Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az Európai Szociális Alap ársfinanszírozásával valósulnak meg.

2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázai felhívás kódszáma TÁMOP A-08/2 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projek címe (max. 200 karaker) 2.2. A projek megvalósulásának helyszíne Megye: Település: Irányíószám: Közerüle (ú, uca, ér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: A projek megvalósulásának ovábbi helyszínei További megvalósíási helyszín eseén a fenieknek megfelelő sorokkal bővíheő 2.3. A projek megvalósíásának kezdee: év hó nap 2.4. A projek megvalósíásának befejezése: év hó nap 2.5. A projek elszámolhaó kölségei összesen (F) 2.6. Az igényel ámogaás összege (F) 2.7. A ámogaás méréke (%) 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalás a projekről (maximum 500 karaker) 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivona, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapíó okira, EVA/SZJA bevallásban szereplő adaok alapján) 3.1. A pályázó eljes neve: 3.2. A pályázó rövidíe neve (amennyiben releváns): 3.3. Gazdálkodási formakód, megnevezéssel: 3.4. Önkormányzai örzsszám:

3 3.5. Adószám: 3.6. Bankszámlaszám: 3.7. Saiszikai szám: 3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvánarásba véel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzaok eseében nem releváns) 3.9. Alapíás időponja (alapíó okira, önkormányza eseén alakuló ülés dáuma): év hó nap Minősíési kód: Főevékenység TEÁOR száma és megnevezése Fejleszendő TEÁOR száma és evékenység megnevezése A pályázó székhelye: Ország Megye: Település: Irányíószám: Közerüle (ú, uca, ér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám: A pályázó posacíme Megye: Település: Irányíószám: Közerüle (ú, uca, ér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Posafiók irányíószám: Posafiók: Honlap: A pályázó hivaalos képviselőjének/képviselőinek (vezeője, aláírója) adaai Név: Beoszás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Név: Beoszás: Telefon 1:

4 Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolaaró személy (projek menedzser) adaai Név: Beoszás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Konzorciumi ag adaai Név: Székhely: Konzorciumi ag jogi formája Honlapjának címe (ha van) Adószáma, ill. adóazonosíó jele Bankszámlaszáma Saiszikai száma Cégjegyzékszáma vagy egyenérékű hivaalos nyilvánarási száma Alapíásának éve Minősíési kódja Szakágazai kódja (TEÁOR) Sajá őkéje (F) Teljes munkaidős lészáma (fő) Kapcsolaaró személy (projek menedzser) adaai Név: Beoszás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: További konzorciumi agok eseén a 3.17 szakasz isméelheő alszámozások szerini jelöléssel (3.17.1, sb) A pályázakészíő adaai (amennyiben a pályázao nem a pályázó készíee, hanem külső cége bízo meg ezzel) Cégnév/Név: Telefonszám: Fax szám: cím:

5 4. A PÁLYÁZÓ, ÉS KONZORCIUMI PARTNEREI BEMUTATÁSA 4.1.A A jelenlegi helyze bemuaása a pályázónak és a konzorciumi parnereknek is. (maximum 4000 karaker) Ismeresse az inézmények öréneé. (Muassa be az alapíás és egyéb jogi sáuszban bekövekeze válozásoka, dáummal együ). Ismeresse az inézmények céljai és fejlődési leheőségei! Kérjük, amennyiben leheséges, számszerűen adja meg céljai! A elepülés földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkozaosági, művelődési adaai. Ismeresse az inézmény(ek) pedagógiai programjá (főpályázó eseében amennyiben releváns) Ismeresse milyen releváns apaszalaal rendelkezik az inézmény / szerveze a nemzeiségi ananyagfejleszés erüleén (konzorciumi parnerek ekineében). Ismeresse, hogy a pályázó közokaási inézményben a nemzeiségi anulók lészáma az ado inézményben anulók összlészámának mekkora arányá eszik ki, illeve hogy a főpályázó pedagógiai szakmai szolgálaó inézmény országos feladao lá el. 4.1 B Kérjük, röviden muassa be a pályázó szerveze, konzorciumi parenerei felépíésé és a pályázaér felelős szervezei egység /személy helyzeé, függelenségé a szervezeen belül! (max. 400 karaker) 4.2. Ismeresse, hogy a pályáza mikén járul hozzá az inézmény/szerveze 4.1 ponban leír céljaihoz, fejlődési leheőségeihez? (szöveges, és számszerű ismereés, max karaker)

6 4.3 Kérjük, ismeresse, hogy a projek megvalósíásának időponjában milyen egyéb jelenős projeke valósí meg és ezek mekkora kapaciás igényelnek! Ismeresse, hogy a ámogaás elnyerése eseén milyen humán erőforrás ud pályázói szinen a projek végrehajásához rendelkezésre bocsáani! Jelölje meg a projek megvalósíásáér felelős projek menedzser! A projekben közvelenül részvevő személyek száma (fő) A) Ebből a projek végrehajásához szükséges szakképzeséggel rendelkezik összesen (fő). Szakképzeséggel rendelkezik (fő). Szakképzeséggel rendelkezik (fő). Szakképzeséggel rendelkezik (fő) B) Projek menedzser, hei órában: C) Egyéb A projekben részvevő személyek részleesen: Név Képzeség /Munkaapaszala Munkaap aszala (év) Szerve zenél elölö idő (év) Jelen projekben erveze szerepe Szöveges indoklás Ismeresse, hogy a projek megvalósíásához milyen, nem az elnyer ámogaásból megvásárol árgyi vagy immaeriális eszköz (pl.licencek, szofverek), ingalan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projek megvalósíási és fennarási időarama ala? (max.500 karaker) Kérjük ismeresse, hogy a projek evékenységei közül melyike végzi sajá kivielezésben és mely evékenységekbe von be külső szállíó! Kérjük adja meg a bevon szállíók és parnerek erveze számá is! (max karaker)

7 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. Kérjük, fejse ki a fejleszés/projek indokolságá (maximum 4000 karaker). Kérjük, adja meg a projek vár számszerűsíheő vagy egyéb módon meghaározhaó eredményé Kérjük, fejse ki a fejleszés/projek céljá (maximum 2000 karaker) Kérjük, adja meg a projek hosszú ávú és közvelen céljai! Muassa be, hogyan kapcsolódik a projek célja az úmuaóban meghaározo célkiűzésekhez! 5.3. A projek célcsoporja. Muassa be a projek közvelen (pedagógusok) és közvee (gyerekek, anulók, szülők, ágabb környeze) haszonélvezői (maximum 2000 karaker), a célcsopor projek szemponjából lényeges körülményei. Kérjük, ismeresse, hogyan haároza meg a projek célcsoporjá a célcsopor szükségleei, körülményei hogyan jelennek meg a projekben és a célcsoporo bevona-e a projek ervezésébe?

8 5.3.1 Muassa be a projekben részvevők adaai (adaalap ben bemuao részvevők) 1. Munkaerő-piaci sáusz 1.1. A projek időarama ala állással rendelkező személy (beleérve az önfoglalkozaoa is) 1.2. Önfoglalkozao 1.3. Munkanélküli 1.4. Tarós munkanélküli (legalább 6 hónapja nyilvánaro munkanélküli személy) 1.5. Inakív személy 2. Élekor szerini megoszlás év közöi év közöi év közöi 3. Hárányos helyzeű csoporok szerini megoszlás 3.1. Kisebbség 3.2. Bevándorlók 3.3. Fogyaékkal élők 3.4. Egyéb hárányos helyzeű csoporokhoz arozók (nevesíse!) 4. Iskolai végzeség szerini megoszlás 4.1. Alapfokú iskolai végzeség 4.2. Középfokú végzeség 4.3. Középfokú okaás köveő, nem felsőfokú végzeség 4.4. Felsőfokú végzeség Férfi Nő Összesen

9 5.4. Muassa be a fejleszés részlees szakmai aralmá. (maximum 4000 karaker). Kérjük, hogy mindenképpen érjen ki a kövekezőkre: a projek fő evékenységei, az egyes evékenységek eredménye és hozzájárulása a projek céljához ado nemzeiség, ado anárgy ekineében más évfolyamokon már kifejlesze okaási programokhoz való kapcsolódás bemuaása a konzorciumi parnerek közöi munkamegoszása, a cselekvési erv megvalósíhaósága (amennyiben releváns) egyéb, együműködő parnerek feladaa a projekben (amennyiben releváns) 5.5. Muassa be a projek evékenységek szerini üemezésé (kérjük erveze beszerzései is megjeleníeni). A evékenységeke/beszerzéseke a projek ényleges megkezdéséől számíva muassa be, negyedéves bonásban. Tevékenység I n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év Tevékenység II. Tevékenység.

10 Források (F, illeve %) Forrás F % I. sajá forrás - - I/1. a ámogaás igénylő hozzájárulása - - I/2. parnerek hozzájárulása - - I/3. bankhiel - - II. egyéb ámogaás: III. a ámogaási konsrukció kereében igényel ámogaás 100% Összesen 100% Megjegyzés: Az összes kölségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 5.7. Számszerűsíheő eredmények Muassa be a projek megvalósíásának számszerűsíheő eredményei (projek indikáorai). Kérjük, hogy a áblázaban a Pályázai Úmuaó E. ponjában megado muaóka szerepelesse. Muaó neve Kifejlesze okaási programok száma Lefordío és adapál már meglévő magyar nyelvű aralmak Típus (oupu/eredmén y) 1. Elemhez Mérékegysé g Kiinduló érék Projek zárása Minimális an elvár célérék Muaó forrása kimene db 0 2 imprimaúra 2. Elemhez kimene db 0 2 imprimaúra Elemhez Kifejlesze kimene db 0 2 imprimaúra okaási programokhoz vagy lefordío, adapál aralomhoz kapcsolódó modulok száma Válaszo evékenységekhez, amennyiben releváns Kifejlesze ovábbképzése k száma Kiképze képzők száma kimene db 0 2 Akkrediációs dokumenáci ó eredmény db 0 2 Jelenléi ív

11 6. Tájékozaási köveelmények Ismeresse, hogy a ámogaás elnyerése eseén, a Kedvezményezeek ájékozaási köelezeségei c. úmuaóban foglalaknak megfelelően milyen evékenységeke erveznek a nyilvánosság és a ájékozaás bizosíása érdekében, és hogyan fogják bizosíani, hogy a projek eredményei szélesebb körben is ismeré váljanak: A ájékozaás során használ publikációs eszközök Eszköz Igen P Nem Célérék (darab) A ípusú hirdeőábla B ípusú hirdeőábla C ípusú Tájékozaási ábla D ípusú Emlékezeő ábla Nyomao sajó (cikkek, inerjúk) Televízió Rádió Inerne (banner) Nyiórendezvény Záró-rendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajóájékozaó Sajóközlemény Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány PR-film Önálló inernees honlap Zöld szám, információs közpon (ügyfélszolgála) DM-levélkampány Telemarkeing Közvélemény-kuaás Reklámárgy Egyéb: (megnevezés)

12 A evékenységek rövid szöveges bemuaása, indoklása (max karaker) 7. Fennarhaóság Ismeresse a projek eredményeinek fennarására vonakozó elképzelései! Kérjük (amennyiben érelmezheő) érjen ki az alábbi szemponokra: A projek kereében lérehozo fejleszés finanszírozási igénye és a finanszírozás bizosíása a ámogaás megszűnésé köveően (számszerűen aláámaszva) A projekhez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projeke köveően 8. Esélyegyenlőség érvényesülése 8.1 Jelölje meg, hogy a projek megvalósíása során mely erüle(ek)en kíván javíani az esélyegyenlőségi célcsoporok helyzeén! (Többe is válaszha!) Felhívjuk figyelmé, hogy a pályáza befogadásának feléele, hogy legalább egy erüle kiválaszásra kerüljön! Családbará munkahelyi körülmények megeremése, erősíése (ölse ki a 8.2. ábláza c. és d. oszlopá is!) Nemek (férfiak és nők) közi esélykülönbségek csökkenése (ölse ki a 8.2. ábláza e. és f. oszlopá is!) Akadálymenesíés előrehaladása (ölse ki a 8.2. ábláza g. és h. oszlopá is!) Fogyaékkal élők éleminőségének és munkapiaci esélyeinek javíása (ölse ki a 8.2. ábláza i. és j. oszlopá is!) Romák éleminőségének és munkapiaci esélyeinek javíása (ölse ki a 8.2. ábláza k. és l. oszlopá is!) Más hárányos helyzeű csoporok munkapiaci és ársadalmi esélyeinek javíása (ölse ki a 8.2. ábláza m. és n. oszlopá is!) 8.2. A kövekező ábláza kiölésével muassa be a pályázó szerveze (projekgazda) jelenlegi esélyegyenlőségi helyzeé és az, hogy a projek végrehajásának és fennarásának időszakában mikén kívánja erősíeni szervezee esélyegyenlőségi kulúrájá a 8.1. ponban megado erüleeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi erüleeknek az oszlopai ölse ki, melyeke a 8.1. ponban már megjelöl! (Módszerani segísége a pályázai dokumenáció részé képező Esélyegyenlőségi Úmuaó jelenhe)

13

14 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n Esélyegyenlőségi erv, koncepció meglée (ha van, ill. vállalja elkészíésé, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 1.2. Nők száma a felső- és középvezeésben - fő 1.3. K+F erüleen dolgozó nők száma - fő 1.4. Részmunkaidős foglalkozaoak száma - fő 1.5. Távmunkában foglalkozaoak száma - fő 1.6. Akadálymenesíe épüleek száma - darab 1.7. Információs (elsősorban inernees) akadálymenesíés (ha van, ill. vállalja lérehozásá, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 1.8. Fogyaékkal élő alkalmazoak száma - fő 1.9. Roma foglalkozaoak száma - fő évnél idősebb, haározalan idejű munkaszerződés kereében foglalkozaoak száma - fő Pályakezdő, haározalan idejű munkaszerződés kereében foglalkozaoak száma - fő A foglalkozaás erüleén az elmúl ö évben a szerveze jogsérés nem kövee el (ha nem kövee el, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) Leghárányosabb helyzeű 48 kisérségben működik (64/2004. (IV. 15.) Korm. rendele 3. számú mellékle) (ha igen, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) Középfokú iskolai végzeséggel nem rendelkező munkaársak szakmai ovábbképzése az elmúl/elkövekező 5 évben - fő A projek végrehajása során megszüleő ermék és/vagy szolgálaás más ársadalmi csopornál igazolhaóan kedvezőbben ha az esélyegyenlőségi célcsoporok helyzeére, éleminőségére (ha igen, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 2.1. Bedolgozókén foglalkozaoak száma - fő 2.2. Továbbfoglalkozao nyugdíjasok száma - fő 2.3. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszaérők alkalmazása az elmúl 5 évben (ill. a kövekező 5 évben) - fő 2.4. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúszahaó munkakezdés leheősége (ha van, ill. vállalja megeremésé, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 2.5. A örvényben meghaározonál öbb szabadság bizosíása a dolgozóknak (ha bizosíja, ill. vállalja bizosíásá, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 2.6. Munkaidő-kedvezmény bizosíása a dolgozók ovábbképzéséhez (ha bizosíja, ill. vállalja bizosíásá, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 2.7. GYES-en, GYED-en levő munkaársakkal való szerveze kapcsolaarás (ha van, ill. vállalja megeremésé, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 2.8. Vállalai családi rendezvények szervezése (ha vannak, ill. vállalja bevezeésüke, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) 2.9. Egészségvédelmi és kulurális programok szervezése, örvényben előír köelező méréke meghaladó szociális juaások bizosíása a dolgozóknak (ha vannak, ill. vállalja bevezeésüke, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) Figyelem! Az oszlopok kiölése a válaszo esélyegyenlőségi inézményekhez köődik. A kiölés elő kérjük, olvassa el az úmuaó vonakozó részé. családbará nemek akadálymenesíés fogyaékosok romák más csoporok Pályáza benyújás akor érvényes érék Projek fennarás végéig várhaó álagos érék Pályáza benyújás akor érvényes érék Projek fennarás végéig várhaó álagos érék Pályáza benyújás akor érvényes érék Projek fennarás végéig várhaó álagos érék Pályáza benyújás akor érvényes érék Projek fennarás végéig várhaó álagos érék Pályáza benyújás akor érvényes érék Projek fennarás végéig várhaó álagos érék Pályáza benyújás akor érvényes érék Projek fennarás végéig várhaó álagos érék Vállalai, szervezei gyermekinézmények fennarása (ha van, ill. vállalja lérehozásá, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) A szerveze ámoga esélyegyenlőségi célcsoporok helyzeé javíó alapíványoka, civil szervezeeke (ha igen, ill. vállalja ámogaásuka, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkaársak azonos bérezésben részesülnek-e? (ha igen, ill. vállalja ennek bizosíásá, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) Esélyegyenlőségi munkaárs, felelős alkalmazása (ha van, ill. vállalja alkalmazásá, egyen x-e vagy pipá, különben hagyja üresen) Nők száma a foglalkozaoak köz - fő 3.1. Foglalkozaoak száma (saiszikai állományi lészám) - fő Kiegészíő információk (Pályáza benyújásakor érvényes érék) 3.2. A szerveze felső és középvezeésében foglalkozaoak száma - fő

15 9. Környezei fennarhaóság Muassa be a fennarhaóság (fennarhaó fejlődés) horizonális szempon érvényesíésé! 9.1. A fennarhaóság érvényesíése fennarhaósági kaegóriák szerin Jelölje meg (egyen "X"-e), hogy jelenleg vagy a projek fennarás végéig mely kaegóriában erősíi szervezee fennarhaósági kulúrájá! (Többe is válaszha!) Felhívjuk figyelmé, hogy a pályáza befogadásának feléele, hogy legalább egy kaegória kiválaszásra kerüljön! Kaegóriák: I. Környezeudaos menedzsmen II. Léesíés (beruházás/eszközbeszerzés) A) Fennarhaó helykiválaszás B) Zöld beszerzés III. Működeés A) Anyag-, energia- és erőforráshaékonyság és felhasználás növelése B) Szennyezőanyag kibocsáás csökkenés, kármegelőzés C) Környezeegészség (emberi egészség és élemód) D) Szállíási igények csökkenése E) Ipari ökológia javíása 9.2. A fennarhaósági szemponok érvényesíése Azokban a kaegóriákban, amelyekben vállala a fennarhaóság erősíésé muassa be, hogy milyen fennarhaósági szemponoka érvényesí! (A ábláza 1. oszlopa meghaározza, a fennarhaósági szemponokhoz kapcsolódó fő kaegóriáka!) Válasszon legalább egy fennarhaósági szempono az egyes kaegóriákon belül! A ábláza 3. oszlopában megado mérékegységnek megfelelően adja meg jelenlegi fennarhaósági helyzeé (4. oszlop) és a projek fennarás végéig várhaó álagos éréke (5. oszlop).

16 Kaegóriák I. Környezeudaos menedzsmen Fennarhaósági szemponok Mérékegység a) Környezei menedzsmen rendszerrel rendelkezik vagy vállalja bevezeésé I/N b) Fennarhaósági sraégiával rendelkezik vagy vállalja elkészíésé (az I/N Úmuaóban meghaározo aralommal) c) Környezeudaos evékenységek (A szempon elfogadásához az alábbi alszemponok közül min. keő vállalása szükséges!) a) Környezevédelmi/fennarhaósági megbízo, felelős kijelölése fő b) A vállala rendszeres környezei eljesímény érékelésének bevezeése I/N c) Környezei audiok lefolyaása db/év d) A környezevédelem erüleén az elmúl három évben a szerveze jogsérés nem kövee el I/N e) A dolgozók környezei okaása, környezei szemléleük alakíása fő/év Pályáza benyújásakor érvényes érék Projek fenn. végéig várhaó álagos érék II. Léesíés A) Fennarhaó helykiválaszás f) Nyilvánosság számára környezei jelenés, ájékozaók rendszeres készíése db/időszak a) A projek megvalósulás helye ársadalmi-gazdasági szemponból hárányos helyzeű kisérségben alálhaó I/N b1) Barnamezős beruházás valósul meg a projek eredményekén I/N b2) A projek során öbble zöldfelüle fejleszés valósul meg az ingalan maximális beépíheőségéhez képes zöldfelüle (a max. beépíheő erüleből) az ingalan maximális beépíheősége m2 m2 b3) A projek valamely érék megőrzésével párosul (biológiai sokféleség, áji/ermészei érékek, kulurális és épíészei érékek) I/N

17 B) Zöld beszerzés Előnyben részesíi a környezei menedzsmen rendszerrel rendelkező beszállíóka az eszközbeszerzés során Előnyben részesíi a környezebará védjeggyel rendelkező ermékeke, alapanyagoka a beszerzéseinél Előnyben részesíi a BAT echnológiáka beszerzései során db db db III. Működeés A) Anyag-, energia- és erőforráshaékonyság és -felhasználás növelése Fajlagos anyagfelhasználás csökkenése (nyersanyag felhasználás ermelés arányában) Megújuló, alernaív erőforrások arányának növelése a eljes energiafelhasználáson belül Termelésre juó csomagolóanyag mennyiség csökkenése nyersanyag ermelés megújuló erőforrás felhasználás eljes energiafelhasználás csomagolóanyag mennyiség ermelés Felhasznál veszélyes anyag mennyiség csökkenése, helyeesíés nem veszélyes, kevésbé veszélyes anyagokra Fajlagos energiafelhasználás csökkenése ( a eljes energiafelhasználás csökkenése a ermelésre veíve) Fajlagos vízfelhasználás csökkenése (a eljes vízfelhasználás csökkenése a ermelésre veíve) eljes energiafelhasználás ermelés eljes vízfelhasználás kwh kwh onna/év kwh m3

18 B) Szennyező-anyag kibocsáás csökkenés C) Kör-nyezeegész-ség Összes kelekeze hulladék mennyiségének csökkenése Veszélyes hulladék arányának csökkenése a kelekeze összes hulladék mennyiségének arányában ermelés veszélyes hulladék mennyisége összes hulladék mennyisége Üvegházhaású anyagok kibocsáásának csökkenése (CO2 egyenérékesben) Fajlagos szennyvízkibocsáás csökkenése (a kelekező összes szennyvíz mennyiség csökkenése a ermelésre veíve) összes szennyvíz ermelés Rendszeres környeze-egészségügyi kockáza érékelések készíése vagy gyakoriságának növelése Béren kívüli (közérze javíó) rekreációs, egészségügyi juaások mérékének növelése Egészségmegőrző munkahelyi feléelek javíása (világíás, ergonómia, beléri levegőminőség sb.) érdekében árgyi eszköz beszerzés /év alkalom/év ef/fő db D) Szállíási igények csökkenése Szállíási inenziás javíása (az egy ermékre juó szállíási ávolság csökkenése) Vállalai szinű üzemanyag fogyaszás mérékének csökkenése összes szállíási ávolság (oda-vissza) ermelés darabban Beszállíók elephelyeinek összávolságának csökkenése a pályázó elephelyéől Tömegközlekedés használó (ámogao) dolgozók számának növelése km db l/év km fő E) Ipari ökológia javíása Helyben (max. kisérségi szinen) rendelkezésre álló erőforrások (energia) használaa helyi erőforrás felhasználás kwh

19 összes erőforrás felhasználás kwh A vállalanál kelekeze hulladék másodlagos anyagkén örénő érékesíésének növelése újrahasznosíhaó hulladék érékesíése összes hulladék mennyisége Másodlagos alapanyag-felhasznalás arányának növelése a eljes alapanyag felhasználáson belül másodlagos alapanyag Lerakásra kerülő hulladék arányának csökkenése összes alapanyag lerakásra kerülő hulladék összes hulladék mennyisége

20 Nyilakozaok (a főpályázóra vonakozóan) 1. Kijelenem, hogy a pályáza benyújásának időponjában lejár esedékességű, meg nem fizee adóarozásom, illeve adók módjára behajhaó közarozásom az állam vagy az önkormányza felé, ideérve az egészségbizosíásai és nyugdíjbizosíási járuléko is, illeve az Európai Unió radicionális sajá forrásai címen nem áll fenn. 2. A pályáza benyújásának időponjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, ovábbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illeve lejár esedékességű, meg nem fizee közarozásom kelekezik a pályáza elbírálásáig, illeve a ámogaási szerződés lejáráig, annak ényé azonnal bejelenem. 3. Kijelenem, hogy az államházarás alrendszereiből folyósío ámogaásból eredő lejár, és ki nem egyenlíe arozásom nincs, valamin az ado célelőirányzaból vagy jogelődjéől korábban kapo ámogaás felhasználásának szerződésben vállal köelezeségeime eljesíeem. 4. Kijelenem, hogy az álalam képvisel szerveze ellen az Európai Bizoságnak valamely ámogaás visszafizeésére köelező haározaa nincs érvényben. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályáza befogadásá köveően (a szerződésköés megelőzően) a pályázaban foglalaka az arra feljogosío szerveze előzeesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleeknek megfelelően ellenőrizze. A pályáza kedvező elbírálása eseén hozzájárulok, hogy a pályázaban foglalak megvalósíásának szakszerűségé, valamin a ámogaás rendeleésszerű felhasználásá az arra feljogosío szervek ellenőrizzék. 6. Kijelenem, hogy a pályáza benyújásá megelőző 2 napári éven belül államigazgaási szerv haározaában, illeve annak bírósági felülvizsgálaa eseén a bíróság, munkavállaló bejelenés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkozaása mia jogerősen bírság megfizeeésére nem vagyok köeleze. 7. A pályáza befogadásá megelőzően a projek megvalósíásá nem kezdem meg. 8. A pályázaban foglal adaok, információk és dokumenumok eljes körűek, valódiak és hielesek. 9. Tudomásul veszem, hogy ámogaás eseén a nyeres pályázó neve, a ámogaás árgya, a ámogaás összege, a ámogao program megvalósíási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együes rendeleben szabályozo módon nyilvánosságra hozhaó. 10. Tudomásul veszem, hogy a lejár esedékességű, meg nem fizee közarozás eseén a közarozás megfizeéséig ámogaás nem ille meg, az esedékes ámogaás folyósíása a 217/1998. (XII. 30) Kormány rendele 92. (5) bekezdése szerin felfüggeszésre kerül, illeve az Áh. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes ámogaás a közarozások megfizeése érdekében - a ámogaás ellenében vállal köelezeségeke nem érinő módon visszaarásra kerülhe. Kizárólag az Igen/Nem válasz használha ó

21 11. Hozzájárulok, hogy a Kincsár álal mindenkor működee monioring rendszerhez a jogszabályban meghaározo jogosulak, valamin az Állami Számvevőszék, a Kormányzai Ellenőrzési Hivaal, a Pénzügyminiszérium és a csekély összegű ámogaások nyilvánarásában érine szervek számára hozzáférési leheősége bizosíhasson. 12. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele ának (4) bekezdése alapján, a pályáza elbírálása során a vállalkozás adóarozásra vonakozó adaá a közreműködő szerveze és a Támogaó udomására hozza. 13. Kijelenem, hogy a pályázai felhívásban előír bizosíékoka ámogaás eseén rendelkezésre bocsáom. A felajánlani kíván bizosíék: jelzálogjog ingalanra jelzálogjog ingóságra (15 millió forin ámogaási összegig), bankgarancia, bizosíási szerződés alapján kiállío készfizeő kezességvállalás aralmazó köelezvény, garanciaszerveze álal vállal kezesség, garanciabizosíási szerződés alapján kiállío köelezvény, Bizosíék nyújására nem vagyok köeleze. 14. Kijelenem, hogy a ámogaási szerződésben vállal köelezeségeim nem, vagy nem szerződésszerű eljesíése, illeve a szerződésől való elállás eseén a ámogaás visszafizeem. 15. Hozzájárulok a pályáza szabályszerűségének és a ámogaás rendeleésszerű felhasználásának jogszabályban meghaározo szervek álal örénő ellenőrzéséhez. 16. Hozzájárulok ahhoz, hogy adaaima a Támogaó és a Közreműködő Szerveze nyilvánarsa és kezelje. 17. Kijelenem, hogy a Pályázai Felhívás és a Pályázai Úmuaó megismerem, az abban foglal feléeleke, kiköéseke és korláozásoka magamra nézve köelezőnek ismerem el. Kijelenem, hogy a ámogaás kizárólag a pályázai célnak megfelelően használom fel, a ámogaással megvalósuló projeke legalább 5 évig az ado célra használom Az ado ámogaás Pályázai Úmuaójában foglalaka udomásul veem. Amennyiben a szerveze helyzeében válozás áll be, illeve a pályázai célok megvalósíásá akadályozó bármely esemény kövekezik be, úgy a közreműködő szervezee haladékalanul éresíem. 18. A A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növel (bruó) összeg kerül figyelembevéelre. 18. B A pályázó az egyszerűsíe vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) örvény haálya alá arozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkene (neó) összeg kerül figyelembevéelre. 18. C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázaban megjelöl, ámogaásból finanszírozo evékenységekkel kapcsolaban felmerül kölségeire vonakozóan adólevonási jog nem illei meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növel (bruó) összeg kerül figyelembevéelre. 18. D A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázaban megjelöl, ámogaásból finanszírozo evékenységekkel kapcsolaban felmerül kölségeire vonakozóan adólevonási jog illei meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (neó) összeg kerül figyelembevéelre...

22 18. E A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázaban megjelöl, ámogaásból finanszírozo evékenységekkel kapcsolaban felmerül kölségeire vonakozóan éeles elkülöníéssel állapíja meg a levonhaó és a le nem vonhaó ÁFA összegé. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (neó) összeg kerül figyelembevéelre. 18. F A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázaban megjelöl, ámogaásból finanszírozo evékenységekkel kapcsolaban felmerül kölségeire vonakozóan arányosíással állapíja meg a levonhaó és a le nem vonhaó ÁFA összegé. Az elszámolásnál az arányosíás számíásá mellékelni kell. A kölségek ebben az eseben az arányosíással korrigál érékben veheők figyelembe. 24. Büneőjogi felelősségem udaában kijelenem, hogy a pályáza kereén belül beszerezni kíván echnológiai korszerűsíés eredményező eszközök megfelelnek a vonakozó európai irányelveknek, illeve az azoka harmonizáló magyar rendeleek köveelményeinek. 25. Büneőjogi felelősségem udaában kijelenem, hogy az álalam képvisel szerveze evékenysége a haályos környezevédelmi előírásoknak megfelel. 26. Tudomásul veszem, hogy a ámogaás álal megvalósío fejleszés eredménye a fennarási köelezeség fennállása ala a Támogaó előzees jóváhagyása nélkül nem idegeníheő el, nem erhelheő meg, nem adhaó bérbe a Pályázai Úmuaó C11-es ponjának megfelelően. 27. Büneőjogi felelősségem udaában kijelenem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó álal akivál beruházás kereében valósul meg. 28. Büneőjogi felelősségem udaában kijelenem, hogy a beszerzés nem operaív lízing és haszonbérle kereében valósul meg 29. Tudomásul veszem, hogy a projekhez kapcsolódóan elnyerheő maximális ámogaás nem haladhaja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendele ában meghaározo, vonakozó ámogaási inenziási éréke. 30. Tudomásul veszem, hogy a projekhez kapcsolódóan elnyer és elnyerheő bármilyen állami ámogaás eseén sem a ámogaás maximális méréke sem a ámogaási inenziás összesen nem haladhaja meg a Pályázai Úmuaó D2, D3 ponjában meghaározo éréke. 31. Tudomásul veszem, hogy a projek fennarási időszakában a pályáza kiírói felé monioring adaszolgálaási köelezeségem áll fenn. 32. Kijelenem, hogy fejleszési adókedvezményben (A megfelelő szövegrész húzza alá!) - nem részesülem. - részesülem, de a jelen projek nem kerül bejelenésre. - részesülem a jelen projekel. 33. Az államházarásról szóló évi XXXVIII. örvény 15. -ban megfogalmazo rendeze munkaügyi kapcsolaok köveelményeinek megfelelek, valamin az Áh 15. (11) bekezdés szerin vizsgálandó jogi személy, illeve jogi személyiséggel nem rendelkező szerveze adaai rendelkezésre bocsáom. 34. Vállalom, hogy az eseleges egyéb ámogaás elmaradása eseén (amennyiben az ado pályázai kiírás leheővé eszi egyéb ámogaás igénybevéelé) a hiányzó pénzösszege sajá forrásból bizosíom. 35. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának ényé a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele 87. (4) bekezdés eseeire, kivéve azon magánszemélyeke, akik a külön jogszabály szerin nem köelesek pénzforgalmuka bankszámlán lebonyolíani, illeve azon ámogaásoka, amelyeknek eljes folyósíására a zárójelenés elfogadása uán, uólag kerül sor.

23 36. Büneőjogi felelősségem udaában kijelenem, hogy az álalam képvisel szerveze eseében a pályáza benyújásá megelőző uolsó lezár, eljes év december 31-én az éves álagos saiszikai állományi lészám minimum 1 fő. 37. Kijelenem, hogy a ámogaás álal megvalósío fejleszésnek nem célja annak bérbeadása, elidegeníése vagy megerhelése. 38. Hozzájárulok, hogy a közarozások az Áh. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele 92. (4) bekezdésében foglalak szerini figyelemmel kísérése céljából adószámoma vagy adóazonosíó jeleme, a ámogaás nyújó szerv és a Kincsár felhasználja a lejár közarozások eljesíése, illeőleg az adósság bekövekezése ényének és összegének megismeréséhez. 39. Kijelenem, hogy pályázókén (konzorciumvezeőkén) csak egy régió érinően nyújok be pályázao. 40. Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincsár kereében működő, alapveően pénzügyi szemléleű megfigyelő rendszer, az országos Támogaási Monioring rendszer (OTMR) a jogszabályban meghaározo jogosulak (dönéshozók, előirányza kezelők, Monioring Bizoságok) számára hozzáférési leheősége bizosíhasson a pénzügyi adabázishoz. 41. Kijelenem, hogy jelen pályázahoz a kölségveési mellékle részekén csaolom a beszerzendő eszközök lisájá. 42. Kijelenem, hogy a pályázaban erveze evékenységek közö kizárólag ámogahaó evékenységek szerepelnek, de minden köelező evékenysége aralmaz a pályáza. A Pályázai Úmuaó C ponja szerin. 43. Nyilakozom, hogy a projekmenedzsmen minimális összeéele megfelel a Pályázai Úmuaó C1.3 ponjának 44. Nyilakozom, hogy a projekmenedzsmen agjainak alkalmazási feléelei megfelelnek a Pályázai Úmuaó C1.3 ponjának 45. Nyilakozom, hogy a pályáza kölségveése önrész nem aralmaz 46. Nyilakozom, hogy a pályáza az ESZA-ERFA Elszámolhaó kölségek álalános úmuaóknak, valamin a pályázara vonakozó kölségveési specifikációnak megfelelően csak elszámolhaó kölségeke aralmaz, a kölségveés a belső arányokra vonakozó előírásoknak megfelel. 47. Nyilakozom, hogy a képzésen részvevő munkavállalóka a képzés(ek)re elengedem a képzővel egyezee időponokban és időaramban. 48. Kijelenem, hogy a evékenységek megervezése a Pályázai Úmuaó F számú melléklebe foglal ananyagokra, ankönyvekre van épíve 49. 5Kijelenem, hogy az együműködő parnerrel köendő szerződés aralmazni fogja valamennyi, a Pályázai Úmuaó F9. pon 20. számú mellékleben felsorol specifikáció. 50. Kijelenem, hogy a konzorciumi ag felsőokaási inézmény rendelkezik kisebbségi anszékkel vagy anszéki csoporal (amennyiben releváns!!) 51. 5Kijelenem, hogy a konzorciumi ag non-profi szerveze alapíó okiraa aralmazza az ado kisebbség nevelésének, okaásának szakmai ámogaásá valamin rendelkezik referenciával a nemzeiség okaásfejleszés, illeve ovábbképzés erüleén. 52. Kijelenem, hogy mind a főpályázó mind a konzorciumi agok megfelelnek a Pályázai Úmuaó B1. jogi forma ponjában leíraknak. Kizárólag ermészees személy vagy államházaráson kívüli szerveze pályázó eseén köelező kiöleni. Igen/nem/ nem releváns

24 53. Kijelenem, hogy a közpénzekből nyújo ámogaások áláhaóságáról szóló évi CLXXXI. örvény (a ovábbiakban Kny.) 6. (1) bekezdésében foglal összeférheelenségi okok személyemmel, illeve a pályázókén megjelöl szervezeel szemben nem állnak fenn. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a feni örvényhely szerini összeférheelenség a pályáza benyújásá köveően merül fel, vagy a örvény bármely rendelkezésé megsérem, a pályázao a pályázai eljárásból kizárják, és ámogaásban nem részesülhe. Kijelenem ovábbá, hogy a feni nyilakoza kiölésével elege eem Kny. rendelkezéseinek az érineséggel kapcsolaban, illeve az összeférheelenség megszüneése érdekében. 54. Kijelenem, hogy Kny. 8. (1) bekezdésében foglal érineség személyemmel, illeve a pályázókén megjelöl szervezeel szemben nem áll fenn. Kijelenem, hogy amennyiben a Kny. 8. (1) bekezdés valamely ponja szerini érineség a pályáza benyújásá köveően személyemmel, illeve a pályázókén megjelöl szervezeel kapcsolaban felmerül, annak jogszabály álal kijelöl szerv álal üzemelee honlapon örénő közzééelé 8 munkanapon belül kezdeményezem a pályázao befogadó szervnél, az érinesége megalapozó körülmény ponos megjelölésével a jelen pályázai felhívás mellékleé képező közzééeli kérelem alapján. 55. Kijelenem, hogy a közpénzekből nyújo ámogaások áláhaóságáról szóló évi CLXXXI. örvény 8. (1) szerini érineség személyemmel, illeve a pályázókén megjelöl szervezeel szemben fennáll, ezér kérem e körülménynek jogszabály álal kijelöl szerv álal üzemelee honlapon örénő közzééelé. (Közzééeli kérelem kiölése köelező.) A 18. sorra vonakozóan az adóügyi helyzeől függően csak egy nyilakozara adhaó igen válasz! Kel:.. Cégszerű aláírás

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrasrukúra Operaív Program kereében meghirdee A közszolgálaásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megeremése I. A munkaerőpiaci és szociális szolgálaások akadálymenesíése

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Projekt adatlap a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c. komponenséhez Kódszám: KDOP-4.1.1./F -11 NYDOP-4.1.1./D-11

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz.

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz. I Projek adalap Inegrál elepülésfejleszés Pes megyében és Budapesi kerülei közponok fejleszése c pályázai felhívásokhoz Kódszám: KMOP-2007-521/B és KMOP-2007-522/B 1 A projekek az Európai Unió ámogaásával,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program A oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.3-11/1 Közép-magyarországi

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ADATLAP a. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ADATLAP a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: HEFOP-3.4.1-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011.február

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben