Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII A B U DA P E S T I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I."

Átírás

1 V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének évfordulója is egyben. Ebbõl az alkalomból április 11-én, csüörökön órakor a Budavári Önkormányza és a Márai Sándor Kulurális Közalapívány közös megemlékezés ar Márai egykori lakóházánál a Mikó ucában. A megemlékezésen beszéde mond: Furkó Zolán irodalomörénész. Közremûködik: Reviczky Gábor színmûvész. A megemlékezésre mindenki szereeel várunk! Tavaszköszönõ családi spornap a Czakón Április 13-án, szombaon óráól színes programokkal várják a kerülei családoka a Czakó ucai Spor és Szabadidõközponban. A avaszköszönõ spornapon arják a kerülei uánpólás labdarúgó szakoszály, a Tabáni Sparacus mérkõzései a Bozsik program kereében, húsz csapa részvéelével. A sporprogramokon és a sporbemuaókon kívül lesznek kézmûves foglalkozások és egészségügyi anácsadás is. A hagyományos ombolasorsolás sok érékes nyereménnyel kor kezdõdik. Mindenki szereeel várnak. N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M, 7. SZÁM, G E L L É R T H E G Y ÁPRILIS 5., PÉNTEK Korláo szabak a fesziváldömpingnek Elfogada a képviselõ-esüle a budavári Paloanegyed közerülerendezési ervé, amely öbbek közö a erüle alkalmi használaának módjá, így az i megarhaó rendezvények gyakoriságá, idõaramá is szabályozza. A közerüleek használaáról új rendelee alkoak a képviselõk, míg a szociális és gyermekjóléi elláásokról szóló rendele módosíásával leheõvé eék, hogy azok, akik nehéz élehelyzebe kerülnek, de képesek visszafizeni a ámogaás, szociális kölcsön formájában kaphassanak rendkívüli segély az önkormányzaól. A Paloanegyedben az elmúl években megszaporodak a különbözõ fesziválok, vásárok, a erüle jelenõs részének lezárásával együ járó események. Az állami ulajdonú erülee a Várgondnokság Nonprofi Kf. kezeli, amely forrásainak egy részé a helyszín bérbeadásából eremi elõ, ehá a erülefoglalással járó programok bõvülésében érdekel a erüle úlzo igénybevéele azonban az uóbbi idõben egyre öbb hárányos kövekezménnyel jár. A erüle alkalmi lezárásaival, belépõdíj szedésével korláozák a Paloanegyed láogaásának leheõségé, a vásárok láványa és mûködése pedig számalan eseben a környeze és a városkép minõségének romlásá eredményeze. Szabályozák a Paloanegyedben arhaó vásárok, fesziválok idejé és erüleé A Budavári Önkormányza, felismerve ez a kedvezõlen endenciá, a jogszabály ada leheõségekkel élve úgy dönö, beavakozik a nemkívánaos folyamaokba, hogy azoka elfogadhaó, a helyhez méló, s a környeze jellegéhez igazodó mederbe erelje. A erüleen mûködõ inézményekkel (Országos Széchényi Könyvár, Budapes- i Törénei Múzeum, Magyar Nemzei Galéria, Közársasági Elnöki Hivaal), valamin a Várgondoksággal örénõ egyezeéseke köveõen szülee meg az önkormányza megbízásából egy közerülerendezési erv, ami március 28-i ülésén jóváhagyo a képviselõ-esüle. (Folyaás a 3. oldalon) Parkolási engedélyek a Gellérhegyen Április 15-õl a Kapiszrán ér 1. szám alai Ügyfélszolgálai Irodán válhaják ki a Gellérhegyen lakók a parkolási hozzájárulásoka. Min arról már beszámolunk, a Fõvárosi Közgyûlés dönése érelmében bekerül a parkolási fizeõövezebe a Gellérhegy I. kerülei része. A Budavári Kapu Kf. április második felében kezdi el a parkolóóráka elepíeni, üzemeleésükre pedig várhaóan május 1-õl kerül sor. Februárban módosíoa a Fõvárosi Közgyûlés az úgyneveze parkolási rendelee, az új szabályozás érelmében hamarosan a Gellérhegy I. kerülei oldalán is fizeni kell a parkolásér. A válozaás a helyiek kérésére kezdeményeze az önkormányza, a lakók ugyanis nehezményezék, hogy az ingyen parkolás kihasználó, külsõ kerüleekbõl érkezõ auósok mia jelenõsen megnõ a forgalom a szûk ucákban, ráadásul az i élõk egyszerûen nem udak megállni ohonaik közelében. Az i élõk április 15-õl veheik á a parkolási hozzájárulásoka a Kapiszrán ér 1. szám alai Ügyfélszolgálai Irodánkon ügyfélfogadási idõben április 30-ig. (Telefon: , ). A parkolási rendele módosíása az alábbi ucákban élõke érini: Anal uca, Berényi uca, Bérc uca, Gyula uca, Kocsány uca, Mihály uca, Orom uca, Sánc uca, Számadó uca, Szen Sebesyén köz, Szirom uca, Szires uca, Tündérlaki mélyú. Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adhaó, akinek állandó lakóhelye a várakozási öveze erüleén van az álala megjelöl egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekû moorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekû segédmooros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kg megengede legnagyobb összömege meg nem haladó ehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembenarója munkálaóól kizárólagos használara kapo egy darab, a munkálaó álal üzembenaro, vagy lízingel, vagy arósan bérel személygépkocsira, ha sajá üzemeleésû gépjármûre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik. Lakossági várakozási hozzájárulás feléelei: - személyi azonosíó okiraok (személyi igazolvány és lakcímkárya), - gépjármû forgalmi engedélye, - kölségéríés megfizeése ( F), - várakozási díj megfizeése (második auó eseében), - a gépjármûadó megfizeésének vagy adómenesség igazolása, - a kérelem beadásának idõponjában - valamennyi fõvárosi parkolás-üzemeleõ nyilvánarása szerin a kérelmeze gépjármûre nincs 30 napnál régebbi jogosulalan parkolási esemény mia kiszabo és nem viao várakozási díj és pódíj arozás. Ugyanígy juhanak a hozzájáruláshoz azok, akik a munkálaóól kizárólagos használaba kapo gépjármûre kérik, de nekik a fenebb felsorolakon kívül szükséges még a kizárólagos használao igazoló okira, a munkálaóól aláírási címpéldány, 3 hónapnál nem régebbi cégkivona, illeve bérel lízingel auó eseén - a lízingelés, bérlee igazoló dokumenumok bemuaása. Lakásonkén legfeljebb 2 db lakossági várakozási hozzájárulás adhaó ki. Házarásonkén a második auó - akár sajá ulajdon, akár használaba kapo uán a Fõvárosi Közgyûlés rendelee szerin várakozási díja kell fizeni, amelynek összege az emlíe erüleen: F. A várakozási díjak kiszámíásakor a Budavári Önkormányza Képviselõ-esülee rendeleében a Fõvárosi Közgyûlés álal megállapío legmagasabb mérékû kedvezmény bizosíja. E szerin a második auó várakozási díjára ado kedvezmény: l 30%, ha a kérelmeze gépjármû az EURO 3 környezevédelmi kaegóriának megfelel, l 50%, ha a kérelmeze gépjármû az EURO 4 környezevédelmi kaegóriának megfelel, l 70%, ha a kérelmeze gépjármû hibrid üzemû, vagy az EURO 5 környezevédelmi kaegóriának megfelel, l 100%, ha a kérelmeze gépjármû eljesen gáz vagy elekromos üzemû. Az Ügyfélszolgálai Iroda elérheõsége: Budapes I. Kapiszrán ér 1. Telefon: , Ügyfélfogadási idõ: héfõn 8.00-ól ig, kedden 8.00-ól ig, szerdán 8.00-ól 16.30ig, csüörökön 8.00-ól ig, péneken 8.00ól ig.

2 2 Várnegyed Tájékozaás a bölcsõdei felvéelekrõl Tiszel Szülõk! A szepemberi bölcsõdei felvéelhez az újonnan jelenkezõ szülõk április 1-õl május 31-ig adhaják le jelenkezésüke az ügyfélszolgálaon áveheõ (vagy a honlapról leölheõ) bölcsõdei felvéeli kérelem-nyomavány benyújásával. A kiölö nyomaványok leadhaók személyesen az Ügyfélszolgálai Irodán illeve posai úon eljuahaók a Népjóléi Iroda (1014 Budapes, Kapiszrán ér 1.) címére. A bölcsõdei elláás igénybevéelérõl a Népjóléi Iroda elõerjeszése alapján az Egészségügyi és Szociális Bizoság dön. Az elbírálás során elsõbbsége élveznek az I. kerüleben bejelene lakóhellyel (ennek hiányában arózkodási hellyel) rendelkezõ és élevielszerûen is az I. kerüleben élõ családok gyermekei. A Budavári Önkormányza Képviselõ-esüleének a 12/1999. (VI. 25.) K. rendelee a szociális és gyermekjóléi pénzbeli, ermészebeni és személyes gondoskodás nyújó elláásokról érelmében ovábbi elõnyben kell részesíeni, a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosul gyermeke, akinek szülõje vagy más örvényes képviselõje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, b) akinek érdekében állandó napközbeni elláásra van szüksége, c) aki egyedülálló vagy idõskorú személy nevel, vagy akivel együ a családban három vagy öbb gyermeke nevelnek, kivéve az, akire nézve elarója gyermekgondozási díjban részesül, d) akinek a szülõje, gondozója szociális helyzee mia az elláásról nem ud gondoskodni, e) akinek a családjában az egy fõre juó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének ké és félszeresé, egyedülálló szülõ eseén háromszorosá, f) akinek bölcsõdei felvéelé a gyermek egészségi problémája indokolja, ami a szülõ házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyíani ud, g) akinek szülõje, gondozója legalább ké éve bejelene lakóhellyel rendelkezik az I. kerüleben. Az igénybevéeli kérelemhez csaolni kell: a gyermek és a szülõk, örvényes képviselõ lakcímkáryájának másolaá, a gyermek szüleési anyakönyvi kivonaá, munkálaói igazolás a szülõk munkaviszonyának igazolására, a szülõ nappali agozaos anulói jogviszonya eseén az okaási inézmény álal kiállío iskolaláogaási igazolás, munkaerõpiaci képzésen való részvéel eseén az illeékes munkaügyi közpon igazolásá a képzés idejérõl, a szülõ beegsége eseén a háziorvos/szakorvos álal kiállío igazolás, a gyermek beegsége eseén az elláás indokolságá igazoló gyermekorvosi igazolás, a eljes családra kierjedõ jövedelemigazolás, egyedülálló szülõ eseén a Magyar Államkincsár igazolásá emel összegû családi pólék folyósíásáról, a családban nevel három vagy öbb kiskorú gyermek eseén a Magyar Államkincsár igazolásá emel összegû családi pólék folyósíásáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ámogaás nem kerül megállapíásra), minden olyan egyéb igazolás, mely alapján a gyermek, a felvéel során elõny élvezhe. További felvilágosíás a és a elefonszámokon kérheõ. Idõszakos gyermekfelügyelere a kapaciás függvényében ovábbra is az Iskola ucai Bölcsõdében lehe jelenkezni minden hónap második szerdáján ig, július 1. és auguszus 31. közöi idõ kivéelével. Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese népjóléi irodavezeõ Óvodai beirakozások kerüleünkben A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák beirakozással kapcsolaos információi: A beirakozáshoz szükséges okmányok: - gyermek szüleési anyakönyvi kivonaa, a szülõk és a gyermek érvényes lakcíme igazoló haósági igazolványa. Kérjük, hogy a beirakozáskor hozzák magukkal gyermeküke is. 1. Beirakozás a Toldy és Iskola ucai épüleekbe jelenkezõk számára: május 6-án (héfõn) óra közö, május 7-én (kedden) óra közö, május 9-én (csüörökön) óra közö. A beirakozás helye: az Iskola ucai épüle (Iskola u. 44.). 2. Beirakozás a Lovas ucai épülebe jelenkezõk számára: május 8-án (szerdán) óra közö, május 9-én (csüörökön) óra közö. A beirakozás helye: a Lovas ucai épüle (Lovas u. 3.). Azon szülõk részére, akiknek a feni idõponok valamilyen okból nem felelnek meg, leheõségük van arra, hogy május 10-én (péneken) óra közö az Iskola ucai épüleben (Iskola u. 44.) beirakozzanak. 3. Beirakozás a Nyárs, Tigris és Mészáros ucai épüleekbe jelenkezõk számára: május 6-án (héfõn) óra közö, május 7-én (kedden) óra közö, május 8-án (szerdán) óra közö. A beirakozás helye: a Nyárs ucai épüle (Nyárs u.2-4.) Azon szülõk részére, akiknek a feni idõponok valamilyen okból nem felelnek meg, leheõségük van arra, hogy május 10-én (péneken) óra közö az Iskola ucai épüleben (Iskola u. 44.) beirakozzanak. A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza a évi kölségveésbõl bizosío pályázai kere felhasználására pályázao hirde az I. kerüleben mûködõ nemzeiségi önkormányzaok, szervezeek, közösségek kulurális, mûvészei és spor evékenységének, valamin I. kerülei szociális, egészségügyi és gyermekjóléi kiegészíõ programok, kariaív célok ámogaására. I. A pályáza céljai: 1./ Olyan konkré és ellenõrizheõ, június 1. napjáól február 15. napjáig aró idõszak közö megvalósuló kulurális, mûvészei és sporrendezvények, programok, evékenységek ámogaása, amelyek hozzájárulnak a kerülei lakosok ilyen irányú igényeinek kielégíéséhez, szélesíik a színvonalas kulurális kínálao, aralmas szabadidõ-elölés kínálnak az érdeklõdõk számára, illeve az i élõk közösségi éleé, ismereeinek bõvíésé, a helyi hagyományok ápolásá szolgálják. 2./ Olyan, az Önkormányza elláási formái kiegészíõ programok ámogaása, amelyek rész vállalnak az I. kerülei lakosok számára nyújo szociális és egészségügyi, gyermekjóléi feladaok évi feladaok elláásából a kövekezõ émakörökben: egészségügy, egészségnevelés és beegség-megelõzés, rehabiliáció, szociális segíségnyújás, ifjúságvédelem, gyermekjólé. II. Pályázao nyújhanak be: a helyi nemzeiségi önkormányzaok, gazdálkodó szervezeek, (gazdasági ársaságok) közhasznú szervezeek (közalapíványok kivéelével), bejegyze kerülei civil szervezeek, egyházi közösségek A polgári jog szabályai szerin jogalanyisággal, illeve szerzõdésköési képességgel nem rendelkezõ pályázóknak (magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeek) köelezeségvállaló kell megjelölni. A köelezeségvállaló a pályázó álal a pályázaban megjelöl, a pályázai program végrehajására, a ámogaás pályázó álali felhasználására és elszámolására a ámogaási szerzõdés aláírásával köelezesége vállaló jogi személy. Nem pályázhanak: jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeek illeve magánszemélyek, ha nem jelölnek meg köelezeségvállaló szervezee, azok, akik korábban az Önkormányzaól kapo pályázai ámogaásukkal nem számolak el. Támogaásban nem részesülhenek, illeve nem jelölheõk meg köelezeségvállaló inézménykén, akik: csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás ala állnak, önkormányzai forrásból juao ámogaásra vonakozó szerzõdésekben vállal köelezeségüke nem eljesíeék, az igényel ámogaás más pályázaon már elnyerék, illeve rendelkezésükre áll. III. Pályázai feléelek: a szociális, egészségügyi és gyermekjóléi kiegészíõ programok eseén a pályázóknak vállalniuk kell a szociális igazgaásról és szociális elláásokról szóló évi III. örvény, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgaásról szóló évi XXXI. örvény, valamin az egészségügyrõl szóló évi CLIV. örvényben és a végrehajási rendeleekben foglal feléelek eljesíésé. IV. A pályázai adalapon fel kell üneni: a pályázó szerveze (köelezeségvállaló eseén a köelezeségvállaló) azonosíó adaai (megnevezésé, címé, számlaszámá, felelõs vezeõjének nevé); bírósági bejegyzésé (civil szerveze eseén) mûködési engedélyé a evékenység folyaásához (vállalkozó eseén) a pályáza lebonyolíásáér felelõs személy adaai; a pályázai program céljá, megnevezésé, ponos helyszíné, idõponjá; a program eljes kölségveésé, ezen belül külön felüneve az önkormányzaól igényel ámogaás összegé, a program végrehajásához erveze forrásoka, így: a sajá forrásoka, az önrész méréké, különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igényel ámogaásoka, a pályázaon igényel ámogaás összegé. XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Pályáza ársadalmi szervezeek, közcélú feladaok és kariaív célok ámogaására A pályázahoz mellékelni kell: a pályázó bemuakozásá (kiérve a pályázó eddigi evékenységére, kerülei vonakozásaira); a program részlees leírásá; a program részlees kölségveésé; a hiányalanul kiölö és aláír pályázai adalapo, a pályázó (köelezeségvállaló) összeférheelenséggel és érineséggel kapcsolaos nyilakozaá, Áfa-nyilakozao, a nyilvánarásá vezeõ szerv, illeve bíróság álal kiállío, egy évnél nem régebbi cégkivonao, illeve igazolás arról, hogy a pályázó (köelezeségvállaló) a nyilvánarásban szerepel. A mellékleeke maximum 1-1 A/4 oldal erjedelemben kérjük csaolni. Pályázni csak pályázai adalapon lehe, amely áveheõ: a Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza Polgármeseri Hivaalának Ügyfélszolgálai Irodáján (1014 Budapes, Kapiszrán ér 1. földszin), illeve leölheõ az önkormányza honlapjáról ( Pályázai információk a jegyzõi ikárságon: Lipák Noémi, elefon: , Mészáros Gabriella, elefon: V. Benyújási haáridõ: május 3. pének 13 óra A pályázaoka ké egymásól elkülöníe példányban, de egy boríékban a Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza Polgármeseri Hivaalának Ügyfélszolgálai Irodáján (1014 Budapes Kapiszrán ér 1.) kell személyesen benyújani a jelze haáridõ napján az ügyfélfogadás végéig (azaz óráig). A lezár boríékra kerüljön felüneésre: Társadalmi szervezeek, közcélú feladaok, valamin kariaív célok évi pályázai ámogaása VI. Pályázaok elbírálása: Elbírálási haáridõ: május 31. A pályázaoka az Elõkészíõ Munkacsopor javaslaára a Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza Képviselõ-esülee bírálja el. A Képviselõ-esüle dönésérõl valamennyi érvényes pályázao benyújó pályázó írásban éresíés kap. A nyeres pályázókkal a Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza ámogaói szerzõdés kö, amely aralmazza az elnyer ámogaás felhasználásának és elszámolásának módjá. A szerzõdés aláírásával a ámogao hozzájárul a ámogaás felhasználásának ellenõrzéséhez, nevének, a ámogaás céljának, összegének, megvalósíási helyének nyilvánosságra hozaalához, valamin udomásul veszi, hogy az eselegesen ellene indul csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás eseében azonnali bejelenési köelezeséggel arozik az Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza felé. VII. A pályáza érvényelensége: Érvényelen az a pályáza, amelye: pályázni nem jogosul pályázó nyújo be, haáridõn úl nyújoak be, a pályázai haáridõ lejárakor nem aralmazza hiányalanul a formai kellékeke, az elõír adaoka, aláírás, illeve mellékleeke, az összeférheelenséggel, illeve az érineséggel kapcsolaos nyilakoza nélkül nyújoak be. A haáridõre örén benyújás az ügyfélszolgála álal kiado igazolással kell dokumenálni. Összeférheelenség megállapíása eseén a pályázó kizárásra kerül! VIII. A ámogaás folyósíása: A ámogaás folyósíása a ámogaási szerzõdésben rögzíe pénzügyi és idõbeli üemezésben örénik. A ámogaás folyósíása a szerzõdés szerini idõponig, ill. eljesíésigazolás alapján a ámogaó ualványozása alapján a meghaározo elõirányza erhére, banki ualás úján közvelenül a ámogao bankszámlájára örénik. Amennyiben a program összkölsége a ervezehez képes a szerzõdésköés uán csökken, a ámogaási összeg is arányosan csökken. A pályázónak a ámogaás felhasználásáról március 14-ig kell elszámolnia részlees szakmai beszámoló és pénzügyi összesíõ benyújásával. Pályázai anyagoka nem küldünk vissza. A pályáza kiírója fennarja a pályáza érvényelenné nyilváníásának jogá. dr. Nagy Gábor Tamás polgármeser Támogaás a elevíziós digiális áálláshoz A Közponi Saiszikai Hivaal felméri a elevíziós mûsorsugárzás digiális áállásához kapcsolódóan az állami ámogaásra jogosulak köré a évi LXXIV. örvény 44. (5) bekezdésében foglalak, valamin a Nemzei Média- és Hírközlési Haósággal (NMHH) köö együmûködési megállapodás alapján. Támogaásra az a magánszemély jogosul, aki az ado házarásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely házarásban kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási véellel elevízióznak és a jogszabályok alapján a személy rászorulnak minõsül. A jogszabályok alapján rászorulnak az minõsül, aki a MÁKól, az ONYF-õl vagy a elepülési önkormányzaól, vagy a fõvárosi és megyei kormányhivaal járási (fõvárosi kerülei) hivaaláól szociális elláásban (a rendszeres szociális segélyben, lakásfennarási ámogaásban, ápolási díjban, idõskorúak járadékában, sajá jogon nevelési elláásban, fogyaékossági ámogaásban, vakok személyi járadékában, sajá jogon hadigondozo pénzelláásban, foglalkozaás helyeesíõ ámogaásban) részesül, valamin mindazon, a digiális áállás regionális idõponja évében (2013) legalább a 70. éleévé beölö vagy beölõ személy, aki számára az ONYF álal folyósío nyugelláás, nyugdíjszerû szociális elláás, egészségbizosíási elláás együes öszszege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum készeresé. Állami ámogaás házarásonkén egy rászorul számára adhaó. A ámogaási jogosulság megállapíásához szükséges adaok a Magyar Államkincsárnál, az Országos Nyugdíjbizosíási Fõigazgaóságnál és a elepülési önkormányza jegyzõjénél, illeve a fõvárosi és megyei kormányhivaal járási (fõvárosi kerülei) hivaalánál állnak rendelkezésre, így a ámogaási jogosulságo megalapozó elláásokra vonakozó adaoka ezekõl a szervekõl kére be az NMHH. A rászorulak a felmérés megkezdése elõ levélben ájékozaás kapnak a felkeresésrõl. A rászorulak személyes megkeresésé és ájékozaásá, illeve a ámogaási igényre vonakozó felmérés március 11. és június 30. közö a Közponi Saiszikai Hivaal felmérõi végzik. A felmérõk sorszámozo fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

3 XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Várnegyed 3 A képviselõ-esülei ülésen örén Korláo szabak a fesziváldömpingnek (Folyaás az 1. oldalról) A urisaforgalom álal leginkább érine idõszakban, március 1-õl okóber 31-ig ezenúl az alkalmi rendezvények csak a hé második felében, csüörökõl vasárnapig arhaóak (amennyiben a hévégéhez állami ünnep vagy munkaszünei nap csalakozik, a használai idõ megnõhe), illeve a Paloanegyed nyolc zónájából egyszerre csak hárma lehe inenzíven igénybe venni, úgy, hogy legalább egy kiálóerasz ingyenes közhasználaa, illeve az érine inézmények megközelíheõsége bizosíva marad. Egy-egy erüleegység álalános rendeleésõl elérõ használaa havona csak egy alkalommal leheséges. Kivéel képeznek a örénelmi környezebe illõ várjáékok, melyek céljából júniusban vagy júliusban ovábbi egy hévégére igénybe lehe venni a Paloanegyed három zónájá. A jól szeparálhaó Oroszlános udvarra szinén enyhébb szabályozás vonakozik, ami havona három hévégén is le lehe zárni. A 24 órá meg nem haladó vállalai rendezvények, esküvõk néhány kevésbé frekvenál helyszín eseében ugyancsak megarhaók havi ovábbi három alkalommal. A uriszikai idényre vonakozó, alkalmi használa melle a közerülerendezési erv különleges alkalmaka is megkülönböze, amikor a erüleen az álalános rendeleésõl elérõ, speciális használa megengede. Ide aroznak a húsvéi ünnepségek (nagyszombaól héfõ éjfélig), a Meserségek Ünnepe (auguszus ig), a Borfeszivál rendezvényei (szepember második vagy harmadik hévégéjén, maximum 5 nap), ovábbá az advenhez, karácsonyhoz, újévhez kapcsolódó rendezvények (adven elsõ vasárnapjáól a kövekezõ év január 3-áig, hévégenkén legfeljebb három erüleegység lezárása). A közcélú erüleek álalános rendeleésé a erv a magas preszízsû, az államiságunka és a kulúránka reprezenáló épüleekhez illeszkedõen haározza meg; ennek megfelelõen ad iránymuaás öbbek közö a burkolaok, zölderüleek, az ucabúorok, illeve a díszvilágíás kialakíására vonakozóan. Fonos válozás, hogy a ovábbiakban pavilon, sáor, árusíó aszal csak ideiglenesen, az alkalmi és speciális felhasználás szabályai szerin helyezheõ el. A Szen György ér nyugai oldalán alálhaó pavilonsor december 31-ig el kell bonani. A közerülerendezési erv képviselõ-esülei viájában Váradiné Naszályi Mára (Párbeszéd Magyarországér) kiemele: arhaalan vol, hogy a Paloanegyed nagy részé heekre lezárák a különbözõ fesziválok mia szükséges ehá a szabályozás. Kifogásola ugyanakkor, hogy a szabályok nem igazán segíik elõ a zölderüleek bõvíésé, s azzal az elõírással sem ére egye, miszerin a erüleen pár- és válaszási rendezvények nem arhaók. Nincs szándék a zöldfelüleek háérbe szoríására válaszola a képviselõasszony felveésére dr. Aczél Péer fõépíész, aki jeleze: a Vár zölderüleeinek fejleszésé egy egységes erv alapján szerenék megvalósíani a közeljövõben. A poliikai rendezvényeke illeõen dr. Nagy Gábor Tamás polgármeser elmonda: a gyülekezési jog álal bizosío, közerüle-használai engedélyhez nem köö eseményeke a rendõrség engedélyével a ovábbiakban is meg lehe arani a helyszínen. A polgármeser kiemele, hogy a mos megalkoo közerülerendezési erv célja a Paloanegyed úlhasználaának megakadályozása. A szabályozás a erüleen mûködõ inézményekkel egyezeve készül el, ehá kompromisszumos erv szülee a problémák rendezése érdekében. Nagy Gábor Tamás megjegyeze, hogy a mos elfogado erv egy ámenei helyzere szól, hiszen a erüle rekonsrukciójá köveõen új helyze fog elõállni amennyiben szükséges, a képviselõ-esüle a késõbbiekben felülvizsgálja a szabályzao. Új rendele a közerüleek használaáról Az önkormányzai örvény ez év elején haályba lépe rendelkezései nyomán a Fõvárosi Önkormányza haályon kívül helyeze a fõvárosi közerüleek használaáról szóló rendeleé, új szabályzaában pedig már csak a sajá ulajdonában lévõ közerüleek rendjére vonakozó elõírások alálhaók. Az elõbbiekbõl kifolyólag a kerülei ulajdonú erüleek használaára új rendelee alkoo a Budavári Önkormányza ez azonban aralmilag nem sokban különbözik a korábbiakban alkalmazo, fõvárosi elõírásokhoz igazodó szabályrendszerhez képes. Az új kerülei szabályozás részleei kapcsán Váradiné Naszályi Mára néhány módosíásra e javaslao: például az indíványoza, hogy a hulladékgyûjõ szigeeken háromnál kevesebb konéner is el lehessen helyezni (min ismerees, a szelekíven gyûjö papír, valamin a mûanyago és féme hamarosan az egész kerüleben a házakól Felhívás a Budavári Virág Benedek Díj évi díjazoainak jelölésére Jelöljön Ön is! A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza Képviselõ-esülee a Budavári Virág Benedek Díj adományozásával ismeri el az I. kerüleben kiemelkedõ okaó-nevelõ munká végzõ, vonzó és példaérékû pedagógus egyéniségek munkájá, akik hozzájárulnak a gyermekek eredményes neveléséhez, az okaó-nevelõ munka megújulásához, és legalább ö éve az önkormányza erüleén mûködõ okaási - nevelési inézményekben evékenykednek. Virág Benedek A évi díjazoakra április 22-ig ehenek javaslao a kerüle polgárai és az I. kerülei székhelyû, illeve evékenységüke részben vagy egészben az I. kerüleben kifejõ civil szervezeek, kamarák, ovábbá okaási inézményvezeõk. Várjuk az indoklás is aralmazó írásos javaslaoka, melyeke legkésõbb április 22-ig lehe benyújani az I. kerülei Polgármeseri Hivaal Népjóléi Irodájára (1014 Budapes, I. Kapiszrán ér 1.). Információ: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese (elefon: ). fogják elvinni), ovábbá a kerékpáruakra közerüle-foglalási engedély ne lehessen kiadni. Az is ajánloa, hogy a közerüle-használai engedélyek közzééelé egyék köelezõvé, az engedély megadásáról ben is éresísék az igénylõke, ovábbá a zajos és a levegõ is szennyezõ mobilgeneráorok használaá ilsák be a közerüleeken. A polgármeser elfogada a hulladékgyûjõ szigeekre vonakozó javaslao, s az az alapelve is ámogaa, hogy kerékpárúra ne lehessen közerüle-használai engedély kiadni ám ez uóbbi kapcsán hozzáee: elõfordulhanak olyan eseek, amikor valamelyik ua minden jármû, így a kerékpárok elõl is el kell zárni. A erülehasználai engedélyek ellenõrzése Nagy Gábor Tamás szerin nem a lakosság feladaa, ez a kerülei közerüle-felügyele végzi, amely a haározaok kifüggeszése nélkül is udja vizsgálni a közerüle-foglalások szabályszerûségé. Az e- mailben örénõ éresíés, mivel ez nem ekinheõ hivaalos ájékozaási formának, nem udja ámogani. A mobilgeneráorok kellemelen környezei haásai nem viaa a polgármeser, ugyanakkor nem arja jó ölenek ezeknek az eszközöknek a ilásá, ugyanis a legöbb szabadéri rendezvénynél csak generáorokkal udják elõállíani a szükséges árammennyisége. Szen György-díj a legkiválóbb rendõröknek Budavári Szen György-díja alapío az önkormányza a kiemelkedõ munká végzõ kerülei rendõrök elismerésére. Az új díj annak íélheõ oda, aki a hivaásos vagy közalkalmazoi állományban legalább ö éve szolgálao eljesí a kerüleben, a bûnmegelõzés, bûnüldözés erüleén olyan arós és kiemelkedõ munká végez, amellyel hozzájárul a kerüle közbizonságának ovábbi javíásához, valamin a magaarása példaérékû a közösségi és magánéleben egyarán. A Szen György-díjjal elismerõ oklevél és 250 ezer forinos pénzjualom jár, ami minden évben április 24-én, György napján adnának á. Meg kell becsülnünk azoka a rendõröke, akik iszességgel szolgálnak a kerüleben jelenee ki Vecsey András (Fidesz-KDNP). A közbizonsági anácsnok megjegyeze: bár 2006 õszén kerülei rendõrök nem veek rész az emlékezees örvényelenségekben, illeve azóa elindul egy poziív válozás a eljes állományon belül, ma is minden meg kell enni annak érdekében, hogy visszaszerezzük az egyenruha becsüleé. Rendkívüli segély szociális kölcsön formájában Módosíoa képviselõ-esüle a szociális és gyermekjóléi elláásokról szóló rendelee: az egyik legfonosabb válozás, hogy ezenúl a rendkívüli ámenei segély szociális kölcsön formájában is nyújhaó. A szociális kölcsön azoknak folyósíanák, akik nehéz élehelyzebe kerülnek és ámogaásra szorulnak, de a ámogaás képesek visszafizeni, van igazol havi jövedelmük. A örvényi módosíásokhoz igazodva az akív korúak elláása már nem az 55. éleévüke beölö személyeknek, hanem azoknak jár, akik a rájuk vonakozó nyugdíjkorhaár ö éven belül beölik. A kerülei rendelebõl kikerülek az ápolási díjjal kapcsolaos elõírások, az elláás iráni kérelmek elbírálása ugyanis ákerül a kormányhivaal álal mûködee kerülei hivaalhoz. A rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás eseében indokolá vál a jövedelemhaár bevezeése, míg a közgyógyelláásnál a 2007 óa válozalan jogosulsági jövedelemhaár megemelék kis mérékben, hogy öbb olyan kerülei idõs, illeve beeg rászoruló ámogahassanak, akik számára nagy anyagi erhe jelenenek a gyógyszerkiadások. A szociálisan rászorulók részére bizosío ékezeés feléelei a örvényi módosíásoka köveve szinén módosíoák, s ennek nyomán megszûn a korábbi, jövedelemhaárhoz köö jogosulsági feléel. Azonos színvonalú ékezeés bizosíanak a gyerekeknek Törvényi köelezesége folyán rendelee alkoo a esüle a védõnõi elláásról, amely alapján a védõnõk hé kerülei körzeben láják el feladaaika. A gyermekékezeési díjakkal kapcsolaban szinén új rendele készül, amelyben elõre meghaározzák a nyersanyagnorma összegé így bizosíhaó ugyanis, hogy minden inézményben azonos színvonalú ékezeésben részesüljenek a gyerekek. A gyermekékezeésre mivel az eddigi szerzõdések ez év auguszusában lejárnak közbeszerzési eljárás írnak ki, melynek kereében a cégek a rezsikölség vonakozásában versenyezhenek, s adhanak be elérõ árajánlaoka. Az eddigi kedvezményeke a ovábbiakban is igénybe veheik az érine családok. Váradiné Naszályi Mára úgy véle: nem eléggé igazságos a jelenlegi kedvezményrendszer, hiszen az egy-ké gyermekes családok fizeik a legöbb díja az ékezeésér. Hasonlóképp vélekede Iványi Tibor (MSZP) is, aki szerin nem a gyermekek száma döni el, vagyonos-e egy család, vagy sem. Az elhangzoak kapcsán dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgaó kifejee: éves az az elképzelés, miszerin a nagycsaládosok kedvezménye mia kellene az egy- és kégyermekeseknek öbbe fizeniük a három, illeve öbb gyermek uán járó kedvezmény kölségé nem az ékezeés éríési díjaiba épíik be, ennek fedezeé az önkormányza más forrásokból bizosíja. Alapívány segíi a mesemúzeum mûködésé A Mese Mindenkié néven alapívány hozo lére az önkormányza, hogy a avaly okóberben nyíl Magyar Mesemúzeum és Mesemûhely fogadni udja a szponzorok, ámogaók pénzügyi felajánlásai. Az alapívány a felajánlásokból különbözõ gyermekprogramoka finanszírozna, illeve a hárányos helyzeû gyerekek múzeumláogaásá ámoganá. A szerveze kuraóriumának elnöke dr. Cseri Zsuzsanna le, kuraóriumi agnak Pákozdi Imré és Suhai Gábor Tamás válaszoák meg. A felügyelõ bizoságo önkormányzai képviselõkbõl állíoák össze: elnöknek Iványi Tibor (MSZP) nevezék ki, agkén pedig Vecsey András (Fidesz-KDNP) és Horváh Csilla Erzsébe (Fidesz-KDNP) vesz rész a bizoság munkájában. A Mese Mindenkiér Alapívány iszelebeli elnöke Kányádi Sándor író, kölõ, Budavár Díszpolgára, a mesemúzeum öleadója. Beszakad pince mia igényelnek vis maior ámogaás A Tárnok uca szám alai, 65%-os önkormányzai ulajdonban lévõ ársasház udvarán beszakad egy eddig ismerelen pincejára, mely feleheõen még a ház felépíése elõ kelekeze. A szakemberek egy minegy 10 négyzeméeres bolíves, lefalazo pinceürege alálak, és feléelezheõ, hogy ovábbi, saikai szemponból hasonlóan veszélyes üregek alálhaók még az udvar ala. A veszélyelháríás kölsége neó 10 millió forin, amelyhez az önkormányza ámogaás igényel a Belügyminiszérium vis maior pályázaán. Sikeres pályáza eseén a árca a kölségek 70%-ával járulna hozzá a helyreállíáshoz. - d - A rendeleek elolvashaók az ügyfélszolgálai irodákon és az önkormányza honlapján: Röviden Budavári Zenei Szalon Legközelebb április 9-én, kedden órakor várják a vendégeke a Budavári Zenei Szalonba. Téma: Uazás a párizsi szalonok világába - Szilasi Alex zenés szalondéluánja 3. rész. Helyszín: MTA BTK Zeneudományi Inéze, Barók Terem (Budapes I. Táncsics M. u. 7.). A belépés ingyenes! Pályaválaszási nap a Hilonban Pályaorienációs napo aroak a Budavári Álalános Iskola diákjainak a Hess András éri Hilon szállóban. A program kereében bemuaák az iskolásoknak a hoel öréneé, mûködésének jelenlegi körülményei, majd pedig a dolgozók felügyelee melle a gyerekek kipróbálhaák a különféle szállodai munkáka: a szobaakaríásól a vendégfogadáson és a elefonos ájékozaáson á az éermi kiszolgálásáig sokféle munkafolyamaba beekinés nyerheek. Szakközépiskolák számára hosszú évek óa szervezünk gyakornoki leheõségeke, ez az elsõ ese azonban, hogy egy álalános iskola diákjainak próbálunk jövõképe felvázolni monda el érdeklõdésünkre a Hilon Budapes PR-igazgaója. Kovács Pál arról számol be, hogy a Budavári Álalános Iskolával már régóa kiváló kapcsolao ápolnak, rendszeresen ámogaják különféle eszközökkel legfõképp vendégláással az inézmény rendezvényei. Számíógépes anfolyam nyugdíjasoknak Az Országos Mezõgazdasági Könyvárban ismé indul a nagy népszerûségnek örvendõ Kains rá, Nagyi! anfolyam. A UPC álal ámogao 25 órás kezdõ inerne anfolyamo nyugdíjasoknak szervezik. Részvéeli díj: forin. Indulási idõponok: május 7., szepember 10. A anfolyamon részvevõk egyebek melle képessé válnak a böngészõ program elindíására, használaára, bezárására. Meganulják a weboldalak, adabázisok használaá, elsajáíják az inernees keresés. Sajá elekronikus levélcíme nyinak, annak alapfokú használaá is készség szinen elsajáíják. Helyszín: I. kerüle, Aila ú 93. Jelenkezni, érdeklõdni lehe héköznap 9-16 óráig Vincze Peronellánál a elefonszámon. Rajzpályáza gyerekeknek A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvár Márai Sándor Könyvára rajzpályázao hirde gyerekeknek. A pályáza Kiss Oó: Régi kincsek címû verséhez kapcsolódik. Ha lerajzoláok vagy lefeseéek ami a versrõl eszeekbe juo, még április 8-a, héfõ ese 19 óráig eljuahajáok a pályamûveke a könyvárba (1016 Kriszina kr ) Az eredményhirdeésrõl a díjazoaknak éresíés küldenek, a legjobb rajzoka a könyvárban kiállíják. Fuással Budapesér! Viviciá, azaz Éljen a Város! Szeresd a város! - így fordíhaó az 1984-ben Olaszországból indul városvédõ mozgalom szlogenje. Április 21-én kerül sor a avasz legnagyobb szabadidõs sporeseményére, a hagyományos Telekom Viviciá Városvédõ fuásra, melye már huszonnyolcadik alkalommal rendez meg a Budapes Sporiroda. Ezen az eseményen mindenki megalálhaja a kondíciójának és felkészülségének megfelelõ ávo. A hagyományos Viviciá (10 km) és a Midiciá (7 km) a gyakorloabbaka várja, a legkisebbek és az idõsebbek válaszhaják a Miniciá (3,5 km ) vagy a gyaloglás (2,8 km), a hosszúávfuóknak pedig o a félmaraon (21 km). Ez uóbbi számnál az úvonal érini az I. kerülee: Bem rakpar Jégverem uca-fõ uca-clark Ádám ér-lánchíd. A fõvárosi Viviciá részvevõinek száma évrõl évre nõ, a avalyi városvédõ fuáson rekord részvéeli szám szülee, öbb min izenhárom ezren fuoak együ Budapesér. (További info és online nevezés: hp:// Pályázai felhívás A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza nyilvános pályázao hirde a ulajdonában lévõ, lakások és helyiségek eladására, valamin helyiségek bérbeadására. A részlees pályázai kiírás áveheõ a Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza Ügyfélszolgálai Irodáján. Budapes I. kerüle, Kapiszrán ér 1. Telefon: (1) , , vagy megekinheõ az Önkormányza honlapján, a inernecímen, a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda menüpon ala.

4 4 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Elismerések a nemzei ünnepen Nemzei ünnepünkön, március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján számos állami és mûvészei díja adak á. Az I. kerülei, illeve a kerülei köõdésû kiüneeekkel a díjak ávéele uán készíeünk rövid inerjúka. Az I. kerüle a második ohonom Rendszeres vendége a Márai Szalonnak a Kossuh-díjas Mécs Károly Klasszikus polgári férfieszmény megesesíõ, magával ragadó, drámai erejû alakíásaiér, filmszerepek emlékezees megformálásáér, a közönség szereeéõl öveze mûvészi pályafuása elismerésekén vehee á a Kossuh-díja Mécs Károly. A szolnoki Szigligei Színház Jászai Mari-díjas színmûvésze rendszeresen fellép a Márai Szalonban, családi köõdései folyán pedig ohon érzi magá az I. kerüleben. s A mûvészvilágban a Kossuh-díj számí a legnagyobb elismerésnek. Mennyiben válozaja meg az éleé a kiüneés? Ezuán is ugyanolyan lelkiismereesen és a szakmai eikához hûen dolgozom, min ahogyan eddig eem. Talán mos még nagyobb a felelõsség, bár ez az érzés a kezdeekõl foga kísér. Övenhárom éve vagyok a színpadon, úgy érzem ennyi idõ elelével nyugodan mondhaom, hogy elég ére vagyok a Kossuh-díjhoz. Annyi viszon bizos, hogy mosanában sokkal jobb a kedvem, úgyhogy egy kicsi mégis megválozo az éleem. Mécs Károly s Ha visszagondol a pályájára, elégede? Boldog vagyok, hiszen az a pályá fuoam be, ami elõre elképzelem magamnak. Igaz, volak benne kisebb-nagyobb bukkanók, de ezek végül mind kisimulak. A Kossuh-díj mindennek az összegzése, a legérékesebb pályabér, ami egy színész a szakmáól megkapha. Ennél már csak az öl el nagyobb boldogsággal, hogy a számomra idegen emberek is graulálnak az elismeréshez. s Nem az elsõ kerüleben él, mégis erõs szálak fûzik a Várnegyedhez. Az egész családom I. kerülei, édesapám i szülee, dédapámnak a Várfok ucában vol egy háromszines haalmas borospincéje, ahová a Bahyány ucáról állak be a szállíókocsik. Jól ismerem a kerülee, az álalános iskolá részben a Szabó Ilonka ucai iskolában végezem, a Toldy Ferenc Gimnáziumban éreségizem, a háború uán pedig a szünidõben a Vár újjáépíésében is rész veem. Színészkén a kezdeekõl fogva fellépek a Márai Szalonban, ahová nézõkén is rendszeresen eljárok. Kialakul i egy olyan polgári ársaság, amelyhez öröm arozni. Világéleemben kriszinavárosi volam Kossuh-díja kapo Benkõ László és az öven éves Omega Több min övenmillió elado lemez és számos korszakos sláger övezi az Omega fél évszázados karrierjé. A sikerek azonban nem érek vége, hiszen a legendás rockzenekar agjai március 15. óa Kossuh-díjasnak mondhaják maguka. Benkõ Lászlóval, az együes kerülei köõdésû billenyûsével beszélgeünk. s Rikán fordul elõ, hogy egy rock zenekar Kossuhdíja kap. Hogyan fogada az elismerés? Valóban kevés a Kossuh-díjas rock együes, ezér is nagyon jó érzés, hogy az Omegá mélónak alálák az elismerésre. Talán ennél is fonosabb azonban az emberek visszajelzése, hiszen az uóbbi napokban minden eddiginél erõsebben érzem a felénk irányuló szereee. Egyre-másra szólíanak meg az ucán az emberek, hogy grauláljanak. s Számíoak a díjra? Reménykedünk benne, hogy a számos kiüneésünk uán egyszer megkapjuk a Kossuh-díja is. Az elismerés a leheõ legjobb pillanaban érkeze, úgy ekinünk rá, min az öven éves jubileumunk megkoronázására. Sajdik Ferenc Kossuh-díjjal üneék ki Sajdik Ferenc Munkácsy Mihály-díjas grafikusmûvész azonnal felismerheõ, egyedülálló sílusú rajzaiér, kedvesen groeszk, esendõ, összeéveszheelen karakerû figuráiér, porréiér, nagy sikerû, mára legendává vál rajzfilmjeiér és könyvilluszrációiér, páralan élemûvéér. Több min három évizede igazgaja az álala alapío budai kõszínháza, számos sikerdarabo rendeze, könyveke ír, és ami alán mindennél fonosabb, éleben arja, áörökíi a Karinhy-hagyomány. Errõl a avalyi könyvnapon a budaváriak is meggyõzõdheek. Munkássága elismerésekén Kossuh-díjban részesül Karinhy Máron. s Az szokák mondani, hogy a díjak köelezesége is jelenenek. Milyen erveik vannak a jövõben? Májusban Moszkvában lépünk fel, ami azér érdekes, mer még a Szovjeunióban sok millió lemezünk alál gazdára, koncerünk viszon mos lesz elõször. Tele vagyunk elképzelésekkel, a legfonosabb, hogy szerenénk egy olyan ámogaói rendszer lérehozni, ami valóban felkarolja és a gyors sikerek uán sem hagyja elkallódni a eheségeke. s Tõsgyökeres I. kerüleikén, hogyan fogalmazná meg a lakhelyéhez fûzõdõ viszonyá? Nyugodan mondhaom, hogy jelenlegi ohonom a Kriszinaváros alapveõen meghaároza az élehez fûzõdõ viszonyoma. A Kriszina körúon gyerekeskedem, elõször a Kriszina éri, majd felsõben a Gellérhegy ucai iskolába járam, majd a Peõfi Gimnázium kövekeze. I kapam az elsõ komolyabb zenei feladao, hiszen zongorisakén agja leheem az iskola szimfonikus zenekarának. Több helyen lakam, egy évizede mégis visszajöem a szülõi lakásba, mer nekem mindig is ez a környék vol az igazi ohonom. Szereem az embereke Kossuh-díja kapo Sajdik Ferenc grafikusmûvész, karikaurisa s Hogyan fogada a kiüneés híré? Bevallom meglepõdem, amikor megudam, mer a karikaurisáka nem szokák Kossuh-díjjal jualmazni. Gusave Doré 19. századi francia grafikus juo az eszembe, aki börönbe zárak a rajzai mia. Igaz keõnk közö fonos különbség, hogy az én rajzaim nem sérõek, én szereem az embereke. Huszonnyolc éve ölöem a Ludas Mayinál. Soha nem kelle poliikai émá válaszanom, a héköznapi visszásságoka ábrázolam. A legelsõ könyvem A jövõ század állaai címû sorozaom alapján készül. A rajzok eredeileg a Ludasban jelenek meg, Csukás Isván ír hozzájuk szellemes szövege. Eõl kezdve nagyon soka dolgozunk együ. Csukás a közös mûveke bevie a filmgyárba, így szülee a Pom-Pom és a Nagy Horgász is. Pályám során öbb száz könyve illuszrálam és szerencsésnek mondhaom magam, mer rikán fordul elõ, hogy nincs kedvem rajzolni. A nejem szerin ez már maga a függõség. Alapveõen paszellel dolgozom, ez keverem idõnkén akvarell-fesékkel. Mosanában különféle virágokkal kísérleezem. Édesapám bizosan büszke lenne rám Ohon van a vári gaszronómiában a Kossuh-díjas Karinhy Máron LK LK Benkõ László s Több szállal köõdik az I. kerülehez, bár az i lakók fõkén a Franklin éri jászóér Mesefalának kapcsán ismerheik A Vár környéké nagyon szereem, régi ervem, hogy végigrajzoljam az idefûzõdõ legendáka ben nyíl kiállíásom a Várnegyed Galériában, amelyre öbb alkalmi képpel is készülem. Lerajzolam öbbek közö a Bécsi kapu ér 7-es számú háza, o mûködö ugyanis Havany Lajos híres irodalmi szalonja, karikaúrán ábrázolam Virág Benedeke, aki Döbreney ucai lakos vol, és láhaó vol a Várszínház is a ervezõ, Kempelen Farkas képével. A árla nyomán kerese meg dr. Nagy Gábor Tamás polgármeser azzal a kéréssel, hogy az akkor felújío Franklin ucai jászóér egyik csupasz ûzfalára ervezzem meg a Magyar Rajzfilmhõsök Mesefalá. Több min harminc figura kerül a bérház falára, megörökíve az I. kerüleben a nagy múlú szakmá és a Pannónia Filmsúdió legsikeresebb rajzfilmhõsei. Ha végre kiavaszodik, elséálok arra, mer ideje, hogy újra iszeleeme egyem náluk. Karinhy Máron s A Karinhy családban a mosani már a második Kossuh-díj, hiszen édesapja is kiérdemele az elismerés. Mi érze, amikor meguda, hogy Ön is a díjazoak közö van? Édesapám, Karinhy Ferenc 1955-ben kapo Kossuh-díja, amire úgy ekinek, min 1956 egyik elõzményére. Az hiszem, apám büszke lenne rám, hogy ezen a éren is a nyomdokaiba lépem. Számomra az jeleni a Kossuh-díj, hogy felnézheek az égre és az mondhaom apámnak: essék, valami ovábbviem az örökségbõl. Ami a kérdésé ille, egyrész nagyon meglepõdem, hiszen a XI. kerüle egy évizede minden évben felerjesz, eddig mégsem alálak érdemesnek az elismerésre. Ugyanakkor az is érzem, hogy alán ényleg csak mos jö el az a pillana, hogy nyugod szívvel ávehessem a díja. s Mire gondol? Tavaly ünnepelük a Karinhy Színház fennállásának harmincadik évfordulójá, Ove Berglund fordíásában nemrégiben jelen meg svédül az éppen egy évizeddel ezelõ íródo és 50 ezer példányban elkel Ördöggörcs címû könyvem. Szinén az elmúl év eseménye, hogy a könyvesbolokba kerül a harmadik köeem, Okosan kell szereni magyarságunka címmel. Ezek mind-mind olyan örénések, amelyek apropókén szolgálhaak a Kossuh-díjhoz. s A kiüneések sajája, hogy még öbb munkára sarkallják a díjazoa. Immáron Kossuh-díjaskén, milyen ervei vannak a jövõre nézve? Egy színigazgaó mindig bemuaókban gondolkodik, ezekbõl viszon az idei szezonban már nem lesz öbb. Folyamaosan jásszuk ugyanakkor mind a izenhárom premierünke, amelyek közül a Szen Péer esernyõje a legnagyobb siker. Családi darab, felnõnek, gyereknek, diáknak és anárnak egyarán öröme okoz, ráadásul köelezõ iskolai olvasmány, ezér okkal bízom benne, hogy legalább egyszer mindenki megnézi. Régóa mooszkál a fejemben egy új könyv gondolaa, hogy ponosan mirõl fog szólni, az viszon kabalából egyelõre nem mondom el. s Az Ördöggörcs fordíója, Ove Berglund avaly vehee á a budavári könyvünnepen a Tóh Árpád mûfordíó díja. Vannak más kapcsolaai is az I. kerüleel? A könyvünnep édes-keserû emlék, hiszen akkor alálkozam uoljára Kézdy Györggyel, aki a legjobb Karinhy mondó színésznek arok. Soha nem felejem el, ahogyan a Halászbásyán ülünk és beszélgeünk. Egészen más ermészeû kapcsola, hogy egy cikksoroza kereében a Hilon és a Halászbásya éerme is bemuahaam. Hírek, információk az I. kerülerõl

5 XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Várnegyed 5 Ma sem szakadam el az I. kerüleõl András Ferenc filmrendezõ, producer, forgaókönyvíró Nemzei ünnepünk alkalmából Kossuh-díja vehee á a Parlamenben András Ferenc Balázs Béla- díjas, Érdemes mûvész filmrendezõ sajáos hangvéelû, ársadalmunk groeszk oldalá megmuaó, hieles mûveiér, a elevízió és a jáékfilm világában egyarán magas színvonalú munkásságáér. Nagyon sokan graulálak a díjhoz, az I. kerüleben élõ baráaim külön is kifejezék jókívánságaika. Elárulhaom, hogy a kiüneésrõl elsõkén dr. Nagy Gábor Tamás polgármeser úról éresülem monda a Várnegyed újságnak kiüneése kapcsán András Ferenc. Több min öven évvel ezelõ, szine a elevíziózással egy idõben kezdem a pályá. Rendezõassziszenskén és ügyelõkén dolgozam elõbb az MTV-nél, uána a filmgyárban ben felvéelizem a Színház- és Filmmûvészei Fõiskolára, a Endrõdi Gábor Magyar Arany Érdemkeresz kiüneésben részesül a nemzei ünnep alkalmából a kerülei Peõfi Sándor Gimnázium igazgaója. Endrõdi Gábor huszonnégy éve dolgozik a gyerekekér az Aila úi inézményben. Kedves régi hang. Minha a szomszéd szobából hallanám, pedig messzirõl jön: London külvárosának egyik házából. I él 1956 óa Sárközi Máyás, aki elbeszéléseiben és regényeiben ifjúságának emlékei és az emigrációs lé apaszalaai idéze föl. Szehlo Gábor árvái közö szereeeljes éveke ölö el. Nemrégen a Magyar Érdemrend középkeresz a csillaggal kiüneés kapo. A jeles író, a londoni rádió munkaársá errõl kérdezem, új erveirõl, és arról, mikor láhajuk újból Magyarországon? Ilyen magas kiüneés sohasem remélem, korábban már megkapam a Tiszikeresze, és nem gondolam volna, hogy öbbre is érdemes lennék. Amikor Áder János elnök úról megkapam a zöld dobozoka, a kézfogásnál megjegyezem, hogy ami engem ille, meg vagyok iszelve, ám a kiüneés öszönzésnek veszem az elkövekezõ huszonö évben még miénk vol az elsõ olyan oszály, amely film mellé elevíziós rendezõi diplomá is kapo. Makk Károly és Szineár Miklós vol a ké meserem. A szakmai pályám késõbb is párhuzamosan fuo, kilenc nagyjáékfilm (közük a Veri az ördög a feleségé, a Dögkeselyû és a Nagy generáció) melle öbb min háromszáz elevíziós alkoás készíeem. Elõbb a MAFILM Dialóg filmsúdiójá, majd a Duna TV szinkron súdiójá vezeem. Számomra nincs különbség a ké mûfaj közö, soha nem emelem fala a keõ közé. Minden alkoásoma egyforma szereeel és aprólékossággal készíeem a nézõknek. s Sok éven kereszül a Duna Televízió vol a munkahelye, ezér szine minden nap megfordul az I. kerüleben. Mára ez a kapcsola nyilván megválozo Ma sem szakadam el a környékõl, a kapcsola szoros, hiszen sok baráom lakik a Várban. Velük s Tesnevelõkén kezde anári pályájá. Miér épp ez a hivaás válaszoa? Egész éleeme a spor haároza meg. Három éves koromól kezdve akívan ornászam, elõször a Peõfiben aníó Kaposi Gyuszi bácsi kezde el velem foglalkozni. Késõbb Vígh László aníványa leem a Fradiban közel húsz éve ölöem az élsporban, amire mindig szívesen emlékezek vissza. Középiskoláskén a Peõfi esnevelés agozaára járam (nem vol messze a suli, hiszen innen néhány ucányira, a Naphegy éren lakunk): i Garádi László esnevelõ vol számomra a leginkább meghaározó anár. Neki, illeve edzõimnek köszönheem, hogy a TF-e válaszoam, ahová elsõre felveek. Tesnevelõkén 24 évvel ezelõ kezdem el dolgozni a Peõfi iskolában. LK András Ferenc nemcsak a magánéleben, hanem a kerüle kulurális rendezvényein is alálkozom, hiszen gyakran elege eszek a kedves meghívásuknak. Arany Érdemkeresze kapo a Peõfi Gimnázium igazgaója LK Dolgozom rendülelenül Londoni elefonbeszélgeés Sárközi Máyás íróval Sárközi Máyás s Több min íz éve igazgaó a Peõfiben. Mely eredményekre a legbüszkébb? Hosszú évek óa három-négyszeres a úljelenkezés az iskolánkba, ami elsõsorban az erõs nyelvi képzésnek köszönheõ. Népszerû az angol nyelvû, a korábbi 0. évfolyamnak megfelelõ speciális nyelvi elõkészíõ oszály, ahonnan nyelvi agozaon anulhanak ovább a diákok. Büszke vagyok a kollégáim kiemelkedõ munkájára, a gyerekek minden sikerére, illeve arra is, hogy az öregdiákok szívesen járnak vissza hozzánk, rendszeresen szerveznek nálunk alálkozóka. s Meglepe az állami kiüneés? Rendkívül váralanul ér, nagyon örülem neki nem is sejeem, hogy felerjeszeek a díjra. Ám bizos vagyok benne, hogy ez a díja nem csak én kapam: ez az egész iskola elismerése. elvégzendõ munkámhoz. Ezen mosolygo az áadás alkalmával, amikor visszaérem a széksorokba, kérdeze is a ké melleem ülõ: Széles Gábor üzleember és Polgár Judi sakknagymeser, hogy mivel sikerül felvidíanom a közársaság elnöké. Várbéli kedves baráom, Buzinkay Géza, min udós sajóörénész figyelmezee arra, ami eszembe sem juo, hogy dédnagyapám, Vészi József, min a Peser Lloyd fõszerkeszõje és nagyapám, Molnár Ferenc szinén ollforgaókén, még a háború elõ egyarán Corvin-lánco kapo, ehá a nyomdokukba lépem. s Mikor láoga legközelebb Magyarországra? Az Ünnepi Könyvhé alkalmából ismé Budapesre érkezem. A Korárs Kiadónál új könyvem jelenik meg,,,tamperdü - szerelen memoár címmel. Ez Marcel Prous halhaalan regény-rilógiájára ual (A la recherche du emps perdu - Az elûn idõ nyomában). Újraolvasam,,Levelek Zugligebõl címmel 2004-ben jó fogadaásban részesül regényeme, és leíram mindaz, ami az abban foglalakról még pólólag eszembe ölö. S ezúal is csaolam a sajá szövegemhez, anyám, Sárközi Mára levélrészleeibõl. Amúgy az uóbbi közel havan évben megjelen újságcikkeim válogao gyûjeményé szerkeszgeem. Talán,,Túl az ezrediken lesz ennek a köenek a címe. Bánffy Miklós-díj a áncszínház új igazgaójának A áncmûvésze erüleén folyao kiemelkedõ evékenységéér Bánffy Miklós-díja vehee á az emberi erõforrások miniszeréõl a Nemzei Táncszínház új igazgaója. Erl Péer közel húsz éven á a nagy sikerû Honvéd Együes agja vol, míg az elmúl években a áncszínház igazgaóhelyeesekén segíee elõadások százainak színpadra vielé. Erl Péer s Vélelen összefüggés, hogy nem sokkal igazgaói kinevezése uán kapa meg az elismerés? Szakmai szervezeek öbbször is felerjeszeek már a díjra, ezér nem hiszem, hogy az igazgaói munkámnak köszönheném az elismerés még csak január óa vezeem a Nemzei Táncszínháza. A díj az elmúl minegy húsz évben végze mûvészei, közmûvelõdési és okaási evékenységemnek szól: 1992-õl 2011-ig Kanadában magyar népmûvészei gyerekáboroka vezeem, néhány alkalommal Auszráliában szervezeem ánckurzus, 2005-õl pedig a áncszínház mûvészei menedzserekén, illeve 2007-õl igazgaóhelyeesekén segíeem Török Jolán alapíó igazgaó munkájá. s Hogyan udja kamaozani elõadómûvészi apaszalaai igazgaókén? A Novák Ferenc álal vezee Honvéd Együes agjakén bejáram a világo, így alkalmam vol beleláni számos inézmény mûködésébe, illeve nemzeközi kapcsolaoka is ki udam épíeni. Az együesben koreográfuskén, áncoskén, assziszenskén ánckarvezeõi feladaoka is elláva dolgozam, így belülrõl ismerem, hogyan mûködik egy alkoóközösség, milyen helyzeek inspirálják és milyen feladaok nehezíik a mûvészek éleé. Ez a apaszala soka segí mos igazgaói munkámban, hiszen az inézményünk jelenleg minegy negyven hazai ársulaal ar állandó kapcsolao. s Április közö rendezi meg a áncszínház az idei Budapes Táncfeszivál. Milyen különleges produkciókra hívná fel a közönség figyelmé? A áncfeszivál idén gazdag nemzeközi programválaszéko kínál, fellép a brazil Grupo Corpo, a néme Company fabrik Posdam és a cseh Souh Bohemian Balle. A hazai kínála is rendkívül sokszínû: a fesziválon lesz a Közép- Európa Táncszínház Horda és a Magyar Állami Népi Együes Szarvasének címû elõadásának premierje, valamin a Szegedi Korárs Bale Saba maerének budapesi bemuaója. Az idei programsoroza egyik különlegessége a Bozsik Yvee Társula 1999-ben bemuao Tavaszi áldozaának felújío válozaa. Vashegyi György az Orfeo Zenekar alapíó karmesere Virágvasárnapi Messiás Március 24-én feledeve a élies idõjárás, felhõlen virágvasárnapi hangulaban csendül fel Georg Friedrich Händel Messiás címû oraóriuma a Magyar Tudományos Akadémia Kongreszszusi Termében. A régi zené jászó Orfeo Zenekar, a Purcell Kórus agjai, valamin az elõadás szólisái korabeli hangzásban szólalaák meg a néme zeneszerzõ drámai haású kompozíciójá. A hangverseny négy szólisája: Szurély Kaalin szoprán, Bárány Péer konraenor, Kálmán László enor és Blazsó Domonkos basszus, valamenynyien elismer magánénekesek, de érdekesség, hogy egyes reneszánsz és barokk mûvek elõadásakor mindannyian a Purcell Kórusban énekelnek. A koncer uán Vashegyi Györggyel, a zenekar és a kórus mûvészei vezeõjével beszélgeük. s A Messiás az egyik legkedvelebb oraórium, de rikán hallhaó olyan elõadásban, ahogy annak idején Händel megíra, illeve vezényele A bibliai szövegre ámaszkodó remekmû már Händel éleében nagyon népszerû vol. A meser mindössze ké hé ala íra, részben ez az oka, hogy késõbb számalan variáció készíe belõle. Mi a legelsõ, az 1742-ben Dublinban bemuao válozahoz nyúlunk vissza, amelybõl még hiányoznak a fafúvós szólamok. Késõbb Händel egy-egy neves énekes kedvéér nagyon sokszor ádolgoza a szólószólamoka, ugyanakkor ragaszkodo ahhoz, hogy ne sérüljön a bibliai szöveg, és minden eseben a eljes mû hangozzék el. Természeesen mi is a eljes oraóriumo jászouk a budavári közönségnek. s Az angolok sajá zeneszerzõjükkén iszelik a néme szüleésû Händel, akinek oraóriumai állíólag uralkodójuk is kedvele. A Messiás a premier uán egy évvel Londonban is bemuaák és a hagyomány szerin, amikor az énekkar a For he Lord God omnipoen reigneh kezdeû zsolár énekele, elragadaásában II. György király feláll. Azóa Angliában a Halleluja-kórus állva hallgaja végig a közönség. Valóban, a szigeországban ma is él ez a radíció. A Coven Gardenben annak idején már az oboák és a fuvolák is megszólalak. Händel egyébkén öbb mûvében is alkalmazo Halleluja éeleke. A Messiásban felhangzó dicsõíõ dallam egyik ellenponja a Racine színmûvébõl készül Ahalia címû operájában felhangzó komor, söé ónusú Halleluja. s A kerüleben élõ hangversenybaráok számára már hagyomány, hogy advenkor és virágvasárnap valamelyik jó akuszikájú közeli emplomban, díszeremben vagy a Városháza aulájában ad hangverseny az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus. Mikor indul ez a kezdeményezés? Budavár Önkormányzaa öbb min íz évvel ezelõ köö velünk közszolgálai szerzõdés, amelynek jegyében 2003-ban arouk az elsõ ingyenes adveni koncere. Azóa minden évben ünnepi mûsorral köszönjük a zenekedvelõ közönsége és a ámogaás nyomán leheõvé vál, hogy az i élõk közül azok is eljöhessenek a hangversenyekre, akiknek egyébkén nincs módjuk koncerjegye vásárolni. A sikeres adveni elõadások uán újabb koncerezési leheõségeke keresünk, így alálunk rá a virágvasárnapi alkalmakra, illeve a Beehoven ünnepre. A régi zene elköeleze hívekén virágvasárnap szine minden alkalommal reneszánsz, középkori és barokk mûveke jászunk. Beehoven budavári fellépésének évfordulóján 2010-ben Malcolm Bilson forepiano-mûvésszel Beehoven miséjé muaa be a zenekar és az énekkar az MTA Kongresszusi ermében, avaly a Városházán Somlai Pera forepiano- és Simon Sandage hegedûmûvésszel a klasszika meserének versenymûvei muauk be. Az önkormányzaal lérejö szoros kulurális kapcsolao szerenénk a jövõben is ápolni, erre bízao minke Händel Messiásának közönségsikere is. Rojkó A.

6 6 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Idén is ünnepelnek a 100 éves házak Harmadik alkalommal szervezik meg Budapesen a nyio házak hévégéjé, amelynek kereében az idén századik szüleésnapjuka ünneplõ épüleek éleébe, múljába és jelenébe nyerhenek bepillanás a városlakók. Az I. kerüleben a Csalogány uca 55., a Várfok u. 8., és a Szilágyi Dezsõ ér 4. csalakozo az április 6. és 7. közö megrendezésre kerülõ programhoz. Nem csupán a százéves épüleek bejárására nyílik leheõség, emelle ugyanis számalan, a lakók és önkénesek segíségével megszerveze rendezvény színesíi az esemény. Az I. kerüleben a Csalogány uca 55. alai lakóépüleben szombaon és óra közö Az épüle és a Széna ér elmúl 100 éve címmel korabeli foókból, ablókból összeállío kiállíás szerveznek, ezidõ ala a folyosókon inerakív városismerei jáék a szórakozaja a láogaóka. A kiállíás vasárnap õl óráig isméelen megekinheõ. A Szilágyi Dezsõ ér 4-ben a foókiállíás melle szombaon kor Sugár András épíész vezeésével múlidézõ épülebejárás indul. Délben kezdõdik a Budapes Anno budapesi várospoliika és városfejlõdés a századfordulón címû program, órakor szüleésének 100 éves évfordulója alkalmából Amria Sher-Gilrõl veíe-képes elõadás szórakozaja a vendégeke, majd óráól a Flaue kamaraegyües fuvolakoncerje zárja a szombai rendezvények sorá. Vasárnap délelõ 11 óráól ismé épülebejárás kövekezik, amelye kiegészí a szomszédos reformáus emplom megekinése óráól a ház híres lakóira, Barókra és Amria Sher-Gilre emlékeznek. Mindké napon órakor a Corvin érõl a Bahyány érig épíészeörénei séa, míg óráól múlidézõ épülebejárás eszi eljessé a Szilágyi Dezsõ éri lakóház programkínálaá. Rész vesz a Budapes 100 programban a felújíás ala lévõ Várfok u. 8. számú ársasház is. Egy zenés irodalmi barangolás és galéria kereében, a ház lakói Balkay László és Gabryel muaják be az évszázados háza az odaláogaóknak. Érdekes lesz megnézni egy aarozás folyamaos munkájá, amely egyben képavaó is, hiszen Balkay László, Krúdy hangulaú falfesményei is meg lehe ekineni újjávarázsol formában. A láogaóka április 6-án szombaon déluán óráól, illeve másnap, vasárnap délelõ óráól fogadják. Egy-egy bejárás 40 perces. Versmondók a Hilonban Gyönyörû örénelmi környezeben, a Hilon szálló Halászbásyára nézõ Anjou-ermében rendezék a kerülei diákok idei vers- és prózamondó versenyé, melyen a legszebb, illeve az iskolások álal leginkább kedvel magyar lírai és epikai alkoások hangzoak el. A fõvárosi verseny I. kerülei fordulójában ha inézmény, a Bahyány Lajos Álalános Iskola, a Budavári Álalános Iskola, a Lisznyai ucai Álalános Iskola, a Szen Gellér Kaolikus Álalános Iskola és Gimnázium, a Koszolányi Dezsõ Gimnázium, valamin a Szilágyi Erzsébe Gimnázium diákjai muaák be produkcióika négy kaegóriában. A bírálóbizoság elnöki feladaai dr. Jeney Jánosné alpolgármeser vállala el. A zsûrizésben Szekeres Nikole kriikus, szerkeszõ, az Okaáskuaó és Fejleszõ Inéze munkaársa, Wimann Ildikó, a Csodaceruza irodalmi folyóira munkaársa és Kovács Pál, a Hilon szálloda PR-igazgaója is közremûködö. A zsûriagok érékelése szerin mindegyik részvevõ szépen inerpreála az irodalmi alkoásoka, ezér úgy dönöek, mindenkinek jár valamilyen jualom. A helyezeek az önkormányza ámogaásának köszönheõen könyveke kapak kiváló szereplésükér, míg az elsõ díjasok egy-egy orá is áveheek a Hilon jóvolából. A szálloda konyhájának remekeibõl nem csak a gyõzesek kaphaak ízelíõ: a házigazda az összes diáko megvendégele fellépésüke köveõen, így mindannyian jólesõ érzéssel ávozhaak a versenyrõl. A kerülei versenyen elsõ helyezés elér gyerekek juoak ovább a fõvárosi dönõbe, ahol az 5-6. oszályos koroszályban, vers kaegóriában Türk Anna, a Szen Gellér 5. oszályos anulója nyere el az elsõ díja. Molnár Borisz, a Budavári iskola diákja negyedik helyezés ér el a 7-8. évfolyamos próza kaegóriában. - d - Csodák és szenek Március 21-én koraese szakrális hangula fogada a Várnegyed Galéria vendégei. A mûvészei alkoásokban ese ölõ ószöveségi és kereszény moívumok közö Imrényi Zsófi és Imrényi Dávid orodox görög egyházi daloka énekel. Kacsoh Cecília exilmûvész és Máyássy László szobrászmûvész Szimbólumok címû árlaának megnyiója a avasz elsõ napján a nagyhé közeledé jeleze. Az I. kerüleben élõ mûvészházaspár lapunk számára elmonda, a Várban lévõ mûeremlakásukban az éle egybefolyik az alkoással. Családjuk Garay József a Várnegyed szülöe. Immár kilencven eszendeje, hogy a Donái uca 28. szám ala álló földszines házban megláa a napvilágo, mos pedig i ül velem szemben Bahyány ucai lakásában és pályájáról mesél. Annak idején a Szalag ucai elemibõl érkeze az akkor Vízivároshoz arozó Medve ucai polgáriba, mégis nagyo éved, aki a feni bevezeõ uán úgy gondolja, hogy az idõs úr e kilenc évized ala szine el sem hagya a kerüle haárá. Gyõrõl Egerig, Kaposváról Szegedig számos városban elölö hosszabb-rövidebb idõ és az o élõk mindenü megszereék. Garay József mindig odaszerzõdö, ahová a színigazgaók hívák. A eheséges karaker-epizodisák ugyanis nem állnak sorban a ársulaoknál. A alenumo is innen a Várból, azaz ohonról hoza, édesanyja remekül énekel, édesapja mûkedvelõ színész vol. Garay József 19 évesen jelenkeze elõször a Színiakadémiára, s mer felvéelije nem sikerül, meg sem áll Rózsahegyi Kálmán színi iskolájáig. Fölveék, de egy hónapnál ovább nem vol maradása. Elmen Makay Margihoz is, hogy a színésznõ egyben az Akadémia anára mondja meg õszinén, alkalmas-e a pályára. A próbafelvéeli uán a mûvésznõ elégedeen mosolygo és az monda: Színésznek aralak. Lehe, hogy másnak ennyi is bõven elég le volna, de a mi fiaalemberünk Lehoay Árpád véleményére is kíváncsi vol. Az ambiciózus ifjú csöppe sem zavara, hogy a Városi Színházban éppen elõadás ala oppan be a mûvész ölözõjébe. Lehoay nem ér rá, de másnapra berendele Józsefe az akadémiára. Helyzegyakorlao kér õle. Amikor a fiaalember púpo imiálva egy párná gyömöszöl a ruhája alá és Quasimodókén muakozo be a Nore Dame-i oronyõrbõl megszülee a dönés: fölveszik a Színiakadémiára a írak, mikor a színi növendék SAS behívó kapo. Kaonaság helye inkább az auszriai szökés válaszoa, majd egy kisebb kiérõ uán végül mégis bevonul Szilágysomlyóra. Az egész századá Prambachkirchenbe vezényelék, o ére a hír, hogy vége a háborúnak. Kacsoh Cecília exilmûvész és Máyássy László szobrászmûvész öbb generációs mûvészcsalád, Cecília mindké nagypapája zeneszerzõ vol (Eisemann Mihály és Kacsóh Pongrác), de három felnõ fiúk is mûvészi pályára lépe. Áron filmrendezõ, Bence színmûvész, Jónás pedig foómûvész. A Várnegyed Galéria falain régrõl ismer legendás hõsök, kereszény szenek Szen György, Szen Simon idézik a nemzedékeken áívelõ öréneeke. Kacsoh Cecília geomerikus és organikus világú hímzésein a számos madármoívum közö Jónás madara, a Királyi madár és a Kék madárfa is felbukkan. A gyakran azonos színû exil és fonál (monokróm) echnika megállásra és gondolkodásra készei a láogaó. A exilbe álmodo mondák és regék közö een érheõ a jáékosság is, a Halcsoda, a Csigavirág, a Bújócska melle a galériában szine eldugva errõl árulkodik az a hímze Önarckép is, amelyen a mûvész egy indáival hívogaó növény/élefa esébe reji el önmagá. A hímzések koszorúza ere Máyássy László szobrászmûvész alkoásai ölik ki. A radicionális sílusvilágú, bronzba önö Szen Isván és Szen György melle egészen egyedi alkoás a Naphajó címû szobor. Az üvegárlóban elhelyeze, bronzzal ékesíe kék bársony evangéliumi Karakerszerepben egy éleen á Amikor hazaér, Kiss Ferenc helye már Hon Ferenc ül a Színiakadémia igazgaói székében. Romelakaríással és különleges megbízaásokkal indul a anév. Gobbi Hilda kérésére megszerveze a kollégisák ékezeésé, máskor dán ruhaadomány oszo a lerongyolódo színi hallgaóknak. Garay József e boldog idõszakból fényképe mua, raja az oszályársak: Dévai Kamilla, Zenay Anna, Inke László, Szahmáry Isván, Velencey Isván és a öbbiek. Ma már mind az égi ársula agjai. A diploma ávéelekor már bizos vol, hogy Garay József ma is õrzi a színészkollégákól kapo premier-ajándékoka Közönségalálkozó a Várnegyed Galériában A Várnegyed Galéria április 18-án, csüörökön órakor beszélgeés szervez a kiállíó mûvészekkel: Kacsoh Cecíliával és Máyássy Lászlóval. A rendezvényen megekinheõ lesz az Isenszülõ Mária szobra, amelye méree mia a kiállíás csak fényképeken mua be (I., Bahyány u. 67.). boríó az övösmûvésze, a kisplaszika és a könyvköésze remeke. Ugyancsak formabonó alkoás a Pap Károly író emlékére készíe szobor. A kerámiából készül Fej címû szobor Kacsoh Cecília grafikája alapján készül, a kiállíáson az ihleõ alkoás is megekinheõ. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármeser köszönõjében arra ual, hogy a árla címéül válaszo Szimbólumok kifejezés a görög syn (össze-) és ballein (dobni) kifejezésbõl származik. Jelenése: összeenni valami. A szó egykor az a jele jelöle, amelye udaosan keévágak, hogy késõbb öszszeillesszék. A cím kiûnõen ükrözi a mûvészházaspár alkoásai, amelyek az õsi harmóniáról beszélnek és a ereme világ rendjének üzeneé hordozzák. A árlao a 90 eszendõs dr. Dávid Kaalin, Széchenyi-díjas mûvészeörénész, a kereszény, szakrális képzõmûvésze legnevesebb hazai szakembere nyioa meg. r. a. Gellér Endre rendezõ javaslaára Major Tamás a Nemzei Színházhoz szerzõdei. Edward Knoblock Faunjában debüál, Szörényi Éva és Mészáros Ági parnere vol, majd Bajor Gizivel a Kerész kuyájában jászo. A légkör családias vol, Garay rajongo parnernõiér, a ársula idõsebb agjai pedig szine gyermeküknek aroák. Késõbb a Déryné Színház agjakén hé éven kereszül elvisele a vándorszínészeel járó komisz körülményeke, de a házassága mindez nem bíra ki. A válás uán felesége a ké kisfiúval 1956-ban elhagya Magyarországo. Végül Major Tamás hívására visszaér a Nemzeibe, onnan pedig megkezdõdö az évizedeken á aró vidéki körú Gyõrben, Egerben, Kaposváron, Szegeden és Kecskeméen. Eljászoa Richárdo a Kõszívû ember fiaiban, Pompeius az Anonius és Cleoparában, a Francia király a János viézben, Bódogo Szakonyi Károly Adáshibájában, és Sebõkö, az öregember Sarkadi Imre: Elvesze Paradicsomában. Közel öven eszendeje, hogy újra ársra alál. Felesége, Klára asszony színházi ügyelõkén kísére férjé ársularól ársulara. Garay József Székely Gábor és Zsámbéki Gábor hívására 1982-ben kerül újra Budapesre, a Kaona József Színházhoz. Pályája során soha nem kér szerepe. Többnyire megmarad a jól bevál karaker-epizód alakíásoknál, amelyekben néhány mondaal, pár perc ala is sikerül megragadnia a közönség figyelmé. A Színház- és Filmmûvészei Egyeem rekora vasdiplomával, a közársasági elnök a Magyar Közársasági Arany Érdemkereszel ünee ki. Garay József íz eszendeje, nyolcvan évesen, Peer Handke: Az óra, amikor semmi nem udunk egymásról címû darabjában búcsúzo a színpadól és a közönségõl. Ma mindkeõ nagyon hiányzik neki. Rojkó Annamária

7 XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Várnegyed 7 Apróhirdeés-felvéel kedden és szerdán óráig csak személyesen a szerkeszõségben MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN (MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ) Ajándék ora ünnepi alkalmakra (szüleésnap, névnap, ballagás, évforduló). Szomba-vasárnap frissen facsar grapefrui és narancslé. Családi akció! Hévégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes. Klimaizál éerem! További akciók a oldalon. s 1027 Budapes, Margi körú 2. Aszalfoglalás: , Ingalan A kerüleben 15 éve mûködõ Wágner és Társa Ingalaniroda Aila ú 12. (okmányiroda melle) folyamaosan keres ügyfelei számára ELADÓ-KIADÓ LA- KÁSOKAT, családi házaka. Telefon: , , oo Hayúház mellei lifes házban legfelsõ emelei 49 m 2, készobás, szépen felújío erkélyes lakás eladó. A háznak a Hayú és a Bahyány uca felõl is van bejáraa, az ablakok a Bahyány uca felé néznek. Közös kölség fûéssel együ forin. Sajá ároló van. Irányár: 17,9 millió F. Telefon: oo I. ker. Gellérhegyen Berényi u. mfsz-i igényesen felújío, cirkós, bizonsági ajós, riaszós 45 m 2 -es 2 szobás, erkélyes, közös és külön árolós, kocsibeállós, eremgarázsos lakás eladó. Telefon: Idõs haszonélvezõ álal lakoan, ingalan vásárolnék. Telefon: oo Várban Úri ucában II. em. 80 m 2, 2,5 szobás séányra panorámás igényes luxus öröklakás 58 MF irányáron eladó. Telefon: , Kriszina éri emplomnál IV. em. (lifes) 50 m 2 -es készobás, részben felújío, csendes, napfényes lakás eladó Irányár: 17,9 MF Telefon: , Garázs kiadó Alkoás úon Déli pályaudvarnál. Telefon : , Garázs kiadó! I. kerüle Aladár ucai eremgarázsban 1 szgk. Részére garézsrész hosszúávra kiadó. Érdeklõdni: , Várfok uca 7-9. sz. alai eremgarázsban gépkocsi beálló ELADÓ, eseleg hosszúávra kiadó. Érdeklõdni: NAGYFORGALMÚ ÜZLETKÖZPONTBAN, Mammu I. üzleháznál, a Fény ucai piac erüleén egy 56 nm-es, és egy 23 nm-es üzlehelység bérbeadó. Nagy üvegporállal, jól láhaó, ragyogó kereskedelmi evékenységre, vendégláásra egyarán. Telefon: Eladó Aila úi 3. emelei egyszoba összkomforos 45 nm-es sajá vízórás, lifes ársasházi öröklakás bekölözheõen. Telefon: m 2 pince helyiség kiadó az Aila úon irodának, rakárnak jól használhaó. Telefon: , Köziszviselõi állományban dolgozó fiaalember olakás nélkül, olyan idõs néni, bácsi vagy házaspár gondozásá vállalná akik elarási vagy élejáradéki szerzõdés könének. Tel.: Szabó Ilonka ucában eladó egy újszerûre felújío 51 négyzeméeres másfél szobás, erkélyes, csendes, kerre nézõ, elsõ emelei lakás. Telefon: ELADÓ a Budai várban, magánulajdonban lévõ lakás és a bõvíésre megvásárol beépíésre varó padlásér, épíési engedéllyel, a Máyás emplom közelében. Méree: 200 nm (galériázhaó, eõerasz éípheõ) Ára: 60 MF! Telefon: Összekölözõknek! Naphegy alján a Csap ucában 2 polgári belméreû 56 m 2 -es (I. emelei erkélyes és III. emelei), 2 szobás, nagy ékezõ konyhás, felújío, egyedi gázfûéses önkormányzai lakások bérlei joga áadó. Csereirányár: 13,2 M F és 9,9 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Budai Várban a Máyás emplom közelében - 6 lakásos mûemlékházban, 215 m 2 -es, 3 szines, 2 generációs, dupla komforos, felújíandó önkormányzai lakás örökölheõ bérlei joga áadó vagy kisebb lakásra cserélheõ. Csereirányár: 19 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Budai Vár közelében a Bahyány ucában, felújío ársasház magasföldszinjén 100 m 2 -es, 3 szobás, nagy ékezõkonyhás önkormányzai lakás bérlei joga áadó vagy hasonló csereérékû kisebb budai öröklakásra cserélheõ. Csereirányár: 11,5 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Tóh Árpád séány kedvelõinek! 100 m 2 -es 3 szobás, 2 fürdõszobás lakás, 90 m 2 -es 3 szoba hallos, nagy ékezõkonyhás lakás, 42 m 2 -es, 1,5 szobás önkormányzai lakások örökölheõ bérlei joga áadó. Csereirányárak: 26,9 M, 24,9 M F és 12,9 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Budai Várban a Tárnok ucában egymás közelében, belsõ keres mûemlékházakban lévõ 26 m 2 -es és 56 m 2 -es önkormányzai lakások örökölheõ bérlei joga áadó. Csereirányár: 8,5 M F és 12 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Budai Várban az Országház ucában 6 lakásos mûemlékházban, dongabolozaos belerû, jó állapoú, 80 m 2 -es, 2 generációs, 3 szoba hallos, összkomforos földszini önkormányzai lakás örökölheõ bérlei joga áadó. Csereirányár: 18,9 M F. Wágner Iroda, el.: , 06-30/ Naphegyen az Aladár ucában Bauhaus-épüle III. emeleén lévõ 42 m 2 -es, erkélyes, panorámás, vízórás, egyedi gázfûéses öröklakás eladó. Irányár: 16,8 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Épüleek hõszigeelése a legkorszerûbb anyagokkal, korrek áron! ABLAKCSERE! Energiaanúsívánnyal is! Mûanyag ablakok néme profilból, pályázaírással is, 7 év garanciával, kõmûves munkával! A kibono anyagok elszállíásával. NAGYSZÉNÁS-TÁRSASHÁZ KFT. Telefon: 06-26/ , 06-30/ Budai Várban a Tárnok ucában modern, belsõ keres házban, nagy eraszos, 100 m 2 -es, 2 szines, 2 generációs, azonnal bekölözheõ, összkomforos, 3 fürdõszobával kialakío jó állapoú öröklakás ulajdonjoga eladó. Irányár: 54,9 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Budai várban a Foruna ucában 2 lakásos mûemlékház földszinjén 60 m 2 -es, eraszos, dongabolozaos, gázfûéses önkormányzai lakás örökölheõ bérlei joga áadó. Csereirányár: 16,9 M F. Wágner Iroda, el.: , 0630/ Naphegyen 7 lakásos keres ársasházban 30 m 2 -es, kis erasz résszel kialakío, napfényes, földszini, alacsony rezsikölségû, galériázo, felújío öröklakás eladó. Irányár: 9 M F. Szolgálaás szolgálaás Középkorú, középvégzeségû, jól fõzõ (diéás) nem dohányzó hölgy, rendeze családi háérrel házarásvezeés, idõs- vagy gyermekfelügyelee vállal. Telefon: REDÕNY JAVÍTÁS KÉSZÍTÉS Gurni csere, szúnyogháló, reluxa, rolea, szalagfüggöny. Megbízhaóság, elfogadhaó ár. Telefon: Kárpios búorfelújíás vállal aszalos, nádazás, gyékényezés munkával, szállíással. Kiss Gábor kárpios, 1013 Budapes, Feszy Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: , Társasházak kezelése, közös képviselee, eljes mûszaki-, jogi- és gazdasági háérrel. Díjazás épüleõl függõen, megegyezés szerin. Várlaki János, elefon: , Villanyszerelés azonnal! Hibaelháríásól a eljes felújíásig. Perás József villanyszerelõ meser. Telefon: , ELMÛ álal minõsíe vállalkozás. oo Fa és mûanyag ajók, ablakok javíásá, illeszésé, zárak cseréjé, (pl. készárnyú ablaknál) szigeelésé vállalom garanciával! Igényesen és becsüleesen már 18 éve! Felmérés díjalan! Horváh Ákos, elefon: oo Vízszerelés, villanybojlerek vízkõeleníése, cseréje, csapok, szifonok, vécécsészék, vécéarályok cseréje, javíása. Mosó-, mosogaógépek beköése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: REDÕNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, sb. szerelése, javíása garanciával LEGOLCSÓBBAN! Telefon: , Társasházkezelés, közös képviselee vállalunk korrek megbízhaó módon a budai kerüleekben. elefon: , Adás-véel adás-véel Peugeo 206 XR 1400cm 3, évjáraú gépkocsi öbb exrával I. kerülei ulajdonosól eladó. Az auó gyors moorral, jó fogyaszással, kevés kiloméerrel kínálom, apró karosszériajavíás szükséges. Téli-, és nyári gumikkal napi használaból. Irányár: 390e F. Telefon: házassági évfordulóra Mednyánszky László, Scheiber Hugó fesmény vásárolnék. Telefon: A Várnegyed újság évi megjelenése Lapszám VÁRNEGYED Lapzára Április 10. Május 1. Május 15. Június 5. Június 19. Szüne Auguszus 7. Auguszus 21. Szepember 4. Szepember 18. Okóber 2. Okóber 16. Okóber 30. November 13. November 27. December 11. Megjelenés Április 19. Május 10. Május 24. Június 14. Június 28. Július Auguszus 16. Auguszus 30. Szepember 13. Szepember 27. Okóber 11. Okóber 25. November 8. November 22. December 6. December 20. ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS A kerüleben és környékén házhoz megyünk. Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8. Telefon: ; oo Nagyakaríás, napi akaríás vállalok, magánszemélyeknek és ársaságoknak. Telefon: , oo LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. TELEFON: , MOBIL: OO TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, helyszínen, garanciával! Telefon: Megbízhaó idõsgondozó, akaríónõ, bébiszier segíségére van szüksége? Forduljon Családámogaó Irodánkhoz! Empáia Iroda, , Víz-, gáz-, fûés, klíma, napkollekor szerelés, illeve víz-, fûés csõ szivárgásának javíása bonás nélkül ingyenes felméréssel. Szokol Péer, elefon: Gyógypedikûrös házhoz megy kiszállási díj nélkül. Jerabek Éva, elefon: Villanyszerelés, javíás, felújíás precízen, alacsony áron garanciával. Telefon: , , Boda Zsol, villanyszerelõ meser. Készpénzér vásárolunk! Aranya, ezüsö, briliáns ékszereke, fesményeke, hagyaéko. Arany: F. Ezüs: F. Tekinse meg az inerneen: II. ker. Margi kr Telefon: KELETISZÕNYEG és MÛTÁRGYBECSÜS vásárol régi kelei szõnyegeke és mûárgyaka, sérül állapoban is. Kiszállás díjalan. Telefon: Megun, kidobásra szán könyvei boldogan elszállíom. Nem vagyok kereskedõ! Telefon: Egészség egészség Fogsorok, hidak készíése, javíása soron kívül, fogszabályozó, fogfehéríõ. Mozgáskorláozoakhoz házhoz megyünk! Hévégi ügyele! Fogászai háér bizosío! Tóhné Hûvös Kaalin fogechnikus meser, 1013 Budapes, Kriszina kr. 51. fsz. 1. Telefon: oo A DélUán Lelkisegély Szolgála INGYENES SEGÍTSÉGET KÍNÁL Telefonon: 45 év feleieknek országosan minden nap 18-ól 21 óráig a os ingyenes számon Chaen és ben: 25 és 45 év közöieknek országosan a honlapon Személyesen: pszichológiai anácsadás budapesieknek elõzees megbeszélés alapján a honlapon lévõ elefonszámokon A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza lapja. Megjelenik havona készer. Kiadó: Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza Polgármeseri Hivaal. Fõszerkeszõ: Sárvári Pap Gia. Foó: Friedreich Tamás. Levélcím: 1014 Budapes, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) , A erjeszéssel kapcsolaos észrevéeleike bejelenheik az ingyenes zöld számon (06-80) vagy közvelenül Széplaki Gábor erjeszési felelõsnek a (06-20) ös elefonon, en a címen. Nyomás: F&F Prin Line Kf. Meg nem rendel kéziraoka, foóka nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN

8 8 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, ÁPRILIS 5., PÉNTEK Régizene klub Tabulaúra régizene klub legközelebb április 15-én héfõn, 19 órakor lesz a Szilágyi Dezsõ éri reformáus emplomban. Téma: a XVII-XVIII. század zenéje. Süeménnyel, eával, szereeel várnak minden kedves érdeklõdõ. A belépés ingyenes. Budavári Lanesek (Törénei Múzeum, Szen György ér 2.) Április 21-én vasárnap órakor folyaódik a Budavári Lanesek soroza. Közremûködik: Bodrogi Éva (szoprán), Kónya Isván (barokk lan). Mûsor: Music for a while - Barokk és klasszikus kamaramuzsika Moneverdi, Frescobaldi, Carissimi, Purcell és Mozar mûveibõl. Helyszín: Budapesi Törénei Múzeum, Góikus erem, I. ker., Szen György ér 2. Magyar Emlékekér a Világban Közhasznú Egyesüle (Budapes, I., Országház u.14.) Április 17. (szerda) óráig: Magyar irodalmi emlékhelyek (V.) Gárdonyi Géza, az egri remee nyomában. Rövid irodalomörénei uazás érben és idõben, emlékhely-képekkel, közremûködõ diákokkal, naplórészleekkel. Vendég: dr. Ajkay Alinka irodalomörénész óráig: Földre nézõ szem - Gárdonyi Géza füveskönyvének legszebb gondolaaiból. Keller Péer a leszármazó, és a Gárdonyi Géza Iskola meghívo diákjainak közremûködésével. (Plébánia, díszerem). Bábszínház a színészmúzeumban Április 18-án, csüörökön és órakor a Bábszínházi soroza kövekezõ elõadásá ekinheik meg a Bajor Gizi Színészmúzeumban (XII., Sromfeld Aurél u. 16.). Fellép a Barboncás Társula. Fekee Kisasszony - réfás vásári jáék farago bábokkal. Belépõ: 800 forin/fõ. Információ: Szebényi Ágnes /105 mellék és Hirdessen a Várnegyedben! Üzenee minden I. kerülei családhoz elju! Lakossági apróhirdeés (20 szóig): forin, Közülei apróhirdeés (20 szóig): forin, Kerees apróhirdeés (20 szóig): forin. (Csak közülei apróhirdeésnél!) 20 szó fele: + 64 forin+áfa/szó. Kerees hirdeések: 1/1 oldal 274x403 mm, F+ÁFA 1/8 oldal 136x99 mm, F+ÁFA 1/10 oldal 108x99 mm, F+ÁFA 1/2 oldal 274x200 mm, F+ÁFA 1/16 oldal 66x99 mm, F+ÁFA 1/8 oldal álló 66x200 mm, F+ÁFA Magyar Földrajzi Társaság (Millenáris) Az Expedíciós Szakoszály évi III. képes elõadása az Oszrák-Magyar Északi-sarki expedíció hisóriája címmel. Elõadó: Gõgös Norber, az Expedíciós Szakoszály ikára közö zajlo a nagyszabású vállalkozás, aminek eredményekén XIX. századi udósok felfedezék és felárák a Ferenc József-földe és az Arkisz addig ismerelen jégvilágának egy haalmas darabjá. A legendás expedíció eseményei eleveníik fel a részvevõk korabeli beszámolói, a Vasárnapi Újság cikkei, illeve a Russzkaja Arkika Nemzei Park friss, színes foói segíségével. Idõpon: április 10. (szerda) óra. Helyszín: Makadám Mérnök Klub, (II., Lövõház u. 37., Millenáris). A belépés ingyenes. Filmgyári capriccio a Széchényi Könyvárban Az Országos Széchényi Könyvárhoz arozó Magyar Filmörénei Foógyûjemény gazdag anyagából szülee a Filmgyári capriccio címû kiállíás, mely öbb min 400 sandfoó reprezenaív bemuaásával iszeleg a magyar filmes világ nagyjai elõ. B. Müller Magda, a kiállíás kuráora, sandfoós minden csüörökön ké idõponban, és órai kezdéssel exkluzív árlavezeés ar a filmkedvelõknek és személyes élményekkel, öréneekkel avaja be õke a mûhelyikokba. Helyszín: Országos Széchényi Könyvár (Budavári Paloa, F épüle). A kiállíási belépõjegy ára 600 F/fõ, a árlavezeés díjalan! Az április 30-ig láogahaó foókiállíás a nagy magyar jáékfilmek rendezõi, operaõrei, színészei muaja be munka közben ellese pillanaokkal, az elmélyül koncenráció és az alkoás folyamaának különleges élményével megajándékozva a kiállíás láogaói. A nagy érdeklõdésre való ekineel kérik, hogy az érdeklõdõk jelenkezzenek be a megfelelõ idõponra a címen, illeve a (06-1) es elefonszámon. A jelenkezéseke a beérkezések sorrendjében rögzíik. Kiállíás és múzeumpedagógiai program az Országos Széchényi Könyvárban Az es forradalom és szabadságharc 165-ik évfordulójának alkalmából az Országos Széchényi Könyvár kiállíáson muaja be a nagy esemény és az arra befolyással bíró ké örénelmi személy, Kossuh és Peõfi alakjá, valamin az a kulusz, amely a kiegyezés köveõen kibonakozo. A kiállíáshoz kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozásoka is aranak. Április 26-ig elõzees bejelenkezés uán várják évfolyamos iskolai csoporok láogaásá, amelynek során a árla megekinése melle három különbözõ foglalkozás válaszhaó: Peõfi forradalma és szerelmei; Mi örén a szabadságharc uán?; Kossuh az emigrációban; Éle és mindennapok 1848-ban. A foglalkozásokon a kisebbek papírhuszár készíhenek, a nagyobban jáékos feladaokkal mérheik fel udásuka. A belépõjegy ára 400 F, amely aralmazza a múzeumpedagógiai foglalkozás díjá is. A belépés a kísérõ pedagógusok, illeve a hárányos helyzeû diákok számára az oszályfõnök írásos igazolása alapján - díjmenes. 1/4 oldal álló 136x200 mm, F+ÁFA 1/4 oldal fekvõ 205x136 mm, F+ÁFA Szalaghirdeés 48x274 mm, F+ÁFA Programok cím: Nyiva arás: keddõl szombaig, óráig. Jelenkezés: illeve héköznapokon 9-15 óra közö: Hagyományok Háza (Budapes, I., Corvin ér 8.) Tánc. Magyar Állami Népi Együes- Mezõség, Mikrokozmosz: április 13. szomba, óra. Az elõadás Erdély közponi ájegységének, a Mezõségnek vokális, zenei és áncos hagyományaiból áplálkozik. A Vásárhelyi László Táncszínpad vendége a Corvinus Közgáz Népáncegyües és a Szellõ Népánccsopor: április 20. szomba, óra. Mindké együes a XXV. Zalai Kamaraánc Fesziválon 2012-ben együesi nívódíjban részesül. Koncer. Magyar Állami Népi Együes zenekari koncer, Dél-uán soroza: április 10. szerda, óra. Rendhagyó Prímásalálkozó - Lemezbemuaó koncer: április 17. szerda, óra. Gyermekeknek. Aprók ánca-gyermekáncház a Hagyományok Házában: április 12., 19., 26., óra. A áncházak pénekenkén óráól ig aranak a Közösségi eremben. A belépõdíj: 500,- F/fõ (2 éves kor fele, gyerekeknek és felnõeknek egyarán). Figurás népáncelõadás gyerekeknek: április 18. csüörök, óra. Téma: Erdély áncai, felcsíki áncok. Kiállíások. A Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészei Iskola kiállíása: Magyar Népi Iparmûvészei Múzeum (I., Fõ u. 6.) Megekinheõ: április 20-ig. Népi iparmûvészeünk elmúl 50 éve: Alkoók árgyak folyamaok. A Magyar Népi Iparmûvészei Múzeum állandó kiállíása (I., Fõ u. 6.). Nyiva arás: keddszomba óráig. Gyalogoljunk együ! Folyaódnak a gyalogúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezésében. A avaszi úrák április 5-õl június 15-ig aranak. Találkozó péneken háromnegyed kilenc órakor, a Széll Kálmán ér 61-es villamos megállójában. A úra úvonala igény szerin a helyszínen kerül kiválaszásra, a gyaloglásra szán idõ kb. 3 óra. Az eseleges baleseér a úravezeõ felelõssége nem vállal. A programon a részvéel ingyenes. Túravezeõ: dr. Szeniday Klára, elefon: Múzeum + a Magyar Nemzei Galériában: Humor Az áprilisi 11-i Múzeum + émája a humor. Az egy-egy mûalkoás középponba állíó vezeések során mosollyal az arcunkon apaszalhajuk meg, hogy legyen szó a góika szelíd szenjeirõl vagy a mindennapi éle figuráiról, a mûvek máig élõ haásá épp a bennük rejõzködõ finom humor áplálja. Program: Vendég árlavezeõk: Dumaszínház - Likai Gergely és Felméri Péer Vihogó vásznak - Topor Tünde, az Armagazin fõszerkeszõje és Winkler Nóra, az Armagazin munkaársa. Séák a gyûjeményben: 18.00, 20.00: Neveõ arcok, mosolygó szemek- árlavezeés a góikus gyûjeményben , 20.30: Az éle apró örömei- árlavezeés a korárs gyûjeményben : Laughing faces, smiling eyes - guided our in English Kuráori vezeések az idõszaki kiállíásokban: 19.00, 21.00: Thorma János, a magyar Barbizon fesõje , 21.00: Világmodellek - Mûermi kísérleek és dokumenumok Kondoról napjainkig : Faragó József ( ) mûvészee. Karikaúrák a Borsszem Jankóból. Elõadás: 19.00: Zöld szamár és hûlõ víz. Humor a mûvészeben - Bellák Gábor mûvészeörénész. Élõ múzeumcafé 20.30: Móka, derû, kacagány Humor a múzeumokban. A beszélgeés részvevõi: Topor Tünde mûvészeörénész, az Armagazin fõszerkeszõje,winkler Nóra, az Armagazin munkaársa, Szücs György mûvészeörénész, a Szépmûvészei Múzeum Magyar Nemzei Galéria udományos fõigazgaó-helyeese. A beszélgeés Maros Gábor, a MúzeumCafé fõszerkeszõje vezei : Workshop - réfás ükörképek és karikaúrarajzolás. Foósarok: vicces porrék. MNG jazz színpad: Bachsage-rió. Borkósoló: Kvassay Pincésze, Villány. Országos Mezõgazdasági Könyvár (Budapes, I., Aila ú 93.) Tarcsányi Oilia Sokféleképpen címû kiállíása láhaó az Ujhelyi eremben. A kiállíás ingyenesen megekinheõ április 13-ig, héköznap óráig, hévégén óráig. Részleek: Tavaszi hangversenyek a Ciszerci Szen Imre emplomban április 21., vasárnap órakor: A felekezeek zenéje 1. Közremûködik: Sebesyén Mára és a Szen Efrém férfikar. Vezényel: Bubnó Tamás. Bevezei: Makláry Ákos parókus (XI., Himfy u. 9.). Apróhirdeés-felvéel személyesen: kedden és szerdán õl óráig 1014 Budapes, I. Országház u.15. Telefon:

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Lisz szobor a Városházán Lapzára uán érkeze a hír, hogy elkészül az a Lisz Ferenc szobor,

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Tíz éves a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe

Tíz éves a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Jókai Anna a könyv ünnepérõl és illaáról A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

XVII. Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonstrukciós program a Rudas fürdõben. Az idén tavasszal indult beruházási szakasz keretében a

XVII. Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonstrukciós program a Rudas fürdõben. Az idén tavasszal indult beruházási szakasz keretében a V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Nagycsaládosok karácsonya A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza szereeel meghívja

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Figyelem! Rövidesen lejár a várakozási hozzájárulások érvényessége Tiszel Kerülei Polgárok!

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. november 27. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. november 27. Hatályos: 2015. E-mail: erse@ersebank.hu www.ersebank.hu Lakossági Bankszámla és Beéi kama Hirdemény 6. sz. mellékle Az Erse Bank álal meghirdee Akciós ajánlaok lakossági ügyfelek részére Közzééel: 2015. november 27.

Részletesebben

Ünnep a könyvnek és a magyar nyelvnek

Ünnep a könyvnek és a magyar nyelvnek V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T É V F O L YA M, A B Á N

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2016. január 20. Hatályos: 2016.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2016. január 20. Hatályos: 2016. E-mail: erse@ersebank.hu www.ersebank.hu Az Erse Bank álal meghirdee Akciós ajánlaok lakossági ügyfelek részére Közzééel: 2016. január 20. Haályos: 2016. január 21-ől 1. EgySzámla számlavezeési díjkedvezmény,

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Szépülnek a mûemlékházak

Szépülnek a mûemlékházak V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVII. T É V F O L YA M, A B Á N

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

Egyesítve mûködhetnek tovább a kerületi óvodák

Egyesítve mûködhetnek tovább a kerületi óvodák V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XVII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM,

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

Á Á É É Á Ú É Á ö ö é ú é ő é é é é é é ü ő ö é ú ó é ü é é ö í ő ö é é ö é é ö ő ü ő É é é é í ü é ü ü é é é é ö é ü é é é í ó é ó ó ú é ó é é é ü é é é ó ó ő é é é é ü é é ő ó ó ó í é ő é ó ó ö ó é ö

Részletesebben

Á Ö Á Á ó ő é é ö é ü é é é é é í ő é é ó Ö é é ó é í ö ő ő é é ő ú ü é é é ő ü Á ő é é é é ő é ó ő ó í ő é é ó é Ö é ü é é é é éé ő é é ő é í í é ő é ő ü ő ö ő é ő ú ő ő ő ö ő ó ö é ő é ú é ö é é é ő

Részletesebben

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá

Részletesebben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben Tanösvény a Sashalmi-erd ben Köszöne Köszönjük, hogy rész ve a úrán! Neumann János Számíásechnikai Szakközépiskola Szerkeszee: Kocsi Aila Íra: Bárdosi Gyula, Barók Roland, G dér Dalma, Fleischer Márk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Buda Eliberata 1686-2006

Buda Eliberata 1686-2006 V I Z I V Á R O S A BU DA P E S T I. 3 KERÜLET V Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z A T Önkormányzai válazáok A közáraági elnök 2006. okóber 1-re ûze ki a helyi önkormányzai

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ő ü ő ő ü ü ő ő ő ó ó ó í ó ő ü Ö ő ü ú ó ó Á ó ő ő ő í ő ő ő ó ó ő ú ü ő ő ő ő ő ü ü ó í ó ó ő ü ő í ó í ó í ő ú ő ó ü ő ó í ó ó ú ő ü ű ó ő ő ő Ö ő ő ó Ö ó í ő ő ó í ó ő ő ó ó ő ő ő ő í ó ó ó ő ő ü ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ö ő ő ú íí ü Ő ö ő ü ú ő ü ü É ö ó ó ó ö ó í ő ő ő í ő í ő ü ú ű ő í ó ő ú ú ő Á ö É ö Á É ó ü É ö ö ó ó ó ö ó í ó ö Ö ő ü ö ö ó ó ó ö ö ó ü ű ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó í ö ő ö ó ó ó ö ö í ű ő ő ó ó ó ű ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Ajánló Eseménynaptár 2016. június 18. 17 22 óra Miénk itt a Főtér Tanévbúcsúztató buli (Oláh Gergő koncert) Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Ajánló Eseménynaptár 2016. június 18. 17 22 óra Miénk itt a Főtér Tanévbúcsúztató buli (Oláh Gergő koncert) Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum oó: Papp Erika Törénelmi esemény Veresegyházon 2016. május 14-én. A kaolikus egyház képviseleében Dr. Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke áveszi Pászor Béla polgármeser úról az újonnan épül Szenlélek

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ő ü ö ö ö ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő í ő ó ő ő ü ö ö ö ő í ö ó ő í ó ő ö í ő í ő ó ő ő ö ő í ő ó ö ö ö ö ő ő ő ö í ő í ő ő í ő í ő í ó ő ö ö ő ü ú ö Ö ő ö ö ö í ő ő ó ö ö Ö ő ü ö ö ó ó ő ó

Részletesebben

É ő ö ö ö ö ő ő ö ö ö ö ő Ü Ü É ö Ü Ü Ü ő ö É É É É É É É É É ö ű ö ő É É Ü É É ő ö ő É ö Ü Ó É ö É É Ü Ó ű É É É Ó É Ü Ü É Ü Ü ű É Ó ű ű Ó Ü É É Ó ő ő ö ö ő ö ö ö ő ö ö ő Ű Ü ö Ó Ó Ö Ü ő ö É Ö ö ő Ó Ó

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet.

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2009. (XI.11.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Í Ú í Ú ú ö ő Ö ó í ú ő ő ő Á É í ő ő űí ó ü ő í ó ó ö ö ő ő ő ö ó ö í ő ő ö ö ö ő ó ő ő ő í ő ó ü ú í ü Í ó í í ó ó í Úő ó í ő ő ó í ö ö ó ö ú ö ó í ö ó ó ó ö ö ó Í ő í ő Í ü í ü ó ó í í ó í ö ü ö ű ö

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben