Piaci mikrostruktúra és likviditás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piaci mikrostruktúra és likviditás"

Átírás

1 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai, min az order flow és a bid-ask sread. Másrész röviden bemaja a erüle ké alamodelljé, a Kyle- és a Glosen Milgrom-modelleke, illeve az ezeke egységes szerkezeben árgyaló Back Barch-modell. Harmadrész bevezeés ad a bid-ask sread modellek világába. Mindhárom részben végig szem elő arjk az, hogy a iaci mikrosrkúra modelljeiben mikén jelenik meg a iaci likvidiás, és mi dhank meg a likvidiás ermészeéről a modelleken kereszül.. BEVEZETÉS Ez a anlmány a iaci mikrosrkúra elméleének az alajaival és néhány klassziks cikk iaci likvidiással kacsolaos főbb eredményeivel foglalkozik. A iaci mikrosrkúra elmélee az elmúl harminc évben rendkívül soka fejlődö. A kierjed elmélei, emiriks és kísérlei szakirodalma számos áekenő anlmány foglalja össze. Ezek közül mindenkéen meg kell emlíeni az első magyar nyelvű, a 5-ös Gereben és sai [5] MNBanlmány, amelyben a szerzők a jegybank nézőonjából végzik el a devizaárfolyamok iaci mikrosrkúra alaú megközelíésének rendszerezésé. Az angol nyelvű összefoglalások közül kiemelkedik Madhavan [], amely a szakerülee a kövekező négy szemon szerin ekini á: i) áralaklás (rice formaion), beleérve az információ árakba éülésének dinamiks folyamaá; ii) iaci srkúrák és ervezésük (marke srcre and design) az áralaklás és a kereskedési rookoll kacsolaával; iii) ranszarencia (ransarency); illeve iv) alkalmazás a énzügyek más erüleein (alicaion o oher areas of finance), éldál az eszközárazásban, a nemzeközi énzügyekben és a vállalai énzügyekben. Az elmúl években megjelen, a iaci mikrosrkúra elméleével foglalkozó könyvek közül keő emelek ki. Mareen O Hara: Marke Microsrcre Theory című könyve (O Hara [995]) kiváló és részlees összefoglalásá adja az elmélei modelleknek, míg Richard K. Lyons: The Microsrcre Aroach o Echange Raes című könyve (Lyons []) a mikrosrkúra-elmélenek a devizaárfolyamokra vonakozó alkalmazásán kívül bemaja a szakerülehez kacsolódó alafogalmaka, a iaci mikrosrkúra elmélei modelljei és a szakerüle legfonosabb emiriks eredményei. A anlmány a szerzőnek a Bdaesi Corvins Egyeem Közgazdaságani Dokori Iskolájára benyújo PhDérekezésének az egyik fejezee alaján készül. A szerző köszöneel arozik Makara Tamásnak, amiér felhíva figyelmé a szakerülere, Berlinger Edinának az öszönzésér és Michalezky Györgynek a szakirodalom feldolgozásában nyújo segíségéér.

2 54 HITELINTÉZETI SZEMLE Lyons e szakerüle iráni érdeklődésé személyes élmény kelee fel a kilencvenes évek elején. Egy devizakereskedő barájá megláogava, azzal szembesül, hogy a gyakorlai szakemberek a devizakereskedésben nagyon rikán veszik számíásba azoka a jellemzően makroökonómiai ényezőke, amelyekkel a fndamenális devizaárfolyam-modellek a devizaárfolyamok alaklásá magyarázzák. Nem alkalmazák a srkrális modellekben domináns inflációs rááka, sem a kamaláb-különbözee, sem a folyó fizeési mérleg egyenlegeke, sem edig a modernebb, őkeiaci megközelíés (moneáris és orfólió alaú) meghaározó válozói. Sajá aaszalaa melle akadémiai oldalról is erős imlzs ére, amikor Meese és Rogoff 983-ban blikál cikkében (Meese és Rogoff [983]) bemaa, hogy a devizaárfolyamok eszközalaú modelljeinek (asse aroach) magyarázó ereje még a nagyobb devizák eseében is gyakorlailag nlla, ami később számos anlmány is aláámaszo. Ez a haás olyannyira meghaározó vol, hogy 5-ben Marin D. D. Evansszel közös cikkükben megisméelék az addigra,,benchmarkká váló Meese Rogoff vizsgálao, és a hagyományos makromodell melle egy mikrosrkúra-alaú modellel is összeveeék a vélelen bolyongás (Evans és Lyons [5]). A vizsgála eredménye szerin a mikromodell a havi devizaárfolyamok válozásának varianciájából 6 százaléko megmagyaráz, amivel úleljesíi a makromodell, ső emiriksan olyan jól eljesí, ahogyan egyelen más modell sem... A mikrosrkúra-elméle definíciója Nézzük, hogyan definiálja O Hara a iaci mikrosrkúra-elmélee és Lyons a mikrosrkúra-megközelíés!,,marke microsrcre is he sdy of he rocess and ocomes of e-changing asses nder elici rading rles. While mch of economics absracs from he mechanics of rading, he microsrcre lierare analyzes how secifi c rading mechanisms affec he rice formaion rocess. 3,,For me, he microsrcre aroach is no js a rich se of ools for addressing he isses, b also a way of framing hose isses. 4 Lyons könyvében az alábbi három felevés emeli ki min a szakerülere leginkább jellemző:. Információ: van olyan információ, amelyik nem nyilvános.. Piaci szerelők: a iaci szerelők különböznek, és ez ha az árakra. 3. Inézmények: a kereskedési rendszerek különbözőek, ami szinén ha az árakra. Lásd a MEESE és ROGOFF [983] kivonao:,,this sdy comares he o-of samle forecasing accracy of varios srcral and ime series echange rae models. We fi nd ha a random walk model erforms as well as any esimaed model a one o welve monh horizons for he dollar/ond, dollar/mark, dollar/yen and radeweighed dollar echange raes. The candidae srcral models inclde he fl eible-rice (Frenkel Bilson) and sicky-rice (Dornbsch Frankel) moneary models, and a sicky-rice model which incororaes he crren accon (Hooer Moron). The srcral models erform oorly desie ha we base heir forecass on acal realized vales of fre elanaory variables. 3 Lásd O HARA [995],. o. 4 Lásd LYONS [], i. o.

3 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 54 Ha a makromodellekkel hasonlíjk össze a mikromodelleke, akkor Lyons szerin az a ké válozó, amelyik a leginkább meghaározó, az order fl ow és a bid-ask sread... Order flow és bid-ask sread Az order fl ow a közgazdaságan egyik legfonosabb fogalmával, a mennyiséggel (qaniy) rokon, de nem azonos azzal. Az order flow előjeles kereskede mennyiség (ransacion volme ha is signed). Ha egy iaci szerelő el szerene adni részvény, és ez egy árjegyző megveszi, akkor az order flow előjele negaív lesz. Az előjel meghaározásánál az számí, hogy a kezdeményező fél mi szerene enni az eszközzel. Ennek megfelelően, ha venni szerene, akkor oziív lesz az order flow. Ha a kezdeményeze ranzakcióka összegezzük, akkor megkajk a neó order flow-, ami lehe neó eladási nyomás (negaív order flow) vagy neó véeli nyomás (oziív order flow). Hogyan djk azonosíani az order flow- egy olyan iacon, ahol nincs árjegyző? Mekkora az order flow egy ajánlavezérel iacon (order-driven marke)? Az ajánlavezérel iacon adhaó limimegbízás (limi order), ami rögzíe árú megbízás jelen, és akkor eljesül, ha valaki később gyanezen az áron ellenées irányú ügylee szerene köni. A limiáras megbízások összességéből éül fel az ajánlai könyv. Az ilyen iacon adhaó iaci áras megbízás (marke order) is, ami az ajánlai könyvben szerelő, legjobb ellenées irányú megbízásának árfolyamán fog eljesülni. Az order flow nagysága könnyen kiolvashaó a ranzakcióból, hiszen a kereskede menynyiség megadja; az előjele edig úgy haározhaó meg, ha megnézzük, hogy a ranzakció ki kezdeményeze. Láhaó, hogy egy limiáras megbízás és egy iaci áras megbízás árosíásakor a limimegbízás a asszív fél, a iaci áras edig az akív fél, ezér az order flow előjelének megállaíásakor a iaci áras megbízás iránya fog döneni: ha véel vol, akkor oziív, ha eladás, akkor negaív. Az order flow azér kiemel fonosságú a mikrosrkúra-elméleben, mer minden modellben szeree jászik. Az order flow része egyfaja ranszmissziós mechanizmsnak, mégedig annak a folyamanak, ahogy az információ beéül az árba. Azok a iaci szerelők kezdeményezik a kereskedés és így generálják az order flow-, akik feldolgozzák a információ. Az. ábra Lyons [] alaján az információfeldolgozás léései aralmazza.. ábra Az információ feldolgozásának ké léése (Richard K. Lyons szerin) Forrás: LyonsBook

4 54 HITELINTÉZETI SZEMLE Az első léésben a iaci szerelők egy része feldolgozza az információ, és ennek az alaján kereskedés kezdeményez. A második léésben az árjegyző szembesül az order flow-val, és ez feldolgozva, új ára jegyez. A folyamao ké ényező bonyolíja: egyrész az informál iaci szerelőkön kívül információval nem rendelkező kereskedők is adnak megbízás, és az order flow ez a keő együ aralmazza, valamin az árjegyzőhöz közvelenül is jha információ. A sandard mikrosrkúra-modellekben az árjegyző csak az order flow-n kereszül j információhoz, ami úl erős feléelnek űnhe, kivéve, ha felesszük, hogy nyilvánosan nem elérheő információról van szó. A másik válozó a bid-ask sread, ami Lyons szerin meghaározó szeree jászik a mikrosrkúra-elméleben, mer ellenében más hasonlóan fonos válozókkal mérheő, és különösen fonos a iaci szerelők számára, akik a ranzakciós kölségeike szerenék kordában arani. A harmadik oka, amiér a bid-ask sread kiemel figyelme kao, leginkább örénei. A szakerüle kialaklásakor az egyik fő kérdés az vol, hogy a keresle-kínála egyensúlyának kialaklásakor a walrasi akciós algorims helye milyen mechanizms működik a gyakorlaban, és az vajon befolyásolja-e a kialakló ára..3. A walrasi akció A walrasi akció olyan abszrakció, amely annak a megérésé segíi, hogy az árak hogyan állnak be a iaciszíó szinre, azaz oda, ahol egyensúlyba kerülnek, és a keresle megegyezik a kínálaal. A walrasi kikiáló összegyűji az előzees megbízásoka, majd ezek alaján meghaározza a iaciszíó ára, amin azán minden ranzakció eljesül. A valóságban azonban ez sosem így örénik. Valójában nem csak a énzügyi iacokon mindig van valaki, aki kezdeményezi a ranzakció, a másik fél edig árjegyzőkén kielégíi ez az igény, egészen addig, amíg be nem áll az új ár, azaz amíg a iaci szerelők kereskedni akarnak. A walrasi mechanizmssal szemben i nemcsak az (új) egyensúlyi áron van ranzakció. Ezek a ranzakciók azér nem egyensúlyalanságban köö ügyleek, mer az árjegyző számára éen rendelkezésre álló információ alaján ezek a ranzakciók mind az egyensúlyi áron örének meg. Így ezek az ügyleek az árjegyző szemonjából racionálisak. A iaci mikrosrkúra-elméle sandard modelljei ez a viselkedés akarák modellezni, és ezekkel a modellekkel sikerül az egyelen egyensúlyi ár szigorúbb felevéséől eljni olyan modellekhez, amelyek jóval inkább megközelíik a valóságo; az áralaklás folyamaára vonakozóan nem élek olyan szigorú felevésekkel, és a véeli és eladási árak léére is a ranzakciós kölségeken úlmenő magyarázao dak alálni. A sreade magyarázó elméleek azóa is a mikrosrkúra-elméle egyik de csak egyik fonos ága..4. A forró krmli A feniekben láhak, hogy a mikrosrkúra-elméle egyik fókszonja az áralaklás folyamaa. A kezdei modellek kifejezeen erre koncenrálak, de a későbbiekben is lényeges szeree jászo ez a szemon. A kövekező erüle a devizaiacok forgalmának magyarázaa, ahol a szakerüle emiriks irodalma jelenős eredményeke ér el a kilencvenes

5 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 543 években. 5 A devizaiacok a forgalma ekinve messze kiemelkednek a öbbi énzügyi iac közül. 6 Mi magyarázza ez a haalmas forgalma? A mikrosrkúra-elméle szerin a,,forró krmli (ho oao) jelenség lehe a forgalom mögö. Tegyük föl, hogy egy ügyfél megbízás ad ado mennyiségű deviza eladására, ami az egyik árjegyző meg is vesz. Ezzel az árjegyző sajá számláján a szándékolnál magasabb szinre nő az ado deviza ozíciója. Eől az árjegyző már szerene megszabadlni, ezér eladási ranzakció kezdeményez. Szerencsés eseben alál egy másik ügyfele, aki venni szerene a devizából, máskülönben megkezdődik a,,forró krmli jáék. Másik árjegyzőkől kér árjegyzés (véeli és eladási árfolyamo), majd elad annyi a felesleges készleéből, amennyi d. Ekkor a öbbi árjegyző készlee emelkedik a kívánaos szin fölé, ezér folyaják a jáéko addig, amíg véeli szándékú ügyfelek fel nem szívják az ado mennyisége (vagy megfelelő részé), és minden árjegyző készlee a kívánaos szinre áll be. A feni folyamaból lászik, hogy egy ügyfélmegbízás az érékének a sokszorosá kievő forgalma kées generálni a devizaiacokon. A haalmas forgalom oká korábban a seklációban láák, a forró krmli haás viszon az árjegyzők kockázakezelési evékenységére vezei vissza, hiszen készleük szinjének oimalizálása erre al. A nagy forgalom abból a szemonból is lényeges, hogy milyen információaralma lajdonínk az order flow-nak, hiszen az order flow információaralma aól is függ, hogy mi idézi elő az order flow-.. A PIACI MIKROSTRUKTÚRA ELMÉLETÉNEK IRODALMA O Hara [995] a iacok és a iacvezeő evékenységének bemaása án az alábbi részerüleekre oszva maja be a iaci mikrosrkúra elméleének a szakirodalmá: készleezési modellek (invenory models), információalaú modellek (informaion-based models), oimalizáló kereskedők (sraegic rader models: informed raders, ninformed raders), információ és áralaklás (informaion and he rice rocess), iaci sabiliás (marke viabiliy and sabiliy), likvidiás és a iacok közi kacsolaok (liqidiy and he relaionshi beween markes), iacok eljesíménye (isses in marke eformance). A iaci mikrosrkúra elméleének devizaiaci alkalmazhaóságá jegybanki szemmel vizsgáló anlmány, Gereben és sai [5] ké nagy csooro különböze meg:. Információs modellek Ezek a modellek az éelezik fel, hogy a iaci szerelők információjka ekinve heerogének, azaz vannak a iacon olyan szerelők, amelyek jobban informálak (éldál bennfenesek), min a öbbiek. Ők azér szerenének egy ado áron kereskedni, mer dják, hogy az eszköz ennél öbbe (vagy é kevesebbe) ér. Az álalk 5 Lásd LYONS []. 6 Nai,5 billió USD. Forrás: LYONS [], 3. o.

6 544 HITELINTÉZETI SZEMLE generál order flow információ hordoz. Az árjegyző dja, hogy vannak informál kereskedők, de nem kées azonosíani őke, ezér úgy jegyez egyes modellekben bid-ask ára, hogy az informál kereskedők ranzakcióin elszenvede veszesége komenzálja a nem informál (likvidiási) kereskedők ranzakcióin. Ezekben a modellekben az információ az order flow-n kereszül mozgaja az árfolyamo, és azon kereszül éül be az árba.. Készleezési modellek A készleezési modellek kiindlási alajá a forró krmli jáékon kereszül könynyű megéreni. Az árjegyzők ado nagyságú készlee szándékoznak arani, ezér a véeli és eladási áraka úgy igyekeznek alakíani, hogy az ügyfélmegbízásokból eredő öbble elűnjön, azaz a likvidiási sokk án a ozíciójk visszaérjen az eredei szinre. Láhaó, hogy ebben a kereben az árjegyzők kereskedése nem seklációs célú, hanem a kockázakezelés része, és a sread kialaklásá és nagyságá nem az információs aszimmeria, hanem a készle haározza meg. Bármelyik csoorosíás vesszük is alal, a modellek nagy része nem sorolhaó iszán egyik vagy másik kaegóriába, mer rendszerin öbb jelensége is kéesek megragadni. A kövekező részekben Kyle [985], Glosen és Milgrom [985] alamodelljei, az ezeke egységes modellben bemaó Back és Barch [4], valamin a Glosen Milgrom modell egyik ovábbfejleszésé (Das [5]) majk be. Végezeül röviden megismerkedünk a bid-ask modellekkel. 3. A KYLE-MODELL A iaci mikrosrkúra-elméle mára klasszikssá vál cikkében Kyle [985] olyan modell éí fel, amelyben a szakerüle alaveő kérdéseire keresi a válasz. Milyen gyorsan éül be a iaci árakba az alaermékre vonakozó magáninformáció? Mennyi ér a magáninformáció? Hogyan ha a likvidiási kereskedés (noise rading) az árak volailiására? Mi haározza meg a seklaív iac likvidiásá? 3.. A likvidiás fogalma A bevezeésben definiálja a likvidiás álala vizsgálni kíván dimenziói:. Szorosság (ighness): Mekkora annak a kölsége, ha ozíciónka rövid idő ala szerenénk megforgani? Máskéen megfogalmazva: mekkora annak a kölsége, ha egyszerre veszünk, és el is adnk? Mélység (deh): Mekkora nagyságú order flow kées az ára ado egységgel megválozani? 3. Rgalmasság (resiliency): Mekkora sebességgel ér vissza az ár egy vélelen sokk án? Kyle idézi Fisher Black likvidiásdefiníciójá: A likvid iac folyonos iac, azaz majdnem minden mennyiséggel lehe azonnal kereskedni, és haékony iac, ehá kis mennyi-

7 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 545 séggel a jelenlegi iaci áron rövid idő ala, nagy mennyiséggel álagosan a jelenlegi iaci áron hosszabb idő ala lehe kereskedni. 7 Kyle a dimenzióka összefoglalva megállaíja, a Black-féle likvid iac majdnem végelenül szoros (igh), nem végelenül mély (dee) és elég rgalmas (resilien) ahhoz, hogy az ár a fndamenális érékhez arson. 3.. A modell leírása Kyle a iaci kereskedés akciók sorozaakén fogja fel. Egyelen akció során egy kockázaos eszköz cserélnek egy kockázamenesre, azaz egyszerűsíve, részvény adnak el és vesznek meg. A iacon három szerelő van: a iacvezeő (marke maker), aki (Berrandféle) versenyzői iacon evékenykedik, az informál kereskedő (insider) és a likvidiási kereskedő (noise rader). A iacvezeő és a likvidiási kereskedő ismeri a részvény jövőbeli (e os likvidációs) érékére vonakozó valószínűségeloszlás. Kyle feleszi, hogy ez normális eloszlás köve. Az informál kereskedő öbbleinformációval rendelkezik a részvény érékéről, ami a modell legegyszerűbb válozaában úgy jelenik meg, hogy onosan ismeri a jövőbeli éréké. Az informál kereskedő célja az, hogy a öbbleinformáció birokában kereskedésével minél nagyobb rofio érjen el. A likvidiási kereskedő kereskedése vélelenszerű, a modellben ez nlla várhaó érékű normális eloszlás szerin alakl. Egyelen akció során i) az első léésben az informál kereskedő és a likvidiáskereskedő egyszerre meghaározza, hogy mekkora mennyiséggel szerene kereskedni; ii) második léésben a iacvezeő megállaíja a iaciszíó ára. Az első léés során az informál kereskedő dönésé az álala eladni vagy venni kíván mennyiségről a múlbeli áraka, kereskede mennyiségeke és a öbbleinformációjá figyelembe véve hozza meg. A likvidiási kereskedő ajánlaa vélelenszerű, és függelen mind az informál kereskedő jelenbeli evékenységéől, mind a sajá múlbeli evékenységéől. A iacvezeő nem dja megkülönbözeni a ké másik iaci szerelő ajánlaá, hanem csak az együes (neó) ajánlaal, az order flow-val szembesül. Annyi d, hogy a iacon van informál kereskedő, és hogy a likvidiási kereskedő ajánlaának várhaó éréke nlla, ezér az order flow előjeléből és méreéből kövekeze arra, hogy a részvény jövőbeli várhaó érékére vonakozó várakozása mennyire helyes. Ha a neó ajánla véel (eladás), akkor a részvény érékesebb (kevésbé érékes), min korábban gondola, ezér magasabb (alacsonyabb) ára fog jegyezni, min korábban. Így végül az order flow mozgaja az árfolyamo. Továbbá feleszi, hogy az informál kereskedő és a iacvezeő is kockázasemleges, és mindkeő a várhaó rofijá maimalizálja. A iacvezeő gyanakkor versenyzői iacon evékenykedik, ehá várhaó rofija nlla lesz. Ebből adódik: úgy haározza meg a iaciszíó áraka, hogy azok egyenlők legyenek a kockázaos eszköz feléeles várhaó érékével, ahol a feléel a iacvezeő információs halmaza. Nézzünk meg egyelen akció formálisan is! 7 KYLE [985] idézi Fisher Blacknak a likvidiásra ado, iniív definíciójá (in: Towards a Flly Aomaed Echange, Par I., Financial Analyss Jornal, 7 (97), o.).

8 546 HITELINTÉZETI SZEMLE 3.3. Egyelen akció A leírás Kyle [985] jelölései kövei. Jelölje ν ~ a részvény jövőbeli éréké, és legyen ν~ ~ N(, ); ~ a likvidiási kereskedő ajánlaá, ~ ~N(, ) ~ az informál kereskedő ajánlaá és ~ a kockázaos eszköz árá jelöli. Az akció első léésében az eogén módon ado ν ~ alaján az informál kereskedő meghaározza ajánlaának nagyságá: ~ X ( ν ~ ), miközben a likvidiási kereskedő szinén megadja ajánlaá, ~ -. Láhaó, hogy az informál kereskedő ajánlaa nem függ ~ -ől, ehá iaci megbízásnak (marke order) ekinheő. Az akció második léésében a iacvezeő az order flow ismereében meghaározza az ára, ami megiszíja a iaco: ~ P( ~ ~ ). Mivel a kialakló ár függ X-ől és P-ől, ~ ~ (X,P), ezér az informál kereskedő rofija, (ν ~ ~ ) ~ is függ ezekől, így végül π π (X,P). Kyle a iaci egyensúly olyan X és P árkén definiálja, melyek elege esznek az alábbi ké feléelnek: E{ ~ X P v~ v E{ ~ ' X P v~ ' π (, ) } π (, ) v}, X, v ~ ( X, P) E{ v ~ ~ ~ } Az első feléel az informál kereskedő rofimaimalizálásá maja, a második az maja, hogy a versenyzői iacon evékenykedő iacvezeő rofija nlla lesz. Kyle bebizonyíja, hogy a modellben léezik olyan egyérelmű egyensúly, amiben X és P lineáris függvények. Ekkor () () X ( v ~ ) β ( v ~ ), P ( ~ ~ ) ( ~ ~ ), (3) (4) ahol / β és /. Láhaó, hogy β A bizonyíás Feleük, hogy ν ~ ~ N(, ), ~ ~N(, )valamin ~ X ( ν ~ ), ~ P( ~ ~ ). Tegyük fel ovábbá, hogy léeznek α, β, μ és együhaók, melyekre ~ α β ν ~ és ~ μ ( ~ ~ ). Mivel a iacvezeő az ára úgy haározza meg, hogy várhaó rofija nlla legyen, ezér ([ v ~ P( ~ ~ ) ] v~ v) ( v μ E ) v μ μ, azaz β, α. (5)

9 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 547 Mi dnk ~ -ről? (6). Mivel (7) ezér (8) (9) Az egyensúly Mi dnk ~ -ről, az árról min valószínűségi válozóról? () ~ ) ~ ( ~ ~ v E [ ] )) ( ~ ~ ) ( ~ ~ ( ~ ~ ) ( ~ ~ ) ~ ( ~, E E Var v Cov ( ~ ) ~ ) ( ~, ~ ) ~ ~, ( β β v Var v Cov v Cov 4 ( ~ ) ( ~ ) ~ ) ~ ( Var Var Var β μ β μβ β α ( ~ ) ( ~ ) ~ ) ( ~ v E E E ), ( ~ ) ( ~ ~ ) ( E E β μβ μ μ μ μ μ μ ) ( ~ ~ 4 ~ ) ( ~ ~ μ [ ] ) ( ) ( ~ U V U X β ) ( ) ( U V U V [ ] ) ( U V U V U V ~, N.

10 548 HITELINTÉZETI SZEMLE Mi dnk az informál kereskedő rofijáról? Mivel (5)-ből kijö, hogy ~ (ν ~ μ)/, ezér az informál kereskedő feléeles és feléel nélküli rofija: ~ ~ ~ ( ~ ) ( ~ v μ v μ v μ E ( Π v ) v μ ) 4 ( ~ ) 4 v ( v ~ ) ( v ~ ) 4 () E ( v ~ ) Var( v ~ ) ( Π) E ( ). () Milyen lajdonságokkal bír az egyensúly? Láhaó, hogy X-e és P- ezeke jáékelmélei szemonból reakcófüggvényeknek is ekinhejük és haározza meg. Legyen Var(ν ~ ~ ), ami a részvény jövőbeli érékének feléeles varianciája, ahol a feléel az akcióban meghaározódó ár. Kiszámíhaó, hogy ( ~ ~ ) ( ~ [ ( ~ ~, ) ] [ ( ~ Var v Var v ) Cov v Var )] (3) ( ) ( ), hiszen Cov( v~, ~ ) Cov( v ~, ( ~ ~ )) ( ~, ~ ) ( ~ Cov v βvar v ) (4) és [ ] [ ] ( ~ ( ~ ( ~ Var ) Var ) Var ) β Var( v ~ ) Var( ~ ) (5). 4 4 A (3)-as egyenleből lászik, hogy /, ehá az első akció végére a részvény jövőbeli érékének bizonyalansága a felére csökken. Ugyancsak kijelenhejük, hogy egyelen akció során az informál kereskedő öbbleinformációjának a fele éül be az árba. Az árak volailiása nem függ a likvidiási kereskedő evékenységének szinjéől, -ől. Ebben a modellben a iac mélységé, azaz az a mennyisége, amely a iaci ár egy egységgel való elmozdíásához szükséges, / adja meg. Láhaó, hogy i a iac mélysége arányos a likvidiási kereskedés mennyiségének és az informál kereskedő várhaó információjának arányá-

11 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 549 val. Az informál kereskedő maimalizál rofija arányos a iac mélységével. 8 Az informál kereskedő feléel nélküli várhaó rofija arányos ν ~ és ~ és varianciájával Sorozaos akciók Kyle cikkében egyelen akció egyensúlyának meghaározása án hasonló számíásoka végez el sorozaos akciókra az alábbi kiegészíő felevésekkel: N db akció, ~ < < K < N, () Brown-mozgás köve, varianciája, ~ ~ n ( n ), Δ ~ n ~ n ~ n ~ N(, Δ n ) a likvidiási kereskedő álal kereskede mennyiség, ahol Δn n n v ~ ~ N( függelen a ~ o, ) () folyamaól, ~ (n) az informál kereskedő aggregál ozíciója n -ben, Δ ~ ~ ~ n n n az informál kereskedő álal n -ben kereskede mennyiség, ~ a iaciszíó ár n -ben. Az információhalmaz megválozik, az informál kereskedő ismeri a korábbi áraka is, a iacvezeő ismeri a korábbi kereskede mennyiségeke, ezér i) ~ ( ~ ~ ~ n X n, K, n, v ) ; ii) ~ ( ~ ~ ~ ~ n Pn, K, n n). Ebből az informál kereskedő kikövekezehei a múlbeli Δ ~ -eke és a iacvezeő n kikövekezehei a múlbeli ~ -eke. X(X, X ) és P(P P ) a kereskedési sraégia és az árazási szabály függvények vekorai. n N N N π ~ n v ~ ~ ( ~ k a rofifüggvény, ~, k n ) ~ (, P k n n X ), ~ ~ (, P n n X ) és π ~ ~ (, P n π n X ). Az egyensúly lajdonságai vizsgálva, Kyle kijeleni, hogy ebben a modellben az árak maringálfolyamao alkonak, amelyeknek a volailiása ükrözi az a sebessége, amivel az információ beéül az árba; lineáris egyensúlyban az árválozások függelenek és nlla várhaó érékű normális eloszlás kövenek. Mindez azér különösen izgalmas, mer egy olyan iac, amelyen öbbleinformációval rendelkező szerelő is van, nem felel meg azoknak a szokásos versenyzői feléelezéseknek, amelyekből az árválozásokra vonakozó függelensége, normaliás és az árválozások folyamaára vonakozó maringállajdonságo szokás megkani. A sorozaos akció egyensúlyának meghaározása án a legérdekesebbek az informál kereskedő kereskedésének inenziásá időben maó β n, a iac mélységének lefásá megjeleníő n és az információ árakba való beéülésé ükröző n sorozaok. Ezeke megvizsgálva, az alábbiaka jelenhejük ki: v ( ~ v ) 8 KYLE [985]-ben jön ki, míg az én eredményem () alaján. Ennek a kövekezeések szemonjából nincs különösebb 4 4 jelenősége.

12 55 HITELINTÉZETI SZEMLE n maja az az információ, ami az informál kereskedő öbbleinformációjából még nem éül be az árba. Ez a soroza időben monoon csökkenő. Bár az N. akció án még N >, de elég kicsi. A növekvő zaj ( ) arányosan növeli a iac mélységé és az informál υ kereskedő rofijá, gyanakkor válozalanl hagyja az árak információaralmá. Ha az / informál kereskedő kezdei információaralma, Ν nő, akkor a iac mélysége arányosan csökken, a bennfenes rofija edig arányosan nő, mer ez a rofi arányos ( n υ )/ -vel Folyonos akciók A sorozaos akcióka köveő részben Kyle folyonos modellben vizsgálja meg az egyensúly lajdonságai. A folyonos modellben az alábbi alaegyenleeke vezei be: dπ ( ) [ v ( ) d( ) ] d( ) [ v ( ) ] d( ), d( ) β ( ) [ v ( ) ] d, (6) d ( ) ( ) [ d( ) d( ) ] A legrelevánsabb kérdés i is az, hogy n és n időben hogyan alakl. A diszkré modellekben már megismer araméerekre folyonos eseben a kövekezőke kaja: / ( ) ( ), ) ( ), (7) ( / ( ) β ( ), ( ) Az analiiks eredményeke megvizsgálva, az alábbiaka lehe elmondani: láhaó, hogy () konsans, azaz a iac mélysége állandó, ezér az árak volailiása konsans, és az információ állandó sebességgel, fokozaosan éül be az árakba. Mivel () 9, ezér a kereskedés végére az informál kereskedő minden magáninformációja beéül az árakba. A vélelen válozók normaliása és a iaci haékonyság felevéséből adódó maringál lajdonság mia az ár Brown-mozgás végez varianciával. Az informál kereskedő dja, hogy az ár végül a ~ ν likvidációs érékhez ar, de a iacvezeő, aki nem ismeri ~ ν -, úgy észleli, hogy az árválozásoknak nincs drifjük. Az árak volailiásá a likvidiási kereskedő haározza meg, így az informál kereskedő kereskedése kicsinek ekinheő. Az ár konvergenciájá mégis az informál kereskedő haározza meg, gyanis az ő kereskede mennyiségei közö oziív / korreláció van. Az informál kereskedő várhaó rofija ( ) megegyezik a likvidiási kereskedő várhaó veszeségével, és é dlája, min az egyszeri akció eseében A diszkré és a folyonos modell egyensúlyának összeveése Noha konsans és melle a sorozaos akciós egyensúly ar a folyonos akciós egyensúlyhoz, a ké modell likvidiási lajdonságai nem azonosak. Az alábbiakban a likvidiás Kyle álal kiemel dimenziói menén vejük össze a modelleke. 9 A folyonos modellben a kereskedési idő a kezdő időonól -ig ar, [,].

13 . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 55 Szorosság Míg a folyonos akciós egyensúlyban a iac végelenül szoros, azaz a ozíció akár ingyen is meg lehe forgani gyorsan, addig a sorozaos akció eseén a iac nem végelenül szoros, és a ozíció megforgaásának kölsége annál nagyobb, minél rövidebb idő ala akarja a befekeő megenni. Mélység A folyonos akciós egyensúlyban a iac mélysége állandó, míg a sorozaos akció eseén a iac mélysége nem konsans. A iaci mélység arányos a likvidiási kereskedés nagyságával, és fordíoan arányos az árba még nem beéül magáninformáció mennyiségével. Rgalmasság A iac rgalmasságá mindké modellben az informál kereskedő haározza meg. A folyonos akciós egyensúlyban a rgalmasság (β()) és a kereskedés végén a iac végelenül rgalmas lesz (β(), τ ). Továbbá a mélység és a rgalmasság a modellben az informál kereskedő és a likvidiási kereskedő lééből fakad. Ebből világos, hogy a folyonos akciós egyensúlyban a iac likvidiása megfelel a Black álal megado kriérimoknak. A Kyle-modell érdeme, hogy mindezeke a lajdonságoka maimalizáló viselkedés feléelező modellből vezee le, valamin hogy az informál kereskedő racionális feléelezésekkel él a iac szorosságára, mélységére és rgalmasságára nézve Végső kövekezeések, a modell jelenősége A modell megmaja: Az árválozásoka a kereskede mennyiségek függvényében modellezni nem inkonziszens az árválozások új információ függvényében való modellezésével. Az informál kereskedő monoolhelyzee nem gáolja meg, hogy a iac közees érelemben véve haékony legyen. Az árak állandó volailiásához nem kell, hogy az információ folyamaosan kelekezzék, az egyszeri információs öbble is fokozaosan éül bele az árba. A haékony és súrlódásmenes iac likvidiási lajdonságai levezeheők információs aszimmeriáció eseén. A sorozaos akció diszkré modellje konvergál a folyonos modellhez. A modell némileg más szemonú, jáékelmélei megközelíésben ír magyar nyelvű ismereése megalálhaó a Gereben és sai [5]-ben is. 4. A GLOSTEN MILGROM-MODELL Glosen és Milgrom [985] olyan formális modell állí fel, amely a konraszelekció (adverse selecion) léével magyarázza a sread lérejöé. Vizsgálják a sread nagyságá meghaározó ényezőke, az árak információaralmának időbeli alaklásá és a sread dinamiks

14 55 HITELINTÉZETI SZEMLE viselkedésé. Megmaják, hogy a iacon megfigyelheő, realizál hozam meghaladja az a hozamo, ami a öbbleinformációval nem rendelkező kereskedők realizálnak. 4.. A modell leírása A bid-ask sreade magyarázó, korábbi megközelíések arra koncenrálnak, hogy a secialisának készlee kell fennarania, és ez hogyan befolyásolja a sread nagyságá. Ez a cikk az maja meg, hogy a sread iszán információs aszimmeriából is származha, és akkor is fellé, ha nincsenek ranzakciós kölségek, és a secialisa rofijá a verseny nllára szoríja. Az alaöle az, hogy a secialisa konraszelekciós (adverse selecion) roblémával szembesül, hiszen az a iaci szerelő, aki a secialisa álal jegyze véeli vagy eladási árfolyamon kereskedni szerene vele, dha valami, ami a secialisa nem d. Ő ezeke a iaci szerelőke nem dja széválaszani, ezér úgy kereskedik, hogy az informál kereskedők (informed raders) az egyszerűség kedvéér: bennfenesek kereskedésén elszenvede veszeségé a nem informál (ninformed), avagy likvidiási kereskedőkön egyenlíi ki. A secialisa ebből a célból hozza lére a bid-ask sreade. A cikk az árak és a sread dinamiks viselkedésére összonosí. A modellben szereel egy kockázasemleges secialisa, akinek nincsenek ranzakciós kölségei, és várhaó rofija nlla. A modell az informál kereskedő információs előnyének rövid ávú haásai vizsgálja. Éen a rövid áv mia nincs benne diszkonálás, a fő kérdés, hogy az információ hogyan dolgozza fel a iac, hogyan éül be az árakba és hogyan ha a sreadre. Az árak alaklása közees haékonyságo ma, ső egy kevéssel öbb információ is aralmazha, min ami nyilvánosan elérheő vol (amivel a secialisa rendelkeze, amikor meghaároza az áraka). 4.. A modell formális vázlaa A secialisa meghaározza a véeli és eladási árfolyamoka, amiken részvény hajlandó venni és eladni. A kereskedők ké csoorra oszhaók: informál és likvidiási kereskedők halmazára, és a secialisa nem kées őke egymásól megkülönbözeni. A kereskedés menee során a secialisa egyszerre csak egyelen kereskedővel alálkozik, aki az akális bid és ask árfolyamok megismerése án eldöni, hogy szerene-e kereskedni, és venni vagy eladni szerene. A kereskede mennyiség mindig egyelen részvény. Az adásvéel megöréne án a secialisa megválozahaja az árjegyzésé. Tegyük föl, hogy a részvény éréke V, véges szórású valószínűségi válozó (V, Var(V)< ), ami a jövőbeli T időonban fog realizálódni. A modell minden szerelője kockázasemleges, és az darabból álló orfóliójá a ρvc hasznossági függvény segíségével érékeli, ahol V a részvény éréke és c a szerelő fogyaszása. Az alacsony ρ-val rendelkező iaci szerelő a jelenbeli fogyaszás jobban referálja a részvénybirokláshoz Az egyelen részvényre vonakozó megköés elsőre erősnek űnik, hiszen ezzel kizárják, hogy a venni vagy eladni szándékozo mennyiség függvényében differenciáljon a secialisa. A kereskedők érkezésének folyamaára (arrival rocess) e feléelezés hiánya viszon némileg elfogadhaóbbá eszi ez a megköés a szerzők szerin.

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

a PIACI LIKVIDITÁS HATÁSA A VÁLLALATOKRA

a PIACI LIKVIDITÁS HATÁSA A VÁLLALATOKRA MICHALETZKY Márton a PIACI LIKVIDITÁS HATÁSA A VÁLLALATOKRA A 2007-ben kezdődő pénzügyi eredetű világgazdasági válság nyilvánvalóvá tette a kapcsolatot a likviditás két fajtája, a finanszírozási és a piaci

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

* * * & ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYLET SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

* * * & ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYLET SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: * * * & ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI inlllllllflillllüllfliiijinn 1S93. li[l!líil!l!l!!llll![ll[!ll![l! SZAKOSZTÁLYÁBÓL. l!!iiuiiiij!ll!illll!l!!ljllw XVIII. ÉVFOLYAM. Orvosi

Részletesebben

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 497 GYARMATI ÁKOS MICHALETZKY MÁRTON VÁRADI KATA A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között A Budapesti Likviditási Mértéket (BLM) 2005-ben hozta

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

VÁRADI KATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A RÉSZVÉNYPIACOKON

VÁRADI KATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A RÉSZVÉNYPIACOKON VÁRADI KATA LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A RÉSZVÉNYPIACOKON Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Témavezetők: Dr. Berlinger Edina, Dr. Lublóy Ágnes Copyright Váradi Kata, 2012 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani

Részletesebben

MICHALETZKY MÁRTON PÉNZÜGYI PIACOK LIKVIDITÁSA

MICHALETZKY MÁRTON PÉNZÜGYI PIACOK LIKVIDITÁSA MICHALETZKY MÁRTON PÉNZÜGYI PIACOK LIKVIDITÁSA Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Témavezet : Csek Imre egyetemi docens, Ph. D. Copyright c Michaletzky Márton Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani

Részletesebben