Portfóliókezelési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfóliókezelési szabályzat"

Átírás

1 A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7. Szücs András Igazgaóság elnöke erzióköveés erzió Dáum Szerző Módosíás oka Nyese Lajos, igazgaóság agja Nyese Lajos, igazgaóság agja Horváh Péer, Zemida Kf Horváh Péer, Zemida Kf Horváh Péer, Zemida Kf 1. számú mellékle javíása, kisebb ponosíások A szabályza eljes revizíója, NFA elvek implemenálása A szabályza kisebb ponosíásai PSZÁF áfogó vizsgála miai módosíás Dr. Demeer Gellér Áfogó felülvizsgála Remeehegyi Csaba, Csorba András Remeehegyi Csaba, Csorba András Felülvizsgála, módosíások ávezeése Felülvizsgála, módosíások ávezeése 1

2 1.Bevezeő rendelkezések Jelen szabályza célja, hogy a Sraegon Érékpapír Zr (ovábbiakban Társaság) befekeési vállalkozásokról és az áruőzsdei szolgálaókról, valamin az álaluk végezheő evékenységek szabályairól szóló 007. évi CXXXIII. örvény (ovábbiakban Bsz.) 5. (1) bekezdés d) ponja szerini porfoliókezelési evékenység végzésének szabályai megállapísa. A szabályza kierjed különösen a) működési feléelekre b) porfoliókezelés szabályaira c) allokációs szabályokra d) a porfóliók érékelésére, a hozam megállapíásának módjára.érelmező rendelkezések Jelen szabályza alkalmazásában: (Ez a rész egyéb, ovábbi fogalommeghaározásokkal egészíjük ki) a) 81/001 Kormányrendele: az önkénes kölcsönös nyugdíjpénzárak befekeési és gazdálkodási szabályairól. b) Befekeési poliika: az ado Porfólióípus vonakozásában a porfóliókezelési szerződés mellékleé képező Befekeési poliikában kerülnek meghaározásra a Porfólióba felveheő Pénzeszközök és Pénzügyi eszközök, az ezekre vonakozó limiek, illeve a megengede őkeáéel méréke. c) Lakossági ügyfél: minden olyan ügyfél (magánszemély, vállalkozás vagy inézmény) amely nem minősül Szakmai Ügyfélnek. A Lakossági Ügyfél számára a legrészleesebb ájékozaás kell nyújani, ebben az eseben a legkifinomulabbak a ájékozódási és ájékozaási köelezeségek. d) Pénzeszközök: a Magyar Forin és más devizák e) Pénzügyi eszközök: a Bsz. 6. -ban meghaározo insrumenumok. f) Porfolió: a porfóliókezelési evékenysége végző számára áado eszközök, illeőleg ezen eszközökből a porfóliókezelési evékenysége végző álal összeállío, öbbféle vagyoneleme aralmazó eszközök összessége. g) Porfoliókezelés: az a evékenység, amelynek során az ügyfél eszközei előre meghaározo feléelek melle, az ügyfél álal ado megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befekeésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerze pénzügyi eszközből eredő kockázao és hozamo, azaz a veszesége és a nyeresége közvelenül viseli. h) Porfóliókezelési díjak: a porfóliókezeléssel összefüggű ranzakciós kölségek, szerződésköési- és sikerdíjak, egyéb díjak i) Referenciahozam: a Porfólióól elvár éves hozam. j) Szakmai ügyfél: a Bsz. 47. (1) bekezdése szerin annak minősülő Ügyfél. k) Tőke és hozamgarancia: a Bsz. 71. (1) bekezdésében meghaározo őkére, illeve hozamra vonakozó olyan ígére, amelynek eljesülésé Bankgaranciával kell bizosíani. l) Tőke és hozamvédelem: a Bsz. 71. (3) bekezdésében meghaározo őkére, illeve hozamra vonakozó olyan ígére, amelynek eljesülésé megfelelő Befekeési poliikával kell bizosíani m) Tp.: a őkepiacról szóló 001. évi CXX. Törvény.

3 n) Üzlei dönés: a Porfolió befekeésével, befekeés megszűneésével, összeéelének megválozaásával kapcsolaos egyedi dönések. 3. Személyi feléelek bizosíása A porfólió kezelési erülee a porfólió kezelési vezeő és legalább egy porfólió kezelő működei, evékenységüke a kockázakezelő ellenőrzi. A porfólió kezelési erüle szervezei agolódásá a Társaság Szervezei és működési szabályzaa (ovábbiakban SZMSZ) aralmazza. A porfóliókezelési evékenység irányíásá az porfólió kezelési vezeő végzi, feladaa: a) a porfóliókezelők szakmai felügyelee, illeve szükség eseén helyeesíése, b) a porfóliókezelési üzleág jelen szabályzanak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének ellenőrzése, c) közreműködés a porfólió kezelési erméksrukúra és az ahhoz kapcsolódó befekeési irányelvek kialakíásában, d) a porfólió kezelő álal elkészíe egyedi porfólió kezelési ajánla jóváhagyása a szerződésköés elő, e) kapcsolaarás a Back Office erüleel a ranzakciók elszámolásával kapcsolaban, valamin a Back Office haáskörébe arozó kockázakezelési feladaok vonakozásában, f) inézkedés a kockázakezelő álal ado uasíások végrehajásáról g) javaslaéel a porfóliókezelési vonakozású szabályzaok aralmára vonakozóan, az érine szabályzaok rendszeres felülvizsgálaa, h) a hozzá arozó porfóliók eseében a porfólió kezelő feladakörének elláása,az Igazgaóság és feleese álal meghaározo egyéb célfeladaok elláása. A porfólió kezelő feladaa a hozzá rendel porfólió vonakozásában: a) a porfólióba kerülő pénzügyi eszközök meghaározása az ado porfólió álal meghaározo befekeési cél megvalósíása érdekében, a porfólióra vonakozó szabályok figyelembe véele melle, b) a porfólió érinő ügyleek végrehajása, c) a porfólióra vonakozó ermék- és őkeáéeli,- valamin kockázai limiek folyamaos figyelemmel kísérése és szükség eseén a porfólió eszközeinek ásúlyozása a limiek bearása érdekében, d) figyelemmel kíséri a porfólióba kerülő pénzügyi eszközökkel kapcsolaos a ársasági eseményeke, e) porfóliókezelési ajánla összeállíása az Ügyfelek részére, f) a porfólió kezelési vezeő kérésére helyeesíi más porfólió kezelő feladaai, g) ellája a feleese álal meghaározo egyéb feladaoka, h) negyedéves, szöveges jelenés készíése az álala kezel porfóliók eljesíményéről 4. Tárgyi és echnikai feléelek A Társaság a porfóliók nyilvánarásá, érékelésé, hozamszámíásá, valamin az ahhoz kapcsolódó ranzakciók elszámolásá a Back Office nyilvánarási rendszerben végzi. Amennyiben a Társaság a porfólió kezelési befekeési szolgálaási evékenységé az Ügyfél részére egy egyedileg meghaározo, a Társaság számára elfogadhaó és porfólió kezelésre alkalmas számlarendszer működeő online befekeési 3

4 szolgálaó közreműködésével végzi, úgy ezen nyilvánarás a fen megjelöl online befekeési szolgálaó nyújja. A nyilvánarási illeve a kereskedési rendszerekben bizosíani kell, hogy az egyes porfóliókhoz arozó ügyfelek nyilvánarása megfeleljen a Bsz. 18. (1) bekezdésében meghaározo feléeleknek. Amennyiben Társaság a porfólió kezelési befekeési szolgálaási evékenységé az Ügyfél részére egy egyedileg meghaározo, a Társaság számára elfogadhaó és porfólió kezelésre alkalmas számlarendszer működeő online befekeési szolgálaó közreműködésével végzi, úgy ezen porfólió kezelési számlá a fen megjelöl online befekeési szolgálaó vezei. 5. Befekeési poliika meghaározása A befekeési poliiká a porfólió kezelési vezeő erjeszi elő és az igazgaóság hagyja jóvá. A befekeési poliika, köelező aralmi elemei: a) a befekeési cél és a befekeési sraégia, b) hozamcél, időáv, c) kockáza, d) eszközösszeéel és azok befekeési korláai e) befekeheő összeg és devizanem, f) kölségek és adózás, A befekeési poliikában az eszközösszeéel és azok befekeési korláai szakaszban, a áblázaban meg kell haározni az, hogy a porfólió milyen ípusú pénzügyi eszközöke, milyen maximális arányban aralmazha. Az eszközkorláok meghaározásához a pénzügyi eszközöke legalább a kövekező csoporokba kell sorolni azzal, hogy az ado eszközcsoporba fekeő kollekív befekeési eszközöke is oda kell éreni: a) befekeési kaegóriába arozó hielviszony megesesíő állampapírok, b) egyéb hielviszony megesesíő érékpapírok, c) részvények, részvényalapok, befekeési jegyek d) warranok, opciós jogok és cerifikáok e) spekulaív célú derivaív pozíciók 6. A porfólió kezelés szabályai A Társaság a porfólió kezelés kereében az álala kezel Porfóliókba arozó pénzügyi eszközök eseében sajá nevében, valamin a megbízó javára és erhére jár el. A Társaság a porfólió kezelési evékenysége kereében harmadik személyől igénybeve számlavezeési szolgálaás eseében az Ügyfél, min megbízója felé sajájakén felel. A porfóliókezelési szerződésben rögzíeni kell a Társaság jogosulságá külső közreműködő igénybevéelére, a felelősségi szabályokról örénő ájékozaás melle. Amennyiben a közreműködő felelősségé jogszabály vagy az üzleszabályza korláozza, a Társaság felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A befekeési vállalkozás a porfólió kezelési evékenysége során - ha az ügyfél kifejezeen elérően nem rendelkezik - az ügyfél javára kezel porfólió erhére nem szerezhe a) sajá maga álal forgalomba hozo pénzügyi eszköz, b) kapcsol vállalkozása álal forgalomba hozo pénzügyi eszköz, ide nem érve a szabályozo piacra bevezee és a mulilaerális kereskedési rendszerben kereskedés árgyá képező érékpapír, és c) a Tp. szerini nyilvános véeli ajánlaéeli köelezesége eredményező befolyás. 4

5 () A befekeési vállalkozás porfólió kezelési evékenysége kereében az ügyfél javára kezel porfólió erhére nem köhe ügylee szabályozo piacra be nem vezee vagy mulilaerális kereskedési rendszerben örénő kereskedés árgyá nem képező érékpapírra olyan személlyel vagy szervezeel, amelyben a befekeési vállalkozás minősíe befolyással rendelkezik, vagy amely a befekeési vállalkozásban minősíe befolyással rendelkezik. (3) Ha a befekeési vállalkozás a porfólió kezelési evékenysége kereében az ügyfél javára olyan pénzügyi eszköz szerez, amely ekineében jogszabály bejelenési vagy közzééeli köelezesége ír elő, az a befekeési vállalkozás eljesíi. A porfólió kezelési evékenység kereében az ügyfél javára kezel porfólió erhére a porfólió kezelő nem köhe ügylee Szabályozo piacra be nem vezee vagy MTF-ben örénő kereskedés árgyá nem képező érékpapírra olyan személlyel vagy szervezeel, amelyben a Társaság, befolyásoló részesedéssel rendelkezik, vagy amely a befekeési vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkezik. A Társaság, ha porfólió kezelési evékenysége kereében az ügyfél javára olyan pénzügyi eszköz szerez, amely ekineében jogszabály bejelenési vagy közzééeli köelezesége ír elő, az a Társaság a szabályzaban leírak szerin eljesíi. A porfólió kezelő köeles folyamaosan gondoskodni arról, hogy a porfólió megfeleljen a befekeési poliikának, különösen a) a Porfólió csak az engedélyeze Eszközcsoporba arozó Pénzeszközöke és Pénzügyi eszközöke aralmazzon, b) az Eszközlimiek ne kerüljenek úllépésre, és nem uolsó sorban c) a Porfólió őkeáéele ne legyen nagyobb az engedélyeze őkeáéelnél. Abban az eseben, ha az Eszközlimi vagy a Tőkeáéeli limi a Porfólió Eszközérékének válozása, a porfólió elemek áárazódása, és/vagy pozíció likvidálása mia sérül, a porfólió kezelő a udomásszerzés köveően mihamarabb köeles gondoskodni a piaci viszonyoka figyelembe véve - a porfólió megfelelő áalakíásáról, hogy az a befekeési poliikában meghaározo céloknak megfeleljen. 7. Kockázakezelés a) Tőkeáéel A porfólió-kezelő szabad mérlegelési jogá a porfólióba felveheő pénzügyi eszközök köre, és a vállalhaó őkeáéel korláozza. Amennyiben a porfólió kezelés alaperméke a spo CFD-FX ermékek, amelyek jellegükből adódóan magas őkeáéellel kereskedheőek s kockázakezelés elképzelésnek megfelelően a maximális őkeáéel 100-szoros, azonban az álagos piaci körülmények közö 50-szeres áéelnél magasabb arány nem alkalmaz a porfólió menedzser. A őkeáéel használaának ellenőrzése a kockázakezelő és a porfólió kezelés vezeőjének közös feladaa, amelye napi rendszerességgel lá el. b) Diverzifikáció A kockázakezelés egyik alapveő eleme a diverzifikáció, ezér a porfólió-kezelő a porfólióban jellemzően öbb elemből álló eszközösszeéel kialakíására örekszik. Az egyes befekeési poliikáknak ezér meg kell haároznia a kezel őke százalékában az egy ermékben maximálisan kereskedheő arány. A szabályza diverzifikációs köelezesége csupán a részvény alapú befekeési poliikákhoz fogalmaz meg, mivel a derivaív, magas őkeáéeles ermékek eseében a őkeáéel korláozása az irányadó. c) Likvidiás A porfólió kezelés során fonos szemponkén kerül érvényesíésre az az alapelv, hogy a befekeési dönések meghozaala során olyan ermékekben és olyan időszakokban örénjen kereskedés, amikor az üzleköés eredményé nem fogja negaívan befolyásolni a piaci likvidiásának hiánya. Másrész egyes ermékípusoknál jellemzően kövények már önmaga a piac nem képes garanálni a kiegyensúlyozo 5

6 likvidiás. Illikvid periódusokban az egyes érékpapírok érékesíése gyakran a piaci álagárnál rosszabb áron örénhe meg, ami a számío neó eszközéréknél elérés okozha. A probléma leginkább a porfólió kezelési szerződés megszűnése és az ezálal generál érékesíési kényszer mia kelekezhe. A kereszerződésben meghaározo 30 napos pozíciózárási haáridő azér ilyen ág, hogy egységesen lehessen kezelni az likvidiás hiányának problémájá. d) eszeségkorláozás A porfólió kezelés során előfordulhanak eseleges veszeséges pozíciók is, amelyek menedzselése lényegileg haározhaja meg a porfólió eljes eljesíményé. Annak érdekébe, hogy egy pozíció ne okozhassa a porfólió eszközérékének jelenős veszeségé, jelen befekeési poliika alapján korláozásra kerül a veszeség, amely nem haladhaja meg a befekee őkére veíe 10%-o. A porfólió menedzser köeles a meghaározo szin elérése eseén zárni a veszeséges pozíció. Az ügyfél védelme érdekében, 5%-os őkeveszés meghaladó veszeség eseében az ügyfél részére kizárólag pozíciózárás örénhe. Az allokálási ciklus kezdeéig az ügyfél megerősíhei szándéká a porfólióban való részvéelére, de míg ez meg nem örénik, új pozíció nem kerül az ügyfél számlájára. e) Befekeési korláok bearásának ellenőrzése Az ügyfelekre és a ranzakciókra vonakozó információk gyűjésé a kockázakezelő munkaársak és az porfólió kezelők végzik. Napi rendszerességgel a pozíciók nyilvánarási rendszerbe örénő rögzíésnél örénik a korláozások bearásának ellenőrzése. Ennek módszere, hogy a nyio pozíciók, illeve az előző napi üzleköések éeles mennyiségei arányosíjuk a eljes porfólió vagyon összegéhez. Amennyiben az arány meghaladja az befekeési poliikában meghaározo felső haár, úgy a kockázakezelő ájékozaja a porfólió kezelés vezeőjé. A vezeő jogosul elrendelni a pozíciók zárásá és írásban ( ben) felszólíja a porfólió kezelőjé a limi bearására. A porfólió kezelőjének a második felszólíás köveően korláozásra kerülhe a kereskedési joga. 8. Egyenlő elbánás elve Az egyes porfóliók vonakozásában úgy kell eljárni, hogy az Egyenlő elbánás elve eljesüljön, ezér egy ado porfólióra vonakozóan ugyanaz az érékelési és hozamszámíási elveke kell alkalmazni. Az alábbiakban részleesen ismeree allokációs szabályokkal örekedni kell arra, hogy megegyező befekeési poliika eseén ado időszakra az érine porfólióba arozó ügyfelek közel azonos hozamo érjenek el (ekineel a őkekivonás és őkebefizeések okoza haásokra). 9. Tőkére és hozamra e ígéreek A Tőkegarancia és meghaározo hozam elérésére vonakozó (ovábbiakban Hozamgarancia) garancia vállalása eseén a hozamra vonakozó garancia magában foglalja a őke megóvására vonakozó garanciá is. A Társaság a őke megóvására (ovábbiakban őkevédelem) és a hozamra vonakozóan (ovábbiakban hozamvédelem) ígéree ehe azzal, hogy a hozamra vonakozó ígére magában foglalja a őke megóvására vonakozó ígéree is. Mind a őkevédelme, mind a hozamvédelme befekeési poliikával kell aláámaszani. 10. Ügyfél ájékozaás Amennyiben a porfólió ado napi neó eszközéréke először eléri a 5%, 50%, vagy 75%-os veszesége az Ügyfele rendkívüli ájékozaás kereében informálni kell (Porfóliókezel őkeveszés rendkívüli adaszolgálaás). Tekineel arra, hogy a Tőkeveszés miai figyelmezeés a Rendes ájékozaások közöi időszakra is vonakozik, a Back Office napi rendszerességgel elvégzi a Porfóliók eredményszámíásá a őkebefizeések és őkekifizeések összegekén adódó Kezel őkére veíve. A fen meghaározo szinek úllépése eseén a Back Office az porfólió kezelési vezeővel és a kockázakezelővel folyao egyezeés köveően a 6

7 szerződés szerin éresíi az Ügyfele. Nem szükséges az Ügyfele éresíeni abban az eseben, ha az Ügyfele az ado veszeség szinről már ájékozaa a Társaság. 11. Érdekellenéek Tekineel arra, hogy a Társaság nem rendelkezik sajászámlás kereskedésre vonakozó evékenységi engedéllyel, az ügyfél megbízások és adásvéeli ügyleek eljesülése során nem állha a Társaság és az ügyfél egymással szemben, így ebből érdekkonflikus sem kelekezhe. Az érdekellenéek, összeférheelenségek eseei a Társaság Összeférheelenségi poliikája aglalja. 1. Allokációs szabályok Az allokációs szabályok közö kerül megállapíásra, hogy a Porfóliókezelés kereében köö ügyleek milyen elvek menén kell az egyes Porfóliók javára széoszani, allokálni. A megfelelően alkalmazo allokációs eljárás köveően eljesül az Egyenlő elbánás elve, azaz az azonos befekeési poliikával rendelkező, azonos időponban induló és azonos Induló őkével bíró porfóliók megközelíőleg azonos hozammal rendelkezzenek. Fő szabálykén az azonos befekeési poliikával rendelkező porfóliók javára az ügyleeke együesen kell megköni, majd az ügyleek széoszásánál a őkearányos allokációra kell örekedni a befekeési korláoka figyelembe véve: a) eszközök eseén az elérésnél az elérés és a őkeáéel szorzaakén adódó eredményhaás kell vizsgálni. b) egyedi (azaz egy Ügyfélre vonakozó) ügylee akkor köhe a porfoliókezelő, ha az ado porfólió eseében őkemozgás örénik, az Ügyfél őkekivonás jelez előre, vagy a porfólió megszüneésre kerül. c) a porfólióba érkező új ügyfél a csalakozás köveő üzleköésekből részesül. d) kizárólag egyedi befekeési poliikával rendelkező ügyfél eseén az ügyleek egyedileg is megköésre kerülnek. Az Ügyfél a befekeési poliika és a porfólió kezelési kereszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a porfólió-kezelő a vonakozó jogi szabályozás szaba kereeken belül összevonja az egyes Ügyfélszámláknak és porfólióknak szán megbízásoka. A megbízások összevonására például olyan eseekben kerülhe sor, amikor egy, a porfólióba megszerezheő leheséges pénzügyi eszköz megvásárolhaó legkisebb egysége vagy annak ára nem eszi leheővé, hogy az egy ado Ügyfél porfóliójába egy eljes egység megszerzésre kerüljön. Ilyen eseekben az egységek bonásá, egyéni porfóliók szerini allokálásá a porfólió-kezelő végzi el. A megbízások összevonása nem jár az elkülöníe nyilvánarás sérelmével és a porfólió kezelő bizosíja, hogy az Ügyfél javára egyedileg nyilvánaro pénzügyi eszközök és azok árfolyama bármely időponban kimuahaó legyen. Az egyenlő elbánás elvének érvényesülése érdekében a porfólió-kezelő az alábbi allokációs (széoszási, eloszási) szabályoka és echnikáka alkalmazza akkor, ha egy befekeési ügyle öbb porfólió részére kerül megköésre: a) Amennyiben az ügyle öbb, elérő áron köö ügyleből áll - különösen öbb parnerrel köö vagy részeljesíések alapján lérejövő ügyleek eseén -, akkor az egyes részügyleek porfóliók közöi széoszására a porfóliók egész ügylehez viszonyío arányai szerin, egészre kerekíve kerül sor. b) Amennyiben a feni elvek szerin egy ügyle széoszására nincs leheőség, akkor minden érine porfólió-kezelő örekszik az azonos álagáron részesül a pénzügyi eszközből. 7

8 c) A porfólió-kezelő a széoszás úgy végzi el, hogy annak eredményekén az allokációban érine porfóliókban az érine pénzügyi eszközök aránya a limiek figyelembe véelével - a leheő legöbb porfólió eseében azonos legyen. d) A széoszási eljárás az allokációval érine pénzügyi eszköz megszerezheőkén aralmazó befekeési poliikával rendelkező porfóliók eljes körén, bármely megszerezheő pénzügyi eszközípus eseén alkalmazhaó, a kialakíandó porfólió összeéelnél azonban a limiek melle figyelembe véelre kerül az Ügyfél kockázaviselési preferenciája is. e) Indokol eseben egyedi allokáció alkalmazhaó bármely porfólióra és bármely pénzügyi eszközre, különösen akkor, ha a kis mennyiség arányalanul nagy kölsége okozna, vagy az egyes Ügyfélszámla az ado porfólióhoz képes nagymérékű szórás mua. f) Figyelemmel arra, hogy a porfólió-kezelés egyedi vagyonkezelési szolgálaás, a modell-porfólió alkalmazása nem jeleni az, hogy az ado modellporfólió válaszó ügyfelek porfólióinak eljesen azonos az összeéele, vagy a eljesíménye. Az allokációs elvek alkalmazása ellenére előfordulha az egyes, ado eseben azonos modellporfóliók hozamai, eljesíménye közöi szórás. 13. A megbízások, köések manuális allokálásának eljárása Az allokálás alapelvei köveve a manuális allokálás minden eseben elekronikus rendszerek használaával, dokumenálan és a nyomon köveheőség bizosíása melle örénik. Az allokálás, ezen ípusánál is érvényes, hogy minden megbízás és pozíció a cég hivaalos ügyfélnyilvánaró rendszerébe rögzíésre kerül a köéseke köveő napon. a) A porfólió-kezelésben részvevő ügyfelek a nyilvánaró rendszerben rögzíésre kerülnek, ahol nyomon köveheő az álaluk befizee őke is. b) A nyilvánaró rendszerben elkülöníve kerül kezelésre az egyes modell porfólió és az azokban szereplő ügyfélcsopor. c) A nyilvánaró rendszerből lekérdezheő, hogy az ügyfelek neve, azonosíó kódja, befizee őkéje, akuális neő eszközéréke és a őke ponos helye. d) A 3. ponban szereplő ripor alapján lehívásra kerül az ado porfólió riporja és megállapíásra kerül az allokáláshoz használhaó szorzó. Ennek módszerre, hogy: ügyfélszorzó = ügyfél őke / eljes porfólió őke. Az így kialakío szorzó 5 izedes jegy ponossággal használaos. Az ügyfélszorzók összege mindig 1. e) Az allokálási ügyfélszorzók kiszámíása egy áblázakezelő szofverben örénik meg. A szorzók frissíésének időszaka az ado porfólióra vonakozó befekeési poliikában kerül meghaározásra. f) A frissíés során elsődleges szempon, hogy a orzíások elkerülése érdekében örekedni kell arra, hogy az ügyfelek őkéje azonos eszközökben legyen elhelyezve, leheőleg készpénz, hogy az arányosíás ne udja befolyásolni a befekeések kövekezében előálló válozás. g) Az allokálási szorzók kialakíása az elsődleges felada, aminek meg kell előznie a porfólió akív kezelésé, annak előfeléele. h) Az üzleköési evékenysége az összevon, bruó mennyiségekkel együ kell nyilvánarani, ahol az alábbi adaoknak felélenül kell szerepelnie: - Üzleköés helye - Üzleköő, porfólió kezelő neve - üzleköés időponja, dáuma - Kereskede insrumenum elnevezése, ickere - Üzleköés mennyisége - Üzleköés eljesülésének árfolyama - Üzleköés iránya (eladás/véel) - A porfólióra gyakorol haása (nyiás/zárás) - Belső nyilvánarási szám 8

9 i) a h) ponban szereplő köéslisá a porfólió kezelőnek köelessége minden köés alkalmával ponosan és hiányalanul vezenie. j) az allokálás a köéslisában szereplő mennyisége érini. Az ügyfélszorzó szorozva az összevon mennyiséggel szorza adja meg az egyéni ügyfélre vonakozó mennyisége. k) az üzleköés egyéb paraméerei a porfólióban szereplő ügyfelek mindegyikére meg kel egyeznie. Különös ekineel az árra. l) amennyiben egy összevon megbízás öbb áron eljesül, úgy a köéslisában a súlyozo álaggal számío ára kell beírni m) az allokálási céllal lérehozo áblázaban külön aláblákban kell nyilvánarani minden egyes köés ügyfélbonási részé. Amiből egyérelműen megállapíhaó, hogy a porfólió-kezelésben részvevő ügyfelek mindegyike azonos árfolyamon és a őkearányosíási elvnek megfelelően részesül a pozíciókból. n) az egyes aláblákban szereplő lisák a Társaság hivaalos nyilvánarási rendszerébe imporálásra kerülnek, o) a köéslisának az üzleköés köveő napon el kell készülnie és az a T+1 napon rögzíésre kell kerülnie a nyilvánarási rendszerbe. 14. Porfólió érékelése A Társaság a Porfóliók érékelésé piaci alapon, a 81/001 Kormányrendele: II. melléklee alapján, napi rendszerességgel végzi. A Porfólió érékelésének szabályairól - a porfóliókezelési szerződés mellékleé képező - részlees ügyfélájékozaó anyago kell készíeni, amely aralmazza az egyes Pénzeszközökre és Pénzügyi eszközökre vonakozó érékelési elveke és módszereke, illeve azok forrásá. Az eszközök érékelésnél a kövekező elvek szerin kell eljárni: a) A kamaozó kövény ípusú érékpapírok, valamin minden olyan eszköz eseén, amelyből kamajövedelem származik, az időarányos kamaoka figyelembe kell venni az érékelésnél. b) A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamoka bele kell foglalni a eljes hozam számíásába. c) A kereskedés-napi elszámolás elvé kell alkalmazni, azaz a már megköö, de még el nem számol ügyleek alapján kell a pozícióka, illeve azok eredményé meghaározni. d) A realizál és nem realizál (árfolyam) nyeresége és a bevéeleke is magába foglaló eljes hozamo kell kimuani. e) A Porfólió éréké a szerződésben meghaározo érékelési devizában (ovábbiakban Porfólió devizája) kell kifejezni. A Porfólió érékének (ovábbiakban Neó eszközérék) megállapíása neó módon, a kereskedési díjak és a Társaságnak fizee egyéb díjak levonása uán örénik. A Neó eszközérék a kövekező képle alapján kerül meghaározásra: i x i, p i, fx c, Ahol az érékelés időponja x az i eszközből napon a Porfólióban szereplő mennyiség 15. A Porfólió hozamának számíása 9

10 a) Napi hozam A Társaság az egyes Porfóliók napi hozamá napi idősúlyozo hozamszámíás módszerével haározza meg az alábbi képle szerin: Ado időszakra vonakozó hozam a napi hozamok mérani láncakén kerül meghaározásra: Ahol 1 R 1, b) A Referenciahozam az időszak kezdei napjának indexe az időszak záró napjának indexe az Időszaki hozam 1, (1 ) 1 1 R r A referenciaindex hozamá ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámíási módszer alkalmazva kell bemuani, amelyekre a porfólió hozama bemuaásra kerül. Ennek megfelelően a neó eszközérék () helye a referencia index éréké kell éreni, a őkemozgások (CF) pedig 0 éréke kell behelyeesíeni. Abban az eseben, ha valamilyen évesíe referenciahozamo veszünk alapul, akkor a hozam napi éréké az alábbi képle alapján haározzuk meg (az időszaki hozamo pedig ennek felhasználásával haározzuk meg úgy, hogy a nem érékelési napoka (például hévége) is be kell állíani a mérani láncba az uolsó elérheő napi hozammal): 1 ref ' r r y 1 Ahol r ref a napi refernciahozam r az évesíe referenciahozam y c) Havi érékelés az ado év napári napjainak száma A Porfóliók érékelésé minden hónap uolsó kereskedési napján a jelen szabályzaban meghaározoak szerin érékelni kell. Az Uolsó kereskedési napo a Társaság égrehajási poliikájában meghaározo összes végrehajási helyszíneinek nyiva arásá figyelembe véve kell meghaározni. A havi érékelés lépései a hónap uolsó munkanapjára (ovábbiakban Havi fordulónap) vonakozóan: - A Neó eszközérék megállapíása az Uolsó kereskedési napra vonakozóan. - A Referenciaérék megállapíása az alábbiak szerin: ref T T T 0 CF 1 ref R,T Ahol R ref,t a Tőkemozgás és az érékelési időponja közöi Időszaki referenciahozam 10

11 d) Álagos neó eszközérék Az időszakra vonakozó Álagos neó eszközérék az ado időszak egyes Neó eszközérékeinek napári nappal súlyozo számani álagakén adódik az alábbi képle szerin Ahol 1 a hónap első munkanapja a hónap uolsó munkanapja - az érékelés napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma - az időszak uolsó érékelési napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma e) Porfóliókezelési díj Porfóliókezelési díj elszámolása az Álagos neó eszközérék alapján. A Porfóliókezelési díj levonása uán újra meg kell állapíani a Neó eszközéréke, a Porfólió abszolú és relaív hozamá f) Sikerdíj A Sikerdíj elszámolása az alábbiak szerin örénik: Az első hónap Havi fordulónapján összeveésre kerül a Porfóliókezelési díj levonása uán megállapío Neó eszközérék, illeve a Porfólió Referenciaéréke. Amennyiben a Neó eszközérék a magasabb, akkor a Sraegon a különböze szerződésben meghaározo arányára (Sikerdíj) jogosul. Abban az eseben, ha a Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor a Legmagasabb hó végi neó eszközérék (ún. High waer mark) a Sikerdíj levonása elői Neó eszközérék, egyébkén a Havi fordulónapi Referenciaérék lesz. Ahol m hw a Legmagasabb hó végi neó eszközérék m hónap Fordulónapján m a hónap index (jelen pon szerin m=1) a Havi fordulónap hw m max( ; ref ) (' ) 1 ( ' ) A ovábbi hónapok Havi fordulónapján (illeve a szerződés megszűnésének napján) a jelen pon szerin kell eljárni. Ebben az eseben a Porfóliókezelési díj levonása uán megállapío Neó eszközérék és az előző Legmagasabb hó végi neó eszközérék Tőkemozgásokkal és Referenciahozammal korrigál éréke kerül összeveésre. Amennyiben a Neó eszközérék a magasabb, akkor a Sraegon erre a különbözere veíe Sikerdíjra jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor az ado Havi fordulónapra vonakozó Legmagasabb hó végi neó eszközérék a Sikerdíj levonása elői Neó eszközérék, egyébkén a korrigál előző havi Legmagasabb hó végi neó eszközérék lesz ( ( ' ) ' ) ahol f hw m m max( max( hw m1 hw' m1 m ref ref hw' 1 R m1,m CF (1 R,m); ) maxm 1; ;0) f m1 m-1 az előző hónap index hw m-1 az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék R m-1, ref m az előző és akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam R, ref m a Tőkemozgás napja és az akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam 11

12 m-1 hw a korrigál előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék, amely az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék akuális Fordulónapra Referenciahozammal számío jelenéréke és az előző Havi fordulónap óa (ide nem érve az előző Havi fordulónapo) örén Tőkemozgások Referenciahozammal számío jelenérékének összegével egyezik meg. f m az m hónapi elszámolhaó sikerdíj összege f a sikerdíj százalékos méréke g) A Sikerdíj uáni Záró neó eszközérék megállapíása, h) A Porfólió havi hozamának megállapíása, i) A Referenciahozam és a Porfólió hozamának ado évre, illeve eljes porfólió kezelési időszakra vonakozó kiszámíása. Jelen fejeze rendelkezései abban az eseben is meg kell haározni, ha a Porfólió megszűneésre kerül. 16. A porfólió kezelés korláozása, felfüggeszése, szüneeleése, megszűnése. a) A befekeési poliiká mindké fél indokolás nélkül a másik félhez inéze írásbeli éresíéssel, a porfóliókezelési szerződésben meghaározo feléelek melle (felmondási idő) felmondhaja (Rendes felmondás). A felmondás egyéb leheőségei, a szerződő felek jogai és köelezeségei a kapcsolódó szerződések illeve jogszabályok aralmazzák. b) A Társaság jelen szabályzaa az ügyfél érdekek védelmé és az ügyfelek ponos ájékozaásá szolgálja. Magas kockázaú porfóliók eseében magas esélye van jelenős őkeveszeségnek, amire a Társaság felhívja az ügyfelek figyelmé a befekeési poliikában. Ugyanakkor, min belső szabályza meghaározásra kerülnek álalános érvényű elvek a porfólió kezelő személyével kapcsolaban. A porfólió kezelő fizeési és jualékozási rendszere minden eseben sikerdíj orienál. c) Továbbá a 5 %-os őkeveszés köveően azonnali haállyal ájékozaja az érine ügyfeleke a porfólióban bekövekeze negaív válozásról. Egyúal a Társaság jogosul szüneeleni a porfólió kezelés azon ügyfelek számára, akik egyenlegében a feni mérékű őkeveszés kövekeze be, mindaddig, amíg az ügyfél kifejezeen ki nem nyilváníja írásban vagy rögzíe elefonon kereszül, hogy a ovábbiakban is szándékában áll az ado porfólióban való részvéel. 1

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben