XII. Földművelésügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. Földművelésügyi Minisztérium"

Átírás

1 XII. Földművelésügyi Miniszérium

2

3 I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia és annak végrehajási kereprogramja, a Darányi Ignác Terv, illeve az Országgyűlés álal elfogado Nemzei Környezevédelmi Program bizosíoa. A Nemzei Vidéksraégia a vidéki népesség megarásá és éleminőségének javíásá, a helyi közösségek megerősíésé, a foglalkozaás növelésé, az agrár- és élelmiszergazdaság éleképességének bizosíásá, az élelmezés- és élelmiszerbizonságo, valamin a ermészei érékek és erőforrások megőrzésé űze ki célul. A as uniós kölségveési időszakkal összefüggésben az Államreform Operaív Program (ÁROP) ámogaásával 13 sraégiai dokumenum és 17 haásanulmány készül, öbbek közö a seréságaza, illeve a zöldség-gyümölcs szekor fejleszésére, a környezevédelemre, a biológiai sokféleség megőrzésére, az élelmiszeripar modernizálására, a ermészevédelemre, a halgazdálkodásra, az agrár-innovációra és a közöi időszakra vonakozó vidékfejleszési feladaokra. Folyaódo a Földe a Gazdáknak Program, amely leheősége bizosí a ermelésre elsősorban azoknak a helyben lakó, állaarás vállaló földműves családi gazdáknak, akik nem rendelkeznek a gazdálkodásukhoz vagy a gazdaságuk fejleszéséhez elegendő mennyiségű sajá ulajdonú földdel. A programban 2014-ben újabb, minegy 1000 haszonbérlei szerződés köö meg a Nemzei Földalapkezelő Szerveze és közel 15 ezer hekár állami ulajdonú földe von be a haszonbérlei pályázaásba. A Nemzei park igazgaóságok (a ovábbiakban: NPI-k) Földe a Gazdáknak Program kereében öbb min hekár összerüleel 2000-nél is öbb birokese hirdeek meg haszonbérlei pályázai eljárás kereében. A program 2014 évben lezárul. A Kincsem Nemzei Lovas Program megvalósíása során számos erüleen örén előrelépés. A Kormány 2013-ban dönö az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad felújíásáról, melyre 2014-ben közel 1,5 milliárd forin, a Kinizsi Lovaspark fejleszésére pedig 140,0 millió forin áll rendelkezésre. A lovas ágaza ámogaási rendszere felülvizsgálaának eredményekén a Kormány 2014-ben közel 155,0 millió forinal ámogaa a legjelenősebb lovas rendezvényeke. A Programmal összhangban a árca láa el január 1-jéől az állami ménesek (Bábolna, Mezőhegyes) felei ulajdonosi joggyakorlásból eredő feladaoka. Folyaódo a Hungarikumok Gyűjeménye és a Magyar Érékár összeállíása, a nemzei érékeink dokumenálása, számbavéele. A folyamaosan bővülő jegyzék már 42 hungarikumo és 105 kiemel nemzei éréke aralmaz. A árcához évben 46 agrár-szakképző, valamin 2 közművelődési inézmény fennarása, működeése arozo. A 46 OM azonosíóval rendelkező közokaási inézmény, amely 59 felada-elláási helye jelen, fő anuló nappali rendszerű képzésé láa el. Az FM álal fennaro inézmények alapfeladauk elláása melle felnőképzéssel, anfolyami képzéssel, valamin bekapcsolódva a közmunkaprogramok képzési részébe, segíeék a megyék agrárszakember elláoságának bizosíásá. Jelenős vol a nemzeközi és hazai pályázaokon, anulmányi és szakmai versenyeken való részvéelük, valamin az Új Magyarország Vidékfejleszési Program képzéseibe örénő bekapcsolódásuk. Az egységes agrárszakképzési hálóza kialakíásának célja a versenyképes udás adó, szakmailag magas

4 színvonalú és haékony agrár-szakképzés bizosíása, melynek érdekében a szakképzési örvény módosíásával olyan eredmény sikerül elérni, hogy agrárszakképzés csak az FM fennarásában lévő szakképző inézményben, illeve azokban a nem állami fennarású inézményekben folyha, amelyek eseében az FM egyeérésével az illeékes kormányhivaalok szakképzési megállapodás könek. Ez szolgál alapul a árca fennarásában lévő inézmények eseében, illeve országos szinen is az áláhaó, isza profilú, kölséghaékony, eljes mérékben a munkaerő-piaci igényekkel aláámaszo agrárszakképzési rendszer bizosíásához. További eredmény, hogy a árcához arozó szakképző inézmények angazdaságaiban, anüzemeiben minősíésük uán leheőség nyíl a anulószerződések megköésére, melyek száma darabo e ki a 2014/2015. anév I. félévére vonakozóan. Folyaódo az inegrál agrárkuaó-hálóza kialakíása is, a kuaás-fejleszés humán-, eszköz- és pénzügyi (erő)forrásainak haékonyabb és eredményesebb felhasználása, valamin eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása, illeve az innováció elősegíése érdekében. A szervezei áalakíás eredményekén minegy 750 fős, 300 főállású kuaó foglalkozaó, 215 kuaási-fejleszési émá kölségveési ámogaásból, feladaalapú finanszírozás kereében végző, egységes irányíás ala működő komplex inézmény jö lére, ami már nemzeközi szinen is jelenős méreűnek számí. Ez azér fonos hangsúlyozni, mer az inegráció növeli az uniós pályázaokon örénő sikeres részvéel esélyé is, ahol olyan összee és koncenrál javaslaoka kell megfogalmazni, melyre az inézmény sokkal kedvezőbb háere bizosí. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. örvény (a ovábbiakban: Hhvv.) elfogadásá köveően a kapcsolódó halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapíásáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendele (a ovábbiakban: Vhr.) is haályba lépe. A örvény beikaásával új fejezei kezelésű jö lére az FM kölségveésben Állami halgazdálkodási feladaok ámogaása megnevezéssel. Az egységes szabályozás érdekében a Hhvv. felhaalmazó rendelkezése alapján megalkoásra kerül a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendele, melynek kereében megállapíásra kerül a Hhvv. haálya alá arozó halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszámíásának módja és annak méréke. A bírságokból származó bevéelek közponosío bevéel képeznek. A környeze- és ermészevédelem erüleén is számos eredményes inézkedés örén. Kiemel felada vol a levegővédelemmel kapcsolaos szabályozás felülvizsgálaa, illeve az Országos Légszennyezeségi Mérőhálóza (a ovábbiakban: OLM) fejleszése svájci és európai uniós ámogaással. Megkezdődö az Országos Környezevédelmi Információs Rendszer (a ovábbiakban: OKIR) fejleszésé célzó KEOP projek megvalósíása, melynek eredményekén január 1-ől megvalósul az elekronikus adaszolgálaás valamennyi környezevédelmi szakerüleen. Folyaódo a Környeze és Energia Operaív Program (a ovábbiakban: KEOP) forrásai felhasználásával az élőhely-rekonsrukciós és az éleelen környezei érékeke megóvó fejleszések megvalósulása, a Naura 2000 és a véde ermészei erüleek ermészevédelmi kezeléséhez szükséges infrasrukúra fejleszése, valamin az ökouriszikai leheőségek bővíése. Egyre jobban ismeré vál és folyamaosan bővül a Nemzei Parki Termék védjeggyel rendelkező ermékek és szolgálaások köre ben az igazgaóságok öbb pályázao is meghirdeek, melynek eredményekén közel 130 gazdálkodó 340 erméke kapa meg az elismerő címe.

5 Élénk nemzeközi akiviás folyao a árca a magyar érdekek védelme érdekében a biológiai sokféleségről szóló egyezményből adódó magyarországi feladaok eljesíése ekineében (Caragena Jegyzőkönyv, Nagoja Jegyzőkönyv, CBD Aichi célkiűzések sb.), illeve a nemzeközi lobbi-evékenységben akív részvevőkén a bálnavédelmi egyezmény soros ülésén (Szlovénia). Magyarország április 29-én raifikála a geneikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamin a hasznosíásukból származó hasznok igazságos és mélányos megoszásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyve. A raifikációval hazánk is jelenősen hozzájárul a nemzeközi egyezmény haályba lépéséhez és a geneikai erőforrások nemzeközi szinű védelméhez. A szalakóa Magyarország javaslaára felkerül a vándorló állafajok védelméről szóló bonni egyezmény I. függelékére, eljes védelme bizosíva a faj számára annak eljes elerjedési erüleén. 1) Az agrárgazdaság helyzee A mezőgazdaság a gazdasági növekedés egyik hajómoorja vol, bruó hozzáado éréke válozalan áron 12,6%-kal bővül, ezálal meghaározó szerepe jászo a 3,6%-os GDP növekedésben. A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) második előzeese szerin a mezőgazdaság kibocsáásának óa aró növekedése 2014-ben is folyaódo, ezen belül mind a növényermeszés, mind az élő állaok és állai ermékek kibocsáása jelenősen meghalada az előző évi éréke. A mezőgazdaság folyó alapáron számío kibocsáása 2014-ben 2.410,2 milliárd forin vol, 4,2%-kal öbb, min 2013-ban. A mezőgazdaság eljes kibocsáása válozalan áron a évi 12,2%-os növekedés uán 2014-ben ismé bővülni udo, 9,6%kal. A növényermeszési és kerészei ermékek kibocsáása 1.406,9 milliárd forinra nő (+3,4%), a volumen 12,8%-os emelkedése ellensúlyoza az árak 8,3%-os csökkenésé. Hasonlóképpen az élő állaok kibocsáása a volumen 6,3%os növekedése, és az árak 2,2%-os csökkenése haására 4,0%-kal, 561,2 milliárd forinra nő. Az állai ermékek eseében a volumen és az árak egyarán emelkedek, az előbbi 4,1%-kal, az uóbbi 5,2%-kal. Ennek köszönheően az állai ermékek kibocsáása 275,2 milliárd forin vol (+9,5%). A folyó ermelő felhasználás (a ermelés során felhasznál inpuanyagok) éréke 0,7%-kal csökken, a bruó hozzáado érék (a kibocsáás és a folyó ermelő felhasználás különbsége) 12,6%-kal, a mezőgazdasági evékenységből származó neó vállalkozói jövedelem pedig 16,9%-kal vol magasabb, min 2013-ban. Mindezek eredményekén 2014-ben a mezőgazdasági dolgozók jövedelemhelyzeének válozásá ükröző, az egy eljes munkaidős dolgozóra számío mezőgazdasági evékenységből származó reáljövedelem 11,5%-kal emelkede. Termelési háér A növényi ermékek körében a zöldségfélék és a szőlőermés volumene csökken, a öbbi ermékcsopor mennyisége meghalada a évi. Kukoricából, napraforgóból, és repcéből is rekordermés akaríoak be a gazdák. Az előzees adaok szerin gabonafélékből 20,5%- kal öbb erme, az előző évinél magasabb hozamoknak köszönheően. Kukoricából kiemelkedően nagy, 9,2 millió onna vol a ermés, amely 35,7%-kal öbb a évinél, és

6 34,7%-kal meghalada az előző ö év, azaz a évek álagá is. Uoljára 2005-ben vol 9,0 millió onna felei kukoricaermés. Búzából összesen 5,2 millió onná akaríoak be 2014-ben, amely 3,5%-kal öbb a évinél, és 22,7%-kal meghaladja az elmúl ö év álagá. A beakarío őszi búza minősége a nyári esőzések haására károsodo, megközelíőleg 75%-ban akarmány minőségű, korábban fordío vol az arány. A rizs és a rozs kivéelével a öbbi gabonaféle ermésmennyisége is elére vagy meghalada a évi. A napraforgó ermésmennyisége 4,8%-kal öbb az előző évinél, és öbb min öödével (21,5 százalékkal) meghalada az öéves álago is. A repce ermésmennyisége pedig öbb min negyedével (27,7%-kal) nagyobb, min a év, és 31,6%-kal magasabb, min az előző ö év álaga. Az eddigi információk alapján a friss zöldségfélék volumene 11%-kal csökken, de a burgonya volumene 12%-kal emelkede az előző, 2013-as évhez képes. A gyümölcsermés összességében 23%-kal nő, amelyben nagy szerepe van annak, hogy almából kiemelkedően nagy ermés, 780 ezer onná akaríoak be 2014-ben, amely 32%-kal öbb, min 2013-ban. Az őszibarack beakarío mennyisége 21%-kal csökken, a köre pedig az előző évi szinen marad. Szőlőből 10%-kal kevesebbe szüreelek le 2014-ben, min egy évvel korábban. Ugyanakkor a világszere kedvező ermésmennyiségek és magas készleek haására mérséklődö a legöbb növényi ermék ára. A gabonafélék és az ipari növények eseében minegy 8,9, illeve 7,6%-os, a gyümölcsök eseében 18,3%-os ermelői árcsökkenés mérek. A legfonosabb növények közül a búza ára az előző évi szinen marad (+0,5%), a kukorica ára viszon 15%-kal csökken. A napraforgóér 2,8%-kal, a repcéér pedig 8,8%-kal fizeek kevesebbe, min 2013-ban. A legöbb állaenyészési ágaza ermelése élénkül 2014-ben. A eljes vágóálla ermelés 1,4 millió onnára emelkede (+6,6%). Ezen belül a öbb min 50%-o adó vágóbaromfi ermelés 736 ezer onná (+7,0%), a 40%-o kievő vágóserés ermelés 562 ezer onná (+7,5%), a vágómarha ermelés 78 ezer onná (+1%) e ki. A ejermelés meghalada az millió lier, ami 6%-os növekedésnek felel meg. Ugyanakkor a ojásermelés mennyisége egy év ala nem válozo. A ermelői árak az élő állaok és állai ermékek öbbsége eseében is mérséklődek. A szarvasmarha ára 3,9%-kal, a serésé 2,9%-kal, a baromfié 5,1%-kal, a ojásé 3,4%-kal elmarad a éviől. Ezzel szemben a vágójuh ára 3,8%-kal, a ej ára 6%-kal emelkede. A szarvasmarhák számának 2011-ben kezdődö növekedése folyaódo, decemberben 802 ezer vol. Az állomány fél év ala 13,3 ezerrel, egy év ala 19,7 ezerrel gyarapodo. A szarvasmarha állomány uoljára 2000-ben vol magasabb a mosaninál (805 ezer). A ehenek száma decemberben 359 ezer vol, a fél évvel korábbi 2,9 ezerrel, a decemberi szine pedig 14,0 ezerrel haladja meg. Rendkívül poziív ény, hogy a seréssraégiával összhangban a serések száma egy éve (2013 decembere óa) növekszik, és már arósan 3 millió felei. A serésállomány decemberben 3 millió 136 ezer vol, a júniusi 75,4 ezerrel, a decemberi pedig 131,4 ezerrel haladja meg. Az anyakocák 200 ezres állománya egy év ala 10,2 ezerrel nő. Ugyanakkor öbb éves gyarapodás köveően a juhállomány 2014-ben csökken. A juhok száma ezer vol, a fél évvel korábbiól 60,6 ezerrel, a decemberi szinől pedig 28,6 ezerrel marad el. Az anyajuhok száma egy év ala 18,5 ezerrel csökken, ezálal 2014 végén 885 ezer vol.

7 Emelle kevesebb luda aroak Magyarországon decemberben, min korábban. A ludak száma egy év ala minegy harmadával, 1 millióra csökken. Ezzel szemben örvendees, hogy a baromfiállomány nagy részé kievő yúkállomány egy év ala 1 millióval, 30,5 millióra gyarapodo. A csirkevágások száma 7,9%-kal, a vágo súlyuk 10,8%-kal nő. Szinén nő a kacsák (4,3 millió, +30 ezer) és a pulykák száma (2,8 millió, +9%). Az élelmiszeripari ermelés és érékesíés Magyarországon az élelmiszeripar eljesíménye a 2013-as évől elérően növekedésnek indul. A négy főnél öbbe foglalkozaó vállalkozások adaai alapján 2014-ben az élelmiszer, ial, dohány gyárása saiszikai ágaza folyó áron számío bruó ermelési éréke 2.748,0 milliárd forin vol, az előző évinél 133,0 milliárd forinal magasabb. A dohányermék gyárása szakágaza eljesíménye nélkül az élelmiszer, ial gyárása ágaza ermelési éréke 2.718,0 milliárd forin vol ban az élelmiszergyárás volumene 1,6%-kal csökken, ezzel szemben 2014-ben közel 4,6%-os volumennövekedés figyelheünk meg. Az élelmiszer, ial, és dohány gyárása ágaza összes árbevéele 2014-ben megközelíőleg 2.733,0 milliárd forino e ki, ami 108,0 milliárd forinal öbb az előző évinél. Az érékesíés volumene a 2013-as év sagnálásá köveően 3,8%-kal nő, ezen belül a belföldi érékesíés 4,6%-kal, míg az exporérékesíés 2,6%-kal emelkede. A szakágazaok eljesíménye évről évre kisebb-nagyobb mérékben válozik, amely kiha a szakágazaok sorrendjére is. A avalyi évben a ejfeldolgozás szakágaza produkála a legnagyobb a ermelési éréke 258,7 milliárd forinal, a leggyengébben eljesíő szakágaza pedig az édességgyárás vol 46,9 milliárd forinal. Az élelmiszeripari szakágazaok közül a legnagyobb növekedés a akarmánygyárásban, gyümölcs-, zöldségfeldolgozásban, pékáru, észafélék gyárásában, szőlőbor ermelésében figyelheő meg, a keményíőgyárás, a húsfeldolgozás, arósíás és a sörgyárás szakágazaokban azonban csökkenés láhaó. Agrár-külkereskedelem Az agrárexpor 2014-ben megközelíee az előző évben mér rendkívül magas éréke. Ezzel párhuzamosan az agrárimpor növekede, ezálal mérséklődö a külkereskedelmi öbble. Az expor 7.796,0 millió eurós éréke 2,6%-kal (205,0 millió euróval) marad el a éviől. Ez ala az impor 4.666,0 millió euróra nő (+4,5%, +201,0 millió euró). Ennek kövekezében az egyenleg 3.130,0 millió euróra csökken, amely 11,5%-kal (407,0 millió euróval) kevesebb, min 2013-ban. Ugyanakkor az expor és az egyenleg még így is magas szine ér el és 2014 közö a kiviel 33,4%-kal, az egyenleg 46,8%-kal bővül. Az expor volumene 5,0%-kal emelkede, árindexe azonban 7,2%-kal csökken. Az impor eseében a volumen 9,5%-kal emelkede, míg az árak 4,6%-kal mérséklődek. Az agrárermékek nemzegazdasági exporon belül 9,2%-os, míg a nemzegazdasági imporon belül 6%-os aránnyal jelenek meg. Az agrárgazdaság a nemzegazdaság külkereskedelmi öbbleének 49%-á ada 2014-ben. Az expor és az egyenleg részesedése 2014-ben 0,6, illeve 5 százalékponal mérséklődö, az imporé nem válozo 2013-hoz viszonyíva. Négy év ala (2010 és 2014 közö) az expor részesedése 1 az imporé 0,3 százalékponal emelkede. Az agrár-külkereskedelmi egyenleg részesedése a nemzegazdasági egyenlegből 10 százalékponal, 39-ről 49 százalékra nő. Az agrárexpor ovábbra is erősen koncenrál, az 5 legfonosabb expor árucsopor (gabonafélék, a húsok, az élelmiszeripari mellékermékek, elkészíe akarmányok, az olajos

8 magvak és a zöldség, gyümölcs készímények) részesedése 2014-ben 51,2% vol. A íz legnagyobb expor árucsopor az agrárexpor 78,3%-á ee ki. Az agrárimpor az expornál kevésbé koncenrál, az 5 legnagyobb árucsopor (a húsok, a különböző eheő készímények, az élelmiszeripari mellékermékek, elkészíe akarmányok, a ejermékek és az olajos magvak) részesedése az agrárimporból 2014-ben 40,8% vol. A 10 legnagyobb árucsopor az agrárimpor 65,5%-á fede le. Az expor feldolgozoság szerini megoszlása 2014-ben is kedvező irányba válozo. A nyersanyagok kiviele 4,8%-kal, az elsődlegesen feldolgozo ermékeké 6,7%-kal mérséklődö, ezzel szemben másodlagosan feldolgozo ermékekből 3,3%-kal exporál öbbe hazánk, min egy évvel ezelő. Ennek eredményekén a eljes agrárexporból a nyersanyagok aránya 32-ről 31%-ra, az elsődlegesen feldolgozo ermékeké 33-ról 31%-ra csökken, míg a másodlagosan feldolgozo ermékek részesedése 35-ről 37%-ra nő. Foglalkozaás A mezőgazdasági foglalkozaoak száma 2014-ben újra nő, 189,6 ezer fő vol, amely 5,0 ezer fővel (2,7%-kal) halada meg a évi szine. Az ágaza foglalkozaása 9,7%-kal, 16,8 ezer fővel növekede 2010 és 2014 közö. Az élelmiszeripari foglalkozaás 2012-ben megindul növekedése 2014-ben ovább folyaódo. Ennek köszönheően 2014-ben 143 ezer embernek nyújo megélheés az ágaza, 9,9%-kal, azaz 12,8 ezer fővel öbbnek, min egy évvel korábban. Az élelmiszeripar foglalkozaása 2010 és 2014 közö 17,2%-kal, 21,0 ezer fővel bővül. Beruházások A mezőgazdasági beruházások növekedése 2014-ben is folyaódo, a bővülés méréke hoz hasonlóan meghalada a nemzegazdasági álago. Az év során minden negyedévben nő a fejleszések volumene az előző év azonos negyedévéhez viszonyíva. A évben összesen 320,4 milliárd forino kölöek fejleszésre a gazdálkodók, folyó áron 20,5%-kal öbbe, min egy évvel ezelő. Ennek köszönheően a mezőgazdaság részesedése a nemzegazdaság beruházásaiból 5,9%-ról 6,1%-ra nő. A beruházások volumene 16,8%-kal nő egy év ala. Mindez főkén a gép, és jármű beruházások élénkülésének udhaó be. Az élelmiszeripari beruházások volumene a évi megorpanás köveően 2014-ben kiugró mérékben, 28,5%-kal emelkede. Ez elsősorban a gépberuházásoknak köszönheő. Az élelmiszeripari vállalkozások 2014-ben folyó áron 153,0 milliárd forino kölöek fejleszésekre. Ezálal az ágaza részesedése a nemzegazdaság beruházásaiból 2,6-ról, 2,9%- ra emelkede. A beruházások növekedésének köszönheően összességében javul az agrárgazdaság műszaki, echnológiai színvonala, és nő a haékonysága, amely a ermelés hosszú ávú növekedésének az alapjá képezi.

9 agrár- és vidékfejleszési ámogaások A Tanyafejleszési Program kereében 2013-ban rendkívül nagy számban kerül sor sikeres pályázaok benyújására, ezér az FM a jogszabályi leheőségekkel élve minden inézkedés mege annak érdekében, hogy minél öbb sikeres pályáza valósuljon meg. Ennek érdekében a évi Tanyafejleszési Program kereösszege részben az kölségveési ámogaásának erhére kerül megnövelésre. Így az előző évi kiírásokhoz képes 2014-ben a Tanyafejleszési Program kereében 117 pályázó juo közel 300,0 millió forin vissza nem éríendő állami ámogaáshoz az alföldi anyák és anyás elepülések megőrzésé, fejleszésé célzó projekekre. Az előző évekhez képes 2014-ben csupán ké célerülere adhaak be ámogaási kérelme a pályázók. Ezek közö 89 egyéni anyagazda gazdaságfejleszési ámogaása valósul meg minegy 187,0 millió forin érékben, illeve 28 anya villamosíása zajlik közel 111,0 millió forin érékben. A nemzei ámogaások közö legnagyobb súllyal a Folyó kiadások és jövedelemámogaások szerepel, amelyből 2014-ben ,0 millió forin kerül kifizeésre. Az célja a mezőgazdasági ermelők jövedelmi helyzeének javíása. Az ról kerül finanszírozásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a ovábbiakban: EMGA) finanszírozo egységes erülealapú ámogaáshoz (a ovábbiakban: SAPS) kapcsolódó ámenei nemzei ámogaás (a ovábbiakban: ÁNT), valamin egyéb, az Európai Bizoság álal jóváhagyo inézkedések, csopormenességi és csekély összegű (de minimis) ámogaási konsrukciók. Ezek közül kiemelkedik a serés és baromfi ágazao érinő állajóléi ámogaás, az állaegészségügyi ámogaás, a mezőgazdasági bizosíás díjámogaása, mezei őrszolgálaok ámogaása, cukorrépa ermelők nemzei kiegészíő ámogaása, mezőgazdasági hielek kamaámogaása. A mezőgazdasági kockázakezelési rendszer I. pilléré alkoó agrárkár-enyhíési rendszer kárenyhíő juaásainak forrásá a Nemzei agrár kárenyhíési bizosíja. A kárenyhíési éve elsősorban az aszály-, jégeső- és belvízkárok jellemezék, ezér ezen mezőgazdasági ermelői károkhoz a Nemzei agrár kárenyhíési 2014-ben minegy 2,6 milliárd forin kárenyhíés bizosío ben fejeződö be ovábbá az agrárkár-enyhíési rendszer elekronikus alapokra örénő helyezése, mely álal a ermelők a kárbejelenéseike és kárenyhíő juaási kérelmeike évől elekronikus úon adhaják majd be. Folyaódo a évben indul seréssraégiai program, melynek célja a enyészési, ermelési inegrációs programok, ovábbá kuaás-fejleszési programok kiemel ámogaása vol, figyelemmel a hazai geneikai állományra, különös ekineel a mangalicára és a magyar serésfajákra (magyar nagy-fehér hússerés, magyar lapály serés). Az célja ovábbá a ermékfejleszés, a ermékek eredeigazolása, minőségbizosíása és piacra juaása, a enyészés és a feldolgozóipar echnikai fejleszése. A rendelkezésre álló forráskere 1,6 milliárd forin vol. A hazai enyészálla-állomány geneikai minőségének fennarásá és a enyészésszervezési feladaok elláásának elősegíésé bizosíó 20/05/03/00 Állaenyészési feladaok on 998,7 millió forin kerül kifizeésre. A 20/06/00/00 Álla, növény és GMO káralaníás a zárlai sáuszú állabeegségek és növényi károsíók felszámolására és járványos elerjedésének megelőzése céljából hozo haósági inézkedésekhez nyújo ámogaás.

10 Több min 170 agrárágazai és vidékfejleszési szerveze, illeve 130 környezevédelem erüleén működő szerveze részesül ámogaásban, szakmai események megrendezéséhez, kiadványok elkészíéséhez, illeve környezevédelmi programok megvalósíásához. A Vadgazdálkodás ámogaása az Országos Vadgazdálkodási Adaár működéséhez, a Fogoly repariációs program négy minaerüleének (Laja Hanság Zr., DALERD Erdészei Zr., Gemenc Zr., Abádszalóki Huberus Vadászársaság) ámogaása, valamin a Vadászhaó állafajok monioring programjainak folyaása és fajvédelmi erveinek kidolgozásához bizosío finanszírozás (összesen 76,2 millió forin). Az Uniós programok kiegészíő ámogaása jogcímcsoporban az Iskolagyümölcsprogramban a 2013/2014. anévben iskola ve rész anulóval. Az Igyál eje programban nagyságrendileg ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) részesül ejjel vagy ejermékkel örénő elláásban. A program elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakísa a rendszeres ejermékfogyaszás iráni igény. Az elmúl 5 évben az elláoak lészáma jelenősen, majdnem a háromszorosára emelkede, ez jól ükrözi, hogy a kiűzö cél megvalósíásában hahaós inézkedéseke e az agrárárca. A programo az óvoda-, és iskolaej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendele szabályoza. Az előző évekhez hasonlóan 2014-ben is jelenős igény muakozo a méhészei evékenység haékonyságának növelésé célzó Magyar Méhészei Nemzei Program ámogaásaira. Az agrár- és vidékfejleszési ámogaások jogcímei és ai, a és eljesíések összehasonlíásá az alábbi ábláza aralmazza. (A áblázaban ájékozaásul a fejezei kölségveés részé nem képező, közvelen uniós ámogaások is felüneésre kerülek.) Az neve évi erv adaok millió forin évi ényleges eljesíés ényleges eljesíés Támogaás Bevéel Kiadás erv Támogaás Bevéel Kiadás Tanyafejleszési Program Nemzei ámogaások Állaenyészési feladaok 1 940, ,2 0, , , ,8 73, , , , , , , , , ,7 815,7 815,7 17,1 815,7 815,7 993,7 0,0 998,7 A seréságaza helyzeé javíó sraégiai inézkedések ámogaása 2 600, ,0 0,0 82, , ,2 5, ,1 Vadgazdálkodás ámogaása 101,6 0,0 0,2 0,0 76,2 0,0 0,1 0,0 Erdőfelújíás 193,9 90,0 0,6 95,4 131,4 70,8 0,0 69,4 Erdőelepíés, erdőszerkeze-áalakíás, fásíás 238,8 150,6 1,4 182,4 181,3 51,5 0,5 51,0 Fennarhaó erdőgazdálkodás ámogaása , Fejleszési ípusú ámogaások 61,4 21,4 131,8 35,7 21,4 21,4 67,4 152,0 Folyó kiadások és jövedelem ámogaások , ,1 140, , , ,8 672, ,0 Állami halgazdálkodási feladaok ámogaása 620,0 0,0 663,8 45,3

11 Az neve évi erv évi ényleges eljesíés ényleges eljesíés Támogaás Bevéel Kiadás erv Támogaás Bevéel Kiadás Nemzei agrár-kárenyhíés 8 000, , , , , , , ,7 Erdei kisvasuak üzemeleési ámogaása 35,0 25,0 0,0 45,0 25,0 25,0 0,0 30,0 Álla- és növénykáralaníás 1 000, ,0 104,5 963, , ,9 17, ,5 EU ársfinanszírozással működő ámogaások , , , , , ,8 658, ,1 Méhészei Nemzei Program 601,8 601,8 0,0 540,3 682,5 682,5 0,3 687,3 Igyál eje program 1 500, ,0 0, , , ,0 540, ,6 Egyes speciális szövekezések (TÉSZ) ámogaása 2 200, ,4 26, , , ,8 6, ,8 Egyes állabeegségek megelőzésének és felszámolásának ámogaása 1 180,0 40,0 0,8 262,4 536,5 136,5 2,7 694,8 Uniós programok ÁFA fedezee* Iskolagyümölcs program Nemzei Diverzifikációs Program 1 560, ,6 329,7 3470, , ,6 0,0 547, , ,0 0, , ,1 0, ,0 0,0 Új Magyarország Vidékfejleszési Program (ÚMVP)* , , , , Halászai Operaív Program* 2 512,8 628, , , Nemzei Vidékfejleszési Terv ,4 216,2 0,0 0,0 91,1 121,4 SAPARD inézkedések* Az EU álal közvelenül folyósío ámogaások Piaci inézkedések és inervenció , , ,7 0, , , , , , , , , , , ,2 Egységes erülealapú ámogaások (SAPS) , , , , , ,3 Terülealapú ámogaáshoz (SAPS) kapcsolódó elkülöníe cukorámogaás , , , ,3 Terülealapú ámogaáshoz (SAPS) kapcsolódó egyéb ámogaások (különleges ej, kérődző szerkezeáalakíási ámogaás) , , , ,1 Mindösszesen , , , , , , , ,5 *Magyarország közponi kölségveésének a Közös Agrárpoliika agállami végrehajásával összefüggő feladamegoszásához kapcsolódó címrend módosíásról szóló 1483/2014. (VIII. 27.) Korm. haároza alapján az ok január 1-jei haárnappal a XIX. Uniós fejleszések fejezebe kerülek ávezeésre, ezér az FM fejezeben nincs eljesíési adauk. 2) A környezevédelem helyzee Kiemel felada vol a levegővédelemmel kapcsolaos szabályozás felülvizsgálaának folyaása. A Svájci-Magyar Együműködési Program ámogaásával folyaódo az OLM és laboraóriumi háér ovábbfejleszése című projek megvalósíása, melynek részekén

12 korszerű minavevő készülékek és laboraóriumi mérőeszközök beszerzésére kerül sor. A Svájci-Magyar Együműködési Programban az FM is rész vesz projek végrehajókén. Ennek eredményekén a öbb min 1,6 milliárd forin összérékű projek 1,4 milliárd forin Svájci Hozzájárulásból valósul meg. A ámogaás a mérőhálóza eszközparkjának felújíására és fejleszésére fordíja a miniszérium ben 1,3 milliárd forin lehívása örén meg, így a fejleszés a forrás kimerüléséig, okóber végéig ovább folyaódik. Emelle a KEOP ámogaásával befejeződö az OLM ovábbfejleszése projek is, melynek célja az elavul mérőműszerek és berendezések cseréjével, illeve a mérési adaok árolásá és feldolgozásá bizosíó rendszer fejleszésével a mérőhálóza megbízhaóságának javíása vol. A levegőminőséggel foglalkozó kormányzai honlapok áalakíása és frissíése is megörén, melyek célja a széleskörű ájékozaás. Folyaódo a közösségi környezevédelmi vezeési és hielesíési rendszer (a ovábbiakban: EMAS) és az EU öko-címke és a nemzei környezebará minősíő rendszer működeése. A környezebará, környezekímélő megkülönbözeő jelzés használaának feléelrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendele módosíásával a nemzei környezebará minősíő rendszer inézményének működeése ponosíásra kerül. Az új szabályozások és a működési apaszalaok figyelembe véelével új, ponosío pályázai ájékozaók kerülek kidolgozásra a nemzei és az EU ökocímke rendszerében is. Az Abasár ivóvízelláásá bizosíó kuak vizében 2013-ban észlel klórozo szénhidrogénszennyezés mia indokolá vál a szennyező forrás felderíése, a szennyezés ovábberjedésének megakadályozása. A Kormány az FM háérinézményé, a Nemzei Környezeügyi Inézee (a ovábbiakban: NeKI) jelöle ki a szennyezeség részlees ényfelárásának elvégzésére, valamin az ivóvízbázisok alapállapo-felülvizsgálaának elvégzésére. A ényfelárási feladaok során megörén a gócponok meghaározása, a szennyezés forrásának lokalizálása, a szennyezés erjedésének modellezése, a szennyező anyagok kockázaainak meghaározása. A környezeminőség javíása és a vízkészleek megőrzése január 1-jén haályba lépe a hulladékról szóló évi CLXXXV. örvény, amely áláhaó és ellenőrizheő viszonyoka ereme a hulladékgazdálkodási ágazaban, illeve leheősége ado a hulladékképződés nagyobb arányú csökkenésére és a hasznosíás arányának növelésére. Ezen céloka érvényesíi az Országos Környezevédelmi Információs Rendszer ovábbfejleszésével összefüggésben egyes örvények módosíásáról szóló LXXXVII. örvény, valamin az Országos Környezevédelmi Információs Rendszer ovábbfejleszésével összefüggésben egyes kormányrendeleek módosíásáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendele. Mindezeken úl a hulladékgazdálkodási közszolgálaás végzésének feléeleiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendele, az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolaos kormányrendeleek módosíásáról szóló 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendele, a hulladékká vál gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendele, az egyes kormányrendeleeknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofi Korláol Felelősségű Társaság állami feladaelláásának közponi kölségveési szerv álal örénő ávéelével kapcsolaos módosíásáról szóló 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendele, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofi Korláol Felelősségű Társaság megszüneéséről és állami feladaelláásának közponi kölségveési szerv álal örénő ávéeléről szóló 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendele, a hulladékkal kapcsolaos nyilvánarási és adaszolgálaási köelezeségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendele, az egyes hulladékgazdálkodási léesímények kialakíásának és üzemeleésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendele és az elekromos és elekronikus

13 berendezésekkel kapcsolaos hulladékgazdálkodási evékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendele, amelyek mind a bürokráciacsökkenés és a hulladék mennyiségének csökkenésé szolgálák, a megfelelő szabályozás kialakíásával. A feniek fő vonalá a Kormány álal 2013-ban elfogado Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a ovábbiakban: OHT), illeve az annak részé képező Országos Megelőzési Program haároza meg, amely 2020-ig kijelöli a hazai hulladékgazdálkodás irányai (hulladék képződés megelőzése, hulladék hasznosíásának öszönzése). Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofi Kf. (a ovábbiakban: OHÜ) szervezésében megvalósul a TeSzedd! hulladékgyűjési akció, amelyen rész vevők száma évben elére a ezer fő. A regiszrál részvevők száma 116 ezer fő vol. Összesen alálkozási ponon gyülekezek és indulak únak az önkénes szemészedők. A ermészei érékek és erüleek védelme Az országos jelenőségű véde ermészei erüleek kierjedése december 31-én ,7 hekár vol ben 42 új véde ermészei erüle (a Pogácsa-legelő ermészevédelmi erüle és 41, kapárkő megóvásá szolgáló ermészei emlék) léesíésére, valamin a Szelidi-ó ermészevédelmi erüle bővíésére kerül sor. Az egyedi jogszabállyal léesíe országos jelenőségű véde ermészei erüleek kierjedése 2014-ben összesen 567 hekárral növekede. Számos ermészevédelmi jogszabály módosul, egyrész a vízügyi szervezerendszer áalakíása, illeve a erülei közigazgaás áalakíása, inegrációja mia. Jelenős eredmény az OKIR ovábbfejleszésével összefüggésben egyes örvények módosíásáról szóló LXXXVII. örvény, a véde őshonos vagy veszélyezee, magas geneikai éréke képviselő enyésze magyar állafaják nemzei kinccsé nyilváníásáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY haároza kihirdeése. A nagyvízi meder, a pari sáv, a vízjára és a fakadó vizek álal veszélyezee erüleek használaáról, hasznosíásáról, valamin a folyók eseében a nagyvízi mederkezelési erv készíésének rendjére és aralmára vonakozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeleben és a körzei erdőervezésre vonakozó ervezési alapelvekről, valamin az érine körzei erdőervek alapján folyao erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM rendeleben sikerül a ermészevédelmi szemponoka megjeleníeni. Nagyszámú ermészevédelmi jogszabály módosul, egyrész Horváország Európai Unióhoz való csalakozása, másrész a évben jelöl Naura 2000 erüleek jóváhagyása, illeve új véde gomba- és zuzmófajok kihirdeése mia is. A 23 új gomba- és 9 új zuzmófaj védeé nyilváníásával a véde gombák száma 35-ről 58-ra, a véde zuzmók száma 8-ról 17-re emelkede. Az Új Magyarország Vidékfejleszési Program (a ovábbiakban: ÚMVP) ámogaásával ben is folyaódo a Naura 2000 erüleek fennarási erveinek elkészíése. Az előző évhez képes 2014-ben mindössze 0,2%-kal nő az NPI-k vagyonkezelésében lévő véde és védelemre erveze ermészei erüleek nagysága ( ,3 hekár). Az NPI-k a haszonbérbe ado erüleeken helyben lakó, állaaró gazdálkodókkal együműködésben láák el a ermészevédelmi kezelési feladaoka ben kerül lezárásra a Földe a gazdáknak program, melynek kereében az NPI-k öbb min hekár összerüleel 2000-nél is öbb birokese hirdeek meg haszonbérlei pályázai eljárás kereében.

14 Az NPI-k vagyonkezelésében lévő állaállományok lészáma a év végi állapohoz viszonyíva 8%-os növekedés muao, ami december 31-én összesen db vol. Az FM kidolgoza a Környezei és Energiahaékonysági Operaív Program (a ovábbiakban: KEHOP) ermészevédelmi és élővilágvédelmi fejleszések megvalósíásá ámogaó prioriásengely eljes szakmai aralmá. A prioriásengely kereében 31,0 milliárd forin felhasználásával közel hekáron javíja az o alálhaó ermészei érékek, illeve a gazdasági fejlődés és az állampolgárok éleminősége szemponjából is alapveő ökosziszémaszolgálaások állapoá és a ermészevédelmi erülekezelés infrasrukurális háeré. Az országszere végze jelenős mérékű barlangkuaói evékenységeknek köszönheően 2014-ben ismé növekede hazánk ismer barlangjainak száma, illeve barlang járaainak hossza. KEOP ámogaással állagmegóvó, illeve rekonsrukciós beavakozások valósulak meg öbb barlangban is. Emelle számos földani felárás és alapszelvény, ermészevédelmi szemponból jelenős felhagyo bányaérség, meserséges üreg rekonsrukciója is megörén végén a Természevédelmi Őrszolgála lészáma 250 fő vol, ez 6 fő növekedés jelen az előző évhez képes. Az elmúl évekhez hasonlóan valamennyi NPI-k rész veek az Országos Közfoglalkozaási Programban május 1. és február 28. közö 770 fő (álaglészám) foglalkozaak az igazgaóságok. A 2014-es évre eső ámogaási összeg a Belügyminiszérium adaa alapján 682,8 millió forin vol. A program elsősorban kiselepüléseken élő, arósan munkanélküli embereknek bizosío munka- és keresei leheősége. Az NPI-k regiszrál láogaóinak száma öbb ökouriszikai léesímény felújíásának köszönheően a évben közel 1,4 millió fő vol. Folyamaosan bővül a Nemzei Parki Termék védjeggyel rendelkező ermékkör: 2014-ben az NPI-k öbb pályázao is meghirdeek, amelynek eredményekén közel 130 gazdálkodó 340 erméke kapa meg az elismerő címer ben 47 elepülés eljes közigazgaási erüleének egyedi ájérék felmérése készül el, amely 1468 ájérék felvéelezésé jelenee. A Természevédelmi Információs Rendszer (a ovábbiakban: TIR) ovábbfejleszése KEOP forrásból december 31-ei haáridőre megvalósul. A minegy 2 milliárd forinos fejleszés során új adagyűjő eszközöke, új elemzési képességekkel rendelkező közponi adabázis lérehozásra kerül az ügyfélbará, haékony, elekronikus közigazgaás megvalósíása érdekében. Folyaódo és lezárul a Mezőgazdasági és környezei információs rendszer című projek megvalósíása, melynek célja a szakerülei nyilvánarások összekapcsolása vol. Az OKIR fejleszési projek részekén megvalósul a TIR inegrálása az OKIR rendszerbe. Folyaódo a Nemzei Biodiverziás-moniorozó Rendszer és a Természevédelmi Információs Rendszer működeése. A IV. Nemzei Környezevédelmi Program önálló részekén az FM kidolgoza a ermészevédelmi szakerüle sraégiai alapdokumenumá, a Nemzei Természevédelmi Alaperve (a ovábbiakban: NTA) és az önálló Nemzei Biodiverziás Sraégiá (a ovábbiakban: NBS) a időszakra. A biológiai sokféleség megőrzésének nemzei sraégiája ( ) (Nemzei Biodiverziás Sraégia) meghaározza Magyarország európai lépékben válozaos élővilágának fennmaradásá, a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökosziszéma-szolgálaások ovábbi hanyalásának megállíásá, valamin állapouk leheőség szerini javíásá bizosíó feléeleke, feladaoka. A Kormány a december 10-ei ülésén elfogada az akualizál Sraégiá.

15 3) EU és nemzeközi együműködés A árca akív diplomáciai evékenysége folyao az agrár- és környezevédelmi kapcsolaok ovábbi erősíése és új piacok megnyiása érdekében. A Budapesi Víz Világalálkozó című konferencián 105 ENSZ agállamból minegy fő ve rész. A rendezvényen elfogadásra kerül az ún. Budapesi Nyilakoza Fennarhaóság a világban vízbizonság a világban címmel, amelyben a jelenlévők megerősíeék, hogy a 2015 uáni fennarhaó fejleszési célok közö szükség van egy olyan önálló célra, amely a vízkérdéssel foglalkozik. Az UNESCO MAB Nemzeközi Kormányközi Bizoság (MAB ICC) június án, Jönköpingben aro ülésén eljes jogú agkén képviselük hazánk és a közép-európai MAB régió érdekei. Megkezdük a korábban kijelöl 5 MAB erüle zónarendszerének felülvizsgálaá, és elkezdődö az országjelenés bővíésének előkészíése. A Mura Dráva Duna bioszféra-rezerváum öoldalúvá bővíése kapcsán ovábbra is együműködünk a csalakozni kívánó országokkal. A MAB Magyar Nemzei Bizoság nevében az UNESCO álal megküldö kérdőív kiölésével, valamin javaslaok összeállíásával rész veünk az UNESCO időszakra erveze új sraégiájának előkészíésében ben ha hazai LIFE+ pályáza szerepel sikeresen (3 ermészevédelmi, 1 környezevédelmi, 2 kommunikáció émakörben), összesen hozzáveőlegesen 9,1 millió euró uniós ámogaással, mely jelenősen meghaladja Magyarország 7,2 millió eurós indikaív éves kereé. A ha projek összkölségveése 13,9 millió euró, a hazai önerő részben állami forrásból, részben sajá bevéelből szükséges bizosíani. Kiemelendő, hogy hazánk első alkalommal kapo ámogaás a LIFE+ Információ és Kommunikáció erüleen benyújo pályázaokra. GMO-kal kapcsolaos európai uniós vonakozások 2014 decemberében lérejö az a megállapodás, amely leheővé eszi az EU agállamok számára, hogy gazdasági és ársadalmi indokok alapján sajá maguk dönhessenek arról, hogy akarnak-e geneikailag módosío növényeke ermeszeni vagy sem. Magyarország eől fogva nemzei haáskörben ilhaja a geneikailag módosío élőlények (angolul Geneically Modified Organisms, a ovábbiakban röviden GMO) GMO-k ermeszésé május 7-8-án Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, valamin három délkele-európai uniós agország (Bulgária, Horváország és Románia) környezevédelmi együműködésről ír alá közös nyilakozao Visegrádon. A nyilakoza kiér az országok GMO-kra vonakozó sraégiáira. A anácskozók egyeéreek abban, hogy a agállamok haáskörében kell arani a dönéseke, és hangsúlyosan, együes erővel lépek fel a agállami szinű GMO ermeszési ilalmaka leheővé evő javasla, az ún. GMO-csomag, más néven közermeszési javasla elfogadása érdekében. A GMO-csomagról szóló poliikai megállapodás a Tanácsban 2014 júniusában szülee meg, hosszú évek árgyalásai uán. Ezér kifejezeen fonos vol a Visegrádi Négyek és Bulgária, Horváország és Románia környezevédelmi miniszereinek elköeleze ámogaása. GMO-kal kapcsolaos nemzeközi vonakozások 2014 áprilisában három napon kereszül az FM vol a házigazdája a GMO-k országhaárokon örénő szállíásá szabályozó Caragena Jegyzőkönyv kapaciás-bővíési kérdéseivel foglalkozó munkacsopor 10. ülésének. A konferenciára a világ 13 országából érkezek

16 szakérők. Hazánk 2013 végén dolgoza ki az új nemzei biodiverziás sraégiájá. Ebben jelenős szerepe kapo a GMO-k szabályozása is. Így Magyarország a legöbb országo megelőzve már eljesíee nemzeközi köelezeségé és az ezzel kapcsolaos apaszalaaival elősegíee a szakérői csopor munkájá. Magyarország számára kiemelen fonos a GMO-k szállíásának és felhasználásának szigorú szabályozása és ellenőrzése, valamin az Alapörvényben is megfogalmazoaknak megfelelően a mezőgazdaság GMOmenességének megőrzése. Ezér is kapo az ország felkérés a konferencia megrendezésére. Az Európai Unió (a ovábbiakban: EU) Közös Agrárpoliikájának reformja során a árca eredményesen képvisele a nemzei érdekeke (pl. sikerül elérni, hogy Magyarország izoglükóz kvóája 30 ezer onnával emelkedjen; a kiegészíő nemzei ámogaás (op up) uódjakén alkalmazo ámenei nemzei ámogaás, fokozaosan csökkenő kereekkel 2020-ig ovábbviheő; növekede a ermeléshez köö ámogaások ámogaási szinje). A közös agrárpoliika céljaival és eszközeivel összefüggésben közös nyilakozao fogadak el a visegrádi országok, valamin Bulgária, Románia és Szlovénia (V4+3) agrárminiszerei szepemberben. A árca akívan rész ve az EU álal finanszírozo ikerinézmény-fejleszési (Twinning és TAIEX) projekekben. Az FM 2013 végén elnyere egy Twinning Ligh projek megvalósíási jogá, a külügyi prioriások közö első helyen szereplő Szerbiában. Az FM eddigi Twinning porfóliójában kizárólag a mezőgazdasági erüle projekjei szerepelek, így ez az első sikeres környezeügyi pályázaunk CITES Igazgaási Haóságok és a veszélyezee vadon élő állaok kereskedelmével kapcsolaos jogszabályok alkalmazásának bizosíása címmel. A belgrádi Környezevédelmi, Fejleszési és Energiaügyi Miniszérium álal meghirdee ikerinézmény-fejleszési program a nemzeközi kereskedelem álal veszélyezee fajokkal (CITES) foglalkozó végrehajó szervek, haóságok képzésé, szervezerendszerük fejleszésé, valamin a szakerüleen Szerbia uniós inegrációra való felkészíésé valósíoa meg ben 6 hónap ala. A árca akív diplomáciai evékenysége folyao a környezevédelmi kapcsolaok ovábbi erősíése érdekében. A Nagy Távolságra Juó, Országhaáron Áerjedő Légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény, valamin az országhaáron áerjedő környezei haások vizsgálaáról szóló, Espooban (Finnország), február 26. napján aláír egyezmény (Espooi Egyezmény) Implemenációs Bizoságaiban hazánk válaszo agkén akívan közreműködö az Egyezmény végrehajásának ellenőrzésével kapcsolaos feladaok elláásában. Az EU kereében jelenős szakmai munka folyik az új uniós levegőminőségi jogszabálycsomag elemeinek árgyalása során. Az FM haáskörébe arozó EU szakerüleek uniós ervezeeinek árgyalása a magyar nemzei érdekek alapján örén. Ez inenzív részvéel jelene az Európai Unió agrár- és környezepoliikájának fejleszésében, az új uniós szabályozások előkészíésében, az EU dönés-előkészíő és dönéshozó fórumainak munkájában. Az Európai Unió Tanácsának FM-hez arozó szakérői munkacsoporjai (szakérői szin) az elmúl évben kb. 370 alkalommal ülésezek (környezevédelem: 130; mezőgazdaság és halásza: 240). Feni ülésekre, valamin a COREPER (Állandó Képviselők Bizosága) és SCA (Mezőgazdasági Különbizoság) hei rendszerességű üléseire a kormányzai árgyalási

17 állásponoka az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizoság illeékes szakérői csoporjai az FM vezeésével készíeék elő. Az FM az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezee (a ovábbiakban: FAO) és a Magyar Kormány közöi megállapodás alapján 2014-ben az FM-FAO öszöndíjas program szakmai és anyagi ámogaásá, valamin a FAO budapesi hivaalainak elhelyezésé és fennarásá végeze. Az öszöndíjas program kereében 44 külföldi hallgaó szerze meser fokú diplomá Magyarországon, és ovábbi 15 hallgaó kerül beiskolázásra. A budapesi FAO irodákban 2014 folyamán kb. 200 fiaal magyar munkavállaló dolgozo, és az FM elkezde előkészíeni a hivaalok 2015-ös bővíésé is. Megalakul a Kárpá-medencei Magyar Gazdák Egyezeő Fóruma, amely kiemel szerepe öl be a Nemzei Vidéksraégia Vidékfejleszési együműködések a haáron úli magyarsággal programja megvalósíásában.

18 II. A XII. Földművelésügyi Miniszérium kölségveésének végrehajása A Magyarország közponi kölségveéséről szóló évi CCXXX. örvény alapján a XII. Földművelésügyi Miniszérium fejeze kölségveési ai fő összegeinek eljesíése az alábbi áblázaban kerül összefoglalásra. millió forinban Eredei Módosío Teljesíés Támogaás , , ,1 Bevéel , , ,7 Kiadás , , ,8 Kelekeze maradvány ,0 A fejezei szinen eljesíe kölségveési ámogaás, a feladaáadás, - ávéelekkel összefüggésben végrehajo forrás-ácsoporosíásokkal kapcsolaosan ,4 millió forinal, 11,5%-kal magasabb az eredei nál. A módosío ámogaási o 729,8,0 millió forinal meghaladó eljesíés egyrész a 20/6 Álla, növény- és GMO-káralaníás, valamin a Kormány jóváhagyásával módosíás nélkül úleljesíheő 20/13 Peres ügyek fejezei kezelésű ok öbble kiadásainak eredménye. A bevéeli eljesíés 448,3%-kal haladja meg az eredei o. A ,1 millió forin bevéeli növekedéshez főkén az alábbiak járulak hozzá: - az előző évi fejezei maradványok igénybevéele (osíása); - az inézmények öbblebevéele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázaokból áve kölségveési pénzeszközökből származik; - fejezei kezelésű ok kölségveési örvényben nem erveze bevéelei (pl.: derogációs kioszásból származó bevéelek); - uniós ámogaások elszámolásához kapcsolódó árfolyamnyereség; A kiadások eredei hoz viszonyío 143,7%-os eljesíésé a feniekben emlíe öbblebevéelek eék leheővé. A -maradvány szekorok szerini megoszlása az alábbi: - inézményi ok ,3 millió forin; - fejezei kezelésű ok ,8 millió forin; Összesen: ,1 millió forin. A Kormány, a földművelésügyi miniszer, valamin az inézmények vezeői részére ado jogszabályi felhaalmazás alapján, a kölségveési ok az alábbi ábláza szerin alakulak a év során. Támogaás Sajá bevéel Kiadás adaok millió forinban személyi jellegű Törvény szerini eredei , , , ,3 Módosíások: 1) Kormányzai haáskörben 1020/2014. (I. 24.) Korm. haároza a 1 652, ,5

19 falugazdász hálóza finanszírozása érdekében 1052/2014. (II. 11.) Korm. haároza az RKIból szolgáló aralékból örénő ácsoporosíás és egyes kormányhaározaok mód. (KDT KTF Vörösiszap feladaok) 1146/2014. (III. 18.) Korm. haároza a évi honvédelmi igazgaási feladaok végrehajásához szükséges kölségveési források ácsoporosíásáról 1160/2014. (III. 20.) Korm. haároza a nemzei emlékhelyekkel kapcsolaos feladaok 1176/2014. (III. 26.) Korm. haároza a Czinka Panna-Vidékfejlesző Roma fiaalok 1248/2014. (IV. 18.) Korm. haároza az Országos Vadgazdálkodási Adaár működési kölségeinek ámogaása 1271/2014. (IV. 24.) Korm. haároza FAO öszöndíjas programjának 2013/2014. anév II. félévi megvalósíása 1272/2014. (IV. 24.) Korm. haároza KEF működési kölségeinek kiegészíésére 1276/2014. (IV. 30.) Korm. haároza a fogyaékos felsőokaási hallgaók közigazgaási öszöndíjprogramja 1309/2014. (V. 14.) Korm. haároza a közszolgálai iszviselők külföldi kiküldeése, külszolgálaa 1332/2014. (VI. 5.) Korm. haároza a világörökségi gondnoksági feladaok elláása 1373/2014. (VII. 8.) Korm. haároza Meeorológiai feladaok finanszírozása 1395/2014. (VII. 18.) Korm. haároza Parlagfű elleni védekezés 1463/2014. (VIII. 15.) Korm. haároza Levegőszennyezési forráserüleek azonosíása 1553/2014. (X. 1.) Korm. haároza Vízügyi ágaza áalakíása 1572/2014. (X. 10.) Korm. haároza Vadászhaó állafajok monioring programja 1589/2014. (X. 21.) Korm. haároza a Magyar Agrár-, Élelm. és Vidékfejl. Kamarához delegál közfeladaok elláása 1607/2014. (XI. 4.) Korm. haároza Erdészei ársaságok felei állami ulajdonosi jogkör áadás 1612/2014. (XI. 4.) Korm. haároza MVH rendszerfejleszési projek (IIER2) forrásbizosíása 1613/2014. (XI. 4.) Korm. haároza a nemzei park igazgaóságok számára a védeségi szin helyreállíása 1645/2014. (XI. 14.) Korm. haároza Vízügyi ágaza áalakíása 1671/2014. (XI. 20.) Korm. haároza agrárkár-enyhíési feladaok finanszírozása, (FAO) közös öszöndíjas programjának 2014/2015. anév I. félévi megvalósíása 1695/2014. (XI. 26.) Korm. haároza Országos Tűzmegelőzési Bizoság műk. 262,4 262,4 4,0 4,0 0,7 5,0 5,0 5,0 5,0 0,4-24,2-24,2-13,1-59,7-59,7-1,3-1,3-1,0-0,9-0,9-0,3-20,1-20,1-14,9 31,0 31,0 20,8 75,0 75,0-38,1-38,1-10,8-10,8-0, ,3-942, , ,7-20,0-20,0-6, , , , ,0 27, , ,0 38,7 700,0 700,0-90,1-90,1-59,2-125,0-125,0-8,3-20,0-20,0

20 összefüggő feladaok végrehajása 1757/2014. (XII. 15.) Korm. haároza Magyar Opere népszerűsíése Lakieleki TÖLGY Alapívány ámogaása Országos Terülerend. erv felülvizsg. kapcs. fej. finanszírozása 1769/2014. (XII. 18.) Korm. haároza Hulladékgazdálkodási közszolgálaás 1784/2014. (XII. 18.) Korm. haároza Széchenyi I. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola kollégiuma működésének bizosíása 1810/2014. (XII. 19.) Korm. haároza MVH beruházás kiadásának fedezee 1811/2014. (XII. 19.) Korm. Haározaa Nemzei Földalappal kapcsolaos kiadások 1816/2014. (XII. 19.) Korm. haároza Oszalan közös földulajdon megszüneése 1869/2014. (XII. 31.) Korm. Haároza a Közös Agrárpoliika agállami végrehajásával összefüggő feladamegoszás 1031/2014. (II. 3.) Korm. haároza LIFE+ projek önrészének bizosíása 1490/2014. (VIII. 28.) Korm. haároza Kincsem-Nemzei Lovas Programhoz kapcsolódó kiemel rendezvények megvalósíása 1676/2014. (XI. 20.) Korm. haároza (parlagfű) -ácsoporosíásról és egyes kormányhaározaok módosíásáról 1422/2014.(VII. 28) Korm. haároza EMVA ársfinanszírozás humánerőforrása A 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendele Illeménykompenzáció -25,4-25, , ,0 114,3 114,3 37,4 89,0 89, , ,0 62,8-299,2-299,2-82,0-82,0-61,4 223,0 223,0 155,0 155,0 642,0 642, , , ,6 363,1 363,1 286,1 8/2005. (II. 8.) PM. rendele Prémiumévek Program 236,6 236,6 186,3 Összesen: ,9-942, , ,6 2) Fejezei haáskörben Más fejezeől áve 392,5 392,5 Maradvány igénybevéel , ,2 Többlebevéel , ,3 638,4 Összesen: 392, , ,0 638,4 3) Inézményi haáskörben Többlebevéel , , ,1 Maradvány igénybevéel , ,5 927,2 Kiemel ok közöi ácsoporosíás ,3 Összesen: 0, , , ,0 Módosío , , , ,3 A módosío összegé befolyásola, hogy a 2015 januárban rendelkezésre álló kincsári pókezelési időszako köveően úgyneveze hibajavíási kérelme nyújhaak be az inézmények és a fejezei kezelésű ok ekineében a fejeze. A Kincsár álal ovábbío és az NGM álal jóváhagyo kérelmekben a fejezee összesen 83,8 millió forin kiadási -csökkenés érinee. E csökkenés forrása 66,3 millió forin bevéel és 17,5 millió forin előző évi -maradvány vol. Tekineel arra, hogy ez a válozás a kincsári -nyilvánaró rendszeren nem kerül ávezeésre, az egyezőség bizosíása érdekében a feni összegek fejezei haáskörű -módosíáskén kerülek figyelembe véelre a zárszámadás fejezei számszaki indokolása során.

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.05.02 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.05.02 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.5.2 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 493 483 cink LME 3hó () 1886 1887 nikkel LME 3hó () 92 8985 alumínium LME 3hó

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Földművelésügyi Minisztérium (FM) fő feladata az agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, valamint a természet- és környezetvédelem

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Térségi hálózatok hatáselemzése

Térségi hálózatok hatáselemzése Hálózaban könnyebb! ROP-3.3.1.-05/1-2005-12-0006/31 DR. KOCZISZKY GYÖRGY Térségi hálózaok haáselemzése Okaási segédle Miskolc 2007. Taralomjegyzék 1. Előszó 5 2. Regionális gazdaságani haásvizsgálaok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben Tanösvény a Sashalmi-erd ben Köszöne Köszönjük, hogy rész ve a úrán! Neumann János Számíásechnikai Szakközépiskola Szerkeszee: Kocsi Aila Íra: Bárdosi Gyula, Barók Roland, G dér Dalma, Fleischer Márk,

Részletesebben

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.04.18 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.04.18 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.4.18 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 488 4835 cink LME 3hó () 1872 1872 nikkel LME 3hó () 8915 832 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Figyelem! Rövidesen lejár a várakozási hozzájárulások érvényessége Tiszel Kerülei Polgárok!

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK endszerek Tanszék HİMÉSÉKLETFÜGGİ ELLENÁLLÁSOK Alapfogalmak és meghaározások ELLENÁLLÁS-HİMÉİK (Elmélei összefoglaló) Az ellenállás fogalma és egysége Valamely homogén, végig állandó kereszmeszeő vezeı

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet. "Magyarország SAPARD Terve 2000-2006" kihirdetéséről. Magyarország SAPARD Terve 2000-2006

53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet. Magyarország SAPARD Terve 2000-2006 kihirdetéséről. Magyarország SAPARD Terve 2000-2006 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet "Magyarország SAPARD Terve 2000-2006" kihirdetéséről 1. Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. -a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Lisz szobor a Városházán Lapzára uán érkeze a hír, hogy elkészül az a Lisz Ferenc szobor,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2011/2 Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezető... 2 Mezőgazdaság... 2 Ipar... 3 Beruházás... 5 Építőipar... 6 Lakásépítés... 7 Turizmus...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

5. konzultáció. Kovács Norbert SZE GT. Bertrand-duopólium. p 2 A 2. vállalat termékei iránti kereslet Bertrand versenyben. p 1

5. konzultáció. Kovács Norbert SZE GT. Bertrand-duopólium. p 2 A 2. vállalat termékei iránti kereslet Bertrand versenyben. p 1 5. konzuláió Kovás Norber SZE GT Berrand-duoólium A. vállala ermékei iráni keresle Berrand versenyben q 0 q a / b q a / / b q Az árverseny: Profimaximum a Berrand-modellben Ha a, akkor q és q b Ha a, akkor

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1. Fejeze ÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRR = =,9 IRR =,9% 78 F Diszkon kincsárjegy A D96 jelű diszkon kincsárjegy névéréke euró, lejáraa 8 nap A befekeő elvár hozamráája 6% Meddig érdemes a kincsárjegy aukción liciálni?

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

XVII. Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonstrukciós program a Rudas fürdõben. Az idén tavasszal indult beruházási szakasz keretében a

XVII. Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonstrukciós program a Rudas fürdõben. Az idén tavasszal indult beruházási szakasz keretében a V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Nagycsaládosok karácsonya A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza szereeel meghívja

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.02.08 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.02.08 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.2.8 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4549 448 cink LME 3hó () 1674 157 nikkel LME 3hó () 84 859 alumínium LME 3hó ()

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Mezőgazdaság meghatározó szerepben Mezőgazdaság meghatározó szerepben. 11. 28. Szilágyi Péter Coface Hungary Magyar mezőgazdaság főbb jellemzői Termőterületek földrajzi adottságai (talaj, éghajlat, domborzat) kedvezőek Az ország területének

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest, 2007. november Tartalom 1. Makrogazdasági célok és prognózis... 2 1.1. Külső feltételek... 2 1.2. Ciklikus

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a mezőgazdaságból élők számára méltányos jövedelem elérésének lehetőségét, a mezőgazdasági termelékenység növelését,

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ajánló Eseménynaptár 2016. június 18. 17 22 óra Miénk itt a Főtér Tanévbúcsúztató buli (Oláh Gergő koncert) Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Ajánló Eseménynaptár 2016. június 18. 17 22 óra Miénk itt a Főtér Tanévbúcsúztató buli (Oláh Gergő koncert) Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum oó: Papp Erika Törénelmi esemény Veresegyházon 2016. május 14-én. A kaolikus egyház képviseleében Dr. Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke áveszi Pászor Béla polgármeser úról az újonnan épül Szenlélek

Részletesebben

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

TOLNA MEGYE SZÁMOKBAN

TOLNA MEGYE SZÁMOKBAN TOLNA MEGYE SZÁMOKBAN 213 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...1 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

A Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdések és az ezekhez kapcsolódó feladatok

A Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdések és az ezekhez kapcsolódó feladatok A Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdések és az ezekhez kapcsolódó feladatok Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP)

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

VAS MEGYE SZÁMOKBAN 2013

VAS MEGYE SZÁMOKBAN 2013 VAS MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben