Portfóliókezelési keretszerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfóliókezelési keretszerződés"

Átírás

1 Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja a Fővárosi Bíróság, min Cégbíróság, cégjegyzékszám: , jelen okiraban, és minden Aláír Okiraban a ovábbiakban: Társaság, Megbízo) és név/cégnév: állandó lakcím/székhely: édesanyja neve/cégjegyzékszám Ügyfélszám: (jelen okiraban a ovábbiakban: Ügyfél, Megbízó) (jelen okiraban a ovábbiakban együesen: Felek) közö. 1. A szerződés árgya 1.1. Jelen szerződés a Felek közö lérejö korábbi szerződések kiegészíése. A jelen szerződésben nem vagy csak részben szabályozo kérdésekben és meg nem haározo vagy csak részben meghaározo fogalmak érelmezésénél a korábban megköö szerződések, valamin a Társaság mindenkor haályos Üzleszabályzaa és egyéb szabályzaai szerin kell eljárni Ügyfél illeve annak örvényes képviselője megbízza a Társaságo, hogy jelen szerződés feléelei szerin önállóan, az Ügyfél javára és erhére a jelen szerződéshez arozó Befekeési poliika szerin rendelkezzen a kezelésbe áado, a jelen szerződésben meghaározo Induló vagyon és a szerződés aralma ala áado ovábbi vagyonelemek (ovábbiakban együesen Porfólió) fele abból a célból, hogy annak elemei kezelje, a Porfólió éréké növelje Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél álalános megbízás ad a pénzügyi eszközökből álló állomány kezelésére, pénzügyi eszközök véelére, eladására, az ezekhez kapcsolódó jövedelmek beszedésére és azok újrabefekeésére Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés kereében kezel Porfólió Érékelési devizája EUR vagy USD vagy HUF. Ennek megfelelően a Társaság a Porfólió mindenkori éréké az Érékelési devizában muaja ki, illeve a Porfólió hozamá is ennek megfelelően érékeli Az Ügyfél ulajdoná, a Porfólió elemé képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök nyilvánarására, a hozzájuk kapcsolódó ranzakciók, forgalmazási ügyleek végrehajására, nyilvánarására és elszámolására az Ügyfél részére az Ügyfélszámla, érékpapírszámla vezeéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgálaásokról szóló szerződés (ovábbiakban 1

2 Ügyfélszámla szerződés) aláírásával - megnyija az érékpapír-, érékpapír leéi-, valamin ügyfélszámlá (a ovábbiakban együesen Számla). Abban az eseben, ha az Ügyfél már rendelkezik Ügyfélszámlával, akkor a Társaság azonos számlaszám ala nyilvánarva, azonban az Üzleszabályzaban meghaározo szerződési feléelek melle megnyija a jelen szerződéshez kapcsolódó alszámláka Az ügyfél azonosíásra, az éresíési adaok megadására, Számlák vezeésére, az elszámolás szabályaira, a Számlák felei (jelen szerződésben meghaározo) rendelkezési jogosulságra a Számlaszerződés rendelkezései az irányadóak A Társaság a porfóliókezelési evékenység megkezdése elő, az ado ügyle vagy pénzügyi eszköz megfelelőssége melle az Alkalmassági esz segíségével meggyőződik arról, hogy a jelen szerződés és annak melléklee álal meghaározo Befekeési poliika a) alkalmas-e az Ügyfél álal megjelöl befekeési célok megvalósíására, b) az annak kapcsán felmerülő, Ügyfél befekeési céljaival egyébkén összhangban lévő kockáza méréke megfelel-e az Ügyfél pénzügyi eherviselő képességének, és c) ermészeéhez és a kapcsolódó kockázaok megéréséhez és érékeléséhez az Ügyfél megfelelő apaszalaal és ismereel rendelkezik-e, ideérve a porfólió kezelési evékenység kapcsán az e evékenységből adódó kockázaoka is A Társaság megagadja a porfólió kezelési szerződés megköésé abban az eseben, ha az Alkalmassági eszben meghaározo információkhoz nem juo hozzá vagy a Társaság sajá érékelési meódusa alapján az Alkalmassági esz olyan eredmény ad, ami nem eszi leheővé az ado pénzügyi eszköz vagy ügyle porfólióba illeszésé. 2. Tőkemozgások 2.1. Az Ügyfél köeles a jelen szerződés írásba foglalásá köveő 5 munkanapon belül a Társaság kezelésébe áadni a porfólió kezelésre szán pénzeszközöke és pénzügyi eszközöke (ovábbiakban: Induló vagyon) a Társaságnál vezee Porfólió kezelési számlájára örénő pénzári befizeéssel, áualással vagy érékpapír ranszferrel Az Ügyfél kijeleni és szavaolja, hogy a porfólió kezelésre áado eszközök per-, eher- és igénymenesek Az Induló vagyon eleme a Szerződő felek elérő megállapodása hiányában a kövekező ípusú eszköz lehe a) befekeési kaegóriába sorol OECD agállam hivaalos fizeőeszköze, b) Magyar Állam vagy az MNB álal nyilvánosan kibocsáo hielviszony megesesíő érékpapírok (ovábbiakban Magyar állampapír) vagy c) a Budapesi Érékőzsde hivaalos indexkosarába arozó részvény Abban az eseben, ha az Induló vagyon eleme az Érékelési devizáól elérő eszköz, akkor a 2

3 Társaság a beérkezés köveő 5 munkanapon belül ájékozaja az Ügyfele az Induló vagyon Érékelési devizában meghaározo érékéről Az Ügyfél jogosul ovábbi eszközöke elhelyezni a Porfólióba (ovábbiakban Tőkebefizeés), illeve a Porfólióból pénzügyi eszközöke kivonni (ovábbiakban Tőkekivonás) az alábbi feléelek melle: a) Ügyfél udomásul veszi, hogy a szerződés megköéséhez minimálisan 5 millió forin (vagy az akuális MNB fixing szerin annak megfelelő érékű) Induló vagyonra van szükség. Amennyiben a szerződés érvényessége ala a Porfólió éréke az Ügyfél Tőkekivonása mia az előzőekben meghaározo összeg alá esik, akkor a Társaság jogosul jelen szerződés azonnali haályú felmondására. Eől a szabályól a Társaság az Ügyfél ájékozaása melle elekinhe. b) Az Ügyfél a erveze Tőkekivonásoka köeles 3 kereskedési munkanappal előre írásban jelezni. Abban az eseben, ha a Tőkekivonás meghaladja a Kezel őke 10%-á, akkor a erveze Tőkekivonás 5 kereskedési munkanappal kell előre jelezni. c) Az Ügyfél álal kezdeményeze Tőkekivonás mia szükségessé váló pozíciózárásokból eredő veszeségér a Társaság nem vállal felelőssége, illeve a Befekeési poliika megvalósíásához szükséges porfólió-árendezés addicionális kölségei is az Ügyfele erhelik. d) A Tőkekivonás a Felek elérő egyedi megállapodásáól elekinve kizárólag forinban vagy a jelen szerződésben meghaározo más devizában örénhe. e) Abban az eseben, ha az Ügyfél a jelen porfólió kezelési szerződés ekineében Tarós befekeési számlára (ovábbiakban Tbsz) vonakozó kiegészíő megállapodás kö, akkor a Tőkebefizeésre és Tőkekivonásra vonakozóan szabályoka a Tbsz eseében meghaározo korláozások figyelembe véelével kell alkalmazni Az Induló vagyon, Tőkebefizeés, illeve Tőkekifizeés (ovábbiakban együesen Tőkemozgás) eredőjekén, az alábbi képle alapján adódik a Kezel őke: ahol T 0 az Induló befizeés időponja T a Kezel őke meghaározásának időponja az egyes Tőkemozgások időponja (index) i az eszközök (index) Δx i, az i eszközből, időponban örén Tőkemozgás mennyisége 3

4 p i, az i eszköz időponi Érékelési árfolyama c az Érékelési árfolyam devizája fx c, az Érékelési árfolyam devizája és a Porfólió Érékelési devizája közöi időponi konverziós árfolyam CF a napi Tőkemozgások Érékelési devizában meghaározo éréke 3. Álalános porfóliókezelési szabályok 3.1. A Porfólió kezelésekor a Társaság a legjobb szakmai udása szerin, az Ügyfél álal a Befekeési poliikában, illeve a jelen szerződésben meghaározo feléelek melle jár el, ugyanakkor a Társaság nem esz ígéree sem a Kezel vagyon megőrzésére (Tőkevédelem, illeve Tőkegarancia), sem előre meghaározo hozam elérésére (Hozamvédelem, illeve Hozamgarancia), ekineel arra, hogy a Társaság sem őkevédelme, sem őkegaranciá, illeve sem hozamvédelme sem hozamgaranciá nem vállal, így a jelen szerződés kereében megköö ügyleekből eredő kockázao, illeve veszesége vagy nyeresége Ügyfél közvelenül viseli Jelen szerződés alapján Társaság önállóan rendelkezik a Porfólióval, önállóan végzi a Porfolió ki- és áalakíásá a Befekeési poliikában foglalaknak megfelelően. Az Ügyfél rendelkezési joga jelen szerződés haálya ala kizárólag a Befekeési poliika kiválaszására, illeve a Tőkebefizeésekre és Tőkekivonásokra korláozódik Az Ügyfél nem jogosul a kiválaszo Befekeési poliika szerződés időarama ala örénő megválozaására, erre a jelen szerződés megszűneésével és új porfólió kezelési szerződés megköésével van leheősége A Befekeési poliika kierjed a a) a Porfólió kezelése során érvényesülő célkiűzésekre, b) a porfólió kezelő mérlegelése során szerepe jászó kockázai szinre, c) a Porfólióba felveheő pénzügyi eszközökre, d) az ezekre vonakozóan végrehajhaó ügyleekre (ideérve a kapcsolódó korláozásoka), valamin e) a porfólió kezelő mérlegelési jogá érinő korláokra A Porfólióhoz kapcsolódó kockázai szinek Befekeési poliikában rögzíe arányai és aralmá az Ügyfél jelen szerződés aláírásával, felelőssége és a befekeésekben rejlő kockázaról a Társaságól kapo ájékozaás udaában, a rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági információk és apaszalaok eljes ismereében jóváhagyja Az Ügyfél udomásul veszi, hogy a Porfolió eljesíménye rövidávon nagyban függ a piac ingadozásaiól, illeve a szerződés haályba lépéskor meglévő piaci helyzeől, azaz a hozam, illeve az ezzel kapcsolaos várakozások legalább 1 éves időaramra érelmezheőek. 4

5 3.7. A Társaság az Ügyfél javára kezel Porfólió erhére nem szerezhe a) sajá maga álal forgalomba hozo pénzügyi eszköz, b) kapcsol vállalkozása álal forgalomba hozo pénzügyi eszköz, ide nem érve a szabályozo piacra bevezee és a mulilaerális kereskedési rendszerben kereskedés árgyá képező érékpapír, és c) a őkepiacról szóló évi CXX. örvény (ovábbiakban Tp.) szerini nyilvános véeli ajánlaéeli köelezesége eredményező befolyás A Társaság a Porfólióban alálhaó érékpapíroka a felek külön egyedi megállapodásának hiányában nem adhaja kölcsön Együműködési köelezeség kereében a Felek jelen Szerződés eljesíése érdekében köelesek egymással maradékalanul együműködni. 4. A Társaság köelezeségei és jogai 4.1. A Társaság a legjobb szakmai udása szerin, az ilyen szervezeől elvárhaó legnagyobb gondossággal, az Ügyfél álal válaszo Befekeési poliikában meghaározo köveelmények, szabályok és leheőségek szerin meghaározza a Porfólió összeéelé, szervezi, irányíja és végrehajja a kezelésébe ado Porfólió befekeési ügyleei, a Porfólió elemei uán járó hozamoka beszedi és jóváírja A Társaság vezei a Porfólió a Társaság sajá és más ügyféleszközökől elkülönül - nyilvánarásá. A Társaság köeles olyan nyilvánarás vezeni, amely Ügyfél számára valamennyi jogszabályban meghaározo, a kihelyeze befekeési üzlemeneel közveeen vagy közvelenül összefüggő jelenési és beszámolási köelezeségéhez szükséges adao hiel érdemlően aralmazza Rendszeres ájékozaási köelezeségé a Társaság az alábbiak szerin eljesíi Rendszeres ájékozaás A Rendszeres ájékozaásra minden Porfólió eseén havi rendszerességgel kerül sor, legkésőbb a havi fordulónapo köveő 12. munkanapig. A Rendszeres ájékozaás napári hónapra vonakozik (Jelenésben foglal időszak), éréknapja a napári hónap uolsó kereskedési napja A Rendszeres ájékozaás kereén belül a kövekezőkről kell ájékozani a Lakossági ügyfele: a) a Társaság neve, székhelye és elérheőségei, b) az Ügyfél neve és a Porfóliókezelési alszámla száma, c) a Porfólió részlees összeéele és a Porfólió elmeinek piaci éréke az érékelési szabályok alapján a jelenés éréknapjára vonakozóan, d) a Porfóliókezelés ala örén őkebefizeések és kivonások összegé, 5

6 e) az Ügyfél felé felszámío jualékok, díjak és egyéb kölségek eljes összege, legalább a kezeléssel és a megbízás végrehajásával összefüggő éelek elkülöníésével, f) a Porfólióban lévő pénzügyi eszközön realizál oszalék, kama, kamanak minősülő vagy egyéb hozamjellegű kifizeés összege jogcímenkén g) a Porfólió abszolú és relaív hozamá a Teljes időszakra vonakozóan, h) a Porfólión elér hozam összeveése a Porfólió Referenciahozamával, i) ársasági események, amelyek a Porfólióban lévő pénzügyi eszköz kapcsán valamilyen jog vagy jogosulság kelekezésével járak, valamin j) ha az ügyfél nem az ügyleenkéni ájékozaás válaszoa, akkor minden egyes, a jelenésben foglal időszakban végrehajo ügyle kapcsán: i. a kereskedési napo, ii. az ügyle végrehajásának időponjá, iii. az ügyle ípusá, iv. a kereskedési helyszín nevé, illeve azonosíójá, v. a pénzügyi eszköz megnevezésé és azonosíójá, vi. az eladás/véel megjelölésé, vii. az ügyéle ermészeé, ha sem eladásnak, sem véelnek nem ekinheő, viii. a pénzügyi eszköz mennyiségé, ix. a pénzügyi eszköz kereskedési egységének árá, megjelölve a kereskedési egysége is, valamin a x. a eljes kölsége meg kell adni Az Üzleszabályza végrehajo megbízásokra vonakozó álalános szabályoka kell alkalmazni, amennyiben az Ügyfél a Rendszeres ájékozaás melle kéri a Porfólió erhére és javára köö ügyleekről a részlees, ranzakciószinű ájékozaás A őkeveszéshez kapcsolódó rendkívüli ájékozaási köelezeségének a Társaság az alábbiak szerin esz elege. Amennyiben a szerződés nem aralmaz Tőkevédelme, akkor a szerződésben meg kell haározni a őkeveszés méréké, aminél az Ügyfele a Rendkívüli ájékozaás kereében informálni kell (ovábbiakban Tőkeveszés miai ájékozaás). Ennek méréke amennyiben a Társaság és az Ügyfél a szerződésben eől nem ekin el, vagy nem haároz meg más éréke a jelen szabályzaban meghaározo számíási módszer szerin a kövekező: 6

7 a) 25%-os veszeség b) 50%-os veszeség c) 75%-os veszeség d) 100%-os veszeség 4.5. A ulajdonosi jogok gyakorlására feljogosíó érékpapírok Porfólióba kerülése eseén a Társaság az Ügyfél előzees írásbeli felhaalmazása eseén jogosul a sajá nevében és az Ügyfél javára eljárni és a ulajdonosi jogoka gyakorolni. Jelen pon nem vonakozik ezen érékpapírok uán járó bármilyen hozamra, amelye a Társaság auomaikusan beszed. 5. Az Ügyfél köelezeségei és jogai 5.1. Ügyfél a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően jogosul: a) a Porfolió erhére Tőkekivonás, illeve javára Tőkebefizeés eszközölni, b) a Porfólióról Rendes és Rendkívüli ájékozaás kérni, illeve c) a Befekeési irányelveke megválaszani Ügyfél köeles a Társaságo haladékalanul írásban éresíeni, amennyiben 6. A porfólió érékelése a) Ügyfél gazdasági ársaság és ellene csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményeznek, b) Ügyfél gazdasági ársaság és végelszámolási eljárás kezdeményez, illeve c) Ügyfél képviseleében eljáró személyek váloznak A Tőkemozgások, illeve a Porfólió érékelése a Társaság mindenkor haályos Eszközérékelési szabályzaa alapján örénik A Porfólió akuális éréké (ovábbiakban: Neó eszközérék) a Társaság minden munkanapra vonakozóan megállapíja, az alábbiak szerin: a) A Porfólió elemei piaci Érékelési árfolyamon kerülnek érékelésre. b) Az Érékelési árfolyam aralmazza az időarányos kamaoka a kamaozó kövény ípusú érékpapírok, valamin minden olyan eszköz eseén, amelyből kamajövedelem származik. c) A Neó eszközérék a már elszámol kölségek és díjak levonása uán kerül megállapíásra. Az ado időszako erhelő, de a jelen szerződés alapján - csak a későbbi időponban esedékes, illeve akkor elszámolhaó kölségek nem kerülnek levonásra a Neó eszközérékből. 7

8 d) A Porfólió erhelő adók csak abban az eseben kerülnek levonása a Neó eszközérékből, ha azoka a vonakozó adójogszabályok szerin a Társaságnak kifizeőkén meg kell állapíania és le kell vonnia. e) Az egyes pénzeszközök és pénzügyi eszközök pozíciója a megköö, de még el nem számol ügyleeke is aralmazza (ovábbiakban: Kereskedés-napi elszámolás elve). f) A nyio származao pozíciók elszámolás ala álló árkülönbözeé, illeve az Érékelési hirdemény alapján számol nem realizál eredmény az ado származao ermék elszámolási devizájában muajuk ki. g) A Neó eszközérék a Porfólió Érékelési devizájában kerül meghaározásra az alábbi képle szerin: ahol: az érékelés időponja x az i eszközből napon a Porfólióban szereplő mennyiség 6.3. Az időszakra vonakozó Álagos eljes őke az ado időszak egyes Neó eszközérékeinek napári nappal súlyozo számani álagakén adódik az alábbi képle szerin: V V ( ' ) ( 1 2 ' 2 ) ahol: 1 a hónap első munkanapja 2 a hónap uolsó munkanapja - az érékelés napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma 2 - az időszak uolsó érékelési napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma 6.4. A Relaív hozam megállapíására napi idősúlyozo módszer alapján kerül sor az alábbiak szerin: a) Első lépésben a Napi hozam (r) kerül megállapíásra az alábbi képle alapján: 8

9 b) Az Időszaki hozam a Napi hozamok mérani láncakén kerül meghaározásra az alábbi képle alapján: ahol 1 az időszak kezdei napjának indexe 2 R 1,2 az időszak záró napjának indexe az Időszaki hozam 6.5. Az Abszolú hozam a jelen szerződésben meghaározo akuális Neó eszközérék és a Kezel Tőke különbözeekén adódik A Porfólió Napi referenciahozama (ref) az Érékelési deviza szerződésköés napján akuális jegybanki alapkamaa. A Porfólió Időszaki referenciahozama a jelen szerződésben leír képle alapján, a Napi referenciahozam felhasználásával kerül megállapíásra A Porfólió hozamának érékeléséhez a Társaság minden hónap uolsó munkanapjára vonakozóan megállapíja a Porfólió Referenciaéréké az alábbi képle alapján: ahol R ref,t a Tőkemozgás és az érékelési időponja közöi Időszaki referenciahozam 7. Díjazás 7.1. A Felek a jelen szerződés alapján megköö ügyleek vonakozásában a Társaság mindenkor haályos kondíciós lisája az irányadó. A Porfólió kezelésével kapcsolaban az alábbi díjak (együesen: Porfólió kezelési díjak) kerülnek felszámíásra: a) Szerződésköési díj: az Induló vagyon, illeve a Tőkebefizeés 2 %-a, amely a Tőkemozgás Porfólió kezelési számlán örénő jóváírásakor esedékes. b) Porfólió kezelési díj: minden hónap uolsó munkanapján esedékes, a jelen szerződésben meghaározo Álagos eljes őke 2,4%-ának izenkeed része. A Porfólió kezelési díj levonása uán újra meg kell állapíani a Neó eszközéréke, a Porfólió abszolú és relaív hozamá. c) Sikerdíj: minden hónap uolsó munkanapján esedékes i. Az első hónap uolsó munkanapján (ovábbiakban Havi fordulónap) összeveésre kerül 9

10 a a b) bekezdés figyelembe véelével megállapío Neó eszközérék, illeve a Porfólió Referenciaéréke. Amennyiben a Neó eszközérék magasabb a porfólió referenciaérékénéla, akkor a Társaság a különböze 20%-ára (ovábbiakban Sikerdíj) jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor a Legmagasabb hó végi neó eszközérék (ún. High waer mark) a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a Havi fordulónapi Referenciaérék lesz. ahol: V m hw a Legmagasabb hó végi neó eszközérék m hónap Fordulónapján m a hónap index (jelen pon szerin m=1) a Havi fordulónap f m az m hónapi elszámolhaó sikerdíj összege ii. A ovábbi hónapok Havi fordulónapján (illeve a szerződés megszűnésének napján) a jelen pon szerin kell eljárni. Ebben az eseben a a b) bekezdés figyelembe véelével megállapío Neó eszközérék és az előző Legmagasabb hó végi neó eszközérék Tőkemozgásokkal és Referenciahozammal korrigál éréke kerül összeveésre. Amennyiben a Neó eszközérék (ide érve a korábban levon sikerdíjaka is) a magasabb, akkor a Társaság erre a különbözere veíe Sikerdíjra jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor az ado Havi fordulónapra vonakozó Legmagasabb hó végi neó eszközérék a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a korrigál előző havi Legmagasabb hó végi neó eszközérék lesz ahol: m-1 az előző hónap index V hw m-1 az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék ref R m-1, m az előző és akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam is. CF napig örén őkemozgások, ide érve a őkekivonáskén érelmeze sikerdíjaka ref R, m a Tőkemozgás napja és az akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam 10

11 V m-1 hw a korrigál előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék, amely az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék akuális Fordulónapra Referenciahozammal számío jelenéréke és az előző Havi fordulónap óa (ide nem érve az előző Havi fordulónapo) örén Tőkemozgások Referenciahozammal számío jelenérékének összegével egyezik meg A Társaság a hónap uolsó munkanapján esedékes Porfólió kezelési - és Sikerdíj elszámolása uán megállapíja a Porfólió kezelési díjak uáni neó eszközéréke A díjakra vonakozó megállapodásban nem rögzíe díjéelek ekineében a Társaság mindenkor haályos Kondíciós lisája az irányadó. A díjak elszámolása a Porfólió erhére örénik. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Jelen szerződés a Felek haározalan időre köik, a jelen fejezeben meghaározo felmondási szabályok melle Jelen szerződés bármelyik Fél indokolás nélkül a másik Félhez inéze írásbeli éresíéssel, 15 napos felmondási idővel felmondhaja (Rendes felmondás). Felek a felmondás jogával csak rendeleésszerűen élhenek Az Ügyfél oldaláról örénő Rendes felmondás eseén amennyiben a szerződés megköéséől számíva nem el el egy napári év - a Társaság jogosul a porfólió kezelési szerződés első évére vonakozó Porfólió kezelési díjra. A fennmaradó időszakra vonakozó porfólió kezelési díja a Záró neó eszközérék alapján kell meghaározni Jelen szerződés bármely okból örénő megszűnése eseén a Felek a Szerződés megszűnéséől számío 10 munkanapon belül elszámolnak Ha a Felek másképp nem állapodnak meg, a Társaság köeles a Porfólió elmei a Porfólió Érékelési devizájában vagy forinban a szerződés megszűnéséől számío 10 munkanapon belül az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően, számára áadni. A szerződés záró napjára vonakozóan a Társaság elkészíi a Rendes ájékozaásban foglal jelenés, megállapíja a Porfólió Záró neó eszközéréké és elszámolja a Porfólió kezelési díjaka Ügyfél azonnali haállyal felmondhaja a Szerződés (Rendkívüli felmondás), ha a) a Társaság evékenységi engedélyé visszavonják, b) a Társaság a Befekeési poliikában meghaározo korláoka isméelen vagy súlyosan megséree, illeve c) bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Társaság elleni felszámolási eljárás megindíásá és az erről szóló hirdemény közzéeszi A Társaság azonnali haállyal felmondhaja a Szerződés (Rendkívüli felmondás), ha 11

12 a) a Porfólió Neó eszközéréke a jelen szerződésben meghaározoak szerini összeg alá esik, vagy b) az Ügyfél a Társaság üzleszabályzaában meghaározo súlyos szerződésszegés köve el A jelen szerződésben nem szabályozo kérdésekben a Társaság mindenkor érvényben levő Üzleszabályzaá valamin a vonakozó jogszabályok rendelkezései kell megfelelően alkalmazni A Társaság mindenkor haályos Üzleszabályzaa Társaság ügyfélszolgálai irodájában, illeve honlapján ekinheők meg Amennyiben a Társaság közreműködő parnereke vesz igénybe (ide érve a leékezelőke is), valamely evékenységé kiszervezi vagy ügynökö alkalmaz, akkor azok evékenységéér úgy felel, minha az érine evékenysége maga láa volna el. Amennyiben a közreműködő felelősségé jogszabály vagy Üzleszabályza korláozza, a Társaság felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik Amennyiben az Ügyfél a porfóliókezelési szolgálaás Tarós Befekeési Számláján veszi igénybe, úgy a jelen szerződésben foglalaka a TBSZ számlákra vonakozó jogszabályok figyelembe véelével kell alkalmazni A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kapcsán kialakul jogviák eseén örekednek a árgyalásos, peren kívüli megállapodásra. Ha ez nem veze eredményre, akkor a Tőzsdei Válaszo Bíróság illeékességé köik ki abban az eseben is, ha jelen szerződés bármilyen okból megszűn A Szerződő felek képviselői kijelenik, hogy a jelen szerződésben foglalaka kölcsönösen és együesen érelmezék és megállapíják, hogy a jelen szerződés akaraukkal mindenben megegyezik, ovábbá kijelenik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglal köelezeségvállalásra jogosulak, illeőleg felhaalmazással rendelkeznek. Kel: Ügyfél Társaság Jelen szerződés elválaszhaalan mellékleé képezik: 1. Alkalmassági esz 2. Válaszo Befekeési poliika 3. Eszközérékelési szabályza 4. Porfóliókezelésre áve eszközök 5. Kockázafeláró nyilakoza 12

13 Előünk, min anúk elő: Tanú 1 Tanú 2 Név: Lakcím: Szigsz.: Aláírás 1. sz. mellékle Alkalmassági esz Az alábbi esz kiölésé a befekeési vállalkozásokról és áruőzsdei szolgálaókról, valamin az álaluk végezheő evékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. örvény 44. -a írja elő. A esz célja, hogy a Random Capial Zr. (ovábbiakban: Társaság) felmérje, milyen ismereekkel illeve apaszalaokkal rendelkezik Ön az alább részleeze pénzügyi eszközök vonakozásában. Felhívjuk szíves figyelmé arra, hogy a jelen esz kiölésének hiányában Társaságunknak nem áll módjában porfólió kezelési, illeve befekeési anácsadási szolgálaás nyújani az Ön részére. Név: Cím: Ügyfélszám: 1. Mi az Ön legmagasabb befejeze iskolai végzesége? (csak egy válasz jelölheő meg) alapfokú középfokú felsőfokú 13

14 2. Jelenlegi vagy korábbi munkahelye, munkaköre összefügg-e a pénzügyi szekorral? (csak egy válasz jelölheő meg) igen nem 3. Jelenleg milyen beoszásban dolgozik? (csak egy válasz jelölheő meg) anuló/nyugdíjas vagyok, vagy egyéb okból nem dolgozom alkalmazo középvezeő, felsővezeő egyéni vállalkozó 4. Milyen csaornákon kövei a pénzügyi piac válozásai? (öbb válasz is bejelölheő) egyálalán nem köveem magazinokon, folyóiraokon, elevíziós műsorokon kereszül inernees oldalakon ingyenes pénzügyi émájú hírleveleken kereszül előfizeéses, fizeős pénzügyi émájú médiából 14

15 5. Milyen céllal kíván befekeni? (öbb válasz is bejelölheő) Likvidiás kezelés Kockázamenes megakaríás Bankbeée meghaladó hozam elérése Spekuláció 6. Az Ön rendszeres havi neó jövedelme 200 ezer F ala 200 és 500 ezer F közö 500 ezer F fele 7. Rendszeres havi jövedelmének forrása (öbb válasz is megjelölheő) Alkalmazoi jogviszony Vállalkozói jogviszony Befekeések Ingalan bérbeadás 8. Rendszeres havi köelezesége (hiel, léfennarási kölségek) 200 ezer F ala 200 és 500 ezer F közö 500 ezer F fele 9. Mekkora az Ön havi álagos megakaríása? Nem rendelkezem megakaríással 100 ezer F ala 100 és 300 ezer F közö 300 ezer F fele 10. Milyen pénzügyi, befekeési eszközökkel rendelkezik jelenleg Jelenleg nem rendelkezem befekeéssel Likvid eszközök (készpénz, bankbeé, állampapír) Nincsenek befekee likvid pénzügyi eszközeim 1 Millió F ala 1 és 10 Millió F közö 10 Millió F fele 15

16 Befekee eszközök (részvények, befekeési jegyek, haáridős ermékek) Nincsenek ilyen eszközeim 1 Millió F ala 1 és 10 Millió F közö 10 Millió F fele Ingalan Nincs sajá ulajdonú ingalanom F ala F közö F fele 11. Milyen mérékű kockázao hajlandó vállalni Ön? (csak egy válasz jelölheő meg) Minimális kockázaűrő képesség (pl. bankbeé, diszkonkincsárjegy) Alacsony kockázaűrő képesség (pl. befekeési jegyek, pénzpiaci alapok) Közepes kockázaűrő képesség (pl. részvények) Magas kockázaűrő képesség (pl. haáridős ermékek, deviza ermékek) 12. Milyen megakaríási formával rendelkeze már korábban? Bankbeé Állampapír Vállalai kövény, jelzáloglevél Hazai részvények Nemzeközi részvények Származao ügyleek ( haáridős, opciós, egyéb derivaív) Részvény Index Áru Deviza 13. Tiszában van-e a haáridős, őkeáéeles ügyleípusok kockázaával? Igen, öbb ilyen befekeésem is vol Elméleben igen, azonban még nem kööem ilyen ügylee Nem halloam még erről 16

17 14. Tiszában van azzal, hogy a porfóliókezelési szolgálaás során őkeveszeség is érhei? (csak egy válasz jelölheő meg) Nem, erről nincs udomásom Igen, udomásom van róla 15. Mekkora őkeveszesége hajlandó elviselni? (csak egy válasz jelölheő meg) nem vagyok hajlandó őkeveszesége elviselni 5% ala 5-25% közö 25% fele 16. Az eseleges őkepiaci veszeség veszélyezené-e havi likvidiásá? igen nem 17

18 2/a. sz. mellékel PORTFÓLIÓKEZELÉSI BEFEKTETÉSI POLITIKA Random Global név/cégnév: állandó lakcím/székhely: édesanyja neve/cégjegyzékszám Ügyfélszám: Jelen Befekeési Poliika elválaszhaalan részé képezi a Random Capial Zr. (Székhely: 1053 Budapes, Szép uca 2. Cg.: , ovábbiakban Random Capial Zr.) és Ügyfél neve közö lérejö porfóliókezelési kereszerződésnek. 1. A porfoliókezelő A porfolió kezelésé a Random Capial Zr.(a ovábbiakban Társaság, porfóliókezelő) magyar befekeési szolgálaó ársaság végzi. 2. Befekeési cél Az porfoliókezelő célja, hogy a hazai és nemzeközi őkepiacokon fellépő dinamikus elmozdulásokból profiáljon, és ezzel a befekeőknek kiemelkedő abszolú hozamo érjen el. A porfoliókezelő mind az emelkedő mind a csökkenő árfolyamválozásoka igyekszik kihasználni, így akár csökkenő árfolyamok melle is érhe el profio. 3. Befekeési sraégia A porfoliókezelő a befekeési dönései fundamenális és echnikai elemző módszereke alkalmazva hozza meg. A sraégia egy opporunisa echnika, amely az árfolyamok dinamikus elmozdulásá igyekszik kihasználni úgy, hogy közben szigorú kockázakezelési echniká alkalmaz. A porfoliókezelő véeli és eladási pozícióka is felvehe. Az alkalmazo sraégia kövekezménye, hogy a hazai és a nemzeközi részvény és kövénypiacokkal alacsony korrelációra lehe számíani, ezér ideális eszköze lehe egy haékony diverzifikációnak is. 4. Kockázakezelés A befekeési eszközök közi diverzifikáció melle az porfoliókezelő akív, folyamaos kockázakezelés alkalmaz. Minden egyes pozíciónyiás elő a vállal kockáza előre meghaározásra kerül. 5. Befekeési eszközök A porfoliókezelő eljes szabadságo élvez a befekeési eszközök kiválaszásában. A porfoliókezelő véeli és eladási pozícióka vehe fel a magyar és a nemzeközi piacokon elérheő részvényekben, kövényekben, részvényindexekben, egyéb más ermékekből kialakío indexekben, árupiaci ermékekben, vagy ezen eszközök származao ermékeikben, vagy ezen eszközök származao őzsdén kívüli ermékeiben. Opcióka vehe és írha ki, ovábbá devizáka vehe, vagy adha el. 6. Befekeési korláok Befekeési eszközkaegóriák Porfolión belüli arány a Befekeési kaegóriába arozó hielviszony megesesíő 0-100% 18

19 állampapírok b Egyéb hielviszony megesesíő érékpapírok 0-100% c Részvények 0-100% d Cerifikáok, opciós jogok és warranok 0-100% e Spekulaív célú derivaív pozíciók 0-100% A spekulaív célú derivaív pozíciók (e. pon) részleezése: * Maximális Tőkeáéel = szorzószám, a maximálisan felveheő pozíció árfolyaméréke a porfolió érékének arányában, abszolú éréken számolva 7. Hozam cél és időáv A porfoliókezelő célja, hogy a befekeőknek 5 év időaramra számío éves % vagy akár ennél magasabb álaghozamo érjen el, relaív alacsony őkevisszaesések melle. 8. Kockáza A porfoliókezelő célja, hogy a befekeőknek a leheő legmagasabb hozamo érje el. A kiemelkedő hozam elérése érdekében őkeáées befekeési sraégiá alkalmaz. A porfóliókezelő szabad mérlegelési jogá a porfólióba felveheő pénzügyi eszközök köre és a vállalhaó őkeáéel korláozza. A porfólió kockázaának korláozása érdekében a válaszhaó pénzügyi eszközök körének meghaározása melle a porfólió eseében a őkeáéel (amely az egyes pénzügyi eszközök (származao ermékek eseében mögöes ermék) abszolú árfolyamérékeinek összesíe éréke oszva a porfólió akuális érékével) nem haladhaja meg a 20-szoros méréke. A porfoliókezelés kockázai besorolása: magas. A Társaság külön kockázafeláró nyilakozaban ájékozaja Ügyfelei az egyes piacokhoz, pénzügyi eszközökhöz és ügyleekhez kapcsolódó álalános kockázaokról. 9. Befekeés méree A legkisebb befekeheő összeg 5 millió HUF, illeve ennek megfelelő USD vagy EUR. 10. Befekeési devizaneme Ügyfeleink a porfoliókezelési szerződésben kiválaszhaják, hogy HUF (Magyar Forin), USD (USA Dollár) vagy EUR (Euro) ban kívánnak befekeni. A befekeési devizanem meghaározása nem a porfólióba felveheő pénzügyi eszközök devizanemé haározza meg, hanem ebben a devizában kerül megállapíásra a Porfólió éréke, illeve a befekeési devizanemhez arozó jegybanki alapkama lesz a porfólió referenciahozama. 11. Kölségek és adózás Derivaív ermék Maximális Tőkeáéel megnevezése * Forward 10 Fuures 10 Fuures spread 20 opció véel ( jogosul) 20 opció kiírás ( köeleze) 10 A kölségek ponos méréké és elszámolásuk módjá a porfóliókezelési szerződés szabályozza. A ranzakciós kölségek vonakozásában a Random Capial Zr. mindenkor haályos kondíciós lisája az irányadó. A ranzakciós kölségen felül a kövekező porfóliókezelési díjak kerülnek felszámíásra: 19

20 Tőkebefizeési díj: méréke 2%. Porfóliókezelési díj: méréke havi álagos porfolióérék 0,2%. Sikerdíj: a referenciahozamo meghaladó eredmény 20%-a. Felhívjuk a figyelmé, hogy a porfólió érékének, illeve hozamának meghaározásakor csak a haályos jogszabályokban meghaározo, a Társaság (min kifizeő) álal megállapíandó és levonandó adóka vesszük figyelembe. Budapes, Ügyfél neve Ügyfél 20

21 2/b sz. mellékle PORTFÓLIÓKEZELÉSI BEFEKTETÉSI POLITIKA Random Classic név/cégnév: állandó lakcím/székhely: édesanyja neve/cégjegyzékszám Ügyfélszám: Jelen Befekeési Poliika elválaszhaalan részé képezi a Random Capial Zr. (Székhely: 1053 Budapes, Szép uca 2. Cg.: , ovábbiakban Random Capial Zr.) és Ügyfél neve közö lérejö porfóliókezelési kereszerződésnek. 12. A porfoliókezelő A porfolió kezelésé a Random Capial Zr.(a ovábbiakban Társaság, porfóliókezelő) magyar befekeési szolgálaó ársaság végzi. 13. Befekeési cél A porfoliókezelő célja, hogy elsősorban a Budapesi Érékőzsdén elérheő ermékek segíségével kiemelkedő abszolú hozamo érjen el. A porfoliókezelő kizárólag a forinban denominál eszközökben vesz fel pozícióka, így jelen befekeési poliika alkalmas a Tarós Befekeési Számla köveelmények kielégíésére. A porfoliókezelő mind az emelkedő mind a csökkenő árfolyamválozásoka igyekszik kihasználni, így akár csökkenő árfolyamok melle is érhe el profio. 14. Befekeési sraégia A porfoliókezelő a befekeési dönései fundamenális és echnikai elemző módszereke alkalmazva hozza meg. A sraégia egy opporunisa echnika, amely az árfolyamok dinamikus elmozdulásá igyekszik kihasználni úgy, hogy közben szigorú kockázakezelési echniká alkalmaz. A porfoliókezelő véeli és eladási pozícióka is felvehe. 15. Kockázakezelés A befekeési eszközök közi diverzifikáció melle az porfoliókezelő akív, folyamaos kockázakezelés alkalmaz. Minden egyes pozíciónyiás elő a vállal kockáza előre meghaározásra kerül. 16. Befekeési eszközök A porfoliókezelő kizárólag forinban denominál eszközökbe fekehei be a rendelkezésre bocsáo őké. A porfoliókezelő véeli és eladási pozícióka vehe fel a Budapesi Érékőzsdén elérheő részvényekben, kövényekben, részvényindexekben, egyéb más ermékekből kialakío indexekben, árupiaci ermékekben, vagy ezen eszközök származao ermékeikben. 17. Befekeési korláok Befekeési eszközkaegóriák Porfolión belüli arány a Befekeési kaegóriába arozó hielviszony megesesíő 0-100% magyar állampapírok b Egyéb hielviszony megesesíő forinban denominál 0-100% 21

22 érékpapírok c BÉT-re bevezee Részvények 0-100% d BÉT-re bevezee Cerifikáok, 0-100% e BÉT-re bevezee Spekulaív célú derivaív pozíciók 0-100% A spekulaív célú derivaív pozíciók (e. pon) részleezése: Derivaív ermék Maximális Tőkeáéel megnevezése * Fuures index 4 Fuures egyedi részvény 4 Fuures deviza 4 * Maximális Tőkeáéel = szorzószám, a maximálisan felveheő pozíció árfolyaméréke a porfolió érékének arányában, abszolú éréken számolva 18. Hozam cél és időáv A porfoliókezelő célja, hogy a befekeőknek 5 év időaramra számío éves % vagy akár ennél magasabb álaghozamo érjen el, relaív alacsony őkevisszaesések melle. 19. Kockáza A porfoliókezelő célja, hogy a befekeőknek a leheő legmagasabb hozamo érje el. A kiemelkedő hozam elérése érdekében őkeáées befekeési sraégiá alkalmaz. A porfóliókezelő szabad mérlegelési jogá a porfólióba felveheő pénzügyi eszközök köre és a vállalhaó őkeáéel korláozza. A porfólió kockázaának korláozása érdekében a válaszhaó pénzügyi eszközök körének meghaározása melle a porfólió eseében a őkeáéel (amely az egyes pénzügyi eszközök (származao ermékek eseében mögöes ermék) abszolú árfolyamérékeinek összesíe éréke oszva a porfólió akuális érékével) nem haladhaja meg a 4-szeres méréke. A porfoliókezelés kockázai besorolása: közepes. A Társaság külön kockázafeláró nyilakozaban ájékozaja Ügyfelei az egyes piacokhoz, pénzügyi eszközökhöz és ügyleekhez kapcsolódó álalános kockázaokról. 20. Befekeés méree A legkisebb befekeheő összeg 5 millió HUF. 21. Befekeési devizaneme Ügyfeleink a porfoliókezelési szerződésben kizárólag HUF (Magyar Forin) ban fekehenek be. A befekeés referenciahozama a MNB jegybanki alapkamaa. A porfoliókezelő kizárólag forinban denominál eszközökbe feke. 22. Kölségek és adózás A kölségek ponos méréké és elszámolásuk módjá a porfóliókezelési szerződés szabályozza. A ranzakciós kölségek vonakozásában a Random Capial Zr. mindenkor haályos kondíciós lisája az irányadó. A ranzakciós kölségen felül a kövekező porfóliókezelési díjak kerülnek felszámíásra: Tőkebefizeési díj: méréke 2%. 22

23 Porfóliókezelési díj: méréke havi álagos porfolióérék 0,2%. Sikerdíj: a referenciahozamo meghaladó eredmény 20%-a. Felhívjuk a figyelmé, hogy a porfólió érékének, illeve hozamának meghaározásakor csak a haályos jogszabályokban meghaározo, a Társaság (min kifizeő) álal megállapíandó és levonandó adóka vesszük figyelembe. Az ügyfelünknek leheőség van Tarós Befekeési Számla szerződés köése eseén jelen porfóliókezelési befekeési poliika válaszására, így kihasználva a kedvező adózási feléeleke. Budapes, Ügyfél neve Ügyfél 23

24 3. sz. mellékle A porfólió eszközéréke kiszámíásának és a eljesímény meghaározásának szabályai A Társasággal porfóliókezelési szerződés köő Ügyfelek eszközeinek érékelése jelen szabályza alapján örénik. 23. A porfóliókezelésről szóló szerződés megköő ügyfél pénzügyi eszközei jelen poliikában leírak szerin kerülnek érékelésre Pénzeszközök A pénzszámlán elérheő fizikai egyenleg a forin és deviza egyenleg összegéből evődik össze. A deviza egyenleg az ado napi MNB középárfolyamon kerül érékelésre Hielviszony megesesíő érékpapírok a) A őzsdén jegyze fix és válozó kamaozású kövények eseén az uolsó őzsdei záró neó árfolyam felhasználásával kell érékelni úgy, hogy a neó árhoz a piaci érék meghaározásakor hozzá kell adni a fordulónapig felhalmozo kamaoka. b) Elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezee, 3 hónapnál hosszabb háralévő fuamidejű fix és válozó kamaozású állampapírok, illeve diszkon kincsárjegyek eseén az Államadósság Kezelő Közpon ( a ovábbiakban ÁKK) álal a fordulónapra, illeve az az megelőző uolsó kereskedési napra közée legjobb véeli és eladási neó árfolyamok számani álaga és a fordulónapig felhalmozo kamaok összegekén kell a piaci éréke kiszámíani. c) A 3 hónapnál rövidebb háralévő fuamidejű fix kamaozású és diszkon állampapírok ideérve az állami készfizeő kezességgel rendelkező érékpapíroka is eseén az ÁKK álal a fordulónapon, illeve az az megelőző leguolsó munkanapon közzée 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számío neó árfolyam és a fordulónapig felhalmozo kamaok összegekén kell a piaci éréke meghaározni. d) Ha őzsdére bevezee hielviszony megesesíő érékpapírnak az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezee állampapíroka kivéve nincsen 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a piaci érék meghaározása a őzsdén kívüli kereskedelem szerini regiszrál és a fordulónapig közzée uolsó, forgalommal súlyozo neó álagár és a fordulónapig felhalmozo kama felhasználásával örénik, ha ez az ada nem régebbi 30 napnál. Ugyanezen módszer kell alkalmazni a őzsdére be nem vezee hielviszony megesesíő érékpapírra. e) Ha a feni érékelési módszerek nem használhaóak, akkor a neó beszerzési ára kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érék meghaározásakor hozzá kell adni az uolsó kamafizeés óa a fordulónapig felhalmozo kamaoka. 24

25 1.3. Részvények, Cerifikáok 1.4. Befekeési jegyek a) A Budapesi Érékőzsdére (ovábbiakban BÉT) bevezee részvényeke a fordulónapi őzsdei záróárfolyam szerin kell érékelni. Ha az ado napon nem örén üzleköés, akkor az érékelés során az leguolsó őzsdei záróárfolyamo kell használni. b) A őzsdén kívüli (ovábbiakban OTC) részvény eseében a őzsdén kívüli kereskedelem szerini regiszrál és a BÉT hivaalos lapjában közzée uolsó súlyozo álagárfolyam alapján kell meghaározni a részvény érékelési árfolyamá, ha az nem régebbi 30 napnál. c) Ha egyik módszer sem alkalmazhaó, akkor függelenül az árfolyamada dáumáól, az uolsó őzsdei, ennek hiányában őzsdén kívüli árfolyam, illeve a beszerzési ár közül az alacsonyabba kell figyelembe venni. d) A BÉT-re bevezee cerifikáoka a fordulónapi őzsdei záróárfolyam szerin kell érékelni. Ha az ado napon nem örén üzleköés, akkor az érékelés során az leguolsó őzsdei záróárfolyamo kell használni. a) Zárvégű befekeési alapok jegyei: A zár végű befekeési alap befekeési jegye eseében az uolsó őzsdei záróárfolyam és az uolsó nyilvánosságra hozo neó eszközérék közül az alacsonyabba kell figyelembe venni. b) Nyílvégű befekeési alapok jegyei A nyíl végű befekeési alap befekeési jegyé az alapkezelő álal közzée leguolsó egy jegyre juó neó eszközéréken kell figyelembe venni; 1.5. Devizában denominál eszközök A devizában denominál eszközök forinban az MNB álal közzée leguolsó deviza középárfolyamon kerülnek érékelésre. Azon devizák, amelyekre az MNB nem esz közzé árjegyzés, az MNB álal közzée leguolsó USD/HUF és az ado deviza kibocsáó országa nemzei bankja álal közzée USD/ deviza kereszéréken kerülnek érékelésre. Abban az eseben, ha valamely nagy nemzeközi hírügynökség (Bloomberg, Reuers, sb.) álal közzée, ado devizára vonakozó árjegyzésekből képeze E napi elszámolóár jelenősen, legalább 1%-kal elér az MNB álal aznapra közzée deviza középérékől, az érékeléshez felhasználhaó ezen elszámolóár is Haáridős ügyleek 1.7. Opciós ügyleek A fordulónapi nyio pozíciókból származó nyeresége és veszesége az ado insrumenumra közzée T napi, illeve ennek hiányában a leguolsó, hivaalos közzée elszámoló ár és köéskori ár különbözeén kell érékelni 25

26 A szabványosío őzsdei opciók érékelése az uolsó őzsdei záróáron örénik. Amennyiben 30 napnál nem régebbi őzsdei záróár nem áll rendelkezésre, akkor az opció belső éréké és időéréké is figyelembe vevő módszerrel kell kiszámíani. 24. A Porfólió érékelésének álalános szabályai A Random Capial Zr. (a ovábbiakban Társaság) a Porfóliók érékelésé piaci alapon, a vonakozó jogszabályok alapján, napi rendszerességgel végzi, a jelen szabályza első ponjában foglalak figyelembe véelével.. Az eszközök érékelésnél a kövekező elvek szerin kell eljárni: a) A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamoka bele kell foglalni a eljes hozam számíásába. b) A kereskedés-napi elszámolás elvé kell alkalmazni, azaz a már megköö, de még el nem számol ügyleek alapján kell a pozícióka, illeve azok eredményé meghaározni. c) A realizál és nem realizál (árfolyam) nyeresége és a bevéeleke is magába foglaló eljes hozamo kell kimuani. d) A Porfólió éréké a szerződésben meghaározo érékelési devizában (ovábbiakban Porfólió devizája) kell kifejezni. A Porfólió érékének (ovábbiakban Neó eszközérék) megállapíásakor a kövekezők szerin kell eljárni: a) A Neó eszközéréke az oszalékon, kamaon és árfolyamnyereségen kelekező vissza nem igényelheő forrásadó levonása uán kell számíani. A visszaigényelheő forrásadó figyelembe kell venni. b) A Neó eszközéréke a kereskedési díjak és a Társaságnak fizee díjak levonása uán kell kimuani (neó módon). A Neó eszközérék a kövekező képle alapján kerül meghaározásra: Ahol az érékelés napja (index) V az ado napi Neó eszközérék i az eszközök (index) x i, az i eszközből napon a Porfólióban szereplő mennyiség p i, az i eszköz időponi Érékelési árfolyama fx c, az Érékelési árfolyam devizája és a Porfólió Érékelési devizája közöi időponi konverziós árfolyam 25. A Porfólió hozamának érékelése A Porfólió hozama V i x i, p a) A Társaság az egyes Porfóliók napi hozamá napi idősúlyozo hozamszámíás módszerével haározza meg az alábbi képle szerin: i, fx c, 26

27 r V CF V 1 V 1 Ahol r a napi hozam CF a napi Tőkemozgások Érékelési devizában meghaározo éréke -1 az érékelés dáumá megelőző érékelési nap (index) V -1 a -1 napi Neó eszközérék b) Ado időszakra vonakozó hozam a napi hozamok mérani láncakén kerül meghaározásra: 2 1, 2 (1 ) 1 1 R r Ahol 1 az időszak kezdei napjának indexe 2 R 1,2 az időszak záró napjának indexe az Időszaki hozam A Referenciahozam a) A referenciaindex hozamá ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámíási módszer alkalmazva kell bemuani, amelyekre a porfólió hozama bemuaásra kerül. Ennek megfelelően a 45. ponban a neó eszközérék (V) helye a referencia index éréké kell éreni, a őkemozgások (CF) pedig 0 éréke kell behelyeesíeni. b) Abban az eseben, ha valamilyen évesíe referenciahozamo veszünk alapul, akkor a hozam napi éréké az alábbi képle alapján haározzuk meg (az időszaki hozamo pedig ennek felhasználásával a 46. pon szerin haározzuk meg úgy, hogy a nem érékelési napoka (például hévége) is be kell állíani a mérani láncba az uolsó elérheő napi hozammal): 1 ref ' r r y 1 Ahol r ref a napi referenciahozam r az évesíe referenciahozam y az ado év napári napjainak száma Havi érékelés A Porfóliók érékelésé minden hónap uolsó kereskedési napján a jelen szabályzaban meghaározoak szerin érékelni kell. Az Uolsó kereskedési napo a Társaság Végrehajási poliikájában meghaározo összes végrehajási helyszíneinek nyiva arásá figyelembe véve kell meghaározni. A havi érékelés lépései a hónap uolsó munkanapjára (ovábbiakban Havi fordulónap) vonakozóan: a) A Neó eszközérék megállapíása a pon szerin az Uolsó kereskedési napra vonakozóan. b) A Referenciaérék megállapíása az alábbiak szerin: 27

28 V ref T T T0 CF 1 ref R,T Ahol R ref,t a Tőkemozgás és az érékelési időponja közöi Időszaki referenciahozam c) Az időszakra vonakozó Álagos neó eszközérék az ado időszak egyes Neó eszközérékeinek napári nappal súlyozo számani álagakén adódik az alábbi képle szerin V Ahol 1 a hónap első munkanapja V (' ) 1 ( ' ) a hónap uolsó munkanapja - az érékelés napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma 2 - az időszak uolsó érékelési napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma d) Porfóliókezelési díj elszámolása az Álagos neó eszközérék alapján. A Porfóliókezelési díj levonása uán újra meg kell állapíani a Neó eszközéréke, a Porfólió abszolú és relaív hozamá e) A Sikerdíj elszámolása az alábbiak szerin örénik: i. Az első hónap Havi fordulónapján összeveésre kerül a Porfóliókezelési díj levonása uán megállapío Neó eszközérék, illeve a Porfólió Referenciaéréke. Amennyiben a Neó eszközérék a magasabb, akkor a Társaság a különböze szerződésben meghaározo arányára (Sikerdíj) jogosul. Abban az eseben, ha a Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor a Legmagasabb hó végi neó eszközérék (ún. High waer mark) a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a Havi fordulónapi Referenciaérék lesz. V hw m max( V f m ; V ref ) Ahol V m hw a Legmagasabb hó végi neó eszközérék m hónap Fordulónapján ii. V f hw m m a hónap index (jelen pon szerin m=1) a Havi fordulónap f m az m hónapi elszámolhaó sikerdíj összege A ovábbi hónapok Havi fordulónapján (illeve a szerződés megszűnésének napján) a jelen pon szerin kell eljárni. Ebben az eseben a Porfóliókezelési díj levonása uán megállapío Neó eszközérék és az előző Legmagasabb hó végi neó eszközérék Tőkemozgásokkal (ide érve a korábban levon sikerdíjaka is) és Referenciahozammal korrigál éréke kerül összeveésre. Amennyiben a Neó eszközérék a magasabb, akkor a Társaság erre a különbözere veíe Sikerdíjra jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor az ado Havi fordulónapra vonakozó Legmagasabb hó végi neó eszközérék a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a korrigál előző havi Legmagasabb hó végi neó eszközérék lesz max( V max( V V m hw m1 m ref ref hw' 1 Rm 1, m CF (1 R, m ); V fm) max V m1 ; V fm hw' m1 ;0) f m1 28

29 Ahol m-1 az előző hónap index V m-1 hw az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék R m-1, m ref az előző és akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam CF napig örén őkemozgások, ide érve a őkekivonáskén érelmeze sikerdíjaka is. ref R, m a Tőkemozgás napja és az akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam V m-1 hw a korrigál előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék, amely az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék akuális Fordulónapra Referenciahozammal számío jelenéréke és az előző Havi fordulónap óa (ide nem érve az előző Havi fordulónapo) örén Tőkemozgások Referenciahozammal számío jelenérékének összegével egyezik meg. f m az m hónapi elszámolhaó sikerdíj összege f a sikerdíj százalékos méréke f) A Sikerdíj uáni Záró neó eszközérék megállapíása, g) A Porfólió havi hozamának megállapíása a pon szerin, h) A Referenciahozam és a Porfólió hozamának ado évre, illeve eljes porfóliókezelési időszakra vonakozó kiszámíása a 46. pon szerin. 29

30 4. sz. mellékle Porfóliókezelésre áve eszközök Pénzügyi eszköz megnevezése Darabszám Piaci árfolyam Piaci érék Összesen: Kel.: Ügyfél Társaság 30

31 5. sz. mellékle Kockázafeláró nyilakoza Porfóliókezelési szolgálaás igénybevéeléhez Min a Társaság Ügyfele kijelenem, hogy a Társaság és közem a befekeési szolgálaási evékenység végzésére, illeve kiegészíő szolgálaás nyújására irányuló, meglévő vagy a lérehozandó szerződéses jogviszonyok ekineében, az Üzleszabályza mellékleekén megfogalmazo Kockázafeláró Nyilakoza melle a Társaság az alábbiakban foglalakról eljeskörűen ájékozao, amelye jelen nyilakoza aláírásával elismerek. Kijelenem, hogy a Társaság porfóliókezelési szolgálaásá jelen nyilakozaban foglal kockázaok ismereében veszem igénybe. Tudomásom van arról, hogy a Megbízo álal kezel porfolió kockázaá és hozamá, azaz a veszesége és a nyeresége közvelenül viselem. Tiszában vagyok azzal, hogy a Társaság nem vállal sem őkevédelme, illeve őkegaranciá, illeve hozamvédelme illeve hozamgaranciá. Tudaában vagyok annak, hogy a Társaság az álalam válaszo befekeési poliikában foglalaknak megfelelően, azonban sajá beláása szerin hozza meg a befekeési dönéseke, így a konkré ranzakciókról nem rendelkezheek. Tudomásom van arról, hogy a pénzügyi eszközök árfolyama folyamaosan válozik, és ennek kövekezében a őkepiaci befekeések éréke jelenősen ingadozha, az akuális piaci érékük akár beszerzéskori érékük alá is csökkenhe, illeve szélsőséges eseben piaci éréküke akár eljes mérékben elveszíheik. Tiszában vagyok azzal, hogy a devizában kereskede, a porfolió részé képező pénzügyi eszközök devizában denominálak, így azok áválása eseén az árfolyamkockázaon úl ovábbi kockáza az áválással érine devizák közöi árfolyam kockázaa. A forin erősödése vagy gyengülése ha a porfoliók devizában denominál befekeési eszközeinek forinban kifejeze árfolyamérékére. Tudomásul veszem, hogy a jelen kockázafeláró nyilakoza csak figyelemfelkelő és nem aralmazza a porfoliókezelés során jelenkező valamennyi kockázao és veszélyforrás. Kel: Budapes, Alulíro.) kijelenem, hogy a kockázafeláró nyilakozao elolvasam, megéreem és jóváhagyólag aláíram, ovábbá 1 (egy) példányá áveem... Megbízó 31

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az Ügyfél es a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szoláltató Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben