Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása"

Átírás

1 BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr. Seres Noémi, Dr. Friedman Noémi 014. szepember

2 0. Alkalmazo szabványok, felhasznál szakirodalom Alkalmazo szabványok: MSZ EN (Eurocode 1) A arószerkezeeke érő haások. Sűrűségek, önsúly és az épüleek hasznos erhei. MSZ EN (Eurocode 6) Falazo szerkezeek ervezése. Vasal és vasalás nélküli falazo szerkezeekre vonakozó álalános szabályok. Felhasznál irodalom: 1. Kiindulási adaok 1.1. Geomeriai kiindulási adaok A főfalak ávolsága: l 1 6m Az épüle hosszméree: l 10.6m A belmagasság (fsz. és emele): h.70m A belmagasság a pincében: h 0.30m Aikafal magassága: h a 50cm A vasbeon födém vasagsága: v 0cm A falvasagság: 300mm A födémlemez felfekvése a falon: a lem 0cm Külső, belső vakola vasagsága: vak 0mm 1.. Anyagok, anyagjellemzők Falaza Falazóelem Az alkalmazo falazóelem ípusa: Dr. Varga László: "Falazo szerkezeek ervezése", elekronikus okaási segédle (a ovábbiakban a segédle-re való hivakozáskor erre az anyagra kell gondolni), forrás: hp:// UNIFORM (300x190x190) A falazóelem álagos nyomószilárdságának éréké rendszerin az elem gyárója adja meg (szükség eseén kísérlei úon is meghaározhaó a szilárdság): f 1 N mm A falazóelem szabványos álagos nyomószilárdság ának számíásakor egy δ szorzóényezővel vesszük figyelembe a falazóelemek magasságának és szélességének a nyomószilárdságra gyakorol haásá. A δ ényező a falazóelem magasságának és kisebbik vízszines méreének függvényben áblázaból haározhaó meg ( lásd a segédle 4.. áblázaá) lineáris inerpoláció segíségével. A δ ényező éréke a 4.. áblázaból: δ 1.14 N A falazóelem szabványos álagos nyomószilárdsága: f b δ f mm - -

3 Habarcs Az alkalmazo habarcs szilárdsági oszálya: A habarcs nyomószilárdsága a szilárdsági oszály alapján: M5 N f m 5 mm Falaza A falaza érfogasúlya: ρ fal 1.8 kn m 3 (gyáró álal megado ada, lásd M1 Mellékle) A falaza szilárdságá a falazóelem szabványos álagos nyomószilárdságából, és a habarcs nyomószilárdságából egy K ényező segíségével számíhajuk. A K ényező éréké a falazóelemek anyagának és csoporjának, valamin a habarcs ípusának függvényében áblázaból haározhajuk meg (lásd a segédle 5.1. áblázaá). Jelen példában égee agyag falazóelemünk van, melye álalános rendeleésű habarccsal falaznak, a falazóelem pedig a felada kiírás szerin a 3. csoporba arozik (álalános eseben a falazóelemek csoporba sorolásá a segédle 4.1. áblázaa alapján lehe elvégezni). A feni adaok alapján, a falaza nyomószilárdságának meghaározásához szükséges K ényező éréke az 5.1. áblázaból: K 0.35 A falaza nyomószilárdságának karakeriszikus éréke: N f k Kf m f b 3.54 mm A falaza nyomószilárdságának ervezési érékéhez szükséges bizonsági ényező a falazóelem oszályának, a falaza megvalósulási kaegóriájának, valamin a habarcs ípusának függvényében áblázaból lehe meghaározni (lásd a segédle 3.3. áblázaá). A falazóelemeke I. vagy II. oszályba lehe sorolni, a feladakiírás szerin mos I. oszályú falazóelemünk van (az I. és II. oszály ponos meghaározásá az EN része aralmazza). A falazóelemek megvalósulási kaegóriája (besorolási oszálya) álalános eseben a kivielezés körülményeinek függvényében a segédle 3.4. áblázaa alapján haározhaó meg. A felada kiírás szerin mos 1. megvalósulási kaegóriájú (besorolási oszályú) falazaunk van. A felhasznál habarcs lehe erveze, előír, illeve eszőleges összeéelű. A felada kiírás szerin jelen példában előír összeéelű habarcsunk van. A feni adaok alapján a falaza anyagának bizonsági ényezője a 3.3. áblázaból: γ M 1.7 A falaza nyomószilárdságának ervezési éréke: f d f k N.08 γ M mm - 3 -

4 Vakola A vakola érfogasúlya: ρ vak 18 kn m 3 Megjegyzés: A vakola érfogasúlyá rendszerin a gyáró adja meg. Ponosabb ada hiányában a kövekező érfogasúlyok veheők fel: mészhabarcsok eseén 1-18 kn/m 3, javío mészhabarcsok eseén 18-0 kn/m 3, cemenhabarcsok eseén pedig 19-3 kn/m Talaj Az alalaj ípusa és főbb alajfizikai jellemzői a felada kiírásban adoak. Jelen példában közepes homok alajunk van, az ehhez arozó adaok: A alaj érfogasúlya: ρ alaj 18.3 kn m 3 A belső súrlódási szög: φ Terhek, haások A falaza ellenőrzése során figyelembe veendő erhek a felada kiírásban vannak megadva. A közbenső födémek mérékadó erhe: p kd 1.8 kn m A eőfödém mérékadó erhe: p zd 9.6 kn m A vízszines széleher ervezési éréke: w d 0.8 kn m Térszíni eher ervezési éréke az épüle melle: q d 10 kn m Az önsúly bizonsági ényezője: γ g

5 . Igénybevéelek számíása.1. Az F1 jelű fal igénybevéeleinek számíása A vizsgál F1 fal kereszmeszee állandó, a falban ébrdő erők pedig lefelé haladva nőnek, így elegendő a legalsó - pincében lévő h 0 magas - szakasz vizsgálni. A szabvány szerin a eherbírás az ado falszakasz alján vagy eején (ahol mérékadó), és közepén kell ellenőrizni. A fal eején rendszerin nagyobb a külponosság éréke, míg a fal alján nagyobb a normálerő, így öbbnyire csak számíással udjuk eldöneni, hogy melyik hely lesz mérékadó a eherbírás szemponjából. A falszakasz középső részé azér kell vizsgálni, mer i a falaza kihajlása során bekövekező lassú alakválozások (kúszás) révén megnőhe a falban működő nyomóerő külponossága. Az elmondoak alapján ehá az ábrán láhaó A-A, B-B és C-C pincefal kereszmeszeekben kell meghaároznunk az igénybevéeleke. Az egységnyi hosszúságú falszakaszra haó erő a falaza önsúlyából, valamin a födémek önsúlyából és hasznos erheiből kéámaszú áviel segíségével haározzuk meg (egyirányban eherviselő födéme feléelezve). Az F1 falban a szimmerikus elrendezés mia csak közponos nyomóerő ébred. Normálerő számíása az A-A kereszmeszeben A eőfödémről leadódó reakcióerő (ebben benne van a födém önsúlya és hasznos erhe): l 1 R eőf.f1 + p zd kn m Közbenső födémek reakcióereje (födém önsúly + hasznos eher): R e őf.f1 p zd v l 1 R f.f1 + p kd kn m N fal h Fal súlya az emeleen és a földszinen (nyílászárók elhanyagolásával): ( ) N fal γ g h ρ fal + vak ρ vak 16.6 kn m R f.f1 p kd v Normálerő az A-A meszeben: N fal h N F1.A R eőf.f1 + R f.f1 + N fal kn m Normálerő számíása a B-B kereszmeszeben R f.f1 A p kd A v ( ) h 0 N F1.B N F1.A + γ g ρ fal + vak ρ vak 6.08 kn m B B h 0 Normálerő számíása a C-C kereszmeszeben ( ) N F1.C N F1.A + γ g h 0 ρ fal + vak ρ vak kn m C C - 5 -

6 .. Az F jelű fal igénybevéeleinek számíása Az F falra a falengelyhez képes külponosan elhelyezkedő erők is hanak, így a falban ébredő nyomóerő külponosságá is meg kell haároznunk. A-A kereszmesze Az aika fal súlya: ( ) N a γ g h a ρ fal + vak ρ vak A eőfödém reakcióereje: l 1 R eőf.f + a lem p zd Közbenső födémek reakcióereje: l 1 R f.f + a lem p kd Normálerő az A-A meszeben: 30.7 kn m kn m 3.08 kn m a le m / / R f.f a lem /3 p zd N a N F.A N a + R eőf.f + R f.f + N fal kn m A normálerő külponossága az A-A meszeben: a lem ( R eőf.f + R f.f ) 3 e 0A 63.0 mm N F.A B-B kereszmesze: Normálerő a B-B meszeben: R eőf. F N fal R f.f p zd p kd h a v h v h 0 N F.B N F.A + γ g ρ ( fal + vak ρ vak ) kn m N fal h Vízszines földnyomásból származó nyomaék alapéréke a B-B meszeben (alul-felül csuklósnak feléelezzük a fala): K 0 1 sin( φ) 0.50 (nyugalmi földnyomás eseén) q d R f.f A p kd A v 3 ρ alaj h 0 M F.B K knm m B B h 0 Az M F.B nyomaék ellenées előjelű a függőleges erhekből ébredő nyomaékkal (azaz csökkeni a külponosság éréké), így a számíásakor a bizonság javára való közelíéskén elhanyagoluk az eseleges felszíni erhe, illeve a alaj súlyá alapéréken veük figyelembe. A normálerő külponossága a B-B meszeben: a lem ( R eőf.f + R f.f ) 3 e 0B N F.B M F.B 15.6 mm C C γ g ρ alaj h 0 K 0 q d K 0 Megjegyzés: A példában mos nyugalmi földnyomással számolunk, azonban a valóságban az épíési echnológia függvényében másfaja földnyomás is kialakulha. A földnyomási együhaó éréke akív földnyomás eseén K a g (45 -φ/), passzív földnyomás eseén pedig K p g (45 +φ/)

7 C-C kereszmesze: Normálerő a C-C meszeben: ( ) N F.C N F.A + γ g h 0 ρ fal + vak ρ vak kn m A normálerő külponossága a C-C meszeben: ( ) R eőf.f + R f.f e 0C N F.C a lem mm 3. Falaza normálerő eherbírásának ellenőrzése 3.1. Az F1 falaza eherbírásának ellenőrzése közponos nyomásra A-A (felső) kereszmesze ellenőrzése Nyomóerő nagysága a kereszmeszeben: N F1.A kn m A mérékadó külponosság számíása a fal eején: Elsőrendű külponosság a függőleges erőből: e 0 0mm A fal kihajlási hossza a peremeinek megámaszási, illeve merevíési módjáól függ (lásd részleesebben a segédle 6.3. fejezeében). A példában szereplő fala a kihajlási síkjára merőlegesen db szerkezei elem ámaszja meg (vasbeon lemez alul és felül), valamin a külponosság kisebb min a falvasagság negyede (e 0 0 mm < mm). Ebben az eseben a fal magasságának csökkenő ényezője: ρ 0.75 A fal kihajlási hossza: h ef h 0 ρ 1.7 m Kezdei külponosság (épíési ponalanságok miai külponosság) álagos kivielezési színvonal eseén: h ef e ini 3.8 mm 450 e 0 + e ini A mérékadó külponosság: e i max max 0.05 e i A kihajlási csökkenő ényező: Φ i mm 15mm 15.0 mm A fal nyomóerő eherbírása az ado mérékadó külponosság eseén: N Rd.A Φ i f d 56.6 kn > N m F1.A kn m Tehá az F1 pincefal felső kereszmeszee megfelel. N F1.A A fal kihasználsága az A-A meszeben: ν A 0.45 N Rd.A - 7 -

8 C-C (alsó) kereszmesze ellenőrzése Nyomóerő nagysága a kereszmeszeben: N F1.C kn m A mérékadó külponosság számíása a fal alján: Elsőrendű külponosság a függőleges erőből: e 0 0mm Kezdei külponosság: e ini 0mm (mivel alul az épíési ponalanságok még nem érezeik a haásuka) e 0 + e ini A mérékadó külponosság: e i max max mm 15mm 15.0 mm A fal eejéhez képes nem válozo a mérékadó külponosság, mivel mindké eseben a 0.05 alsó korlá vol a mérékadó. Ebből adódóan a Φ i kihajlási csökkenő ényező éréke is ugyanakkora min az előbb. A fal nyomóerő eherbírása a fal alján: N Rd.C Φ i f d 56.6 kn m > N F1.C kn m Tehá az F1 pincefal alsó kereszmeszee megfelel. N F1.C A fal kihasználsága a C-C meszeben: ν C N Rd.C 0.48 > ν A 0.45 Tehá alul nagyobb a fal kihasználsága! B-B (középső) kereszmesze ellenőrzése Nyomóerő nagysága a kereszmeszeben: N F1.B 6.08 kn m A mérékadó külponosság számíása a falmagasság felében: Elsőrendű külponosság a függőleges erőből: e 0 0mm h ef A kezdei külponosság: e ini mm A eher miai külponosság: e m e 0 + e ini 1.9 mm A fal haékony vasagsága egyréegű fal eseén: ef 300 mm A kúszási ényező végéréke égee agyag falazóelemek eseén 0,5 és 1,5 közö válozik (lásd a segédle 5.3. áblázaá), jelen példában vegyük fel 1,0-re: ϕ 1 h ef A kúszás miai külponosság: e k 0.00 ϕ ef e m 0.3 mm - 8 -

9 e m + e k Mérékadó külponosság: e mk max max 0.05.mm 15mm 15.0 mm A kihajlási csökkenő ényező számíása: A falaza rugalmassági modulusa ponosabb ada hiányában: E 1000 f k N 3540 mm A fal karcsúsága: h ef f k λ 0.18 < λ ef E c 15 Megjegyzés: A λ c 15 mérékű, vagy ennél kisebb karcsúságú falak eseén nullának szabad venni a kúszás miai e k külponosságo. Jelen példában ennek nincs jelenősége, mivel a fal magasságának felében számío mérékadó külponosság eseén is a 0.05 alsó korlá a mérékadó. u λ e mk A 1 e mk u A kihajlási csökkenő ényező: Φ m A 1 e ahol e a ermészees logarimus alapszáma. Megjegyzés: A Φ m csökkenő ényező a segédle 6.. ábráján láhaó grafikonról is leolvashaó, h ef / ef 5,75 és e mk /0,05 érékek szerini leolvasással. Ez alapján a csökkenő ényező éréke közelíőleg 0,89-re adódik. A fal nyomóerő eherbírása az ado mérékadó külponosság eseén: N Rd.B Φ m f d kn > N m F1.B 6.08 kn m Tehá az F1 pincefal középső kereszmeszee megfelel. N F1.B A fal kihasználsága a B-B meszeben: ν B 0.47 N Rd.B - 9 -

10 3.. Az F falaza eherbírásának ellenőrzése külponos nyomásra Az F1 falhoz hasonlóan i is a pincében lévő falszakasz fogjuk vizsgálni, mivel i lesznek mérékadók az igénybevéelek. A-A (felső) kereszmesze ellenőrzése Nyomóerő nagysága: N F.A kn m A mérékadó külponosság számíása a fal eején: Elsőrendű külponosság: e 0A 63.0 mm ρ 0.75 A fal kihajlási hossza: h ef h 0 ρ 1.7 m h ef Kezdei külponosság: e ini mm e 0A + e ini A mérékadó külponosság: e i max max 66.8mm mm 66.8 mm e i A kihajlási csökkenő ényező: Φ i Az F fal nyomóerő eherbírása az ado mérékadó külponosság eseén: N Rd.A Φ i f d kn > N m F.A kn m Tehá az F pincefal felső kereszmeszee megfelel. N F.A A fal kihasználsága az A-A meszeben: ν A 0.43 N Rd.A C-C (alsó) kereszmesze ellenőrzése Nyomóerő nagysága a kereszmeszeben: N F.C kn m A mérékadó külponosság számíása a fal alján: Elsőrendű külponosság a függőleges erőből: e 0C 57.5 mm Kezdei külponosság: e ini 0mm e 0C + e ini A mérékadó külponosság: e i max max 57.5mm mm 57.5 mm e i A kihajlási csökkenő ényező: Φ i

11 A fal nyomóerő eherbírása a fal alján: N Rd.C Φ i f d kn > N m F.C kn m Tehá az F pincefal alsó kereszmeszee megfelel. N F.C A fal kihasználsága a C-C meszeben: ν C 0.4 < ν N A 0.43 Rd.C Tehá felül nagyobb a fal kihasználsága! B-B (középső) kereszmesze ellenőrzése Nyomóerő nagysága a kereszmeszeben: N F.B kn m A mérékadó külponosság számíása a falmagasság felében: Elsőrendű külponosság a függőleges erőből és a vízszines földnyomásból : e 0B 15.6 mm h ef A kezdei külponosság: e ini mm A eher miai külponosság: e m e 0B + e ini 17.5 mm A fal haékony vasagsága egyréegű fal eseén: ef 300 mm A kúszási ényező végéréke: ϕ 1 h ef A kúszás miai külponosság: e k 0.00 ϕ ef e m 0.8 mm e m + e k Mérékadó külponosság: e mk max max 0.05 A kihajlási csökkenő ényező számíása: 18.3mm 15mm 18.3 mm Az F fal karcsúsága ugyanakkora, min az F1 fal karcsúsága, mivel mind méreeiben, mind anyagában egyezik a ké fal, és a megámaszási viszonyaik is egyformák: λ 0.18 u λ e mk A 1 e mk u A kihajlási csökkenő ényező: Φ m A 1 e

12 Megjegyzés: Amin korábban emlíeük, kis karcsúságú falak eseén (λ λ c ) a kúszás haása elhanyagolhaó a kihajlási csökkenő ényező számíása során. Ez az elhanyagolás mos nem eük meg a számíásban. A kúszásból származó külponosság elhanyagolásával Φ m es csökkenő ényező kapunk volna, ez a fal kihasználságában ~1%-os különbsége jelenene. A fal nyomóerő eherbírása az ado mérékadó külponosság eseén: N Rd.B Φ m f d kn m > N F.B kn m Tehá az F pincefal középső kereszmeszee megfelel. N F.B A fal kihasználsága a B-B meszeben: ν B 0.9 N Rd.B 4. Az F4 falszakasz nyírási eherbírásának ellenőrzése A feladakiírásban megado hosszirányú szélerhelésből származó vízszines erőke elsősorban az F3 és F4 kereszirányú végfalak fogják felvenni. A homlokzara haó megoszló szélnyomás a merev födémárcsák koncenrál erőkén adják á az F3 és F4 jelű falakra, amelyek azán ovábbíják az erőke az alapozásra. A falak alul nem befogo szerkezei elemek, ugyanakkor a függőleges leerhelés mia képesek - kizárólag nyomófeszülségek kelekezése melle - bizonyos mérékű nyoméko felvenni Az F4 fal geomeriai adaainak számíása Az Eurocode szabvány a merevíő (nyír) falazaok inerciájának számíásánál bizonyos feléelek melle megengedi a csalakozó kereszirányú falazaok ado Δ nagyságú szakaszának, min övnek figyelembevéelé is, amin ez az alábbi ábrán láhaó.,90 4,0,90 Δ ls 10,00 m wd F4 1,80 F3 3,00 3,3 3,00 1,80-1 -

13 A merevíő fallal, min gerinccel együdolgozó kereszező falszakasz Δ hossza a szabvány szerin az alábbi érékek legkisebbike: a merevíő fal eljes magasságának ööde a kereszező falakkal összekapcsol merevíőfalak ávolságának fele ávolság a fal végéig a szabad emelemagasság fele a kereszező fal vasagságának haszorosa Az F4 merevíő fal eljes magassága: h o h 0 + h + 3v + h a 8.80 m A merevíőfalak ávolsága: l s l m A kereszfal együdolgozó szakaszának hossza: h o 5 l s 1.76m 5.00m Δ min l s 4.0m min.90m 1.15m h m m Az F3 falra vonakozóan ugyanez a Δ éréke vesszük figyelembe. A falak szélessége l 3 3.3m l 4 1.8m A falak kereszmeszei erülee ( ) ( ) A 3 l 3 + Δ cm A 4 l 4 + Δ 8850 cm A falak saikai nyomaéka l 3 l 3 S 3 + Δ cm 3 l 4 S 4 + Δ cm 3 A falak súlyponjának ávolsága S 3 x s3 3.3m A 3 S m x s4 A 4 A falak másodrendű eheelenségi nyomaéka 60.8 cm 3 l 3 I 3 1 Δ cm

14 3 l 4 I 4 + l 1 4 l 4 x s4 Δ Δ x 1 s cm 4 Ahhoz, hogy az egyes merevíő falakra juó vízszines erő meg udjuk haározni, szükség van az F3 és F4 falak relaív merevségeire. Álalános eseben a relaív merevség: ξ i n I i j 1 I j Mos az F4 merevíőfala vizsgáljuk, ennek relaív merevsége: I 4 ξ (a vízszines erő 18,6%-a fog a vizsgál F4 falra juni) I 4 + I 3 x s x s3 4. Az F4 falra juó igénybevéelek számíása A szélnyomás éréke: w d 0.80 kn m h a +h+3v F wd.i I F3 F wd.i F4 l a falakra áadódó szélerhek, amelyek az egyes falak közö azok merevségének F wd.fsz [kn] arányában oszandók szé w d [kn/m] a födémek síkjába redukál szélerhek w d [kn/m ] felülei széleher

15 A vizsgál baloldali F4 falra áadódó széleher a eőfödémnél: l h F wd.ii w d h a + v + ξ kn Az F4 falra áadódó széleher az emelei födémnél: l F wd.i w d v h + ξ 4.9 kn Az F4 falra áadódó széleher a földszini födémnél: l h F wd.fsz w d + v ξ 4 1. kn Igénybevéelek az F4 fal aljánál: M V N F4 F wd.i I F wd.i F wd.fsz M Ed V Ed N Ed ( ) ( ρ fal ) ( ) Normálerő: N Ed h a + h + h 0 + 3v + vak ρ vak l 4 + Δ kn Megjegyzés: A födémeke egyirányban eherviselő lemezeknek ekinjük, így a födémek erhe az F1 és F falakra adódik, az F4 merevíő falban pedig csak a fal sajá súlyából kelekezik normálerő (a Δ szakaszon áadódó födémerhekől mos elekinünk). A függőleges nyomóerőnek a nyírásvizsgála szemponjából kedvező (eherbírás növelő) haása van, ezér egyrész az önsúlyból kelekező igénybevéel a bizonsági ényező alsó érékével számoljuk (γ g,inf 1.00), másrész a bizonság javára e közelíéskén a födémlemeznél lévő rész is a falaza - kisebb - önsúlyával vesszük figyelembe. Nyíróerő: V Ed F wd.ii + F wd.i + F wd.fsz 5.13 kn Nyomaék: ( ) ( ) ( ) M Ed F wd.ii h + h v + F wd.i h + h v + F wd.fsz h v 8.3 knm

16 4.3. Az F4 falszakasz nyírási eherbírásának ellenőrzése A falaza f vk nyírószilárdsága a kezdei nyírószilárdságól (f vk0 ) és a nyír falszakaszban haó álagos nyomófeszülségől (σ d ) függ. A falban fellépő hajlíónyomaék mia nem bizos, hogy a eljes vizsgál falkereszmesze nyomo lesz, ezér az álagos nyomófeszülség számíása elő ez meg kell vizsgálnunk. Ez a legegyszerűbben úgy udjuk megenni, hogy a falban haó erő külponosságá összehasonlíjuk a kereszmesze magponi ávolságaival (mivel udjuk, hogy a magponokon belül haó nyomóerőből az egész kereszmeszeben csak nyomófeszülség ébrednek). A normálerő külponosságának számíása M Ed A normálerő külponossága: e F4 N Ed 3.9 cm W a A belső magponi ávolságok: m f A 4 I 4 ( l 4 x s4 ) A cm m a W f A 4 I 4 x s4 A cm e F4 3.9 cm < min m a, m f ( ) 5.3 cm Tehá a külponos nyomóerő a magponon belül ha, azaz csak nyomófeszülsége okoz a kereszmeszeben, így a vizsgál F4 falszakasz eljes kereszmeszee figyelembe veheő az álagos nyomófeszülség számíásakor. Az álagos nyomófeszülség számíása N Ed M Ed N A szélsőszál feszülségek: σ min + ( l A4 I 4 x s4 ) mm σ max N Ed M Ed N ( x A4 I s4 ) mm σ max + σ min Az álagos nyomófeszülség: σ d A nyírási eherbírás ellenőrzése N 0.10 mm A kezdei nyírószilárdság zérus nyomófeszülség melle érvényes karakeriszikus éréke az alkalmazo falazóelem és habarcs ípusának függvényében áblázaból haározhaó meg ( lásd a segédle 5.. áblázaá): f vk0 0.0 N mm

17 A nyírószilárdság karakeriszikus éréke álalános rendeleésű habarcs és eljesen kiölö állóhézagok alkalmazása eseén: f vk f vk σ d min min f b A vizsgál F4 falaza nyírási eherbírása: 0.5 N mm 0.5 N mm N 0.5 mm V Rd f vk A γ kn > V Ed 5.13 kn M Tehá az F4 jelű fal nyírásra megfelel! Megjegyzés: Amennyiben az N Ed normálerő külponossága a magponokon kívülre esik, azaz húzás is fellép a vizsgál falkereszmeszeben, akkor az álagos nyomófeszülsége a haékony (nyomásra dolgozó) kereszmeszei rész figyelembevéelével kell számíani az alábbiak szerin: A mérékadó nyomaék éréke legyen mos: M Ed 60kNm M Ed A normálerő külponosságának ellenőrzése: e F4 N Ed 50.7 cm e F cm > min m a, m f ( ) 5.3 cm Nem nyomo a eljes kereszmesze! A nyomo falszakasz erüleének számíása: ( ) S II x ny I II ( x ny ) x ny + Δ 3 x ny Δ Δ x 3 1 ny Δ x ny F4 A semleges engely helye az alábbi egyenleből számíhaó: ( ) ( ) I II x ny S II x ny e F4 Az egyenlee x ny -re megoldva: x ny 44.4 cm A nyomo falszakasz erülee: A ny x ny + Δ cm Az álagos nyomófeszülség számíása: σ d N Ed N 0.5 A ny mm

18 A nyírási eherbírás ellenőrzése: f vk f vk σ d min min f b 0.31 N mm 0.5 N mm N 0.31 mm A vizsgál F4 falaza nyírási eherbírása M Ed 60 knm nyomaék eseén: V Rd f vk A γ ny 84.1 kn > V Ed 5.13 kn M Tehá az F4 jelű fal így is megfelel nyírásra! 5. Az F5 falszakasz eherbírásának ellenőrzése pecsényomásra Az F5 jelű falszakasznak kell a nyílászáró fölöi kiválóról áadódó erhe felvennie. A felámaszkodásnál haó erőkből származó feszülségeke a földszini falszakaszon, a kiváló ala (az erőbevezeés helyén) és a falaza magasságának a felében vizsgáljuk az EC6 szabvány előírásainak megfelelően. 5.1 Teherbírás ellenőrzése az erőbevezeés helyén Az alkalmazo kiváló gerenda: AD 4 jelű előregyáro áhidaló gerenda. Jel Vasbeon nyílásáhidalók nem hegesze hegesze f l s falköz Méreek hossz névl. felfekvés Tömeg Haárnyomaék db AD 4 áhidaló acélbeéekkel cm kg knm AD 9 ADh ,5 10 8,6 AD 15 ADh , ,6 AD 1 ADh , ,9 AD 7 ADh , ,6 AD 30 ADh ,5 31 6,3 AD 36 ADh , ,5 AD 4 ADh , ,5 A kiváló gerendák falra áadódó reakcióereje (födém eher + gerenda önsúly): 4.0m l 1 N Ed.c p kd 4.18kN kn A felámaszkodás hossza (kaalógus alapján, lásd M Mellékle): s 9.5cm A felámaszkodás szélessége (kaalógus alapján, lásd M Mellékle): z 11.5cm 3.0 cm

19 Az erőbevezeés helyének vizsgálaa A felámaszkodás szélének ávolsága a falvégől: a l 0m A fal magassága a fal aljáól az erőbevezeés síkjáig: h c h 9cm.41 m Az erőáadási felüle: A b sz cm A haékony eherviselő (felfekvési) hossz a fal magasságának felében meghaározva (60º-os erőerjedés feléelezésével számíhaó): l ef h c s + an 30 ( ) 99.1 cm A haékony eherviselő (felfekvési) felüle A ef l ef 97 cm Növelőényező a koncenrál eherhez: a l β h c A b 1.5 A ef A feni összefüggésben az A b /A ef hányados nem veheő nagyobbra, min 0,45. A β ényező érékére vonakozó korláok: 1.0 β min a h c 1.5 A fal függőleges eherrel szembeni ellenállásának ervezési éréke koncenrál erő eseén: N Rd.c β A b f d kn > N Ed.c 8.73 kn Tehá a kiváló alai F5 jelű falszakasz pecsényomásra megfelel! N Ed.c Az F5 fal kihasználsága pecsényomás eseén: ν c 0.47 N Rd.c 5. Teherbírás ellenőrzése a falmagasság felében Normálerő a földszini falszakasz közepén: N Ed.c N Ed N a + R eőf.f + R f.f N fal kn l ef m A normálerő külponossága a földszini falszakasz közepén: ( ) R eőf.f + R f.f e 0 a lem 3 N Ed + N Ed.c l ef 1.5cm 44.0 mm

20 A mérékadó külponosság számíása a falmagasság felében: A csökkenő ényező (alul-felül megfogo fal): ρ 0.75 A fal kihajlási hossza: h ef h ρ.03 m h ef A kezdei külponosság: e ini mm A eher miai külponosság: e m e 0 + e ini 46.3 mm A fal haékony vasagsága egyréegű fal eseén: ef 300 mm A kúszási ényező végéréke: ϕ 1 h ef A kúszás miai külponosság: e k 0.00 ϕ ef e m 1.6 mm e m + e k Mérékadó külponosság: e mk max max 47.8mm mm 47.8 mm A kihajlási csökkenő ényező számíása: A fal karcsúsága: λ h ef ef f k 0.13 E u λ e mk A 1 e mk u A kihajlási csökkenő ényező: Φ m A 1 e A fal nyomóerő eherbírása az ado mérékadó külponosság eseén: N Rd Φ m f d kn > N m Ed kn m Tehá a vizsgál földszini falszakasz középső kereszmeszee megfelel! A fal kihasználsága a magasság felében: ν N Ed 0.45 N Rd - 0 -

21 M1 Mellékle A ervezési feladaban előforduló falazóelemek adaai 6 5 UNIFORM FALAZÓBLOKK ρ falaza 1,8 kn/m 3 ; f1 N/mm KISMÉRETŰ TÖMÖR TÉGLA ρ falaza 16,3 kn/m 3 ; f18 N/mm POROTHERM 38 HS FALAZÓBLOKK ρ falaza 9,6 kn/m 3 ; f10 N/mm KEVÉSLYUKÚ KETTŐSMÉRETŰ TÉGLA ρ falaza 14,8 kn/m 3 ; f18 N/mm 17,5 30 POROTHERM 44 HS FALAZÓBLOKK ρ falaza 9,4 kn/m 3 ; f10 N/mm B30-AS FALAZÓBLOKK ρ falaza 1,7 kn/m 3 ; f14 N/mm - 1 -

22 M Mellékle Előregyáro áhidalók adaai POROTHERM A-1 áhidaló Előfeszíe kerámia kéregelemes nyílásáhidaló ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK Könnyen mozgahaó, emelheő Jól vakolhaó égee kerámia felülee bizosí ALKALMAZÁSI FELTÉTEL A POROTHERM áhidaló a rábeonozással vagy égla ráfalazással együ alkoja a nyílásáhidalás. A POROTHERM áhidaló képezi a szerkeze alsó húzo övé, a felső nyomo övé pedig a kisméreű ömör égla ráfalazás vagy rábeonozás bizosíja! MŰSZAKI ADATOK* AZ ÁTHIDALÓ MŰSZAKI ADATAI Jellemzők Kereszmesze: 10/65 mm Gyárási hossz: 1,00 3,00 m Szabad nyílás: 0,75,75 m Mérelépcső: 0,5 m Tömeg: 14 kg/fm Anyagminőségek Kerámia kéregelem Jele: T30 Kiölőbeon Beonminőség: C 30/37 XC3 Feszíőhuzal ÖNORM B.458/77 szerin S 180/00 φ,5 Feszíőhuzal szakíószilárdsága 1960 N/mm Méreválaszék Hosszúság Szabad nyílás Feszíőhuzalok Felfekvés Tömeg száma cm cm db cm kg/db , , , , A KÉSZ NYÍLÁSÁTHIDALÓ SZERKEZET MŰSZAKI ADATAI Felfekvés legalább 1 cm A helyszíni rábeonozás legalább C 16/0 és koszorú minősége A égla ráfalazás minősége Kisméreű ömör égla (álagos nyomószilárdság legalább 10 N/mm ), M3 cemenhabarcs (álagos nyomószilárdság legalább 3 N/mm ), elifugás falazással köésben falazva I. oszályú minőségben. MEGJEGYZÉS Az áhidaló szerkezeek erőani ellenőrzésé a felhasználó ervezőnek minden eseben el kell végeznie a megado eherbírási áblázaok alapján. TŰZVÉDELMI JELLEMZŐ Tűzállósági eljesímény (vakolalan szerkezere) R45 1 cm jav. mész- vagy gipszvakola R60 1,5 cm perlivakolaal R10 Tűzvédelmi oszály AI Szabvány MSZ EN 845- Jogszabály 9/008. ÖTM rend. (OTSz) 7/006. TNM rend. (Energeika) - -

23 POROTHERM A-10 áhidaló Előfeszíe kerámia kéregelemes nyílásáhidaló ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK Könnyen mozgahaó, emelheő Jól vakolhaó égee kerámia felülee bizosí Jól illeszkedik a ház mérerendjébe MSZAKI ADATOK AZ ÁTHIDALÓ MSZAKI ADATAI Jellemzk Kereszmesze Gyárási hossz Nyílásmére Mérelépcs Tömeg Anyagminségek Kerámia kéregelem 100/85 mm 1,00-3,5 m 0,75-3,00 m 0,5 m 18 kg/fm T30 Beon C40/50-XC3-8-F6 Feszíhuzal 5 mm, SK, MSZ 570:1993 Nyírási vasalás - Méreválaszék Hosszúság Falköz (1,5 cm felfekvés) Feszíhuzalok száma Tömeg [cm] [cm] (db) [kg/db] , , , , , , , , , ,5 TZVÉDELMI JELLEMZK Tzállósági haárérék vakolalan szerkezere R 30 1 cm perlivakolaal R 10 Tzvédelmi oszály A1 Szabvány MSZ EN 845-:003 Jogszabály 9/008. ÖTM rend. (OTSz) 7/006. TNM rend. (Energeika) - 3 -

24 ÁTHIDALÓK "A" JELÛ NYÍLÁSÁTHIDALÓK Jel Méreek Vasbeon nyílásáhidalók Feszíe beon f l s Tömeg Haárnyom. nem hegesze hegesze nyílásáhidalók falköz hossz névl. felfekv. M Hx acélbeéekkel cm kg knm A 1 Ah 1 Af A 16 Ah 16 Af A 0 Ah 0 Af A 4 Ah 4 Af A 8 Ah 8 Af A 3 Ah 3 Af Szabványszám: MSZ AD" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK Jel Méreek Vasbeon nyílásáhidalók f l s Tömeg Haárnyomaék nem hegesze hegesze falköz hossz névl. felfekvés M Hx acélbeéekkel cm kg knm AD 9 ADh AD 15 ADh AD 1 ADh AD 7 ADh AD 30 ADh AD 36 ADh AD 4 ADh Szabványszám: MSZ

25 A és AD jelű áhidalók Különféle nyilászárók fölöi áhidalásra szolgál. Kéféle kivielben készül. A nagyobb eherbírású AD jelű áhidaló 0,9-4, m nyílásra, 60 cm-es mérelépcsőben készül. Az A jelű áhidaló 1, - 3, m nyílásra, 40 cm-es mérelépcsőben alkalmazhaó. Jellemző adaok: Jel Méreek Haárnyomaék Nem f l s Tömeg hegesze nyílás hossz felfekvés M HX acélbeéekkel cm kg knm A ,8 A A , A ,1 A ,3 A ,4 AD ,5 10 8,6 AD , ,6 AD , ,9 AD , ,6 AD ,5 31 6,3 AD , ,5 AD , ,5 Szabványszám: MSZ :87, MSZ :87 ill. MSZ :88-5 -

26 M3 Mellékle A ervezési feladahoz szükséges fonosabb áblázaok és diagramok - 6 -

27 - 7 -

28 - 8 -

29 - 9 -

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit

Részletesebben

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá

Részletesebben

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm. Statika Tartalom Falazott szerkezetek...4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel...8 Pu 20/25 jelű YTONG kiváltógerenda...9 Pu 20/30 jelű YTONG kiváltógerenda...10 Pu 20/37,5 jelű YTONG kiváltógerenda...11 Pu

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL

HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL HOSSZARÓ ERVEZÉSE HEGESZE GERNCLEMEZES ARÓBÓL 9 Anyaminőséek: Acél: A 8 σ H 00 N/ mm [99] H 115 N/ mm [99] σ ph 50 N /mm [99] Csaar: M 0 és M ill. 5. H 195 N/ mm [100] σ ph 90 N /mm [100] Varrrat:.o. sarok.

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ CSERÉP TETÕFOKON! Körös falazóelem KÖRÖS FALAZÓELEMEK A KÖRÖS égetett agyag falazóelemekbõl készülõ falszerkezet erõtani tervezése minden esetben egyedi szerkezettervezõi feladat, amit

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék BME - MET 2014 / 2015. - gyakorlat Készítette: Dr. Csanaky Judit Emília, BME Építőmérnöki

Részletesebben

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Segédlet Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék Fenyők Tűlevelűek és nyárfafélék C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Szilárdsági értékek (N/mm 2 ) Hajlítás f m,k 14 16 18 22

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 2015. okt. 3.

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, 2015. okt. 3. Előadásvázla Kerészmérnök BSc szak, levelező agoza, 05. ok. 3. Bevezeés SI mérékegységrendszer 7 alapmennyisége (a öbbi származao): alapmennyiség jele mérékegysége ömeg m kg osszúság l m idő s őmérsékle

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára A magyar szabvány és az EC bevezet összehasonlítása építtetk számára 1. Bevezetés A 90-es évek kezdete óta egyre több beruházó és építtet akar Magyarországon építeni. Közülük általában keveset tudnak a

Részletesebben

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK II./. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK A FOGASKEREKEK FUNKCIÓJA ÉS TÍPUSAI : Az áéel (ahol az index mindig a hajó kereke jelöli): n ω i n ω A fogszámviszony (ahol az index mindig a kisebb kereke jelöli):

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba Egyszerűe e az egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba műszaki tudományok kandidátusa Egyszerűe e az egyszerű falazott szerkezet? Az SZ EN 181:2008 1:2008 (EC 8) vezette be az egyszerű falazott épületekre

Részletesebben

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TARTALOM - JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET OTSZ - CPR - FOGALMAK tűzterjedést gátló szerkezetek falak, födém - Építőanyagok tűzvédelmi

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika c./redônykávás áthidalók A rednykávás FABETON áthidaló homogén keresztmetszetû, így biztosítja a redôny mögötti faltest hôhídmentességét. Statikai szempontból önhordó, kéttámaszú gerendaként viselkedik,

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu LEIERTHERM Égetett kerámia termékek www.leier.hu É G E T E T T K E R Á M I A É P Í T ŐA N YAG O K Válassza a LEIERTHERM égetett kerámia termékcsaládot, mert: pontos munkát tud végezni munkaidőt takarít

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján - Ytong A+ P2-0,4 - Silka HM-150 NF+GT - Ytong Multipor www.xella.hu

Részletesebben

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17.

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17. Acélszerkezetek 2. előadás 2012.02.17. Méretezési eladat Tervezés: új eladat Keresztmetszeti méretek, szerkezet, kapcsolatok a tervező által meghatározandóak Gazdasági, műszaki, esztétikai érdekek Ellenőrzés:

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján LEMEZEK OSZLOPOK,

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében Horváth Tamás Alkalmazható ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében segédlet Széchenyi István Egyetem, Gy r Épülettervezési és Építészeti Tanszék 2008. február 27. Gyártó

Részletesebben

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK A C É L S Z E R K E Z E T E K I. BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi ejlesztése HEFOP/004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ Gönyû Pécs Jánossomorja Kiskunlacháza Mátraderecske Hajdúszoboszló Devecser Tartalom A LEIER KÉMÉNYEK KERESZTMETSZET-MÉRETEZÉSE......................... 4 A méretezés menete...........................................

Részletesebben

MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL

MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL XI. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2011 Miskol, 2011. agszs 29-31. MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL Lafer Imre 1 1 BME Geoehnikai Tanszék,

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó Megoldás falazatra Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó TARTALOM 2020-as energetikai követelmények irányelvei A közel zéró fogalma

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉME: A-706/2008 2/17 Budapest, 2013.01.30. UE: A-2449/2012 Budapest, 2013.01.30. I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak.

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

ÉPÜLETEN KÍVÜLI VÍZELVEZETÉSI- ÉS DRÉNCSŐ RENDSZEREK Termékismertető Pragma OD és Pragma + ID csövekhez

ÉPÜLETEN KÍVÜLI VÍZELVEZETÉSI- ÉS DRÉNCSŐ RENDSZEREK Termékismertető Pragma OD és Pragma + ID csövekhez PIPES FOR IFE PRGM PP ÉPÜETEN KÍVÜI VÍZEVEZETÉSI- ÉS DRÉNCSŐ RENDSZEREK Termékismereő Pragma OD és Pragma + ID csövekhez Pipelife épüleen kívüli vízelvezeő rendszerei eljeskörű és bizonságos megoldás nyújanak.

Részletesebben

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus

A hőkezelés célja. Hőkezelési eljárások. Fémek hőkezelése. Tipikus hőkezelési ciklus NYGUDOMÁNY ÉS ECHNOLÓGI NSZÉK nyagechnológia (Hegeszés, hőkezelés) Hőkezelési eljárások Dr. Paloás Béla - dr. Némeh Árpád paloasb@eik.bme.hu hőkezelés célja szöveszerkeze válozaásával a kíván mechanikai-

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Homlokzati hôszigetelô rendszer, felületképzôk Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása www.nikecell.hu 1 Miért a dryvit? - alkalmazásával a falakon 30-80

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK.

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK. Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az és az összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK N Ed M Edo (alapérték, elsőrendű elmélet) Mekkora az N Rd határerő? l

Részletesebben

Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől

Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől Érvényes: 01. március 1-jétől Energiahatékony építés A hőszigetelés önmagában házunk nem minden energetikai problémáját oldja meg. Az igazán energiahatékony

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1 emelet 4. Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 8. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 8. Előadás - MAGASTETŐK 1. Tetők rendeltetése,

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén

Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén Vasbeton gerendák törési viselkedése acélszálak és hagyományos vasalás egyidejű alkalmazása esetén Kovács Imre Dr. Erdélyi László Dr. Balázs L. György BME Vasbetonszerkezetek Tanszéke Az előadás felépítése

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben