge wih u oion 1. A haáridős eladással szemben egyelen különbség, hogy a realizál rofi 2#-el, azaz az ociós díjjal csökken. Ennek fejében azonban megszűn a finanszírozási kényszer, ehá a likvidiási kockáza sem erheli a ermelő Áremelkedés Második leheőség (7. ábra), amikor a beakaríás uán az árak az üzleköés árai fele vannak: T: 85#; u: 15#; P: # 7. ábra: Termelői hedge ocióval, 1:u véel X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-2#) = 128# P = 43# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 7: Producer s hedge wih u oion 2. 6

7 Ebben az eseben a hedge-elő nem él ociós jogával, ehá likvidálnia sem kell. A bizosíási ügyle kölsége az ociós díjra korláozódik, így az exrarofi ezzel csökkene részé is realizálni udja. ügyle magában hordozza a veszeség leheőségé is. Ennek ellenére öb b előnnyel is bír és a őzsdei szerelés elmulaszásánál minden eseben kedvezőbb énzügyi helyzee eredményez. Láhaó ehá, hogy a őzsdei ociós eladói hedge Az alahelyze mos is megegyezik az ügyle bizosíja a ermelő számára a búza eddigiekkel. A különbség az, hogy mos az ociós ermeszéséből származó rofio, függelenül aól, jog eladójakén felléve, az ociós díj bevéelkén hogy a iacon milyen ármozgások vannak. azonnal realizálhaó. Ezzel ehá a likvidiás Megkíméli ugyanakkor az eladó az ügyle akár öbb hónaos fennállása alai eseleges finanszírozásáól is, ső áremelkedésnél exrarofi is realizálhaó. nemhogy romlana, hanem az ügyle megköésekor azonnal árbevéel kelekezik. A call eladásoka számos eseben ennek a bevéelnek a megszerzése moiválja. 3. OPCIÓS ÜGYLET, CALL ELADÁSSAL Érdemes még egy ociós echniká bemuani, nevezeesen a call oció eladásá. Ebben az eseben nem érheő el a 1%-os bizonság, vagyis ez az 3.1. Áresés Első eseben (8. ábra) mos is az vizsgáljuk, mi örénik az árak köésár alá csökkenése eseén: T: 85#; call: 2#; P: # 8. ábra: Termelői hedge ocióval, 2:call eladás X XI XII I II Ef: 7#; Pf: -15#; III IV V VI VII VIII Ef( 7#) + P(2#) = 72# Pf + P = -13# Forrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 8: Producer s hedge wih call oion 1. Az oció vevője nyilván nem él ociós jogával, ehá likvidálásra nincs szükség. Veszeség kelekezik ugyan a fizikai árueladáson, de az csökkeni az ociós díj. A ermelő ehá még így is jobb helyzeben van, min egyszerű iaci érékesíésnél Áremelkedés Második eseünk (9. ábra) az áremelkedés: 7

8 9. ábra: Termelői hedge ocióval, 2:call eladás T: 85#; call: 2#; P: # E: 15#+2#; V: 13#; P: -23# X XI XI I I II III IV V VI VII VIII F orrás: Sajá adagyűjés alaján kéze abszrak árak Figure 9: Producer s hedge wih call oion 2. Ef: 13#; Pf: 45#; Ef(13#) + P(-23#) = 17# P = 22# A haáridős eladáshoz hasonlóan a őzsdei ozíció veszeségé az exra rofi fedezi, de ez eseben a realizál rofio az ociós díj is növeli. azonban az EU-hoz csalakozunk. Mi lesz ezuán a gabonaőzsdével? A válasz logikusnak űnik, vagyis a haáridős Az elvi sémák bemuaásakor min már őzsdei szere a gabonaiacon elűnik, vagy legalább emlíeem, ényleges árak helye a könnyebb áekinheőség érdekében árarányoka használam. Nem kalkulálam ugyanakkor a gyakorlaban elengedheelen kalkulációs ényezővel, a bázissal sem. A bázis minden egyes őzsdei szerelő egyedi kalkulációs ényezője, amely a őzsdei ariáshoz kées meglévő földrajzi helyzeől, az áru minőségi is ovább csökken, az EU-s szabályozás ávéelével. Ezzel szemben én az állíom, hogy a csökkenés csak ámenei lehe, és é az ellenkezője fog örénni, már néhány éven belül, vagyis a haáridős őzsdei forgalom nagyságrendekkel meg fog nőni! Ennek az oka nagyon egyszerű és nem a magyar sajáosságokban, hanem az unió agrároliikájában eléréséől, a szállíás feléeleiől, egyéb keresendők. A szándék, azaz az agrárermelés mind közgazdasági környezebeli secialiásokól függően módosíja az eladó szemonjából a őzsdei áraka. A bázis azonban a lényege, vagyis a hedge egyedülálló ár- és egyben rofibizosíási funkciójá egyálalán nagyobb részének iaci alaokra helyezése már nem új keleű, a naokban azonban megszülee a CAP első olyan reformja, amely egyérelműen ebbe az irányba ha és kézenfekvő, hogy a gabonaiac nem befolyásolja. szerelőinek iackonform magaarásá fogja Az i bemuao echnikák egyenkén is számos előny és hárány is hordoznak. A jó iaci sraégia álalában az, ha a jegyzések figyelésével különböző kikényszeríeni. A CAP legújabb módosíása szerin ugyanis az Euróai Unió 45 év uán gyökeresen áalakíja a régi időonokra időzíi, valamin az i bemuao agrárámogaási rendszer, amely roekcionisa echnikák kombinációjá alkalmazza az jellege mia nem engedi érvényesülni a valódi iaci áruulajdonos. Az egyes echnikák eseleges viszonyoka az EU-n belül, orzíja a nemzeközi hárányai egy másikkal kiküszöbölheők, ugyanakkor a iac és az árak válozásának folyamaos elemzése sok korrekcióra és kiegészíő köésekre is leheősége ad annak érdekében, hogy a legfonosabb cél, a rofimaximum elérheő legyen (Kárái-Csaó, 2). Végül, a hedge echnikák bemuaása uán szerenék még egy kézenfekvő gondola o felveni. Szine álalánosan elfogado néze min már emlíeem, hogy a magyar gabonaiac inkább az USA-éhoz hasonlí, kevesebb, min egy éven belül kereskedelme, ezálal sok kár okoz mind a öbbi euróai, mind a fejlődő országoknak. A CAP reformjáról az EU agrárminiszerei álal köö megállaodás egy új korszak kezdeének neveze Franz Fischler, az Unió mezőgazdasági bizosa. Az agrárszubvenciók jelenős részé 5-ől a ermelés mennyiségéől függelenül fizeik ki az EUban és ez a ermelőknek nyújo EU-ámogaásoka szine eljesen új alaokra helyezi. A farmerek, akike a jelenlegi rendszer úlermelésre öszönöz, a jövőben 8

9 nag yrész alanyi jogon juhanak majd hozzá a közvelen jövedelemámogaásokhoz, és a iaci keresle-kínála örvényei alaján dönheik el, hogy miből mennyi ermeljenek. Feniekből logikusan kövekezik, hogy a iaci körülmények, az eddig gyakorlailag nem léező árkockázaoka magukkal hozzák, melyeke menedzselni kell. Ennek egyelen kézenfekvő inézménye a haáridős őzsde és annak az előbbiekben vázol echnikája. A jelenős, öbb ízmillió onnásra felfuó forgalom lebonyolíására öbb euróai őzsde is alkalmas. Nagy kérdés, hogy az évizedes aaszalaal bíró BÁT kées lesz-e abban rész venni, vagy annak akár egyik meghaározójává válni. Tény, hogy az Egyesül Államokban minden gabonaiaci erméke csak egy-egy őzsdén forgalmaznak (l. lágy búza CBOT, kemény búza KBOT), ami nyilván a iaci körülmények alakíoak így. Ebből a logikából kövekezeve szerinem a különböző ermékek őzsdék közöi megoszlása Euróában is megörénhe. Nem valószínű l., hogy recében versenyezni lehe majd a MATIF-al, esélye lehe azonban a BÁT-nak l. arra, hogy kukoricában, vagy a búzában jelenős iaccá váljon, eseleg más őzsdékkel együműködésben. Arra, hogy hosszú ávon is a magyar ermelők rendelkezésére fog állni a haáridős gabonaőzsde, bizon számíhaunk. IRODALOM Caania, P. J. (1994): Commodiy Trading Manual. CBOT, Chicago Hillary, B.-Benson, D. (1996): SFE Whea Fuures and Oions. ANZ Fuures, Sydney Kárái, L.-Csaó, Zs. (2): Financial Asecs of he Disribuion of Markeing Sources. Proceedings of he 7h Inernaional Scienific Days of Agriculural Economics, Gyöngyös Kaufman, P. J. (1987): The New Commodiy Trading Sysem anm Mehods. New York Simon L. (1992): Az Áruőzsde (A kereskedelmi ügyle). Nemzei Tankönyvkiadó, Budaes Williams, J.-Schroder, W. (1999): Agriculural Price Risk Managemen. Oxford (3): Budaesi Áruőzsde saiszikák. Budaes 9

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

Takács Lajos ( ) és Prékopa András ( ) emlékére.

Takács Lajos ( ) és Prékopa András ( ) emlékére. Haladvány Kiadvány 17-06-15 Mely merev kör½u gráfok és hogyan használhaók valószín½uségi becslésekhez? Hujer Mihály hujer.misigmail.com Ajánlás. Takács Lajos (1924 2015) és Prékopa András (1929 2016) emlékére.

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai

A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai A röngenfluoreszcencia-analízis elvi alajai Nagy ária Eövös Loránd Tudományegyeem, Természeudományi Kar 1117 Budaes, Pázmány Péer séány 1/A. A röngenfluoreszcencia-analízisnek (RFA) neveze eljárás egy

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése 7. Tápegységek A ápegységek az elekronikus rendezések megfelelő működéséhez szükséges elekromos energiá bizosíják. Felépíésüke és jellemzőike a áplálandó rendezés igényei haározzák meg. A legöbb elekronikus

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben