Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14"

Átírás

1 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés exponencáls smíással Gyakorló felada Megoldás 3 Lneárs renddel rendelkező gény előrejelzése 4 Keős exponencáls smíás, a Hol módszer 4 Gyakorló felada 6 Megoldás 6 lőrejelzés szezonáls ngadozás eseén 8 Szemléleő felada 9 Az előrejelzés hbák elemzése A köveő jel Szemléleő felada Összefoglalás 3

2 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Bármely ermelő és szolgálaó rendszer egyk legfonosabb bemenő adaa a kövekező peródusokban várhaó vevő gények. A vevő gények megsmerésére öbbféle leheőség közül válaszhaunk. Az előrejelzés alkalmazás erülee megleheősen széles a ermelésmenedzsmenben. Rövden eknsük á a felhasználás kör.. Az gények regonáls válozása és ezen válozások smeree elengedheelen akkor, amkor egy üzem, vagy pl. bevásárló közpon elepíéséről és annak ényleges helyéről kell dönen.. Az gény nagyságának válozása befolyásolják a gyárás módo. Az gény akuáls, lleve várhaó éréke meghaározza, hogy a gyárás során mlyen gépeke, berendezéseke vegyünk génybe. 3. A várhaó gény fonos kndulás ada a kapacáservezéshez. 4. A vállala beszerzés polkájára sznén haással van a várhaó vevő gény sznje. 5. gy krkus pon a vállala gazdálkodásában a készleek felhalmozódása. z akkor udjuk elkerüln, vagy a szükséges készleszne ervszerűen beállían, ha megbízhaóan előre jelezük a vevő gényeke. Az előrejelzés módszereke az dőhorzon alapján s oszályozzuk. A sraéga ervezés része, hogy a szükséges beruházások helyé és dejé a vállala vezeése eldönse. hhez a hosszú ávú előrejelzés szolgála adaoka. I a hba becslése lleve az alkalmazo modell álal szolgálao adaok megbízhaósága nagyon fonos és megkerülheelen kérdés. Középávú előrejelzés eredménye a akka dönéseke segí elő, melyeke a ermelés ervezés során használunk fel bemenő adakén. I arról fogunk dönen, hogy a ermékpalea mely elemeből a kövekező dőszakban menny gyársunk valójában. Ugyanez kereskedelm vállalkozásoknál s fonos, hogy válasz kapjunk arra a kérdésre, hogy melyk ermékből menny rendeljünk majd a kövekező heek, vagy hónapok során. A ermelésprogramozás az operaív dönések közé arozk, melyhez npu adao a rövd ávú előrejelzések szállíanak. z sokkal ponosabb adaoka gényel, és ez alapján dönjük el, hogy a műhelyben melyk gépen mely alkarészeke, vagy ermékeke, és mlyen sorrendben gyársuk le, hogy a ermelés folyama a leheő leghaékonyabb legyen.

3 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Az előrejelzés módszerek ké nagy csoporban foglalhaók össze.. Kvalaív módszerek: - Szakérő becslés, - Csopormunka módszerek, - Packuaás, - Törénelm analógák, - elphy módszer - Sb.. Kvanaív módszerek: Projekív módszerek: Az árgyalandó eljárások az gény múlbel alakulásá vzsgálják és a apaszal endencá kveík a jövőre. Kauzáls módszerek: zek az algormusok az gény oká vzsgálják, és abból kövekezenek a jövőbel gényre. Tpkusan lyen, pl. a regresszó-elemzés. Az gény összeevő Vegyük az alább esee. gy ks élelmszerüzle ulajdonosa a szerda es zárás uán leadja megrendelése a különböző áruckkeke szállíók felé, melyeke másnap, nyás elő kb. egy órával vesz á. Megállapíoa, hogy aznap 63 kg kenyér fogyo el. Kérdés: Menny kenyere rendeljen csüörökre, úgy hogy leheőleg ne fogyjon el már déluán keőre (az üzle 8.3-g van nyva, de ne s maradjon meg sok belőle, hszen az másnap (péneken már nem lehe eladn. e öprengjünk úl soka a válaszon. bből az egy nformácóból m bzosan nem udjuk megsúgn nek a legjobb megoldás (legfeljebb vélelenül alálnánk el. Az sem bzos, hogy segíene, ha megudnánk, mszern egy nappal korábban (kedden, 4 kg kenyere vásárolak meg őle vevő. Mn már bzonyára sejjük, a megoldás; öbb hére vsszamenőleg smer adaok alapján valamlyen alkalmas előrejelzés módszer felhasználásával előre jelezn a kövekező napok várhaó kenyérszükségleé. A mos kövekező fejezeponok során a leggyakrabban alkalmazhaó modelleke smerejük. 3

4 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Mn az már korábban láuk egy meghaározo vevő gény sajnos öbb ényező együes eredményeképpen alakul k. zek a már korábban s megsmer elemek, úgymn: Álagos gény Példánkban ez az jelen, hogy a kereskedőnk apaszalaa szern (fgyelembe véve a környéken lakók számá, összeéelé, élekoruk megoszlásá, sb. és 3 kg közö mennység fogy el mndennap kenyérből. Trend (lneárs seünkben ez az jelenené, hogy kereskedőnk egy enyhe emelkedés fgyel meg hosszú évek apaszalaa alapján, am mnden héen héfőől szombag ar, azaz mnden nap az álagnál egy kcsvel (de mndennap kb. ugyanannyval, pl. álagosan 4 kg-mal öbb kenyere keresnek a vevők. Szezonalíás Ilyen haás megfgyelheő akkor, ha bzonyos dőszakonkén az álagosnál kevesebb, máskor pedg az álagosnál öbb gény jelenkezk ugyanabból az áruckkből, és mndké haás egyforma rendszerességgel jelenkezk újra. (Bolunkban ez jelenené, ha pl. pénekenkén kugróan alacsony a kenyérvásárlás, mer sok család eluazk hévégére. Cklkusság A cklusok lefolyása eljesen hasonló, mn a szezonáls ngadozásoké. Amér megkülönbözejük a szezonalíásól, az az dőben nagyobb lépéke. gy cklus ugyans öbb szezon s áfog. Álalában az egy éven belül hullámzásoka szokás szezonnak, az azon úl ngadozás pedg cklkusságnak nevezn. e ez nem szükséges, hogy mndg így legyen. (pl. egy auópályán megfgyelheünk he szezonalíásoka, és hav vagy féléves cklusoka s. Auókorrelácó zzel az a jelensége próbáljuk megragadn, amkor valak észlel, hogy frss kenyér érkeze és bár nem vol szándékában vásároln, mos mégs megesz. z nem mnden áruckk eseén fonos összeevő, de pl. dvackkek eseén egy nagyon fonos haás, am az ado áruckk rán keresle fejlődésé erősí fel. 4

5 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Vélelen haások Az eddg smeree génykomponensek mnd egyszerűen érelmezheőek. gy nagyon fonos elem ebben a sorban a vélelen, előre nem láhaó gényekre s gondoljunk. Ilyen, amkor egy arra járó krándulócsapa beér kedvenc bolosunkhoz és bevásárol, vagy éppen szokalanul sok, vagy éppen a szokásosnál kevesebb család uazk el hévégére. z a vélelen ermészeesen nem udjuk semmlyen varázslaal előre megbecsüln. Amre örekszünk, az puszán az lehe, hogy a vélelen haások a leheő legkevesebb kellemelensége okozzák, azaz haásuk a öbb ényező melle ne legyen domnáns. Kérdés: zen eszmefuaások uán hogyan s alakul k a ényleges gény? Válasz: Az gény pllanany éréke az gény jellege vélelen válozások Am az előrejelzés feladaunka alaposan megnehezí, az a ény, hogy a fen emlíe haások álalában egyszerre jelenkeznek. Természeesen nem mnden haás jelenk meg egyforma erősséggel, és sok eseben néhány haás annyra nem felsmerheő, hogy akár el s hanyagolhajuk. zzel kapcsolaos felelősségünk az, hogy akár öbb elemzés módszer kpróbálva, vzsgáljuk meg az adaanka, és a legkevésbé fonos haásoka kszűrve, a legnagyobb súllyal szereplő összeevőke felsmerve, helyesen adjuk meg a kövekező dőszak(okra vonakozó becslésünke. Konsans jellegű gény előrejelzése Az előrejelzés feladaok megoldásánál az alább jelöléseke használjuk: az gény ényleges (mér éréke a -k peródusban,,τ a peródusból, a τ peródusra előre jelze érék, e az előrejelzés hbája (az előre jelze és a ényleges érék különbsége a k peródusban Amennyben τ, vagys a kövekező peródusra jelzünk előre, akkor csak -el jelöljük 5

6 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek 6 lőrejelzés mozgó álaggal ézzük az alább esee. peródusra előre próbáljuk meg megbecsüln a várhaó vevő gényeke. Ha nncs semm ámponunk, akkor első közelíésbe mnden hónapra azonos gény feléelezünk, vagys j n Számísuk k, hogy ezzel az előrejelzéssel, álagosan mekkora hbá véünk peródusonkén. Az álagos hbanégyze: ÁH ( ( Keressük meg, hogy mely érékre adódna a legksebb álagos hba: ( ÁH Az egyenlee -re megoldva: am nem más, mn az peródusra számío álagos gény. Az eredmény az muaja, ha van peródus (pl. 5 nap, melynek vevő adaa alapján előrejelzés szerenénk adn az k peródusra (a 6. napra, akkor a legegyszerűbb módszer, ha az elmúl peródus (5 nap adaanak az álagá veszem. Mndez az első ábrán láhaó. Mozgó álaggal előre jelze gény Az első peródus alapján előre jelze gény: [ ]... A leguolsó peródus elele uán, a legfrssebb ada segíségével akualzáljuk az előrejelzés. z az jelen, hogy a peródus adaa (mn a legfrssebb bekerül a sorba, a legrégebb - vszon már kmarad: [ ] [ ] ] [... vagys a mozgó álag mndg ugyananny elem álagá jelen, csak a legfrssebb adaok folyamaosan bekerülnek az álag képleébe, a legrégebbek pedg folyamaosan kkerülnek a sorból.

7 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek 7 peródus gény e- e- e e- e- e Ábra Vzsgáljuk meg, hogy ez a módszer mlyen hbával dolgozk. A várhaó éréke jelöljük a saszka számíásokból már smer µ vel, a szórás pedg val. Vagys µ,. Az előrejelzés hbájának (e várhaó éréke mozgó álag eseén: * ]... [ µ µ Az előrejelzés hbájának (e varancája és szórása mozgó álag eseén: ]... [

8 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Vagys e Gyakorló felada Ismer egy repülőgép moorok javíásával foglalkozó üzem eseén a javío moorok negyedévenkén mennysége ké évre vsszamenőleg. Végezzen előrejelzés a kövekező negyedévre! egyedév MA(3 Hba MA(6 Hba ? 8?. Tábláza 8

9 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Megoldás lőször vegyük mndg a leguolsó három peródus álagá, a áblázaban MA(3 al jelölve: , , , , Hogyan válozk az eredmény, ha készer ekkora dőávo fogunk á az álaggal, pl. 6 peródus [a áblázaban MA(6]? , , , Az eredmények a kndulás adaokkal és az előrejelzés hbával az. áblázaban megalálhaók. A. ábra az adaoka és az eredményeke grafkus formában muaja meg. Megoldás mozgó álaggal Meghbásodások száma egyedév Meghbásodások száma MA(3 MA(6. Ábra 9

10 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek lőrejelzés exponencáls smíással Az exponencáls smíás ké adao használ fel a kövekező peródusra örénő előrejelzéshez. Az egyk, a leguóbb smer (mér ényleges gény, a másk az ugyanerre a leguóbb peródusra előre jelze érék (becsül. ké ag súlyozo álaga adja a kövekező peródusra szóló előrejelzés. A súlyszámo -val jelöljük. Éréke és közö elvleg eszőleges lehe. Az algormus a kövekezőképpen működk: lőrejelzés a kövekező peródusra * a mosan peródus mér éréke (- * a mosan peródusra (korábban előre jelze (becsül érék Képleben: - (- - Ha felbonjuk a zárójele, és ásrukuráljuk a válozóka: - ( e - Azér hívják exponencáls smíásnak, mer ha elkezdünk az első képleünkbe vsszahelyeesíen, vagys mnden ag helye az, hogy hogyan s számíhaó: - (- - - (-[ - (- - ] - (- - (-[ -3 (- -3 ] ha elvégezzük a agok összegyűjésé: - (- - (- -3 (- 3-4 (- - (- akkor egy olyan polnomo kapunk, melynek agjanál a súlyszámok exponencálsan váloznak. Zár képleé alakíva: ( ( ha az előrejelzés nagyon hosszú deg végezzük, vagys, akkor a súlyszámok összege: ( ( ( xponencáls smíás eseén az előre jelze gény ehá az összes múlbel gény súlyozo álaga úgy, hogy az egyes agok súlya exponencálsan csökken az dő múlásával. Így a legrégebb agok súlya gyakorlalag elhanyagolhaó. z segí válaszoln a kövekező kérdésre, mely valószínűleg mndenkben felmerül, ak megpróbál az algormus segíségével előrejelzés készíen. Lájuk, hogy a képle vsszafelé a végelenségg mehene.

11 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek zér kényelenek vagyunk valahol megszakían a sor, és egy eszés szern válaszo dőponól kezden a számíás. z hívjuk ncalzálásnak. z megehejük, pl. úgy, hogy az első előre jelze és ényleges érék legyen egymással egyenlő, azaz. Hogy hol ncalzáljunk, vagys hol legyen az első ag az adasorban, az függ a válaszo érékől s. Mnél nagyobb ugyans az, annál kevesebb ago érdemes a korább előrejelzések sorozaából fgyelembe venn, mer már néhány ag uán gyakorlalag nullához közel súlyszámmal szerepelnének. Ha kcs, akkor öbb agnak van érzékelheő súlya a kövekező előrejelzés kszámíásához. z a vszony, a. és 3. ábra muaja meg. gyeljük meg, hogy, -nél (. ábra még a harmncadk agnak s van (bár csekély szerepe, míg,9 -nél (3. ábra már a zedk ag súlya s gyakorlalag nullává vál. alfa, súly, Ábra alfa,9 súly,5,, Ábra

12 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Az előrejelzés hba várhaó éréke exponencáls smíás eseén: ( ] (... ( [ ] ( (... ( [ ( (... ( µ µ µ µ Az előrejelzés hbájának (e varancája és szórása mozgó álag eseén: ( ( ] (... ( [ ( ] (... ( [ ] ( (... ( [ ( (... ( ( ( Vagys e Gyakorló felada Az előző felada adaa felhasználva jelezzük előre a klencedk negyedévre várhaó gény exponencáls smíással. egyedév xp(, Hba xp(,7 Hba ??

13 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Megoldás Incalzálás:,,7,* ( -,*,7* ( -,7* 3,*5 ( -,* 5 3,7*5 ( -,7* 35 4,*75 ( -,*5 4,7*75 ( -,7* ,*86 ( -,*,4 5,7*86 ( -,7*93 88, 88 6,*5 ( -,*,4,86 3 7,*85 ( -,*,86,74 8,*35 ( -,*,74,46 9,*9 ( -,*,46 7,4 7 6,7*5 (-,7*88,3,93 4 7,7*85(-,7*3,9363, ,7*35(-,7*63,6799,6 93 9,7*9(-,7*9,6,78 Javíások száma Peródus lőrejelzés (alfa, Meghbásodások száma lőrejelzés (alfa,7 5. Ábra 3

14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Lneárs renddel rendelkező gény előrejelzése A lneárs rend az jelen, hogy az gény peródusról peródusra folyamaosan növekszk. A növekedés üeme (azaz ké egymás köveő peródusban észlel gény közö különbség állandó lleve csak a már smeree vélelen ngadozás muaja. Ilyen eseben a keős exponencáls smíás használjuk, melye gyakran Hol módszernek s neveznek. Keős exponencáls smíás, a Hol módszer Az eljárás alapgondolaa ugyanaz, mn am már megsmerünk az exponencáls smíás során, vagys a különböző peródusokban észlel gényeke nem egyforma erősséggel vesszük fgyelembe. Lneárs rendnél keéválaszjuk a feladao. gyrész mnden megfgyel ényleges érékből megpróbáljuk khámozn az álagos éréke, hszen a megfgyel érék egy lneársan növekedő gény rej. Az álagos érék azér fonos, mer erre állna be az gény, amennyben a rendhaás hrelen megszűnne. Maga a növekedés üem (rend az egymás köveő peródusok álaganak különbsége. Sajnos a peródusok közö növekedés méréke (maga a rend sznén ngadozk, így a rend smíásához sznén szükségünk van egy smíás paraméerre, am β -val jelölünk. A rend ngadozása az jelen, hogy pl. megállapíjuk valamely gény növekedés üeme álagosan hav %. z jelenhe az, hogy az első és másodk hónap közö % -o mérünk, a másodk és harmadk közö, % -o, a harmadk és negyedk közö,9 % -o sb. Vagys a rend ugyanúgy ngadozk, mn az álagos gény. Az előrejelzés ebből a ké külön külön smío adaból, azok összegekén adódk. Képleünk a kövekező: Az állandó (álagos gény előrejelzése: S * ( *( S G A rend (növekedés üem előrejelzése: G β * ( S S ( β * G Az előrejelzés ebből a ké részből áll: S G Ha a -k peródus alapján nemcsak a kövekező, hanem később peródusokra s előrejelzés akarunk adn (öbblépcsős előrejelzés, akkor,τ S τ*g. A 6. ábra az szemléle, hogy mkén működk a Hol módszer. 4

15 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek G S G S-S S - G- S-S- S- - - S- G- S--S Ábra Az ábrából leolvashaó hogy az S - G - - azaz az előre jelze érék a ké külön smío ada összege. Ugyanígy ovább, az S - G - valamn S G. z peródusról peródusra smélődk. Az, és a β smíás ényezőkre ugyanaz az elméle megfonolás érvényes, mn am már az exponencáls smíás árgyalása során végggondolunk. Célunk az, hogy sabl prognózsunk legyen a közel jövőben várhaó gényekről. A smíás állandók mndg az akuáls megfgyelések súlyá jelenk, így ha az érékük nagy, akkor a leguolsó esemény súlya meghaározó lesz a később előrejelzésekben. zér kell ezeke nkább kcsre válaszan. 5

16 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Keős exponencáls smíás eseén ehhez hozzájön még az, hogy ké külön smíás végzünk. A másodk smíásól (am a meredekségeke smíja, vszon az várjuk, hogy legalább annyra sabl legyen, mn az első smíás, am az álaggény próbálja meg az adasorból khámozn. Azaz β egyenlőlenségnek kell(ene eljesülne. Gyakorló felada A már jól smer repülőgépes feladao oldjuk meg a Hol módszer segíségével s: egyedév S G Hba - 9 9,9 5,, 8,9-3, ,5 9,64 3, 57, , 9,4 36,4 5, ,74 8,98 4,6 5, ,45 9,36 47,7-37, ,3 9,8 6,8-44, ,5 8,95 75, 85, 9 75,47? Megoldás A kezde érékek legyenek az alábbak (ncalzálás: S ; G ;,; β, S G S,*(-,*( 9 G,*(9- (-,* 9,9 9 9,9 8,9 9 S,*5(-,*(99,9, G,*(,-9 (-,*9,9, 3,, 3, 3 6

17 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek S 3,*75(-,*(,, 6,5 G 3,*(6,5-, (-,*, 9,64 4 6,5 9,64 36,4 36 S 4,*86(-,*(6,59,64 3,4 G 4,*(3,4-6,5 (-,* 9,64 9,37 5 3,4 9,37 4,6 4 S 5,*5(-,*( 3,49,37 38,735 G 5,*(38,735-3,4 (-,* 9,37 8, ,735 8,985 47,7 48 S 6,*85(-,*( 38,7358,985 5,448 G 6,*(5,448-38,735 (-,* 8,985 9, ,448 9,358 6,86 6 S 7,*35(-,*( 5,4489,358 65,5 G 7,*(65,5-5,448 (-,* 9,358 9,8 8 65,5 9,8 75,5 75 S 8,*9(-,*( 65,59,8 66,5 G 8,*(66,5-65,5 (-,* 9,8 8, ,5 8,949 75,

18 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek lőrejelzés szezonáls ngadozás eseén Szezonáls ngadozás ala az érjük, amkor az gény egy álagos érék, vagy lneárs rend körül ngadozk. Peródusnak nevezzük az az dőszako, mely mnden szezon csak egyszer aralmaz. gy peróduson belül a szezonok számá el jelöljük. Mndez az alább ábrán s láhaó. Az azonos szezonoka (melyeke ugyanaz a beű jelez a könnyebb felsmerheőség érdekében összekööük. gény c d c d a a b b dő peródus peródus 7. Ábra Az egyes szezonokon belül a peródus álagáól való elérés a szezonndex segíségével fejezzük k. A szezonndex nem más, mn az gény akuáls érékének és a peródus álagos érékének normalzál hányadosa: c álag álag 8

19 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Ha egy adasorban helyesen smerük fel a szezonalíás, akkor ez úgy ellenőrzhejük, hogy a szezonndexek összege ( áalakíással s beláhaunk. c álag álag c megegyezk a szezonok számával (, melye az alább ks Sajnos bonyolulabb eseben, pl. ha az álag gény rend szern válozk, akkor az álagéréke álalában regresszós egyenes segíségével számíhajuk k. Szemléleő felada Megfgyelék, hogy egy erméknél, az első félévben a keresle, rendszeresen alacsonyabb, mn a másodk félévben. z úgy eknhejük, hogy az év a peródus, mely ké szezonból (első ll. másodk félév áll. gy ado évben az első félév gény db. (, a másodk félévben 3 db. ( 3. A szezonalíás fakorok (c az alábbak szern számíhaók k. álag 3 4 Az első félév (első szezon szezonndexe: c, 5 álag 3 A másodk félév (másodk szezon szezonndexe: c, 5 álag llenőrzéskén a szezonndexek összege meg kell egyezzen a szezonok számával: c c,5,5 ( 9

20 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Az előrejelzés hbák elemzése Az előrejelzés során udomásul kell vennünk, hogy valamekkora hbá bzosan elköveünk, hszen a vélelen haásoka nem udjuk kküszöböln. Az s nylvánvaló, hogy mnél ávolabb dőre vonakozk az előrejelzés, annál nagyobb a hba valószínűsége s, és méréke s. A hbák elemzéséhez sok különböző muaó felhasználhaó. zek egy része agregálhaó, egy részének a peródusonkén válozása köveheő. Az alábbakban áeknünk néhány jellegzees muaó. Az előrejelzés hba: Álagos elérés (hba: e Á e Álagos abszolú elérés (hba: ÁA e Álagos négyzees elérés (hba: Á e Relaív (százalékos elérés (hba: R * Álagos relaív (százalékos elérés (hba: ÁR R * * Álagos abszolú relaív (százalékos elérés (hba: z az érék az muaja meg, hogy előre haladva az dőben, a módszerünk alul- és felülbecslésből származó hbá, mennyre egyenlík k egymás. Gondoljunk arra, hogy az előző peródusban pl. db. plüssmacval öbb gény jelezünk előre, így enny marad rakáron. ÁAR R * * Az előrejelzés jóságának megállapíásához nagy segísége nyúj a köveő jel kszámíása és nyomon köveése. A köveőjele mnden egyes peródusra kszámíjuk, és a válozásá fgyelemmel kövejük. A köveő jel A köveő jel kszámíásához ké ényező kell folyamaosan (mnden peródusra kszámíanunk. Az egyk az előrejelzés hba fuó összege, melynél előjelesen összegezzük az előrejelzés során elkövee hbáka. Képlee: HÖ e

21 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek rre a hónapra pedg db. al kevesebbe becsülünk, így ké hónapra veíve, végül s nagyon jó előrejelzés skerül adn. Természeesen ez egy sarkío ese, de fonos udnunk, hogy az előrejelzés módszer görgee hbája mekkora, hszen ha ez a hba, pl. lneárs rend szern növekszk, akkor az bzonyíja, hogy a kválaszo módszer nagyon rossz. A másk, az álagos abszolú elérés, mely a fen képlegyűjeményben s megalálhaó: ÁA e z a szám az muaja meg, hogyan válozk az előrejelzés módszer álagos hbája az dő előrehaladásával. gyeljük meg, hogy mnden peródusban a hba abszolú éréké vesszük, és ezek álagá számíjuk k. kkor ugyans nem kompenzálják egymás az alálleve fölébecslésből származó elérések, hanem a ényleges hbákkal dolgozunk, am az jelen, hogy ugyanolyan rossz ha alábecsüljük az gény, mnha fölé becsüljük. ké muaószám hányadosa a köveő jel. HÖ Képlee: KJ ÁA Szemléleő felada e R (% Január ,63 ebruár ,54 Márcus - -9,9 Áprls ,67 Május ,57 Júnus ,76 Álagos elérés (Á -36,667 Álagos abszolú elérés (ÁA 66,667 Álagos négyzees elérés (Á 4933,33 Álagos relaív elérés (ÁR(% -3,4 Álagos abszolú relaív elérés (ÁAR(% 6,347

22 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek A köveő jel számíása az alább áblázaban alálhaó: e HÖ ÁA KJ Január , ebruár ,33 Márcus ,33 -,64 Áprls ,3 Május ,43 Júnus ,67-3,3 A köveő jele az alább grafkonon ábrázoljuk. Köveő jel KJ , , ,64 -,43-3,3 Peródus 8. Ábra A köveő jele dagramon ábrázolva, és elemezve arra kell örekednünk, hogy éréke 4,,6 < KJ > 4,,6 közö legyen. Amennyben egyszer - készer kugrk a megado arományból az nem baj, fonos az, hogy mnden lyen kugrás uán vsszaérjen a megado arományba.

23 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Összefoglalás Az dősor elemzés elvén működő előrejelzés módszereke három kaegórában vzsgáljuk, mer a nap gyakorlaban lyen ípusú adasorokkal alálkozunk.. Álalános gény, azaz semm orzíó haás, nem észlelheő. A pllanany gény, egy jól meghaározhaó álagérék körül a vélelen haások befolyásával válozk, mely egyszerűen számíhaó mozgó álag vagy exponencáls smíás segíségével.. Vlágosan megfgyelheő egy peródusról peródusra örénő haározo emelkedés, vagy csökkenés, melynek méréke sznén valamlyen álagérék körül válozk. z a folyamao kövehejük a Hol módszer, vagys a keős exponencáls smíás segíségével, de eseenkén használhajuk a regresszós elemzés s. 3. Sznén gyakor ese, hogy az dősor valamlyen szabályos és smélődő ngadozás mua egy jól meghaározhaó dőszak ala. bben az eseben szezonáls ngadozásról van szó, mely jelenség felsmerésé és kezelésé az smeree szezonndexek segíségével ehejük meg. Az előrejelzés módszerek sokféleségéből sejhejük, hogy egy szövevényes adasor eseén lehe, hogy öbb módszer s k kell próbáln, melő a végleges előrejelzésünke megadnánk. z persze örénhe úgy s, hogy ugyanazon modell kereen belül például a paraméereke válogajuk valamlyen szabály szern, mndaddg, amíg olyan eredmény nem kapunk, melynek várhaó hbája még az ado eseben elvselheő kockázao jelen. 3

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

11. előadás PIACI KERESLET (2)

11. előadás PIACI KERESLET (2) . előadás PIACI KERESLET (2) Kertes Gábor Varan 5. feezete erősen átdolgozva . Állandó rugalmasságú kereslet görbe Olyan kereslet görbe, amt technkalag könnyű kezeln. Ezért szeretk a közgazdászok. Hogyan

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

instal katalógus 2010-2011

instal katalógus 2010-2011 OVK Kf. insal kaalógus 2010-2011 INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK A VÉDELEMRE ÉS KAPCSOLÁSRA ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK ÉRZÉKELÉSRE ÉS SZABÁLYOZÁSRA www.insal.hu oldal 4 INSTAL VÉDELMI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 5-7 I-6 Kismegszakíók

Részletesebben

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése Mûhel Tóth Zoltán docens, Károl Róbert Főskola E-mal: zol@karolrobert.hu Nemlneárs függvének llesztésének néhán kérdése A nemlneárs regresszós és trendfüggvének llesztésekor számos esetben alkalmazzuk

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom 1. kaegória 1.3.1. 1. CERN 2. PET 3. elekronvol. ikloron 5. Porozlay. Fiziku Napok 7. neurínó 8. álom 9. környezefizikai 10. Nagyerdő A megfejé: SZALAY SÁNDOR Szalay Sándor (195-1975) köveő igazgaók: Berényi

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

Miért fagyálló az ôszi gabona?

Miért fagyálló az ôszi gabona? Miér fagyálló az ôszi gabona? GALIBA GÁBOR azánkban az ôszi gabonafélék 15 25 százalékkal öbbe eremnek a avasziaknál. Korai érésük mia elkerülik a nyáron gyakran fellépô szárazságo és beegségeke, a él

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN GZDSÁGI ÉS NURÁLIS ÉLFÜGGVÉNY OMINÁL LLMZÁS GY GYSZRŰ LOGISZII PÉLDÁN Pokornyk Norbert aposvár gyetem Gazdaságtudomány ar, aposvár Informatka anszék onzulens: Dr. sukás éla, tanszékvezető, egyetem docens

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók fordulaszám-szabályozók Kaalógus 2004 3-fázisú aszinkron,8 kw-ól 5 kw-ig Taralom b Bemuaás... 2. b Jellemzôk... 0. b Rendelési számok... 4. b Opciók v Fékezôellenállások... 8. v Hálózai fojóekercsek...

Részletesebben

A neurális hálózatok alapjai

A neurális hálózatok alapjai A neuráls hálózatok alapja (A Neuráls hálózatok és mszak alkalmazásak cím könyv (ld. források) alapján) 1. Bológa alapok A bológa alapok megsmerése azért fontos, mert nagyon sok egyed neuráls struktúra,

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel

Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel SZAKDOLGOZAT Keresztkorrelácó vzsgálata statsztka teszttel Készítette: Balogh Bertalan kéma BSc szakos hallgató Témavezető: Tóth Gergely egyetem docens Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudomány

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK

2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK ELTE Regonáls Földrajz Tanszék 2005. 1 2 ADATKEZELÉS, STATISZTIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK 2.1 Terület statsztka és térelemzés A kutatás cél, a főbb vzsgálat témakörök (hpotézsek) meghatározása, a

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben