2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)"

Átírás

1 Érdi II. évfolyam. 1. szám Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010. (VII.20.) önkormányzai rendele módosíásáról 2 2/2012. (II.1.) önkormányzai rendele a helyi adókról szóló, 42/2011. (VI.29.) önkormányzai rendele módosíásáról 3/2012. (II.1.) önkormányzai rendele a szociális igazgaásról és a szociális elláásokról szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzai rendele módosíásáról 3 4/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaának Közgyűlése és szervei Szervezei és Működési Szabályzaáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzai rendele módosíásáról 3 II. Haározaok 4 1. A Közgyűlés december 29-ei ülésén hozo haároza 4 2. A Közgyűlés január 26-ai ülésén hozo haározaok 5 11 Mellékle a 473/2011. (XII.29.) KGY. haározahoz 11 Mellékle az 1/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 42 Mellékle a 12/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 49 Mellékle a 13/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 50 Mellékle a 14/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 51 Mellékle a 15/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 52 Mellékle a 19/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 54 Mellékle a 20/2012. (I.26.) KGY. haározahoz 55

2 I. évfolyam 14. szám november 30. I. Rendeleek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendelee Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzai rendele módosíásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény 7. (3) bekezdésének c) ponjában kapo felhaalmazás alapján az épíe környeze alakíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény 6. (3) valamin a helyi önkormányzaokról szóló évi LXV. örvény 8. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva az Országos Településrendezési és Épíési Köveelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendele (ovábbiakban: OTÉK) 5. -ában bizosío véleményezési jogkörében eljáró államigazgaási szervek véleményének kikérésével a kövekezőke rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzai rendele (ovábbiakban: HÉSZ) 10. (1) bekezdése helyébe a kövekező rendelkezés lép: (1) Közerüleen pavilon csak ideiglenes jelleggel (az ado rendezvény időaramára, illeőleg a 22081/2 hrsz-ú Európa séányon, valamin a hrsz-ú Diósdi úi aluljáró fele kialakío séányon lévő közerülei érékesíés idejére) a városképbe illően, a közlekedésbizonsági előírások figyelembevéelével, valamin a közerüle kezelheőségének, iszánarhaóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használai leheőség bizosíásával léesíheő. 2. A HÉSZ 11. (11) bekezdése helyébe a kövekező rendelkezés lép: (11) A elepüléskép védelmének érdekében az 2. mellékleben jelze helyi érékvédelmi erüleen, a 6. sz. függelékben lévő helyi egyedi védelem ala álló épímények ingalanjain, valamin a 4. sz. mellékleen jelze városközponi erüleen lévő ingalanokon kereskedelmi evékenység csak az épíési szabályoknak megfelelő helyen, és formában kialakío épüleben örénhe. A rendelkezés nem kell figyelembe venni a 22081/2 hrsz-ú Európa séány a hrsz-ú Diósdi úi aluljáró fele kialakío séány erüleén lévő közerülei érékesíés, a rendezvények idejére ideiglenes jelleggel elepíe pavilonok, berendezések, árgyak elhelyezésekor, valamin a karácsony megelőző fenyőfa árusíás eseében. 3. E rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, és a haálybalépésé köveően indul ügyekben kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármeser A Közgyűlés elfogada a január 26-ai ülésén. Záradék: A rendelee a mai napon kihirdeem! Érd, február 1. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 2/2012. (II.1.) önkormányzai rendelee a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzai rendele módosíásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. örvény 1. (1) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdés h) ponjában meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzai rendele (a ovábbiakban: Rendele ) 9. -a helyébe a kövekező rendelkezés lép: 9. (1) Menes az adó alól a magánszemély ulajdonában lévő beépíe elek, a elek eljes erüleével. (2) Menes az adó alól a magánszemély ulajdonában lévő, a Helyi Épíési Szabályza és Szabályozási Terv szerini TAK elekcsopor újraeloszási köelezeséggel érine elek, a elek eljes erüleével. 2. A Rendele 15. -a helyébe a kövekező rendelkezés lép: 15. A adóév elszámolásáól kezdődően menes a helyi iparűzési adó megfizeése alól az a Hv. 37. (1) bekezdése szerini állandó jellegű iparűzési evékenysége végző vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szinű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió F-o. 3. A Rendele 16. -a a kövekező (3) bekezdéssel egészül ki: (3) E rendelenek a 2/2012. (II.1.) önkormányzai rendeleel megállapío 9. (2) bekezdése december 31-én haályá veszi. 4. E rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, előírásai január 1-ől kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármeser A Közgyűlés elfogada a január 26-ai ülésén. Záradék: A rendelee a mai napon kihirdeem! Érd, február 1. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 3/2012. (II.1.) önkormányzai rendelee a szociális igazgaásról és a szociális elláások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzai rendele módosíásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányza Közgyűlése a szociális igazgaásról és a szociális elláásokról szóló évi III. örvény 26. -ában, valamin a 132. (4) bekezdés c) ponjában kapo felhaalmazás alapján, a helyi önkormányzaokról szóló évi LXV. örvény 8. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. (1) Haályá veszi a szociális igazgaásról és a szociális elláások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzai rendele (ovábbiakban: Rendele) 3. (3) bekezdésében a a lakásfennarási ámogaás szövegrész. (2) Haályá veszi a Rendele 4. b) ponja. (3) Haályá veszi a Rendele 8. és 9. és 13. -a. 2. Jelen rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármeser A Közgyűlés elfogada a január 26-ai ülésén. Záradék: A rendelee a mai napon kihirdeem! Érd, február 1. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 4/2012. (II.1.) önkormányzai rendelee Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaának Közgyűlése és szervei Szervezei és Működési Szabályzaáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzai rendele módosíásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaának Közgyűlése a helyi önkormányzaokról szóló évi LXV. örvény 18. (1) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdés d) ponjában meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaának Közgyűlése és szervei Szervezei és Működési Szabályzaáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzai rendele 5. számú mellékleének 3.) ponja helyébe a kövekező rendelkezés lép: 3.) A Közgyűlés az épíe és ermészei környeze védelmével, a köziszaság és a elepülésiszaság bizosíásával, a mezőgazdasággal összefüggő dönések előkészíésére, véleményezésére, a végrehajás ellenőrzésére, illeve a helyi önkormányzai rendeleekben meghaározo felada- és haáskörök gyakorlására Környezevédelmi és Mezőgazdasági Bizoságo válasz az alábbiak szerin: Elnök: Tagok: Nem képviselő agok: Fülöp Sándorné Anunovis Anal Bakai-Nagy Zia Kopor Tihamér Baros Kornélia Csilla Dr. Kovás Ferenc Miklósi Csaba 2. Jelen rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármeser A Közgyűlés elfogada a január 26-ai ülésén. Záradék: A rendelee a mai napon kihirdeem! Érd, február 1. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 2 3

3 II. Haározaok K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése december 29-ei rendkívüli üléséről készül jegyzőkönyvéből: 473/2011. (XII. 29.) KGY. h a á r o z a az Érd és Térsége Szennyvízelvezeési Program kereében Diósd és Tárnok önkormányzaaival közösen kiír koncessziós eljárás eredményhirdeéséről, koncessziós szerződése megköéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósd Község Önkormányzaával, Tárnok Nagyközség Önkormányzaával közösen kiír, az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén már meglévő, valamin az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-iszíási Programban KEOP európai uniós ámogaással megvalósuló, valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek koncessziós szerződés kereében örénő üzemeleésére kiír koncessziós pályáza nyeresének a mellékel érékelés alapján az Érd és Térsége Csaorna-Szolgálaó Konzorciumo hirdei ki, amelynek agjai: Fővárosi Csaornázási Művek Zr. (konzorcium vezeő), 1087 Budapes, Aszalos Sándor u. 4. Veolia Víz Zr., 1087 Budapes, Aszalos Sándor u. 4. Érd és Térsége Viziközmű Kf, 2030 Érd, Fehérvári ú 63/b-c. A Pályázai Kiírás 7.1. ponja szerin vállal egyösszegű koncessziós díj F, amelynek megfizeésé a konzorciumi agok az alábbi megbonásban vállalák: FCSM Zr: F (80 %) Veolia Víz Zr: F (20 %) Összesen: F (100 %) Az egyösszegű koncessziós díj feloszása a Kiíró Önkormányzaok közö az alábbiak szerin örénik: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa: F Diósd Község Önkormányzaa: F Tárnok Nagyközség Önkormányzaa: F Összesen: F A lérehozandó Koncessziós Társaságban a kialakuló oszalékarányok a kövekezők: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa: 20,94 % Diósd Község Önkormányzaa: 2,03 % Tárnok Nagyközség Önkormányzaa: 2,03 % Koncesszor: 75,00 %. Összesen: 100,00 % A Közgyűlés felhaalmazza a polgármeser, hogy a pályáza nyeresével a mellékel aralmú Pályázai Kiírással összhangban levő koncessziós szerződés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa nevében aláírja. Haáridő: azonnal dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármeser K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése január 26-ai üléséről készül jegyzőkönyvéből: 1/2012. (I. 26.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa pénzügyi helyzeének ellenőrzéséről készíe Állami Számvevőszéki jelenés ismereéséről és inézkedési erv jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megismere az Állami Számvevőszék jelenésé az önkormányza évi pénzügyi helyzeének ellenőrzéséről, és az abban foglal megállapíásoka udomásul veszi. A Közgyűlés jóváhagyja a számvevői javaslaok realizálása érdekében készíe, az előerjeszés mellékleé képező inézkedési erve. A Közgyűlés felkéri a polgármeser és a jegyző, hogy az önkormányzai gazdálkodás szabályszerűsége érdekében fokozo figyelme fordísanak az inézkedési ervben foglal feladaok megfelelő haáridőre örénő végrehajására. Felkéri a polgármeser és a jegyző, hogy az inézkedési ervben foglalak végrehajásáról december 31-ig gondoskodjon. A végrehajás folyamaáról a Polgármeser rendszeresen ájékozassa a Közgyűlés. Az inézkedési erv végrehajásáról legkésőbb a májusi közgyűlésre készüljön beszámoló. A Közgyűlés felkéri a jegyző, hogy a évi ellenőrzési munkaervbe az inézkedési erv végrehajásának ellenőrzésé uóellenőrzés formájában üemezze be. Haáridő: folyamaos az inézkedési erv alapján 3/2012. (I. 26.) a Környezevédelmi és Mezőgazdasági Bizoság elnökének megválaszásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Fülöp Sándorné képviselő a Környezevédelmi és Mezőgazdasági Bizoság elnökévé megválaszja. 4/2012. (I. 26.) az Érdi Városfejleszési Kf. üzlei erve alapján a szükséges önkormányzai forrás bizosíásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejleszési Kf évi üzlei ervé elfogadja, amelyben az önkormányza álal bizosío forrás összege e F. 2. A Közgyűlés felhaalmazza a polgármeser, hogy az elfogado üzlei erv alapján az Érdi Városfejleszési Kfvel köendő szerződéseke aláírja. A szerződések fedezee az ámenei finanszírozásról és kölségveési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzai rendeleben rendelkezésre áll, illeve az a Közgyűlés a évi kölségveés erhére bizosíja. A évi kölségveés ervezeének I. fordulós árgyalásakor az üzlei erv felülvizsgálaa és módosíása indokolá válha. A Közgyűlés felkéri a polgármeser, hogy az Érdi Városfejleszési Kf. üzlei ervében meghaározo önkormányzai forrás összegé az önkormányza évi kölségveéséről szóló rendeleébe ervezesse be. Haáridő: a haároza ovábbíására: január 31. kölségveési rendele-erveze előkészíése dr. Ferencz Dóra jegyző 2/2012. (I. 26.) a Környezevédelmi és Mezőgazdasági Bizoság elnökének felmenéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Bakai-Nagy Zia képviselő a Környezevédelmi és Mezőgazdasági Bizoság elnöki iszségéből felmeni bizosági agsága válozalanul hagyásával. 5/2012. (I. 26.) az Érdi Léesímény Üzemeleő Kf. üzlei erve alapján a szükséges önkormányzai forrás bizosíásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Léesímény Üzemeleő Kf évi üzlei ervé elfogadja, amelyben az Önkormányza álal bizosío forrás összege e F. 2. A Közgyűlés felhaalmazza a polgármeser, hogy az elfogado üzlei erv alapján az Érdi Léesímény Üzemeleő Kf-vel köendő szerződéseke aláírja. A szerződések fedezee a évi ámenei finanszírozásról és kölségveési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzai rendeleben rendelkezésre áll, illeve az a Köz- 4 5

4 II. Haározaok gyűlés a évi kölségveés erhére bizosíja. A évi kölségveés ervezeének I. fordulós árgyalásakor az üzlei erv felülvizsgálaa és módosíása indokolá válha. A Közgyűlés felkéri a polgármeser, hogy az Érdi Léesímény Üzemeleő Kf. üzlei ervében meghaározo önkormányzai forrás összegé az önkormányza évi kölségveéséről szóló rendeleébe ervezesse be. Haáridő: a haároza ovábbíására: január 31. kölségveési rendele-erveze előkészíése 6/2012. (I. 26.) az Érdi Spor Kf. üzlei erve alapján a szükséges ámogaás fedezeének bizosíásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Spor Kf. üzlei erve alapján szükséges önkormányzai finanszírozás a kf részére bizosíja, és felhaalmazza a polgármeser, hogy a kf-vel a ámogaásra vonakozó szerződéseke aláírja. A ámogaás évi összege e F, amelynek fedezee a évi ámenei finanszírozásról és kölségveési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzai rendeleben rendelkezésre áll, illeve az a Közgyűlés a évi kölségveés erhére bizosíja. A évi kölségveés ervezeének I. fordulós árgyalásakor az üzlei erv alapján szükséges finanszírozás összegének felülvizsgálaa és módosíása indokolá válha. A Közgyűlés felkéri a polgármeser, hogy az Érdi Spor Kf. üzlei ervének megfelelő ámogaás összegé az önkormányza évi kölségveéséről szóló rendeleébe ervezesse be. Haáridő: a haároza ovábbíására: január 31. kölségveési rendele-erveze előkészíése 7/2012. (I. 26.) az Érdi Városi Televízió és Kulurális Nonprofi Kf üzlei erve alapján a szükséges önkormányzai forrás bizosíásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgálaó Kf évi üzlei ervé elfogadja, amelyben az önkormányza álal bizosío forrás összege e F, ekineel arra, hogy a városi rendezvényeke március 15-é köveően mással kívánja megszervezeni. 2. A Közgyűlés felhaalmazza a polgármeser, hogy az elfogado üzlei erv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgálaó Kf-vel köendő szerződéseke aláírja. A szerződések fedezee az ámenei finanszírozásról és kölségveési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzai rendeleben rendelkezésre áll, illeve az a Közgyűlés a évi kölségveés erhére bizosíja. A évi kölségveés ervezeének I. fordulós árgyalásakor az üzlei erv felülvizsgálaa és módosíása indokolá válha. A Közgyűlés felkéri a polgármeser, hogy az Érdi Városi Televízió és Szolgálaó Kf. üzlei ervében meghaározo önkormányzai forrás összegé az önkormányza évi kölségveéséről szóló rendeleébe ervezesse be. Haáridő: a haároza ovábbíására: január 31. kölségveési rendele-erveze előkészíése 8/2012. (I. 26.) a közerüleek elnevezésével kapcsolaos elekalakíási eljárások lefolyaásának kezdeményezéséről szóló 198/2011. (V.26.) KGY. haároza módosíásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közerüleek elnevezésével kapcsolaos elekalakíási eljárások kezdeményezéséről szóló 198/2011. (V.26.) KGY. haározaá akkén módosíja, hogy a haározaban a elekalakíással érine ingalanok felsorolásából a helyrajzi számú, Beléndek uca javasol elnevezéssel szereplő ingalan örlésre kerül. A haároza jelen módosíással nem érine részei válozalan aralommal maradnak érvényben. 2. A Közgyűlés az Önkormányza ulajdonában lévő hrsz-ú ingalan ulajdoni lapján szereplő kive árok elnevezés kive közú, Beléndek uca elnevezésre módosíja. A módosíás megfelel a valós használanak, és a 31/2010.(VII.20.) önkormányzai rendeleel elfogado Helyi Épíési Szabályza Szabályozási Tervén, a közúi közlekedési erüle jelölésnek. Haáridő: a haároza földhivaali ovábbíására 10 nap 9/2012. (I. 26.) a haályos elepülésrendezési erv módosíásá célzó 403/2011.(XI.24.) KGY. haároza kiegészíéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányza Közgyűlése a 403/2011. (XI.24.) KGY. haározaá az alábbiak szerin módosíja (egységes szerkezeben): Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Töhööm uca kivezeésének, és a Diósdi ú Riminyáki ú alálkozásánál lévő körforgalmú csomópon környékének rendezése érdekében az alábbiaka kezdeményezi: A Töhööm uca jelenlegi állapohoz igazodó kivezeésének a 13732, és hrsz-ú ingalanokon örénő kialakíása érdekében közlekedési vizsgálaon alapuló Helyi Épíési Szabályza és Szabályozási Terv módosíás kezdeményez. A feniek alapján a Közgyűlés felhaalmazza a Polgármeser a hrsz-ú állami ulajdonú ingalan ú céljára örénő ingyenes megszerzése érdekében a szükséges inézkedések megéelére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi ovábbá a jelenleg haályos szabályozás felülvizsgálaá, és szükség szerin a elepülésrendezési ervek Településszerkezei Terv, Helyi Épíési Szabályza, és Szabályozási Terv módosíásá, korrekciójá az alábbi helyszíneken: Az Inéző u. Technikus u. Képviselő ucák álal haárol, V-1/l övezeben lévő ingalanokon, köelező szabályozási elemkén jelöl épíési hely felülvizsgálaa. A Bagoly u., Bíbic u. közö lévő falusias lakó övezebe sorol erüleen a 26103, hrsz-ú ingalanoka érinő, 14m széles ú kialakíása szükségességének vizsgálaa. Bagoly u.-i híd kisajáíási vázrajzainak záradékolása során felmerül, hogy néhány ingalan eseében a közlekedési műárgy kialakíásához szükséges szabályozási vonalaka ponosíani kell. A Településszerkezei Terv, Helyi Épíési Szabályza és Szabályozási Terv módosíás kölségei kb. 2 millió F-o az önkormányza a évi kölségveésében bizosíja. Haáridő: a dönés ovábbíására azonnal, illeve folyamaos 10/2012. (I. 26.) elővásárlási jogról örénő rendelkezésről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa vagyonáról és a vagyonárgyak felei ulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) önkormányza rendele 31. (1) bekezdésben kapo felhaalmazás alapján az Érdi Spor Kf. kisebbségi ulajdonosa, az Érd Városi Spor Egyesüle 10%-os üzlerészének a Budaörsi Kézilabda Spor Kf. részére ,- F-os névéréken örénő érékesíés ekineében a öbbségi ulajdonos Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaá megilleő elővásárlási jogáról lemond. Haáridő: szerződés aláírására 60 nap 11/2012. (I. 26.) üzlerész vásárlás jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa vagyonáról és a vagyonárgyak felei ulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) önkormányza rendele 31. (1) bekezdésben kapo felhaalmazás alapján a Budaörsi Kézilabda Spor Kf. 10%-os üzlerészének megvásárlásá, min az Érdi Spor Kf. öbbségi ulajdonosi jogainak gyakorlója ámogaja. A Közgyűlés felkéri a polgármeser a haároza aggyűlésen való képviseleére. Haáridő: a haároza közlésére 3 nap 12/2012. (I. 26.) pályáza kiírásáról a Kőrösi Csoma Sándor Álalános Iskola magasabb vezeői eendőinek elláására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény 20/B -a, illeve a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény közokaási inézményekben örénő végrehajásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendele 5. -ában foglalak alapján a Kőrösi Csoma Sándor Álalános Iskola magasabb vezeői eendőinek elláására a haároza melléklee szerini aralommal pályázao ír ki. Haáridő: a pályázai kiírás ovábbíására január /2012. (I. 26.) pályáza kiírásáról a Lukin László Alapfokú Művészeokaási Inézmény magasabb vezeői eendőinek elláására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény 20/B -a, illeve a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény közokaási inézményekben örénő végrehajásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendele 5. -ában foglalak alapján a Lukin László Alapfokú Művészeokaási Inézmény magasabb vezeői eendőinek elláására a haároza melléklee szerini aralommal pályázao ír ki. Haáridő: a pályázai kiírás ovábbíására január

5 II. Haározaok 14/2012. (I. 26.) pályáza kiírásáról a Vörösmary Mihály Gimnázium magasabb vezeői eendőinek elláására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény 20/B -a, illeve a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény közokaási inézményekben örénő végrehajásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendele 5. -ában foglalak alapján a Vörösmary Mihály Gimnázium magasabb vezeői eendőinek elláására a haároza melléklee szerini aralommal pályázao ír ki. Haáridő: a pályázai kiírás ovábbíására január /2012. (I. 26.) pályáza kiírásáról a Csuka Zolán Városi Könyvár magasabb vezeői eendőinek elláására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális inézményekről, a nyilvános könyvári elláásról és a közművelődésről szóló évi CXL. örvény, a közalkalmazoak jogállásáról szóló évi XXXIII. örvény, és az annak végrehajásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeleben foglalak alapján a Csuka Zolán Városi Könyvár magasabb vezeői feladaainak elláására a haároza melléklee szerini aralommal pályázao ír ki. Haáridő: a pályázai kiírás ovábbíására január /2012. (I. 26.) pályáza benyújásának előkészíéséről a Nevelési inézmények fejleszése című KMOP kódszámú pályázai kiírásra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operaív Program kereében Nevelési inézmények fejleszése című KMOP kódszámú pályázai felhívásra a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája (2030 Érd, Gyula uca ), és a Kincses Óvoda Kuyavári Tagóvodája (2030 Érd, Kuyavári uca 10.) eseében pályázao kíván benyújani, melynek érdekében: a pályáza előkészíési kölségé, mely mindösszesen ,- F, az ámenei finanszírozásról és kölségveési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzai rendeleében, illeve a évi kölségveés erhére bizosíja. felhaalmazza a Polgármeser a pályáza előkészíéséhez és benyújásához szükséges ovábbi inézkedések, illeve nyilakozaok megéelére. A Közgyűlés felkéri ovábbá a polgármeser, hogy nyeres pályáza eseén, a ámogaási szerződés megköésé megelőzően, a pályáza részlees kölségveésé erjessze a Közgyűlés elé. A Közgyűlés az önrész összegé legfeljebb 20 millió forinban jelöli meg, melye a város évi kölségveésében ervezni kell. Haáridő: a pályázaok benyújására április 2. 17/2012. (I. 26.) a Sajáos nevelési igényű gyerekek inegrációja (TÁMOP A-11/1) című pályázaban való részvéelről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ámogaja a Kós Károly Szakképző Iskola SNI gyerekek inegrációjára irányuló evékenységé és az, hogy ilyen célú pályázao nyújson be a Nemzei Fejleszési Ügynökség álal a Sajáos nevelési igényű gyerekek inegrációja (TÁMOP A-11/1) címen kiír pályázai felhívásra. A Közgyűlés felhaalmazza a Polgármeser a pályáza benyújásához kapcsolódó nyilakozaok megéelére, amennyiben a végleges pályázai felhívás nem ér el a fen bemuaoakól. Haáridő: a pályáza benyújására: a pályázai kiírásban foglalak szerin 18/2012. (I. 26.) a esvérvárosi kapcsolaok ápolásá szolgáló Európa a Polgárokér Tesvérvárosok emaikus hálózaa c. pályáza benyújására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Ága-Boga Érd Nagycsaládosok Egyesülee pályázao nyújson be Akív polgároka Európának Temaikus hálózaok címmel, Akív időskor és a generációk közöi szolidariás európai éve jegyében. Az egyik esemény az évi Érdi Napokra esik. A esvérvárosi emaikus hálózaok eseményeinek becsül kölségigénye (ékezés, szállás, a konferencia és lakossági alálkozó személyi- és echnikai háerének bizosíása, kirán- dulási kölségek sb.) kb forin ( euro), koordinációs és kommunikációs kölségek forin ( euro). Összesen forin ( euro). Az EU ámogaás fő eseén euro, plusz kommunikációs és koordinációs kölségek euro. Összesen euro (x 300= F). 2. Az első eseményre, amely egybeesik az Érdi Napokkal, Léva, Lubaczów, Szászrégen, Szabadka városából hívunk vendégeke, ezenkívül Poynon és Xuzhou esvérvárosból is. Nyeres pályáza eseében a Közgyűlés a esvérvárosi emaikus alálkozó, illeve az Érdi Napok programra forin kiegészíő kölsége bizosí. A pályáza alapján az áalánydíj, a koordinációs és kommunikációs kölségekre az előzees számíások alapján az önkormányzanak forin pénzügyi ámogaás kell bizosíani az Ága-Boga Érd Nagycsaládosok Egyesülee részére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyeres pályáza kereében lebonyolíásra kerülő események kölségeihez kb forino bizosí. 3. Mindazonálal, ekineel a rendezvény megarásának fen jelze magas kölségeire, amennyiben a benyújo pályáza nem részesülne ámogaásban, úgy a esvérvárosi emaikus eseményre, illeve Érdi Napokra a városokból kevesebb fő kerül meghívásra, és kevesebb esemény kerül megvalósíásra. A Közgyűlés sikerelen pályáza eseén a esvérvárosi emaikus alálkozóra fordíhaó kiadás összegé 4.5 millió forinban maximálja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaának Közgyűlése felhaalmazza a Polgármeser a pályáza előkészíéséhez szükséges inézkedések, nyilakozaok megéelére, a pályázahoz szükséges pénzügyi kiegészíés bizosíásához, az Ága-Boga Érd Nagycsaládosok Egyesüleének a pályáza benyújásához. A Közgyűlés a pályáza benyújásához és a rendezvény lebonyolíásához szükséges kölségveési fedezee a 2012.évi ámenei finanszírozás erhére bizosíja, valamin a város évi kölségveésébe beervezi. Haáridő: a pályáza benyújására: február /2012. (I. 26.) a Dr. Romics László Egészségügyi Inézmény közalkalmazoi lészámának bővíéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Inézmény öbblefeladaainak elláásához szükséges 26,6 fő közalkalmazoi lészámemelés elfogadja és az inézmény lészámá a haároza melléklee szerin megemeli. A lészámemelés bérkölségé az Országos Egészségbizosíási Pénzár, illeve az inézmény sajá bevéele bizosíja. Haáridő: a haároza ovábbíására azonnal 20/2012. (I. 26.) a Dr. Romics László Egészségügyi Inézmény alapíó okiraának módosíásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Inézmény 428/2011. (XII.15.) KGY. haározaal elfogado alapíó okiraá az 1. számú mellékle szerin február 1-jei haállyal módosíja, és elfogadja a 2. számú mellékleben szereplő egységes szerkezebe foglal Alapíó Okirao. A Közgyűlés felkéri a Polgármeser, hogy a módosío és az egységes szerkezebe foglal Alapíó Okirao a Közgyűlés nevében írja alá. Haáridő: a haároza ovábbíására január /2012. (I. 26.) a Környezevédő Egyesüle álal benyújo Zöldöveze pályázahoz beleegyező nyilakoza adásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Környezevédő Egyesüle Érd, a Diófa Cseresznyefa Akácfa ucák álal haárol, 1820 m 2 nagyságú beépíelen zölderüleen az Ökoárs Alapívány Zöldövezei Programjának segíségével a helyi lakókkal együ közösségi parko hozzon lére. A közpark lérehozása összhangban van Érd Megyei Jogú Város haályos szabályozási ervével. A ér beépíésé vagy más irányú hasznosíásá az önkormányza nem ervezi, így a park fennmaradása legalább 5 évig bizosío. Haáridő: a dönés ovábbíására január

6 22/2012. (I. 26.) a Szociális és Egészségügyi Bizoság évi evékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizoság évi evékenységéről szóló beszámoló. 23/2012. (I. 26.) a jelzőrendszeres házi segíségnyújás finanszírozási szerződésének aláírására vonakozó felhaalmazásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segíségnyújás kapaciás növelése érdekében a Polgármeser álal aláír bejelenési igény jóváhagyja, és felhaalmazza a Polgármeser a jelzőrendszeres házi segíségnyújás, egységes szerkezeben foglal finanszírozási szerződés aláírására. Haáridő: a haároza ovábbíására január /2012. (I. 26.) a szociális foglalkozaás finanszírozási szerződésének aláírására vonakozó felhaalmazásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármeser álal aláír bejelenési igény,- a szociális foglalkozaás évre vállal feladamuaóra,- jóváhagyja és felhaalmazza a Polgármeser a szociális foglalkozaás, egységes szerkezeben foglal finanszírozási szerződés aláírására. Haáridő: a haároza ovábbíására január /2012. (I. 26.) a ámogaó szolgálaás finanszírozási szerződésének aláírására vonakozó felhaalmazásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhaalmazza a Polgármeser a ámogaó szolgálaás finanszírozási szerződés aláírására. Haáridő: a haároza ovábbíására január /2012. (I. 26.) az ucai szociális munka finanszírozási szerződésének aláírására vonakozó felhaalmazásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhaalmazza a Polgármeser az ucai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására. Haáridő: a haároza ovábbíására január /2012. (I. 26.) a szenvedélybeegek alacsonyküszöbű szolgálaására vonakozó finanszírozási szerződés aláírására örénő felhaalmazásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhaalmazza a Polgármeser a szenvedélybeegek alacsonyküszöbű szolgálaása finanszírozási szerződés aláírására. Haáridő: a haároza ovábbíására január /2012. (I. 26.) Önkormányzai haósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 29/2012. (I. 26.) Önkormányzai haósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 30/2012. (I. 26.) Önkormányzai haósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármeser Mellékle a 473/2011. (XII.29.) KGY. haározahoz KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén már meglévő, valamin az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-iszíási Programban KEOP európai uniós ámogaással megvalósuló, valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek koncessziós szerződés kereében örénő üzemeleéséről KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS amely lérejö egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaának Közgyűlése (székhely 2030 Érd, Alsó u.1. adószám: , örzsszám: , képviseli T. Mészáros András polgármeser), Diósd Nagyközség Önkormányzaának Képviselő Tesülee (székhely 2049 Diósd, Sz. Isván ér 1. adószám: , örzsszám: , képviseli Spéh Géza polgármeser), Tárnok Nagyközség Önkormányzaának Képviselő Tesülee (székhely 2461 Tárnok, Dózsa György ú 150., adószám: , örzsszám: , képviseli Szolnoki Gábor polgármeser) min megrendelők és koncesszióba adók (a ovábbiakban: Megrendelők) másrészről Név: Érd és Térsége Csaorna-Szolgálaó Konzorcium Tagjai: 1. Fővárosi Csaornázási Művek Zr Székhelye: 1087 Budapes, Aszalos Sándor uca 4. Adószáma: Cégjegyzék száma: Saiszikai számjele: Bankszámla száma: Képviseli: Palkó György vezérigazgaó Telefon: Telefax: Tagjai: 2. Veolia Víz Zr Székhelye: 1087 Budapes, Aszalos Sándor uca 4. Adószáma: Cégjegyzék száma: Saiszikai számjele: Bankszámla száma: Képviseli: Palkó György vezérigazgaó Telefon: Telefax:

7 Tagjai: 3. Érd és Térsége Viziközmű kf. Székhelye: Érd, Fehérvári ú 63/b-c Adószáma: Cégjegyzék száma: Saiszikai számjele: Bankszámla száma: Képviseli: lanku Ildikó, ügyvezeő igazgaó Telefon: Telefax: min nyeres ajánlaevő, koncessziós jogosul (a ovábbiakban: Koncesszor), és amely szerződés a részlees rendelkezések szerin kierjed Koncesszor álal lérehozandó ársaságra (ovábbiakban: Koncessziós Társaság) közö (a ovábbiakban együesen: Szerződő Felek), az alulíro napon, az alább részleeze feléelek szerin: 1. Előzmények 1.1. A koncessziós pályázai eljárás lefolyaása Szerződő Felek rögzíik, hogy Megrendelők a koncesszióról szóló évi XVI. örvény ovábbiakban Koncessziós örvény 4. (1) bekezdése alapján figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. örvény vonakozó rendelkezéseire is a ulajdonukban lévő, illeve abba kerülő érdi szennyvíziszíó elep és a kapcsolódó csaornahálóza üzemeleésére valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek üzemeleésére közös koncessziós pályázao írak ki. A Pályázai Kiírás 3. ponja szerin a szerződés árgya: Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén már meglévő, az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-iszíási Programban KEOP európai uniós ámogaással megvalósuló, valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek koncessziós szerződés kereében örénő üzemeleése A koncessziós pályáza nyerese A Koncessziós örvény szerin lefolyao koncessziós pályázai eljárás nyerese a év december 30. napján megaro eredményhirdeés alapján Koncesszor le, amelyre ekineel Szerződő Felek ezennel a jelen Koncessziós Szerződés köik, amelynek elválaszhaalan részé képezik a hozzá kapcsolódó mellékleek (együesen: Koncessziós Szerződés) A koncessziós szerződés célja Jelen Koncessziós Szerződés célja az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén már meglévő, a KEOP Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-iszíási Programban ovábbiakban KEOP Projek megvalósuló, valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek koncessziós szerződés kereében örénő működeési feléeleinek, valamin a Megrendelő és a Koncesszor közöi kapcsolaok részlees szabályozása. Szerződő Felek rögzíik, hogy Megrendelők jelen Koncessziós Szerződésben rögzíe jogaika és köelezeségeike Koncesszorral szemben külön-külön, a sajá elepülésükre vonakozó sajáosságoknak megfelelő mérékben és körben, önállóan gyakorolják, ennek megfelelően, Koncesszor illeve a Koncessziós Társaság is külön-külön jogosul és köeles Megrendelőkkel szemben, a sajá elepülésükre vonakozó sajáosságoknak megfelelő mérékben és körben, a jelen szerződésben rögzíe jogai, és köelezeségei gyakorolni. 2. A Koncessziós Szerződés árgya 2.1. A koncesszióköeles evékenység Jelen Koncessziós Szerződés árgya az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén már meglévő, a KEOP projekben megvalósuló, valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek működeése az alábbiak szerin: A koncesszió-köeles evékenység a víziközművek üzemeleéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendele 2. f) ponja szerini szennyvízelvezeő, -iszíó mű üzemeleése: a folyamaos szennyvízelvezeés, a szennyvíziszíás, a iszío szennyvíz elvezeése és elhelyezése, mennyiségének és minőségének mérése a vonakozó előírások szerin, a kelekeze szennyvíziszapok kezelése és elhelyezése, a hibaelháríás, az ügyele vagy készenlé, a szennyvízelvezeéssel és iszíással kapcsolaos egyéb evékenység, így különösen: a közszolgálaás igénybevéelével járó külön jogszabályban meghaározo feléelek vizsgálaa, a közüzemi díj számlázása és beszedése, a szennyvízelvezeő műbe bebocsáo szennyvíz szennyezőanyag aralmának rendszeres vizsgálaa, az üzemeleéssel összefüggő nyilvánarás és adaszolgálaás A Koncesszor jogai és köelezeségei Az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén már meglévő, a KEOP projekben (a ovábbiakban: KEOP Projek) megvalósuló, valamin a szerződés időarama ala léesülő, a szennyvíz elvezeésé és iszíásá szolgáló víziközművek hasznosíási joga áengedésének időarama ala (azaz a működeés megkezdéséől január 1-jéől 2036.december 31. napjáig) Koncesszor min koncessziós jogosula erhelő alapveő, a jelen Koncessziós Szerződésben részleeze köelezeségek: a. egyösszegű koncessziós díj megfizeése jelen szerződés haályba lépéséől számío 8 banki munkanapon belül Megrendelők részére a 7.1. ponban megjelöl összegben és o ír részarány figyelembevéelével; b. a jelen Koncessziós Szerződésben ír feléelek szerini koncessziós ársaság haáridőben örénő lérehozása és működeése oly módon, hogy a Koncessziós Társaság mindenkor az érvényes jogszabályokban, illeve haósági előírásokban foglalaknak megfelelően lássa el üzemeleési evékenységé; c. üzemeleési feléelek megeremése, és helyállás a szükséges engedélyek megszerzéséér, ideérve a jogerős vízjogi haósági üzemeleési engedélyek megszerzésé is; d. a meglévő és a KEOP Projek kereében, illeve később megépíendő eljes szennyvízkezelő rendszer ávéele, és jogszabályi és haósági előírásoknak megfelelő működeése (üzemeleés, fennarás, karbanarás) közszolgálaókén az üzemeleési (működeési) időszak lejáráig Koncesszor a koncesszió-köeles evékenység gyakorlásának jogá Megrendelők hozzájárulása nélkül másra nem ruházhaja á, valamin az más gazdasági ársaságba nem pénzbeli hozzájáruláskén nem vihei be Koncesszor felelősségének haárai: felelősségének korláozása vagy kizárása hiányában sem köeles Koncesszor az olyan károk megéríésére, melyek a Koncessziós Társaság evékenységi körén kívül eső elháríhaalan ok kövekezményei, azzal, hogy ilyen eseben Koncesszor köeles bizosíani az, hogy a. a Koncessziós Társaság a közüzemi szolgálaó cégekől elvárhaó fokozo gondosság köveelményei szerin egyen elege a jelen Koncessziós Szerződésben vállal köelezeségeinek; b. legjobb szakmai udása szerin minden megegyen a jelen Koncessziós Szerződésben foglal szakmai irányíás körébe arozó köelezeségeik eljesíéséér Megrendelők jogai és köelezeségei A jelen Koncessziós Szerződésben Megrendelők köelezesége vállalnak arra, hogy a szerződés időarama ala, a jelen Koncessziós Szerződés 2. számú, illeve 3. számú mellékleében rögzíe díjképle szerin, a jelen Koncessziós Szerződés 7.6. ponja valamin 2. számú melléklee szerin előíraknak megfelelően fogják megállapíani a árgyévi Szolgálaási Díja. Megrendelők ájékozaják Koncesszor, hogy a KEOP ámogaás elfogadásakor vállalák a közcsaorna köelező igénybevéelének előírására irányuló inézkedés A koncesszió kizárólagossága, a hasznosíási jog (közszolgálaási köelezeség) áengedése, ávállalása Megrendelők az önkormányzai felada-elláási körükbe arozó elepülési szennyvíz-kezelési közszolgálaás megszervezéséről a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával gondoskodnak. Koncesszor a lefolyao koncessziós pályázai eljárás alapján jogosul és egyben köeles is e közszolgálaási felada elláására Szerződő Felek rögzíik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés alapján, a Koncesszióról szóló évi XVI. örvény 14. -ra figyelemmel, Koncesszor a működeés megkezdéséől, a jelen Koncessziós Szerződés megszűnéséig, a szerződés erülei haárain belül, koncessziós díjjal ellenéeleze kizárólagos joggal, közüzemi közszolgálaás céljából jogosul működeni (ideérve 12 13

8 az üzemeleéshez és fennaráshoz szükséges munkák és feladaok elvégzésé is) a jelen Koncessziós Szerződés alapján részére a közüzemi közszolgálaás elláása céljából áado szennyvízelvezeő és- kezelő víziközmű rendszereke. A kizárólagos jog vonakozik az előbbieken belül különösen, de nem kizárólag az ügyfélszolgálai feladaokra, a karbanarási és a korszerűsíési munkák elvégzésére, ovábbá az ezekhez és a koncesszióba ve szennyvízközműveknek a felújíási és pólási munkáihoz kapcsolódó műszaki előkészíési és lebonyolíási feladaokra Koncesszor kizárólagos joggal bizosíja Megrendelők illeékességi erüleén kelekező szennyvizek elvezeésé és iszíásá a kapaciások haáráig oly módon, hogy Koncesszor jogosul a szennyvíz elvezeő rendszerek és iszíó léesímények működeésének racionalizálására, opimalizálására úgy, hogy Megrendelőknek a léesíményekkel összefüggő egyéb köelezeségei és jogai ne csorbísa. Koncesszor a víziközmű eszközök kapaciásának legeljesebb kihasználása érdekében a rendelkezésre álló források erejéig köeles minden, nemzeközi apaszalaok alapján megeheő és elérheő műszaki fejleszés kezdeményezni, a rendelkezésre álló pénzügyi korláok figyelembe véelével Megrendelők kijelenik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés időarama ala, Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén, Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség önkormányzaának képviselő-esüleei más gazdálkodó szerveze részére a szennyvízelvezeési és iszíási közüzemi szolgálaás végzésének jogá nem kívánják áengedni Szerződő Felek rögzíik, hogy Koncesszor rendelkezésére bocsáo víziközművek működeésével a jelen Koncessziós Szerződés alapján végzendő, közműves szennyvízelvezeés és iszíás (együ szennyvízkezelés) közüzemi közszolgálaásnak minősül. Koncesszor a feniek ismereében a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával vállalja a közüzemi közszolgálaás jelen szerződés szerini eljesíésé/elláásá. 3. A Koncessziós szerződés haálya 3.1. Terülei haály A jelen Koncessziós Szerződés szerini feladaok erülei haálya Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleére erjed ki. A jelen Koncessziós Szerződés alapján, a jelen szerződés erülei haálya alá arozó, és a szennyvízközmű-hálózaba beköö ingalanok ulajdonosai, illeve egyéb jogcímen használói (ovábbiakban együ fogyaszók) részére végezheő közüzemi közszolgálaás Alanyi haály (érine személyi kör) A jelen Koncessziós Szerződés Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagyközség közigazgaási erüleén élő lakosságo (állandó és ideiglenes arózkodásúaka egyarán), valamin azon inézményeke, gazdálkodó szervezeeke érini, amelyek székhellyel, elephellyel vagy fiókeleppel rendelkeznek az érine közigazgaási erüleen A szerződés árgyi haálya A jelen Koncessziós Szerződés a vízi közüzemi evékenységekre nem együesen vonakozik, a vízi közüzemi evékenységek közül nem erjed ki az ivóvíz elláási szolgálaásra Időbeli haály, a koncesszió időarama A jelen Koncessziós Szerződés Szerződő Felek haározo időre, december 31. napjáig köik. A jelen Koncessziós Szerződés haálybalépésének napja megegyezik a szerződő felek egyidejű aláírásának napjával. A jelen szerződés haályá veszi minden egyéb jogcselekmény nélkül a haározo időaram lejárakor, mégpedig azzal, hogy a léesímények ez köveően is alkalmasak legyenek a vonakozó közfeladaok (közszolgálaás) megfelelő elláására. A közszolgálaási evékenység megkezdésének várhaó időponja: január 1. napja. A közszolgálaási evékenység befejezésének és a szerződés megszűnésének napja: december 31. napja. 4. Önkormányzai vagyon 4.1. A közművagyon meghaározása Megrendelők közigazgaási erüleének elláásá szolgáló szennyvízközmű-vagyon meghaározása az alábbi: A vezeékek és hálózai arozékaik, valamin azon szerelvények összessége, amelyek leheővé eszik a szennyvíz összegyűjésé, az épíe környezeből való elvezeésé, eseleges árolásá és kezelés uán a befogadóba való bevezeésé. Ez a vagyon aral- maz minden rögzíe vagy helyhez nem köö műárgya és berendezés, amely szükséges a szennyvízelvezeési szolgálaás bizosíásához, illeve amely elősegíi a rendszer opimális és megbízhaó működésé (pl.: áemelők, elekromos berendezések, adaávieli berendezések és vezérlések, szennyvíziszíó berendezések, aralék-áramforrások, sb.) A Közművagyon áadása A jelen Koncessziós Szerződés az önkormányzaok, min Megrendelők január 1-én ulajdonában lévő, illeve ez köveően, a koncessziós időaram ala ulajdonába kerülő szennyvízközművek, valamennyi vagyonárgy koncessziós üzemeleésére készül és annak előírásai aralmazza A jelenleg már megépül és működő léesímények jelenleg az Érd és Térsége Víziközmű Kf üzemeleésében vannak, mely gazdasági ársaság köeles az üzemeleésében lévő szennyvízközmű-vagyon éeles lisa szerin az Önkormányzaok részére visszaadni, akik szinén éeles lisa szerin a Koncessziós Társaság részére áadják. A jelenlegi üzemeleő megilleő üzemeleési jog megszűnésének napja: a Koncessziós Társaság álali üzemeleés megkezdésé megelőző, uolsó napári nap, amely nappal áadásra kerül a jelen Koncessziós Szerződés mellékleében megfelelően a Megrendelőke illeő már meglévő vagyon A jelenleg még folyó beruházás során épülő léesímények készre jelenés köveő áadás ávéeli eljárás kereében kerülnek a Koncessziós Társaság üzemeleésébe, mely a Megrendelők vagyonába kerülő, - új léesímények ávéelére a Megrendelők megbízásából a Koncessziós Társaság köeles. A közművagyon részlees meghaározásá a jelen Koncessziós Szerződés 1. számú melléklee aralmazza Megrendelők ájékozaják a Koncesszor, hogy a szennyvízkezelési közüzemi közszolgálaással érine lakosok száma összesen:83004 fő, melyen belül: Érd Megyei Jogú Város: fő Tárnok Nagyközség: 9140 fő Diósd Nagyközség: 8830 fő a szennyvízkezelési közüzemi közszolgálaással érine erüleen kelekező szennyvíz várhaó mennyisége 2016-ól: ,-m3/év. Érd Megyei Jogú Város: ,-m3/év Tárnok Nagyközség: ,-m3/év Diósd Nagyközség: ,-m3/év 4.3. Szolgalmi jogok, engedélyek Az önkormányzai ulajdonú víziközmű léesímények rendezelen szolgalmi, illeve használai jogi kérdései Megrendelők rendezik Koncesszor szakmai közreműködésével, amely aralmazza a szolgalmi/használai jogok kelekezésére szolgáló dokumenáció összeállíásá a szakmai műszaki munkarésszel és a jogi munkarésszel, és előerjeszés a kér inézkedésre. Ha a közerüle haárainak módosíása mia bármely meglévő szennyvízvezeék magánerülere kerül, a Megrendelők köelesek szolgalmi, illeve használai jogo bejegyezeni a erülere, illeve megfizeni (vagy megfizeeni) a közmű áhelyezés kölségei. Ugyanez vonakozik a magánerüleen ámenő szennyvízvezeékek, valamin arozékaik eseére is Megrendelők ulajdonában lévő léesímények megerhelheősége Koncesszor nem jogosul a Megrendelők ulajdonában és Megrendelőkől áve, a Koncessziós Társaság birokában, használaában és üzemeleésében lévő léesímények megerhelésére A közművagyon visszaszolgálaása A működeési időszak lejárakor, Koncesszor olyan állapoban köeles Megrendelők részére visszabocsáani a léesíményeke, hogy azok alkalmasak legyenek a vonakozó közfeladaok (közszolgálaás) megfelelő elláására, és azokon ne legyen harmadik fele megilleő köelezeségvállalás, egyéb eher vagy igény. Koncesszor a működeési időszak lejárakor köeles nyilakozao adni ovábbá arra vonakozóan, hogy az álala üzemelee léesímények műszaki és környezei állapoa a jogszabályi előírásoknak maradékalanul megfelel. A visszaszolgálaáskor az áadásra kerülő közműveke a pon szerini eszköznyilvánarás, szakági műszaki közműnyilvánarások és fogyaszói nyilvánarás szerini adja á A koncesszió-köeles evékenységgel összefüggésben lérejö önkormányzai örzsvagyonnak minősülő vagyonárgy rendeleésszerű használaá elősegíő vagyonárgyak (működeő vagyon) üzembe helyezésük uán a Koncessziós Társaság ulajdonába kerülnek, azzal, hogy ezek amorizációs kölségeinek díjban örénő figyelembevéele az éves díjmeghaározás során felülvizsgálara kerül

9 5. A Koncessziós Társaság 5.1. A koncessziós ársaság megalapíása Koncesszor jelen Koncessziós Szerződés aláírásáól számío 90 napon belül köeles lérehozni és az annak bejegyzésére irányuló kérelme az illeékes cégbíróságon előerjeszeni az alábbiakban meghaározo ulajdonosi srukúrával és feléelrendszer melle belföldi székhelyű korláol felelősségű ársaságo (ovábbiakban: Koncessziós Társaság), amely Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződésben rögzíe feléelrendszer melle válik jogosulá a koncessziós evékenység folyaására és a koncessziós jog gyakorlására. Koncesszor a jelen szerződésben köelezesége vállal arra vonakozóan, hogy a jelen szerződésben rögzíe köveelményeke a Koncessziós Társaság aláírásra előerjesze Társasági szerződésében érvényesíeni fogja. Koncesszor koncessziós szerződésből eredő valamennyi joga és köelezesége a jelen Koncessziós Szerződésben külön meghaározo kivéelekkel ászáll ezen Koncessziós Társaságra Megrendelők jogosulak a ársasági szerződés aláírásá a 7.1. pon szerini egyösszegű koncessziós díj befizeéséhez köni. A Koncessziós Társaság bejegyzésének elmaradása a jelen Koncessziós Szerződés Megrendelők részéről örénő, azonnali haályú felmondásá eredményezi, kivéve, ha a mulaszás a Megrendelők felróhaó magaarásával összefüggésben kövekezik be A Koncesszor egyeemleges felelőssége Koncesszor köelezesége vállal arra, hogy legjobb udása szerin bizosíja a Koncessziós Társaság működésé, valamin a jelen Koncessziós Szerződésben, és a Koncessziós Társaság ársasági szerződésében meghaározo célok elérésé. Koncesszor ezen köelmé a jelen Koncessziós Szerződésben, valamin a kapcsolódó dokumenumokban meghaározo módon, a Koncessziós Társaság irányíásában beölö szerepében, valamin aggyűlési felhaalmazás eseén agi mellékszolgálaás nyújásán kereszül eljesíi A Koncessziós Társaság és Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződésben a Koncessziós Társaság erhére rögzíe köelezeségek eljesíéséér egyeemlegesen felelnek A Koncessziós Társaság Koncesszor egyeemleges felelősségvállalása melle a koncessziós evékenység elláásával kapcsolaban, harmadik személyekkel szemben felmerülő káralaníási, káréríési és egyéb köelezeségek eljesíéséér kizárólagos felelősséggel arozik A Koncessziós Társaság örzsőkéje A Koncessziós Társaság örzsőkéje ,-F, azaz Tízmillió forin, mely az alapíáskor rendelkezésre bocsáo pénzbeli beéből áll A Koncessziós Társaság részesedések és szavazai arányai A ársaság agjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló részesedési, szavazai aránya a kövekező: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa: 62% ,-F Diósd Nagyközség Önkormányzaa 6% ,-F Tárnok Nagyközség Önkormányzaa 6% ,-F Koncesszor(ok) : 26% ,-F Koncesszor(ok) udomásul veszi, hogy Megrendelők részesedésének méréke nem csökkenhe a feni öbbségi arányok alá. Koncesszor(ok) egy üzlerészre jogosul(ak) Szerződő Felek vállalják, hogy a feni ulajdonosi részesedésüknek megfelelő vagyoni hozzájárulásuka Koncessziós Társaság ársasági szerződésének aláírásával egyidejűleg a Koncessziós Társaság rendelkezésére bocsáják Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában Koncesszor(ok) nem ruházhaja á, és nem erhelhei meg a Koncessziós Társaságban lévő üzlerészé és semmilyen, a jelen Koncessziós Szerződés haálya alá arozó, az üzlerészére vonakozó jogo A Koncessziós Társaság oszalékaránya A Koncessziós Társaság agjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló oszalékarány a kövekező: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa: 20,94 % Diósd Nagyközség Önkormányzaa 2,03 % Tárnok Nagyközség Önkormányzaa 2,03 % Koncesszor : 75,00 %. Szerződő Felek rögzíik, hogy a Koncessziós Társaságban az oszalék nem kerül limiálásra A aggyűlés kizárólagos haásköre A Koncessziós Társaság Taggyűlésének kizárólagos haáskörébe arozik: a. a számvieli örvény szerini beszámoló elfogadása, ideérve az adózo eredmény felhasználására vonakozó dönés b. a póbefizeés elrendelése és visszaéríése c. oszalékelőleg fizeésének elhaározása d. üzlerész feloszásához való hozzájárulás és az üzlerész bevonásának elrendelése e. a ag kizárásának kezdeményezéséről való haároza f. a magához von üzlerész agok álali megvásárlásának elhaározása g. az ügyvezeő igazgaó megválaszása, visszahívása és díjazásának megállapíása, valamin ha az ügyvezeő igazgaó a ársasággal munkaviszonyban is áll, a munkálaói jogok gyakorlása h. a felügyelő bizoság agjainak megválaszása, visszahívásuk, díjazásuk megállapíása i. a könyvvizsgáló megválaszása és visszahívása, díjazásának megállapíása j. az olyan szerződések megköésének jóváhagyása, amelye a ársaság sajá agjával, az ügyvezeő igazgaójával, vagy annak közeli hozzáarozóival kö, illeőleg a mindenkori jegyze őke 25 %-á meghaladó szerződések jóváhagyása, kivéve a ársaság alapszolgálaás működeéséhez szükséges szerződések megköésének jóváhagyásá k. az alapíásér felelős agok, az ügyvezeő igazgaó és a felügyelő bizosági agok ellen káréríési igények érvényesíése l. a ársaság joguód nélküli megszűnésének, áalakulásának elhaározása m. a ársasági szerződés módosíása n. az éves üzlei erv jóváhagyása o. a ársaság hielfelvéelének előzees jóváhagyása p. a víziközmű-fejleszési hozzájárulás mérékének megállapíása q. Koncesszorhoz arozó Koncessziós Társasági ag és a Koncessziós Társaság közö köendő Mellékszolgálaásokra irányuló szerződések megköése és módosíása r. a számvieli poliika elfogadása s. elővásárlási jog gyakorlása a ársaság álal; az elővásárlásra jogosul személy kijelölése;. a G ában meghaározo eseekben rendelkezés az üzlerészről; u. eredményelen árverés eseén dönés az üzlerészről; v. az elismer vállalacsopor lérehozásának előkészíéséről és az uralmi szerződés ervezeének aralmáról való dönés, az uralmi szerződés ervezeének jóváhagyása; w. agok, az ügyvezeő igazgaó, a felügyelőbizosági agok, illeve a könyvvizsgáló elleni köveelések érvényesíése; x. az üzlerész kívülállóra örénő áruházásánál a beleegyezés megadása. y. mindazon ügyek, amelyeke a örvény vagy jelen ársasági szerződés a aggyűlés kizárólagos haáskörébe ual A szavazásra vonakozó szabályok Megrendelők köelezik maguka, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a kövekező ponokban írak szerin együ szavaznak a Koncesszor képviselőjével: a. A Koncessziós Társaság ügyvezeőjének kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapíása, munkálaói jogok gyakorlása. b. A Koncessziós Társaság öagú Felügyelő Bizoságában a Koncesszor álal jelöl ké ag kinevezése és visszahívása Koncesszor köelezi magá, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a kövekező ponokban együ szavaz Megrendelők képviselőivel: a. A Koncessziós Társaság öagú Felügyelő Bizoságában a Megrendelők álal jelöl három ag kinevezése és visszahívása. b. A Felügyelő Bizoság elnökének jelölése c. A könyvvizsgáló kijelölése Az alább meghaározo eseekben, a Taggyűlés 75%-ának igen szavazaa szükséges: a. a Koncessziós Társasági szerződés módosíása (kivéve, amikor a aggyűlés egyhangú haározaára van szükség, hogy köelezeség növeléséről, új köelezeség megállapíásáról, illeőleg egyes ag jogainak csorbíásáról rendelkezzen); 16 17

10 b. a póbefizeés elrendelése veszeségek eseére; c. a póbefizeés eljesíésére haáridő megállapíása; d. a evékenység felfüggeszése, áalakulás, beolvadás, más Koncessziós Társasággal való egyesülés, a Koncessziós Társaság megszűnésének elhaározása; e. a örzsőke felemelése, leszállíása; f. a számvieli örvény szerini beszámoló elfogadása, ideérve az adózo eredmény felhasználására vonakozó dönés; g. a Koncesszorhoz arozó Koncessziós Társasági ag és a Koncessziós Társaság közö köendő Mellékszolgálaásokra irányuló szerződések megköése és módosíása h. az üzlerész kívülállóra örénő áruházása kizárólag adásvéeli szerződés úján; i. a Koncessziós Társaság evékenységének megválozaása; j. mindazok az ügyek, amelyeke a G. ide sorol; k. az éves üzlei erv elfogadása l. a víziközmű-fejleszési hozzájárulás mérékének megállapíása m. a számvieli poliika elfogadása Az ügyvezeőre vonakozó rendelkezések A Koncessziós Társaság ügyvezeője csak ermészees személy lehe. Az ügyvezeőnek a Koncessziós Társaságnál végzendő feladaai ekineében a munkálaói jogoka a Koncessziós Társaság Taggyűlése gyakorolja. E feladaoka a Koncessziós Társaság és az ügyvezeő közö szerződésben kell rögzíeni A felügyelő bizoságra vonakozó rendelkezések A Koncessziós Társaság felügyelő bizosága (a ovábbiakban: Felügyelő Bizoság) ö agból áll, három ago Megrendelők, keő ago pedig Koncesszor jelöl. A Felügyelő Bizoság elnöké 5 évre a Felügyelő Bizosági agok válaszják. A Felügyelő Bizoság elnöke Megrendelők álal jelöl Felügyelő Bizosági agok közül kerül ki A Könyvvizsgálóra vonakozó rendelkezések Szerződő Felek rögzíik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa jogosul delegálni a Koncessziós Társaság felé könyvvizsgáló Koncessziós Társaság megszűnése A jelen Koncessziós Szerződés meghaározo koncessziós időaram lejárakor vagy a koncessziós szerződésnek más okból örén megszűnése eseén (9. pon) legkésőbb az az megállapíó jogerős bírósági haároza közléséől számío harminc napon belül a koncessziós ársaság agjai (részvényesei) köelesek a végelszámolás lefolyani, melynek elmulaszása eseén a cégbíróság hivaalból inézkedik a joguód nélküli megszűnés jogkövekezményeinek érvényesíéséről A Koncessziós Társaság megszüneése eseén a agok (részvényesek) részére az őke megilleő vagyonmaradvány csak abban az eseben lehe kiszolgálani (kifizeni), ha az önkormányza a ulajdonában levő vagyonárgyak rendeleésszerű állapoban örén áadásá igazola, kivéve, ha a kizárólagos önkormányzai örzsvagyonhoz arozó vagyonárgy üzembe helyezésére ezen időponig nem kerül sor A Koncessziós Társaság fizeésképelenség mia örénő felszámolása a koncessziós szerződés megszűnésé is jeleni Ha a Koncessziós Társaságo bíróság felszámolási eljárás során megszünei, a Megrendelők álal a ársaság használaába ado vagyonárgyak a hielezői köveelések kielégíésének fedezeéül nem szolgálhanak, az a felszámoló köeles a Megrendelők részére kiszolgálani. A felszámolási vagyon érékesíése során Megrendelőke a örzsvagyonnak minősülő vagyonárgy rendeleésszerű használaá elősegíő, és a Koncessziós Társaság vagyonába kerülő vagyon vonakozásában elővásárlási jog illei meg. 6. Működeési feléelek 6.1. Az elláandó közszolgálaás, min közfelada részlees meghaározása A Koncessziós Társaság álal jelen Koncessziós Szerződés alapján elláandó közszolgálaás: a közműves ivóvízelláásról és a közműves szennyvízelvezeésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendele 1. -ának (1) bekezdése szerin, valamin a víziközművek üzemeleéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendele a jelen Koncessziós Szerződés szerini szennyvízelvezeő, és -iszíó vízi léesíményeknek ovábbiakban együ szennyvízközműveknek a működeési erüleen és időszak lejáráig örénő szakszerű, a haályos jogszabályoknak megfelelő üzemeleése A koncesszióba ve vagyon/eszközök működeésével kapcsolaos rendelkezések A Koncessziós Társaság köeles a használaába ve léesíményekkel felelős módon, a szakmai irányíásra kijelöl ársaságól elvárhaó fokozo gondossággal, rendeleésszerűen gazdálkodni, állagmegóvásukról gondoskodni. Az e köelezeség megszegésével okozo kárér a Pk. álalános szabályai szerin felel A Koncessziós Társaság köeles a használaába ve léesímények megóvásáról gondoskodni, a léesímények megóvása érdekében e, halaszhaalan inézkedéseiről Megrendelőke írásban ájékozani. Megrendelők és Koncessziós Társaság köelesek a másik fele éresíeni azon bizosíási káreseményekről, amelyek a Koncessziós Társaság működésével kapcsolaban kövekezek be Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a árgyi eszközökön végze beruházási evékenység: a felújíás, a rekonsrukció, valamin a fejleszés fogalma ala az alábbi fogalmaka érik: a. Felújíás: a felújíás a már meglévő árgyi eszközön végze olyan evékenység, amely eljesen, vagy megközelíőleg visszaállíja a árgyi eszköz eredei műszaki állapoá (kapaciásá, ponosságá) amely nem minősül a árgyi eszköz folyamaos, zavaralan, bizonságos üzemeleésé szolgáló javíási, karbanarási evékenységnek. b. Rekonsrukció: a már meglévő víziközmű echnikai megújíása, olyan részleges újraléesíése, illeve cseréje, pólása, amely magasabb műszaki színvonala eredményez úgy, hogy a beruházással a árgyi eszköz kapaciása, funkciója, az elláhaó feladaok köre nem bővül. A rekonsrukció során elbono eredei árgyi eszköz (csővezeék, aknák) selejezésre kerül. c. Fejleszés: Minden új árgyi eszköz léesíése, amely elláási erüle bővíésé eredményezi, valamin közveve vagy közvelenül annak érdekében kerül kiépíésre, elepíésre. Fejleszés ovábbá minden olyan új echnológia beépíése, amely egy ado elavul echnológia részleges vagy eljes cseréjével jár és ezálal magasabb műszaki színvonala eredményez úgy, hogy a árgyi eszköz kapaciása, funkciója, az elláhaó feladaok köre bővül. Szerződő Felek rögzíik, hogy, az önkormányzai ulajdonú víziközmű eszközök felújíása, rekonsrukciója és fejleszése Megrendelők feladaa Elkülöníe Alap Megrendelők a koncesszióba ado víziközművek felújíási, pólási és fejleszési forrásainak bizosíására elepülésenkén elkülöníe Alapo (ovábbiakban: Alap) hoznak lére, amelyek bevéelei (pénzeszközei) Megrendelők (elepülési önkormányzaonkén elkülöníve) ulajdoná képezik. Az Alapoka Megrendelők kezelik, Megrendelők bankjánál vezee elkülöníe bankszámlán Az Alapok bevéelei: a. a víziközmű léesímények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság álal megfizeendő, a jelen Koncessziós Szerződés ponja szerin Megrendelők álal e célra nyio ( Érd eseében Bank álal kijelöl ESCROW befizeésgyűjő számlán kereszül befolyó) eszközhasználai díjnak az a része, amely a víziközművek felújíásának, rekonsrukciójának forrásakén kerül megállapíásra az eszközhasználai díjban, és amelye kizárólag felújíásra és rekonsrukcióra lehe fordíani; b. a víziközmű léesímények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság álal a jelen Koncessziós Szerződés ponja szerin Megrendelők álal (Érd eseében a Bank álal kijelöl ESCROW befizeésgyűjő számlán kereszül befolyó) eszközhasználai díjkén megfizeendő díjnak az a része, amely a víziközművek fejleszésével összefüggő adósságszolgála fedezeekén kerül megállapíásra és amelye kizárólag adósságszolgála eljesíésére lehe fordíani; c. a Koncessziós Társaság álal beszede és Megrendelők részére áado, víziközmű-fejleszési hozzájárulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújíására, rekonsrukciójára, fejleszésére fordíhaó. d. a víziközmű léesímények fejleszésére befizee egyedi, ársulási hozzájárulások, csalakozási díjak, épíési célú állami és európai uniós célámogaások; e. az Alapok felhasználhaó pénzeszközeinek befekeéséből származó kama; f. Megrendelők álal ado egyéb ámogaás; 18 19

11 g. Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből, h. minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaon elnyer forrás; i. a víziközmű ársulaok álal áado pénzeszközök Az Alapok bevéelei az adósságszolgálaba kerülő részen felül, kizárólagosan a koncesszióba ado szennyvíz-közműhálóza és kapcsolódó műárgyak, berendezések rekonsrukciójára, felújíására és fejleszésére kell fordíani, a Koncessziós Társaság javaslaa, és Megrendelők álal elfogado Gördülő Felújíási és Pólási Terv alapján Gördülő Felújíási és Pólási Terv Koncessziós Társaság köeles minden év szepember 30. napjáig, a koncesszióba ve eszközökre, elepülésenkén, a kövekező év éeles, illeve a második és harmadik év koncepcionális pólási, felújíási, eszközpólási (ideérve a rövid élearamú eszközök cseréjé is) üemervé (ovábbiakban együesen: Gördülő Felújíási és Pólási Terv) elkészíeni és az Megrendelők részére benyújani A Gördülő Felújíási és Pólási Tervnek összhangban kell állnia az ajánlaal és a KEOP Projekhez készíe és elfogado pénzügyi kölség-haszon elemzéssel (ovábbiakban: CBA) A Gördülő Felújíási és Pólási Terv aralmazza a erveze felújíások és rekonsrukciók finanszírozási igényé és forrásának megjelölésé is A Koncessziós Társaság javaslaa az eszközök ulajdonosai és a elepülések közigazgaási haárai szerini bonásban az alábbiaka aralmazza: éves és 3 éves felújíási és pólási erv a meglévő víziközmű eszközökre, minden évben gördülő ervezési móddal, műszaki aralom, kölség előirányza és időbeli üemezés meghaározásával, első alkalommal az első üzlei év lezárásá jelenő beszámolóval együ. A ervben elő kell irányozni a váralan, előre nem ervezheő meghibásodások kövekezében szükségessé váló felújíási munkák elvégzésé is Megrendelők köelesek a részükre benyújo Gördülő Felújíási és Pólási Terv elfogadásáról minden év okóber 15. napjáig írásban nyilakozni. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Felújíási és Pólási Terv elfogadása érdekében együműködnek, és egyezeések úján rendezik a viás kérdéseke. Megrendelők írásbeli elfogadó nyilakozaa alapján, a Gördülő Felújíási és Pólási Terv elfogadonak ekinendő Az éves felújíási és pólási erv végrehajása Megrendelők az Elfogado Gördülő Felújíási és Pólási Terv alapján, köelesek az éves felújíási és pólási ervben szereplő várhaó kiadásokra az Alapból forrás bizosíani A közbeszerzési örvény haálya alá arozó felújíási és rekonsrukciós munkák eseében, az egybeszámíás szabályainak figyelembevéelével a nemzei érékhaár alai felújíási és rekonsrukciós munkáka a Koncessziós Társaság végzi, vagy végezei A Koncessziós Társaság a árgyévben az Alap erhére végze felújíási és rekonsrukciós munkáiról a árgyéve köveő év február 15-ig írásbeli jelenés készí A Koncessziós Társaság köeles üzemeleői szakvélemény kiadni minden új szennyvízközmű műárggyal és berendezéssel kapcsolaos ervezési evékenység során; A Koncessziós Társaság köeles Megrendelők álal üzembe helyeze új műárgyak ávéelére és üzemeleésre, ha ezek megfelelnek a vonakozó szabványoknak, műszaki irányelveknek, erveknek, és a Koncessziós Társaság eljárásaiban, munkauasíásaiban előíraknak; A Koncessziós Társaság képviselője jogosul minden új léesímény beruházásánál amelynek üzemeleésére később köelezeé válik az épíési erüle megekinésére, a szakmai észrevéelek megéelére, és nyilakoza adására az üzemeleésre való alkalmasságról a beruházó felé A Koncessziós Társaságo meg kell hívni az áadás-ávéeli eljárásra, és joga van ahhoz, hogy észrevéelei az eljárás jegyzőkönyvébe megegye A munkák ávéele uán az áado rendszer megvalósulási dokumenációja áadásával az illeékes önkormányza a beruházás a Koncessziós Társaságnak üzemeleésre áadja Koncessziós Társaság nyilvánarási és adaszolgálaási köelezesége A Koncessziós Társaság köeles az álala használ/üzemelee léesímények műszakilag és gazdaságilag szükséges részleezeségű eszköznyilvánarásá vezeni, melyben szerepel legalább: a. megnevezés, műszaki jellemzők, b. a nagyobb hibaelháríások és karbanarások léesíményenkéni nyilvánarása, mely aralmazza legalább a hibaelháríás helyé, idejé, műszaki jellemzői, c. a felújíás, rekonsrukciók léesíményenkéni nyilvánarása, amely aralmazza legalább a felújíás, rekonsrukció helyé, idejé, műszaki jellemzői, a ráfordío erőforrásoka, d. a felújíás, rekonsrukció akiválási éréké és az akiváló személy megjelölésé, az alvállalkozók megnevezésé, díjazásá, e. a beruházások nyilvánarásá, amely aralmazza legalább a beruházás helyé, idejé, műszaki jellemzői, a ráfordío erőforrásoka, kölségnemek szerin, az akiválás éréké és az akiváló személy megjelölésé, a vállalkozók megnevezésé, díjazásá A Koncessziós Társaság köeles évene, az üzlei évről készül beszámoló mellékleekén Megrendelők ulajdonviszonyaik szerin megbonásban műszaki beszámoló készíeni, amelyben fel kell üneni a koncesszióba ve szennyvíz-közművek üzemeleésé és műszaki állapoá jellemző adaoka: a. a felhasznál erőforrások mennyisége az alábbi bonásban: igénybe ve villamos energia, igénybe ve gázenergia, igénybe ve alvállalkozói eljesímények, alvállalkozók szerini bonásban, érékben, feladaleírásban b. csaornahálózara vonakozóan: üzemelee csaornahossz, azon belül graviációs, nyomo, szívo, egyéb, ámérő, kor és anyag szerin az elvezee szennyvíz mennyisége, azon belül lakosságól, egyéb szervezeekől- kiemel csaornaiszap mennyisége beköések száma, fogyaszók száma iszío csaornahossz vizsgál csaornahossz javío csaornahossz dugulás elháríás száma elönések száma c. áemelő elepekre vonakozóan: energia felhasználás, üzemzavarok száma, nagyobb karbanarások, javíások, dugulások száma, szívóér iszíások száma, kiemel iszap mennyisége. d. iszíóelepre vonakozóan: iszío szennyvíz mennyisége, a elepre beérkező és a elepről elfolyó szennyvíz minősége, felhasznál energia, és vegyszer mennyisége, nagyobb üzemzavarok száma, és kövekezménye, nagyobb javíások, karbanarások száma, helye, csaornamű hulladékok (beleérve a szennyvíziszapo is) mennyisége, elhelyezése, haósági ellenőrzések, vizsgálaok és eljárások eredménye A Koncessziós Társaság köelességei a működeés során A Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés alapján használaába ado szennyvíz-közművek működeése körében köeles: a. bizosíani a rendelkezésére álló víziközművek eljesíőképességének erejéig az ingalanokon kelekező szennyvizek közüzemi szolgálaás kereében örénő összegyűjésé, károkozás nélküli elvezeésé, és iszíásá; b. bizosíani a csaornahálóza üzemeleéséhez, fennarásához, és a közszolgálaás bizonságos és folyamaos ellááshoz szükséges, sajá ulajdonú, vagy bérel, bármikor igénybe veheő csaornaiszíó célgépeke, kamerás csaornavizsgáló berendezéseke, földmunka gépeke és egyéb, a szakmai jogszabályokban meghaározo eszközrendszer, és az ezek kezelésé végző, képze szakembereke; 20 21

12 c. meghaározni a fogyaszói kifogások és észrevéelek elinézési rendjé, személyes, elefonos és inerneen elérheő ügyfélszolgálao működeni, valamin bizosíani az elekronikus közszolgálaási rendszerhez örénő csalakozás leheőségé; d. a közszolgálaás eljesíésével összefüggő adaszolgálaás rendszeres eljesíésére és meghaározo nyilvánarási rendszer működeésére; e. Megrendelők álali ellenőrzések űrésére; f. a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo koncessziós, illeve eszközhasználai díj fizeésére A Koncessziós Társaság a közszolgálaás időarama ala köeles a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. örvényben (Vgv.) és a kapcsolódó jogszabályokban előír köveelményeknek megfelelni és a közüzemi közszolgálaás folyamaosan elláni az alábbiak szerin: a. Köeles a haályos jogszabályoknak megfelelően a iszío szennyvize elhelyezni, a kelekeze szennyvíziszap kezelésé és elhelyezésé bizosíani. b. Feladaa a csaornamű hulladékok (pl. rácsszemé, csaornaiszap, homok) elhelyezéséről, áralmalaníásáról való gondoskodás. c. Gondoskodik a kelekező zsír összegyűjéséről, szállíásáról, kezeléséről és/vagy lerakásáról az érvényben lévő előírásoka, örvényeke köveve. d. Amennyiben a szennyvíz eredeű hulladékok ekineében a haósági szabályozás válozik, a csaornadíj módosíásra kerül úgy, hogy a hulladékkezelési és elhelyezési kölségnövekmények beépülnek a díjba. e. Jogosul áramkimaradás, havária eseén a Dunába vezeő vészkiömlő csaorna zsilipjének felnyiásával a vészkiömlő elvezeő képességének megfelelő mérékű szennyvíz Dunába örénő bevezeésére. f. Amennyiben a közcsaornán érkező szennyvíz minősége elér a jogszabály álal meghaározoól, a szennyvíziszíó haásfoka csökkenhe. g. Köeles napi 24 órán kereszül a hálózai, echnológiai és elekromos üzemzavarok elháríására, és minden műszakilag indokol és szükséges inézkedés megenni ezek megelőzése és a bizonságos közmű-üzemeleés érdekében, a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeleési engedélyben foglal előírásoknak megfelelően. h. Rendelkeznie kell az üzemeleéshez szükséges, jogszabályokban előír dokumenumokkal, amelyek nevesíve jelenleg a kövekezők: a műárgyakra és berendezésekre vonakozó dokumenációk, kezelési, karbanarási uasíások, a magyar nyelvű gépkönyvek; munkavédelmi és érinésvédelmi bizonylaok, műszaki áadási és üzembe helyezési jegyzőkönyvek, vízjogi üzemeleési engedély. i. A környezevédelmi előírások folyamaos bearása Koncessziós Társaság feladaa. Koncessziós Társaság felel mindazon károkér, amelyek ezen környezevédelmi előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolaos szankcióka. Koncessziós Társaság a evékenysége során fokozo gondo fordí arra, hogy környeze állapoára érékelheő befolyással rendelkező erőforrásai a közüzemi közszolgálaás elláásának veszélyezeése nélkül a leheő leghaékonyabban, környezekímélő módon hasznosísa. j. Az üzembizonságo érinő meghibásodásokról az érine Megrendelő köeles írásban éresíeni és a javíás a mindenkori jogszabályi előírások szerin elvégezni Koncessziós Társaság köelessége a felszín alai vízbázis védelmi feladaok elláása: a. A szennyvízkezelő műbe bebocsáo, a iszíás ala álló, valamin a iszío szennyvíz és a szennyvíziszap fizikai, kémiai, biológiai, bakeriológiai, szükség szerini oxikológiai vizsgálaá a Koncessziós Társaság végzi vagy végezei. Üzemvieli laboraóriumi vizsgálaokról a Koncessziós Társaság sajá vagy megbízo laboraórium úján gondoskodik. A iszío szennyvíz, illeőleg szennyvíziszap minőség ellenőrzésé szolgáló vizsgálaok végzésére csak a külön jogszabály álal e evékenységre elismer, illeőleg a környezevédelmi haóság álal erre alkalmasnak elfogado laboraórium jogosul. A Koncessziós Társaság az elvezee vagy a iszío szennyvíz minőségében bekövekeze hárányos válozás észlelésekor az okok felderíése és a minőségromlás megszüneése érdekében köeles haladékalanul inézkedni, szükség eseén államigazgaási eljárás kezdeményezni. A szennyvízelvezeő mű üzemeleésé szolgáló berendezések, műszerek folyamaos működéséről és fennarásáról Koncessziós Társaságnak kell gondoskodnia. E felada elvégzésére megfelelő szakképzeséggel rendelkező személlyel, illeőleg szervezeel megállapodás köhe. b. Feladaa a csaornaszennyezők felderíése és a csaornabírság kiszabásának kezdeményezése. c. Megrendelőkkel együműködve örekszik a csapadékvíz és alajvíz szennyvízcsaorna hálózaba bejuásának megakadályozására Koncessziós Társaság egyéb köelezeségei: a. Köeles gondoskodni a szerveze munkarendről, ügyelei, készenléi szolgálaról a víziközművek üzemeleéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöViM rendele (Víziközmű üzemeleési rendele) 1. (2) bekezdésében foglalaknak megfelelően. b. Koncessziós Társaság köeles a Víziközmű üzemeleési rendele 1.sz. mellékleében megjelöl feladaoka az o meghaározo képesíéssel rendelkező, valamin a munkaköri, szakmai, illeve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálaáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (IV.24.) NM rendele alapján alkalmasnak minősíe személyek úján elláni. c. Koncessziós Társaság köelezesége vállal arra vonakozóan, hogy a szolgálaó rendszer jelenleg üzemeleő Érd és Térsége Vízmű Kf december 31-i állaponak megfelelő, a koncessziós evékenység közigazgaási erüleére eső jelen Koncessziós Szerződés 4. számú mellékleében rögzíe munkajogi személyi állományá foglalkozaja, amennyiben a foglalkozaás azonos bérömeg melle a munkavállaló felvállalja. d. Elvégzi a Víziközmű üzemeleési rendeleben meghaározoaknak megfelelően a jelen szerződés árgyá képező víziközművek üzemeleésére vonakozó feladaai, gondoskodik az üzemeleési szabályza elkészíéséről, a szükséges ellenőrzések, vizsgálaok elvégzéséről, ovábbá az előír nyilvánarások vezeéséről, adaszolgálaás elláásáról. e. Feladaa a vízjogi üzemeleési engedély megkérése a szerződés árgyá képező víziközmű rendszerre, illeve az engedély folyamaosságának fennarása. f. Köeles a közszolgálaás elláásra áado rendszer műszaki eljesíőképességének haárain belül a vízügyi, közegészségügyi és környezevédelmi előírásoknak megfelelő szolgálaás bizosíására. g. További köelessége: a szakági műszaki közműnyilvánarások vezeése, azokról adaszolgálaás bizosíása, ügyelei szolgála szervezése, fennarása, amely alkalmas a felmerülő hibák javíásának 12 órán belüli megkezdésére, a közszolgálaás elláására áve víziközmű rendszer rendszeres ellenőrzése, előírás szerini működeése, a közszolgálaás elláására áve víziközmű rendszer műárgyainak, védőerüleeinek karbanarása, állagmegóvása, gépészei, villamos és irányíásechnikai berendezések karbanarása, az ipari szennyvízkibocsáók rendszeres ellenőrzése, csaornabírságolási eljárás kezdeményezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. h Koncessziós Társaság az álala végze szennyvízszolgálaás ellenérékének számlázhaósága érdekében köeles a jelen Koncessziós Szerződés 5. számú mellékleében foglal aralommal, a szerződésben meghaározo ellenérék fejében az alábbi adaok folyamaos ávéelére: Lakossági fogyaszók eseében a árgyhónapban leolvasásra kiado vízmérők leolvasási adaai (vízmérő azonosíó, vízmérő állása, leolvasás kelje) a árgyhónapo köveő második hónap 5. munkanapjáig; Közülei fogyaszók eseében a árgyhónapban leolvasásra kiado vízmérők leolvasási adaai (vízmérő azonosíó, vízmérő állása, leolvasás kelje) a árgyhónapo köveő hónap 10. munkanapjáig Karbanarás, hibaelháríás Karbanarási (ideérve a sürgős felújíási munká és hibaelháríás) jellegű munkák burkola bonásai eseén a Koncessziós Társaság közerüle-használai, burkolabonási engedéllyel kapcsolaos díja nem fize. Amennyiben bármely vezeéken csőörés vagy meghibásodás kelekezik, a Koncessziós Társaság a hiba elháríásához nem kér engedély. A hiba elháríásá a Koncessziós Társaság a bejelenés/észlelés köveő 8 órán belül megkezdi és bonási munká egyidejűleg a közúkezelőnek bejeleni. A hiba elháríásá a Koncessziós Társaság érdekkörén kívül eső, normál üzemmeneen kívüli hiba elháríásának eseé, illeve az aszfalozás és burkola helyreállíásának időjárási viszonyok miai késleleésé kivéve 72 órán belül köeles befejezni. Amennyiben a hibaelháríás során felár sérül csőszál 30%-a hibás vagy a cső másképpen nem javíhaó úgy a eljes szála ki kell cserélni. A gyárási hossznak megfelelő, illeve a 6 (ha) méer vagy a fölöi hosszban végze csaorna hálózai vezeékcsere rekonsrukciónak minősül

13 Az uak helyreállíásá az finanszírozza, aki az o végze hibaelháríási, karbanarási, felújíási/pólási és új vezeék épíési munkálaoka finanszírozza Szennyvíz beköések A Koncessziós Társaság vállalja, hogy csak azoknak a fogyaszóknak és annyi érdekelségi egység uán engedélyezi a ráköés az üzemelő hálózara, amelyek eseén a vonakozó jogszabályok alapján az érdekelségi hozzájárulás, közműfejleszési hozzájárulás vagy uólagos rácsalakozási díja megfizeék és ez Megrendelőkkel egyezee formában a ráköés kérelmezők igazolják. A Koncessziós Társaság Megrendelők pályázaban vállal fejleszési köelezeségére ekineel elfogadja és alkalmazza Megrendelők álal kidolgozo legegyszerűbb haósági eljárásrende. Az eljárásrend elfogadásá és alkalmazásá kizárólag akkor agadhaja meg amennyiben az jogszabályba üközik A szennyvíz elvezeő örzshálózaba örénő beköéshez szükséges beköővezeék léesíésé, annak a már üzemelee örzshálózara való ráköésé a Koncessziós Társaság köeles a leendő fogyaszó, min megrendelő kölségére elvégezni, vagy elvégezeni. A beköővezeék megépíésé, illeve a örzshálózara örénő ráköésé a megrendelő kölségére a Koncessziós Társaság végzi el. A Koncessziós Társaság hozzájárulásának birokában beköés léesíésé épíés kivielezési jogosulsággal rendelkező személy is elvégezhei Amennyiben a szennyvíz beköő vezeéke a Koncessziós Társaság hozzájárulásával más kivielező épíi, abban az eseben az üzemelő csaornára való ráköés, valamin a megvalósul beköés ávéelé a földakarás elkészüle elő meg kell rendelni a Koncessziós Társaságól A elepülési folyékony hulladék fogadása: A szennyvíziszíó elepen szippano elepülési folyékony hulladék fogadásának feléeleinek megeremése eseén Szerződő Felek a fogadás feléeleiről és díjairól külön megállapodás könek. A szippano anyagok összegyűjése nem arozik Koncessziós Társaság szerződéses köelezeségei közé. Ha a jelen szerződés időarama ala a Megrendelők a elepülési kommunális folyékony hulladék gyűjésére és kezelésére közszolgálaókén Koncessziós Társaságo bízzák meg, akkor ezen felada elláására külön közszolgálaási szerződés kereében kerülhe sor Megrendelők köelezeségei a működeés során Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződés eljesíése során köelesek: a. a közszolgálaás haékony és folyamaos elláásához a helyi közszolgálaók számára szükséges információk szolgálaására; b. a jelen szerződés erülei haálya alá arozó közigazgaási erüleen működee különböző közszolgálaások öszszehangolásának elősegíésére; c. a Koncessziós Társaság kizárólagos közszolgálaási jogának folyamaos bizosíására és fennarására; d. a közüzemi közszolgálaás díjának jogszabályban előír módon örénő megállapíására és a díjmegállapíással öszszefüggő, jelen Koncessziós Szerződésben rögzíe köelezeségei eljesíésére; e. az elfogado Gördülő Felújíási és Pólási Terv szerini felújíások, pólások elvégzésére, f. az évenkén őke megilleő eszközhasználai díj elkülöníe kezelésére és annak a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo célok szerini felhasználására, a KEOP Projek CBA-ban rögzíe elvek és üemerv figyelembevéelével A közszolgálaás eljesíése alóli menesülés szabályai Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordulak elő, amelyek kihahanak köelezeségei eljesíésére, azonnal éresíenie kell a másik fele, megadva a körülmények jellegé, feleheő időaramá és valószínű haásá. Ha a ájékozao fél írásban másképp nem rendelkeze, a ájékozaó félnek folyania kell a Szerződés szerini köelezeségeinek a eljesíésé, amennyire az a gyakorlaban ésszerűen megvalósíhaó. 7. A koncessziós díj meghaározása, a díjrendszer, valamin a koncesszió-köeles evékenység, pénzügyi feléelei 7.1. Egyösszegű koncessziós díj Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződés haályba lépéséől számío legkésőbb 8 (nyolc) banki munkanapon belül köeles a Megrendelők részére, számla ellenében, egy összegben a pályázai bizosíékkén lee ,-F, azaz Ömillió forin beszámíásával összesen neó ,- azaz haszázharmincömillió forin összegű egyszeri koncessziós díja fizeni az alábbiak szerin: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa részére: F Diósd Nagyközség Önkormányzaa részére: F F Tárnok Nagyközség Önkormányzaa részére: F 7.2. Eszközhasználai díj A Koncessziós Társaság a közszolgálaás kereében örénő üzemeleés megkezdéséől kezdődően köeles Megrendelők részére a használaába ado eszközök használaáér eszközhasználai díja fizeni a árgynegyedéve köveő hónap uolsó napjáig örénő jóváírással, a Megrendelő álal e célra elkülöníeen kezel, és a köeleze felé kijelöl bankszámlára. Az eszközhasználai díjjal szemben beszámíásra nincsen leheőség. Az eszközhasználai díj egyedüli kizárólagos eljesíésének módja a kijelöl számlára örénő jóváírás, más számára örénő fizeés nem minősül eljesíésnek. A jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo eszközhasználai díj megfizeésér a Koncesszor helyáll Az eszközhasználai díj árgyévi erveze méréké Megrendelők, az elfogado Gördülő Felújíási és Pólási Terv árgyévi felújíási és pólási ervében meghaározo finanszírozási forrásigényre is fedezee képezve, a CBA-ban meghaározo elveke és üemerve Érd Megyei Jogú Város Önkormányza eseében a jelen Koncessziós Szerződés 2. számú mellékleében meghaározoaka is figyelembe véve, a árgyéve megelőző év okóber 20. napjáig köelesek elepülésenkén megállapíani és Koncessziós Társasággal írásban közölni A Koncessziós Társaság álal a árgynegyedéve köveő hónap uolsó napjáig, számla ellenében énylegesen megfizeendő eszközhasználai díja, Koncessziós Társaság adaszolgálaása alapján, Megrendelők külön-külön, a rájuk eső érékesíési mennyisége alapul véve, az alábbiak szerin köelesek megállapíani és kiszámlázni Koncessziós Társaság részére: NED = É * ED/V, ahol NED: árgynegyedévre fizeendő eszközhasználai díj, É: árgynegyedévben érékesíe (kiszámlázo) szennyvíz mennyiség, ED: árgyévre erveze eszközhasználai díj, V: árgyévre erveze érékesíe (kiszámlázo) szennyvíz mennyiség (volumen) Megrendelők az elfogado Gördülő Felújíási és Pólási Terv árgyévi felújíási és pólási ervében meghaározo munkák fedezeére befizeendő eszközhasználai díja, köelesek az álaluk lérehozo elkülöníe Alapban kezelni A Koncessziós Társaság vállalja, hogy az alkalmazandó eszközhasználai díj meghaározásának ellenőrzése és verifikálása érdekében, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa álal megbízo anácsadó cég számára a működésébe az Önkormányzao finanszírozó Bank igénye alapján eljes körű beekinés enged, és felhaalmazza, hogy a Bank részére a szükséges információka áadja A Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés alapján végze közüzemi szennyvíz-elvezeési szolgálaáshoz kapcsolódó forgalmá köeles az önkormányzaok álal megjelöl Banknál vezee számlán kezelni Óvadéki beé A Koncesszor ,-F, azaz Övenmillió forino óvadéki beében köeles a Koncessziós Szerződés megköéséől számío 8 (nyolc) banki napon belül elhelyezni, vagy ,-F, azaz Övenmillió forin érékben köeles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa, min kedvezményeze javára első oszályú magyar bankól származó visszavonhaalan legalább 5 évre szóló és megújíásra kerülő, a Koncessziós Szerződés eljes arama ala a Érd Megyei Jogú Város javára érvényben aro bankgaranciá nyújani, amellyel a jelen Koncessziós Szerződés 7.1. és 7.2. ponjában meghaározo díjfizeési köelezeségei bizosíja Az óvadéki beé vagy a bankgarancia részbeni vagy eljes felhasználásá köveően a Koncessziós Társaságnak haladékalanul gondoskodni kell az óvadéki beé felöléséről, illeve a bankgarancia ismé eljes mérékű rendelkezésre állásáról, a Koncessziós szerződés eljes aramára Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa, min kedvezményeze akkor jogosul az óvadéki beé felhasználására, ha Koncesszor vagy a Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés 7.1. és 7.2. ponjában meghaározo bármely fizeési köelezeségével 15 (izenö) napo meghaladó késedelembe ese

14 7.4. Zálogjog Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa, Diósd Nagyközség Önkormányzaa, és Tárnok Nagyközség Önkormányzaa az illeékességi erüleén a Koncessziós Társaság jelen Koncessziós Szerződés alapján végze közüzemi szennyvíz-elvezeési szolgálaáshoz kapcsolódó árbevéelének az eszközhasználai díjra vonakozó részére zálogjogo léesí, valamin ezen összeg erejéig felhaalmazás kap beszedési megbízásra a Koncessziós Társaság valamennyi bankszámlája ellenében Bizosíás Megrendelő a ulajdonuka képező a közüzemi szennyvíz-elvezeési és iszíási közszolgálaás jelen Koncessziós Szerződés szerini elláásához szükséges vagyonárgyak vagyonbizosíásáról, sajá kölségükre köelesek gondoskodni. Működéshez kapcsolódó felelősségbizosíás Koncessziós Társaság köeles megköni a közszolgálaási evékenység megkezdése elő A díjmegállapíás rendje A szennyvíz-elvezeési díj (Szolgálaási Díj) A Koncessziós Társaság az üzemeleés során a szennyvíz-elvezeési díja ovábbiakban Szolgálaási Díj közvelenül a szolgálaás igénybe vevő fogyaszókól jogosul beszedni A jelen Koncessziós Szerződés aláírásakor haályos jogszabályok érelmében a közszolgálaásér járó díjazás (a ovábbiakban: Szolgálaási Díj) egységárá a Megrendelők képviselő-esüleei ármegállapíási jogkörükben eljárva a mindenkor haályos jogszabályi előírások figyelembevéelével köelesek megállapíani. A Koncessziós Társaság köeles a Szolgálaási Díj megállapíásához a dönéshez szükséges adaoka a Megrendelők rendelkezésére bocsáani legkésőbb a árgyéve megelőző év november 15. napjáig, melynek alapján a Megrendelők vállalják, hogy az árgyéve megelőző év december 31-ig elfogadják A évek alai működeési időszakban, a Szolgálaási Díj méréké, a jelen Koncessziós Szerződés 2. a) számú melléklee szerini díjképle alapján kell megállapíani A napári évől kezdődően, a Szolgálaási Díj mérékének megállapíására, a jelen Koncessziós Szerződés 2. b) számú mellékleében rögzíe díjképle alkalmazandó A Szolgálaási Díj megállapíása jelen Koncessziós Szerződés 2. a-b) számú melléklee szerini díjképle alkalmazásával, a CBA számíásokban meghaározo elveknek megfelelően, a CBA számíásban megállapío jövedelemermelő képesség, és ámogaási arány megőrzése melle, az árak megállapíásáról szóló, évi LXXXVII. örvény (Árörvény) előírásainak megfelelően az alábbi elvek figyelembe véelével örénik: a. A Megrendelők képviselő-esüleei, a díjjavasla alapján az Árörvény szerin élnek árhaósági jogkörükkel és a kövekező év január 1-i haályba lépéssel megállapíják az ado elepülésen érvényes szolgálaási díja. b. Az ármegállapíó rendele alapja, az ado időszakra alkalmazandó díjképle alapján készíe díjjavasla, mely a árgyév első három negyedéveinek ényadaaiból prognoszizál, a árgyévre vonakozó érékesíési és kölségadaok alapján, a kövekező év várhaó válozásai figyelembe véve készül. c. A Koncessziós Társaság minden év okóber 31. napjáig köeles a kövekező évi Szolgálaási Díjra vonakozó javaslaá a Megrendelők elé erjeszeni. d. A szolgálaási díj megállapíására irányuló díjjavasla készíésekor Koncessziós Társaság a jelen szerződés 2.c). számú mellékleében meghaározo elvek figyelembe véelével köeles eljárni A Koncessziós Társaság vállalja, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa illeékességi erüleén alkalmazandó szennyvíz-elvezeési díj előerjeszés ellenőrzése és verifikálása érdekében, a finanszírozó bankja álal javasol anácsadó cég számára a működésébe eljes körű beekinés enged, és felhaalmazza, hogy a Bank részére a szükséges információka áadja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa akkor fogadja el az előerjesze díja, ha a megbízo anácsadó cég jóváhagya az Az érine Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizeik az erről kiállío havi számlák alapján az az árbevéel kiesés, amely a Koncessziós Társaságo amia éri, hogy a jelen megállapodásban meghaározo díjképle szerin számío szolgálaási díjnál az érine Önkormányzaok alacsonyabb díja fogadak el, illeve amely amia áll be, hogy a Szolgálaási Díj elfogadásával valamely Megrendelő késedelembe esik Amennyiben a Megrendelők a jelen megállapodás szerini díjképle szerin számío szolgálaási díjnál magasabb díja állapíanak meg a pon szerin, az abból eredő adóval csökkene öbble bevéellel jogosulak rendelkezni Vízerhelési díj A vízerhelési díj (VTD) a Szolgálaási Díjnak nem része. A vízerhelési díja a Koncessziós Társaság áháríja a fogyaszókra. A VTD- szennyvízrendszerenkén azonos módon és mérékben kell meghaározni a rendszerre kapcsol összes érine Megrendelő erüleén levő fogyaszói csoporokra vonakozóan. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízerhelési díj fogyaszókra örénő áháríása mennyiségarányosan örénik a jelen Koncessziós Szerződés 3. számú mellékleében meghaározo képle alkalmazásával Víziközmű-fejleszési hozzájárulás A közműves ivóvízelláásról és közműves szennyvízelvezeésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendele 4. (2) bekezdése alapján, gazdálkodó szerveze álal kér beköés megvalósíása, vagy a részére nyújo szolgálaás mennyiségének, vagy minőségének növelése eseén, a gazdálkodó szerveze álal fizeendő víziközmű-fejleszési hozzájárulás összegéről a Koncessziós Társaság aggyűlése dön A víziközmű-fejleszési hozzájárulás beszedésére Koncessziós Társaság jogosul, aki köeles az álala beszede víziközmű-fejleszési hozzájárulás összegé pénzeszköz-áadási megállapodás alapján áadni a Megrendelőknek. Az áado pénzeszközök az Alap bevéelé képezik és kizárólag a szennyvíz-közművek fejleszésére fordíhaóak Az igazol díjháralékok kiegyenlíésére vonakozó eljárás A Koncessziós Társaság a közszolgálaási evékenysége során köeles a kiszámlázo szolgálaási díjak beszedéséről eljes körűen gondoskodni A Koncessziós Társaság köeles pénzgazdálkodásá úgy megszervezni, hogy a kiszámlázo szolgálaási díjak fizeési haáridőn belüli, illeve a lejár, be nem foly köveelések nélkül is folyamaosan és arósan fedezni udja folyó kiadásai A közüzemi közszolgálaás díjszámlázásának rendjé Koncessziós Társaság a Megrendelő ájékozaása melle a fogyaszóvédelmi szabályok bearásával, belső szabályzaában haározza meg A Koncessziós Társaság köeles a közüzemi közszolgálaás számlázáshoz alkalmazo informaikai, pénzügyi, számlázási rendszeré a mindenkor haályos jogszabályokkal összhangban kialakíani és működeni A Koncessziós Társaság a késedelmes díjfizeések uán köeles késedelmi kamao érvényesíeni a késedelmesen fizeő fogyaszókkal szemben A Koncessziós Társaság a kiszámlázo szolgálaási díjak beszedése érdekében jogosul a közszolgálaás igénybe vevő, illeve igénybevéelre köeleze felhasználóka/fogyaszóka a lejár arozás megfizeésére írásban felszólíani, illeőleg a arozás behajása érdekében a jogszabályokban bizosío leheőségekkel élve, egyéb behajás végezni (pl. ügyvédi felszólíás, fizeési meghagyás kibocsáása, ha a jogszabály engedi, a szolgálaás korláozása, megszüneése, végrehajás, felszámolási eljárás kezdeményezése sb.) 7.8. A Koncessziós Társaság álal elláhaó egyéb, bevéel megszerzésére irányuló evékenységek A Koncessziós Társaság jogosul vállalkozási evékenysége kereében víziközmű-szolgálaás nyújani más önkormányzaok részére. Erre a célra azonban csak Megrendelők álal fel nem használ kapaciások használhaók fel és csak addig az ideig, ameddig a kapaciások a Megrendelők bővülő igényei kielégíéséhez nem szükségesek A Koncessziós Társaság a koncesszió-köeles közüzemi közszolgálaási evékenységgel összefüggő, egyéb bevéelszerző evékenységeke is végezhe. Amennyiben Koncessziós Társaság a közszolgálaás körébe arozó evékenység melle (ha erre jogszabály leheősége bizosí) más gazdasági evékenysége is folya, a kölségervben a kölségek szigorú elkülöníésének módszeré is alkalmaznia kell A közüzemi közszolgálaással összefüggő egyéb bevéelszerző evékenységeknek összhangban kell állniuk a KEOP ámogaás igénybevéelének feléeleivel A Koncessziós Társaság az egyéb bevéelei köeles jogcímenkén, elkülöníeen nyilvánarani. Az így realizál bevéeleke, és a kapcsolódó kölségeke, ráfordíásoka elkülöníeen kell nyilvánarani. Amennyiben a közszolgálaással összefüggő egyéb bevéelszerző evékenység kölségei, ráfordíásai meghaladják a evékenységgel elér bevéel összegé, a öbblekölségek a közüzemi közszolgálaás díjában nem érvényesíheők

15 7.9. A Megrendelők ellenőrzési jogai: A Koncessziós Társaság jelen Koncessziós Szerződés alapján megilleő jogok gyakorlásá, annak szabályszerűségé, és célszerűségé Megrendelők a Koncessziós Társaság Taggyűlése és Felügyelő bizosága úján jogosulak ellenőrizni A KEOP projek ellenőrzése: a. Koncessziós Társaság Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Fejleszési Igazgaóság, valamin az Európai Számvevőszék és az Európai Bizoság illeékes szervezeei, a Kormány álal kijelöl belső ellenőrzési szerv, a fejezeek ellenőrzési szervezeei, a Kincsár, illeve a KEOP Irányíó Haóság és a KEOP Kifizeő Haóság álal a ámogaás felhasználásával kapcsolaban elrendel ellenőrzéseke űrni köeles. b. Az ellenőrzések eredményességének elősegíése érdekében Koncessziós Társaság köeles ado eseben előzees éresíés alapján akár a helyszínen is leheővé enni az ellenőrzési feladaok elláásával megbízoak munkájá, számukra minden szükséges ájékozaás megadni, kérésükre a beruházással összefüggésben kelekeze bizonylaokba, számlákba, sb. beekinés engedni, ellenőrzési evékenységüke ámogani. c. Koncessziós Társaság köeles a KEOP projek záró egyenleg bizosági áualásáól számío 5 évig a KEOP Közreműködő Szerveze, valamin az Európai Számvevőszék és az Európai Bizoság illeékes szervezeei, a Kormány álal kijelöl belső ellenőrzési szerv, a fejezeek ellenőrzési szervezeei, a Kincsár, illeve a KEOP Irányíó Haóság és a KEOP Kifizeő Haóság álal kér, a ámogaás felhasználásával illeve a beruházás megvalósíásával kapcsolaos adaoka haladékalanul közölni. d. Koncessziós Társaság udomásul veszi, hogy a KEOP projek során lérejövő léesíményeke a beruházás befejezéséől számío legalább 5 évig köeles az elfogado ámogaási kérelemben rögzíe funkciónak és a jelen szerződésében foglal műszaki aralomnak megfelelően üzemeleni. Koncessziós Társaság csak a Megrendelők és a Közreműködő Szerveze előzees hozzájárulásával jogosul megválozani a beruházás működési, üzemeleési feléelei, a ámogaás odaíélésekor rögzíe eredei körülményeke, így különösen a beruházás jellegé, műszaki és egyéb paraméerei, sb. 8. A szerződésszegés és jogkövekezményei 8.1. Megrendelők szerződésszegése: Megrendelők szerződésszegés kövenek el, ha a jelen Koncessziós Szerződésben vállal köelezeségeike nem eljesíik, így különösen: a. A jelen Koncessziós Szerződés 5.7. ponjában foglal köelezeségek ellenére a Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazai joguka az 5.7. ponban meghaározoakkal ellenéesen gyakorolják, vagy arózkodásukkal, vagy más magaarásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság aggyűlésén az együszavazással kiválani kíván joghaás elmaradjon b. Ha megszegik a jelen Koncessziós Szerződés 2.4. ponjában foglalaka. c. Ha a jelen Koncessziós Szerződés mellékleeiben meghaározo képleek alapján számíonál alacsonyabb szennyvíz-elvezeési díja fogadnak el, vagy a szennyvíz-elvezeési díj elfogadásával késedelembe esnek, és az ez esere vonakozó fizeési köelezeségüknek felszólíás ellenére nem esznek elege a ponja szerin. d. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo iokarási megállapodás megszegik, és ezzel vagy más szándékos vagy súlyosan gondalan magaarásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncesszor álal rendelkezésre bocsáo know-how-k, vagy üzlei ikok nyilvánosságra kerüljenek. e. A jóváhagyo Gördülő Felújíási és Pólási Terv árgyévre erveze felújíási és rekonsrukciós munkáira nem bizosíanak az Alapban megfelelő pénzügyi fedezee Koncesszor szerződésszegése Koncesszor szerződésszegés köve el, ha a. a jelen Koncessziós Szerződés 5.1. ponjában foglal ársaság cégbírósági nyilvánarásba véele az előír haárnapra Koncesszorra visszavezeheő okból elmarad, b. a jelen Koncessziós Szerződés 2.2. ponjában foglal és 5.2. ponjában vállal köelezeségei megséri c. a jelen Koncessziós Szerződés 5.7. ponjában foglal köelezeségek ellenére a Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazai jogá a meghaározoakkal ellenéesen gyakorolják, vagy arózkodással, vagy más magaarással hozzájárul ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság aggyűlésén az együszavazással kiválani kíván joghaás elmaradjon d. a jelen Koncessziós Szerződés ponjaiban foglal köelezeségei megséri 8.3. A Koncessziós Társaság szerződésszegése A Koncessziós Társaság szerződésszegés köve el: a) Ha a jelen Koncessziós Szerződés 5. ponja alapján aggyűlési haáskörbe arozó kérdéskörben aggyűlés arása nélkül inézkedik, vagy arózkodásával, vagy más magaarásával hozzájárul ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság aggyűlésének dönése az előírak szerin ne szülessen meg. b) Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo iokarási megállapodás megszegi. c) Amennyiben a közművagyon ekineében vállal ponja szerini köelezesége ellenére beálló, illeve a harmadik személyekkel szemben okozo kár nem éríi meg ( pon), d) Amennyiben a koncessziós jog gyakorlása körében és a működeésre vonakozóan ponban előír köelezeségvállalásai súlyosan megszegi. e) Amennyiben Megrendelőknek fizeendő eszközhasználai díjakban a Koncessziós Társaságnak felróhaó okokból legalább fél éves időaramban bármely megrendelő irányában késedelembe ese Eljárás szerződésszegés eseén Amennyiben Szerződő Felek közül bármelyik a jelen Koncessziós Szerződés vagy az ehhez Kapcsolódó egyéb megállapodásoka a ponokban részleeze eseekben vagy egyéb módon jelenősen megszegik (közveve vagy közvelenül), a szerződésszerűen eljesíő másik fél írásban részleesen ájékozaja a szerződésszegő fele a vél szerződésszegésről. A szerződésszegő fél köeles a szerződésszegés ésszerű időn, de legkésőbb 60 napon belül megszüneni. 8.5 Megrendelők szerződésszegésének szankciói: A 8.1.b) ponnak megszegése eseén Szerződő Felek köelesek újraárgyalni a jelen Koncessziós Szerződés feléelei és minden elköveni annak érdekében, hogy a megállapodás a megválozo körülmények közö is ovább működjön, az újraárgyal feléelek szerin. Amennyiben nem sikerül megállapodásra juni Szerződő Feleknek, a feni eseben a Koncessziós Társaság jogosul jelen Koncessziós Szerződés felmondani A jelen Koncessziós Szerződés ponjában meghaározo szerződésszegés eseén, a Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizeik annak a kárnak az összegé, amely a Koncessziós Társaságo amia éri, hogy a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo díjképle szerini számío szennyvíz-elvezeési díjnál kevesebbe fogado el az ado önkormányza képviselő esülee. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo díjképle szerini számío szennyvíz-elvezeési díj megszavazásával a Megrendelők képviselő-esüleének valamelyike késedelembe esik, úgy az a Megrendelő köeles megfizeni a Koncessziós Társaság részére a mindenkori jegybanki alapkama készeresének megfelelő késedelmi kamao, valamin megéríeni a Koncessziós Társaság részére az a kár, amely a késedelem mia áll elő Amennyiben a Megrendelők valamelyike, vagy öbb Megrendelő akár különböző időben a 8.2 és 8.3. ponban foglalakon kívüli ok mia mondja fel a jelen Koncessziós Szerződés, akkor a Koncessziós Társaság abban az eseben jogosul jelen Koncessziós Szerződés a öbbi megrendelővel szemben felmondani, ha a szerződés felmondó megrendelő, vagy Megrendelők közigazgaási erüleén kelekező alapevékenységi árbevéel együesen a Koncessziós Társaság eljes alapevékenységi (szennyvízelvezeés) árbevéelének 10%-á meghaladja. A jelen Koncessziós Szerződés felmondó Megrendelők árbevéel kiesése összeadódik. Egyelen megrendelő szerződés felmondása eseén a szerződés felmondás megelőző év árbevéeléből a szerződés felmondó megrendelőre vonakozó árbevéel a meghaározó. Több, szerződés felmondó Megrendelő eseén az elsőkén szerződés felmondó Megrendelő szerződés felmondásá megelőző év árbevéelén belül a szerződés felmondó megrendelőkkel kapcsolaos árbevéel eljes alapevékenységi árbevéelhez viszonyío arányá kell vizsgálni Megrendelői szerződésszegés eseén a Koncessziós Társaság jogosul a jelen Koncessziós Szerződés és a kapcsolódó szerződések megválozo körülmények miai módosíásá kezdeményezni A Koncessziós Társaság ulajdonosai, valamin a Koncessziós Társaság jogosulak a szerződésszegővel szemben érvényesíeni minden kár, amely őke ére. A kár fogalmába beleérendő mindaz, ami a Polgári Törvénykönyv a kár fogalmán ér, egyebek melle minden a Megrendelők szerződésszegő magaarásából eredő eseleges üzemeleő válással kapcsolaban felmerülő minden öbblekölség, a Koncessziós Társaság ulajdonosainak a szerződés lejárának időponjáig elmarad haszna, sb A Koncessziós Társaság szerződésszegésének szankciói: Amennyiben a Koncessziós Társaság a 8.3. ponban meghaározo szerződésszegés köve el, a Megrendelők az alábbi igényeke ámaszhaják: 28 29

16 A 8.3.a.) alponjában meghaározo szerződésszegés eseén a Koncessziós Társaság köeles a Megrendelőke ér kár egymáshoz viszonyío üzlerészeik arányában megéríeni A 8.3. b) és c.) alponjában meghaározo szerződésszegés eseén Megrendelők jogosulak az okozo kár eljes összegé köveelni Koncessziós Társaságól A 8.3. d.) és e) alponjában meghaározo szerződésszegés eseén a bármely megrendelő jogosul a eljes Koncessziós Szerződés vonakozásában azonnali haállyal felmondani Bírságok, köbérek Amennyiben Koncessziós Társaság a közüzemi szolgálaás elláására vonakozóan közszolgálási köelezeségének nem esz elege, és a Koncessziós Társaságra bírság kirovásá alkalmazza az ado elepülés jegyzője, úgy a kiszabo bíróságo a 6.3. ponja szerini Alap részére kell befizeni, mely köelezeség nem zárja ki Koncessziós Társaság károkozás szemponjából fennálló felelősségé harmadik személyek irányában A szennyvízelvezeés szüneeleése a Koncessziós Társaságól függő okok mia A bírság felső haára az 1 m 3 áfa nélküli álag szennyvízdíj (lakossági és nem lakossági csaornadíj számani álaga) harmincszorosa, a szolgálaásból kieső órák száma és a szolgálaásból kieső lakosság száma 2 százalékának szorzaakén adódik A szerződéses okiraok késedelmes benyújása Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződés ponjában meghaározo műszaki beszámoló az előír haáridőn belül nem kerül benyújásra és a Polgármeseri Hivaal erre vonakozó felszólíása 15 napon kereszül válasz nélkül marad, úgy minden késedelmes napra 500 m 3 víz és csaorna díjának üzemeleési hányadával egyenérékű bírság szabhaó ki A és a ponokban meghaározo szankciók alkalmazására nem kerülhe sor, ha a szennyvízelvezeés elmaradása a jelen Koncessziós Szerződés haályba lépésének pillanaában meglévő léesíményi hiányosságoknak, illeve a Koncessziós Társaság álal kér és elmarad beruházási munkálaoknak ulajdoníhaók. 9. A szerződés megszűnése 9.1. A jelen Koncessziós Szerződés megszűnik: elállással, ha a eljesíés még nem kezdődö meg, leheelenüléssel a 3.4.ponban meghaározo időaram lejárával, a Koncessziós Társaság (közszolgálaó) joguód nélküli megszűnésével, bármelyik fél felmondásával A Koncesszor Társaság a Koncessziós Szerződésől a szerződésben foglal köelezeségei eljesíésének megkezdéséig elállha, az köveően pedig a szerződés felmondhaja, ha a jelen Koncessziós Szerződés megköésé köveően alkoo és haályba lépe jogszabály a szerződés aralmi elemei, vagy a víziközművek működeési feléelei úgy válozaja meg, hogy az a közszolgálaás szerződésszerű eljesíésé leheeleníi, vagy a Koncessziós Társaságnak a szerződésszerű eljesíés körébe arozó lényeges és jogos érdekei jelenős mérékben séri. Ez eseben Megrendelőke illei a már megfizee egyösszegű koncessziós díj időarányos része Ha a jelen Koncessziós Szerződés, a eljesíés olyan okból való leheelenülése mia szűnik meg, amelyér nem a Koncessziós Társaság a felelős, Koncessziós Társaság jogosul az álala megfizee egyösszegű koncessziós díjnak a közszolgálaási szerződés még háralévő időszakára eső, időarányos részére. Ezen úlmenően, ha a szerződés, a eljesíés olyan okból való leheelenülése mia szűnik meg, amelyér a Megrendelők a felelősek, Koncessziós Társaság jogosul az igazol kárá Megrendelőkkel szemben érvényesíeni Ha a jelen Koncessziós Szerződés, a eljesíés olyan okból való leheelenülése mia szűnik meg, amelyér a Koncessziós Társaság a felelős, Koncessziós Társaság elveszíi az addig befizee koncessziós, illeve eszközhasználai díja A Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződés a és a pon szerini eseeken kívül, a 8.4. ponban jelze ürelmi idő lejárá köveően akkor mondhaja fel, ha a Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződésben meghaározo köelezeségüke súlyosan megsérik, és ezzel a Koncessziós Társaságnak igazolan kár okoznak vagy akadályozzák a közszolgálaás eljesíésé. Ez eseben a Megrendelők eljes káréríési köelezeséggel aroznak ideérve a Koncessziós Társaság elmarad haszná is Megrendelők a Koncessziós Szerződés felmondhaják, a. ha a Koncessziós Társaság a közszolgálaás elláása során a evékenységére vonakozó jogszabályoka vagy haósági előírásoka súlyosan megséree, és a jogsérés ényé bíróság vagy haóság jogerősen megállapíoa, b. a 8.4. ponban jelze ürelmi idő lejárá köveően, ha a Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződésben megállapío köelezeségé neki felróhaóan súlyosan megséree, c. a koncesszióról szóló évi XVI. örvény (Koncessziós örvény) 17. (2) bekezdése, 20. (1) bekezdése és 21. (3) bekezdése szerini eseekben Amennyiben a Megrendelők a feniek szerini felmondási jogukkal élnek, a Koncessziós Társaság elveszíi az addig befizee koncessziós, illeve eszközhasználai díja, valamin köeles a Koncessziós szerződés alapján áado vagyonelemek visszaszolgálaására, a 4.5. pon szerin, mely időponig a Megrendelők nem köelesek az óvadékba helyeze összeg felszabadíásához hozzájárulni, illeve a bankgaranciá visszaadni. A jelen Koncessziós Szerződés felmondására a Koncessziós örvény 17. (2) bekezdése és 20. (1) bekezdése, valamin a jelen Koncessziós Szerződés a) valamin 8.3. d) és e) ponja szerini eseben azonnali haállyal, minden más eseben legalább 6 (ha) hónapos felmondási idővel kerülhe sor Köbér Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződés a közszolgálaás megkezdése elő, a Koncessziós Társaságnak felróhaó okból meghiúsul a jelen Koncessziós Szerződés, az egyösszegű koncessziós díj 20%-nak megfelelő meghiúsulási köbér megfizeésére köeles, mely a Megrendelőke a 7.1. pon szerini arányban illei A jelen Koncessziós Szerződés közszolgálaás megkezdése elői, Megrendelőknek felróhaó okból örénő meghiúsulása eseén Megrendelők meghiúsulási köbér megfizeésére köelesek az egyösszegű koncessziós díj 20 %-nak megfelelő összegben, mely köelezeség a Megrendelőke 7.1. pon szerini részarányban erheli Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál fogva örénő megszűnése/megszüneése auomaikusan kiha a megszűnésének időponjában haályos, jelen szerződés elválaszhaalan részé képező mellékleekre is Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál fogva örénő megszűnése/megszüneése eseén a Koncessziós Társaság köeles a Megrendelők felada-elláási körébe arozó és Koncessziós Társaság álal végze közüzemi közszolgálaás más közszolgálaó álali zavaralan bizosíására, valamin a Koncessziós Társaság álal a Megrendelőkől jelen szerződés időarama ala működeésére áve víziközmű-vagyon visszaszolgálaására, működőképes, hibálan állapoban. Koncessziós Társaság köeles ovábbá pénzügyileg elszámolni Az elszámolás kereén belül a Koncessziós Társaság köeles a folyamaos közszolgálaás bizosíásához szükséges információka, adaoka Megrendelőknek kiszolgálani. Ezek közül, különösen az alábbiak áadása köelező: a. valamennyi fogyaszó neve és címe, b. egy évi időszakra vonakozó, álagos, egy fogyaszóra vonakozó fogyaszási adaok, közüle és lakosság megbonásban, c. késedelmes fizeőkre vonakozó adaok. 10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A koncessziós pályázai eljárás dokumenumai Szerződő Felek rögzíik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés a feni árgyú koncessziós pályázai eljárásban megjelen Pályázai Felhívásban, a hozzá kapcsolódó Dokumenációban, ovábbá a Koncessziós Társaság álal a koncessziós pályázai eljárás során benyújo Ajánlaban meghaározo együes feléelrendszer figyelembevéelével jö lére. Ennél fogva a Koncessziós Szerződés öbb ízben visszahivakozik ezen dokumenumokra, amelyek eljes és azonos aralmú szövege mindké fél részére rendelkezésre áll A jelen Koncessziós Szerződésben nem, vagy nem kielégíően szabályozo kérdésekre vonakozóan a Koncessziós Szerződés elválaszhaalan részé képező alábbi dokumenumok az irányadók, amelyek a jelen Koncessziós Szerződéssel együ a Teljes Koncessziós Szerződés alkoják, így együ olvasandók és érelmezendők. A dokumenumok közöi ellenmondás eseén a sorrendben előbb álló dokumenum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumenum rendelkezései: a. Koncessziós Szerződés b. Koncessziós Társaság Társasági szerződése c. Közművagyon meghaározása d. A Szolgálaási díj megállapíására vonakozó díjképleek e. a fizeendő eszközhasználai díj megállapíásának elvei f. vízerhelési díj megállapíásának szabályai g. a Koncesszor Ajánlai Nyilakozaa h. Koncessziós pályázai felhívás és dokumenáció

17 A Teljes Koncessziós Szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban érelmezendőek, és amennyiben a Teljes Koncessziós Szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosíhaó rész érvényelennek bizonyul, akkor az ilyen érvényelenség nem érinhei a jelen Szerződés öbbi rendelkezésé vagy annak beazonosíhaó részei Alkalmazo jog, jogviák rendezése, illeékesség A jelen Koncessziós Szerződés és Szerződő Felek közöi kommunikáció nyelve a magyar Szerződő Felek rögzíik, hogy a jelen szerződés kereében a Koncessziós Társaság használaába ado vagyonárgyak egy része a KEOP projek során jöek/jönnek lére, ezér a jelen szerződés, illeve módosíásai érvényességéhez a megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezéséől számío 10 évig a Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Fejleszési Igazgaósága, min Közreműködő szerveze hozzájárulása szükséges. A jelen szerződés csak mellékleeivel együ érvényes A Szerződésre a magyar jog az irányadó, ide érve elsősorban a Koncessziós örvény, a Vgv-, valamin a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. örvény rendelkezései. A szerződésben nem szabályozo kérdésekben a haásköri, illeve szakirányú jogszabályokban és örvényekben nem szabályozo eseekben a Pk. vonakozó rendelkezései az irányadók Szerződő Felek rögzíik, hogy jelen szerződés eljesíése érdekében egymással szorosan együműködnek. Eseleges viás kérdéseike egymás közö elsősorban árgyalásos úon rendezik. Ennek eredményelensége eseén kiköik a Pes Megyei Bíróság kizárólagos illeékességé Referencia Megrendelők köelezik maguka, hogy Koncesszor ilyen irányú kérése eseén az erre vonakozó nyilakozao, a szöveg előzees egyezeésé köveően Koncesszor részére kiállíják. Mellékleek: 1. számú mellékle: Megrendelőke illeő már meglévő és áadásra kerülő közművagyon meghaározása 2. számú mellékle: 2.a) a Szolgálaási Díj mérékének meghaározása évek alai működeési időszakban, 2.b) a Szolgálaási Díj mérékének meghaározása napári évől kezdődően 2.c) a Szolgálaás Díj megállapíására irányuló díjjavasla készíésekor alkalmazo elvek 3. számú mellékle: A vízerhelési díj megállapíásának szabályai 4. számú mellékle: Munkajogi személyi állomány és bérömeg meghaározása 5. számú mellékle: A koncesszióköeles evékenység elláásához szükséges adaok ávéelére vonakozó szerződés Kel: december 30. Érd Megyei Jogú Város Önkormányza Megrendelő Tárnok Nagyközség Megrendelő Tiokarás Szerződő Felek köelezik maguka arra, hogy a Koncessziós Szerződés eljesíése során udomásukra juo valamennyi információ, adao, a Szerződéssel összefüggésben kelekeze dokumenumok aralmá üzlei iokkén kezelik. Az üzlei iok fogalma érelemszerűen nem foglalja magában azoka az információka, adaoka sb., amelyek bármely jogszabály szerin közérdekű adanak vagy közérdekből nyilvános adanak minősülnek Szerződő Felek nyilakozaai Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával akkén nyilakozik, hogy a szerződés elválaszhaalan részé képező dokumenumoka és Megrendelők álal a koncessziós pályázai eljárás során, illeve a szerződés megköésével kapcsolaosan rendelkezésére bocsáo egyéb dokumenumoka sajá felelősségére ellenőrize, az azokban foglal ényeke, előírásoka ismeri Szerződő Felek kijelenik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés megköésére képviselőik megfelelő felhaalmazással rendelkeznek, ovábbá részükről a jelen Szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilakoza megsérésé Szerződő Felek a jelen Koncessziós Szerződés elolvasás és érelmezés uán min ügylei akaraukkal mindenben megegyező cégszerűen és jóváhagyólag írják alá A koncessziós szerződés módosíása Szerződő Felek a jelen Koncessziós Szerződés közös akaraal, azonos formai előírások bearásával amennyiben az jogszabály nem zárja ki, módosíhaják. Diósd Nagyközség Megrendelő Koncesszor 32 33

18 Terv Érdi Közlöny 1. számú mellékle Megrendelőke illeő már meglévő és áadásra kerülő közművagyon meghaározása A közművagyon meghaározására alkalmas érképek (4 db érkép) a nagy felbonás mia külön mellékelve. 2. számú mellékle A megrendelőke illeő már meglévő és áadásra kerülő közművagyon leírása a Pályázai kiírás 5. sz. mellékleében alálhaó. A Szolgálaási Díj meghaározása 2. számú mellékle A Szolgálaási Díj meghaározása 2.a) A Szolgálaási Díj mérékének meghaározása évek alai működeési 2.a) időszakban A Szolgálaási Díj mérékének meghaározása évek alai működeési időszakban díjképzés köelező összeveői és számíási módja T elepülésen a. évben, ha : A díjképzés köelező összeveői és számíási módja T elepülésen a. évben, ha : DTerv= szhdaszh (F/szennyvízelvezeési hely/hó)*nszterv*12+dft(f/m3)* mterv (m3/év) Alapdíj: DA szh = DA -1 szh *inf Beköési vízmérő ámérője (mm) DA 0 szh: alapdíj fogyaszási helyenkén (F/hó) lakossági ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Fogyaszás arányos díj. DF T = (ÁK erv - TAD erv)/m erv + VK erv + KOR + A / m erv + H / m erv + E T / m erv Ha az így számío díjak meghaladnák a KEOP pályázaban rögzíe fogyaszás arányos díjak inflációs index-szel korrigál szinjé, akkor a díjaka a KEOP pályázaban ado fogyaszás arányos díjak inflációs index-szel korrigál szinjén kell megállapíani. A fogyaszás arányos díjak eseére az egyes fogyaszói csoporokra a kövekező szorzó kell alkalmazni: Lakosság: 0,99 Inézmények: 1 Egyéb gazdálkodók: 1,2 30/42 oldal szh DA : A jogszabályban meghaározo szennyvízelvezeési helyeken alkalmazandó alapdíj a. évben az szh ípusú elvezeési helyen(f/szennyvízelvezeési hely) -- elepülésenkén azonos Terv N sz : szh ípusú szennyvízelvezeési helyek száma T elepülésen a. évre ervezeen DF T : a szennyvízelvezeési helyen mér fogyaszás arányos díj a. évben T elepülésen TAD a szennyvízelvezeési helyenkén fizeendő alapdíjakból származó eljes erveze bevéel a. évben (a három elepülésen erveze alapdíjbevéel összege) m erv : a. évben erveze számlázo szennyvízmennyiség mindhárom elepülésen, mindhárom fogyaszói csopor összesen ÁK erv = A. évre erveze üzemeleés eljes állandó kölsége, ami áll: a munkaerő kölségek, üzemi álalános és cég Megrendelők álal elfogado álalános kölségeiből és egyéb kölségekből, (F/év) VK erv = erveze fajlagos válozó kölsége a eljes üzemeleésnek a. évben (F/m3). Tervezése: a kezel szennyvíz mennyiségre számol fajlagos válozó kölsége szorozzuk a. évre erveze kezel szennyvízmennyiséggel (erveze kelekeze szennyvíz + idegenvíz) majd oszjuk a erveze számlázo szennyvízmennyiséggel. A válozó kölség áll: az energia kölségek, vegyszer kölségek, és a mennyiséggel arányos egyéb Megrendelők álal elfogado kölségekből. A díj meghaározásánál beépíésre kerülnek ovábbá a jogszabály válozásból adódó öbble üzemeleési, -karbanarási, -rekonsrukciós kölségek. inf = inflációs ényező: a Koncessziós Társaság alapevékenységére vonakozó inflációs index, mely az alábbi módon kerül meghaározásra: inf = 0,09 x m ip + 0,08 x m en + 0,83 x m fogy ahol: m ip m fogy m en a KSH-nak a árgyéve megelőző év okóber 30. napja elő az inerneen elérheő STADAT rendszerében a Az ipar havi árindexei ábláza előző év azonos időszaka = 100 % belföldi érékesíési árak oszlopában számío érék. Az m ip együhaó az oszlop uolsó 12 adaának számani álaga. a KSH-nak a árgyéve megelőző év okóber 30. napja elő az inerneen elérheő STADAT rendszerben a Fogyaszóiár-index a javak főbb csoporjai szerin, havona ábláza előző év azonos időszaka = 100 % Összesen oszlopában számío érék. Az m fogy együhaó az oszlop uolsó 12 adaának számani álaga. a KSH-nak a árgyéve megelőző év okóber 30. napja elő az inerneen elérheő STADAT rendszerben a Az ipar havi árindexei ábláza előző év azonos időszaka = 100 % Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízelláás oszlopából számío érék. Az m en együhaó az oszlop uolsó 12 adaának számani álaga. KOR = a mér és a erveze adaok különbségéből adódó kölségényezők a. évben. A = kizárólag az üzemeleő ársaság sajá, üzemeleésre használ eszközei uán számol éves érékcsökkenés (F/év) erv H = Haszon, ászámolva a nyeres ajánlaevő álal megajánlo nyereséghányadból a erveze elismer üzemeleési kölségek (ÁK erv /merv + VKerv + KOR + A / merv ) alapján F/év Hm = Az ado évi banchmark kölségekhez (ÁK TBM, VKTBM * merv ) képesi megakaríásból fakadó, az üzemeleő a. évben megilleő haszon, F/év, E T = Eszköz használai díj: T. elepülésen.(f/év) Ez nyúj fedezee a ényleges pólásra (P), az adósságszolgálara (Asz) és eseleg aralékra (T) ami a bank megköveel. E T = PT + AszT + TT Ahol: = = az az az az év, év, amelyre amelyre a megállapíandó a megállapíandó díj vonakozik díj vonakozik Terv : T elepülésen a. évre erveze eljes díjbevéel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevéelből és fogyaszásarányos Terv : T elepülésen a. évre erveze eljes díjbevéel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevéelből és D díjbevéelből fogyaszásarányos díjbevéelből 34 DA szh : A jogszabályban meghaározo szennyvízelvezeési helyeken alkalmazandó alapdíj a. évben az szh ípusú elvezeési helyen(f/szennyvízelvezeési hely) -- elepülésenkén azonos 35

19 33/42 oldal 2.b) 2.b) A Szolgálaási A Szolgálaási Díj mérékének Díj mérékének meghaározása meghaározása napári évől kezdődően napári évől kezdődően A díjképzés köelező összeveői összeveői és számíási és számíási módja T módja elepülésen T elepülésen a. évben, ha a évben, 2036 ha 2016 : 2036 : DTerv= szhdaszh (F/szennyvízelvezeési hely/hó)*nszterv*12+dft(f/m3)* mterv (m3/év) Alapdíj: DA szh = DA -1 szh *inf Beköési vízmérő ámérője (mm) Ahol: = az az év, amelyre a megállapíandó díj vonakozik DA 0 szh: alapdíj fogyaszási helyenkén (F/hó) lakossági 205+ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Fogyaszás arányos díj DF T = (ÁK erv - TAD erv)/m erv + VK erv + KOR + A / m erv + H erv/ m erv + H m / m erv + E T / m erv + F T ÁK erv ÁK TBM VK erv VK TBM A fogyaszás arányos díjak eseére az egyes fogyaszói csoporokra a kövekező szorzó kell alkalmazni: Lakosság: 0,99 Inézmények: 1 Egyéb gazdálkodók: 1,2 Ahol: = D Terv az az év, : T amelyre elepülésen a megállapíandó a. évre erveze díj vonakozik eljes díjbevéel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevéelből és Dfogyaszásarányos Terv : T elepülésen díjbevéelből a. évre erveze eljes díjbevéel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevéelből és fogyaszásarányos díjbevéelből szh DA szh : A : A jogszabályban jogszabályban meghaározo meghaározo szennyvízelvezeési szennyvízelvezeési helyeken alkalmazandó helyeken alkalmazandó alapdíj a. évben alapdíj az szh a ípusú. évben az elvezeési szh ípusú helyen(f/szennyvízelvezeési elvezeési helyen(f/szennyvízelvezeési hely) -- elepülésenkén hely) azonos -- elepülésenkén azonos Terv N sz : szh ípusú szennyvízelvezeési helyek száma T elepülésen a. évre ervezeen DF Nsz T Terv : a szennyvízelvezeési : szh ípusú szennyvízelvezeési helyen mér fogyaszás helyek arányos száma díj a. T évben elepülésen T elepülésen a. évre ervezeen TAD a szennyvízelvezeési helyenkén fizeendő alapdíjakból származó eljes erveze bevéel a. évben (a három elepülésen DF T : a szennyvízelvezeési erveze alapdíjbevéel helyen összege) mér fogyaszás arányos díj a. évben T elepülésen TAD a szennyvízelvezeési helyenkén fizeendő alapdíjakból származó eljes erveze bevéel a. évben 36 (a három elepülésen erveze alapdíjbevéel összege) m erv : a. évben erveze számlázo szennyvízmennyiség mindhárom elepülésen, mindhárom fogyaszói csopor összesen ÁK erv = A. évre erveze üzemeleés eljes állandó kölsége, ami áll: a munkaerő kölségek, üzemi álalános és cég Megrendelők álal elfogado álalános kölségeiből és egyéb kölségekből, (F/év) VK erv = erveze fajlagos válozó kölsége a eljes üzemeleésnek a. évben (F/m3). Tervezése: a kezel szennyvíz mennyiségre számol fajlagos válozó kölsége szorozzuk a. évre erveze kezel szennyvízmennyiséggel (erveze kelekeze szennyvíz + idegenvíz) majd oszjuk a erveze számlázo szennyvízmennyiséggel. A válozó kölség áll: az energia kölségek, vegyszer kölségek, és a mennyiséggel arányos egyéb Megrendelők álal elfogado kölségekből. A díj meghaározásánál beépíésre kerülnek ovábbá a jogszabály válozásból adódó öbble üzemeleési, -karbanarási, -rekonsrukciós kölségek. inf = inflációs ényező: a Koncessziós Társaság alapevékenységére vonakozó inflációs index, mely az alábbi módon kerül meghaározásra: inf = 0,09 x m ip + 0,08 x m en + 0,83 x m fogy ahol: m ip m fogy m en a KSH-nak a árgyéve megelőző év okóber 30. napja elő az inerneen elérheő STADAT rendszerében a Az ipar havi árindexei ábláza előző év azonos időszaka = 100 % belföldi érékesíési árak oszlopában számío érék. Az m ip együhaó az oszlop uolsó 12 adaának számani álaga. a KSH-nak a árgyéve megelőző év okóber 30. napja elő az inerneen elérheő STADAT rendszerben a Fogyaszóiár-index a javak főbb csoporjai szerin, havona ábláza előző év azonos időszaka = 100 % Összesen oszlopában számío érék. Az m fogy együhaó az oszlop uolsó 12 adaának számani álaga. -a KSH-nak a árgyéve megelőző év okóber 30. napja elő az inerneen elérheő STADAT rendszerben a Az ipar havi árindexei ábláza előző év azonos időszaka = 100 % Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízelláás oszlopából számío érék. Az m en együhaó az oszlop uolsó 12 adaának számani álaga. ÁK TBM : az első 4 év ( ) működési apaszalaai és a nemzeközi apaszalaok alapján meghaározo 2016: benchmark állandó kölség (F/év) VK TBM : az első 4 év ( ) működési apaszalaai és a nemzeközi apaszalaok alapján meghaározo 2016: benchmark válozó kölség (F/m3) -- számlázo szennyvíz mennyiségre veíve ÁK TBM = ÁKTBM * inf + ák -1 ák = korrekciós ényező, ami a benchmark -kén megállapío állandó kölségeke módosíja, pl. szabályozó válozás, újonnan belépő léesímények üzemeleési kölségei, sb. (F/év) VK TBM = VKTBM * inf +vk -1 vk = korrekciós ényező, ami a benchmark -kén megállapío válozó kölségeke módosíja, pl. szabályozó válozás, jelenős relaív ár válozás, újonnan belépő léesímények üzemeleési kölségei, sb KOR = a mér és a erveze adaok különbségéből adódó kölségényezők a. évben. A = kizárólag az üzemeleő ársaság sajá, üzemeleésre használ eszközei uán számol éves érékcsökkenés (F/év) erv H = Haszon, ászámolva a nyeres ajánlaevő álal megajánlo nyereséghányadból a erveze elismer üzemeleési kölségek (ÁK erv /merv + VKerv + KOR + A / merv ) alapján F/év Hm = Az ado évi benchmark kölségekhez (ÁK TBM, VKTBM * merv ) képesi megakaríásból fakadó, az üzemeleő a. évben megilleő haszon, F/év, E T = Eszköz használai díj: T. elepülésen.(f/év) Ez nyúj fedezee a ényleges pólásra (P), az adósságszolgálara (Asz) és eseleg aralékra (T) ami a bank megköveel. E T = PT + AszT + TT FT = F/m3, egy olyan éel, ami az Önkormányzaok haározhanak meg önkénes öbble fejleszési célú felhalmozásra, sajá erüleükre vonakozava. 37

20 2.c) A Szolgálaás Díj megállapíására irányuló díjjavasla készíésekor alkalmazo elvek a) Az egységnyi, álalános forgalmi adó nélkül számío díjaknak fedezee kell nyújania: a szerződés erülei haálya alá arozó közszolgálaás sajáosságainak megfelelő, arós működés valamennyi elismer közvelen és közvee kölségének ráfordíásának megérülésére, figyelemmel a közszolgálaással összefüggő egyéb bevéelekre, az elvonásokra és a ámogaásokra is, a Koncesszor álal vállal finanszírozási kölségekre (egyösszegű koncessziós díj megérülésére), a Koncesszor évi LXXXVII. örvény 8. -ában meghaározo mérékű hasznára, valamin a közszolgálaás sajáosságainak megfelelő, a vonakozó jogszabályokban előír egyéb indokol kölségekre és ráfordíásokra. Az így megállapío kölségek és bevéelek nem eredményezheik a CBA-ban meghaározo ámogaási arány módosulásá és a kölség-haékony működésre öszönözzön. b) A szolgálaási díjjavaslaban Koncessziós Társaságnak be kell muania: a szerződés erülei haálya alá arozó közszolgálaás erveze mennyiségi adaai, a szerződés árgya szerini eszközökkel végze szennyvízelvezeési és -iszíási szolgálaás valamennyi erveze közvelen és közvee kölségé, ráfordíásá, a Koncessziós Társaság működeő vagyonának működeési kölségei, valamin Koncessziós Társaság álalános igazgaási kölségei és ráfordíásai, ovábbá annak, a szerződés erülei haálya alá arozó közszolgálaással arányos részé, a szerződés árgya szerini eszközök, egyéb hasznosíásával elérni erveze bevéeleke, a szerződés eljesíéséhez igénybe venni kíván állami/önkormányzai ámogaásoka, elvonásoka, befizeési köelezeségeke, a szerződés eljesíéséhez közvelenül kapcsolódó egyéb kölségeke és ráfordíásoka, az ado évre erveze és elfogado felújíási kölségeke és kapcsolódóan a Megrendelőke megilleő éves eszközhasználai díja, Koncessziós Társaságnak a szerződés árgya szerini közszolgálaás elláásához kapcsolódó erveze haszná. c) A szolgálaási díjjavasla készíése és a szolgálaási díjak megállapíása során a KEOP Projek CBA-jának elvei bearva Feleknek figyelembe kell venniük a díjaka érinő: jogszabályok, rendeleek, haósági előírások, adók, vámok, járulékok válozásá, a szerződés erülei haálya alá arozó közszolgálaás lényeges minőségi vagy mennyiségi válozásá, a szerződés erülei haálya alá arozó fogyaszók, illeve fogyaszás válozásá, a szerződés erülei haálya alá arozó kapaciás válozásá, inflációs haás (vegyszerek, energia, sb. ráfordíások növekedésé) koncessziós díj, illeve ado eseben az amorizációs kölségek válozásá. 3. számú mellékle A vízerhelési díj megállapíásának szabályai Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízerhelési díj fogyaszókra örénő áháríása mennyiségarányosan örénik az alábbiakban meghaározo képle alkalmazásával VTD = (VTD + DVTDe )/Q, ahol: VTD árgyévi vízerhelési díjnak a fogyaszókra áháríandó egy m3-re juó, álalános forgalmi adó nélküli összege, F/m3 -- ez Érd, Diósd és Tárnok erüleén egységes VTD árgyévi erveze erhelés uán a Koncessziós Társaságo, min kibocsáó erhelő vízerhelési díj köelezeség, Érd, Diósd és Tárnok erüleén összesen, F DVTDe a árgyéve megelőző évi vízerhelési díj elszámolásból adódó eseleges különböze Érd, Diósd és Tárnok erüleén összesen, F. Q a árgyévre erveze szennyvíz-érékesíés volumene összesen az ado szennyvízrendszeren Érd, Diósd és Tárnok erüleén összesen, m3 DVTDe = VTDeb VTDeá, ahol: VTDeb = a árgyéve megelőző évre vonakozó vízerhelési díj köelezeség az adóhaóság felé Érd, Diósd és Tárnok erüleén összesen, F VTDeá = előző évben a fogyaszókra áhárío vízerhelési díj Érd, Diósd és Tárnok erüleén összesen, F. (A DVTDe poziív és negaív éréke egyarán felvehe.) Az eselegesen visszaigényelheő VTD elszámolásáról a Felek külön megállapodás könek. 4. számú mellékle Munkajogi személyi állomány és bérömeg meghaározása d) Az álalános forgalmi adó nélkül számío fogyaszás arányos egységnyi (fajlagos) díja a ámogaásokkal, egyéb bevéelekkel korrigál indokol kölségek, ráfordíások, és a nyereség összege, és naurális adaokkal kifejezheő várhaó szolgálaási mennyiség hányadosakén, az akuális időszakra alkalmazandó díjképle szerin kell megállapíani. A várhaó szolgálaási mennyisége az előző évi ényleges szolgálaási mennyiség alapul véelével kell kiszámíani, a közüzemi közszolgálaásra vonakozó, ágazai jogszabályokban előír módon, a KEOP Projek CBA-ban alkalmazo előrejelzésekkel összhangban. Az egységnyi szolgálaási díj a mindenkor érvényes álalános forgalmi adóról szóló örvény szerin arozik az álalános forgalmi adó haálya és méréke alá

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Város Önkormáza Képviselı-esüleének 32/2013. (XII.20.) önkormázai rendelee a Homokhásági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség álal a Homokhásági Hulladékgazdálkodási Rendszer

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

(...) 47/1996. (XII.30.)

(...) 47/1996. (XII.30.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../. (...) Kgy. rendelete az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló módosított 47/1996. (XII.30.) Kgy. rendeletének

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1-26/2010/JT Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

XIX. 46/2011. (XI.30.), 28/2011. (X.26.), 25/2009. (VI.25.), 27/2008. (IX.18.), 16/2008. (V.20.), 11/2007. (III.23.), 46/2006. (XII.22.), 36/2005.

XIX. 46/2011. (XI.30.), 28/2011. (X.26.), 25/2009. (VI.25.), 27/2008. (IX.18.), 16/2008. (V.20.), 11/2007. (III.23.), 46/2006. (XII.22.), 36/2005. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 46/2011. (XI.30.), 28/2011. (X.26.), 25/2009. (VI.25.), 27/2008. (IX.18.), 16/2008. (V.20.),

Részletesebben

~e L. szám ú előterjesztés

~e L. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~e L. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzés helyzetéről. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ' Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul.

A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 4/2012. ( I.31.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról,

Részletesebben

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Figyelem! Rövidesen lejár a várakozási hozzájárulások érvényessége Tiszel Kerülei Polgárok!

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 115/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat... 3 az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozásáról... 3 116/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

5 ~ef. számú előterjesztés

5 ~ef. számú előterjesztés 5 ~ef. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 15-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés A Várkerület

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (a 36/2015.(XI.25.) Ö. rendelettel egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 13. szám 2014. október 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT I NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról,

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNO-TREND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétõl hatályos szövege Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére 2846-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011. december 14-ei ülésére Tárgy: Az 53/2011 (III. 30.) Kth. és az 54/2011. (III. 30.) Kth. határozatok módosítása: ipari terület, építési telek értékesítési árának

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 27/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület

K I V O N A T. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2013.(VI.27.) számú határozata

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

JS{). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

JS{). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JS{). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosításáról

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 39/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 39/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 39/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Zamárdi Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat

275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat készült könyvébıl: 275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az önkormányzat és intézményei bankszámlavezetésének pályáztatására

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben