Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése"

Átírás

1 Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG Győr-Sopron-Moson Heves Komárom-Eszergom BudapesPes HAJDÚ - BIHAR JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK Vas Veszprém Fejér Zala BÉKÉS Somogy Tolna Bács-Kiskun Csongrád BARANYA Témavezeő: Molnár D. László december 29. Bevezeés Az egészségügyi elláási és finanszírozási érkép (Molnár, ) első ízben eszi gyakorlailag eljes egészében áláhaóvá az egészségügyi elláó rendszer az és december 31-i eszmei időponra vonakozó szerződéses adaok nyilvánossá éelével és elemzésével. Előfordulha, hogy az egészségügyi elláási és finanszírozási adaok elemzése során nem minden eseben lehe érvényes kövekezeéseke levonni a rendszerről amia, hogy a úlszabályozás kövekezében időnkén elorzulhaak azok az alapveő muaók, indikáorok, amelyek a rendszer működésé hivaoak jellemezni. Mindazonálal fonos beláni, hogy kizárólag az adaok vizsgálaa leszi leheővé, hogy a későbbiekben ponosabb, vagy a körülményeke jobban leíró adaok kerüljenek összegyűjésre. Először az alapelláásban érheő een az állami úlszabályozás. Magyarországon előírják, hogy a rendelőben milyen felszerelésnek kell lennie, EKG sb. Amennyiben a rendelőben nincsen meg az előír felszerelés, amelye éelesen ellenőriznek, nem kap engedély a működésre. Ezzel szemben Némeországban a rendelő megnyiásának egyelen feléele az orvosi diploma. Ha a rendelőben nincs EKG, az a beegek úgyis hamar észreveszik, az orvos

2 pedig kényelen beszerezni, ha a piaco meg akarja szerezni vagy arani. Magyarországon az ÁNTSZ a örvényi előírásnak megfelelően rendszeresen folya ellenőrzéseke a rendelőkben. Némeországban a isziorvosi szolgála inkább akkor lép, ha valamilyen, probléma kelekezik. Az állami úlszabályozás és a szabályozalanság egyidejű jelenlée érheő een a kapaciásokban. Szerződésechnikai okok mia a járóbeeg-szakelláásban időnkén a szerződö óraszámok orzak, de nem homogének maguk a szakma-besorolások sem, s emia az egyes szakmacsoporok adaai más szakmákkal "szennyezeek". Így olykor irreális adaok állnak rendelkezésre, amelyekből helyes kövekezeések levonása nehezen várhaó. Remény kelő viszon, hogy ezek a orz adaok ponosan felérképezheők és azonosíhaók. Az eseleges szennyeződés valószínűleg azzal kapcsolaos, hogy miközben az ÁNTSZ-ek az inézményekkel való egyezeések során igyekeznek a örvényessége bearani, a rendszer meserségesen a "szabály" irányába olják, amely azonban nem ükrözi a ényleges helyzee. Így a szerződéses állapo és a ényállapo közö elérés kelekezik. A rendeleek régi beidegződésekkel elíe alkoói bizonyára a jó szándék vezee, amikor meghaározák, hogy egy-egy járóbeeg-szakelláás milyen kapaciásokkal rendelkezzen. A gyakorlaban azonban ezeke az előír kapaciásoka "edényeknek" ekineik, amelyeke csak meghaározo szinig lehe felöleni folyadékkal, ehá elláó kapaciással. Az ez meghaladó kapaciásoka a szerződések szinjén a jelek szerin más "edényekbe" igyekeznek "beöleni". Például amikor a ényleges óraszámok elérnek egy küszöbö, akkor abbeli igyekezeükben, hogy az előír kapaciásoka bearsák előfordul, hogy más kódszám alá sorolják be a evékenységeke. Jóllehe ennek a jelenségnek a bizonyíása a rendelkezésre álló országos adaok alapján csak közveve leheséges, a közvelen, helyi viszonyokra alapozo elemzések aláámaszják ennek az elgondolásnak a helyességé (Fehéróiné, 2000). Tehá nemcsak a szakmakódok, hanem a szerződö óraszámok is orzak lehenek, amelynek a magyarázaa valószínűleg szinén a kapaciásörvényben keresendő. A rendelőinézeek félnek a kapaciásaika elveszíeni, ezér gyakran eljesen irreális adaok szerepelnek a szerződésekben. Ezek az elemzésben éelesen bemuaásra kerülnek. A fekvőbeeg-szakelláásban az ágyszám elveszése a félelem alapja. A rendelkezések szerin a személyze lészáma a kapaciások alapján elő van írva, pedig a személyze munkabérének és járulékainak finanszírozása a kórház bevéeléből örénik. A ársadalmi és az egészségügyi rendszer kiszámíhaalan elemei mia a félelem alapja az, hogy az ágyszám elveszése eseleg az inézmény csonkíásához vezehe még akkor is, ha a dolgozók finanszírozásá a eljesímény alapján végzik. Éppen ezér a kapaciásszabályozási rendele megszüneésével és a finanszírozási szabályok megválozaásával, s új irányok kijelölésével hosszú idő óa először nyíl újra leheőség a korábbi rendelkezések álal elorzío, egyidejűleg úlszabályozo és szabályozalan egészségügyi elláó és finanszírozási rendszer helyreéelére. Ugyanakkor 2001 elején még érvényes vol az egészségügyi elláási köelezeségről és a erülei finanszírozási normaívákról szóló évi LXIII. örvény, mely szerin a fekvőbeeg-elláás ágyszámainak meghaározása megyénkén és szakmánkén öbbválozós lineáris regressziós modell alapján örénik. 1

3 A ízezer lakosra juó ágyszámo eszerin fix együhaókkal meghaározza, egyebek közö, az ado erüle 10 ezer lakosra számío krónikus ágyainak száma, a klinikai, országos inézei ágyszám 10 ezer lakosra, és még számos és demográfiai, illeőleg egyéb ársadalmi, gazdasági muaó, például a férfiak szüleéskor várhaó álagos élearama, a sandardizál halálozási hányados (SHH), a 60 éven felüli lakosok aránya sb. Kérdés, hogy a öbb min ö évvel ezelő jól illeszkedő regressziós hipersík mos is jól írja-e le a valóságo. Nem kis problémá jelen a fekvő- és járóbeeg-szakelláás finanszírozásának jelenlegi éles elválaszása. Az akív fekvőbeeg-elláó inézmény a jelenlegi finanszírozási szabályozás alapján abban érdekel, hogy a súlyos beege a járóbeeg-szakelláás kereén belül lássa el, viszon a könnyű beege felvegye. Abban is érdekel, hogy a nagy érékű diagnoszikus beavakozásoka a járóbeeg-szakelláás kereén belül végezze el. Az alapelláásban a háziorvos a finanszírozás alapján abban érdekel, hogy minden beege ovábbküldjön. A beegek időszakos megvizsgálásának újonnan előír köelezesége pedig valószínűleg ismé eggyel gyarapíja a végrehajhaalan jogszabályok köré. A finanszírozási rendszer jelenlegi formája némileg a őke/ermelés arány és a beruházási ervezeek megszűrésé célzó akarékossági eszközök közé arozó árnyékárakra emlékeze. A ponok és súlyok valahol félúon vannak a "zseonokkal" való árnyékáras elszámolás és a ényleges piaci mechanizmusok közö. A éeles elszámolás ovábbi lépés jelenhe a piaci oldal erősíése irányában, ehhez azonban az informaiká és az adaáramlás, valamin a kapcsolódó echnikai kulúrá is fejleszeni kell, beleérve az emberi erőforrások fejleszésé és megbecsülésé. Az erőforrások befolyásolják az elláó rendszer működésé, így a beegek megfelelő elláásá. Az egészségügyben ez elmúl ké évizedben kölségrobbanás vol (modern echnológia, gyógyszerek). A finanszírozási rendszer a kölségeke haárok közö arja. A finanszírozási rendszer funkciója, hogy álala piaci, illeve kvázi-piaci eszközökkel befolyásolhaó a rendszer a direk uasíásos módszerek helye. A jelenlegi finanszírozási rendszer ugyan nem ökélees, de az oupu oldalról mér ényleges haékonyság mérése a beeg sorsának nyomon köveésével rendkívül nehéz és kölséges, ezér a mos alkalmazohoz hasonló echnikák fennmaradása, folyamaos javíásokkal, valószínűsíheő Éppen ezér szükség vol és van a kapaciásörvény - legalább ámenei - megszüneésére, és a járó- és fekvőbeeg-szakelláás finanszírozási rendszerének egymáshoz való közelíésére. Engedjék már meg végre, hogy az elláás nyújó maga állapísa meg, hogy milyen szakmában mekkora óraszámmal, ágyszámmal kíván dolgozni, hiszen végül ő lesz kényelen a kölségeke kigazdálkodni. Mos ahelye, hogy a valós viszonyoka láni lehene, viruális szerződéses kapaciások elemzésére van mód. Így a kölségek kordában arása nemegyszer viruális világban örénik meg, a valós helyze ismeree helye. Az előrelépéshez elengedheelen, hogy a valós kapaciás adaok is felmérésre kerüljenek és örénjen meg a szerződés szerin kell és van érékek sziszemaikus összehasonlíása a reform folyamaában. 2

4 A kapaciásérkép adaainak elemzésére is érvényes az a megállapíás, hogy csak akkor lehe megismerni az adaoka, ha használjuk őke. A rendszer javíásához a kapaciásérkép adaainak elemzése egyfaja országos konrollingo jelen. A ovábbiakban először bemuaásra kerülnek a jelenleg érvényben lévő finanszírozási jogszabályok, amelye a jelenleg érvényben lévő kapaciásszabályozás bemuaása köve. Ezuán kerül sor az adaok éeles elemzésére. Finanszírozási jogszabályok A finanszírozási jogszabályok magukban foglalják a kövekezőke: A 9/1993. (IV. 2.) NM rendele az egészségügyi szakelláás ársadalom-bizosíási finanszírozásának egyes kérdéseiről meghaározza, hogy az akív fekvőbeeg-elláás a homogén beegségcsoporokhoz (HBCs) rendel súlyszám alapján részesül díjazásban A 17/1997. (VI. 30.) NM rendele szabályozza az orvosi rehabiliációs elláás kereében örénő gyógyfürdőelláások rendelésé, a ársadalombizosíás álal ámogao gyógyfürdőelláásoka és az elláásokhoz nyújo ársadalom-bizosíási ámogaás elszámolásának rendjé A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendele szabályozza a éríési díj ellenében igénybe veheő egyes egészségügyi szolgálaások éríési díjá A 25/1998. (II. 18.) Korm. rendele szól a menedékjogo kapo külföldiek elláásáról és ámogaásáról A 6/1998. (III. 11.) NM rendele szabályozza az egészségügyi elláásban használ szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméerek karbanarásának jogi szabályozásá A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendele aralmazza az egészségügyi szolgálaások Egészségbizosíási Alapból örénő finanszírozásának részlees szabályai A 12/2000. (IV. 13.) EüM rendele a ársadalombizosíási ámogaással rendelheő gyógyászai segédeszközök rendelésének, forgalmazásának, javíásának és kölcsönzésének szakmai köveelményeiről A 9/1993. (IV. 2.) NM rendele az egészségügyi szakelláás ársadalombizosíási finanszírozásának egyes kérdéseiről meghaározza, hogy az akív fekvőbeeg-elláás a homogén beegségcsoporokhoz (HBCs) rendel súlyszám alapján részesül díjazásban A HBCs-kbe sorolás módszeraná a miniszer külön ájékozaóban eszi közzé. Az elláo ese HBCs-jének meghaározásában a besorolási ényezőke előre meghaározo sorrendben kell a csoporosíásnál figyelembe venni. Az elláo akív kórházi eseeke a besorolási ényezők alapján első lépésben a homogén beegség főcsoporjához vagy az előcsoporhoz kell rendelni. A főcsoporon belüli csopor meghaározásban a besorolási ényezőnek minősülő beavakozás végzése eseén a fődiagnózis miai főbeavakozás az elsődleges szempon. A főcsoporokon belüli csopor meghaározás definiálhaja a fődiagnózis, a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja, a besorolási ényezőnek számíó beavakozás, a besorolási ényezőnek számíó beavakozások kombinációja, a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamin a beavakozás vagy a beavakozások kombinációja, ovábbá a beeg 3

5 élekora, szülésnél az újszülö szüleési súlya. Ha az elláás során nem végezek beavakozás, a besorolás a fődiagnózis alapján kell elvégezni. Az elláási ese minősíésénél a főbeegséghez ársul beegsége akkor kell figyelembe venni, ha az a fődiagnózis mia szükséges kezelés befolyásolja, illeve, ha annak alapján az esee más HBCS-be is be lehene sorolni, min a fődiagnózis szerin. Minden HBCS-én belül meg kell különbözeni az álagos, a rövid, a hosszú és az áhelyeze elláási eseeke. Álagos elláási esenek minősül az elláás, ha annak időarama az ado HBCS-re megállapío alsó és felső haárnap közö van. Rövid elláási esenek minősül az elláás, ha annak időarama nem éri el az ado HBCS elláására megszabo alsó haárnapo. Hosszú elláási esenek minősül az elláás, ha az akív minősíésű oszályon, részlegen az elláás időarama meghaladja az ado HBCS elláására megszabo felső haárnapo. Áhelyeze elláási esenek minősül, ha a beege úgy helyezik á más inézménybe, hogy az áhelyezés megelőző elláás időarama nem ére el az ado HBCS normaív ápolási idejé, mely az ado HBCS alsó és felső haárnapja közöi napban megállapío időaram. Az inézmény az előre meghaározo, megfelelő súlyszámo számolhaja el az álagos elláási eseekben, amikor az elláás időarama az ado HBCS-re megállapío alsó és felső haárnap közö van, valamin a hosszú elláási eseekben, ha az akív oszályon az elláás időarama meghaladja az ado HBCS elláására megszabo felső haárnapo. Az áhelyeze elláási ese uán az inézmény nem jogosul a súlyszámra, csak a eljes díj és a normaív ápolási idő hányadosakén meghaározo, az ado HBCs-re vonakozó egy napra eső díj és a ényleges elláási idő szorzaának megfelelő csökkene összegre. A beavakozással járó elláások eseében az áhelyeze elláási ese uán a rövid elláásra vonakozó szabályozás érvényes (P jelű HBCs). Az akív fekvőbeeg-elláási inézményben az elhuny beegek finanszírozása 0,8 HBCs súlyszámnál nem lehe kevesebb, függelenül az ápolási időől és a HBCs csoporól. A kísérő személy elláásának finanszírozása napidíjjal örénik, melynek éréke a HBCs súlyszám akuális forinérékének 0,02-szorosa. A haárnapon belüli isméel felvéel, néhány súlyos beegsége kivéve (daganaok, szívinfarkus, üdőembólia sb.), az előző elláással összevonva egy elláási esenek számí. Az azonos HBCs-be arozó kúraszerű elláás egyes kezelései egy elláási esenek számíanak, függelenül aól, hogy ambuláns beegkén vagy fekvőbeegkén örén a kezelés. A sürgősségi beegelláásban használ 0 alsó haárnapos, illeve 6-24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő, külön meghaározo HBCs szerini garanciális elláási szabály az irányadó (M jelű HBCs). Társul beegséggel megjelöl HBCs eseén besorolási ényezőkén figyelembe veheő az ápolás indokoló alapbeegség melle fennálló kísérő beegség és az alapbeegség miai szövődmény. Nem besorolási ényező viszon a beegség kezelésével összefüggő szövődmény. Az alsó haárnap elő elbocsáo ese a "ársul beegséggel" elnevezésű HBCs-be nem sorolhaó be. Szakmai és finanszírozási szemponból fonos megköés, hogy bizonyos elláásoka csak meghaározo inézeek végezheik. Amennyiben az elláás olyan inéze végzi, amely nincs előre meghaározva, a eljes összegű kifizeésre csak abban az eseben kerülhe sor, ha a beegnek az elláásra jogosul inézebe örénő szállíásá akadályozó körülmény az OEP ellenőrző főorvosa az elláás befejezésé köveő 20. napig benyújo kérelemre megállapíja. 4

6 Részlekérdés, de fonos, hogy amennyiben a HBCs-be arozó műée az arra jogosul inézeben végezék, de az esenek a műé elői és uáni kezelése más inézeben örén, a kezelő kórház számára a HBCs abban az eseben számolhaó el, ha a megfelelő adalapon a műéi beavakozás melle a kórház felünei a beavakozás végző inéze kódjá. A műé díjá az inézeek egymás közö elszámolják. Ugyancsak a 9/1993. (IV. 2.) NM rendele szabályozza a még országosan nem elerjed, nagy érékű műéi és diagnoszikus eljárásoka, az akív fekvőbeeg-elláási inézeben elvégezheő egynapos beavakozások finanszírozásának szabályai. A kórházi szakelláásban használ adalapon jelene beavakozások éríési díja csak a ársul beegség nélküli, illeve a súlyos ársul beegség nélküli - legkisebb súlyszám érékű - HBCs csopor szerin számolhaó el, feléve, hogy a beavakozás besorolási szemponkén különböző HBCs-kben fordul elő. Külön lisa van az akív fekvőbeeg-elláási háér melle ambuláns formában is nyújhaó kúraszerű kezelésekről, a daganaos beegek kemoerápiás kezeléséről, az elérő finanszírozás megalapozó dializálási eljárásokról, a fogászai szolgálaásokról és a vérranszfúzióról. A 17/1997. (VI. 30.) NM rendele szabályozza az orvosi rehabiliációs elláás kereében örénő gyógyfürdőelláások rendelésé, a ársadalombizosíás álal ámogao gyógyfürdőelláásoka és az elláásokhoz nyújo ársadalombizosíási ámogaás elszámolásának rendjé Álalánosságban ársadalombizosíási ámogaás i csak olyan vény alapján számolhaó el, amelyen a ámogaás alapjául szolgáló jogcíme az orvos egyérelműen megjelöle, felünee az előír adaoka, a kúra befejezésekor a gyógyfürdőkezelések igénybevéelé a beeg aláírásával igazola, a gyógyfürdő a vény érvényességi ideje ala igénybe ve gyógyfürdőelláások kódszámá és darabszámá, valamin az ÁFÁ-val növel ársadalombizosíási ámogaási igény egy összegben felünee. A ársadalombizosíási ámogaással gyógyfürdőelláás nyújó egészségügyi szolgálaók köré és besorolásá külön lisa aralmazza. A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendele szabályozza a éríési díj ellenében igénybe veheő egyes egészségügyi szolgálaások éríési díjá Vannak részleges és eljes éríési díj ellenében igénybe veheő szolgálaások. Így például a 18 éven aluliak a fogszabályozó készülékre való jogosulságuk kereében a fogorvosi munkára éríésmenesen, a fogszabályozó készülékre pedig a gyógyászai segédeszközök árához nyújo ámogaással jogosulak. A 25/1998. (II. 18.) Korm. rendele szól a menedékjogo kapo külföldiek elláásáról és ámogaásáról A legfonosabb, hogy a személyes gondoskodás (ide arozik az egészségügyi alap-, járóbeegés fekvőbeeg-szakelláás) körébe arozó éríésmenes elláás, valamin a pénzbeli elláás a kérelmező, a menekül, a menedékes, illeőleg a befogado részére bizosíani kell, ha nem rendelkezik vagyonnal, jövedelemmel, illeve, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé. A Menekülügyi Hivaal egyébkén a menekül elláásra jogosíó okmányába, valamin a menedékes és a befogado magyarországi arózkodásra és elláásra jogosíó okmányába "elláásra és ámogaásra jogosul", illeőleg 5

7 "elláásra és ámogaásra nem jogosul" bejegyzés esz, melye a Hivaal és a jegyző módosíhaja. Az elláás kereében bizosíani kell, egyebek melle, az egészségügyi elláás. Ha a kérelmező, a befogado, illeőleg a menedékes nem áll ársadalombizosíási jogviszonyban, beegsége eseén az egészségügyi szolgálaások közül éríésmenesen jogosul az egészségügyi alapelláásba arozó (háziorvosi) vizsgálaokra és gyógykezelésre, a sürgős szükség eseén igénybe ve járóbeeg-szakelláás kereében örénő vizsgálara. Ugyanígy jogosul a gyógykezelésre - ideérve a sürgősségi fogászai elláás is -, ovábbá az elláás során felhasznál gyógyszerre és köszerre, a sürgős szükség eseén igénybe ve fekvőbeeggyógyinézei elláásra, és o az orvos előírása szerini gyógykezelésre, ideérve a műéi beavakozásoka, és az annak során felhasznál gyógyászai anyagoka, proeikai eszközöke, valamin gyógyászai elláásra és a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre, köszerre, ékezésre. A feni járóbeeg-szakelláás vagy a fekvőbeeg-gyógyinézei kezelésé köveően beegsége gyógyulásig, illeve állapoa sabilizálódásáig jogosul a szükséges vizsgálaokra és gyógykezelésre, a mással nem helyeesíheő gyógyszerekre, ovábbá erhesgondozásra és szülészei elláásra. A "közgyógyelláásra jogosulak" kaphanak még a részükre éríésmenesen vagy "egészségügyi rendelkezés" alapján 90%-os vagy 100%-os ársadalombizosíási ámogaással rendelheő gyógyszer, ovábbá a feni elláások eseében beegszállíás szolgálaás, ha a beeg egészségi állapoa mia a szállíás máskén nem oldhaó meg. A kérelmező, a befogado, a menedékes jogosul még az élekorhoz köö köelező védőolásra is. A feni egészségügyi szolgálaások igénybevéele akkor éríésmenes, ha az alapelláás végző orvos beualására vagy a járóbeeg-szakelláás, illeve fekvőbeeg-gyógyinéze szakorvosa visszarendelésére örén és az egészségügyi szakelláás a erülei elláási köelezeséggel működő egészségügyi szolgálaónál lehe igénybe venni. A 6/1998. (III. 11.) NM rendele szabályozza az egészségügyi elláásban használ szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméerek karbanarásának jogi szabályozásá E kódrendszerek és finanszírozási paraméerek közö szerepelnek a járóbeeg-szakelláásban finanszírozásában használ ponok, a fekvőbeeg-szakelláásban használ súlyszámok, a Beegségek Nemzeközi Oszályozása (BNO), az Orvosi Eljárások Nemzeközi Oszályozása (OENO) és a HBCs kódok. A rendele aralmazza e kódok és finanszírozási paraméerek meghaározására, karbanarására, módosíására és megszüneésére vonakozó előírásoka. Egyebek melle kiér a beavakozás elvégzéséhez szükséges erőforrások meghaározására szolgáló ráfordíási adalapra, a kapcsolódó adagyűjésre, az évenkén elvégzendő számíásokra és a szakmák valamin a közigazgaás képviselőivel örénő egyezeésekre. Az évenkén megisméel számíásokhoz végzendő ráfordíási adagyűjéseke megszervezik, lebonyolíják, összegyűjik a szakmai javaslaoka, elkészíi a kölségkalkulációka, elvégzik a homogén beegségcsoporokra (HBCs) vonakozó javaslaokkal kapcsolaos homogeniás vizsgálaoka, előzees javaslao esznek a finanszírozási paraméerekre, elkészíik az ellenőrző számíásoka és haásvizsgálaoka, és dönés-előkészíő javaslaoka készíenek az egyezeéshez. Az önálló egészségügyi alapszolgálaások kalkulációjá az alábbiak szerin 6

8 összesíik. Először, a kölségek és a ponszámok meghaározása az ado szolgálaás elvégzéséhez szükséges ráfordíás fajájából és a naurális mennyiségekből evődik össze. A kölségszámíások bázisegysége egy elemi esemény a finanszírozási egység bázis megfigyelési rendszerének megfelelően. Egységes szabályoka kell alkalmazni a közvelen és a közvee kölségek elkülöníésére. Egy elemi eseményre a közvelen ráfordíások közül az orvosi, az ápolási szolgálaások, a gyógyszer, egyszer használaos szakmai anyagok naurális mennyiségben kerülnek meghaározásra oly módon, hogy a közvelen ráfordíási adaok különböző árak és egyéb kölségényezők melle isméelen feldolgozhaók legyenek. A közvelen naurális ráfordíások alapján kell a közvelen kölségek összegé az akuális forinéréken meghaározni. A közvee kölségeke kölségnem ípusonkén meghaározo egységes szabályok szerin kell meghaározni, és ráerhelni a közvelen kölségekre. A nauráliák meghaározásakor és a kölségéelekben külön kell számolni az amorizációs kölségekkel úgy, hogy az amorizációs kölségek ponszámá is meg kell haározni. A 43/1999. (III. 3.) Kormányrendele aralmazza az egészségügyi szolgálaások Egészségbizosíási Alapból örénő finanszírozásának részlees szabályai Haálya az Egészségbizosíási Alapból finanszírozo egészségügyi szolgálaókra, valamin az Országos Egészségbizosíási Pénzárra, illeve megyei (fővárosi) egészségbizosíási pénzárra, ovábbá a Vasuas Társadalombizosíási Igazgaóságra erjed ki. A rendele először megadja különböző, az egészségügyi elláás és finanszírozás szemponjából fonos néhány fogalom meghaározásá. Így például a erülei elláási köelezeség az önkormányza köelező feladaá képező egészségügyi alapelláás körébe arozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, körzei védőnői, fogászai elláás) egészségügyi szolgálaásoknak az a része, amelye az önkormányza, illeve sajá inézménye vagy más szolgálaó úján bizosí. Finanszírozási elszámolás az alapdíjnak és a eljesímény díjának a megállapíása és ualványozásra örénő előkészíése, fixdíj a jogszabályban meghaározo összegű havi díjazás, eljesíménydíj a kihirdee díj, vagy az ado hónapban jelene eljesíménynek és a szakfeladara rendelkezésre álló havi előirányzanak a hányadosa szerini díj. A finanszírozási szerződés pedig az egészségügyi szolgálaásra a Pénzár és a szolgálaó közö lérejö szerződés. A megfelelő pénzárral szerződés köö egészségügyi szolgálaó - a fekvőbeeg-szakelláás kivéelével - az álala nyújo, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgálaásokról az előír adaoka szolgálaja a megyei (fővárosi) pénzárak, valamin a Vasuas Társadalombizosíási Igazgaóság részére. A fekvőbeeg-szakelláás során nyújo elláásokról a jelenés az Egészségügyi Miniszérium Gyógyíó Elláás Információs Közponja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelenések megküldésének haárideje a árgyhónapo köveő hónap 5., illeve 10. napja. Finanszírozo eljesíménykén a finanszírozási szerződésben meghaározo és énylegesen eljesíe szolgálaás számolhaó el a Társadalombizosíási Azonosíó Jel (TAJ-szám) felüneésével, amennyiben annak megéríésére jogszabály alapján más nem köeles. Újszülöek elláásának jelenése a szüleés köveő 6. hónap uolsó napjáig - az újszülö TAJ száma hiányában - az OEP álal meghaározo elvek szerini informaikai kód alkalmazásával örénik. Ismerelen TAJ számú elhuny személy elláása uán, ovábbá abban az eseben, ha az elláo személy vagy hozzáarozója a TAJ számo igazoló okmány, az elláás köveő 15 napon belül, nem muaa be, például hajlékalanok eseében, az elláás végző szolgálaó a 7

9 Pénzár részére a feni jelenéséhez csaolja az elláo személy azonosíására szolgáló adaoka (nevé, szüleési helyé, idejé, anyja nevé és lakcímé), ismerelen beeg eseén annak adalapjá. Az ilyen szolgálaások kifizeésére a Pénzár álal elvégze ellenőrzés köveően kerülhe sor. Amennyiben a Pénzár az ellenőrzés 60 napon belül nem végzi el, a szolgálaó részére ki kell fizeni a nyújo szolgálaásér járó díja. A szolgálaó a bizosíonak nem minősülő külföldi állampolgár részére sürgős szükség eseén nyújo elláás uán akkor jogosul éríésre, ha az elláo személy az elláásra nemzeközi egyezmény alapján jogosul. Az elláás során a nyilvánarásba fel kell jegyezni az elláo személy nevé, állampolgárságá és úlevelének számá. A kihirdee nemzeközi egyezmények lisájá az OEP ájékozaóban közzéeszi. Adahiány vagy hibás jelenés mia a szolgálaó a pólólagos elszámolás iráni igényé vagy a beküldö ada javíásá legfeljebb a eljesíés hónapjá köveő második hónap 10. napjáig küldhei meg. Az elszámolásra már beküldö adaok javíása, illeve a echnikai okokból feldolgozhaalan adaok pólása az elszámoló álal megküldö hibalisa alapján, annak kiküldésé köveő második hónap 10. napjáig nyújhaó be. Adahiánynak minősül, ha a jelene adaok a köelezően jelenendő adaok nem eljes köré aralmazzák. Ha az adahiány nem akadályozza meg az elláási ese finanszírozási díjának kiszámíásá, a hiányos adaokról az elszámoló az elszámolással egyidejűleg figyelmezeő jegyzéke ad á a szolgálaónak. Hibás a jelenés, ha a szolgálaó, a szolgálaás igénybevevő és/vagy az elláás azonosíásá bizosíó adaok hibája mia a eljesímény elszámolása leheelen. Az el nem számolhaó hibás vagy hiányos éelekről lisá kell készíeni. Az i szereplő eseek csak a hibajavíás, illeve a hiány pólásá köveően kerülhenek elszámolásra. Az elszámolás a hibáka kijavíó éelek megküldése uán örénik. A javío éelek elszámolása az álalános szabályok szerin örénik azzal, hogy a már korábban elszámol éel módosíó javíásoknál csak különbözee lehe elszámolni. Az uólagos eljesímény-elszámolás az elszámolásakor érvényes éréken örénik. Ha az inézmény eljesíményé nem számola el haáridőre, a finanszírozó évene legfeljebb ké alkalommal - uólagos elszámolás melle - előlege folyósí az inézmény kérelmére, amelynek összege legfeljebb a árgyéve megelőző évi eljesíménydíj egyhavi álagának egyharmada lehe. A szolgálaó a finanszírozási szerződés alapján fixdíj, illeve eljesíménydíj illei meg. A finanszírozó a szolgálaó részére a feni díja havona, az államházarás működési rendjéről szóló kormányrendeleben meghaározoak szerin ualványozza. Az egyes konkré elláási szinek, az alapelláás, a járóbeeg-szakelláás és a fekvőbeegszakelláás finanszírozása elérő elvek szerin örénik. A háziorvosi alapelláás finanszírozása A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi evékenysége nyújó szolgálaó álal nyújo elláásra köendő szerződéshez a szolgálaó az előír adaoka írásban közli a Pénzárral és nyilakozik arról, hogy az elláás nyújó orvos a örvény álal meghaározo feléelekkel vállalja a folyamaos elláás. 8

10 Folyamaos az elláás, ha a háziorvosi szolgála orvosa meghaározo rendelési időben rendelőjében háziorvosi evékenysége végez, munkanaponkén 8 órában az ő válaszó bizosíoak számára rendelkezésre áll kivéve, ha keresőképelen, a hivaalosan ávol van, vagy szabadságolás mia szükséges helyeesíeni, s rész vesz a háziorvosi ügyelei rendszerben, kivéve, ha erre a működeő nem ar igény. A erülei elláási köelezeséggel működő háziorvosi szolgála finanszírozására az OEP a lakosok igazol számának figyelembevéelével kö finanszírozási szerződés a szolgálaóval a háziorvosi körze lakosságának elláására. A erülei elláási köelezeséggel működő új háziorvosi szolgálara akkor köheő finanszírozási szerződés, ha a szolgálaó 14 év felei fő lakos (felnő körze), vagy élekori korláozás nélkül fő lakos (vegyes körze), vagy 14 év alai fő lakos (gyermekkörze) elláásá bizosíja. A finanszírozó erülei elláási köelezeség nélküli háziorvosi szolgála finanszírozására álalában akkor kö szerződés a szolgálaóval, ha legalább 200, bizosío, illeve örvényes képviselője írásban nyilakozik, hogy ő kívánja háziorvosának válaszani, és személyesen bizosíja folyamaos elláás. Az OEP a fővárosban legfeljebb izenö, megyeszékhelyenkén egy-egy hajlékalanok elláására lérehozo, erülei elláási köelezeség nélküli háziorvosi szolgála finanszírozására köhe finanszírozási szerződés a szolgálaóval. E felada elláására finanszírozási szerződés csökkene rendelési időre is köheő (legalább hei 15 óra rendelési idő), időarányos díjazás melle. E szolgálaok díjazása a háziorvosi szolgálaok előző évben elér havi országos álagdíjának a árgyévi előirányza-növekedés mérékével emel összegével örénik. A háziorvosi szolgálaó a háziorvoshoz bejelenkeze bizosíoak uán (az E. Alapból) díjazásra jogosul, ha az előír örzskaron, illeve gyermek-egészségügyi örzslap szabályszerű felvéele megörén. A házi gyermekorvosi szolgála legfeljebb a 0-18 éves élekor közöi, a felnő háziorvosi szolgála pedig a 14 éves élekor felei bejelenkeze bizosíoak uán részesül díjazásban. A díjfizeés alapjául szolgáló ponszámo a lészám alapján meghaározo korcsoporonkéni ponszám összegének degressziós ényezővel korrigál éréke, valamin a szakképzeségi szorzó szorzaakén kell megállapíani. A degresszió 2400 ponól, illeve vegyes körze eseén 2600 ponól kell alkalmazni. A degresszió alkalmazása alól menesíés kap az a erülei elláási köelezeséggel rendelkező háziorvosi szolgála, amelynek a erülei elláásra kijelöl körzee egy vagy öbb önálló elepülés közigazgaási erüleére erjed ki, és a elepüléseken más, azonos ípusú háziorvosi szolgála nem működik, és a háziorvosi szolgálahoz bejelenkeze bizosíoak száma nem haladja meg a körze lakosságszámá. A degresszió alóli menesség a erülei elláásra kijelöl körzeben legfeljebb 2400 (gyermekkörze eseén 1200) főig erjedő lakosságszámra szól. Amennyiben a erülei elláásra kijelöl körze lakosságszáma meghaladja a 2400 (gyermekkörze eseén az 1200) fő és egybékén a feni feléelek fennállnak, a degresszió a 2400 (gyermekkörze eseén 1200) fő meghaladó bejelenkeze bizosíoak ekineében kell alkalmazni. A 2400 (gyermekkörzeben 1200) főre figyelembe veheő ponéréke az OEP számíja ki évene egyszer, a degresszió alól menesíe háziorvosi szolgálara jellemző korcsoporos szorzók súlyozo álaga alapján. A feni menesség ényé az OEP évene február 28-ig felülvizsgálja. A díjfizeés alapjául szolgáló ponszám kiszámíásnál 1,0 szakképzeségi szorzó kell alkalmazni, ha a háziorvosi szolgálao arósan - három hónapo meghaladóan - helyeesíő 9

11 orvos lája el. Ha a helyeesíés praxisközösségben a praxisközösség orvosa lája el, akkor a helyeesíés elláó orvos szakképzeségi szorzójának a figyelembevéelével örénik a számíás. A helyeesíéssel elláo praxis fixdíja egy év uán 60 százalékra csökken, és a 14. hónapo köveően a helyeesíés idejére a fixdíj folyósíásá szüneeleni kell. A fixdíj folyósíása szemponjából nem ekinheő arós helyeesíésnek, ha a praxis elláására a szolgálaó eljes munkaidőben másik szakorvos foglalkoza. A korcsoporonkéni ponszámok alapján örénő díjazásra a háziorvosi szolgálaó érvényességi időhöz kööen jogosul. Az érvényességi idő uolsó napjáig isméel orvosi vizsgálao kell végezni újabb örzskaron kiölésével. Az érvényességi idő számíása a bizosío szüleési napjá köveő hónap első napjáól kezdődik, és meghaározo érvényességi ideig ar. A korcsoporonkéni ponszám és érvényességi idő: 0-4 év közöi bejelene bizosío uán 4,5 pon 1 év, 5-14 év közöi bejelene bizosío uán 2,5 pon 1 év, év közöi bejelenkeze bizosío 1,0 pon 3 év, uán év közöi bejelenkeze bizosío 1,5 pon 2 év, uán 60 év felei bejelenkeze bizosío uán 2,5 pon 2 év. Az érvényességi idő lejárá köveően, ha az érvényességi időn belül az orvosi vizsgála nem örén meg, vagy az a háziorvos a hozzá bejelenkeze bizosíonál igazolhaó módon nem kezdeményeze, az esedékes válozás-jelenésben a bizosíoa ki kell jeleneni. A szolgálao folyamaosan elláó orvos szakképzesége és orvosi gyakorlai ideje alapján megállapío szakképzeségi szorzó a kövekező: alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvosnál 1,0, alapszakvizsgával nem rendelkező, 25 évnél öbb, körzeben elölö gyakorlai idővel 1,1, rendelkező háziorvosnál alapszakvizsgával rendelkező háziorvosnál 1,2. Alapszakvizsgának minősül az álalános orvosan szakorvosi szakképesíés, a háziorvosan szakorvosi szakképesíés, a belgyógyász szakorvosi szakképesíés és 10 év körzei, illeve háziorvosi gyakorla, valamin a házi gyermekorvosi szolgálanál csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesíés. Ha a erülei elláási köelezeséggel működő háziorvosi szolgála esei díjazás kereében a vasú-egészségügyi szolgála olyan éríésmenes elláásra jogosul személy lá el, aki bizosío, azonban az ado szolgálahoz nem jelenkeze be, vagy külföldi állampolgár, aki nemzeközi egyezmény alapján jogosul az elláásra a szolgálaó a rendeleben meghaározoak szerin részesül az E. Alapból díjazásban. Amennyiben az esei elláások díjazására szolgáló havi kereösszeg nem kerül felhasználásra, annak maradványá a háziorvosi szolgálaok kövekező havi eljesíményarányos díjazásához kell hozzáadni. 10

12 A erülei elláási köelezeséggel működő háziorvosi szolgálaó a körze lakosságszáma és a rendelő adoságai alapján az alábbi fix összegű díjra jogosul: Felnő körze eseén, ha a körze felnő lakosainak száma nem éri el az 1200 fő F, 1200 és 1500 fő közö F, 1500 fő fele van F, Gyermekkörze eseén, ha a körze gyermek lakosainak száma nem éri el a 600 fő F, 600 és 800 fő közö F, 800 fő fele van F, Vegyes körze eseén, ha a körze lakosságszáma nem éri el az 1200 fő F, 1200 és 1500 fő közö F, 1500 fő fele van F. A feni összege növelni kell íz százalékkal, ha a háziorvosi rendelő önálló épüleben működik, illeve olyan épüleben van, ahol nincs másik E. Alapból finanszírozo evékenysége folyaó szolgálaó, 30 százalékkal, ha a háziorvosi körze orvosa öbb elephelyen folyaja evékenységé. A szolgálaó a háziorvosi körze erülei adoságai figyelembe véve az alábbi erülei kiegészíő díjazásra jogosul havona: fővárosban, városban F, községben F, öbb elepülésre kierjedő körzeben F, ha a körze elláási erüleéhez külerülei lako hely is arozik F. Amennyiben a háziorvosi körze lakosságának legalább 25 százaléka nem városi ípusú elepülések valamelyikében lakik, a háziorvosi szolgálaó havona a magasabb összegű erülei kiegészíő díjra jogosul. A erülei elláási köelezeséggel rendelkező háziorvosi szolgálaok feladaainak elláására lérejö egészségügyi ársas vállalkozás az azonos elephelyen működő, illeve a erüleileg egymás melle levő háziorvosi szolgálaoka praxisközösségben működehei. Erre ekineel a Pénzár a finanszírozási szerződés módosíja. A praxisközösséghez arozó körzeek számára folyósío összege együesen kell kezelni azzal, hogy a finanszírozás során a degresszió az együes lészámra kell számolni, a praxisközösség valamely orvosához bejelenkeze bizosío ekineében esei elláási díj nem számolhaó el, amennyiben a válaszo háziorvos a praxisközösséghez arozó más háziorvos helyeesíi. A praxisközösség csoporpraxisnak minősül, ha működési engedélye járóbeeg-szakelláási szakfeladaokra is kierjed, és ilyen feladaoka a háziorvosi szolgálaok orvosaihoz bejelenkeze bizosíoak elláására a finanszírozási szerződésben vállal. 11

13 A árgyéve megelőző év szakelláási feladakén, korcsoporonkén kiszámío ízezer lakosra juó finanszírozási összegei növelni kell a árgyévi előirányza-növekménnyel. E normaívák 0,7 szorzószámmal korrigál összege és a csoporpraxis korcsoporos lészáma haározza meg a szerződésköés szerini havi finanszírozás összegé, melye a járóbeegszakelláás előirányzaából kell fizeni. Ha a bizosío a csoporpraxis álal vállal szakelláás más szolgálaónál vee igénybe, a csoporpraxisnak fizeendő havi díj összege csökken a bejelenkeze bizosío elláási díjának azzal az összegével, amelye a szakelláás részére kelle kifizeni. A háziorvosi szolgálaó az előír adaoka havona, a árgyhónapo köveő hónap 5. napjáig jeleni a Pénzárnak. Az OEP a jelenés alapján nyilvánarás veze az egyes háziorvosi szolgálaokhoz bejelenkeze bizosíoakról. Ha egy bizosío egyidejűleg öbb szolgálaó nyilvánarásában szerepel, az OEP a leguóbbi bejelenkezés veszi figyelembe, és egyidejűleg örli a másik szolgálaó nyilvánarásából, ovábbá az OEP örli az elhuny személy adaai is, és a korrigál lészámmal számol. Az ualványozással egyidejűleg ájékozaja a finanszírozás megszüneéséről és annak okáról az érine háziorvosi szolgálaó. A korcsoporos ásorolás az OEP havona, a bejelenkeze bizosíoaknak a hónap uolsó napjához viszonyío élekora alapján végzi. A háziorvosi szolgálaó, szolgálaonkén havi 5000 forin dokumenációs éríésben részesül, ha a havi elszámoláshoz szükséges és egyéb jogszabályban előír adaoka kísérőjegyzékkel, számíógépes adahordozón küldi meg a Pénzárnak. A megállapío díja a finanszírozó ualványozza, és a jelenés leadása hónapjá köveő második hónap első munkanapján a Kincsár a szolgálaó számlájára ualja. Az OEP az ügyelei szolgálaás finanszírozására szerződés kö a erüleileg illeékes önkormányzaal vagy egészségügyi inézményével, illeve azzal, akivel az önkormányza felada áadási/ávállalási szerződés köö. A szolgálaó az elláási erüleéhez arozó háziorvosi szolgálaok összlakosságszáma alapján jogosul az ügyelei elláás díjazására. A díjazás alapösszege 22 F/fő, amely a fennaró elepülési önkormányza illeékességi erüleéhez arozó lakosságszám alapján az alábbiak szerin válozik: ha a 3000 fő lakosságszám alai elepülési önkormányzaok a hé minden napján a közponi ügyelee egymással köö megállapodás alapján (ársul formában) láják el, a díjazás álalában az alapösszegnek az összlakosságszám alapján számío 2,0 erülei szorzóval megemel méréke. Az ügyele formájáól függelenül a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számío 1,7 erülei szorzóval megemel méréke a alai lakosságszámú, 1,5 erülei szorzóval megemel méréke a közöi lakosságszámú, 1,4 erülei szorzóval megemel méréke a közöi lakosságszámú, 1,3 erülei szorzóval megemel méréke a közöi lakosságszámú elepülési önkormányzaok eseében. A feni ponok szerini szorzókkal kiszámío összes díj levonása uán fennmaradó kereösszegből kerül megállapíásra a fő felei lakosságszámnál a kifizeendő díj méréke, amely nem lehe kevesebb az alapösszeg 75 százalékánál. A elepülési önkormányzaok álal ársul formában elláo közponi ügyelenél a 2,0 szorzó alkalmazásának feléele, hogy az ügyele álal elláandó lakosságszám főnél kevesebb 12

14 legyen. Ha az ügyeleben 3000 fő felei elepülés is rész vesz, az ügyelee fennaró a elepülések lakossága uán csak 1,4-1,5-szörös szorzóval számío díjra jogosul. Tíz százalékkal megemel ügyelei díj azon elepülések, illeve fővárosi kerüleek eseén állapíhaó meg, ahol a helyi önkormányza igazolja, hogy a arósan, ehá legalább ké hónapon kereszül a elepülésen arózkodó személyek száma a elepülés állandó lakosai számának legalább készerese. Az OEP egyéb alapelláási feladaok finanszírozására, így az orvos és védőnő álal nyújo iskola- és ifjúság-egészségügyi elláás finanszírozására is szerződés kö. A részmunkaidős orvossal, védőnővel működee iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgála eseén az OEP - a nevelési, okaási inézmény lészáma alapján - havona legfeljebb 36 F/fő összegű díja ualványoz a árgyhónapo megelőző hónapban. A szolgálaó a díja egyenlő arányban köeles megoszani az orvosi és védőnői feladaok elláására. A külön jogszabályban előír eljes munkaidejű iskola-egészségügyi vagy ifjúságegészségügyi orvossal és/vagy védőnővel működő iskola-egészségügyi szolgálaó az előző évi módosío díjjal kerül finanszírozásra. Új szolgála léesíése eseén a díjazás kiszámíása a szolgálaok előző havi országos álaga alapján örénik. A körzei védőnői szolgála az előző évi módosío fix összegű díjazásban részesül. Új körzei védőnői szolgálaás léesíése eseén a díjazás az előző havi országos álag alapján kerül megállapíásra. A védőnői szolgála a feni díjon felül erülei pólékra is jogosul az alábbiak szerin: főváros, város F, községek F, csaol községek F, külerülei lako hely F. A szerződésben felünee elláási erüle adoságai figyelembe véve, amennyiben az elláandó bizosíoaknak legalább 25 százaléka községben lakik, a védőnő a magasabb összegű díjazásra jogosul. A gyermek- és a nőgyógyászai mozgó szakorvosi szolgálaok, valamin az anya-, csecsemőés gyermekvédelmi feladaok finanszírozása az előző évi módosío fix összegű díjjal örénik. A szabályozás kierjed a fogászai elláás finanszírozására is. Az önkormányzaal, illeve az álala erülei elláási (körze) köelezeséggel megbízo fogászai elláás nyújó szolgálaóval az OEP finanszírozási szerződés kö. Finanszírozása ponszámok alapján örénik, az alapdíjon felül eljesíményarányos díjazással. Az egészségügyi szakelláásba arozik álalában a járóbeeg-szakelláás és a fekvőbeegszakelláás. A szolgálaó az egészségügyi szakelláási evékenysége uán az E. Alapból akkor jogosul éríésre, ha éríésmenes, illeve részleges éríéssel elláás nyúj, és néhány kivéellel a bizosío TAJ-számá, és a részére nyújo elláás a beeg dokumenációjában rögzíee. A szakelláásnál egy eljesíményegység forinéréké a kölségveésben rendelkezésre álló havi kere és az országos eljesímények hányadosakén az OEP állapíja meg, vagy a rendszámíásokon alapuló eljesímény szerin előre meghirdei, a éeles díj eseé kivéve. A 13

15 szolgálaónak a eljesíménye uáni díjazás az OEP kiszámíja, és a jelenés leadásá köveő hónapban álalában ualványozza. A eljesíményfinanszírozás során használ szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméerek - az OEP bevonásával örénő - folyamaos karbanarásáról, az ehhez szükséges adaok körének meghaározásáról és a válozaások szabályozásáról az egészségügyi miniszer rendeleben gondoskodik. A fejleszésből belépő új kapaciásokon végze elláások fedezeére uólagos elszámolásra előleg folyósíhaó, melynek méréke a befogado kapaciás nagyságára és az elláási formára jellemző országos havi álagos eljesíménydíj 50 százaléka. Az előlege legfeljebb három hónapra lehe folyósíani, amelye ez köveően a finanszírozó három részleben a finanszírozás összegéből levon. A finanszírozási előlege a árgyévben vissza kell fizeni. A működési előleg előirányza év végi maradványa arányosan növeli az akív és krónikus fekvő-szakelláás árgyévi aralékkereé. Ha a Pénzár ellenőrzése során megállapíja, hogy a szolgálaó a finanszírozási előlege nem a kérelemben megjelöl célra használa fel, az előlegnek még fennmarad részé az egészségügyi inézmény részére járó finanszírozási összegből az Eb. v. rendelkezése szerin számío kamaokkal együ levonja. A járóbeeg-szakelláás finanszírozása A járóbeeg-szakelláás finanszírozási szerződésében meghaározzák az elláás nyújó rendelési helyeke és a leköö hei szakrendelési óraszámo, az egyes rendelések álal nyújo és az E. Alap álal finanszírozo szakfeladaoka, a rendelések azonosíására alkalmas kódszámai, a gondozóinézeek álal nyújo szakfeladaoka és hei óraszámoka, az ideg-, a nemibeeg-, a üdőgondozóka (beleérve az ernyőképszűrés is), valamin az onkológiai, a pszichiáriai, az alkohológiai és drogbeegek gondozásá végző elkülöníe részlegeke, ovábbá ezek kódszámá, a foglalkozás-egészségügyi szakelláás nyújó rendelési helyeke és rendelési időke, és a finanszírozó álal nem finanszírozo rendeléseke. A eljesímények rögzíése a rendelési helyeken, a gondozás végző részlegeken és a szakambulanciákon a napi beegforgalmi nyilvánarás kiölésével örénik, amelynek alapján az egészségügyi szolgálaó megküldi a Pénzárnak az elszámoláshoz a eljesímény-jelenés. Kódszámmal nem rendelkező, de beualásra jogosul beküldő eseén a személyi orvosi bélyegző számá és a beualás jogcímének a kiölési úmuaó szerini kódjá kell felüneni. Nem számolhaó el a finanszírozó felé járóbeeg-szakelláási eljesíménykén a fekvőbeegoszályon kezelés ala álló beeg részére nyújo szakelláás, kivéve a fekvőbeeg-elláás indokoló beegséggel össze nem függő onkológiai és ciológiai szűréseke, ovábbá a külön jogszabályban meghaározo csecsemőkori szűréseke. Nem számolhaó el az olyan személy részére nyújo elláás, aki az elláás napján - a rendelő beualása alapján - a rendelő működeő egészségügyi inézmény valamely fekvőbeegoszályára felveek, a gondozó szűrővizsgálaai, valamin az álala gondozoak részére nyújo szakelláás, az olyan személy részére nyújo elláás, amelynek kölségei az egészségügyi szolgálaó a beualó (vizsgálao kérő) szolgálaóval közvelenül elszámolja, vagy amely máshonnan megéríésre kerül. 14

16 A nyújo ellááshoz arozó önálló elszámolási éelkén az a legmagasabb ponérékű éel lehe kiválaszani, amely éelhez arozó szakmai köveelményrendszernek az elláás megfelel. Ha a szakrendelés egy személy részére öbb egymással össze nem függő elláás nyúj, akkor az elláásoka külön-külön el lehe számolni. A eljesímény-jelenés kísérőjegyzékkel, számíógépes adahordozón kell megküldeni a Pénzárnak a árgyhónapo köveő hónap 10. napjáig. A szolgálaó a kísérőjegyzékkel, számíógépes adahordozón megküldö eljesímény jelenésér díjazás illei meg. A jelenésér szakrendelésenkén és/vagy szakambulanciánkén a szolgálaó - önálló szervezei egység kóddal rendelkező járóbeegszakelláás nyújó szervezei egységenkén - hei 30 vagy ennél magasabb óraszám eseén havi 5000 forin, ennél alacsonyabb hei óraszám eseén ezen összeg időarányos részének megfelelő, de legkevesebb 1000 forin díjazásban részesül. A vérkészímények éríési díjá az egészségügyi miniszer rendeleben haározza meg. A éríési díjak fedezeé a szolgálaók eljesíményarányos finanszírozási díjazása aralmazza. A felhasználó inézmény számla alapján közvelenül fizei meg a kiadó vérranszfúziós inéze részére az igényel vérkészímények díjá. Az ÁNTSZ megyei (fővárosi) inézeei álal a járóbeeg-szakelláás kereében végze mikrobiológiai vizsgálaoka a finanszírozó a eljesímény-ponérékek alapján finanszírozza. A foglalkozás-egészségügyi szakelláásnál a szolgálaásoka a finanszírozó a eljesíményponérékek alapján finanszírozza. A ársadalombizosíási és szociális elláásokkal kapcsolaos orvosszakérői evékenység a rendeleben meghaározo ponérékkel finanszírozhaó. A CT, MRI vizsgálaok elszámolására a szakelláás orvosának beualása alapján kerülhe sor. A finanszírozó a járóbeeg-szakelláás kereében végze vizsgálaoka a szolgálaóval e célra köö szerződés alapján finanszírozza. Az elszámolás havona az előre megállapío ponszám alapján örénik, legfeljebb a szerződésben meghaározo gépkapaciás és üzemidő álal elvégezheő eljesíménynek megfelelően. A szolgálaó a árgyhónapo köveő hónap 10. napjáig megküldi a Pénzárnak a CT-MRI vizsgálaok eljesíményé a megfelelő adaaralommal. A CT, MRI vizsgálaok havi eljesíménypon forinéréke a megado szakfelada előirányza egy havi összegének a jelene eljesíményekkel oszo hányadosa, melynek összege legfeljebb 1,30 forin. A beegszállíás finanszírozása havona, a szabályosan ualványozo beegszállíás céljából mege hasznos kiloméerek alapján örénik. Az elvégze eljesíményről a szolgálaó a megfelelő adaaralommal - kísérőjegyzékkel, számíógépes adahordozón - jelenés küld a Pénzárnak a árgyhónapo köveő hónap 5. napjáig. Az éves kölségveésben egy hónapra rendelkezésre álló kereösszegből a díjazás és az elkülöníe összeg levonása uán - az országos eljesímények figyelembevéelével - az OEP állapíja meg az egy hasznos kiloméerre juó havi országos forinéréke. A szolgálaó, külön jogszabályok szerin, a beualásra jogosul orvos rendelése alapján elvégze beegszállíás uán kiegészíő beegszállíási díj illei meg, amelynek méréke 15

17 menőápolói megfigyelés igénylő szállíásnál beegenkén 300 forin, beegkísérő közreműködésé igénylő szállíásnál beegenkén 200 forin, kíséree nem igénylő szállíás uán beegenkén 100 forin. Keő vagy öbb beeg együes szállíása eseén a közösen mege úszakasz kiloméereire beegenkén a kiloméer 0,2-szerese számolhaó el öbbleeljesíménykén. Az OEP a díja a eljesíés köveő hónapban ualványozza. A beegszállíás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell haározni, az egészségügyi miniszer és az OEP főigazgaója álal együ kijelöl szakérői bizoság javaslaa alapján, a erülei elláási köelezeség vállalásá, illeve a folyamaos elláás bizosíásá. A nem fekvőbeeg-szakelláás nyújó inézményben elhuny személy eseében az orvosi rendelvényre örénő, kórboncolási céllal végze haloszállíás kölségéríése, a kórboncolás végző fekvőbeeg-szakelláási szolgálaóval köö szerződés alapján, áalánydíjjal örénik az elrendelés igazoló ualványnak, ovábbá az elhuny személy és a haloszállíási ualvány adaainak számíógépes adahordozón a Pénzár részére örénő megküldésé köveő hónapban, az egyéb kifizeésekkel egyidejűleg. A haloszállíásér közigazgaási haáron belül legfeljebb 4000 forin, közigazgaási haáron úli eseben legfeljebb 6000 forin szállíási díj illei meg az inézee, amennyiben a kölsége igazolan kifizee. A finanszírozásra rendelkezésre álló összeg havona 5 millió forin, mely csak abban az eseben lépheő úl, ha a hónap(ok) maradványa ez leheővé eszi. A külön működési engedéllyel rendelkező szolgálaó házi szakápolás, ohoni szakápolás végző szakápolási szolgálaó finanszírozása a finanszírozóval köö szerződés alapján a házi szakápolási szakfelada előirányzaból örénik. A szakápolási szolgálaó vállalásá a szerződési ajánla benyújásakor a működési erüleén illeékes elepülési önkormányzanak bejeleni. Az ohoni szakápolás külön nyomaványon elrendelhei a háziorvos sajá kezdeményezésre vagy inézei zárójelenés alapján, a járóbeeg- vagy fekvőbeeg-szakelláás nyújó szolgálaó szakorvosa (kezelőorvos) közvelenül, ha szerződése van a szakápolás nyújó szolgálaóval. Inézei zárójelenésen akkor javasolhaó ohoni szakápolás, ha az inéze, a háziorvos éresíése melle, előzeesen lekööe a bizosío részére a szakápolás. Az OEP az E. Alapban a házi szakápolásra rendelkezésre álló keree a lakosság számának arányában oszja fel a megyék közö. A finanszírozó a szerződési ajánlaoka 30 napon belül elbírálja, és az erről küldö éresíés köveő 10 napon belül - a rendelkezésre álló kereen belül - megköi a finanszírozási szerződés. A szerződésben meghaározo viziszámkere és díjazás összege évene - havi bonásban - kerül meghaározásra. A finanszírozási szerződésben leköö, illeve a havona elszámol eljesímény az OEP három havona felülvizsgálja, és a fel nem használ kapaciás ácsoporosíja oda, ahol arra igény jelenkezik. A finanszírozó a kövekező évi szolgálaói vizikere megállapíásánál az előző évi eljesímény is figyelembe veszi. A finanszírozási szerződésben egy eljes szakápolói munkaidőre egy nap ala legfeljebb 5 vizi, szakirányú erápiás szolgálaás eseén napi 4 vizi köheő le. A részidőben foglalkozao dolgozó munkaidejére időarányosan csökkene viziszám köheő le. Az ohoni szakápolás elrendelése izenké havona beegenkén és szakápolás indokoló diagnózisonkén - az ápolás megkezdéséől számíva - legfeljebb 14 vizire szólha. Az ohoni szakápolás orvosi vizsgála alapján - új rendelő lap kiölésével 12 havona - ovábbi három alkalommal, újabb vizire meghosszabbíhaó. Amennyiben az 16

18 elrendel szakápolás fekvőbeeg-gyógyinézei elláás szakíja meg, a korábban elrendel ohoni szakápolás nem folyahaó. A fekvőbeeg-gyógyinézei elláás köveő szakápolás új elrendelő lap kiölésével rendelheő el. Ha a beeg állapoa, ideérve a hospice elláás indokoló állapoo is, szükségessé eszi, a kezelőorvos, a Pénzár ellenőrző főorvosának egyeérésével, egyedileg meghaározo ovábbi viziszámo rendelhe el, ha a viziszám a szolgálaónál rendelkezésre áll. A finanszírozás az ápolási kaegóriánkén képze vizidíj alapján örénik. A vizidíja az 1900 forinos alapdíj és ovábbi szorzók alkalmazásával kell kiszámíani. A finanszírozó és a szakápolási szolgálaó szerződése alapján a bizosío részére napona egy vizi számolhaó el, az egy napon ké vagy öbbszöri elláás igénylő elláás is egy vizinek számí. Az a szakápolási szolgálaó, aki/amely elephelyén kívül más elepülésen vagy külerüleen lakó bizosíoa lá el, a finanszírozóval köö szerződés alapján erülei pólékra jogosul. A erülei pólék összege a vizi díjának 10 százaléka. A finanszírozó abban az eseben számol el pólékkal növel összegű vizidíja, ha az ado erüleen nem működik másik szakápolási szolgálaó. A vizidíj és a erülei pólék összege nem haladhaja meg a havona megállapíásra kerülő kereösszege. A eljesíe viziekről szóló jelenés a szakápolási szolgálaó a árgyhónapo köveő hónap 5. napjáig megküldi a Pénzárnak. A szolgálaó minden hónap végén részjelenés küld azokról az elláásokról, melyek a árgyhónapban még nem fejeződek be. A finanszírozó a finanszírozási díj kiszámíása uán az ualvány a árgyhónapo köveő második hónapban megküldi a Kincsárnak. Fekvőbeeg-szakelláás finanszírozása A fekvőbeeg-szakelláás klinikán, kórházban, szanaóriumban, szakápolási inézményben, valamin fekvőbeeg-elláás nyújó országos inézeben végze minden elláási esemény, amelynek során a bizosíoa az inézménybe felveék, és o legalább 24 órán kereszül - nappali kórházi elláás eseén legalább 6 órán kereszül - arózkodik. Ezen úlmenően jelenés és finanszírozás szemponjából fekvőbeeg-elláási esenek minősül a fekvőbeeginézményben elláo bizosío részére a 0 alsó haárnapú HBCs szerini elláás, a sürgősségi beegelláásra vonakozó szabályok szerin nyújo 6-24 órás elláás, az elláás időaramáól függelenül bizonyos, előre meghaározo beavakozások, a 24 órán belül más inézebe áhelyeze újszülöek, ovábbá az oszályra örénő felvéel köveően 24 órán belül meghal személyek részére nyújo elláás is. Fekvőbeeg-szakelláás eseén minden oszályos ápolási eseről adalapo kell felvenni. Az adalapon, a zárójelenéssel azonos adaaralommal, fel kell üneni az inézmény és az elláó oszály, valamin a beküldő kódjá; az elláo személy nevé, TAJ-számá, az elláási ese inézei azonosíószámá (örzsszámá), a felvéel és az elbocsáás időponjá, a beegségek megnevezésé, kódjá, valamin ípusjelé, az elvégze orvosi beavakozások jelé és kódjá, a kórházból örénő ávozás módjá, a éeles elszámolás alá eső eszközök megnevezésé és kódjá, ovábbá az adalapon felünee kiegészíő adaoka. Az ápolás indokoló fődiagnózisnak az a diagnózis kell felüneni, amely az inézményi (oszályos) kezelés meghaároza, amelyhez az elláási ese kapcsán nyújo szolgálaások aroznak. Nem üneheő fel olyan diagnózis ápolás indokoló fődiagnóziskén amelye a beegnél nem állapíoak meg, amely kezeléséhez szükséges feléelekkel az egészségügyi szolgála nem rendelkezik, amelye megállapíoak, de a kezelés alapveően nem ez haároza meg. Az akív fekvőbeeg-előirányzaból a progresszív elláás finanszírozására elkülöníe összeg feloszásáról az egészségügyi miniszer az OEP főigazgaójával együ dön közösen kialakío és közzée szemponok alapján. 17

19 A fekvőbeeg-szakelláási inéze akív és krónikus elláás nyújha. Az akív elláás végezheő márix szerkezeű fekvőbeeg-elláó inézményben is. A vonakozó finanszírozási szerződésben meghaározzák az akív és krónikus fekvőbeeg-oszályoka, szakfeladaonkéni bonásban, az akív és krónikus oszályok ágyszámá és kódszámá, az egyes oszályok álal nyújo, finanszírozási szemponból kiemel feladaoka, amelyek során éeles elszámolás alá eső eszközök felhasználására kerül sor, illeve, amelyek éeles elszámolás alá esnek, az egészségügyi szolgálaás nyújó egyes inézmények szakmai minimumfeléeleiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendele szerini márix szerkezeű inézere szóló ÁNTSZ engedéllyel rendelkező inéze eseén az akív fekvőbeeg-szakelláásra vonakozó adaoka az inézere összesíeen, ovábbá a krónikus fekvőbeeg-szakelláási oszályoka részleesen, és a külön rendeleben meghaározo feléelekhez köö elláásoka. A krónikus beegelláás szakmai csoporosíási szemponjai és súlyozási szorzói külön meghaározásra kerülek. A krónikus elláások egységnyi eljesíményének számíásához beegségcsoporonkén kialakío szorzóka az egészségügyi miniszer rendeleben állapíha meg. Az inézmény az akív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerű, illeve az egynapos beavakozási elláási eseekről jelenés küld a GYÓGYINFOK-nak a árgyhónapo köveő hónap 10. napjáig. A GYÓGYINFOK az inézeek eljesíményé és a homogén beegségcsoporok (HBCs) súlyszám képzéséhez felhasznál adaoka, a feldolgozások eredményével együ a árgyhónapo köveő második hónap 10. napjáig megküldi a Pénzár részére és az egyéb éríési kaegóriák szerini finanszírozás végző szervezeeknek, és egyidejűleg megküldi az inézmények részére a sajá jelenésük feldolgozásának eredményé. Az akív szakelláás eljesímény szerini finanszírozásának összegé az előirányzaából - a progresszív pólék és a kiegyenlíő aralékkere levonása uán - állapíják meg. Az inézeek eljesíményé országosan egységes éríési díjon számolják el. A krónikus elláások súlyozo napi díja és a HBCs súlyszám díja közi ászámíással a fekvőbeeg-elláás eljesímény éréke egységesen HBCs súlyszámban is kifejezheő. Az akív és a krónikus fekvőbeeg-szakelláás eljesímény szerini finanszírozása előre meghaározo országos díjjal örénik. Az országos díja akkor kell válozani, ha az évi előirányza összegének alakulása az indokolja. A válozás az OEP kezdeményezésére az egészségügyi miniszer és az OEP főigazgaója EüM- OEP közös közleményben eszi közzé. Az akív és a krónikus elláás havi eljesíményingadozásainak kiegyenlíésére az E. Alap éves kölségveésében az akív fekvőbeeg-elláási kasszából 2900 millió forinos, illeve a krónikus fekvőbeeg-elláási kasszából 250 millió forinos elkülöníe kiegyenlíő aralékkere szolgál. Amennyiben a megállapío egységes országos díj és a árgyhavi eljesímények alapján kifizeendő összeg magasabb a rendelkezésre álló havi előirányzanál, a különbsége a kiegyenlíő aralékkereből fizeik ki, ellenkező eseben a különbség a kiegyenlíő aralékkeree növeli. A árgyév uolsó hónapjában a kiegyenlíő aralékkereek maradványá a fekvőbeeg-elláás nyújó egészségügyi szolgálaók közö - az álaluk nyújo évi akív, illeve krónikus eljesímény arányában - oszják ki. A bizosío részére az inézménybe örénő felvéeléől az elbocsáásáig nyújo elláás egy elláási esenek számí, függelenül aól, hogy ez idő ala az inézmény egy vagy öbb, 18

20 szervezeileg önálló oszályán nyújoák az elláás. Ehhez az elláási esehez arozik a felvéel napján az ugyanazon inézeben nyújo járóbeeg-szakelláás és a haárnapon belüli isméel felvéel is. Az egy elláási esebe a legfeljebb 72 óráig aró megszakíás is beszámíhaó a pszichiáriai és rehabiliációs oszályokon. A felső haárnapon belüli, ugyanazon inézebe örénő isméel felvéel meghaározo eseekben nem számí az előző kezeléssel összevonva egy elláási esenek. Ugyanakkor egy elláási ese egy vagy öbb finanszírozási esee képezhe az előírások szerin. Egy fekvőbeeg-oszályos elláási ese egy finanszírozási esenek minősül, amelynek ípusá a fekvőbeeg-elláó oszály akív vagy krónikus minősíése haározza meg. Amennyiben egy beege öbb akív oszályon kezelek - függelenül az áhelyezés indokáól - egy akív finanszírozási esekén kell kezelni. Újabb akív finanszírozási esenek minősül, ha az elláási eseek közö 30 napo meghaladó krónikus oszályon örénő elhelyezésre kerül sor. Az elláásoka önálló finanszírozási eseekkén kell elszámolni, amennyiben a beege akív és krónikus oszályon is kezelék. Az akív oszályról a krónikus oszályra áhelyeze esenél a normaív ápolási időn belül nem számolhaó el a krónikus oszályon éríés. Az alsó haárnap leele elő befejeze rövid elláási ese uán az inézmény nem jogosul a eljes HBCs díjra. Az alsó haárnap alai egy napra eső díj a eljes HBCs díjnak az alsó haárnap számával eloszo hányadosa. Az akív oszályon a főbeavakozás és a rehabiliáció szerini HBCs is elszámolhaó, amennyiben a finanszírozási esenél az akív ellááson úl az akív oszályon rehabiliációra is sor kerül. Az akív oszályon kezel felső haárnapo meghaladó hosszú elláási idejű esenél a felső haárnapo meghaladó időaramra a napi díjazás a krónikus elláás napi alapdíjának 75 százalékában állapíják meg. Nappali kórházi elláás az oszályos háér ágyszáma szerin elláhaó beegszám 50 százalékáig jelenheő, a eljesímény 0,7-es szorzóval számolhaó el. Az irányío beegelláási modellkísérleben rész vevő - az ado szakfelada ekineében működési engedéllyel rendelkező - nappali kórházi elláás végző szervező álal nyújo elláás a finanszírozási szerződésben meghaározo ágyszám szerin elláhaó beegszámig jelenheő, a eljesímény 0,7-es szorzóval számolhaó el. Krónikus fekvőbeeg oszályokról csak az oszály ágyszáma és a árgyhónap napjai számának szorzaával meghaározo ápolási nap számolhaó el a havi eljesíményjelenésben. Az inézmény köeles részjelenés adni azon beegekről, akiknek az elláása a árgyhónap végéig nem fejeződö be. A krónikus fekvőbeeg-elláásban eljes ápolási nap csak a beeg 24 órás kórházi bennarózkodása eseén számolhaó el. Ennél rövidebb aramú elláás eseén az ápolási nap díjazásának 50 százaléka jár. A felvéel és az elbocsáás napja egy napnak számí. Az egymással összefüggő kezelési sorozao alkoó - befejeze vagy lezár kúraszerű ápolási események elszámolása - ambuláns elláás eseén is - a HBCs szerin örénik. 19

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 50 A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től K..dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók

Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók Módszertani megjegyzések, fogalmak, definíciók Az egészségügyi szolgáltatások körét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (továbbiakban Ebtv.) és a végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléle A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvárhasználai és műödési rend OM azonosíó: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A önyvár adaai:

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE MB...dbf, rekordképe Mező neve típus Hossz tizedes leírás IDOSZAK C 6 jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2 megye OEP kódja INTKOD C 4 szolgáltató

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től MB...dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben