MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló XXXVIII. örvény 65. (1) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, a helyi önkormáokról szóló LXV. örvény 1. (5) bekezdésében, a 91. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. (1) A rendele haálya a Képviselő-esülere, annak bizoságaira, a Polgármeseri Hivaalra, valamin az önkormá felügyelee alá arozó önállóan működő inézményeire erjed ki. (2) Az államházarásról szóló XXXVIII. örvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-esüle a címrende a 16. mellékle szerin haározza meg. 1. Az önkormá kölségveési szervei 2. (1) Önállóan működő és gazdálkodó kölségveési szerv a Polgármeseri Hivaal. (2) Önállóan működő kölségveési szervek: a) Gondozási Közpon, b) Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon, c) Művelődési Ház és Könyvár, d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informaikai Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás. 2. Az önkormá és kölségveési szervei kölségveése 3.. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormá (ovábbiakban: Önkormá) a) kiadásainak főösszege: E F b) bevéeleinek főösszege: E F c) Kölségveési hiánya: E F ezen belül: ca) belső finanszírozású bevéel 0 EF cb) külső finanszírozású bevéel (hielfelvéel) E F (2) A Képviselő-esüle az évközben jelenkező forráshiány a számlavezeő pénzinézeől örénő kiegészíő pénzfelvéellel (folyószámlahiel) fedezi. 1

2 4. 1 (1)Önkormáok sajáos működési bevéelei: Iparűzési adó Pólékok, bírságok Áengede közponi adó Környezevédelmi bírság Talajerhelési díj 921 Egyéb sajáos bevéel Támogaások: normaív ámogaás közponos normaív köö felhasználású egyes szociális feladaok ámogaása egyéb közponi ámogaás Inézmények egyéb sajáos működési bevéelei: Inézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevéelek bérlei és lízingdíj bevéelek inézményi elláási díjak működési áfa bevéel, visszaérülés kamabevéel 510 Támogaásérékű működési bevéel: működési célú pénzeszköz ávéel Munkaügyi közponól működési célú pénzeszköz ávéel OEP-ől működési célú pénzeszköz ávéel helyi önkormáokól működési célú pénzeszköz ávéel Dél-Békési Kisérségől működési célú pénzeszköz ávéel közponi kölségveési szervől működési célú pénzeszköz ávéel ÁH kívülről Pénzforgalom nélküli bevéel : Felhalmozási jellegű bevéelek : felhalmozási célú pénzeszköz ávéel Bevéelek összesen: Finanszírozási bevéel Ebből: külső (működési célú hiel) külső (finanszírozási célú hiel) Bevéelek összesen: osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 1.. Haályos április 7-ől. 2

3 (2) Az Önkormá önállóan működő inézményei, valamin az önállóan működő és gazdálkodó Polgármeseri Hivaalának bevéelei alapevékenységek szerini alakulásá, illeve működési és felhalmozási cél szerini részleezésé az 1. és a 3. mellékle aralmazza. A rendele 2. melléklee évre vonakozóan mérlegszerűen aralmazza a működési és felhalmozási bevéelek és kiadások ai. (3) A bevéeli főösszeg aralmazza a 4. mellékle szerini felhasználási kööséggel bíró egyes szociális feladaok elláására bizos kiegészíő ámogaás ( 1) Az önkormá kiemel kiadási ai: (Az adaok E F-ban) Működési kiadások a összesen: Ebből: személyi juaás munkaadóka erhelő járulékok dologi kiadások önkormá álal folyós elláások működési célú pénzeszköz áadás aralék 143 Az önkormá felhalmozási kiadásai: Ebből: beruházások felújíás fejleszési célú hiel örleszés részvény vásárlás Kiadások összesen: (2) Az Önkormá kiadásai szakfeladaonkén és kiemel onkén a rendele 5. melléklee aralmazza. (3) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő felújíási oka célonkén a rendele 6. melléklee aralmazza. (4) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő felhalmozási kiadásoka feladaonkén a rendele 7. melléklee aralmazza. (5) Finanszírozási műveleek bevéelei és kiadásai felhalmozási cél szerin a 8. mellékle aralmazza. 6. A Polgármeseri Hivaalon kereszül megvalósuló pénzeszköz áadás E F, melyek részleezésé a rendele 9. melléklee aralmazza osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 2.. Haályos április 7-ől. 3

4 A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő fejleszései kiadásoka, Európai Uniós és Hazai ámogaásból megvalósuló beruházásoka és felújíásoka a rendele 10. melléklee aralmazza. 8. Az Önkormá áhúzódó köelezeség vállalásai a rendele 11. melléklee, az önkormá adósság-állományá a 12. melléklee aralmazza. 9.. Az Önkormá álal áado közvee ámogaásoka a rendele 13. melléklee aralmazza. 10. (1) A Szlovák Nemzeiségi Önkormá várhaó bevéeli és kiadási ai a 14. mellékle aralmazza. (2) A Román Kisebbségi Önkormá várhaó bevéeli és kiadási ai a 15. mellékle aralmazza (1) A Képviselő-esüle az önkormá lészám-á 128,8 főben állapíja meg évre a felügyelee alá arozó inézményeknél és a Polgármeseri Hivaalnál a Képviselő-esülei agok nélkül. (2) Az önkormá kölségveési szerveinek lészám-á a Képviselő-esüle a 17. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. (3) A közfoglalkozaoak éves lészám-á a 18. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. 12. A Képviselő-esüle az év várhaó bevéeli és kiadási ainak eljesüléséről szóló felhasználási üemerve mind a bevéeli, mind a kiadási főösszege ekinve a 19. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. 3. A kölségveés végrehajására vonakozó szabályok 13. Az önkormá és a kölségveési szervei bevéeli és kiadási ai év közben megválozahaók. 14. (1) A képviselő esüle kizárólagos haáskörébe arozik a kölségveési rendele íása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illeve valamely kölségveési fejeze vagy elkülöníe állami pénzalap az önkormá számára póo bizosí, arról a polgármeser a Képviselő-esülee ájékozani köeles. (2) A Képviselő-esüle legalább félévenkén ado év június 30-i haállyal, illeve december 31-i haállyal - dön a kölségveési rendeleének póok szerini íásáról. (3) Az Önkormá Képviselő-esülee a jóváhagyo kiemel okon belül a részokról - az államházarás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeleben foglalak figyelembevéelével - íás nélkül is elérhe. 4

5 15. Az -íás minden negyedéve köveő hónapban kell a Képviselő-esüle elé erjeszeni, szükség eseén eől el lehe érni, legkésőbb azonban a kölségveési éve köveő év februárjában kell az oka íani. 16. (1) A Képviselő-esüle a felügyelee alá arozó önállóan működő inézményeinek és az önállóan működő és gazdálkodó polgármeseri hivaalnak a pénzforgalmá a Polgármeseri Hivaal kölségveési elszámolási számláján kereszül bonyolíja. (2) A Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informaikai Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulással kapcsolaos pénzforgalom a beruházás lebonyolíására nyio bankszámlán kereszül bonyolódik. 17. Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee felhaalmazza a polgármeser, hogy legfeljebb 30 millió F erejéig év közben ha szükséges likvidiási hielfelvéelről inézkedjen. 4. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, rendelkezései azonban január 1. napjáól kell alkalmazni. (2) A kölségveés végrehajásáról 2012.április 30. napjáig be kell számolni a Képviselő-esülenek. (3) A Képviselő-esüle felhaalmazza a polgármeser az évközben kapo póámogaások és erven felüli áve pénzeszközök (pályázaon nyer források) nyilvánarásba véele és cél szerini felhasználására. Az ezzel kapcsolaos válozásoka a soros kölségveési rendele íásakor a kölségveési rendeleen á kell vezeni. (4) Haályá veszi a ámenei gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormái. Medgyesegyháza, március 1. Ruck Máron polgármeser Gácsér Béla jegyző Záradék: A rendele kihirdeése március 2-án megörén. Medgyesegyháza, március 2. Gácsér Béla jegyző 5

6 Megnevezés 1. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 3 2. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 4 A IV.n íások működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg eredei IVn Megnevezés eredei IV.n Inézményi működési bevéelek Személyi juaások Önkormáok sajáos működési bevéelei Munkaadóka rerhelő járulékok Helyi adók és egyéb sajáos bevéelek Dologi kiadás Lakhelyen maradó SZJA bevéel Támogaásérékű működési kiadások Jövedelem különbség mérséklés SZJA ÁH-onkívüli működési célú kiadások Működési célú kölségveési ámogaások Társadalom és szociálpoliikai juaások Normaív állami hozzájárulás lakosságszám Elláoak pénzbeli juaásai Normaív állami hozzájárulás feladamuaó Működési célú aralék Egyéb szociális feladaok kiegészíő ámogaása Közponos Egyéb közponi ámogaás Támogaásérékű működési bevéelek elkülöníe állami pénzalap Támogaásérékű működési bevéel fej.kezelésű előir Közponi kölségveési szervől Önkormáól TB alapokól Dél-Békési Kisérség Többcélú Társulásól Működési célú pénzeszköz ávéel ÁH kivülről Pénzforgalom nélküli Haályon kívül helyeze a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendele 4.. (2) bekezdése. Haályalan április 7-ől. 4 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (1) bek. Haályos április 7-ől 6

7 bevéel(pénzmaradvány) Működési célú bevéelek összesen Működési célú hiel felvéel (külső finanszírozás) Működési célú bevéelek mindösszesen Működési célú kiadások Felhalmozási célú kamabevéelek Felújíási kiadások ÁFÁ-val Magánszemélyek kommunális adója Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközávéel házarásokól Hosszú lejáraú hiel, kövény kamaa Támogaásérékű felhalmozási bevéel közp. Kölségveésből Fejleszési célú hiel örleszés Felhalmozási célú ÁFA visszaérülés Részvény vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz ávéel ÁH kivülről Felhalmozási célú bevéelek összesen: Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadás (fejleszési hiel visszafizeés) Finanszírozási célú hiel (külső finanszírozás) Felhalmozási célú bevéelek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Érékpapir érékesiés bevéele Támogaási kölcsön visszaérülés Függő,kiegyenlíő bevéelek Függő,áfuó,kiegyenlíő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 3. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 5 Kiemel ok Szakfelada Vízermelés, kezelés Inézményi működési bevéel eredei n n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Polgármeseri Hivaal módo s IV.né v eredei n Sajáos bevéel n módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n módo s IV.né v Állami ámogaás eredei n n módo s IV.né v Működési pénzeszköz ávéel eredei n n módo s IV.né v Felhalmozási pénzeszközávéel eredei n n módo s IV.né v Működési célú pénzmaradvány eredei n n o s IV.né v Bevéelek összesen eredei n n módo s IV.né v Szennyvíz gyűjés, iszíás Lakó és nemlakó épüleek épíése Helyi uak épíése Közuak üzemeleése, fennarása Lakóingalanok bérbe adása Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Önkormái jogalkoás Országgyűlési képviselőválaszás Önkormái képviselőválaszás Kisebbségi önkormái válaszás Önkormái igazgaási evékenység Bánkúi részönkormá Szlovák kisebbségi önkormái igazgaás Román kisebbségi önkormái igazgaás osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (2) bek. Haályos április 7-ől 8

9 Önkormái pénzügyi igazgaás Adó, illeék kiszabás, beszedés, ellenőrzés Közbeszerzési eljárások lebonyolíása Közvilágíás Város és községgazdálkodás Önkormáok elszámolásai Közponi kölségveési befizeések Finanszírozási műveleek Fejezei és ál. ar Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi elláás Kiegészíő gyermekvédelmi elláás Óvodázaási ámogaás Helyi esei lakásfennarási ámogaás Ámenei segély Temeési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása Egyéb esei pénzbeli elláások Közgyógyelláás Közemeés

10 Lakásámogaás Civil szervezeek működési ámogaása Civil szervezeek program ámogaása Közcélú foglalkozaás Közhasznú foglalkozaás Közmunka Fürdő és srandszolgálaás Máshova nem sorolhaó közösségi ársadalmi ev Közemeő fennarás és működeés Zölderüle kezelés Alapevékenység bevéelei összesen

11 Kiemel ok Szakfelada Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon Inézményi működési bevéel eredei n n módo s IV.né v eredei n Sajáos bevéel n módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n módo s IV.né v Állami ámogaás eredei n n módo s IV.né v Működési pénzeszköz ávéel eredei n n módo s IV.né v Felhalmozási pénzeszközávéel eredei n n módo s IV.né v Működési célú pénzmaradvány eredei n n módo s IV.né v Bevéelek összesen Óvodai inézményi ékezeés Iskolai inézményi ékezeés Nem lakóingalan bérbeadása üzemeleése Épíményüzemeleés Épíményüzemeleés Medgyesbodzás Épíményüzemeleés Puszaolaka Óvodai nevelés, elláás Óvodai nevelés, elláás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, elláás Puszaolaka Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszaol Álalános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és en. kis. anulók nev évf Ál. iskola 5-8. évf Ál. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf eredei n n módo s IV.né v 11

12 Nemz. és en. kis. anulók nev évf Napközi ohoni nevelés Napközi ohoni nevelés Medgyesbodzás SNI napközi ohoni nevelés Bölcsődei elláás Diákspor Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység bevéelei összesen

13 Kiemel ok Szakfelada Inézményi működési bevéel eredei n n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Gondozási Közpon n IV.név eredei n Sajáos bevéel n n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n n IV.név Állami ámogaás eredei n n Működési pénzeszköz ávéel Felhalmozási pénzeszközávéel Működési célú pénzmaradvány Bevéelek összesen Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Háziorvosi alapelláás Ügyelei elláás Fogorvosi alapelláás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak benlakásos szoc. ell Idősek nappali elláása Gyermekjóléi szolgálaás Szociális ékezeés Házi segíségnyújás Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Családsegíség Támogaó szolgálaás Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység bevéelei összesen n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név 13

14 Kiemel ok Szakfelada Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvár Inézményi működési bevéel eredei módo s IV.né v eredei Sajáos bevéel módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei módo s IV.né v Állami ámogaás eredei Működési pénzeszköz ávéel Felhalmozási pénzeszközávéel Működési célú pénzmaradvány Bevéelek összesen Nem lakóingalan bérbeadás, üzemeleése Épíményüzemeleés Foglalkozaás elősegíő képzések Könyvári állomány gyarapíása, nyilv Könyári szolgálaás Közművelődési evékenységek és ámogaásuk Közművelődési inézmények működeése Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység bevéelei összesen módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei IV.név 14

15 Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás Kiemel ok Szakfelada Inézményi működési bevéel eredei n Ivnév n eredei n Sajáos bevéel n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel n eredei n Állami ámogaás eredei n n Működési pénzeszköz ávéel eredei n n Felhalmozási pénzeszközávéel n eredei n IV.név Működési célú pénzmaradvány n eredei n Bevéelek összesen Vezeékes ávközlés Alapevékenység bevéelei összesen IV.név eredei n n IV.név 15

16 Polgármeseri Hivaal Inézményi működési bevéel eredei n IV.név n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Inézmények összesen eredei n Sajáos bevéel n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel n eredei n IV.név Állami ámogaás eredei n n IV.név Működési pénzeszköz ávéel eredei n IV.név n Felhalmozási pénzeszközávéel n eredei n IV.név Működési célú pénzmaradvány n eredei n IV.név Bevéelek összesen Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon Gondozási Közpon Művelődési Ház és Könyvár Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás Felhalmozási célú hielfelvéel Működési célú hielfelvéel Függő, áfuó, kiegyenlíő bevéelek Érékpapír érékesíésének bevéele Támogaási kölcsön visszaérülés, igénybevéel eredei n n IV.név Összesen

17 4. mellékle a 7/ (III.2) önkormái rendelehez 6 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI Állami hozzájárulás ef MEGNEVEZÉS Kiegészíő ámogaás egyes szociális feladaokhoz 169 Szociális ovábbképzés,szakvizsga 169 Szociális feladaok kiegészíő ámogaása Pedagógus szakvizsga, ovábbképzés 511 oszályfőnöki pólék 416 Gyógypedagógiai pólék 195 Bérpóló juaás Önkormá álal szerveze Közcélú munka Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási ámogaás Foglalkozaás helyeesíő ámogaás Lakásfennarási ámogaás Időskorúak járadéka Ápolási díj Óvodázaási ámogaás 220 Közponos Helyi szervezési inézkedéshez kapcsolódó obblekiadás ámogaása Lakossági Közműfejleszés ámogaása 43 európai uniós fejl.pályázaok sajá forrás kieg. Támogaása Esélyegyenlősége, felzárkózaás segíő ámogaások Gyermekszegénység elleni program-nyári ékezeés bizosíása Egyéb közponi ámogaás Kölségveési szerveknél fogl. bérkompenzáció Egyéb ámogaás- üzifa, közfoglalkozaás ámogaása Felhasználási köelezeséggel járó állami ámogaás összesen osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (3) bek. Haályos április 7-ől 17

18 Kiemel ok Szakfelada 5. mellékle a 7 /(III.01) önkormái rendelehez 7 IV.n íások Polgármeseri Hivaal kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén i Személyi juaások osío osío Munkálaói járulék osío i osío Dologi kiadások i osío osío i Pénzeszköz áadás osío osío Felhalmozási kiadások osío i osío i Felújíási kiadások osío osío i Taralék Hiel örleszés Összesen osío osío i osío osío i o s o s Vízermelés, kezelés Szennyvíz gyűjés, iszíás Lakó és nemlakó épüleek 10 épíése Helyi uak épíése Közuak üzemeleése, fennarása Lakóingalanok bérbe adása Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Önkormái jogalkoás Országgyűlési képviselőválaszás Önkormái képviselőválaszás Kisebbségi önkormái válaszás Önkormái igazgaási evékenység Bánkúi részönkormá Szlovák kisebbségi önkormái igazgaás Román kisebbségi önkormái igazgaás Önkormái pénzügyi igazgaás osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (4) bek. Haályos április 7-ől 18

19 Adó, illeék kiszabás, beszedés, ellenőrzés Közbeszerzési eljárások lebonyolíása Közvilágíás Város és községgazdálkodás Önkormáok elszámolásai Közponi kölségveési befizeések Finanszírozási műveleek Fejezei és ál. ar Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi elláás Kiegészíő gyermekvédelmi elláás Óvodázaási ámogaás Helyi esei lakásfennarási ámogaás Ámenei segély Temeési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása Egyéb esei pénzbeli elláások Közgyógyelláás

20 Közemeés Lakásámogaás Civil szervezeek működési ámogaása Civil szervezeek program ámogaása Közcélú foglalkozaás Közhasznú foglalkozaás Közmunka Fürdő és srandszolgálaás Máshova nem sorolhaó közösségi ársadalmi ev Közemeő fennarás és működeés Zölderüle kezelés alapevékenység összesen

21 IV.n íások Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Kiemel Szakfelada i Személyi juaások osío osío Munkaadói járulék osío i osío Dologi kiadások i osío osío i Pénzeszköz áadás osío osío Felhalmozási kiadás osío i osío Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Óvodai inézményi ékezeés Iskolai inézményi 24 ékezeés 464 Nem lakóingalan bérbeadása üzemeleése i osío osío Épíményüzemeleés Épíményüzemeleés Medgyesbodzás Épíményüzemeleés Puszaolaka Óvodai nevelés, elláás Óvodai nevelés, elláás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, elláás Puszaolaka Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszaol Álalános iskola évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és en. kis. anulók nev évf i osío osío i osío osío Ered ei osío osío Ál. iskola 5-8. évf. Ál. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és en. kis. anulók nev évf

22 Napközi ohoni nevelés Napközi ohoni nevelés Medgyesbodzás SNI napközi ohoni nevelés Bölcsődei elláás Diákspor Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység összesen

23 Kiemel ok Szakfelada i IV.n íások Gondozási Közpon kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Személyi juaások o s o s i Munkaadói járulék o s o s Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i o s o s i o s o s Felhalmozási kiadás o s i Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése Épíményüzemeleés Háziorvosi alapelláás Ügyelei elláás Fogorvosi alapelláás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak benlakásos szoc. ell Idősek nappali elláása Gyermekjóléi szolgálaás Szociális ékezeés Házi segíségnyújás Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Családsegíség Támogaó szolgálaás Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység összesen o s i o s o s i o s o s i o s o s Ered ei o s o s

24 Kiemel ok Szakfelada IV.n íások Művelődési Ház és Könyvár kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén i Személyi juaások osío osío Munkaadói járulék osío i osío Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i osío osío i osío osío Felhalmozási kiadás osío i Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Nem lakóingalan bérbeadás, üzemeleése Épíményüzemeleés Foglalkozaás elősegíő képzések Könyvári állomány gyarapíása, nyilv Könyári szolgálaás Közművelődési evékenységek és ámogaásuk Közművelődési inézmények működeése Közhasznú foglalkozaás Alapevékenység összesen osío i osío osío i osío osío i osío osío Ered ei osío osío 24

25 IV.n íások Medgyesegyháza - Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Kiemel ok Szakfelada Személyi juaások Munkaadói járulék Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i o s o s i o s o s i o s o s i o s o s i Felhalmozási kiadás Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Vezeékes ávközlés Alapevéken ység összesen o s o s i o s o s i o s o s i o s o s i o s o s 25

26 Inézménye k IV.n íások inézményenkén és kiemel onkén Önkormá összesen Szélessávú Informaika Schéner Mihály Nevelési Művelődési Ház és Polgármeseri Hivaal Gondozási Közpon Infrasrukúra Feleszése és Okaási Közpon Könyvár Beruházási Társulás Inézmények összesen Szakfelada személyi jellegű kiadások munkaadóka erhelő járulékok i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir dologi jellegű kiadások pénzeszköz áadás felhalmozási kiadások felújíási kiadások működési aralék hiel örleszés i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. összesen

27 6. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 8 Medgyesegyháza Városi Önkormá IV.n felújíási a célonkén Megnevezés Előirá (ezer F-ban) os (ezer F-ban) os (ezer F-ban) Művelődési Ház felújíása Mikrofon Bánkúi kasély felújíás Uszoda lambéria és födémszerkeze felújíás Felújíások összesen: osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (5) bek. Haályos április 7-ől 27

28 7. mellékle a 7 /( III.2.)önkormái rendelehez 9 Medgyesegyháza Városi Önkormá IV.n felhalmozási kiadásai feladaonkén Megnevezés Előirá (ezer Fban) os (ezer Fban) os (ezer Fban) Helyi és ámenő forgalom közlekedésének korszerűsíése IKT eszközök közponi beszerzése az Iskola részére Fede kerékpárároló épíése a Luher és a Jókai u. Iskolában Komposzáló ládák beszerzése a elepülés lakói részére Inegrál irodai porgramcsomag Medgyesegyháza Közpon felújíása Szennyvíz beruházás IV. üem 2011-re eső kölség ELMIB részvény Ügyvieli eszköz vásár /hivaal/ Egyéb gép,berendezés vásár /Gond.kp/ Mikrofon áfa /műv.ház/ Gondozási közpon kazán vásárlás Ingalan vásár -szlovák önk összesen osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (6) bek. Haályos április 7-ől 28

29 8. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 11 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IV.NÉVI DECEMBER HAVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ámogaás összege ezer Forinban TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE EREDET I MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesüle Vöröskeresz Mozgáskorláozoak Egyesülee Spor Egyesüle Vízmű Kf- Medgyesegyháza Szélessávú Informaikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormáa Szélessávú Informaikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormáa Háziorvos, Gyermekorvos Nebulókér Alapívány Mükődési célú pe.áadás /Gond.Kp/ Működési célú pe.áadás/ok.kp-társulás/ Mükődési célú pe.áadás /sz.hálózai hozzájár/ 43 Müködési célú pe.áadás/felajánlo isz.díj/ Müködési célú pe.áadás/közmunka önerő/ 360 Működési célú pe.áadás/önk.kgve.szerv/ Müködési célú pe.áadás /nemzeiségi önk/ 270 Támogaások összesen: Haályon kívül helyeze a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendele 4.. (2) bekezdése. Haályalan április 7-ől. 11 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (7) bek. Haályos április 7-ől 29

30 30

31 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FEJLESZTÉSEI 10. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez Pályáza címe Kódszám Sajá forrás (F) Sajá forrás % Hazai ámogaás EU-s Támogaás Beruházás összes kölsége Medgyesegyháza Város szennyvízcsaornázásána k IV. üem kiépíése és a szennyvíziszíó elep bővíése ( kölségveés) Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsíése EU Önerő Alap pályáza Medgyesegyháza közponjának felújíása KEOP 1.2.0/2F/ /2009. (IV.8.) ÖM rendele EMVA 135/2008. FVM rendele F 15 % F F F - 0 % F F F 25% (ÁFA) F F Baross László emlékház felújíása IKT eszközök közponi beszerzése a medgyesegyházi Álalános Iskola és Óvoda részére EMVA 138/2008. FVM rendele TIOP / % F F - 0% F F 31

32 Helyi-és ámenő forgalom közlekedési hálózaának korszerűsíése - Medgyesegyháza - Dél DAOP 3.1.1/D F 5% F F Támogaó Szolgála finanszírozása FSZH - 0 % F F Jelzőrendszeres Házi Segíségnyújás FSZH - 0 % F F Dinnyefeszivál 2010 Fede kerékpárárolók épíése a Luher és a Jókai ucai iskolákban (80 és 20 db) Komposzáló ládák beszerzése a elepülés lakossága számára MVH F 25% (ÁFA) F F KEOP /A F 5% F F KEOP /A F 5% F F Közfoglalkozaás szervezők foglalkozaása OFA KSZM - 0 % F F Hosszú időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 30% F F Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 5% F F 32

33 Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 5% F F Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon F 5% F F Kulúrával a közösségekér TÁMOP / % F F Sporpálya ölözőjének korszerűsíése MVH - 0 % F F Összesen: F F F F 33

34 11. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Megnevezés Összesen Világíó esek bérlei díja Hosszú lejáraú hiel Xerox másoló bérlei díja ELMIB részvény Medgyesegyháza közpon felújíás Helyi és ámenő forgalom közlekedés korsz IKT eszközök besz. Iskola részére Szennyvíz beruházás IV. üem Dinnyefeszivál Fede kerékpárárolók épíése Komposzáló ládák beszerzése Támogaó szolgála Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Inegrál irodai programcsomag Összesen:

35 12. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA Hiel célja Hiel nyújó bank neve Felve hiel összege Lejára időarama Törlesző részle évenkéni bonásban E F-ban év év év Szélessávú informaikai infrasrukúra kialakíásához kapcsolódó önkormái sajá erő finanszírozása OTP Bank Nyr F december

36 13. mellékle a 7 /(III.2.) rendelehez 12 Medgyesegyháza Városi Önkormá közvee ámogaásai részleezése Megnevezés Támogaás ezer F-ban os IV.n. év Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási ámogaás Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági jogon Kiegészíő gyermekvédelmi ámogaás Ámenei segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Óvodázaási ámogaás Szemészállíási díj ámogaás Bursa ámogaás Öszöndíjak Állami ankönyvámogaás Egyéb pénzbeni juaás (felnőképzés) Közgyógyelláás Közemeés Lakásvásárlás ámogaása Normaív gyermekvédelmi ámogaás Támogaások összesen osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (8) bek. Haályos április 7-ől 36

37 14. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adaok ezer F-ban Kölségveési bevéelek Közponos 210 Bevéelek összesen 210 Kölségveési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen

38 15. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adaok ezer F-ban Kölségveési bevéelek Közponos 210 Bevéelek összesen 210 Kölségveési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen

39 16. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉK 7./ HITELEK 1./ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI Vízermelés,kezelés Szennyvíz gyűjés,iszíás Lakó és nem lakóépüleek épíése Helyi uak fennarása Közuak üzemeleésével,fennarásával kapcsolaos kiadások Lakóingalanok bérbeadása,üzemeleése Nem lakóingalan bérbeadása,üzemeleése Épíményüzemeleés Zölderüle-kezelés Önkormái jogalkoás Országgyűlési képviselőválaszásokhoz kapcsolódó evékenységek Önkormái képviselőválaszásokhoz kapcsolódó evékenységek Országos elepülési kisebbségi önkormái válaszásokhoz kapcsolódó evékenység Önkormáok igazgaási evékenysége Települési kisebbségi Önkormáok igazgaási evékenysége Önkormá és öbbcélú kisérségi ársulás pénzügyi igazgaása Adó,illeék kiszabás,beszedés,adóellenőrzés Önkormáok közbeszerzési eljárásainak lebonyolíásával összefüggő szolgálaás Közvilágíás Város és községgazdálkodás Önkormáok elszámolásai Közponi kölségveési befizeések Finanszírozási műveleek Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennarási ámogaás Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli elláás Kiegészíő gyermekvédelmi ámogaás Óvodázaási ámogaás Helyi esei lakásfennarási ámogaás Ámenei segély Temeési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása Egyéb önkormái esei pénzbeli elláások Közgyógyelláás Közemeés Önkormáok álal nyújo lakásámogaás 39

40 Civil szervezeek működési ámogaása Civil szervezeek program és egyéb ámogaása Közcélú foglalkozaás Közhasznú foglalkozaás Közmunka Máshova nem sorolhaó egyéb sporámogaás Fürdő és srandszolgálaás Máshova nem sorolhaó közösségi,ársadalmi evékenység Közemeő fennarás és működeés 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI A. SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Óvodai inézményi ékezeés Iskolai inézményi ékezeés Bölcsődei elláás Óvodai nevelés,elláás Sajáos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,elláása Álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(1-4.évf) Sajáos nevelési igényű álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(1-4.évf.) Nemzei és enikai kisebbségi anulók nappali r.ál.isk.nev.ok.(1-4.évf.) Álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(5-8.évf.) Sajáos nevelési igényű álalános iskolai anulók nappali rendszerű nev,ok.(5-8.évf.) Nemzei és enikai kisebbségi anulók nappali r.ál.isk.nev.ok.(5-8.évf) Álalános iskolai napközi ohoni nevelés Sajáos nevelési igényű anulók napközi ohoni nevelése Nemzei és enikai kisebbségi anulók napközi ohoni nevelése Álalános iskolai anulószobai nevelés Sajáos nevelési igényű anulók álalános iskolai anulószobai nevelése Nemzei és enikai kisebbségi anulók álalános iskolai anulószobai nevelése Egyéb okaás kiegészíő evékenység Iskolai,diákspor-evékenység és ámogaása Nem lakóingalan bérbeadása Épíményüzemeleés B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Háziorvosi alapelláás Ügyelei elláás Fogorvosi alapelláás Egészségügyi laboraóriumi szolgálaás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Időskorúak arós benlakásos szociális elláása Idősek nappali elláása Gyermekjóléi szolgálaás Szociális ékezeés Házi segíségnyújás Jelzőrendszeres házi segíségnyújás Családsegíés Támogaó szolgálaás Nem lakóingalan bérbeadása Épíményüzemeleés 40

41 C. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Közművelődési evékenységek és ámogaásuk Közművelődési inézmények működeése Könyvári szolgálaás Foglalkozaás elősegíő képzések Nem lakóingalan bérbeadása,üzemeleése Épíményüzemeleés D. MEDGYESEGYHÁZA ÚJKÍGYÓS-MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Vezeékes ávközlés 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú pénzeszköz áadás 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Felújíások 1. Fejleszések 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉKOK 1. Álalános aralék 7./ HITELEK Fejleszési célú hielek 41

42 17. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 13 Medgyesegyháza Város Önkormá éves lészáma - a évre Sorszám Szakfelada megnevezése Dolgozói lészám Polgármeseri Hivaal 1. Igazgaási evékenység ,8 2. Város és községgazdálkodás 0,5 0,3 0,3 0,3 3. Fürdő és srandszolgálaás összesen 24,5 23,3 23,3 22,1 Gondozási Közpon 1. Idősek ohona 14 14,5 14,5 14,5 2. Háziorvosi szolgála Labor Védőnői szolgála Családsegíő szolgála Házi segíségnyújás 2 3,5 3,5 3,5 7. Támogaó szolgála Szociális ékezeés 1,5 0,5 0,5 0,5 9. Nappali szociális elláás összesen 30,5 30,5 30,5 30,5 Álalános Iskola és Óvoda Iskola 1. Pedagógus Iskolaikár Rendszergazda Pedagógiai assziszens Takaríó Karbanaró Bölcsőde 8. Gondozónő Dajka Napközi 10. Pedagógus Óvoda 11. Óvónő Dajka Gyógypedagógus összesen Művelődési Ház és Könyvár 1. Igazgaó Népművelő Informaikus Könyváros Kábel v. Szerelő osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (9) bek. Haályos április 7-ől 42

43 6. Takaríó TÁMOP pr. koordináor összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,8 128,8 128,6 43

44 18. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA Szakfelada szám Közfoglalkozaás Hosszúávú közfoglalkozaoak Rövidávú közfoglalkozaoak Foglalkozaás időarama 4 órás 6 órás 8 órás - 6 fő 6 fő 70 fő - - Foglalkozao összesen 82 fő 70 fő 6 fő 6 fő 44

45 45

46 19. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez Előirá-felhasználási üemerve évre adaok E F-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Bevéelek Inézményi működési bevéel Felhalm. és őke jellegű bevéel Állami ámogaás Áve pénzeszközök, ám. ér. Bev. Fejleszési célra Működési célra Egyéb sajáos bevéel Hielek, bevéelei,fejl.célra Pénzforgalom nélküli bevéel 0 Fejleszési célra Hiel-Működési célra Bevéelek összesen: Kiadások Személyi juaás Munkaadóka erhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz áadás Fejleszési célra 46

47 Működési célra Szociális elláások/elláoak pénzbeli juaása Felújíási kiadások Felhalmozási kiadások Hielek, érékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi módosított előirányzat Megnevezés MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1. mellékle a./2011.(xii.21.) önkormányzai rendelehez A 2011. évi működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg 2011. évi eredei

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi beszámolójához Sor szá m Kiegészítő melléklet számszaki része a) Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

57.091 eft személyi juttatással,

57.091 eft személyi juttatással, Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Pitvaros

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Város Önkormáza Képviselı-esüleének 32/2013. (XII.20.) önkormázai rendelee a Homokhásági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség álal a Homokhásági Hulladékgazdálkodási Rendszer

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben