A Ptk (2) bekezdése védelmében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében."

Átírás

1 szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos szv. egyeemi anár, az MTA rendes agja ekinélye eljes súlyával ve rész az eddig folyamaban vol "auópálya díj perekben", amikor mind a Dabasi Városi Bíróságon, mind a Fovárosi Bíróságon perel alperesi koncessziós ársaságok részére készíe, illeve rendelkezésre bocsáo anulmányában végkövekezeéskén leszögeze: "a Pk (2) bekezdésében bizosío megámadási jog az auópálya-használai szerzodések díj viáiban fogalmilag kizár". A Dabasi Városi Bíróság - ez ido szerin nem jogeros - íéleében meghajol az érvek és a ekinély súlya ala, míg a Budapesi -ll. kerülei és a Fovárosi Bíróság az ellenées álláspono ámogaó indoklás éreze erosebbnek, és a szolgálaás-ellenszolgálaás feluno arányalanságá megállapíó jogeros keresenek hely adó íélee hozo. Tekineel arra, hogy Vékás Lajos feni anulmánya jelen folyóira korábbi számában megjelen, leheosége kérem a Szerkeszoségol észrevéeleim összefoglalására, hogy az ellenées álláspono ámogaó nézeeke is módjuk legyen az érdeklodó'knek megismerni. Természeesen elismerem a polgári jog köziszeleben álló anárának nálam szélesebb köru udományos ájékozoságá, a nemzeközi összefüggések mélyebb ismereé, mégis azzal a - jóllehe szerényelen - felevéssel élek, hogy (noha udom, hogy Vékás Lajos a róla is elneveze ügyvédi irodának alapíó agja) a mindennapos jogalkalmazás során alkalmazhaó és alkalmazandó eszközök és szemléle ekineében az ado kérdéskörben kövekezeései viahaóak, so viani valóak. Ez kíséri em meg az alábbiakban kifejeni. Szerzo mind a szóban forgó örvényhely álalános érékeléséból (1.), mind az auópálya-használai szerzodések sajáosságaiból (.) arra a kövekezeésre ju, hogy ez uóbbi ekineében az ado megámadási leheoség fogalmilag kizár, mer - álalában is nehezen egyezeheo össze a piacgazdaság köveelményeivel, - különösen megnehezíi alkalmazásá, ha a köeleze szabad árképzésé állami beavakozás (min az auópályakoncessziók körében) korláozza, - egyenesen abszurdnak ekinheo olyan körben (így az auópálya-használai szerzodések eseében), ahol kello piaci alernaívák és megfelelo összehasonlíó adaok hiányában a megámadási jog megíéléséhez a örvény és a bírói gyakorla álal megkíván forgalmi éréke nem lehe megállapí aní. 1. A Pk (2) bekezdésének álalános érékelése A. Szerzo véleménye szerin a Pk. árgyi szabálya a magánauonómiába páralanul ág bírói beavakozás engedo norma, amely jelenlegi formájában a piacgazdaság elveivel szine összeegyezeheelen. Nem viaom, hogy a piacgazdaság álalános elveihez képes a árgyal norma kivéel jelen. Axiomaikusnak unik viszon számomra az a éel is, hogy a feluno érékarányalanság, illeve a laesió enormis éele régóa megoszja a jogászársadalma. Nem viahaó ugyanakkor, hogy ké rendkívül fonos alapelv kollíziója nyomán kerülhe sor alkalmazására. Hiányolom ezér Szerzo anulmányából annak a riviális alapveésnek a megjeleníésé, mely szerin ehá a 201. (2) bekezdés fennarása elleni érvek a forgalombizonság szemponjai, az ellenées álláspon pedig az érékarányos'ság alapelvé részesíi elonyben. Az Alkománybíróság gyakorlaában rendszeresen eloforduló dilemma az egymásnak vél, vagy valós okból ellenmondó alapelvek összeegyezeés ének problemaikája. is hasonló kollízióról van szó, azonban a mérlegelés a jogalkoó már elvégeze és meghaározo eseekben az érékarányosság köveelményé súlyosabbnak íéle a forgalombizonság köveelményénél. Nem érdekelen ény, hogya leguóbbi Pk. módosíás során ugyan felmerül a Pk (2) bekezdése örlés ének szükségessége, azonban végül is elmarad. A konkréjogviá konkré felek viszonylaában a bíróság elé áró feleknek viszon (az eseleges jogalkoói kéelyekol függelenül) olyan dönésre lehe és kell számíaniuk a bíróságól, amely a haályos jog alapján végzi el az érdekek üközeésé. Ezér nem láom meghaározó jelenoségunek az elmélyülés az évi V. örvény megalkoása körüli szemponok mérlegelésében, fonosabbnak arom helyee a norma álalános érékelése szemponjából annak jelenre gyakorol haásá és jövóoeni esélyei. A feluno arányalanság miai megámadási jog hívei az a nézee képviselik, hogy kivéeles eseekben módo kell kapnia a durva jogsérelme szenvede félnek arra, hogy önmagában a (a jogalkoó álal eljes köruen elozeesen fel nem mérheo, ezálal axációba nem szoríhaó körülmények folyán kialakul) szélsoséges érékarányalanság mia is a szerzodés érvényességének kérdésé bíróság elo viahassa. Az ellenées álláspon szerin akármilyen méréku az érékarányalanság, a szerzodésköéskori akara és az üzlei bizonság szemponjai meg kell, hogy elozzék a szolgálaásokellenszolgálaások viszonylagos egyenérékuségéhez fuzodo érdekeke. Szerzo anulmánya összefoglalásában kinyilváníja, hogy a jelenlegi auópálya-használai díjak szerine sem reálisak, még kevésbé igazságosak, de ual rá, hogy az e éren jelenkezo ársadalmi feszülségek és konflikusok feloldására a Pk (2) bekezdése nem megfelelo jogi eszköz, mer nem alkalmazhaó. Adós marad azonban a helyee helyesen alkalmazhaó eszköz megjelölésével. ~ 1

2 404 MAGYAR JOG szám Természeesen feniekkel nem az mondom, hogy az üdvös cél elérése érdekében jogellenes eszközöke is fel szabad használni, és az sem, hogy csak akkor lehe egy ado jogalkalmazás kifogásolni, ha van helyee jobb. Tágíani kívánom viszon azok poziív szemléleé, akik ugyan kriikusan ekinenek a Pk (2) bekezdésének, min jogi normának hibáira, de erényei is keresik. Éppen az M- auópálya konkré díjviája is bizonyíja az ado árgyú szerzodés megámadás leheosége ovábbéleésének szükségességé, és a öbb ezer éves joginézmény élerevalóságá. A Fovárosi Bíróság dönése nemcsak a felhívo jogi norma szövegének, de a felén úli sérelem miai megámadási leheoség mellei mindenkori szemponoknak is megfelel, so ökéleesen konform a LB PK. Állásfoglalásával is. Min ualam rá, a norma megszüleésének és ovábbélésének meghaározó indoka, hogy lehenek olyan eseek, amikor olyan súlyos sérelme szenved az érékarányosság köveelménye, hogya reparációhoz fuzodo érdekek megelozheik a forgalombizonsághoz és az üzlei éle bizonságához fuzodo meghaározó fonosságú szemponoka. Nem udom, hogy az ellenées néze képviseloi az is elfogadhaónak aranák-e, ha a Gyor-Hegyeshalom auópálya 43 km-es szakaszán nem a jelenlegi 1300, hanem F lenne a díj, vagy annál is öbb. Lehenek - és amin a példák igazolják, vannak is - olyan eseek, amikor a körülmények alakulása folyán (melyeknek akárcsak közelío ponosságú körülírása sem leheséges) anélkül szenved az érékarányosság köveelménye súlyos sérelme, hogy az egyéb szerzodésmegámadási kaegóriák bármelyikébe az ado ényállás beilleszheo lenne. Ezek és kifejezeen ezek azok a ényállások, amelyek specifikusan a Pk (2) bekezdésének körébe vonhaóak. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen kövekezményekkel jár a konkré eseben a norma léezése és annak kövekezees alkalmazása, és ha megvizsgáljuk, hogy annak hiánya vagy szú1cío érelmezése mire vezee volna, nyilvánvalóan lánunk kell, hogy Vékás Lajos állásponjá az összehasonlíás eredménye nem ámogaja. Számolnia lehee és kelle volna a koncesszoroknak azzal, hogy amikor Magyarországon a ermékek árai és a szolgálaások díjai kialakíása során legfeljebb a nyugaeurópai vagy az az némileg meghaladó összegekkel kalkulálnak a ermeló1cés a szolgálaók álalában, akkor ó1csem függeleníheik maguka sem a gazdasági, sem a jogi köveelményekó1 azzal, hogya nyuga-európai áraka is jelenosen meghaladó áraka kísérelnek meg érvényesíeni. Különösen igaz ez, ha - amin ez nem kizárhaó, so a konkré eseben lefolyao bizonyíási eljárás ez igazola - egyérelmu szakéroi vélemények szerin a konc ess zor üzlei evékenysége háerében a ényleges kockázavállalás súlya a szokásosól lefelé lényeges mérékben ér el. B. Túl azonban azon, hogya Pk (2) bekezdése a haályos magyar polgári anyagi jog része, és min ilyen a jogalkalmazókra nézve és jogalanyokra nézve is köelezo, kiemelendo, hogy még az EU Magyarországra vonakozó jogközelíési és a agállamokra vonakozó jogharmonizációs köveelmények melle sem vonhaó abba a körbe, melyek rövidebb-hosszabb ávon haályon kívül helyezésé kell, hogy eredményezzék. lyenre Szerzo sem hivakozik, holo, ha ilyen köveelmény lenne, akkor - min állásponjá aláámaszó érve - nyilván szerepelené. Még a anulmány is elismeri, hogy a jelenlegi, és a hazai jogfejlodés mindig is jelenosen befolyásoló oszrák haályos jogban akuálisan is jelen van a szerzodések uólagos bíróság eloi megámadás ának leheosége a szolgálaás árviszonyaira alapíoan. Ugyanakkor a megengede részlekérdések körébe arozó - még az EU jogharmonizáció szemponjából is - hogy a magyar haályos jog a megámadás szubjekív feléelé nem elozeesen, hanem uólagosan ámaszja csak a Pk (4) bekezdésében ír körben. C. Szerzo szerin a norma bírói alkalmazása a 80-as évekol kezdve megszoríó jellegu, ami mind az alkalmazás körének szú1cíésében és a megámadás feléelének szigorodásában, mind pedig a kövekezmények levonásánál megnyilvánul. Téves projekálás azonban a PK állásfoglalás egészen más korábbi bírói gyakorlaal szemben más célból és más körülmények közö hangsúlyozo, az alkalmazás szukíése irányába haó szemléleé a viao helyzere úgy adapálni, melynek során figyelmen kívül marad az ado jogviszony sajáos jellege. Félrevezeo a feléelek szigoríás ára álalánosságban hivakozni, hiszen az alkalmazási kör szú1cíése meghaározo feléelek mellei meghaározo okokból örén, melyek nem vonhaók egybe valamennyi felmerülheo jogvia árgyával és céljával. Az a körülmény, hogyaörvényszöveg szerkeszésekor az auópálya díjakra nem gondolhao ajogalkoó, ermészeesen önmagában nem zárja ki annak alkalmazásá. A jó kodifikáció és az inuiív bírói jogalkalmazás együesen képes rá - jó eseben öbb száz éven kereszül is - hogy válozó, áalakuló körülmények közö is válozalan norma jusson érvényre. A bíróságnak az ilyen perekben nemhogy az alperes, vagy a felperes, hanem együesen a peres felekre gyakorol, ezen kereszül a ársadalomra gyakorol összhaásában kell megíélnie a perbevi jogo, ennek kereében ehá az a szabály is, hogy "az ese összes körülményé mérlegelni kell". A ársadalomra gyakorol haás ala ermészeesen nem valamilyen populisa szólamo érek, hanem az, hogy - nem felunoen arányalan-e egy szolgálaás Magyarországon, ha jelenosebben drágább, min bárhol másu Európában - nem indokolalan-e ez a drágaság és nem mérsékelendo-e, ha a háerében - rosszul megbecsül forgalom, ugyanakkor - az elvárhaónállényegesen alacsonyabb sajá vállalkozói kockázavállalás - az alapíói okében indokolalanul úlérékel alapíói szellemi appor, sb. áll.

3 ,1:, r'-' szám FÓRUM 405 '-~ j-.;!, i. r -1* f, D. A bírói gyakorla eloreláásá muaja az a kövekezees kiarás, mellyel a kezdeekol nem engede annak a gyakran elég szoríó nyomásnak, hogy meghaározza a Pk (2) bekezdés alkalmazásához szükséges, álalánosságban irányadó %-os méréke. Ahogya %-os mérékre nézve nincs és nem lehe eleve kizárhaó, vagy bizos méréke megjelölni, ugyanígy nem lehe a súlyos érékarányalanságra vezeheo és ennélfogva indokolan bíróság elo megámadhaó ényállásoka eljes köruen máskén, min magára az érékarányalanságra ualással kodifikálni. E. A anulmány szerin a Pk. 4. (4) bek. analógalkalmazása(ehányilván ezena címen az ilyen kereseekeluasíása) úján, "módo lehe alálni arra, hogy ez ne öszönözze a szerzodofele gondalan, felelolen eljárásra a szerzodésköésnél". Ezzel szemben a véleményem az, hogy ez az öszönzés nem a megámadó félnek, hanem a másiknak kellene megkapniaaz érékarányosságiköveelmény kivéelesensúlyos sérelme eseén az kövekezeesen számonkéro dönésekkel. (A konkré veszély ugyanis a perbeli és az ahhoz hasonló jogviszonyok eseén nem az, hogya megfelelo versengoalernaívanélküli- ilyen érelembenaényleges válaszás jogával nem rendelkezo - használók fognak "felelolenül" szerzodéseke köni, hanem például inkább az, hogy egyes vállalkozók Magyarországo a másu megengedheelen és elfogadhaalan "leheoségek" hazájának ekinve úgy kísérelnek meg "vállalkozni", hogy szine kizárólag hielból finanszíroznak, ami azán szolgálaásuk árá minden összehasonlíásban arányalanul drágíja.) F. A anulmány bemuaja - koncepciójá aláámaszandó - a PK állásfoglalás egyes ézisei. Lévén az állásfoglalás öbb min 10 éves, annak részleeire, indokaira, a korábbi bírói gyakorlao indokolan megválozaó haására ezér i nincs okom kiérni. Miuán azonban a anulmány kiemeli a PK. állásfoglalás 1.ponja indoklás ának uolsó bekezdésében foglalaka, legyen szabad nekem azzal szemben kiemelnem a PK. állásfoglalás 1. ponjának indoklásából az 1. bekezdésben foglalaka: "E rendelkezés a szolgálaás és ellenszolgálaás egyenérékuségének kirívó (felunój megsérése eseén leheosége bizosí a szerzodési nyilakoza megámadására akkor is, ha a szerzodésköési akara hibája eseére bizosío megámadási okokra alapío jogérvényesíéssel a sérelem nem orvosolhaó". A PK. 267 eloi úlburjánzo szerzodésmegámadási gyakorla háerébenaz a ipikus ényállásáll, hogya vevo - részlefizeés vállalása melle - nemhogy alkudo, de ráigér az eladó álal kér véelárra olyan mérékben, hogy amikor a háralék esedékessé vál, fizeés helye szerzodésmegámadási kifogásá erjeszee elo. Emlékezees, hogy ilyenkor az éppen álala kialakío magas ár kövekezében a korábbi joggyakorla szerin a bíróság a szakéroi leg megállapío arányos középárra és nem annak felso küszöbérékére, szállíoa le a véelára. A PK szerini szú1áés ehá ez a gyakorlao szigoríoa - még egyszer hangsúlyozom, eljesen indokolan - (indoklás harmadik bek~zdése). Mindezek a szemponok i nem merülnek fel, ugyanakkor viszon ado egy jól-rosszul szabályozo jogerüle (koncessziós jog), ami elozmények hiányában kiforralansága és a jogalkoói, jogalkalmazói gyakorla hiánya folyán és ovábbi okokból (ikos szerzodések sb.) is, melynek inkább vonzania, min aszíania kellene a klasszikus és kiérlel jogi echnikáka, alapelvi szinu köveelményeke. Összefoglalólag: A 201. (2) bekezdése korábbi visszaélésszeru alkalmazási köré a PK 267. állásfoglalása korábban már úlnyomórész helyre ee. A hazai jogirodalomban ugyan viao a joginézmény szükségessége, azonban az áalakuló ársadalmi viszonyok közö véleményem szerin öbb érv szól az alapelvi szinu uólagos bírói konroll fennarásának leheosége melle, min ellene. Egye lehe éreni minden visszaélésszeru alkalmazás szigorú visszauasíásával, de csak igazol rosszhiszemuség eseén. Nem lehe rosszhiszemuségrol, visszaélésszeru joggyakorlásról beszélni, amikorajoggyakorlás célja aközfelfogásszerinársadalmi igény elégí ki.. A Pk (2) bekezdésének alkalmazhaósága az auópálya-használai szerzodésekre. Nincs viám Vékás Lajossal mindabban, ami az auópálya-használai szerzodések és a koncessziós szerzodések viszonyáról ír bevezeéskén. Tudomásom szerin nem merül fel a konkré jogviákban nézeelérés a felek közö a ké jogviszony különválaszásának szükségességére nézve, vagy ha mégis, az csak abban áll, hogy az államól szerze jogo a koncesszor megkísérele - megkísérli - olyan abszolú jogosíványkén érékelni, ami minegy,jogon kívüliségi" állapoo erem a részére. Le kell szögezni, hogy a használai díj perben eloerjeszheo keresei kérelem eljesíése nem szükségszeruen ellenées a koncessziós szerzodéssel, és az Ml-es ügyében a keresenekhely adójogeros bírósági íéle semvol az. Sem a koncessziós ender, sem a benyújo pályáza, sem a megköö szerzodés nem ír elo köelezoen alkalmazandó vagy alkalmazhaó díja, hanem az alsó-felso haárokkal haároza meg, a kerese és a helyadó íéle is a konkré eseben ezen haárok közö marad. A bírósági konroll ehá nem a koncessziós szerzodésre, hanem a koncessúós szerzodés álal felállío kereen belül a koncesszor álal mérlegeléssel megállapío díj felülvizsgálaára irányul. Közismer hivakozása az auópálya ársaságoknak,hogy nem is meríikki a koncessziósszerzodésszerini leheséges díjmaximumo.feniek szerinehá aársaság diszkrécionális jogkörben állapíja meg a díja a koncessziós szerzodésben meghaározo alsó és felso kereösszegek közö. A keresenek helyadó íéle ehá nem kell ellenées legyen (az Ml-es ügyébenhozo dönés nem is az) a koncessziós szerzodéssel, hanem k i egé szí i, a bíróság álal megállapío díjmérék is megfelel a versenykörülmények közö elnyer koncessziós szerzodés feléeleinek.

4 406 MAGYAR JOG szám A koncesszió a örvény miniszeri indokolása szerin részleges piaci monopólium. Ez az jeleni, hogya konceszszor is a piacon vesz rész, ugyanakkor jogo nyer olyan privilegizál evékenység folyaására, melyre külön jogosívány hiányában nem lenne jogosul. Nem jelen ehá a koncesszió felélenjogosíványoka, a haályos magyar jogi környeze figyelmen kívül hagyásának leheoségé. Tévesnek Cfnik a anulmány azon levezeése, ami a koncessziós evékenység árképzési szabályaira ual és kifej-. i, hogy az auópálya használaba adója nem felélenül és nem mindenben szabadon haározza meg az auópályahasználai díja, hiszen erre vonakozóan a koncessziós szerzodés már számos vonakozásban megköhei a kezé. Azér éves ez a néze, mer a ényleges koncessziós szerzodések il,yen,megköés nem aralmaznak és ilye a koncessziós s~~ sem ír elo. A koncessziós evékenységról szóló évi XV. örvény 8. (3) bekezdése c. és f. ponja szerin a pályázai kiírásnak csak szükség eseén kell aralmaznia a koncesszióba ado evékenység árképzési szabályai, ideérve a díj meghaározásának elvei és módszerei, és a közúi közlekedésról szóló ágazai konceszsziós örvény, az évi J. örvény csak a menerend alapján auóbusszal végze közúi közforgalmi személyszállíásra vonakozó koncessziós pályáza eseében írja elo köelezo aralmi elemkén a szolgálaás díjának megállapíására vonakozó közléseke. Ezen jogszabályok együes érelmezésébol kövekezik, hogy sem a pályázai kiírásnak, sem a koncessziós szerzodésnek nem köelezo eleme az auópálya díj meghaározása. Amennyiben a jogalkoói szándék ki kívánná zárni az auópálya díj ekineében az ado árgyú szerzodés megámadás leheoségé, semmi akadálya nem lenne, hogya haósági áras körbe bevonva (hasonlóan a fen emlíe személyszállíási ömegközlekedési koncesszióhoz) ez megegye. Az árörvény, az évi LXXXV. örvény preambuluma egyérelmcfen fogalmaz, amikor leszögezi, hogya kormányzai árszabályozás korláainak kijelölése céljából kívánja a legmagasabb jogalkoói szinen meghaározni a örvény elfogadásával a haósági áras és a szabadáras ennékeke és szolgálaásoka. Az árörvény filozófiájából kövekezik, hogy kvázi szabad ár nincs, ez fogalmilag kizár. A koncessziós jog, min a viszonylag újabb jogfejlodés ennéke, nem nyújha az állam számára sem öbbleleheosége a klasszikus alapelvek megkerülésére. Ha az állam csak örvényben meghaározo körben jogosul az adójogszabályoka módosíani, és csak örvényben jogosul a haósági áras ennékkör meghaározni, akkor mindazok az érvek, melyek emelle szólnak, válozalanok akkor is, ha a evékenysége az állam származékos módon, koncesszorok úján gyakorolja. Fogalmazhaok ehá úgy is: a nemo plus iuris elvébe is üközik minden olyanjogérelmezés, melynek az a végkövekezeése, hogy a koncesszor öbblejogosíványokhoz juo a polgárjogi szerzodéses kapcsolaai alakíásai során. Az állam ugyanis csak annyiban gyakorol közhaalmi jogosívány, hogya privilégizál evékenységi kör beláása szerini mérékben és díj ellenében engedi á. A koncessziós evékenység folyaására egyébkén a polgári jog szabályai az irány adók ugyanúgy, min ahogy az állam eljárására is, amennyiben nem a közhaalom képviselojekén, hanem polgári jogi jogalanykén kö szerzodés. Szerzo az is felvei, hogy az auópálya-használai szerzodésnél a szolgálaások egyensúlyának mérlegelése szemponjából elengedheelen (piaci) forgalmi érék a legnagyobb igyekezeel sem állapíhaó meg. Uóbb kiérek a LegfelsoDb Bíróság az ilyen helyzere nézve korábban közzée dönésére, mos azonban ualnék arra a megállapíásra, miszerin a külföldi összehasonlíások árgyra nézve hiányos és ezér mindenképpen orz adaoka szolgálanak. Ez a nézee a anulmány azzal folyaja, hogya koncessziós szerzodés feléeleiból nem a piaci forgalmi éréke lehe megállapíani, hanem csupán az auópálya használaba adójának díjkalkulációs módszerébe néminemcf beekinés nyerni. Egyeérek a anulmánnyal abban a részében, hogya koncessziós szerzodés vizsgálaa a szolgálaás-ellenszolgálaás arányosságának vizsgálaakor elsodleges szemponkén nem jöhe figyelembe. Ez azonban nem jeleni az, hogy egyálalán nem. Amennyiben az elsodleges szempon - az összehasonlíó adaok - olyan szélsoséges elérés muanak minden nemzeközi összehasonlíásban, min az elso hazai fizeo auópálya eseében, akkor el lehe és el kell végezni - ilyen irányú keresei kérelem eseén - az a konroll, mely szóba sem jöhene, ha a kiköö ellenszolgálaás a szokásos és elfogadhaó mérékcfáringadozás körébe lenne sorolhaó. Miuán a legöbb európai auópálya díjnak az elso fizeo auópálya díjak öbbszöröse, ezér - és csak ezér - jöhe szóba, hogy mi az a szolgálaás (idóden és üzemanyagban, kényelemben közlekedésbizonságban, környezevédelemben), ami az auópálya igénybevéele nyúj, és lehe-e az auópálya-használai szerzodés háeré képezo koncessziós szerzodés vizsgálaa úján olyan kimenési szemponoka alálni, melyek mégis magyarázao adnának aszokoól jelenosen eléro méréku díjakra. A koncessziós szerzodés vizsgálaa ehá nem a felperesi, hanem az alperesi, azaz a koncesszori érdekkörben merülfel ilyen eseben, ezér örén azuán a konkré ügyben, hogy a szakéroi díj elólegezésére a bíróság nem is a felperes, hanem az alperes köeleze, az alperes pedig ennek elege e. Ha ilyen eseben a köelezésnek az alperes nem esz elege, akkor maradnak - kello indok és magyaráza nélkül- az összehasonlíó adaok, melyek szerin az ado auópályadíj arányalanul magasabb, min az alföldi körülmények közö épül és szinén állami ámogaás nélküli külföldi auópályák díjai. Az auópályahasznála álal elérheo megakaríások öbbé-kevésbé számszercfsíheoek meghaározo uréshaárokkal. A konkré perben egy muegyeemi anár ez el is végeze és ezekkel az adaokkal kiegészíee a bíróság álal kirendel közgazdász egyeemi anár szakvéleményé. (Ezeke a számíásoka az auópálya ársaság is helyesnek aroa és elfogada.) Téves ehá, hogy az auópálya-használanak ne lenne éréke, és hogy az ne lenne összehasonlíhaó megnyugaóan.

5 szám FÓRUM 407 } o Nagyon valószínu egyébkén, hogy az auópálya ársaságok is a kalkuláció elozményei nek hiányában, eseleg elvégezheelenségében bízva feléelezék, hogy nem kell a bíróság eloi konrollal számolniuk, és hogy a ikos koncessziós szerzodés háeré képezo közgazdasági aralom rejve maradha. A anulmány azon hivakozás ára, miszerin összehasonlíó adaok hiányában piaci árról, ennek nyomán árgyi szerzodés megámadás leheoségérol beszélni fogalmilag kizár, hivakozom arra, hogy ez ellenées a Legfelsóob Bíróság Bírósági Haározaokban is közzée esei dönésébol kövekezo gyakorlaal is, de egyébkén sem helyes. Egy szolgálaás nemcsak akkor lehe a kiköö ellenszolgálaáshoz képes súlyosan arányalan, ha annak már piaca van, és különösen jogosnak unik a megállapíásom annak függvényében, hogy a ermékskála válozásával mindig lesznek olyan új ermékek és szolgálaások, melyeknek nincsen elozménye, ezálal kialakul hazai paici ára sem. smé visszakanyarodunk az alapkérdéshez: Mennyire kívánjuk a lovak közé vágni a gyeplo, azaz kívánaos-e, hogy áalakuló viszonyaink közö kiugró szélsoségeken kereszül jussunk el a kívánaos piaci állapohoz, vagy inkább úgy, hogya szélsoségeke leheoleg nyesegejük. ' Le kell szögezni, hogy felélenül érékelni kell a korszeru, új ermékek, a fokozo piaci kockáza, sb. indokol árnövelo haásá, ennek jogos igényé ermészeesen én is elismerem. A kérdés azonban az, hogy ez korlálan lehe-e, vagy sem. Szerinem nem, és így foglal állás a Legfelsóob Bíróság is az évi 450. szám ala közzée esei dönésében, amikor úgy dönö, hogy ha egy ado ermék belföldön csak egy forgalmazóól szerezheo be, vagyis ha a ermék ára nem a kereslei-kínálai (piaci) érékíéle alapján alakul ki, a bíróság akkor is vizsgálhaja a szolgálaás-ellenszolgálaás feluno arányalanságának kérdésé, ennek kereében figyelembe vehei a forgalmazó ráfordíásai és a külföldi beszerzési ára is. Az Ml-es ügyében indío per háerében nem egyszeruen elmélei megfonolás áll, hanem olyan gyakorlai közösségi érdek, amelye a perben lefolyao bizonyíási eljárás azzal az adaal ámaszo alá (a bíróság álal kirendel közgazdász egyeemi anár 80 oldalas angol és magyar nyelvu lábjegyzeekkel és irodalomjegyzékkel elláo anulmányában), hogy a konkré eseben az auópályadíj háromszorosa a közgazdaságilag indokolhaó méréknek. A felén úli sérelem összegszeruségi feléelei is adoak lehenek, nemhogy a 20-30%-os érékdifferencia. Ez az a helyze, ami jogi megoldás igényel a kényszerhelyzeben lévo fogyaszók részérol. Vékás Lajos ugyan az írja, hogy az auópálya használójának van válaszási leheosége, ezzel szemben én az mondom, hogy igazi versengo alemaívakén az auópályahasználahoz képes hazai álagos minoségu országos foúvonalaink nem jönnek figyelembe. A Közlekedésudományi néze kimuaa, hogy közlekedésbizonsági szemponból mind a baleseek gyakorisága, mind az egy balesere juó halálos eredmények száma ekineében (ez uóbbi kb. háromszoros az országos foúon az auópályához képes) az auópálya összehasonlíhaalanul kedvezobb leheosége jelen. Természee'sen nem köelezo az auópályá igénybe venni, de az auópálya ebben az eseben ermészees monopóliumo jelen. Az USA versenyszabályozási irányelvei öbbek közö az ésszeru helyeesíés problémái is definiálják. Eszerin egy ermék, vagy szolgálaás akkor ésszeru helyeesíoje a másiknak, ha csekély árválozás eseén a fogyaszó áér a másikra. Eme csekély árválozás sávjá 5%-banjelölik ki. A hazai fizeo auópályáink eseében a szóba jöheo válaszási leheoségek nem aroznak abba a körbe, ahol egy maximum 5%-os árválozaás áerel né a fogyaszóka egy másik uazási módra. (Dr. llés Mária egyeemi anár: Az Ml auópálya díjrendszerének alapveo összefüggései.) A jogi irodalomnak és a bíróságoknak döneniük kelle ehá, hogy van-e válaszuk a kialakío háromszoros díj mellei helyzere, vagy sincs. Szerzonek ez ideig nem udunk más válaszáról, min ami a koncessziós ársaságoknak a perek folyamaban lée ala rendelkezésre bocsáo. Ezek szerin - a Magyar Jogban megjelen anulmánnyal egyezoen az feji ki, hogy a Magyar Auóklub válaszkísérlee (és az az respekáló bírósági dönés) szerine éves. Jelen anulmányban az kísérelem meg igazolni, hogy miér nem az.

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

A likviditási mutatószámok struktúrája

A likviditási mutatószámok struktúrája 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 581 DÖMÖTÖR BARBARAMAROSSY ZITA A likvidiási muaószámok srukúrája A likvidiás mérésére öbbféle muaó erjed el, amelyek a likvidiás jelenségé különböző szemponok alapján

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

A bírósági közvetítés jelene és helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában

A bírósági közvetítés jelene és helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában A bírósági közvetítés jelene és helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában 1. Bevezetés Gyakorló bírósági közvetítıként ma még sokszor találkozom a kérdéssel, hogy miért feladata a bíróságnak a közvetítés

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

I n d o k o l á s. 1 A kollégiumi vélemény tervezetét készítette: Dr. Kemenes István kollégiumvezető

I n d o k o l á s. 1 A kollégiumi vélemény tervezetét készítette: Dr. Kemenes István kollégiumvezető Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 2/2008. (XII. 4.) számú kollégiumi véleményével módosított, egységes szerkezetbe foglalt 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleménye 1 a jogi személy elkülönült felelősségéről

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb.

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb. A MONETÁRIS POLITIKA LEHETŐSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI A LIBERALIZÁLT NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: DEVIZAHITELEK HATÁSA MAGYARORSZÁGON HERCZEG BÁLINT dokorandusz, Debreceni Egyeem Közgazdaságudományi

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. november 27. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. november 27. Hatályos: 2015. E-mail: erse@ersebank.hu www.ersebank.hu Lakossági Bankszámla és Beéi kama Hirdemény 6. sz. mellékle Az Erse Bank álal meghirdee Akciós ajánlaok lakossági ügyfelek részére Közzééel: 2015. november 27.

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában SZEKERES DIÁNA 1 A bírósági mediáció kapujában A mediációról általánosságban A mediáció tényleges értelemben véve a kreatív egyezségteremtés művészete, amely az emberek között kialakult versengés, rivalizálás

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Bercsényi u. 48. /fax 68/413-057 30/9288-690 mail: kincses@elender.hu adószám: 44420538-1-24 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Indítvány

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. február (164 188. o.) Gábor amás kiss gábor dávid kovács péer A moneáris serilizáció haékonysága és kölségei Kínában A szerzők Kína moneáris poliikájá, azon belül

Részletesebben

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A közigazgatási perek Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Közigazgatási per lényege Közigazgatási hatósági határozatokkal (törvényben meghatározott egyéb határozatokkal) szemben,

Részletesebben

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi I.u.40-44. 7.G.41.775/2004/11.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Felső-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád u. 26. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. Második Rész szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A Fővárosi Törvényszék a bnt. Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Stefánia út 101-103., ügyintéző: dr. Sz. L. A.

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Fenntartható beszerzés

Fenntartható beszerzés Mőhelyanulmányok Vállalagazdaságan Inéze 1093 Budapes, Fıvám ér 8., 1828 Budapes, Pf. 489 +36 1 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fennarhaó beszerzés Dobos Imre Tárai Tünde Vörösmary

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22.

Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22. Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22. 2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI**

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** Dr. Markó József:* AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** 1. Bevezetés A valódi piaci versenyre épülő gazdaságokban az áruk (termékek) esztétikai célú külső kialakítása, azaz formatervezése az áruk

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről*

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* M a g á n j o g é s m u n k a j o g 2014/2 JeMa Czugler Péter Áron A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* A devizaalapú

Részletesebben

Nagy Judit: Rendészeti modellek, nemzetközi együttműködés.in: Korinek László (szerk.): Értekezések a rendészetről NKE RTK Budapest, 2015. 132. o.

Nagy Judit: Rendészeti modellek, nemzetközi együttműködés.in: Korinek László (szerk.): Értekezések a rendészetről NKE RTK Budapest, 2015. 132. o. BALLA ZOLTÁN A RENDÉSZETI TÖRVÉNY EGYES KÉRDÉSEI 1. A rendészeti törvény megalkotásának okai Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

Részletesebben

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz!

F E L H Í V Á S. minden hazáját szerető külföldön élő magyar honfitársamhoz! DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) irata ========================================================================= F E L H Í V Á S minden hazáját szerető

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II.

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. Gerse Károly KAZÁNOK II. BME Energeka Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapes, 04 Gerse Károly: Kazánok II. Első kadás Szerző jog Gerse Károly, 04 ISBN 978-963-33-00-8 (Nyomao váloza)

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban II.. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 1. A TÖRVÉNY CÉLJA, A POLGÁRI JOG ALAPELVEI A Ptk. célja, szabályozási köre Ptk. 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati,

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S. amely létrejött egyrészről:

S Z E R Z Ő D É S. amely létrejött egyrészről: S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat Cím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Képviseli: Szöllősi József polgármester mint megbízó (a továbbiakban megbízó), másrészről: Vincent

Részletesebben

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Az elırelépéshez minden tudományos dolgozónak meghatározott tudományos fokozatot (PhD, DSc) kell szereznie. A rendszer látszólag korrektül egyáltalán

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

Szépülnek a mûemlékházak

Szépülnek a mûemlékházak V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVII. T É V F O L YA M, A B Á N

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás 1.) Ajánlatkérő neve: Kaba Város Önkormányzata Címe: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kapcsolattartó: Szegi Emma polgármester

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

A magyar kormány és az ő alaptörvénye

A magyar kormány és az ő alaptörvénye A magyar kormány és az ő alaptörvénye 2013. június 28. A Velencei Bizottság szakértői által készített vélemény 1 az Alaptörvény negyedik módosításáról pontosan rámutat arra, hogy a magyar Kormány az alkotmányt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében A hiperbolikus diszkonálás alkalmazása az opimális szabadalmak elméleében Nagy Benedek Absrac: Gazdaságpoliikai dönések során gyakora szükséges azonnali kölségek és hosszú időn á realizálódó hasznok, vagy

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. A Kúria feladatai...5 1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai...6

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH Miskolci Egyeem és CASAR Drahseilwerk Saar GmbH GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TÖBBTÁRCSÁS SÚRLÓDÓ HAJTÁS ERŐJÁTÉKÁNAK ELEMZŐ VIZSGÁLATA A TÁRCSAKOPÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL PH.D ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel A Kaposvári Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvényei sorában most már hagyományszerûen szervezett kétnapos Jogi beszélgetések

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben