TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése okóber 21.

2 Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória, Gyöngyösi Zsol, Jakab M. Zolán, Jankovics László, Kiss Sándor Csanád, Marczell Kinga, Munkácsi Zsuzsa, Dr. Nyikos Györgyi, Romhányi Balázs, Veress Gábor Balázs Az elemzés a okóber 14-ig rendelkezésre álló információka veszi figyelembe. 2

3 Bevezeés A Kölségveési Tanács a akarékos állami gazdálkodásról és a kölségveési felelősségről szóló évi LXXV. örvény 7. (2) bekezdésének b) ponja alapján a kölségveési adaokra vonakozóan echnikai kiveíés készí. Ugyanezen szakasz a) ponja szerin makrogazdasági előrejelzéseke készí, a g) pon alapján ájékozahaja az Országgyűlés kölségveési ügyekben feladakörrel rendelkező bizoságá a kölségveési fegyelem megarásá és az államházarás áláhaóságá célzó jogszabály-alkoási javaslaairól. A Kölségveési Tanácsnak a echnikai kiveíéseke július 1-jéől kell készíenie, azonban úgy dönö, hogy a örvényben meghaározo haáridő megelőzően is ellája e feladaá és 5/2009 (X.19.) haározaával elfogada a Tájékozaó: Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése ( ) című anyago. A Kölségveési Tanács jelen ájékozaóban számíásoka közöl re és érékeli a kormány középávú makrogazdasági és kölségveési prognózisainak megalapozoságá. Jelen kölségveési anácsi elemzés a örvény felhaalmazásával összhangban a Kölségveési Tanács szepember 25-én közzée kiadványában ( Jelenés a Magyar Közársaság évi kölségveéséről szóló örvényervezeről ) megfogalmazo módszeran alapján - makrogazdasági előrejelzés ad és érékeli a évi kölségveési örvényjavaslaban szereplő középávú makropályá; - számszakilag és kockázai szemponból érékeli a kölségveési örvényjavasla re vonakozó kölségveési ervszámai; - vizsgálja a akarékos állami gazdálkodásról és a kölségveési felelősségről szóló évi LXXV. örvény rendelkezéseinek érvényesülésé a örvényjavaslaban. A ájékozaó Módszerani függelékében a szepemberi kiadványban közöl részlees kölségveési módszerani leírások kiegészíései alálhaók. Budapes, okóber 21. 3

4 Az eddigi kiadványai A Kölségveési Tanács véleménye a módosíó javaslaokról okóber 16. hp:// Jelenés a Magyar Közársaság évi kölségveéséről szóló örvényervezeről szepember 25. hp:// eeserol_szolo_orvenyervezerol_ pdf Elemzés a makrogazdasági kiláásokról és a kölségveési kockázaokról auguszus 18. hp:// %A1cs%20kiadv%C3%A1nya.pdf A Kölségveési Tanács DSGE modelljének rövid leírása auguszus 18. hp:// %A9k.pdf 4

5 Taralomjegyzék Bevezeés... 3 Az eddigi kiadványai Összefoglaló Makrogazdasági kiláások A re vonakozó kölségveési előirányzaok érékelése Kölségveési módszerani függelék I. Bevéelek I. 1. Gazdálkodó szervezeek befizeései I Társasági nyereségadó és különadó I Egyszerűsíe vállalkozói adó I Cégauóadó I Hielinézei járadék I Vám és cukorágazai hozzájárulás I Egyéb vállalai befizeések és kisadók I Egyéb közponosío bevéelek I. 2. Társadalombizosíási járulékok I Nyugdíjbizosíási Alap bevéelei I Egészségbizosíási Alap I Munkaerőpiaci Alap I. 3. Fogyaszáshoz kapcsol adók I Álalános forgalmi adó I Jövedéki adó I Regiszrációs adó I. 4. Lakossági befizeések I Személyi jövedelemadó és különadó I Illeékek I Vagyonadó I Adóbefizeések II. Kiadások II. 1. Családi ámogaások és egyéb szociális juaások II Anyasági ámogaások II Gyermekgondozási segély (GYES) II Családi pólék II Gyermeknevelési ámogaás II Gyermekgondozási díj (GYED) II Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) II Jövedelempóló és jövedelemkiegészíő szociális ámogaások II Különféle jogcímen ado éríések II. 2. Passzív ámogaások (álláskeresési ámogaások) II. 3. Táppénz II. 4. Nyugdíjkiadások II Öregségi nyugdíj II Rokkansági és balesei rokkansági nyugdíj II Hozzáarozói nyugelláások II. 5. Hozzájárulás az EU kölségveéséhez II. 6. MNB-vel kapcsolaos elszámolások II. 7. Kamafüggő éelek Ábrák és áblázaok jegyzéke

6 1. Összefoglaló A es évekre vonakozó előrejelzésünkben 3%-o alig meghaladó GDP növekedéssel számolunk. Ez alacsonyabb a kormány álal prognoszizál 4% körüli üemnél. Pesszimisább előrejelzésünke öbb ényező is indokolja. Ahogyan már a szepemberi Jelenésünkben is megfogalmazuk, a magyar gazdaságo a pénzügyi válság egy növekedési problémákkal és külső sérülékenységgel jellemze helyzeben ére. Ké fonos kockáza egyszerre jelenkezik: a válság közép- és hosszabb ávon visszafogja a beruházásoka, ugyanakkor a fejle országok megemelkedő államadósság-szinje a külső konjunkúrá, ezálal a hazai neó exporo fékezi. Mindké ényező alacsonyabb gazdasági növekedés von maga uán. Előrejelzésünkben a jegybank olyan moneáris poliiká folya, amelyben az infláció 2 év ala fokozaosan eléri az inflációs cél. A kormány feléelezése, miszerin az infláció középávon is alulmúlja az inflációs cél, nincs összhangban a jegybank céljával és várhaó viselkedésével. A külső kölségveési éelekre vonakozó echnikai kiveíéseinke alapveően a szepemberi elemzésünkben közöl módszeranok alapján készíeük. Becslési eljárásainka néhány eseben kiegészíeük annak érdekében, hogy a ben érvényesülő válozásoka is figyelembe udjuk venni. Önálló éelkén jelenik meg a külső éelek közö az MNB veszeségének elszámolása. Ez számíásaink szerin a évi kölségveési egyenlege még nem befolyásolja, de a kövekező években hozzáveőleg a GDP 0,4%-ával ronja a deficimuaó (a kormányza nem számol ezen a soron kiadással egyik évben sem). Elemzésünkben részlees számíásoka közlünk a kamabevéelekre és -kiadásokra is. Az elsődleges és eljes egyenlegekre ado előrejelzéseink mögö alapveő feléelezés, hogy a kormányza belső éelekre vonakozó ervszámai megalapozoak. Míg 2010-re a rövidávon opimisább makropálya kövekezében a kormányzai ervszámokhoz közel eső egyenleggel számolunk, addig 2011-re és 2012-re a hivaalos ESA-95 szerini deficicél 0,7-0,7%-os úllépésé prognoszizáljuk a külső éelekre és a kamaéelekre ado echnikai kiveíésünk alapján. Ennek háerében az MNB fenebb jelze veszeségéríésével kapcsolaos öbblekiadáson úlmenően az áll, hogy a kormányzai becslésekhez képes rendre kisebb bevéellel számolunk fogyaszási adókból és személyi jövedelemadóból. Ráadásul az állami vállalaok eredményével kapcsolaos államházarási elszámolási szabályok kövekezees alkalmazása akár a GDP öbb ized százalékponjával is ovább ronhaja az Áh. szerini egyenlege (erre a ényezőre már 2010 kapcsán is felhívuk a figyelme). 6

7 Összességében ovábbi inézkedések hiányában akkor sem arjuk elérheőnek a re erveze hivaalos egyenlegcéloka, ha a belső éelekre korábbi elemzéseinkben megfogalmazo negaív kockázaok realizálódásá sikerülne elkerülni. A Kölségveési Tanács elvégeze a szükséges számíásoka a akarékos állami gazdálkodásról és a kölségveési felelősségről szóló évi LXXV. örvény (KF v.) 3. -ában meghaározo kölségveési szabályokból a évi, illeve évi kölségveésekre vonakozó egyenleg korláok meghaározásához. Az eredmények szerin a kölségveési örvényjavasla 5. -ában javasol helyelenül a GDParányában kifejeze egyenleg korláok jelenősen elérnek a KF v-ből kövekező érékekől. A kormány álal javasol évi belső egyenleg köveelmény minegy 330 -al lazább, a évi elsődleges egyenleg cél pedig minegy 115 -al szigorúbb annál, min ami a KF v-ből kövekezik. 7

8 2. Makrogazdasági kiláások Szepember 25-i Jelenésünkben részleesen kifejeük a magyar gazdaság makrogazdasági kiláásaira vonakozó előrejelzésünke. Helyzemegíélésünk azóa nem válozo. 1 Jelen anyagunkban elsősorban a középávú kiláásokra és az azoka övező főbb kockázai ényezőkre fordíunk figyelme es előrejelzésünkben 3%-o alig meghaladó GDP növekedéssel számolunk, amely elmarad a kormány álal prognoszizál 4% körüli üemől. A pesszimisább növekedési előrejelzésünke öbb ényező is indokolja. Egyfelől, a magyar gazdaság növekedése már hosszabb ideje mua lassulás. A gazdaságo már a finanszírozási nehézségek bekövekeze 2008 elő is alacsony beruházási ráa, lassuló ermelékenység-bővülés, a magánszekor gyors eladósodása mellei élénk fogyaszási keresle-növekedés jellemeze. Becsléseink szerin a gazdaság poenciális növekedése 2 % körüli szinre lassul 2, a es sabilizációs inézkedések ezen a folyamaon nem javíoak, ső a kiigazíás szerkezee a középávú növekedési poenciál szemponjából még rono is a helyzeen. Mivel az akkori 4% körüli növekedési üem jelenős egyensúlyalanságokkal párosul, a hosszú ávon fennarhaó üeme meghalada. Másfelől, ebben a lassú növekedési poenciállal jellemze helyzeben ére a magyar gazdaságo 2008-ban a világméreű gazdasági és pénzügyi válság és lépek fel az ahhoz kapcsolódó finanszírozási problémák. Az egyensúlyalanság kövekezében sem a moneáris, sem a fiskális poliiká nem lehee alkalmazni a recessziós haások ompíására. A válság egyik kövekezménye az, hogy a befekeők csak egy fennarhaóbb, alacsonyabb folyó fizeési mérleg hiány szine és adósságszine olerálnak majd, amely hosszabb ávon is csökkenőleg ha a beruházásokra és a fogyaszásra. Az egyensúlyalanság kezelésére 2009 közepén a kormányza számos inézkedés hozo, amelyek a becsléseink szerin rövid ávon növekvő infláció, hosszabb ávon viszon egyszeri, 1-1,5%-os kibocsáási szin-emelkedés eredményeznek. Az adó-járadék árendező inézkedések valamelyes hozzájárulhanak egy magasabb kibocsáási szinhez, a gazdaság hosszabb ávú növekedési kiláásai azonban más ényezők visszaveheik. Min emlíeük, a finanszírozási nehézségek 1 A szepember 25. óa beérkeze friss makrogazdasági adaok (auguszusi ipari ermelés, júliusi részlees, külkereskedelmi forgalom, auguszusi foglalkozaoság és munkanélküliség) beleillenek a prognózisunkba. Megjegyzendő, hogy a KSH időközben (szepember 22-én) revideála a GDP idősor múljá. Ez azonban ké okból nem vezeük á előrejelzésünkön. Egyrész, mivel a revízió csak az éves adaoka érinee, és negyedéves dinamikák nem állnak rendelkezésünkre, így előrejelzésünke nem uduk frissíeni az új információkkal. Másrész, mivel a kölségveés benyújásakor a kormány is még a revízió elői adaokkal számol, az összehasonlíás érdekében sem célszerű válozani prognózisunkon. A szepemberi fogyaszói árindex ada alacsonyabb vol a piaci várakozásoknál, ami rövidávon (2009. év álagában) az előrejelzésünknél kb. 0,2 százalékponal alacsonyabb infláció felé muaha. Az alacsonyabb infláció azonban lazább moneáris kondíciókkal is járha, ezér es inflációs prognózisunk körül a kockázaoka ovábbra is szimmerikusnak véljük. 2 A poenciális növekedés dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi (DSGE) modellünkben a ermészees kibocsáás és az előreláhaó haások összegekén érelmezzük. Ez a kibocsáásnak az a szinjé jeleni, amikor nem lép fel inflációs/dezinflációs nyomás, vagy kapaciásokon felüli öbblefelhasználás. A poenciális kibocsáás álalunk használ fogalma nem felélenül esik egybe a rendszámíásokon alapuló gyakran használ muaószámokkal. 8

9 mia az alacsonyabb beruházási akiviás középávon is érezehei haásá. Erre ualnak a korábbi pénzügyi válságok apaszalaai is 3. A pénzügyi válságok álalában középávon is maradandó nyomo hagyak az érine gazdaságok növekedési üemén. Ez főkén azok az országok udák elkerülni, amelyekben a beruházási evékenység a válság elő viszonylag élénk vol, és a moneáris és fiskális poliikának viszonylag nagy vol a mozgásere. Min emlíeük, Magyarországon ezek a feléelek nem eljesülnek. Fennáll ehá a veszélye annak, hogy a jelenlegi helyzeben a magyar GDP növekedése sem lesz képes középávon visszazárkózni a korábbi rendjéhez. A feni kockázaoka erősíi, hogy az előrejelzésünkben szereplő, fokozaosan élénkülő külső keresle is örékeny lehe. A fejle országok megemelkede államadósságának erhei későbbi adóemelésekkel vagy kiadáscsökkenésekkel kell finanszírozni, ami a magyar expor iráni kereslee újra fékezi, vagy akár vissza is vei. Másfelől, ha a jelenlegi laza moneáris kondíciók globálisan az inflációs veszélyeke emelik, akkor a fejle országok jegybankjainak szigoríaniuk kell, ellenkező eseben globálisan magasabb inflációs környeze alakul ki. Kövekezésképpen nem zárhaó ki egy globálisan visszafogo keresleel, vagy a korábbinál magasabb inflációval jellemezheő külső környeze kialakulása. Figyelembe véve ehá a feni kockázaoka (magasabb őkekölség, örékeny nemzeközi környeze, a beszűkülő moneáris/fiskális poliikai mozgásér), az álalunk vár 3% körüli középávú növekedési előrejelzésünk körül sokkal inkább lefelé muanak a kockázaok. Véleményünk szerin ehá a kormány es növekedési prognózisa mindenképpen opimisának ekinheő. Ami az infláció középávú alakulásá illei, előrejelzésünkben a 3 %-os inflációs cél körüli érékekkel számolunk, amely meghaladja a kormány álal vár érékeke. Prognózisunk szerin a jegybank lazí a moneáris kondíciókon, ami megfelel az inflációs-célköveési rendszernek. Így az infláció csak fokozaosan közelí majd az inflációs célhoz. Ezzel szemben a kormány előrejelzésében az infláció középávon alaa marad az inflációs célnak, amely a moneáris poliika viselkedésével inkonziszens. 3 lásd: IMF World Economic Oulook, Ocober

10 1. ábláza: Az és a kormány makrogazdasági előrejelzése éves százalékos válozás 2008 előrejelzés kormány előrejelzés ény GDP 0,6-6,2-0,5 3,2 3,3-6,7-0,9 3,9 4,0 Házarások fogyaszási kiadása -0,5-6,9-1,9 1,4 2,1-8,0-2,4 3,4 2,8 Kormányzai fogyaszás -1,9-2,2-2,0 0,3 0,2-2,2-2,0 0,3 0,2 Természebeni ranszferek 2,3-1,0-1,1 0,3 0,2-1,0-1,1 0,3 0,2 Bruó állóeszköz-felhalmozás -2,6-7,1-0,5 4,0 4,9-9,3 0,6 6,7 7,5 Expor 4,8-13,4 4,8 10,0 10,9-15,1 3,0 9,2 9,5 Impor 4,7-15,9 3,7 9,4 10,0-17,2 2,0 9,1 9,3 Fogyaszói árindex 6,1 4,5 4,4 3,2 3,0 4,5 4,1 2,2 2,6 Nemzegazdasági foglalkozaoság Versenyszekor bruó nominálbér -1,2-3,1 0,3 0,6 0,6-2,2-1,3 0,9 0,9 8,5 3,8 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7 3,0 5,0 Kama (%)* 8,84 8,3 5,8 5,4 5, Árfolyam (F/euró)* 251,5 278,8 276,4 278,0 274,1 280,9 272,1 272,1 272,1 * éves álag 10

11 Min láhaó, véleményünk szerin a kormány növekedési és fogyaszási előrejelzése középávon opimisának ekinheő, miközben rövidávon ( ben) valamivel pesszimisább. Eközben az az egész horizonon magasabb inflációra számí. Mindez azzal a furcsa kövekezménnyel jár, hogy a vásárol fogyaszás forinban számío éréke (ami a fogyaszáshoz kapcsolódó adóknak egy meghaározó válozója) az előrejelzésében végig meghaladja a kormányé, igaz ben a ké pálya közöi elérés folyamaosan szűkül (ld. 1. ábra). Ami a munká erhelő adók adóalapjának meghaározó ényezőjé, a nemzegazdasági bruó bérés kereseömege illei, dönően a magasabb infláció mia a eljes előrejelzési horizonon ( ) a kormányé meghaladja a becslésünk (ld. 2. ábra) 1. ábra: Fogyaszási kiadás folyó áron az és a kormány előrejelzése alapján kormány 2. ábra: Nemzegazdasági bruó bér- és kereseömeg az és a kormány előrejelzése alapján kormány * A kormány a nemzegazdasági bérömege más súlyozással állíja elő (az inézményi lészám saiszika alapján). Az összehasonlíhaóság érdekében az ábrán a kormányzai előrejelzésnél is az álal használ súlyokkal számolunk. 11

12 3. A re vonakozó kölségveési előirányzaok érékelése A kormány évi kölségveési örvényjavaslaáról szepember 25-én publikál jelenésünkhöz hasonlóan az elsődleges éelek közül csak a külsőkre van a Kölségveési Tanácsnak sajá előrejelzése, a belső éelek eseében egységesen ávesszük a kormányzai előirányzaoka. Fonos ezúal is felhívni a figyelme, hogy a kölségveési éelek belső-külső széválaszásá a sajá szakmai érékíéleünk alapján árgyaljuk ebben az elemzésben, ami öbb ponon is elér a örvényjavaslaban szerepelee kormányzai állásponól. Az egyik fonos elérés, hogy a örvényerveze mellékleében közöl bonás szerin az elkülöníe állami alapok eljes összes kiadása és bevéele külső éelkén szerepel, míg az előrejelzése ermészeük szerin csoporosíja ezen elemeke. Így elemzésünk például a Munkaerőpiaci Alap kiadási oldalának nagyobb részé (közel 2/3-á) belső éelkén számolja, és csak a passzív eszközöke sorolja be külső éelnek. Ennek is köszönheő, hogy a kölségveési felelősségről szóló évi LXXV. örvény 3. (1) ponja alapján a 2011-es belső egyenlegre közöl kormányzai ervszám minegy 250 -al kisebb hiány mua, min az álalunk alkalmazo módszeran szerini belső egyenleg. 4 A külső éelek 2010 uáni előrejelzésekor legöbb eseben a szepember 25-én publikál jelenésünk 5 Kölségveési módszerani függelékében kifeje eljárásoka alkalmazuk. Alapveően ké eseben egészíeük ki 6 a echnikai kiveíésünk módszeraná: (1) Néhány éel kapcsán olyan, már elfogado jogszabályválozásoka kelle figyelembe venni és beárazni, amelyek csak 2010 uán fejik ki a haásuka, így korábbi elemzésünk még nem árgyala őke. Tipikusan ilyen ese a gyermekámogaások jogosulságának 2009 májusában örvénybe ikao szigoríása, aminek a kölségveési haása csak egy ámenei idő uán érvényesül. (2) A releváns időhorizonon haó egyedi ényezők számíási módjának leírása. Ilyen jellemzően a jelenlegi mély recesszió adóbevéelekre gyakorol elhúzódó haásainak számbavéeli módja (pl. a ársasági adónál az a kérdés, hogy milyen mérékben korrigáljuk az előrejelzésünke az elhaárol veszeségek várhaó megemelkedése mia). Ezekben az eseekben a jelen elemzésünkhöz is csaol Kölségveési módszerani függelék részleesen árgyalja a szükséges válozaásoka. Ké új, a korábbi kiadványunkban részleesen nem árgyal éelre is önálló számíási módszeran közlünk ezen alkalommal: az MNB veszeségéríésére (ami a külső éelek közé arozik), valamin a kamafüggő éelekre. Az MNB-nek adandó őkejuaás kereében a haályos szabályozás szerin mindig a kövekező évben éríi meg a kölségveés az eseleges jegybanki veszesége. Mivel 2009-re összességében nullszaldó körüli eredmény várunk, ezér a 2010-es hiányszámo 4 A 2011-es közöl külső és belső egyenlegre közöl hivaalos számíás, valamin a közponi alrendszer elsődleges egyenlegcéljának összeveéséből kiviláglik, hogy a külső egyenlegbe a kormányza belefoglala a kamabevéelek közel 74 milliárdosra prognoszizál összegé is. Ez az elszámolási mód nincs összhangban az államházarási örvény kölségveési kaegóriákra vonakozó előírásaival, amely külön csoporkén kezeli a kamajellegű éeleke. 5 Jelenés a Magyar Közársaság évi kölségveéséről szóló örvényervezeről. Leölheő: hp:// szolo_orvenyervezerol_ pdf 6 Ha eljeséggel válozalan is az meodikája, a függelék minden külső éel kapcsán elemzi a kormányzai ervszámok és az előrejelzéseink közöi eseleges különbségeke. 12

13 még nem érini ez a éel ben és 2012-ben ugyanakkor a számíásaink szerin jelenős mérékben (hozzáveőleg a GDP 0,4%-val) ronani fogja a veszeség a kölségveés egyenlegé. Előrejelzésünk összefoglalása A külső éelek eseén ehá a 2011-re és 2012-re vonakozó kölségveési előirányzaok közvelenül összeveheők a sajá számíásainkkal. Az prognózisai minden éel eseén csak a már elfogado, és az előrejelzési horizonon haályosuló jogszabályi válozásokra épülnek, vagyis ilyen érelemben isza echnikai kiveíéskén érelmezheők. A kormány ervszámai kapcsán ugyanakkor néhány eseben elképzelheőnek arjuk, hogy azok még be nem jelene inézkedések (pl. cigareák jövedéki adójának ovábbi emelése) feléeleze haásá is aralmazzák. A jegybankkal kapcsolaos elszámolások nélkül 2011-re 156 -al (a GDP közel 0,6%-ával) rosszabb egyenlege jelzünk előre a külső éelek alapján, aminek körülbelül 2/3-á a bevéeli oldal kormányzai előrejelzésekől való elmaradásai eszik ki. Ehhez adódik hozzá, hogy a kiadási oldalon öbb éelnél úllépés prognoszizálunk összesen minegy 50 milliárdos nagyságrendben. Az adó- és járulékbevéelek csoporjában a legnagyobb különbség az és a kormányzai prognózis közö a fogyaszási adóknál és az szja bevéeleknél jelenik meg. Az előbbieknél kiemelheő a regiszrációs adó kérdése, ami a 2009-es és es lefeleződése uán 2011-ől a kormány szerin hirelen visszapaan a válság elői érékére. Mivel nem áll rendelkezésre olyan nyilvános információ, amely a kormány újauó-eladásokra megfogalmazo opimisa prognózisá alá udná ámaszani, ezér nagyon magas annak a kockázaa, hogy a befolyó regiszrációs adó bevéelek öbb ízmilliárd forinal is elmaradjanak a ervezeől (ez a kockáza nagyságrendileg ugyanekkora 2012-ben is). Abszolú érékben hasonló különbség figyelheő meg a ké inézmény áfa prognózisai közö is, ami elsősorban arra vezeheő vissza, hogy a kormány 2011-ben a házarási fogyaszási kiadások álala becsül bővülésénél érdemben nagyobb üeme feléeleze a bevéelek növekedésére (részleesen lásd az I.3.1. pono a Módszerani függelékben). A ké inézmény prognózisa közöi rés el is űnik 2012-ben, amikor az áfa-bevéelek növekedési üemé a kormányza már a fogyaszási kiadások dinamikája alapján vezei ovább. Az egyes adónemeke illeően a legnagyobb abszolú különbség az szja soron alakul ki 2011-ben (közel 80 ). Fonos megjegyezni, hogy bár a ké inézmény szja prognózisai közöi különbség a eljes előrejelzési időhorizonon fennáll, ennek méréke megugrik 2011-ben. Ennek egyik leheséges oka, hogy elérően kerül beárazásra az szja sávhaár-emelés kölsége. Frissíe előjelzésünk szerin amely részleesen megalálhaó a Módszerani függelék I.4.1. részében az inézkedés önmagában 195 -os adókiesés eredményez éves szinen. Hivaalos haásvizsgálao erre a éelre ovábbra sem ismerünk. Emlíésre méló még, hogy a 2010-ben megjelenő vagyonadóra bevéeli prognózisunk közel 20 -al kisebb mindegyik évben a kormányzai előirányzanál. A fenebb felsorol főbb adóelmaradásoka részben kompenzálja, hogy a járulékbevéeleknél konziszensen (mind a Nyugdíj- és Egészségbizosíási, mind a Munkaerőpiaci Alap eseében) a kormányzai ervszámoknál öbb bevéel jelzünk előre. Az elérés öbb min felé a bruó bér- és kereseömeg alakulására vonakozó, 13

14 összességében opimisább sajá becsléseink okozzák. A fennmaradó rész forrásá a kormány módszerani publikációjának hiányában nem udjuk ponosan megíélni, a legvalószínűbb az effekiviás válozásáról alkoo elérő kép. A kiadási oldalon a legnagyobb különbség (bár ez a éel nagyságrendjéhez képes nem számoevő) a nyugdíjaknál alakul ki (a GDP öbb min 0.1%-a). Ehhez adódnak hozzá kisebb éelek, amelyek közül emlíésre méló még a áppénz soron álalunk becsül közel 10%-os kiadási úlfuás re az előrejelzésünk és a kormányzai erv közöi különbség minegy 50 -al csökken, de így is kissé meghaladja a 100 -os nagyságrende. Míg a bevéeli oldalon bár válozó szerkezeben a 2011-eshez hasonló mérékű bevéeli elmaradás jelzünk előre, addig a kiadási oldali előrejelzésünk gyakorlailag egybeesik a kormányzai ervszámmal. Fonosnak arjuk megjegyezni, hogy számíásainka újra elvégezük a kormány makrogazdasági előrejelzése alapján is. Ez eseben 2011-ben közel 100 al (a GDP 0,4 %-ával) nagyobb hiányszámo kapunk volna eredményül, ami eljes egészében a bérhez köheő adók és járulékok alakulására vezeheő vissza. Ez az eredmény úgy inerpreálhaó, hogy bár aól az évől a gazdasági akiviás dinamikájában már opimisább a kormányza, főkén a kiemel adóalapoknál apaszalhaó bázishaások mia a kölségveési számíásokban ez még csak részlegesen jelenkezik. Ugyanakkor az lászik, hogy a szepemberi jelenésünkben 2010-re közöl 122 rés már szűkülni kezd ben a makropályákból fakadó különbség gyakorlailag el is űnik a számíásokból (14 -ra zsugorodik). 14

15 2. ábláza: A közponi kormányza külső éeleinek egyenlege 2011-ben Bevéelek () előrejelzés Kölségveési irányszám Elérés () Elérés (kölségveési előirányza %-a) Gazdálkodó szervezeek befizeései 1062,5 1095,7-33,2-3,1% Társasági adó 622,8 634,9-12,1-1,9% Hielinézei járadék 10,7 13,0-2,3-21,5% Cégauóadó 20,6 34,0-13,4-65,0% Energiaelláók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0% Társas vállalkozások különadója 0,0 0,0 0,0 0,0% Egyszerűsíe vállakozói adó 187,9 191,3-3,4-1,8% Ökoadó 26,4 26,5-0,1-0,5% Bányajáradék 38,4 38,0 0,4 0,9% Jáékadó 65,0 70,4-5,4-8,4% Vám- és cukorágazai hozzájárulás beszedési kölség megéríése 10,1 7,8 2,3 22,7% Egyéb befizeések 32,1 32,4-0,3-0,9% Egyéb közponosío bevéelek 48,6 47,3 1,2 2,6% Fogyaszáshoz kapcsol adók 3422,7 3534,3-111,6-3,3% Álalános forgalmi adó 2482,7 2521,0-38,3-1,5% Jövedéki adó 897,6 932,6-35,0-3,9% Regiszrációs adó 42,4 80,7-38,3-90,5% Lakosság befizeései 1910,9 2004,5-93,6-4,9% Személyi jövedelemadó és magánszemélyek különadója 1759,5 1838,7-79,2-4,5% Adóbefizeések 6,6 5,8 0,8 11,7% Illeék befizeések 113,1 110,0 3,1 2,7% Egyes vagyonárgyak adója 31,7 50,0-18,3-57,7% Munkaerőpiaci Alap Szakképzési hozzájárulás 44,7 50,8-6,1-13,7% Rehabiliációs hozzájárulás 86,1 78,6 7,5 8,7% Egészségbizosíási- és munkaerőpiaci járulék MPA- megilleő hányada 199,3 182,7 16,6 8,3% Nemzei Kulurális Alap Jáékadó bevéel öös loóból 9,3 10,0-0,7-7,7% Kuaási és Technológiai Innovációs Alap Innovációs járulék 27,0 25,6 1,4 5,2% Nyugdíjbizosíási Alap Munkálaói és bizosíoi járulék 2344,3 2269,0 75,3 3,2% Egyéb járulékok és hozzájárulások (kedv. nyugd., GYED pénz) 120,4 125,3-4,9-4,1% Késedelmi pólék és bírság 12,0 12,6-0,5-4,5% Egészségbizosíási Alap Munkálaói és bizosíoi járulék 650,2 607,9 42,3 6,5% Egyéb járulékok és hozzájárulások 51,9 48,2 3,7 7,1% Egészségügyi hozzájárulás 40,7 45,2-4,5-11,1% Késedelmi pólék és bírság 5,3 4,1 1,2 22,8% Bevéelek összesen 9987, ,4-107,2-1,1% 15

16 Kiadások () előrejelzés Kölségveési irányszám Elérés () Elérés (kölségveési előirányza %- a) Családi ámogaások, szociális juaások 633,9 635,6-1,7-0,3% Családi ámogaások 450,5 456,0-5,5-1,2% Jövedelempóló és kiegészíő szociális ámogaások 157,3 151,5 5,8 3,7% Különféle jogcímen ado éríések 26,1 28,1-2,0-7,7% Hozzájárulás az EU kölségveéséhez 226,0 223,7 2,3 1,0% Passzív elláások 138,1 135,0 3,1 2,2% Nyugelláások 3038,2 3003,9 34,3 1,1% Egészségbizosíási Alap 251,4 239,9 11,5 4,6% Táppénz 106,9 98,3 8,6 8,0% GYED 93,2 89,1 4,1 4,4% EA egyéb pénzbeli elláásai 51,3 52,5-1,2-2,4% MNB veszeségéríés 110,5 0,0 110,5 100,0% Kiadások összesen 4398,1 4238,1 160,0 3,6% Külső éelek egyenlege 5589,1 5856,3-267,2-4,8% 16

17 3. ábláza: A közponi kormányza külső éeleinek egyenlege 2012-ben Bevéelek előrejelzés Kölségveési irányszám Elérés () Elérés (kölségveési előirányza %-a) Gazdálkodó szervezeek befizeései 1090,7 1132,2-41,5-3,8% Társasági adó 645,5 663,7-18,2-2,8% Hielinézei járadék 10,2 13,0-2,8-27,5% Cégauóadó 20,4 34,4-14,0-68,6% Energiaelláók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0% Társas vállalkozások különadója 0,0 0,0 0,0 0,0% Egyszerűsíe vállakozói adó 198,3 202,9-4,6-2,3% Ökoadó 27,7 27,2 0,5 1,9% Bányajáradék 29,6 28,5 1,1 3,7% Jáékadó 66,3 74,0-7,6-11,5% Vám- és cukorágazai hozzájárulás beszedési kölség megéríése 11,0 7,9 3,1 28,2% Egyéb befizeések 33,1 33,0 0,1 0,3% Egyéb közponosío bevéelek 48,6 47,7 0,9 1,9% Fogyaszáshoz kapcsol adók 3621,3 3685,5-64,2-1,8% Álalános forgalmi adó 2654,3 2646,2 8,1 0,3% Jövedéki adó 916,4 957,2-40,8-4,5% Regiszrációs adó 50,6 82,1-31,5-62,2% Lakosság befizeései 2015,6 2082,8-67,2-3,3% Személyi jövedelemadó és magánszemélyek különadója 1863,2 1915,0-51,8-2,8% Adóbefizeések 6,6 5,8 0,8 11,7% Illeék befizeések 114,1 112,0 2,1 1,8% Egyes vagyonárgyak adója 31,7 50,0-18,3-57,7% Munkaerőpiaci Alap Szakképzési hozzájárulás 46,7 53,8-7,2-15,3% Rehabiliációs hozzájárulás 86,1 80,0 6,2 7,2% Egészségbizosíási- és munkaerőpiaci járulék MPA- megilleő hányada 208,1 193,4 14,6 7,0% Nemzei Kulurális Alap Jáékadó bevéel öös loóból 9,1 10,0-0,9-10,4% Kuaási és Technológiai Innovációs Alap Innovációs járulék 28,4 26,8 1,6 5,6% Nyugdíjbizosíási Alap Munkálaói és bizosíoi járulék 2428,6 2398,9 29,7 1,2% Egyéb járulékok és hozzájárulások (kedv. nyugd., GYED pénz) 124,4 129,5-5,1-4,1% Késedelmi pólék és bírság 12,4 13,3-0,9-7,4% Egészségbizosíási Alap Munkálaói és bizosíoi járulék 679,0 645,6 33,4 4,9% Egyéb járulékok és hozzájárulások 53,1 49,4 3,7 6,9% Egészségügyi hozzájárulás 42,8 46,5-3,7-8,6% Késedelmi pólék és bírság 5,5 4,2 1,3 23,1% Bevéelek összesen 10451, ,0-100,3-1,0% 17

18 Kiadások előrejelzés Kölségveési irányszám Elérés () Elérés (kölségveési előirányza %-a) Családi ámogaások, szociális juaások 631,6 645,5-13,9-2,2% Családi ámogaások 446,9 462,4-15,5-3,5% Jövedelempóló és kiegészíő szociális ámogaások 159,5 154,4 5,1 3,2% Különféle jogcímen ado éríések 25,2 28,7-3,5-13,9% Hozzájárulás az EU kölségveéséhez 240,3 242,2-1,9-0,8% Passzív elláások 139,8 129,9 9,9 7,1% Nyugelláások 3112,5 3116,7-4,2-0,1% Egészségbizosíási Alap 258,4 243,5 14,9 5,8% Táppénz 111,7 101,1 10,6 9,5% GYED 91,5 88,4 3,1 3,4% EA egyéb pénzbeli elláásai 55,2 54,0 1,1 2,0% MNB veszeségéríés 100,0 0,0 100,0 100,0% Kiadások összesen 4482,6 4377,8 104,8 2,3% Külső éelek egyenlege 5969,1 6174,2-205,1-3,4% 18

19 Ha az MNB-nek a kölségveés álal megéríendő veszeségei 7 is figyelembe vesszük, akkor a 2011-es kölségveési egyenlegbecslésünk 110 -al, míg a 2012-es 100 -al (a GDP hozzáveőleg 0,4%-val) ovább romlik (részlees számíásainka lásd a Módszerani függelék II.6-os alfejezeében). Ezek az összegek eljes egészében hozzáadódnak a korábban közöl különbséghez, ugyanis a kormány középávú kölségveési ervei nem aralmaznak egyelen F-o sem veszeségéríésre. Ez implicie azzal a feléelezéssel egyenérékű, hogy a jegybank kövekező években felmerülő serilizációs veszesége legrosszabb eseben is finanszírozhaó lesz az eredményaralékból (2008 évre vonakozó mérleg szerin ennek az összege kerekíve 9,5 ). A kamaegyenlegre vonakozó prognózisunk 2011-ben még érdemben kedvezőbb a kormányzai ervszámnál, ugyanakkor 2012-ben már majdnem azonos a ké előrejelzés. A nagyobb defici előrejelzések ellenére számol kisebb adósságszolgálai erhek majdnem eljes egészében az elérő forinhozam feléelezések kövekezményei. Az álal alkalmazo hozamgörbe alapveően azér alacsonyabb a kormányzai számíásoka megalapozónál, mer időben csaknem egy hónappal később készül, mely időszak ala a forinhozamokra vonakozó várakozások érdemi mérékben csökkenek az állampapírpiacon. 4. ábláza: Összefoglaló az egyenlegmuaókról Kormány Kormány Belső éelek egyenlege -5427,5-5427,5-5698,4-5698,4 Külső éelek egyenlege 5589,1 5856,3 5969,1 6174,2 Közponi alrendszer elsődleges egyenlege 161,6 428,8* 270,7 475,7* Kamaegyenleg -965,1-1022,3-1019,9-1019,6 Önkormányzai rendszer egyenlege -135,0-135,0-120,0-120,0 Államházarás pénzforgalmi egyenlege -938,5-728,5-869,2-663,8 Államházarás egyenlege (GDP %-ban) -3,3-2,6-2,9-2,2 ESA-híd (GDP %-ban) -0,2-0,2-0,3-0,3 Maasrichi egyenleg (GDP %-ban) -3,5-2,8-3,2-2,5 Megjegyzés: A áblázaban dől beűvel szedve szerepelnek a kormányzaól válozalan formában áve ervszámok. * A kölségveési örvényjavaslaban 2011-re 502,5 és 2012-re 570,1 szerepel elsődleges öbblekén. Ezek a kormányzai ervszámok azonban már aralmazzák a kamabevéeleke is, ami nem felel meg az Áh. szabályainak, így i korrigálva szerepelnek. Részben elérő szerkezeben, de mindké árgyal évben a hivaalos deficicélnál 0,7 százalékponal rosszabb egyenlege jelzünk előre (ez nagyságrendileg 200 milliárd F-os elérés). Eredményünk úgy is érelmezheő, hogy a 2009-ben öbb részcsomagban elfogado kiadásoldali inézkedésekhez köheő öbblemegakaríások, valamin a beinduló gazdasági növekedés öbb min elégséges ahhoz, hogy a beüemeze szja- csökkenés és az MNB veszeségének köelező megéríése finanszírozhaó legyen. Ekkor azonban az egyenlegjavulás 2010-hez képes csak lényegesen kisebb mérékű lehe a jelenleg ervezenél. A kormány a középávú erveiben re a GDP arányában 1 százalékponos egyenlegjavíás 7 Erre a negaív kockázara már az auguszusban megjelen Elemzés a makrogazdasági kiláásokról és a kölségveési kockázaokról című anyagunkban is felhívuk a figyelme. 8 A részleekér lásd például a leguóbb szepemberben akualizál féléves konvergencia beszámoló. Leölheő: 19

20 vállal (2,8%-os ESA defici), amelye ovábbi 0,3%-os GDP arányos deficilefaragás kövene 2012-ben. Ennek eléréséhez a számíásaink szerin ovábbi inézkedések lesznek szükségesek, amelyeke legkésőbb a 2010 őszén, a évi kölségveési örvényjavaslaal együ specifikálni kell majd. Megjegyezzük ovábbá, hogy az alkalmazandó elszámolási szabályok ellenére hasonlóan évi örvényjavaslaban apaszalakhoz az állami vállalaok mérleg szerini eredményei 9 nem jelennek meg re a középávú ervekben. Ezen kívül az állami vállalaokkal kapcsolaos kiadások és bevéelek közö sincsenek elszámolva ezek a éelek. Ezen a soron re csupán 8,1 oszalékelvonás és közel 5,4 illeve 5,5 ámogaás van felüneve. A örvényi előírások szerin a kölségveési mérleg egyenlegében figyelembe veendő vállalai eredmények közül számíásaink szerin csak a MÁV Zr. veszesége ben 70,6, míg 2012-ben 74,9 lesz 10. Ennek kövekezében akár a GDP öbb ized százalékponjával is romolha a magyar szabályok szerini kölségveési egyenleg. Ugyanakkor ez a haás nem érvényesül az ESA-95 szerini muaókban a szűkebb szervezei lefedés mia. Az államadósság alakulása A KF v. numerikus előírásainak legfonosabb eleme az adósságszabály, ami a közponi alrendszer adósságára van meghaározva. A eljes államházarásra vonakozó bruó államadósság kiszámíásához még öbbek közö hozzá kell adni az önkormányzai szekor adósságá is, ami hozzáveőleg 5 százalékponal emeli meg a leni áblázaban közöl GDP arányos muaószámo (pl. a kormány várakozása ennek az aránynak a 2010-es érékére 79,2% a GDP arányában). 5. ábláza: A közponi alrendszer államadóssága közö (év végi érékek) Folyó árakon () GDP arányos muaó ény erv előrejelzés kormány ,5% 73,8% 71,6% 68,8% 68% kormány 74,3% 74,5% 72,5% 69,7% Megjegyzés: A közöl számok minden eseben az év végi állapoo ükrözik. Újra szerenénk felhívni a figyelme, hogy az államadósságra megfogalmazo hivaalos becslések sem aralmazzák az állami vállalaok eredményének haályos szabályok szerini elszámolásá. Megjegyzendő ovábbá, hogy az nominális GDP előrejelzése magasabb a kormányénál az egész előrejelzési horizonon (2009 hp:// ss%20repor% %20_hu.pdf 9 A évi kölségveési örvényjavasla álalános indoklás részekén fel vannak ugyan üneve az állami vállalaok 2009-es gazdálkodására vonakozó kormányzai becslések, de ezek nem kerülek be számszerűsíve a mérlegbe. 10 Technikai kiveíésünke az auguszusi kiadványunkban (Elemzés a makrogazdasági kiláásokról és a kölségveési kockázaokról) 4. fejezeében megjelen módszeran alapján készíeük el ( o.). 20

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. teljesítés %-a eredeti előirányzat I-VIII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 6 163 826,3

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I. hó

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ teljesítés %-a Eredeti előirányzat előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 967 796,5 694 474,5 6,3%

Részletesebben

Költségvetési projekció Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI

Költségvetési projekció Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI Költségvetési projekció 2014-2015 Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI Tartalom 1. A feladat 2. A módszer 3. A makró előrejelzés 4. A változatlan költségvetés feltétel 5. A költségvetési

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend

A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend dr. Bathó Ferenc főosztályvezető Pénzügyminisztérium X. Jubileumi Pénztárkonferencia, Siófok 2007. november 20. Költségvetés

Részletesebben