Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Betonfelületek permeabilitásvizsgálata"

Átírás

1 Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá illeõen. Ökölszabálykén elmondhaó, hogy egy érfogaszázalék pórusaralom kb. 5% nyomószilárdság-csökkenés eredményez. A különféle károsíó anyagok is a kapilláris pórusokon kereszül junak a beonba. Fonos ezér a poroziás ismeree, ami öbbféle módszerrel is vizsgálhaó. A pórusok százalékos arányá mérhejük közvelenül, de a poroziásra kövekezeheünk közvee módon, a beon víz- vagy gázáereszõ-képességének mérésével is. Bár sokféle mérési eljárás és eredmény ismerünk, nincs álalánosan elfogado módszer a beon pórusszerkezeének jellemzésére és ennek a aróssággal való összekapcsolására. Bizonyos vizsgálaok azonban az muaják, hogy a beon levegõ- és vízáereszõ képessége kiválóan jellemzi a beonnak a gáz-, ill. folyadékállapoú agresszív közegek behaolásával szembeni ellenálló képességé, és így egy ado beon poenciális arósságának méréke lehe [1]. A kövekezõkben a BME Épíõanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken új mûszerekkel végze permeabiliásvizsgálaok eredményei muaom be. Az egyik eszköz a Torren ípusú vákuumos permeabiliásvizsgáló, a másik a GWT-4000 ípusú vízpermeabiliás-vizsgáló készülék vol. Ezeknek a használaa hazánkban még nem erjed el. A célunk az vol, hogy a jelenleg használaos vizsgálai módszereknél egyszerûbb és gyorsabb, helyszínen is használhaó in siu vizsgálai módo alkalmazzunk. Az elsõ lépés ehá a mûszerek megismerése, elõnyeik és hárányaik érékelése, majd a hagyományos módszerekkel való összehasonlíása vol. 2. A poroziás fogalma A cemenkõ a beon érfogaának harmadá-negyedé eszi ki, nagy poroziású anyag. A pórusoka levegõ, víz vagy valamilyen hidráermék öli ki. A pórusoka a kövekezõképpen oszhajuk fel [2]: Gélpórus: a cemengélben lévõ és a mikrokrisályos hidráermékek közi ér, amely a cemen és a keverõvíz reakciója során kelekezik. A gélporoziás akár 30 V%-o is képviselhe, a pórusok ámérõje 1 10 nm. Kapilláris pórus: eredeileg keverõvízzel ölö ér, ámérõjük 20 nm 10 µm; mennyisége elsõsorban a vízcemen ényezõ, illeve a nedves uókezelés függvénye. Uóbbinak a hidraáció mérékére van kihaása. Légpórus: a pépelíelenség vagy a hiányos ömöríés kövekezménye, mely ponos ervezéssel és megfelelõ kivielezõ munkával elkerülheõ. Méree mm nagyságrendû is lehe. 1. ábra. A víz-cemen ényezõ haása a cemenkõ összeéelére [3] Az 1. ábra a cemenkõ összeéelé muaja a víz-cemen ényezõ függvényében. Ezen láhajuk, hogy míg a gél- és légpórusok aránya közel állandó, a kapillárisok mennyisége a hozzáado víz mennyiségéõl függ. A kapilláris poroziásnak a jelenõsége abban áll, hogy ezeken kereszül lélegzik a beon, i vesz fel, illeve ad le vize. Ezeken a sokszor egymáshoz kapcsolódó pórusokon kereszül junak a korrózió okozó agresszív folyadékok, illeve légszennyezõ anyagok is a beonba. 3. Permeabiliási jellemzõk A vízáereszés az anyagnak azon ulajdonsága, hogy víznyomás haására a víz a pórusokon kereszülhaol és áfolyik. * okleveles épíõmérnök, dokorandusz, Budapesi Mûszaki és Gazdaságudományi Egyeem, Épíõmérnöki Kar, Épíõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék **egyeemi docens, Budapesi Mûszaki és Gazdaságudományi Egyeem, Épíõmérnöki Kar, Épíõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék 164 Épíôanyag 56. évf szám

2 Valamely állandó kereszmeszeû szûrõn áfolyó vízmennyiség arányos a kereszmeszei felüleel, a nyomással (vízoszlopmagasság), a szûrõanyago jellemzõ érékkel, és fordíva arányos a szûrõréegben mege ú hosszával, vagyis a szûrõréeg vasagságával. A Darcy-örvény alapján a szûrõanyago jellemzõ érék, azaz a k vízáereszési együhaó: Q: az áeresze vízmennyiség, m 3, A : a próbaes kereszmeszei erülee, m 2, : a szivárgás idõarama, s, i: hidraulikus gradiens, i = h/d, h: a nyomás elõidézõ vízoszlop magassága, m, d: a szivárgási hossz, m. A Darcy-örvény feléelezi, hogy a vizsgálandó porózus es merev és homogén, a folyadékáramlás lamináris, és az áramlási sebesség állandó. A beon is felfoghaó úgy, min egy meserségesen elõállío szûrõ, így bizonyos korláokkal ugyan, de a Darcyörvény alkalmazhaó rá. Ahhoz, hogy a különbözõ folyadékok álal vizsgál permeabiliásérékeke összehasonlísuk, szükséges a beonfelüleek K valós áereszõképességé ismernünk, amely csak a beon pórussrukúrájának a függvénye [4]. Ez a kövekezõ egyenleel írhajuk le: Qd η K [m A ( p 1 p 2 ) 2 ] η: a folyadék / a közeg dinamikai viszkoziása (függ a hõmérsékleõl is), p 1 -p 2 : folyadéknyomás-különbség (a beonréeg elõi és uáni nyomás). Gázhalmazállapoú anyagokkal is vizsgálhajuk a beon áereszõképességé. Elvileg a folyékony halmazállapoú közeggel mérhez hasonló K éréke kell kapnunk. Egyes vizsgálaok azonban különbözõ érékekhez vezeek, fõkén kisebb permeabiliású anyagoknál [4]. Ez részben a vizsgáló közeg molekulamére-különbségébõl adódik. A levegõáramlás alapegyenleé Poisseuile íra le [5]: dv d Ebbõl a permeabiliási együhaó: K k Q i A [m/s] ( ) 2 2 KA p 1 p 2 2 µ d p Qd 2 p µ 2 2 A p 1 p 2 ( ) [m 2 ] µ: a légnemû anyag viszkoziása, p: az a nyomás, amin a Q áfoly gázmennyisége mérjük, p 1, p 2 : nyomás a szerkeze egyik, illeve másik oldalán. 4. A beonfedés jelenõsége Egy beonszerkeze elemének eherbírása a eljes elem mechanikai és poroziási jellemzõiõl függ, arósságá agresszív környezei körülmények közö azonban elsõsorban a viszonylag vékony, mm vasag felülei réeg minõsége befolyásolja. A beonszerkezee károsíó folyamaok nagyon válozaosak, és a különféle mechanizmusok (fizikai, kémiai, elekrokémiai) gyakran egymásra hanak, így nem várhaó el, hogy a fedõbeon egy vagy ké paraméerének meghaározása elegendõ legyen a arósság elõzees megíéléséhez. Jelenleg nincsenek álalánosan elfogado gyors vizsgálai módszerek a beon permeabiliásának és a különbözõ környezei haásoknak kie beon permeabiliáshaárérékeinek vonakozásában. Valószínû azonban, hogy a jövõben rendelkezésre állnak majd ilyen módszerek, amelyek leheõvé eszik a beon aróssági oszályozásá a permeabiliás alapján. Ez köveõen meghaározhaóak a beon permeabiliásával kapcsolaos elvárások, amelyek a szerkezee érõ környezei haások alapján lesznek oszályozhaók [1]. 5. In siu permeabiliásvizsgálai eljárások 5.1. Vákuumos permeabiliásvizsgála A Proceq gyármányú TORRENT permeabiliásvizsgáló mérõberendezés elsõsorban fedõbeon réeg légpermeabiliásának roncsolásmenes módszerrel való meghaározására fejleszeék ki. A készülék mûködésének elvi vázlaá muaja a 2. ábra [6]. A mérési rendszer alapveõ jellegzeessége a kékamrás vákuumcella és egy nyomásszabályzó, amely bizosíja a felülere merõleges, a belsõ kamrába irányuló légáramlás. Ez leheõvé eszi a K [m 2 ] permeabiliási együhaónak az elmélei modell alapján örénõ számíásá [5]. 2. ábra. Torren permeabiliásvizsgáló készülék vázlaa Épíôanyag 56. évf szám 165

3 A K együhaó a Poisseuile-egyenlebõl, az ideális gázokra vonakozó p V = n R T képle segíségével vezeheõ le [7]: A 2 dp 1 V c 2 d µ p K 4 a p i A ( p a p i ) ε p d a V c = m 3, a vákuumcella 0 [m 2 ] és a csalakozó csõvezeék érfogaa, A = 4, m 2, a cella kereszmeszee, µ = Nsm -2, a levegõ viszkoziása, p a : amoszférikus nyomás, p i : a belsõ kamra nyomása, ε = 0,15 álagporoziás-jellemzõ. A TORRENT légpermeabiliás-vizsgáló készülék méri a vákuumpeneráció méréké is (3. ábra). A vákuumbehaolás L mélysége nem lehe nagyobb, min a mér beonelem vasagsága. ekerésével nyomjuk a vize a vizsgál felülebe. A nyomás érfogacsökkenéssel, a mikrocsavar folyamaos állíásával arjuk állandó éréken. A q vízhozamo ado nyomáson a kövekezõ képleel számíhajuk [8]: Négyféle beonminõsége vizsgálam (jelölés: S1, S2, S3, S4), így 4 9, összesen 36 db cm-es próbaes készül a permeabiliásvizsgálahoz. Az adalékanyag fajája, szemmegoszlása és a friss beon konziszenciája azonos vol mindegyik beonminánál. Különbség a cemenadagolásban, a víz-cemen ényezõben, illeve az adalékszer hozzáadásában vol. A poroziás, essûrûsége és nyomószilárdságo mm-es kockákon mérük 28 napos korban (1. ábláza). A próbaeseken elõször a vákuumos permeabi-liásmérõ készülékkel végezem vizsgálaoka, még mielõ a beonq 4. ábra. GWT-4000 ípusú, Germann gyármányú készülék B ( g 1 g 2 ) A 78.6 ( g 1 g 2 ) ( g 1 g 2 ) [mm/s] A: készülékállandó, az a kereszmesze, amelyen kereszül a víz ado nyomással a beonba szivárog (a készülék belsõ ámérõje 62 mm), B: készülékállandó, a 10 mm ámérõjû mikroméercsavar felülee, g 1 és g 2 : a mikroméercsavar kezdei és végsõ állása. 3. ábra. TORRENT légpermeabiliás-vizsgáló készülék A vákuumos permeabiliásvizsgáló bármilyen dõlésû síkon alkalmazhaó, ferde szerkezee vagy akár a födém alsó felüleé is mérhejük vele. Az adaoka egy elekronikus egység jelzi ki, memóriájában árolja és onnan számíógépre is menheõ. Mivel a vizsgála roncsolásmenes, a mérés azonos ponon is megisméelheõ, de kb. fél óra szükséges ahhoz, hogy a beon belsejében ismé mindenü a külsõ amoszférikus nyomás uralkodjon A beonfelüle vízáereszõ képességének mérése A GWT-4000 ípusú, Germann gyármányú készüléke a beonok vízbehaolással szembeni ellenállásának mérésére fejleszeék ki (4. ábra), vízszines és függõleges felüleen alkalmazhaó. A hengeres készüléke lecsavarozo szoríópofákkal rögzíjük a beoneshez, melynek megfelelõ apadásá alul ömíõgyûrû bizosíja. A mérés lényege, hogy ado nyomással vize juaunk a beonba. Ehhez a készülék belsejé vízzel megöljük, majd ado nyomással, a csavarmenees fedél be- 6. Kísérleek, mérési eredmények 1. ábláza Kísérlei beonminák fizikai, mechanikai jellemzõi Beonmina Poroziás, V% Tessûrûség, Nyomószilárdság, jele kg/m 3 N/mm 2 S1 11, ,89 S2 12, ,57 S3 12, ,29 S4 14, , Épíôanyag 56. évf szám

4 felülee a vízáereszési vizsgála benedvesíee volna. Így nem vol szükség az elekromos ellenállás mérésére, amellyel a nedves felüleen mér adaok korrekciója végezheõ el. A 2. ábláza a vákuumos mérés eredményei muaja. Az adaoka álalában percenkén olvasam le, így megvizsgálam a lineariás is, mely kb. 2 perc uán kövekezik be (5. ábra). 2. ábláza Beonminák vákuumos permeabiliásvizsgálaának eredményei Beonmina K, 10-6 m 2 L, mm (vákuum- <50% elérésûek jele peneráció) K álaga S1 0,044 13,1 0,044 S2 0,079 18,0 0,071 S3 0,172 26,5 0,158 S4 1,415 44,2 0,600 A légáereszés mérésénél egyérelmû vol a különbség a különbözõ minõségû beonok közö. Az érékeknek helyenkén nagy vol a szórása, ezér kiszámolam azoknak a mérési eredményeknek az álagéréké is, amelyek K együhaója 50%-nál nem muaak nagyobb elérés az álagól. Érdekes, hogy az S1 jelû beonnál az így kapo álag éppen egyenlõ az elsõkén számol számani középpel, az S2-nél és lényegében az S3-nál is csak kis elérés apaszalhaó. A legnagyobb poroziású S4-es sorozanál volak igen kiugró, az álagól %-ban elérõ érékek is. I ezek figyelmen kívül hagyásával számolam elsõkén egy álago, majd azon érékekbõl, amelyek eõl 80%-nál nem nagyobb mérékben érek el. Nem meglepõ egyébkén, hogy a legporózusabb beonfelülenél ilyen nagy mérékû az érékek szórása, hiszen i vannak a legdurvább felülei pórusok, üregek a beonban, amelyeknek az eloszlása ugyanakkor nem felélenül egyenlees. Néhány mérésnél valószínûleg sokkal rosszabb, porózusabb vol a cella ala a beon felülee, így nagyon nagy érékeke kapam. A légpermeabiliás-mérés uán végezem a vízáereszõ képesség vizsgálaai a GWT-4000 készülékkel. A mérõmûszer az S4-es sorozanál nem udam megfelelõen alkalmazni, mer ezek a beonfelüleek már nagyon porózusak volak, a ömíõgyûrû melle nedvesedni kezde a beon. Hiába alkalmazam kisebb nyomás, a mérés nem bizonyul megbízhaónak. Bár a szakirodalomban erre az esere is alálunk képlee, az eddigi apaszalaaim nem ámaszják alá a megfelelõ megbízhaóságo. A Germann GWT-4000 vízáereszõ képessége mérõ készülékkel végze vizsgálaok eredményeinek álagéréké a 3. áblázaban foglalam össze. A beszivárgó vízmennyiség különbségei jól muaják az egyes beonok poroziásának az elérésé. 3. ábláza Kísérlei beonok vízáereszõképesség-vizsgálaának eredményei Beonmina jele q, 10-3 mm/s 1 bar nyomásra S1 0,495 S2 0,579 S3 0, ábra. S3-as kísérlei beonsoroza vízáereszése GWT-4000 készülékkel A kísérlei beonokon végezem mérés Karsen-csöves módszerrel is. Ennek lényege, hogy a Karsen-csöve (üveg mérõpipáka) a függõleges beonfelülere ragaszjuk, és meghaározo felüleen mérjük az idõbeni vízbeszívódás, vagyis hogy ado idõ ala mennyi csökken a vízszin a csõ függõleges szárában. A 4. áblázaban a 26 óra ala bekövekeze vízszincsökkenés adam meg a különbözõ beonokra. A ábláza aralmazza a anszék laboraóriumában számos mérés alapján felállío hozzáveõleges poroziási besorolás is [9]. 4. ábláza Kísérlei beonok Karsen-csöves vizsgálaának eredményei Beon- A beszívódás k, Vízbeszívódási Hozzá armina méréke 26 óra mm/min haárérékek ozó porojele uán, mm ziás, V% S1 12,5 0,008 < 0,04 < 12 S2 18,5 0,012 < 0,04 < 12 S3 78,3 0,050 0,04 0, S4 64,0 0,041 0,04 0, A különbözõ permeabiliási és a poroziásmérés eredményeinek összehasonlíásá az 5. ábláza aralmazza. 5. ábláza Mérési eredmények összehasonlíása Beon- K, 10-6 m 2 q, 10-3 mm/s k, mm/min Poroziás, mina jele (vákuumos (vízáereszõ (Karsen- V% perm. mérés) képesség mérése) csöves mérés) S1 0,044 0,495 0,008 11,76 S2 0,071 0,579 0,012 12,12 S3 0,158 0,922 0,050 12,22 S4 0,600-0,041 14,16 Az 6. ábrán a laboraóriumban mér poroziások függvényében muaom be a három mérés eredményeinek egymáshoz való viszonyá az S1, S2, S3 beonminákon. Mindhárom vizsgála eredményeire hasonló görbe illeszheõ. Épíôanyag 56. évf szám 167

5 6. ábra. Mérési eredmények összehasonlíása: áereszõképesség a poroziás függvényében 7. Összefoglalás A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. A poroziás dönõ jelenõségû a beon arósságá illeõen, ugyanis a különbözõ károsíó anyagok a kapilláris pórusokon kereszül junak a beonba. Egy beonszerkeze aróssága a szilárdsága melle elsõsorban külsõ fedõréegének a minõségéõl függ. A felülei poroziás ezér még fonosabb a beon aróssága szemponjából. A poroziás vizsgálaának öbbféle módszere ismer. A poroziás fokára ualnak a beon víz- vagy gázáereszésének jellemzõi. Jelen munkámban ké mûszerrel végze permeabiliásvizsgála eredményei muaam be. Négyféle beonminõsége vizsgálam, hogy a kapo eredményeke megfelelõen udjam érékelni. Mind a négy minõségi oszályban kilenc próbaesen végezem el a méréseke, így már jól jellemezheõek az elérések. A Torren ípusú vákuumos permeabiliásvizsgáló mûszer alkalmasnak alálom beonok légáereszési jellemzõinek meghaározására. Elõnyei közö szerepel egyszerû és gyors kezelheõsége, az elekronikus mérés és adaárolás leheõsége. A GWT-4000 ípusú vízpermeabiliás-vizsgáló készülékkel is sikeres méréseke végezem. Hasonló eredményeke kapam, min az elõzõ mérésnél, de a vizsgála kivielezheõségé nehezebbnek arom, ovábbá alkalmazása a felüle kismérékû roncsolásával is jár. A mérési eredményeke összehasonlíoam a felüle poroziásának meghaározására hagyományosan alkalmazo Karsen-csöves vizsgálaal, a különbözõ módszerekkel hasonló eredmény kapam. A vizsgálaoka a T sz. Felülevédõ anyagok permeabiliása c. OTKA kuaás ámogaásával végezem. Lekorála: Balázs György professor emerius, ny. egyeemi anár. Irodalom [1] CEB-FIP Model 1990, Final Draf d : Classificaion by Durabiliy [2] Dr. Balázs György: Barangolásaim a beonkuaás erüleén. Akadémiai Kiadó, Budapes, [3] Wesche, K.: Bausoffe für ragende Baueile 2. Bauverlag GmbH, Wiesbaden-Berlin, [4] Bamforh P. B.: The relaionship beween permeabiliy coefficiens for concree obained using liquid and gas. Magazine of Concree Research, 1987/3. No [5] Torren, R. J.: A wo-chamber vacuum cell for measuring Maerials ans Srucures, 1992/7. 25, pp [6] Torren permeabiliásvizsgáló, használai úmuaó, [7] Torren, R. J.: The Gas-Permeabiliy of High-Performance Concrees. ACI Publicaion, pp [8] GWT-4000 Insrucion and Mainanance Manual, [9] Paksi aomerõmû hulladékároló ép. echn. kidolgozása 1. sz. jelenés. BME Épíõanyagok Tanszék, Budapes, [10] Balázs Gy. Tóh E.: Beon- és vasbeon szerkezeek diagnoszikája I. Mûegyeemi Kiadó, Budapes, [11] Wimann, H. Folker: Paraphrases on Concree. Aedificaio Publishers, Freiburg, Épíôanyag 56. évf szám

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH Miskolci Egyeem és CASAR Drahseilwerk Saar GmbH GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TÖBBTÁRCSÁS SÚRLÓDÓ HAJTÁS ERŐJÁTÉKÁNAK ELEMZŐ VIZSGÁLATA A TÁRCSAKOPÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL PH.D ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Faanyag rugalmas állandóinak dinamikus meghatározása, összehasonlítása. Dynamic determination and comparison of wood s elastic constants

Faanyag rugalmas állandóinak dinamikus meghatározása, összehasonlítása. Dynamic determination and comparison of wood s elastic constants Faaag rugalmas állandóinak dinamikus meghaározása, összehasonlíása Horváh Miklós, Divós Ferenc A faaag rugalmas állandóinak ismeree hasznos információ ad az élőfák aagi minőségének megismerésében, a fűrészáru

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje Széchenyi Isván Egyeem Járműpark üzemeleési rendszere vizsgálaának Markov ípusú folyamamodellje Dr. Zvikli Sándor f. anár Széchenyi Isván Egyeem, Győr Közlekedésudományi konferencia Győr, 2 március 24-25

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Hő- és áramlástechnikai gépek I. Felkészülési kérdések kidolgozva

Hő- és áramlástechnikai gépek I. Felkészülési kérdések kidolgozva Hő- és áramlásechnikai gépek I. Felkészülési kérdések kidolgozva I. Definíciók, alapfogalmak (2x5pon) 1. Hőerőgép és hőközveíő gép Hőerőgép: Azok a hőechnikai gépek, melyek üzelőanyag elégeésével hőenergiá

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

kapcsolt energiatermelésre

kapcsolt energiatermelésre ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 2.6 Energeikai fafelhasználás kapcsol energiaermelésre Tárgyszavak: kapcsol energiaermelés; biomassza; Spilling moor; gazdaságossági elemzés.

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus NYGUDOMÁNY ÉS ECHNOLÓGI NSZÉK nyagechnológia (Hegeszés, hőkezelés) Hőkezelési eljárások Dr. Paloás Béla - dr. Némeh Árpád paloasb@eik.bme.hu hőkezelés célja szöveszerkeze válozaásával a kíván mechanikai-

Részletesebben

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó Ú Í ú í ó ő ő ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó ó ő ű í ó Í í ó Ü Í ő Ó Ó Ó Ú Ó Ó í ü ú ú ű í ó ó ő ó í í ú ú ő ő ő ü ő í í í ő ó í ó í ő í í ő í í í ő í ő í ő í í ő í ü ú ü ü ú ó ó ő ó ú ó í ó ó

Részletesebben

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében A hiperbolikus diszkonálás alkalmazása az opimális szabadalmak elméleében Nagy Benedek Absrac: Gazdaságpoliikai dönések során gyakora szükséges azonnali kölségek és hosszú időn á realizálódó hasznok, vagy

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK endszerek Tanszék HİMÉSÉKLETFÜGGİ ELLENÁLLÁSOK Alapfogalmak és meghaározások ELLENÁLLÁS-HİMÉİK (Elmélei összefoglaló) Az ellenállás fogalma és egysége Valamely homogén, végig állandó kereszmeszeő vezeı

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Nyújtáskor mindkét irányban méretüket növelő polimerek Vannak olyan különleges anyagok, amelyek mérete nyújtáskor mindkét irányban megnő. Ezeket kezdetben antigumi -nak nevezték,

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. február (164 188. o.) Gábor amás kiss gábor dávid kovács péer A moneáris serilizáció haékonysága és kölségei Kínában A szerzők Kína moneáris poliikájá, azon belül

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK II./. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK A FOGASKEREKEK FUNKCIÓJA ÉS TÍPUSAI : Az áéel (ahol az index mindig a hajó kereke jelöli): n ω i n ω A fogszámviszony (ahol az index mindig a kisebb kereke jelöli):

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

EPS 1,46 XPS 1,46. Ásványgyapot 0,75. Nemes vakolat 0,88. Cementvakolat 0,93. Víz 4,186

EPS 1,46 XPS 1,46. Ásványgyapot 0,75. Nemes vakolat 0,88. Cementvakolat 0,93. Víz 4,186 Kvona Kovács Tamara Épíészmérnk, Okleveles Léesíménymérnk Dr. Lakaos Ákos* PhD f. docens Tanszékvezeő-helyees, laborvezeő Nemze Kválóság Program - Magyary Zolán poszdokor szndíjas Debrecen Egyeem Műszak

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 2015. okt. 3.

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 2015. okt. 3. Előadásvázla Kerészmérnök BSc szak, levelező agoza, 05. ok. 3. Bevezeés SI mérékegységrendszer 7 alapmennyisége (a öbbi származao): alapmennyiség jele mérékegysége ömeg m kg osszúság l m idő s őmérsékle

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Preprufe 300R & 160R

Preprufe 300R & 160R Építmények szigetelése Preprufe 300R & 160R Elõre felhelyezett szigetelõ membrán, mely a ráöntött betonnal ragasztott kötést alkot, megelõzve a vízvándorlást. Felhasználása alaplemezek alatt és alapfalazatokra.

Részletesebben

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME)

Erőátvitel tervezése. Tengelykapcsoló. Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) Erőátvitel tervezése Tengelykapcsoló Magdics G. (LuK Savaria) Trencséni B. (BME) 1 Tervezési feladat 1. Méretezéshez szükséges járműadatok meghatározása: Motornyomaték, beépítési környezet, csatlakozó

Részletesebben

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 KOIMTEX MIKROKPCSOLÓ CSLÁD mikrokapcsolók a vezérléstechnika, az irányítástechnika, az automatizálás igen fontos elemei. Jellemzőjük a nagy mechanikai

Részletesebben

Ó Á Á Í Á ő ő ő ő ű ő Í ü ú ű ú ú ü ü ő ú ő ő ü ű ü ő ő ü ő ő ő ő ú Á Ú ú ő ő ő ő ú ú ü ő ő ú ú ő ü ü ü Í Í ő ü Á ő ő ő ú Í ü Ó Á Á Á ű Ó Á Á Í Á Á Í ü Í ü ő ő Ú ú ő Í ü ü Á ÍÁ ú Í ő Á Á Ó Á ú ő ő Á Ó

Részletesebben

ííó í í Ú ú ó í ü úó Ú ö ó Ú Ű Í ó ö ó ö ö Ö íí Öó ó Í Ü ó í í Ö Ú Ú ó ö ú ó í ú Í ó Í Ó ó ö ü ó íü ó ÍÜ ó ó ú í ó í ó ü í ó ó Ö Ú Ú Í í ÍÍ í í Í íó ú í íó ü Í í Ü Ú í í ü ü í Ú ó Í ó ö ú í ö ú ö ó í ó

Részletesebben

Í ó Ü Á Ü Ü Ü Ú Ü Ü Á Ü Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ű Ü Ü Í Í Ü Ü Ü Ü Ü Í Á ó Á Í Í Í Ü Á Í Í Ü Í Ü Ü Ü Í Ő Á Á Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Í Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ó Á Á Á Ü Í Á Ü Ü Í Í Ü Ü Ü Í Í Á Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Részletesebben

ó ó ó ó ó ó ö ö ú ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó ó ö ó Ú ú Ő ü ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ü ü ó ó ó ó ó Ö ö ó ó ő ó ó ó ó ő Í ő ö ó ó ő ö ö ÍÍ ű ó ő ó Í ó ő ó ó ó Íó ó ó ö ó ó ö ő ö ó ó ő ű ó ó ö ó ü Í Í ó ö ó ő ó ő ő

Részletesebben

ó ó ó ö í ő ó ő ó ű ö ő ü ö ő ő ű ó Ő ű ö ö Ó ő ö ü ő ű Ó ú ő ő ű ö ő ú őí í ó ú í ó ó Ú ö ó ö ö ő Ú í ó ű ó ő ő ő ó ö ö ö ó í ó ó ő ó ö ö í ü ő í ő ö ó í ű í ó ó í ö ő ő í í í í ő ó ű ó ő í ú ó í ö ó

Részletesebben

ö Ö Ó ö ő ú Ö őú ü Ö ü ő Ó Ö ó Í ő ö ő Í ö ő ő ő ő ó ő ő ű ú ő ú ő Ó ó Ó ú Í ú ő ö ő ő ö ó ü ő Í Í ű Ö ő ü ó ö ü ó ú ő ó Í ü ő ó Í ó ő ő Í ó ü ü ű ű ü ű ü ű ő ó ó ö ö ő Ú ó ó ő ó ö ő Í ó ö ö Í ú Ó ó Í

Részletesebben

ö ü í ö Ü ó í ü ü ó í ó ö í ö ö ü ö ö í ö í ü í Ü í ó í Ú í Ő ú ü ü ö Ü ö ü ó ú ö ó ó í ű í ú í ó ö ö ü ú ö í ö ö Ü ó ó ü ü ü ó í ű ö ö ű ö Ü ö ö ü ö ö ö ü í ü ö í ó ö ú í ö í ü ó ó ó ó ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í ö ö Ö ó ó ü ű ö Ű Ö í ű ü ö ö ó ü ű ö Ö ü ö ö í ö í Ö ű ö í ü ö ö ü ű ö í ó ű ö ö ó í ü ö ű ö í ü ö ú ú í ö ü ö ó ü ö í ö Ö ö í ó ö ü ó ú ö í ó ö ü ó ü ű ö í ü Ű ö ó ö ö ö ö ü í ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö

Részletesebben

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í í ö ü í ü ü ú ó ü ö ö í ü ü ö ü ö ű ö ó Í í ö ü ö ö ö í ö ü ü í ó ü ú ü ö ü í ö ó í ü ú ó ü ö ü í ö ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í

Részletesebben

ö ú ó ó ó ö ö ö ő ó ó ö ö ú ő ó ó ö ő ö ú ő ü ő ö ú ö ő ó ő ü ő ü ó ö ú ű ö ó ö ú ű ü ú ó ü Í ü ó ő ó ö ö ó ó ő ő ő ó ó ő ő ő ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ö ú ó ő ő ó ó ő ő Í ő ő ú ő ó ó ó ó ö ö ő ő ó ó ő ő ű

Részletesebben

Ö ö ö Ü ó ó ö ö ö ö Í Í Í Í Í ü Ü Ü ó Ü ü ü ü Üü Í ÍÜ Íü Ü ü ó ÍÜ ÍÜ Íü Ü ó ü Ü ó Ü Íü Ü ü ó ü ó Ö ö Ú ó ó ö ö ű ű ó Ö ó Ö ó ÍÜ ó Ü ó ó ó ö ü ó ó Ü ó ó ö Ő ö ö ó ó ó ó ó Ú ó Ú ó Ü ü Ü ó ü ó ü ó ó ó ö Í

Részletesebben

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam ME ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam BSc 10. előad adás 2010/2011. tanév, 2. félévf E) AZ ÁLLAPOTTÉNYEZŐK K HATÁSA Előad adó: : Dr. Lukács János J egyetemi tanár Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai

Részletesebben

ú ü ű Í Í ű Í ű Í Ü Í Í ú ú ű ú Í ú ú Ü Í ű ú Ü ú ü ű ú ú ü ű ú ú ü ű ú Í ú ü ű ú Ü ú ú Í ú ü ú ü Íű Í ú Í ú ú ú ű ú ű ú ü ú Ü ü ú ű Ü ú ú ű ű ű ú ú Í ű ű Ű ű Ü úü ü ű ű ú ü ü ű ú Í ú ú ü Ú ű Í ü ű ű ü

Részletesebben

ü Í Ö ö ö ö

ü Í Ö ö ö ö ö Ő ü Í Ö ö ö ö Í ö Ü ü ö Ö Ü ö ö Ó Ö Ő Í Ő Ö ö ö ö ü Ó ü Ü ü Í ű ü ü ü ű Í Ó ü Ó Í Ó Ü Ü ö ü Ó ö ű Ü ö ö ű ö ö Ö ö Ö ö ű ö ű Ö Ö Ö ö ö Ö Í Ü Ó Ö ö Ü Ü ü ü ű ö ö ü ü ö Ö ű ö Ö ű ú ü ű ű ö Ü ö Ú ü ú ö Ü

Részletesebben

Ú Ó Ö ö ü ö ö ö Í ö Ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ú Ü Ú ü ü Ó ü ü Ő ö Ú Ó ű Ú Ó Ö ö Ú Ó Ú Ó ö ű Ú Ó Ú ö ű Ú Ó Ú Ó ö Í Í Ú Ö Ú Ó Ü Ó ö Ú Ó Ú Ó Ő Ő Ő ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö Ő Ó ü ü ö ű ü ű ű Ó ü Ü ö Ü Ú Ó Ó ö ű Ü ö Ú Ú ö

Részletesebben

ü ö ö ö ó ö ö ö ö ö ö Ü Ü ö ö ó ö ö ü Ú Ü ö ö ö ö ü ü Íó ö ó ö Ö Ö ö ó Ó Ö Ö Í Ö Ö Ő Ö Ö Í Ő ó Ő ó ó ö ó Ü ó Ü ű ö ó ó ö Ö Ő ó ó Ő Ó ó ó ó ó ü ü Ó Ü ü Í ó ű Í ó ó ó ű Ó ó ó ó Ü ó ö ó ü ö ö Ó ó ó Ö ű Í

Részletesebben

ő ü Ú ö ő ü ö ü Ó ú ő ő Ú ő Ú ő ü ü ő ő ö ö ő ü ő ő ő ő Ü Ö ü ő Ú ő ü ü ő ö ü ö ö ő ö ö ő ö ő ú ő ő ú ü Ú Ó ű ö ő Ü Ő ö ő ő ö ö ü ő ő ü ő ő ö ö Ö ü ü Ő ő ü ő ú ő ő ö ő ö ú ö ő ö ő ü ú ő ő ő ő ő ő ü Ú ö

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II.

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. Gerse Károly KAZÁNOK II. BME Energeka Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapes, 04 Gerse Károly: Kazánok II. Első kadás Szerző jog Gerse Károly, 04 ISBN 978-963-33-00-8 (Nyomao váloza)

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Különleges polimerek igényes alkalmazásokban A poli(éter-éter-keton) hőállósága mellett egy sor előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a földgáz- és kőolajiparban

Részletesebben

l i nda b we si mpl i f y c on str u ction LindabConstruline Lindab Z-C-U profilok Műszaki információ

l i nda b we si mpl i f y c on str u ction LindabConstruline Lindab Z-C-U profilok Műszaki információ l i nda b we si mpl i c on sr u cion LindabConsruline Lindab Z-C-U profilok Műszaki információ Lindab Consruline Z-C-U profilok Lindab Consruline Z-C-U profilok Műszaki adaok Műszaki adaok Z profilok Kereszmeszei

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Jakab Endre egyetemi docens Dr. Zsiga Zoltán foiskolai docens Miskolc, 2001 1. Általános ismerteto A bemutatandó

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1 2.2 1.1 Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással Tárgyszavak: átlátszó műanyag; fröccsöntés; dombornyomás; hibalehetőségek; új technológiák; extrudálás;

Részletesebben

Jegyzőkönyv. fajhő méréséről 5

Jegyzőkönyv. fajhő méréséről 5 egyzőkönyv a fajhő méréséről 5 Készíee: Tüzes Dániel Mérés ideje: szerda 14 18 óra egyzőkönyv elkészüle: 8 9 4 A mérés célja A felada egy szilárd anyag fém fajhőjének közelíő meghaározása. Ugyan ma már

Részletesebben

ÉPÜLETEN KÍVÜLI VÍZELVEZETÉSI- ÉS DRÉNCSŐ RENDSZEREK Termékismertető Pragma OD és Pragma + ID csövekhez

ÉPÜLETEN KÍVÜLI VÍZELVEZETÉSI- ÉS DRÉNCSŐ RENDSZEREK Termékismertető Pragma OD és Pragma + ID csövekhez PIPES FOR IFE PRGM PP ÉPÜETEN KÍVÜI VÍZEVEZETÉSI- ÉS DRÉNCSŐ RENDSZEREK Termékismereő Pragma OD és Pragma + ID csövekhez Pipelife épüleen kívüli vízelvezeő rendszerei eljeskörű és bizonságos megoldás nyújanak.

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA A polipropilén és az ütésálló polisztirol préslég-formázhatóságát befolyásoló tényezők Speciális nukleáló adalékok bekeverésével drasztikusan megnövelhető a polipropilén béta kristálymódosulatának

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

Ünnep a könyvnek és a magyar nyelvnek

Ünnep a könyvnek és a magyar nyelvnek V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T É V F O L YA M, A B Á N

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsadás Pszichológiája Tanszék

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Eövös Loránd Tudományegyeem Hallgaói Karr- és Szolgálaó Közpon Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Budapes, 2012. január 30. Képek forrása: ELTE Online, ELTE Karr, Nők Lapja

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

5. konzultáció. Kovács Norbert SZE GT. Bertrand-duopólium. p 2 A 2. vállalat termékei iránti kereslet Bertrand versenyben. p 1

5. konzultáció. Kovács Norbert SZE GT. Bertrand-duopólium. p 2 A 2. vállalat termékei iránti kereslet Bertrand versenyben. p 1 5. konzuláió Kovás Norber SZE GT Berrand-duoólium A. vállala ermékei iráni keresle Berrand versenyben q 0 q a / b q a / / b q Az árverseny: Profimaximum a Berrand-modellben Ha a, akkor q és q b Ha a, akkor

Részletesebben

Az ejtősúlyos behajlásmérésben rejlő lehetőségek korszerű pályaszerkezet diagnosztika

Az ejtősúlyos behajlásmérésben rejlő lehetőségek korszerű pályaszerkezet diagnosztika Az ejtősúlyos behajlásmérésben rejlő lehetőségek korszerű pályaszerkezet diagnosztika Sik Csaba okleveles építőmérnök, laboratóriumvezető H-TPA Innovációs és Minőségvizsgáló Kft. Pályaszerkezet-vizsgáló

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

í ó ü ó ö ö ü Ö úü ó ó ő ö ó ó ő Ü ú ó ú ö ó ó í ó ö ö ú ó ő ü ö ö ó Ó ö ő ö ő ó ű ó í ó ő í ö ő ü ö ö ő ó ő ó í ó ö ö ü ő ó ü ű ű ó í ó ö ö ü ó ö ó Í ó í ö ű ó ó ú ü ö ó ó Ü ó ó ó Ú ó í Ü ö ö Ü ú ü ö

Részletesebben

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Lisz szobor a Városházán Lapzára uán érkeze a hír, hogy elkészül az a Lisz Ferenc szobor,

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

í í Ü í í í Ü Ű í Ó Ó Ó Ő ú Ü Í í Ó Ü Ü Ü ű í í Ü Ü í Ú í í í Ú í Ó í ű Ö ú í Ü Ü Ö Ó ű í Ő Ó Ó í Ü Ő Ó Ü Ó Ó Ü ű Ü Ó ű í Ó Ő ű Ó Í Ő Ő Ó Í í ű ű í ű í ű ű í í ű Ó Ó í í í Ü í Ü í Ó í í í í Ü í Ü Ó Ü Ó

Részletesebben

ő ő ü ú ó ü ő ü ó ó Ö ő ő ó ő ő ó ó ó ő Á ó ü ó ő ő ő ó ó ó ő ó ó í ó ő ő í ő í ő ó í í ú ó ó ó í ó ó ü í ú ő í ü ü í í ó ű ű ó ü ü í ő í ü í ó ő ő ü ű ű ű ó ü ő í ó ó ő í ú ü ő ú í ő í ő ő ó ó Ö Ö í ú

Részletesebben

ü ü ö ú í ü ö ü ő Ő ö ú ü ö ó ö ü ó ü ő ö ö ö ö ő ü ü í ü ö ü ö ó ó ú ő ö ú ó ö ő ő ö ö ö ő ö í ö ú ő í ö ú ö ó í ó ü ó ő ó ő ó ó ö ü ó ő ú ó ó í ő í ó ü ö ó ö ü ő óí ö í ó ü íí ó ö ő ő ü ó ó ó ü ú Ö Ó

Részletesebben

ó ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó Á ó Ö ó ú ó ó ó ó ó ü ű ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó í ó ó í ó ü ü ű í ó ó ó íí í í ó ü ó í ó í í í ó ó ó í ó ó í ó ó ü ó ó ü ó ó ó ű ü ó ű ü Ő í í ü í ü ú ű ó í ü ó í ó ü ó í í ó Ö

Részletesebben

ö ö ö ó ö ó ó ó ő ö ó ü ü ö ő ö í ő ü ü í Í ö ó Í ó ö ö ö ő ő í ó ö ü ő ő ó ú ü ó ö ú ú ü ó ü ó ó ó ö ü ü ó ö ő ó ö ó ő ő ö ü ó ó ü ú ő ó ú ö ö ú ö ö í ü ö ő í í ö ó ű ő ó ö ö ü ő ü ö ő ö ő ú ő ö ö ő ő

Részletesebben

ö Ö ü ö Ü Ö Ö í ó ü ü ö ö ö ö í ó Ö ö ö ö í í í ó Ő ü Ö í ö ü í í ó Ö Ö ü í ó í ü í ó ó ó ü ó ö ü óű ű ö ü ö ű ö ü ó Ü ö ö ú ü ö í ó ó ö ö í Ü ú Ú ü í í í ü ó ö ö í ú ó ó í ó ü ö Ö ö í Ő í ö ö ü ó ó í

Részletesebben

Á ö Ó ű ö Ő Ö ö ű í í í ö Ó ó ó ú í ö Ó ú ö ó ö í ö Ó í ö ó í í í ö Ó ó ó ó ö í í ö Ó ó í í í í ó Ó í í í ó ó í í ü í ü ö ó ó ö ó ó ö í ö ö ó ó ó í í ó í í ö í ú ö ö ó ú ű í í ú ó ö Ó ú ö ó ú ú ö ö ó í

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63A Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 2 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö ü ü ö ü ó ü ü í ü ó ó ö ó ó ö ö ü ö ö ü í ü ü ü ö ó ü ö ü ú ö ö ö Ö ü ó ó ü ü ó ó ó ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö

Részletesebben

MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL

MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL XI. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2011 Miskol, 2011. agszs 29-31. MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL Lafer Imre 1 1 BME Geoehnikai Tanszék,

Részletesebben

Í Í í ő Í Ö Ú Á ó Á Á ő ó Á ü Ó ő ő ő Ö ú ő í ö ú ü Í í Ó ó Ó ú Í ó Ó Í Ú Ó Ő Ó ö Ó Őí ö ö í í ó Á őí ő ó ő í ú Í ó ó ó Í ö ő Ő í Ó ő Ó í Ó Ó ö ú ö ú ö ú ő Í í ó Ó Ó Úú ö Ő ö Ó ú ó ó ó Á í ó ó ö ú ö Ó

Részletesebben

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő í í ú í í Ö Ű Ö Ő Ó ö ő ü ü ö ú ú ő ő ő ő ő ő ö ö ú í ö ö ú ő Á ő ö ő ő ó ö ö í ő ü ő ő ő ő ü ű ö ő ó ő ő ő ü ü ö ő ü ö ő ő í ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü

Részletesebben