be/sfphpm /2015/mlsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm01-09272/2015/mlsz"

Átírás

1 A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549 A kérelmező jogállása Hivaásos Áfa levonásra a pályázaban igényel kölségek ekineében Felnő csapa legmagasabb bajnoki oszálya NB I-es felnő Férfi fusal csapa bajnoki oszálya Nincs Női felnő csapa legmagasabb bajnoki oszálya Nincs Női fusal csapa bajnoki oszálya Nincs Uánpólás ípusa NB I UP Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szerveze székhelye Jogosul Irányíószám 3533 Helység Ú / uca Házszám A kérelmező szerveze levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányíószám 3533 Helység Ú / uca Házszám Telefon Fax Honlap cím A képviselő adaai A kérelmező hivaalos képviselőjének neve Szabó Tamás A kérelmező hivaalos képviselőjének beoszása Ügyvezeő Mobilelefonszám cím A kérelmező részéről kijelöl kapcsolaarók adaai Kapcsolaaró neve Mobilelefonszám cím Szemán Norber A kérelmező szerveze milyen kapcsolaban/együműködésben van más sporszervezeel, az ö lávány-csapaspor erüleén működő közhasznú alapívánnyal, vagy okaási inézménnyel, amellyel közös kérelme kíván benyújani Hivaalos név Székhely Kapcsola/együműködés célja, formája :54 1 / 31

2 Vagyoni helyze, igényel ámogaás összevon bemuaása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év ervadaainak főbb muaói: (Millió forin érékben) Ha valamely érék üres, kérjük írjon be 0-á. Bevéel Önkormányzai ámogaás 60 M 60 M 60 M Állami ámogaás 0 M 0 M 0 M Sajá bevéel (pl.: agdíj, jegybevéel) 300 M 300 M 350 M Lávány-csapaspor ámogaásból származó bevéel 17 M 130 M 150 M Egyéb ámogaás 24 M 24 M 24 M Összesen 401 M 514 M 584 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 520 M 580 M 655 M Működési kölségek (rezsi) 0 M 0 M 0 M Anyagkölség 15 M 20 M 25 M Igénybe ve szolgálaás 150 M 170 M 190 M Egyéb, máshova nem sorolhaó kiadások 165 M 120 M 35 M Összesen 850 M 890 M 905 M Egyéb ájékozaó jellegű adaok Kiadás Uánpólásra fordío összeg 0 M 20 M 30 M Működési kölségek (rezsi) 0 M 0 M 0 M :54 2 / 31

3 Mely jogcímekre adja be a kérelme? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmé. Jogcím Beadás Teljes ámogaás Közreműködői Személyi jellegű ráfordíások Tárgyi eszköz beruházás, felújíás Előfinanszírozo (nem ingalan) Tárgyi eszköz beruházás, felújíás Előfinanszírozo (ingalan) Tárgyi eszköz beruházás, felújíás Uófinanszírozo Uánpólás-nevelés feladaainak ámogaás Álalános képzés 0 0 Szakképzés 0 0 Közreműködői díj :54 3 / 31

4 Ismeresse a kérelmező szerveze 2015/16-os ámogaási időszakra vonakozó sporfejleszési programjá az alábbi bonásban: Helyzeelemzés, léesímény feléelek, valamin a sporszerveze jelenlegi helyzeének bemuaása Egy új, minden igény kielégíő funkcionális Uánpólás Edzőközpon kialakíásá ervezzük. Egy olyan edzőközpon jönne lére, amiben helye kapna egy korszerű Akadémia épüle, valamin öbb füves és műfüves edzőpályák. Az Edzőközpon eljes infrasrukurális felszerelése is a projek része: így pályaápolási géplánc, kondicionális és koordinációs eszközök, rehabiliációs eszközök, ipari iszíó és akaríó eszközök is helye kapnak a programban. Az Uánpólás Edzőközpon előkészíő munkálaaival párhuzamosan a Diósgyőr FC Kf. ávee a DVTK SE-ől U14-ől U21-ig az uánpólás koroszályoka, és a ös évadól kezdődően a ársaság versenyezei őke. Ezzel párhuzamosan a szervezei srukúrá áalakíoa, és a DVTK SE-ben dolgozó uánpólásedzők, és egyéb sporszakemberek jelenős része is a kf.-be kerül ájelenésre. Az edzők egy részé ovábbra is az egyesüle foglalkozaja ovább. Az MLSZ uánpólás sraégiájához igazodva ovábbi áalakíásoka ervezünk az uánpólásban: a Diósgyőr FC Kf. kiemel szerepkörben az eliképzés bázisa lenne (U6-ól U19-ig), míg az uánpólás ömegbázisá a DVTK SE adná, szabadidőspor bázis szerepkör is beölve. Ingalan beruházás eseén annak indokolsága, célja és szakmai aralma és megvalósulásának üemezése Megvalósíás indoklása: modern, minden igény kielégíő edzőközpon megépíésével egy olyan infrasrukúra jön lére, amelyben helye kap egy korszerű épüle, ovábbá füves, műfüves és speciális edzőpályák; az edzőközpon bizosíja a felnő, női és uánpólás csapaok, a eljes verikum edzéseinek megarásá ámogaja a kormány programjában, és az MLSZ sraégiájában foglal célok elérésé például a helyi labdarúgás ömegbázisának szélesíésé, az infrasrukúra fejleszésé; a fejleszés leheővé eszi, hogy a DVTK a régió fuballközponja legyen, minél nagyobb meríési bázissal rendelkezzen a haáron úli gyerekeke is beleérve, a magas szinű eheséggondozás segíő, az uánpólás képzés fejleszésére irányuló szoros együműködés jöjjön lére a régión belüli elepülésekkel; a környezehez alkalmazkodó, a városképe megújíó erülerendezés valósul meg, amelyben helye kap a Nemzei Sadionfejleszési Program kereében megépülő új DVTK sadion (hozzá arozó kiszolgáló léesíményekkel és parkolókkal), DVTK edzőközpon, (hozzá arozó edző és gyakorló pályákkal, fede műfüves csarnokkal), valamin a már felújío Diósgyőri Városi Uszoda; hozzájárul a klub hosszú ávú nyereségességének fennarásához DVTK Edzőközpon fejleszés főbb jellemzői, erjedelme: racionaliás: A fejleszések iránya és részleei a DVTK szakmai sáb az MLSZ munkaársainak iránymuaása melle kerülek kialakíásra. igényeknek megfelelés: Egybefüggő elek kialakíásával a szakmai, infrasrukurális elvárásoka kielégíő akadémia épüle, sporpályák, speciális edzőpályák kiépíése. erüle rendezés:15 db elek összevonásával egybefüggő erüle kialakíása a spopályák épíésére. Folyamaos az egyezeés a DVTK sadionrekonsrukció beruházás projek irányíóival. Projek részleezése: edzőközpon épüle: Funkcionaliásra való örekvés a szakmai és kiszolgáló helyiségek ervezésénél új edző és gyakorló pályák:3 db füves nagypálya, 1 db műfüves nagypálya, 1 db füves edző erüle, 2 db lábenisz pálya (10 x 18),1 db műfüves pálya (palánkozo magasío feszíőhálóval), 1 db műfüves grund pálya (palánkozo 12 x 24), 1 db homok pálya (25 x 35), 1 db fede műfüves félpálya(75 x 45, légarásos sáorral)ezen kívülkomple árgyi eszközpark: kondiermi kondicionális és koordinációs eszközök, pályakarbanaró gépek, rehabiliációs és fizikoerápiás eszközök, iszíó és akaríó eszközök, vagyonvédelem,vagyonvédelem, bizonságechnikai berendezések, eszközök A projek időarama, ill. a projek-evékenységek üemerve DVTK Uánpólás Edzőközpon épüle épíése: Várhaó befejezés: december 31. DVTK Uánpólás Edzőközpon pályaépíések: Várhaó befejezés: június 30. A sporfejleszési program szakszöveségi sraégiához való viszonyának részleezése, valamin a korábban beado sporfejleszési program és a jelen sporfejleszési program közi kapcsola bemuaása (amennyiben van) 2012/13-as programban szereplő beruházás folyaásakén a ké program megvalósulásával egy új, minden igény kielégíő funkcionális Uánpólás Edzőközpon kialakíásá ervezzük a programok megvalósíásával. Egy olyan edzőközpon jönne lére, amiben helye kapna egy korszerű Akadémia épüle, valamin öbb füves és műfüves edzőpálya. Az Uánpólás Akadémia kialakíásával párhuzamosan a Diósgyőr FC Kf. ávee a DVTK SE-ől U14-ől U21-ig az uánpólás koroszályoka, és a ös évadól kezdődően a ársaság versenyezei őke. Összhangban az MLSZ sraégiájával célunk, hogy a sporligeünk állapoa javuljon, ennek eredményekén az amaőr fuball jáékos-, szakember-, és szurkoló megaró-, és vonzó képessége növekedjen, és ezálal az MLSZ hozzájáruljon a ömegbázis szélesíéséhez, a fuball nagyobb közösségi elfogadoságához. Célunk a labdarúgás ömegbázisának nagymérékű szélesíése, 10 év ala az igazol jáékosok számának megduplázása. A ömegesíés programjának valamennyi koroszályban eredményre kell vezenie. A régiók kiemelkedő sporszervezeekén, inegráló szerepe ölünk be a régióban, folyamaos szakmai kapcsolao arunk a kisebb egyesüleekkel, iskolákkal, óvodákkal, a eheséges jáékosoka összegyűjjük a körzeünkből. Ezen kívül örekszünk a grassroos erüleeken is parneri viszony kialakíására a különböző civil szervezeekkel és önkormányzaokkal. A sporfejleszési program leheséges ársadalmi és gazdasági haásai (különös ekineel azok időbeni realizálódására), a vár előnyök és a figyelembe veendő kockázaok megjelölése A sporfejleszési program leheséges haásai (ársadalmi-gazdasági) on és a régióban a labdarúgás sraégiai ágaza, és ehhez méren illik kezelni. A labdarúgás óriási poenciállal rendelkezik, aminek a kihasználására időre, és rengeeg munkára van szükség. A földrajzi, erülei adoságok, a város sporfanaikus lakossága olyan adoságok és előnyök, amelyekkel élni kell. Ponosan megfogalmazo hosszú ávra erveze sraégiával, lépésről-lépésre haladó megvalósíással elérheő a kíván fejlődés. A megyeszékhelyen és a megyében a DVTK az, amely hírneve hozha, igazol sporolók ucajai foglalkozaja, láogaosága révén léesíményekbe ömegeke vonz, illeve haalmas amaőr sporoló bázis mozga meg. A szakmai koncepció világos: ömegbázis a szabadidőspornak, egységes irányíás, akadémia-uánpólásképzés, eliképzés, profizmus, erős élspor. Nevelni kell az élspor uánpólásá, és közben a ömegspor (diákspor) alapjai is szélesíeni. A eheséges sporolóka meg kell arani. Sporcélok: a) Az uánpólás-nevelésre fordío források megemelése, a nevelés színvonalának emelése, illeve a kapcsolódó kölségek (sporfelszerelés, uazaás ávállalásán, csökkenésén kereszül a labdarúgáshoz való hozzáférés olcsóbbá éele a gyerekek és így a szülők számára; b) Infrasrukúra fejleszés és a működési feléelrendszer javíása (pályák és kiszolgáló-léesímények épíése, felújíása, kapaciásnövelés, funkcióbővíés, sporcélú árgyi-eszköz beszerzés); c) Szakemberek (edzők, spormenedzserek, okaók, sporegészségügyi szakemberek) megarása, oborzása, képzése, ovábbképzése; d) A labdarúgás népszerűsíése, kampányok, programok szervezése, helyi, kisérségi, regionális hálózaépíés az érdekelek leheő legszélesebb körének a bevonásával, akivizálásával (önkormányzaok, okaási inézmények, szülők, ársadalmi szervezeek); e) Áláhaó, fennarhaó, haékony működés és gazdálkodás (belső szabályozoság növelése, informaikai ámogaás szerepének növelése, hosszú ávú ervezés és monioring alkalmazása, eljesíményérékelés) f) összhang az MLSZ és a nemzeközi programokkal A DVTK SE-vel (és a parner egyesüleekkel)való együműködés nagymérékben segíi a léesímény-fejleszés, a szakember foglalkozaás és az uánpólás-nevelés erüleén a labdarúgás fejlődésé a megfogalmazo sporágfejleszési koncepció menén :54 4 / 31

5 Személyi jellegű ráfordíások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordíások Támogao munkakör(ök) megnevezése Kaegória Képesíé s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruó juaás (/hó ) Munkálaói járulékok (/hó) Évadra juó ráfordíás összesen () Sajófőnök Egyéb Nem releváns Markeing igazgaó Egyéb Nem releváns Markeing assziszens Egyéb Nem releváns Érékesíési igazgaó Egyéb Nem releváns Főszerkesző Egyéb Nem releváns Grafikus Egyéb Nem releváns Technikai vezeő Egyéb Nem releváns Érékesíési munkaárs Egyéb Nem releváns Gazdasági vezeő Egyéb Nem releváns Foós Egyéb Nem releváns Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb /16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességé Pozíció megnevezése Sajófőnök Markeing igazgaó Markeing assziszens Érékesíési igazgaó Főszerkesző Grafikus Technikai vezeő Érékesíési munkaárs Gazdasági vezeő Foós Indoklás A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. A Diósgyőr FC Kf. nem sporszakmai evékenysége elláó alkalmazoai. A háérsáb munkája elengedheelen a kiegyensúlyozo szakmai háér megereméséhez. 2015/16 évad - Terveze összes személyi kölség alakulása Közvelen ámogaás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes ámogaás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordíás () :54 5 / 31

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújíások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújíások (Az épíési beruházással, felújíással járó, sporcélú ingalanfejleszésre irányuló árgyi eszköz beruházás/felújíás kérelme a kövekező oldalon kell kiöleni!) Kaegória Tárgyi eszköz beruházás/felújíás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Terveze beruházási, felújíási érék () Egyéb Konyhaechnológiai berendezések csom Egyéb Pályaápolási géplánc csom Sporegészségügyi eszközök Rehabiliációs eszközök csom Pályaarozék Labdarúgó eredményjelző rendszer csom Ölözőfelszerelés Ipari akaríó eszközök csom Sporeszközök Kondicionális-Koordinációs eszközök csom /16 évad - Tárgyi beruházások részlees indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Konyhaechnológiai berendezések Pályaápolási géplánc Rehabiliációs eszközök Labdarúgó eredményjelző rendszer Ipari akaríó eszközök Kondicionális-Koordinációs eszközök Indoklás Az uánpólás koroszályok fejlődéséhez a helyszíni ékezeése engedheelen.egy minden igény kielégíő, főző és melegíő konyha kialakíásá ervezzük, amelyben megoldhaó a udományosan, szakember álal ellenőrzö specifikus ékezeés. A füves és műfüves pályák folyamaos ápolásához és karbanarásához elengedheelenül szükséges gépek és eszközök. Professzionális pályaápolási eszközökre van szükség a minőségi edzés és mérkőzéskörülmények megereméséhez. Rehabiliációs és fizikoerápiás készülékek és eszközök, melyekkel magas színvonalú orvosi-udományos háere szerenénk bizosíani sporolóink számára. Felkészülési és bajnoki mérkőzések megrendezéséhez professzionális eredményjelző és időmérő berendezések beszerzése. Az edzőközpon épüleének, a sporpályák valamin a sporeszközök, iszán arása. DVTK Labdarúgó Akadémia koroszályainak kondicionális, koordinációs, dinamikai és jáékkészségének fejleszéséhez szükséges eszközök. Ezek a funkcionális edzésmódszerek elsajáíásához nélkülözheelen eszközök. 2015/16 évad - Terveze összes árgyi kölség alakulása Közvelen ámogaás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes ámogaás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordíás () :54 6 / 31

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújíások 2015/16 évad - Sporcélú ingalanra irányuló árgyi eszköz beruházás, felújíás Kaegória Tárgyi eszköz beruházás/felújíás megnevezése Beruházás, felújíás erveze kezdee (év, hónap) Beruházás, felújíás erveze befejezése (év, hónap) Használaba véel erveze időponja (év, hónap) U.f. É.k. Terveze beruházási érék () Bizonsági beruh. Bizonsági belépeő kamerás vagyonvédelmi rendszer Tervezési díj Tervezés-Engedélyezés Környezerendezés Organizáció Környezerendezés Földmunkák- Terülerendezés-Bonás Környezerendezés Közműcsalakozások Sporcsarnok Műfüves csarnok felújíás Ölözőépüle ép. Üzemeleési, karbanaró épüle Pályaépíés Műfüves pálya Pályaépíés Füves pálya Pályaépíés Füves pálya Pályaépíés Füves pálya Pályaépíés Pályaépíés Pályaépíés Műfüves csaárképző fusal pály Homokos srandfuball pálya Műfüves grundfuball pálya Pályaépíés Műfüves lábenisz pálya Pályaépíés Műfüves lábenisz pálya Pálya infr. bőv. Műfüves félpálya fedése Pálya fűve/világíva Pálya fűve/világíva Pálya fűve/világíva Pályavilágíások elekromos elláása Önözési rendszer fúr kuak kialakíás Önözési rendszer ározók kialakíás Pálya infr. bőv. Mobil WC-k - mosdók Pálya infr. bőv. Meglévő füves pályák világíása :54 7 / 31

8 2015/16 évad - Ingalan beruházások részlees indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Bizonsági belépeő kamerás vagyonvédelmi rendszer Tervezés-Engedélyezés Organizáció Földmunkák- Terülerendezés-Bonás Közműcsalakozások Műfüves csarnok felújíás Üzemeleési, karbanaró épüle Műfüves pálya Füves pálya Füves pálya Füves pálya Műfüves csaárképző fusal pály Homokos srandfuball pálya Műfüves grundfuball pálya Műfüves lábenisz pálya Műfüves lábenisz pálya Műfüves félpálya fedése Pályavilágíások elekromos elláása Önözési rendszer fúr kuak kialakíás Önözési rendszer ározók kialakíás Mobil WC-k - mosdók Meglévő füves pályák világíása Indoklás Az edzőközpon (épüle a pályákkal együ) eljes erüleének körbe keríése érék és vagyonvédelmi célból, belépés csak az edzőcenrum használaára jogosulak részére. Az edzőközpon épüleben belépeő és kamera rendszer kialakíása. A pályák kamerákkal örénő megfigyelése, az illeékelenek belépeésének megakadályozása. Funkcionális, modern, minden igény kielégíő edzőközpon megépíéséhez szükséges előkészíő folyamaok. Funkcionális, modern, minden igény kielégíő edzőközpon megépíéséhez szükséges előkészíő folyamaok. Funkcionális, modern, minden igény kielégíő edzőközpon megépíéséhez szükséges előkészíő folyamaok. Funkcionális, modern, minden igény kielégíő edzőközpon használaba véeléhez szükséges munkálaok. Az új edzőközpon funkcionaliásához igazodva, a régi, és elavul állapoú műfüves csarnok felújíása, korszerűsíése. A éli időszakban megfelelő edzési és mérkőzéskörülmények bizosíása csapaaink számára folyamaos edzés és mérkőzés leheőség bizosíása az időjárási kockázaok csökkenése. Az új edzőközpon funkcionaliásához igazodva, az üzemeleéshez szükséges berendezések, és árgyi eszközök árolásárra szolgáló helyiség. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák amelyek bizosíják a férfi és női uánpólás csapaok, a eljes verikumú edzéseinek megarásá, valamin leheősége bizosíanak a ömegsporban való részvéelre. A éli időszakban megfelelő edzési és mérkőzéskörülmények bizosíása csapaaink számára folyamaos edzés és mérkőzés leheőség bizosíása az időjárási kockázaok csökkenése. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák használaához szükséges munkálaok. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák használaához szükséges munkálaok. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák használaához szükséges munkálaok. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák használaához szükséges munkálaok. Korszerű,szakmailag minden igény kielégíő füves, műfüves és speciális edzőpályák használaához szükséges munkálaok :54 8 / 31

9 2015/16 évad - Ingalan beruházások részleezése Kaegória Beruházás megnevezése Beruházás ípusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Hasznos erüle(m2) Használa jogcíme Megj. A megado erüle alapján maximum elszámolhaó nyers beruházási érék Bizonsági beruh. Bizonsági belépeő kamerás vagyonvédelmi rendszer Egyéb / Sajá Tervezési díj Tervezés-Engedélyezés Egyéb 3533 Környezerendezés Organizáció Egyéb / Sajá 21681/ Sajá Környezerendezés Földmunkák- Terülerendezés-Bonás Egyéb / Sajá Környezerendezés Közműcsalakozások Egyéb 3533 Sporcsarnok Műfüves csarnok felújíás Csarnokfelújíás / Sajá 21681/ Sajá Ölözőépüle ép. Üzemeleési, karbanaró épüle Csarnoképíés / Sajá Pályaépíés Műfüves pálya Nagy mf.p 3533 Pályaépíés Füves pálya Nagy f.p Pályaépíés Füves pálya Nagy f.p Pályaépíés Füves pálya Nagy f.p / Sajá 21681/ Sajá 21681/ Sajá 21681/ Sajá Pályaépíés Műfüves csaárképző fusal pály Kicsi mf.p / Sajá Pályaépíés Homokos srandfuball pálya Edzőerüle / Sajá Pályaépíés Műfüves grundfuball pálya Kicsi mf.p / Sajá :54 9 / 31

10 Pályaépíés Műfüves lábenisz pálya Kicsi mf.p Pályaépíés Műfüves lábenisz pálya Kicsi mf.p Pálya infr. bőv. Műfüves félpálya fedése Kicsi mf.p / Sajá 21681/ Sajá 21681/ Sajá Pálya fűve/világíva Pályavilágíások elekromos elláása Egyéb / Sajá Pálya fűve/világíva Önözési rendszer fúr kuak kialakíás Egyéb / Sajá Pálya fűve/világíva Önözési rendszer ározók kialakíás Egyéb / Sajá Pálya infr. bőv. Mobil WC-k - mosdók Egyéb / Sajá Pálya infr. bőv. Meglévő füves pályák világíása Egyéb / Sajá Ingalan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingalan megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Pályakihasználság bemuaása (csak újonnan épíendő pálya eseén kell kiöleni) Foglalkozao (felnő és UP) koroszály Használ pálya ípusa Pályahasznála méréke (pl.: félpálya) Használa hei időarama Jáékosok száma U19 Összes pálya-roációs rendszerben Teljes pályák 10 óra 25 U18 Összes pálya-roációs rendszerben Teljes pályák 10 óra 25 U17 Összes pálya-roációs rendszerben Teljes pályák 10 óra 25 U16 Összes pálya-roációs rendszerben Teljes pályák 10 óra 25 U15 Összes pálya-roációs rendszerben Teljes pályák 10 óra 25 U14 Összes pálya-roációs rendszerben Teljes pályák 10 óra 30 U13 U11 U9 U7 Füves félpálya, Műfüves fusal és műfüves grund Füves félpálya, Műfüves fusal és műfüves grund Füves félpálya, Műfüves fusal és műfüves grund Füves félpálya, Műfüves fusal és műfüves grund Félpálya 10 óra 30 Félpálya 8 óra 30 Félpálya 8 óra 30 Félpálya 8 óra :54 10 / 31

11 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújíással nem érine, a sporszerveze álal használ ingalanok bemuaása Jelenleg használ ingalanok megnevezése Ingalan ípusa Cím (irányíószám, város, uca, házszám) Helyrajzi szám Mére Használa jogcíme Igénybevéel (óra / hó) Bérlei díj /óra Igénybe ve hónapok száma Megj. Léezik-e harmadik személy álal bizosíhaó hasonló infrasrukúra a vonzáskörzeben? Igen Az egyes beruházási projekek valamelyikének éréke a 10 millió -o meghaladja? Igen 2015/16 évad - Terveze összes árgyi eszköz beruházások, felújíások (ingalan) kölség alakulása Jogcí m Közvelen ámogaás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes ámogaás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordíás () Előf Uóf :54 11 / 31

12 Uánpólás-nevelésben igazol csapaok 2014/15 évadra neveze csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 14/15 Csapa szinje 15/16 Megjegyzés U14 DIÓSGYŐR FC KFT. U14 24 országos II ffi UP 2. akadémia UP U14 DIÓSGYŐR FC KFT. U14 23 országos I ffi UP akadémia UP U15 DIÓSGYŐR FC KFT. U15 20 országos I ffi UP akadémia UP U15 DIÓSGYŐR FC KFT. U15 21 országos II ffi UP 2. akadémia UP U16 DIÓSGYŐR FC KFT. U16 20 országos I ffi UP akadémia UP U17 DIÓSGYŐR FC KFT. U17 20 országos I ffi UP akadémia UP U18 DIÓSGYŐR FC KFT. U18 21 országos I ffi UP akadémia UP U21 DIÓSGYŐR FC KFT. U21 20 országos I ffi UP akadémia UP 2015/16-os évadban vállal új csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 15/16 Megjegyzés U7 Diósgyőr FC Kf. U6 12 akadémia UP U7 Diósgyőr FC Kf. U7 12 akadémia UP U9 Diósgyőr FC Kf. U8 12 akadémia UP U9 Diósgyőr FC Kf. U9 12 akadémia UP U11 Diósgyőr FC Kf. U10 12 akadémia UP U11 Diósgyőr FC Kf. U11 14 akadémia UP U13 Diósgyőr FC Kf. U12 14 akadémia UP U13 Diósgyőr FC Kf. U13 14 akadémia UP Teheségbónusz ábláza Versenyengedély szám Versenyző neve Ávevő sporszerveze Áigazolás időponja Teheségbónusz LAKATOS LÁSZLÓ DIÓSGYŐR FC KFT. válogao 25% TERNOVÁN PATRIK DIÓSGYŐR FC KFT. válogao 25% :54 12 / 31

13 Uánpólás-nevelésben igazol csapaok 2014/15 évadra neveze csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 14/15 Csapa szinje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállal új csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 15/16 Megjegyzés Teheségbónusz ábláza Versenyengedély szám Versenyző neve Ávevő sporszerveze Áigazolás időponja Teheségbónusz :54 13 / 31

14 Uánpólás-nevelésben igazol csapaok 2014/15 évadra neveze csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 14/15 Csapa szinje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállal új csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 15/16 Megjegyzés Teheségbónusz ábláza Versenyengedély szám Versenyző neve Ávevő sporszerveze Áigazolás időponja Teheségbónusz :54 14 / 31

15 Uánpólás-nevelésben igazol csapaok 2014/15 évadra neveze csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 14/15 Csapa szinje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállal új csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 15/16 Megjegyzés Teheségbónusz ábláza Versenyengedély szám Versenyző neve Ávevő sporszerveze Áigazolás időponja Teheségbónusz :54 15 / 31

16 Uánpólás-nevelésben igazol csapaok 2014/15 évadra neveze csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 14/15 Csapa szinje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállal új csapaok Koroszály Csapa neve Lészám Csapa szinje 15/16 Megjegyzés :54 16 / 31

17 Uánpólás-nevelés ráfordíásai 2015/16 évad - Sporeszköz, sporfelszerelés beszerzése részleező ábláza Kaegória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Terveze beruházási, felújíási érék () Sporfelszerelés Mez piros db Sporfelszerelés Táska db Sporfelszerelés Nadrág db Sporfelszerelés Sporszár db Sporeszköz Labda 5-ös mére db Sporfelszerelés Mez fehér db Sporfelszerelés Mez-edző db Sporfelszerelés Nadrág-edző db Sporfelszerelés Gála póló db Sporfelszerelés Széldzseki db /16 évad - Gyógyszerek, diagnoszikai eszközök beszerzése részleező ábláza Kaegória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Terveze beruházási, felújíási érék () Viamin ViaX doboz Viamin Muscle Lean doboz Viamin MagneMusc doboz Viamin Kalcium/Magnézium doboz Viamin ViaMine doboz Viamin C viamin 500mg doboz Viamin Laci Fore doboz Viamin L-karniin doboz /16 évad - Sporléesímény, sporpálya bérlei díja részleező ábláza Ingalan megnevezés Kaegória Bérlei díj / óra () Igénybeve órák száma / hó Hónapok száma Bérlei díj összesen () :54 17 / 31

18 2015/16 évad - Uánpólás-neveléshez kapcsolódó sporszakemberek kölségeinek részleezése Kaegória Megnevezés (edző eseén oklevél azonosíó) Adózás módja Szerződés szerini havi óraszám Kifizeéssel érine hónapok száma Bruó bér és egyéb juaások (/hó) Munkálaói járulékok (/hó) Évadra juó ráfordíás összesen () Edző EKHO Egyéb Sporigazgaó Egyéb Edző EKHO Edző EKHO Egyéb Erőnéi edző Egyéb Edző EKHO Egyéb Scou Egyéb Egyéb Masszőr Egyéb Egyéb Masszőr Egyéb Edző Egyéb Edző Egyéb Edző Egyéb Egyéb Fizioerapeua Egyéb Edző Egyéb Edző EKHO Edző Egyéb Edző Normál Edző Egyéb Egyéb Orvos EKHO Egyéb Pszichológus Egyéb Egyéb Uánpólás szervezési igazgaó Egyéb Egyéb Rehabiliációs réner Egyéb /16 évad - Sporszakemberek Egyéb kaegória válaszása eseén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Indoklás Sporigazgaó Erőnéi edző Scou Masszőr Masszőr Fizioerapeua Orvos Pszichológus Uánpólás szervezési igazgaó Rehabiliációs réner Az uánpólás akadémia szakmai vezeése, irányíása. Kondícionális, koordinációs edzések, foglalkozások vezeése. Jáékosmegfigyelő hálóza kiépíése, eheségek felkuaása. Spororvosi háér bizosíása, masszőri evékenység elláása. Spororvosi háér bizosíása, masszőri evékenység elláása. Spororvosi háér bizosíása, fizioerápiás evékenység elláása. Spororvosi háér bizosíása,prevenciós és gyógyíó evékenység elláása. Uánpólás labdarúgók menális felérképezése, érékelése, képzése, fejleszés. Menális prevenció. Az uánpólás akadémia szervezési feladaainak elláása, koordinálása. Uánpólás labdarúgók anropomeriai, fiziológiai, éleani felérképezése, képzése, fejleszése. Sérülések szakszerű elláása. Prevenció, és rehabiliáció :54 18 / 31

19 2015/16 évad - Edzőkén foglalkozao sporszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosíó szám Képesíés Foglalkozao koroszály Edzésidő (óra/hé) Foglalkozao gyerekek száma UEFA A U UEFA A U UEFA A U UEFA A U UEFA A U UEFA B U UEFA A U UEFA A U UEFA B U UEFA B U UEFA A U UEFA PRO U /16 évad - Uánpólás-nevelés ráfordíás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporeszköz, sporfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnoszikai eszközök Személyszállíási kölségek Nevezési kölségek Rendezési, felkészíési, képzési kölségek Verseny- és jáékengedélyek kiállíásának kölségei Sporléesímény, sporpálya bérlei díja Felkészíéssel, edzőáborozaással és versenyezeéssel közvelenül összefüggő szállás és ékezés kölsége A programban részvevő sporszakemberek személyi jellegű ráfordíásai Logiszikai kölségek (csak bérle) kivéve személygépkocsi és moorkerékpár Összesen /16 évad - Terveze összes uánpólás-nevelés kölség alakulása Közvelen ámogaás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes ámogaás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordíás () :54 19 / 31

20 Álalános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező álal szerveze álalános ípusú képzések kölségei Álalános képzés megnevezése Képzésben részvevők száma (fő) Okaás várhaó kölségei () /16 évad - Terveze összes álalános képzés kölség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvelen ámogaás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes ámogaás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordíás () :54 20 / 31

21 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező álal szerveze szakképzés ípusú képzések kölségei Szakképzés megnevezése Képzésben részvevők száma (fő) Okaás várhaó kölségei () /16 évad - Terveze összes szakképzés kölség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvelen ámogaás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes ámogaás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordíás () :54 21 / 31

22 Mely jogcímekre számol közreműködői kölsége? Személyi jellegű ráfordíás Tárgyi eszköz (nem ingalan) előfinanszírozo beruházás Tárgyi eszköz (ingalan) előfinanszírozo beruházás Tárgyi eszköz uófinanszírozo beruházás Uánpólás-nevelés fejleszése Álalános képzés fejleszése Szakképzés fejleszése Közreműködői kölségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizeendő díj Összesen Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozo (nem ingalan) Tárgyi előfinanszírozo (ingalan) Tárgyi uófinanszírozo Uánpólás-nevelés Összesen Közreműködő álal végze feladaok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozo (nem ingalan) Tárgyi előfinanszírozo (ingalan) Tárgyi uófinanszírozo Uánpólás-nevelés Felada leírása A sporfejleszési program előkészíésével, megvalósíásával, a felhasználás során szükséges adaszolgálaási, jelenéséeli köelezeség eljesíésével, valamin a ámogaás elszámolásával kapcsolaban felmerülő feladaok. A sporfejleszési program előkészíésével, megvalósíásával, a felhasználás során szükséges adaszolgálaási, jelenéséeli köelezeség eljesíésével, valamin a ámogaás elszámolásával kapcsolaban felmerülő feladaok. A sporfejleszési program előkészíésével, megvalósíásával, a felhasználás során szükséges adaszolgálaási, jelenéséeli köelezeség eljesíésével, valamin a ámogaás elszámolásával kapcsolaban felmerülő feladaok. A sporfejleszési program előkészíésével, megvalósíásával, a felhasználás során szükséges adaszolgálaási, jelenéséeli köelezeség eljesíésével, valamin a ámogaás elszámolásával kapcsolaban felmerülő feladaok. A sporfejleszési program előkészíésével, megvalósíásával, a felhasználás során szükséges adaszolgálaási, jelenéséeli köelezeség eljesíésével, valamin a ámogaás elszámolásával kapcsolaban felmerülő feladaok :54 22 / 31

23 Nyilakoza 1 Tiszel Jóváhagyás Végző Szerveze! A ársasági adóról és az oszalékadóról szóló évi LXXXI. örvény, illeve a lávány-csapaspor ámogaásá bizosíó ámogaási igazolás kiállíásáról, felhasználásáról, a ámogaás elszámolásának és ellenőrzésének, valamin visszafizeésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendele 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, ovábbá a közigazgaási haósági eljárás és szolgálaás álalános szabályairól szóló évi CXL. v. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a feni sporfejleszési programo jóváhagyni szíveskedjenek. Kel:, :54 23 / 31

24 Nyilakoza 2 Alulíro Szabó Tamás (hivaalos képviselő neve), min a Kérelmező képviselője, 1. kijelenem, hogy a kérelemben foglal adaok, információk és dokumenumok eljes körűek, valósak és hielesek; 2. udomásul veszem, hogy a jóváhagyás végző szerveze a sporfejleszési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőől ovábbi adaoka kérhe; 3. kijelenem, hogy a Kérelmezőnek az államházarás bármely alrendszerével szemben esedékessé vál, és meg nem fizee közarozása nincs, vagy arra az illeékes haóság fizeési könnyíés (részlefizeés, fizeési halaszás) engedélyeze; 4. kijelenem, hogy a Kérelmező az államházarás alrendszereiből juao és már lezár ámogaásokkal megfelelő módon elszámol, a ámogaásokra vonakozó szerződésekben vállal köelezeségei eljesíee; 5. kijelenem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás ala nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illeve egyéb, a megszűneésére irányuló, jogszabályban meghaározo eljárás nincs folyamaban, és vállalom, hogy haladékalanul bejelenem, amennyiben a ámogaás időarama ala ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámá a jóváhagyás végző szerveze és a Magyar Államkincsár felhasználja a lejár közarozások eljesíése, illeőleg az adósság bekövekezése ényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincsár álal működee monioring rendszerben nyilvánaro igénylői adaaimhoz a jogszabályban meghaározo jogosulak, valamin az Állami Számvevőszék, a Kormányzai Ellenőrzési Hivaal, a Nemzegazdasági Miniszérium és a csekély összegű ámogaások nyilvánarásában érine szervek hozzáférjenek; 8. kijelenem, hogy a Kérelmező megfelel a rendeze munkaügyi kapcsolaoknak az államházarásról szóló évi CXCV. örvényben megfogalmazo köveelményeinek, és a szerveze - ennek igazolása céljából szükséges - adaai rendelkezésre bocsáom; 9. udomásul veszem, hogy a kérelem adaai nyilvánosságra hozhaók (a Kérelmező neve, a ámogaás ípusa, célja, valamin a ámogaás összege a EMMI, a jóváhagyás végző szerveze, és az ellenőrző szerveze honlapján közzééelre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adaainak a jóváhagyó szerveze, ovábbá az ellenőrző szerveze álali kezeléséhez, valamin vállalom, hogy a személyes adaaik kezelésére szóló engedély a beadványaimban szereplő ermészees személyekől is beszerzem; 11. köelezesége vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közöl bármilyen adaban, ényben, illeve a ámogaás befolyásoló körülményben beálló válozásról haladékalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglal haáridőn belül írásban éresíem a jóváhagyó-, illeve az ellenőrző szervezee; 12. amennyiben az épíési engedélyhez köö árgyi eszköz beruházás, felújíás sporcélú ingalanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezésé köveő legalább a jogszabályban meghaározo időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyeze ingalan sporcélú, elsődlegesen piaci alapon örénő hasznosíásá (jogszabályban meghaározo kivéellel) fennarom, valamin benyújom a sporcélú ingalan ulajdonosának előzees írásbeli hozzájárulásá arról, hogy erre az időaramra a Magyar Állam javára az ingalan-nyilvánarásba az igénybe ve adókedvezmény mérékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés kölségének ellenéréké megfizeem, b. az ado árgyi eszköz beruházásra vonakozó, első ámogaási igazolás kiállíásá köveő 4. év végéig a árgyi eszköz beruházás üzembe helyezem, ellenkező eseben a ámogaás és annak jegybanki alapkamaal növel összegé Magyar Állam részére megfizeem, c. a beruházás üzembe helyezésé köveő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyeze sporcélú ingalan iskolai és diákspor események, szabadidőspor események és más, közösségi célú (különösen: kulurális, uriszikai) események lebonyolíása céljából az adalapon felünee mérékben ingyenesen vagy kedvezményes áron bizosíom. d. bérel vagy más jogcímen használ, nem a lávány-csapasporban működő hivaásos sporszerveze ulajdonában álló ingalan eseén a sporcélú ingalan piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenérékén legalább 5 millió forin érékű árgyi eszköz felújíás eseén a ámogaásból megvalósuló felújíás legalább 5 évig az eredei rendeleésének megfelelően hasznosíom, valamin benyújom a sporcélú ingalan ulajdonosának előzees írásbeli hozzájárulásá arról, hogy erre az időaramra a Magyar Állam javára az ingalan-nyilvánarásba az igénybe ve adókedvezmény mérékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenérékén legalább 10 millió forin érékű árgyi eszköz beruházás, felújíás eseén a sporcélú ingalanfejleszésre nyíl pályázao írok ki és a pályázai eljárás eredménye alapján nyeres személlyel köök szerződés a árgyi eszköz beruházás, felújíás megvalósíására. 13. vállalom, hogy a ámogaás felhasználásáról olyan analiikus nyilvánarás vezeek, amely bizosíja a ámogaások eljes elkülöníésé, és hozzájárul a ámogaás rendeleésszerű felhasználásának jogszabályban meghaározo szervek álali ellenőrzéséhez; 14. udomásul veszem, hogy a ámogaás elszámolása során csak bizonylaal dokumenál kiadások számolhaóak el, a ámogaás felhasználása során kelekeze bizonylaokkal a lávány-csapaspor ámogaásá bizosíó ámogaási igazolás kiállíásáról, felhasználásáról, a ámogaás elszámolásának és ellenőrzésének, valamin visszafizeésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeleben foglalak szerin elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok álal előír haáridő végéig. 15. kijelenem, hogy a sporfejleszési program pályázai adalapján felüneésre kerül meglevő, és vállal uánpólás koroszályú csapaoka a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyezeni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illeve az önkén vállal uánpólás koroszályú csapaok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy az nem fejezik be, abban az eseben a jóváhagyó szerv a árgyévre jóváhagyo működési ámogaás arányosan csökkeni; 16. udomásul veszem, hogy az elekronikus edzésnapló a sporfejleszési program elbírálásáról meghozo dönés időponjáig a valós adaokkal kiölöm, valamin az időközben bekövekező válozásoka az elekronikus edzésnaplóban ávezeem, az elekronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adaokkal örénő akualizálásá az akuális ámogaási évad végéig elvégzem, és folyamaosan fennarom. A jóváhagyó-, illeve ellenőrző szerv az edzésnaplóban felünee adaoka eljárása folyamán bármikor ellenőrizhei, azoka számon kérhei. Az elekronikus edzésnapló a sporfejleszési program része. 17. udomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnő jáékos szerepeleése eseén legfeljebb az MLSZ érékelési elveiben meghaározo ámogaási minimumra vagyok jogosul a működési ípusú ámogaások ekineében. Kel:, :54 24 / 31

25 Nyilakoza a DE MINIMIS ámogaások igénybevéeléről Alulíro Szabó Tamás, min a Kérelmező képviselője nyilakozom, hogy a jelen nyilakoza megéelének pénzügyi évében e nyilakoza kiadásának napjáig igénybe ve, valamin az e pénzügyi éve megelőző ké pénzügyi évben az álalunk igénybe ve, az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű ámogaásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizosági rendeleében (HL L 352, o) (a ovábbiakban 1407/2013/EU bizosági rendele, ( De Minimis Rendele ) ) meghaározo csekély összegű (de minimis) ámogaások együes éréke az alábbiak szerin alakul: De minimis elszámolás 2015/ /14 sporév Jóváhagyo szem. jellegű ráfordíás ámogaási éréke Árfolyam* (lásd. len) Jóváhagyó haároza kiállíásának dáuma: Érék Euro-ban /15 sporév Jóváhagyo szem. jellegű ráfordíás ámogaási éréke Árfolyam* (lásd. len) Jóváhagyó haároza kiállíásának dáuma: Érék Euro-ban /16 kere meghaározása De minimis kere Előző ké évi odaíél személyi jellegű ámogaás összege Egyéb - más forrásból részesül - de minimis ámogaás összege 0 Maradványérék Nyilakoza kiadásának napján hivaalos MNB euro/forin árfolyam* Igényelheő összeg 2015/ A lávány-csapaspor ámogaásá bizosíó ámogaási igazolás kiállíásáról, felhasználásáról, a ámogaás elszámolásának és ellenőrzésének, valamin visszafizeésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendele ( Kormányrendele ) alapján meghaározo július június 30-ig aró ámogaási időszakban a ársasági adóról és az oszalékadóról szóló évi LXXXI. örvény ( Tao v. ) 22/C. (1) bekezdés ce) ponjában foglal személyi jellegű ráfordíásokra igényelheő csekélyösszegű ámogaás igénybevéelére összeg erejéig van leheőségünk. A ámogaási dönés - jóváhagyó haároza kiállíásának dáuma - megelőző hónap uolsó napján haályos MNB euro/forin árfolyamo kell figyelembe venni a jóváhagyo személyi jellegű ráfordíás ámogaási érékének meghaározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyama során a jóváhagyó szerv álal meghaározásra kerülő jóváhagyo ámogaási összeg és a jelen nyilakozaban meghaározo ámogaási összeg közö elérés alakulha ki :54 25 / 31

26 Mellékleek Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :36:46 Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :03:58 Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :37:15 Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :18:39 Fájlok száma: 20 Uolsó felölés: :43:25 Fájlok száma: 2 Uolsó felölés: :49:59 Fájlok száma: 8 Uolsó felölés: :35:42 Fájlok száma: 3 Uolsó felölés: :51:58 Fájlok száma: 2 Uolsó felölés: :02:58 Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :27:27 Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :05:14 Fájlok száma: 1 Uolsó felölés: :05:45 Fájlok száma: 14 Uolsó felölés: :06:58 Fájlok száma: 17 Uolsó felölés: :07:31 Nyilvánaró haóság igazolása (a kérelmező szervezee nyilvánaró szerveze (bíróság, vagy közigazgaási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szerveze nyilvánarásban szereplő adaairól) Közjegyzői aláírás-hielesíéssel elláo aláírási címpéldány vagy ügyvéd álal ellenjegyze aláírás mina, a ámogao szerveze vezeőjéől (meghaalmazás eseén a ámogaási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosul személyekől is) Igazolás arról, hogy a pályázó közarozásmenes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokiraal igazolja vagy szerepel a közarozásmenes adózói adabázisban) ( ) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendele alapján fizeendő Igazgaási szolgálaási díj befizeésé igazoló bizonyla Egyéb dokumenumok Sporcélú ingalan ulajdonosának - amennyiben nem sajá ulajdonú az ingalan - előzees írásbeli hozzájárulásá arról, hogy a beruházás üzembe helyezésé köveő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezésé köveő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingalan-nyilvánarásba az igénybe ve adókedvezmény mérékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérel vagy más jogcímen használ, nem a lávány-csapasporban működő hivaásos sporszerveze ulajdonában álló ingalan eseén a sporcélú ingalan piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzai ingalan eseében együműködési megállapodás alapján használja Az ingalan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi ulajdoni lap (eredei/másola) Az elvi épíési engedély az ingalan ulajdonosának hielesíe hozzájáruló nyilakozaával vagy a jogerős épíési engedély vagy a haáskörrel és illeékességgel rendelkező haóság igazolásá arról, hogy a bejelenésben megjelöl beruházási evékenység nem épíésiengedély-köeles Az egyéb engedélyköeles evékenységek eseén a jogerős haósági engedélyek, igazolások A beruházás finanszírozási erve és forrása (egyúal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezehez örénő benyújásának erveze időponjai is) Az elkészül léesímény hasznosíási módja és várhaó kihasználsága Megvalósíani kíván beruházás, felújíás ekineében a részleeze kölségerve, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíhaók, a fajlagos négyzeméerárak meghaározhaók A megvalósíani kíván projekelemek műszaki aralmának részlees kifejése Kel:, :54 26 / 31

27 Indikáorok a projek eljes időaramára vonakozava Javasol indikáorok a sporfejleszési program eljes időaramára vonakozava (Ha valamely indikáor nem érelmeze, kérem ölse fel 0-val az ado mezőke) Indikáor megnevezése Mérékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érék (jelenlegi) Célérék (ámogaási időszak vége) Válozás a bázisév %- ában Oupu indikáorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőáborok száma db 0% Épíe/felújío sporcélú ingalanok száma db 0% Épíe/felújío kiszolgáló léesímény m2 0% Egyéb indikáorok: 0% 0% 0% Javasol indikáorok a sporfejleszési program eljes időaramára vonakozava (Ha valamely indikáor nem érelmeze, kérem ölse fel 0-val az ado mezőke) Indikáor megnevezése Mérékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érék (jelenlegi) Célérék (ámogaási időszak vége) Válozás a bázisév %- ában Eredmény indikáorok Koroszályos sporolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikáorok 0% 0% 0% :54 27 / 31

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8208/2015/mlsz

be/sfp-8208/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve GYIRMÓT SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 741 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi FC A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1107 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfp-08689/2015/mlsz

be/sfp-08689/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bonyhád Völgység Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve BVLC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1721 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8203/2015/mlsz

be/sfp-8203/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia A kérelmező szervezet rövidített neve Grosics Akadémia Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3281 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8916/2015/mlsz

be/sfp-8916/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve BKSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3369 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10271/2015/mlsz

be/sfp-10271/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1568 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz

be/sfphpm01-08074/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentlőrinci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentlőrinci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10281/2015/mlsz

be/sfphpm01-10281/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírcsaholy USE A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírcsaholy USE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2943 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Harkányfürdő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Harkányfürdő Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 28 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve REAC Sportiskola SE Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-08440/2015/mlsz

be/sfp-08440/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10263/2015/mlsz

be/sfp-10263/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve A.F.C. Nádasdladány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 679 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08338/2015/mlsz

be/sfphpm01-08338/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pétervására Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pétervására SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 698 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09590/2015/mlsz

be/sfphpm01-09590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőberényi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve MFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 477 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10158/2015/mlsz

be/sfphpm01-10158/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Baksai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Baksai Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8362/2015/mlsz

be/sfp-8362/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Diósdi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Diósdi TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1259 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-8485/2015/mlsz

be/sfp-8485/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csepregi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08715/2015/mlsz

be/sfp-08715/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve KECSKÉD KÖZSÉGI SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve Kecskéd KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1085 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10247/2015/mlsz

be/sfp-10247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Barcs A kérelmező szervezet rövidített neve FC Barcs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3537 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8731/2015/mlsz

be/sfp-8731/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sümeg Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2731 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-09795/2015/mlsz

be/sfp-09795/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve PÁTKA SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve PÁTKA SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 617 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve DDFC SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A

Részletesebben

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SEMJÉNHÁZA SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve SEMJÉNHÁZA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2088 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gödöllői Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve GSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2603 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bábolnai Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bábolna SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1094 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08614/2015/mlsz

be/sfphpm01-08614/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2172 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Üllői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Üllő SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1336 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfpmod01-08094/2015/mlsz

be/sfpmod01-08094/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunhalasi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kiskunhalasi F.C. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2231 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08082/2015/mlsz

be/sfphpm01-08082/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Palotabozsoki Községi Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Palotabozsok SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyöngyösi Atlétikai Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Gyöngyösi AK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 932 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10470/2015/mlsz

be/sfphpm01-10470/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA Gazdálkodási formakód 569 Tagsági azonosítószám 3878 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08763/2015/mlsz

be/sfphpm01-08763/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ugod Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ugod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2299 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10446/2015/mlsz

be/sfp-10446/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SZADA SE A kérelmező szervezet rövidített neve SZADA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1254 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve Székelyhidi ULKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-08622/2015/mlsz

be/sfp-08622/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nebuló Futball Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3108

Részletesebben

be/sfphpm01-10596/2015/mlsz

be/sfphpm01-10596/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Középtiszai MEDOSZ SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1038 A

Részletesebben

be/sfp-08146/2015/mlsz

be/sfp-08146/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újpesti Torna Eglyet A kérelmező szervezet rövidített neve UTE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2474 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyergesújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nyergesújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1106 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9500/2015/mlsz

be/sfp-9500/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 995 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rimóci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve RSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1162 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-09300/2015/mlsz

be/sfp-09300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etei Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1061 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09473/2015/mlsz

be/sfp-09473/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve VFC USE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2930

Részletesebben

be/sfphpm01-08810/2015/mlsz

be/sfphpm01-08810/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Békéscsaba UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 524

Részletesebben

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pellérdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pellérdi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 161 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3372

Részletesebben

be/sfphpm01-09418/2015/mlsz

be/sfphpm01-09418/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csanyteleki Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Csanyteleki Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08826/2015/mlsz

be/sfp-08826/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Boda Önkormányzat Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Boda ÖSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9342/2015/mlsz

be/sfp-9342/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Berényi Gyermek FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08202/2015/mlsz

be/sfphpm01-08202/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1723 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10187/2015/mlsz

be/sfp-10187/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Somogyudvarhelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Somogyudvarhelyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1479 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08428/2015/mlsz

be/sfphpm01-08428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Aramis Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Aramis SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2653 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-08206/2015/mlsz

be/sfp-08206/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánossomorja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve JSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2672 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10308/2015/mlsz

be/sfphpm01-10308/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Noszvaj Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Noszvaj SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 967 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08086/2015/mlsz

be/sfphpm01-08086/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komlói Bányász Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve KBSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08852/2015/mlsz

be/sfphpm01-08852/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pannonhalma Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve nincs bejegyezve Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 796 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09164/2015/mlsz

be/sfphpm01-09164/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sport Kör Bogács A kérelmező szervezet rövidített neve KSK Bogács Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10402/2015/mlsz

be/sfphpm01-10402/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bököny Község Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bököny SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1648 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08102/2015/mlsz

be/sfp-08102/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ibrány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ibrány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 574596 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8798/2015/mlsz

be/sfp-8798/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Egyesített Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve PELC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1915 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08410/2015/mlsz

be/sfphpm01-08410/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szendehelyi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Szendehely FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1290 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08698/2015/mlsz

be/sfp-08698/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Környei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Környei SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1096 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10023/2015/mlsz

be/sfp-10023/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Somberek A kérelmező szervezet rövidített neve Sportkör Somberek Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gönyűi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gönyűi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben