MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY"

Átírás

1 MNB-anulmányok CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk

2

3 Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

4 Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások a szerzõk nézeei aralmazzák, és nem felélenül ükrözik a Magyar Nemzei Bank hivaalos állásponjá. MNB-anulmányok 5. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk* Íra: Czei Tamás Hoffmann Mihály (Magyar Nemzei Bank, Pénzügyi elemzések) és Budapes, 26. január Kiadja a Magyar Nemzei Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 185 Budapes, Szabadság ér ISSN (on-line) * A anulmány korábbi válozaaihoz fûzö észrevéeleiér és anácsaikér köszönee mondunk Oblah Gábornak, az anyag diszkuánsának, illeve Anal Judinak, Barabás Gyulának, Kopis Györgynek, Koroknai Péernek, Neményi Judinak, Sándor Györgynek és mindazoknak, akik rész veek a anulmány MNB-n belül zajlo viáján. Az eselegesen fennmaradó évedésekér a szerzõké a felelõsség.

5 Taralom Összefoglaló 5 Bevezeés 7 Az államadósság fogalma 8 1. Elemzési kere Államadósság és hiány A modell A jegybanki finanszírozás a jegybank és az államházarás kapcsolaa A magyar államadósság alakulása A jegybank és a kölségveési elszámolások konszolidációja Az adósságdinamikára haó ényezôk alakulása Az adósságráa alakulása Az adósságráa várhaó jövôbeli alakulása Az adósságráa sabilizálásához szükséges elsôdleges egyenleg 44 Irodalom 57 Mellékleek Az államházarási hiány különbözô muaói Az MNB-mérleg és a kölségveés adósságkonszolidációjának levezeése A szélesebb érelemben ve államházarás hiányának és adósságának múlbeli alakulása 6 4. Hogyan gyûrûzik á a forinhozamok emelkedése a kamakiadásokba? Az infláció haása az adósságdinamikára 63 MNB-TANULMÁNYOK

6

7 Összefoglaló Az államadósság a magyar gazdaság egyik legfonosabb muaója. Alakulása egyrész jól jelzi a kölségveési folyamaok fennarhaóságá, másrész min az egyik maasrichi kriérium kulcsfonosságú az euro magyarországi bevezeése szemponjából is. Az állam GDP-arányos adóssága a 9-es évek elejének csúcsponja uán elôbb gyorsabban, majd 21-ig egyre lassuló üemben mérséklôdö. 22-ôl azonban ismé növekedésnek indul, így jelenleg sem szinjében, sem dinamikájában nem felel meg a Sabiliási és növekedési pakum elôírásának. Tanulmányunk egy kifejezeen a magyar inézményi környezere (öbbféle devizában fennálló adósság, a jegybank konverziós evékenysége) kialakío elemzési kere segíségével vizsgálja az adósság múlbeli alakulására haó ényezôke, illeve készí a jövôre vonakozó szimulációka. Legfôbb megállapíásunk, hogy a kilencvenes évek közepén az adósságspirál megállíásában a fiskális kiigazíás melle kulcsszerepe vol a privaizációnak és az infláció megugrásából származó állami jövedelemnek az úgyneveze seigniorage-nak. Jelenleg ez uóbbi ké eszköz már csak korláozoan, illeve nem áll rendelkezésre, ezér az adósság növekedésé csak a hiány számoevô csökkenésével lehe megállíani. A szimulációk az muaják, hogy az elôbb vagy uóbb mindenképpen ávállalandó kvázifiskális adósságok magas szinje mia rövid ávon kicsi az esély arra, hogy az adósságo a GDP 6 százaléka alá lehessen csökkeneni. Ezér Magyarország egy kölségveési kiigazíás köveôen is valószínûleg csak az adósság csökkenô rendjével lesz képes eljesíeni a maasrichi adósságkriériumo. JEL: E62, H63. Kulcsszavak: államadósság, kölségveési hiány, fiskális fennarhaóság, seigniorage. MNB-TANULMÁNYOK

8

9 Bevezeés A gazdaság helyzeé csak öbb muaószám együes elemzésével leheséges megíélni. Ezen muaószámok közül az egyik legfonosabb indikáor az államadósság, mivel alakulásában számos fonos gazdasági folyama gazdasági növekedés, kamaszin, kölségveési hiány egyszerre ükrözôdik. Az államadósság alakulásának azér is ulajdoníanak kiemel szerepe, mer jelzi, hogy az akuális gazdasági folyamaok hosszú ávon fennarhaóak-e vagy sem. Ha az államadósságnak a gazdaság eljesíményéhez (a GDP-hez) viszonyío aránya rendszerûen emelkedik, akkor ez az eseek öbbségében az jelzi, hogy a folyamaok nem fennarhaóak, eladósodási pályán halad a gazdaság, a gazdaság növekedésé részben a úlzo mérékû hielfelvéel finanszírozza. Ezzel szemben a sabil vagy csökkenô államadósság/gdp arány álalában a folyamaok fennarhaóságá jelzi, ahol a kölségveési hiány nagysága összhangban van a gazdaság eljesíôképességével és a reálkamaszinel. A GDP-arányos bruó államadósság hangsúlyos szerepe kap az euroövezehez való csalakozás folyamaában is. Az adósságra vonakozó maasrichi konvergenciakriérium szerin a bruó államadósság nem haladhaja meg a GDP 6 százaléká, vagy ha erre rövid idôn belül nincs leheôség, akkor az adósságráa csökkenésé és a küszöbérékhez való közelíésé köveeli meg. Elemzésünkben ezér külön hangsúly helyezünk a maasrichi kriériummal konziszens adósságráa, illeve dinamika elérésére. Az elmúl íz évben Magyarország GDP-arányos bruó államadóssága nagy válozáson men kereszül. A kilencvenes évek második felének dinamikus adósságcsökkenése 21-ben megorpan, majd 25 végére a GDP-arányos adósságállomány újra meghalada a 6 százalékos küszöbéréke (1. ábláza). Elôrejelzéseink szerin 26 végéig nem várhaó a kedvezôlen folyama megfordulása. Tanulmányunk célja annak felérképezése, hogy milyen ényezôk befolyásolák az elmúl években az adósságráa válozásá, és ezen ényezôk hogyan befolyásolják a GDP-arányos államadósság alakulásá az elkövekezô években. 1. ábláza A GDP-arányos államadósság alakulása Forrás: MNB, 25: elôzees adaok alapján a szerzôk számíása Maasrichi kriériummal konziszens államadósság a GDP arányában 87,1 73,6 63,9 61,6 6,9 55, 53, 56,6 58,9 6,3 61,5 A anulmány felépíése a kövekezô. Az elemzés három fô részbôl áll: egy elmélei kerebôl, az államadósság múlbeli alakulásának empirikus vizsgálaából és a jövôre vonakozó szimulációkból. Az elsô részben egyrész definiáljuk az államadósság fogalmá, illeve bemuajuk az alapveô összefüggéseke. Ez köveôen levezejük a GDP-arányos államadósságo befolyásoló ényezôk közöi összefüggés. Az MNB az elmúl évizedben speciális szerepe ölö be az államadósság kezelésében, ami megnehezíi az államházarási saiszikák közvelen adósságdinamikai felhasználásá. A hazai szakirodalomban ennek a problémának a kezelésére az úgyneveze konszolidál államházarás adósságá használák. Ez a koncepció azonban megíélésünk szerin öbb szemponból is nehezen érelmezheô, ezér az elsô rész uolsó szakaszában bevezejük a ranszformál államházarás fogalmá, amelynek segíségével egy új módszerrel azonosíjuk be a folyamaosan válozó inézményi környeze mögö végbemenô fundamenális folyamaoka. A második részben áekinjük a GDP-arányos adósságállomány válozására haó legfonosabb ényezôk alakulásá 1995-ôl 25 végéig, illeve megpróbálunk az adósságráa alakulása szemponjából viszonylag homogén szakaszoka beazonosíani. A harmadik részben megvizsgáljuk az adósságráa jövôbeli alakulásá befolyásoló ényezôke, majd kísérlee eszünk az egyes ényezôk várhaó haásainak számszerûsíésére. A fennálló kockázaok figyelembevéelével három leheséges MNB-TANULMÁNYOK

10 MAGYAR NEMZETI BANK forgaókönyv menén vizsgáljuk az adósság alakulásá, végül meghaározzuk, hogy a jelenlegi gazdasági feléelek melle mekkora hiánycsökkenésre lenne szükség az elsôdleges egyenleg szinjén ahhoz, hogy megálljon az adósságráa növekedése. AZ ÁLLAMADÓSSÁG FOGALMA Az államadósság egyszerre szól a múlról és a jövôrôl. Az államadósság egyfelôl megfelel a múlban felhalmozo államházarási hiány kumulál összegének. Másfelôl viszon úgy is lehe definiálni, min az állam jövôben rögzíe köelezeségeinek a jelenéréké. Amennyiben az államházarás kiadásai egy ado évben meghaladják a bevéelei, akkor az így kelekeze hiány finanszírozására az állam adósságpapíroka bocsá ki vagy hiel vesz fel. A hiány finanszírozására kibocsáo adósságelemeknek az évek során felhalmozódo állománya az államadósság. Az államnak meglévô adóssága uán kamafizeési köelezesége áll fenn. Egy eladósodo országban az állam kamafizeések nélkül számío úgyneveze elsôdleges egyenlege hiába kerül egyensúlyba, a kamafizeések mia hiány alakul ki. Az adósságállomány és az adósságszolgála (kamafizeés) növekedésének poziív visszacsaoláson kereszül megvalósuló, egymás erôsíô folyamaa a kölségveés részérôl az elsôdleges egyenleg szinjén öbble elérésé eszi szükségessé annak érdekében, hogy az adósságállomány növekedése megálljon. Ez a megállapíás ermészeesen a nominális érékekre vonakozik, azonban jól érzékelei az eladósodási folyama ermészeé. Az adósság azonban felfoghaó úgy is, min az állam jövôbeli köelezeségeinek a jelenéréke. Ez a megközelíés azér fonos, mer megmuaja, hogy a gazdaságpoliikának a jövôben mekkora mozgásere lesz. Sokszor vannak az államnak olyan köelezeségvállalásai, amelyek nem jelennek meg a hivaalos hiányszámokban, ugyanakkor a jövôben bizosan megjelenô köelezesége jelenenek. A makroökonómiai modellek álalában egy jól definiál, egyérelmû fogalomnak ekinik az állam adósságá. A gyakorlaban azonban az adósságnak öbbféle köre léezik, ezér az empirikus elemzésekben a fogalom összeesége mia öbbféle muaó is használnak. Magyarország eseében az állam adósságának öbb szinjé lehe megkülönbözeni (1. ábra). 1. A legszûkebb kör az állami kölségveés (közponi kölségveés, ársadalombizosíási és elkülöníe alapok), illeve az önkormányzaok adóssága képezi. A bruó államadósságon belül a dönô rész a közponi kölségveés adósságához köôdik. 1 Az önkormányzaok adóssága az elmúl néhány évben vál érzékelheôvé, de szerepe még így is marginálisnak ekinheô a eljes adósságon belül. A ársadalombizosíási alapok nem jelennek meg önállóan az adósságpiacon, a hiányuk finanszírozásához szükséges forrásoka a közponi kölségveés bizosíja, kivéve az 1993 és 1995 közöi idôszako, amikor a b-alapok önálló adóssággal is rendelkezek. 2. Közgazdasági és saiszikai szemponból 2 az államadósság részé képezhei bizonyos állami ulajdonú kvázifiskális evékenysége folyaó vállalaok adóssága is. Magyarország eseében ebbe a körbe arozik öbbek közö az ÁPV R., a Nemzei Auópálya R., a Magyar Televízió és Magyar Rádió. Ezen vállalaok kiemelésé az indokolja, hogy ennek a ágabb körnek az adóssága is belearozik a maasrichi kriériumban használ adósságkaegóriába. 3. A kvázifiskális evékenysége végzô, arósan veszeséges állami ulajdonú vállalaoknak van egy másik köre is, ami az európai saiszikai elôírások már nem ekinenek az államházarás részének, ugyanakkor közgazdasági szemponból sok ényezô az államhoz való sorolásuka indokolja. Ezek közö a ké legjelenôsebb a MÁV és a BKV. Ezek adósságá a kölségveés idôrôl idôre ávállalja, mûködésük állami irányíás melle zajlik. 4. Az adósságsaiszikában szinén nem jelennek meg a magánszekor bevonásával, úgyneveze PPP-konsrukció kereében megvalósuló, államilag irányío és állami céloka szolgáló beruházások sem. A Magyarországon PPP-ben 1 A közponi kölségveés adóssága a eljes adósságon belül jelenleg közel 98 százalék, és ez az arány az elmúl 15 évben sosem vol ennél alacsonyabb. 2 Az Európai Unió saiszikai hivaala, az Eurosa szigorúan szabályozza az államadósság számíásakor figyelembe veendõ adósságéelek köré. Szükség eseén egyedi elbírálás is alkalmazhanak az egyes eseek érékelésénél. 8 MNB-TANULMÁNYOK 5. 26

11 BEVEZETÉS megvalósuló beruházások úlnyomó öbbsége piaci bevéelekbôl nem képes kiermelni a kezdei beruházás finanszírozásá, ezér az államnak a jövôben valamilyen elôre rögzíe fizeési köelezesége van (pl.: rendelkezésre állási díj). Ez az összeg ehá a jövôbeli kölségveésben ugyanolyan deerminál kiadási éel, min az adósság uán fizeendô kama, éppúgy csökkeni a fiskális poliika mozgáseré. Jelenleg a legjelenôsebb kvázifiskális evékenység az Állami Auópálya Kezelô Zr. (ÁAK Zr.) kereében folyik. 5. Az állam implici jövôbeli köelezeségének a legnehezebben számszerûsíheô részé az állami nyugdíjrendszer jeleni. A feloszó-kirovó nyugdíjrendszerben az állam garanciá vállal arra, hogy a járuléko fizeô polgárainak a jövôben nyugdíja fog fizeni. Az állam ilyen jellegû neó kiadásainak a jelenéréke szinén az állam széles érelemben ve köelezeségének ekinheô. 1. ábra Az állam köelezeségeinek szinjei Állami kölségveés (közponi kölségveés, ársadalombizosíási és elkülöníe alapok, helyi önkormányzaok) A hivaalos adósságba beleszámol kvázifiskális evékenység (NA R., MTV, ÁPV sb.) Maasrichi kriériummal konziszens adósságkaegória A hivaalos adósságba nem arozó kvázifiskális evékenység (MÁV, BKV) A PPP-konsrukciókhoz kapcsolódó köelezeségállomány A szélesebb érelemben ve államházarás köelezeségei A nyugdíjrendszerhez kapcsolódó jövôbeli köelezeségek Tanulmányunkban alapveôen a maasrichi kriériumban megfogalmazo adósságkaegóriából indulunk ki. Ez egy ado pillanaban az elsô és második szin adósságából áll. A harmadik kaegóriába arozó adósságelemek különleges kapcsolaban állnak az elsô ké kör adósságával, hiszen egy ideig az államházarási körön kívül halmozódnak, majd az eddigi apaszalaok alapján a kölségveés álalában egy összegben vállalja á. Ez az indokolja, hogy ennek a körnek az adósságá külön is vizsgáljuk. A PPP-konsrukciók megíélése sok bizonyalanságo hordoz. Ez egyrész arra vezeheô vissza, hogy az egyes PPP-konsrukciók saiszikai megíélése a meglévô szabályok alapján egyedi mérlegelés igényel. A PPP-konsrukciók egy jelenôs része valószínûleg soha nem fog bekerülni a hivaalos adósságszámokba, ugyanakkor befolyásolják azok dinamikájá, ezér anulmányunk végén megvizsgáljuk a szélesebb érelemben ve államházarás adósságjellegû köelezeségei is, amely aralmazza a PPP-konsrukciók haásá is. A nyugdíjrendszerbôl származó implici állami köelezeség nagysága igen fonos gazdaságpoliikai kérdés. Ugyanakkor ennek a émakörnek a nagysága meghaladja anulmányunk kereei, így ezzel nem foglalkozunk. 3 3 A nyugdíjrendszerben meglévõ implici államadósság nagyságáról lásd: Orbán Paloai (25). MNB-TANULMÁNYOK

12 MAGYAR NEMZETI BANK Az adósság dinamikájának szemponjából egy speciális problémá jelen a közponi bank szerepének a kérdése. A kilencvenes évek közepéig az adósságkezelésben meghaározó szerepe vol a jegybanknak, mivel a kölségveés adósságának nagyobb része az MNB-vel szemben áll fel. A kilencvenes évek második feléôl azonban az államházarás fokozaosan ávee az MNB-nél lévô adósság kezelésé, illeve az MNB már nem jelen meg a külföldi ôkepiacokon hielfelvevôkén. 4 A válozó inézményi környeze nagyban megnehezíi az adósság idôsor egységes kezelésé. Egy ilyen helyzeben mindenképpen szükséges egy, az inézményi megoldásokra invariáns adósságmuaó konsruálása, ami a jegybank és a kölségveés mérlegének valamilyen szinû összevonásával lehe elérni. A anulmányban ezér nagy hangsúly fekeünk a jegybanknak az adósságdinamikában meglévô szerepére. 4 Az adósságkezelés inézményi megoldásainak válozásáról, az ÁKK bekapcsolódásáról a finanszírozási folyamaba bõvebben lásd például Dunavölgyi (1997). Az adósságkezelés nemzeközi gyakorlaáról lásd például Guidelines for Public Deb Managemen (23). 1 MNB-TANULMÁNYOK 5. 26

13 1. Elemzési kere Az államadósság alakulásá számos fonos gazdasági válozó: az államadósság kiinduló szinje, a gazdasági növekedés, az árfolyam, a reálkama és a kölségveési hiány együesen haározza meg. A fejeze elsô szakaszában bemuajuk az adósságdinamikai modellek magjá képezô összefüggés, és illuszrációs szinen meghaározzuk bizonyos feléelezések melle, milyen hiányszin szükséges az államadósság növekedésének elkerüléséhez, illeve arra is kiérünk, hogy mi jelenhe Magyarország számára a 3 százalékos maasrichi hiánykriérium eljesíése az államadósság szemponjából. A második szakaszban kialakíjuk az az elemzési keree, amelyben a magyar államadósság alakulásá vizsgálni fogjuk. A harmadik szakaszban pedig a jegybank kezelésével kapcsolaos módszerani problémáka elemezzük, és bemuajuk, hogy a rendelkezésünkre álló alapadaokon milyen ranszformációka kell végeznünk, hogy azoka be udjuk épíeni a kialakío elemzési kerebe ÁLLAMADÓSSÁG ÉS HIÁNY Az államházarás hiányának finanszírozása a klasszikus, ankönyvi képle szerin alapveôen kéféle formában, kövényés pénzfinanszírozással bizosíhaó. Magyarországon a modern pénzügyi rendszerrel rendelkezô országokhoz hasonlóan a pénzereméssel örénô finanszírozás ké okból sem járhaó ú. Egyrész a jegybank 1997 óa a jegybankörvény alapján nem nyújha hiel az államnak, 5 másrész még a jegybanki hielnyújás eseén sem örénne pénzeremés, hiszen a kelekeze öbblelikvidiás nem a pénzállomány, hanem a jegybank nem pénz jellegû köelezeségei, az úgyneveze serilizációs állomány növelné. (Ezzel részleesebben a jegybank és az államházarás kapcsolaánál foglalkozunk.) Ha a pénzereméssel örénô finanszírozás leheôségéôl elekinünk, akkor az államadósság ado idôszakban bekövekezô nominális növekedése alapeseben megegyezik az államházarás hiányával. Tanulmányunkban a GDP-arányos államadósság alakulásá vizsgáljuk, hiszen ez az a muaó, amely a gazdaság eljesíményéhez viszonyíva muaja meg az adósságeher nagyságá, és amelynek növekedése ezér a jövô erhére folyao kölekezésnek ekinheô. A GDP-arányos adósság válozásá az adósság kiinduló szinje (B) és az államházarás hiánya melle a gazdasági növekedés (g) és az árszínvonal emelkedése (π) is befolyásolja. Ahhoz, hogy a GDP-arányos adósság ne válozzon, az szükséges, hogy az adósságo növelô deficinek az adóssághoz viszonyío aránya éppen megegyezzen a GDP nominális növekedésével. Az összefüggés fordío irányban alkalmazva meghaározhaó például, hogy a maasrichi kriériumnak még éppen megfelelô maximális hiány (3%) fennarása hosszú ávon mekkora államadósságszine eredményezne feléelezve, hogy az államházarási hiány az egyedüli ényezô, amely befolyásolja az államadósság nagyságá. 8 Háromszázalékos államházarási hiány melle az adósság 3/,67 = 44,7 százalékos GDP-arányos szinhez közelí, ez az az adósság- B ( g + π ) = defici 6 (1) A magyar gazdaság poenciális növekedési üeme jelenleg hozzáveôleg 3,6%-ra, az ársabiliásnak megfelelô inflációs szin pedig minegy 3%-ra eheô. 7 A reálgazdasági növekedés és az infláció ehá együesen a nominális GDP minegy 6,7 százalékos éves növekedésé eredményezi. Az (1) képle alapján egy egyszerû számíással megállapíhaó például, hogy az államadósságnak a maasrichi kriériumban meghaározo 6 százalékos maximális GDP-arányos éréke hosszú ávon 6x,67 = 4, százalékos GDP-arányos államházarási hiánnyal konziszens. 5 A kilencvenes évek elsõ felében a jegybankörvény elvileg még leheõsége ado a rövid és a hosszú lejáraú hiel nyújására, azonban ez a leheõség fokozaosan megszûn, illeve a jegybank korábban sem él már vele õl a jegybank már jogilag sem nyújha hiel az államházarásnak, és nem vásárolha közvelenül kibocsááskor állampapíroka. 6 Fonos hangsúlyozni, hogy i és a ovábbi számíásoknál infláció ala a GDP-defláor és nem a hivaalos fogyaszóiár-emelkedés kell éreni. Ennek oka, hogy az államadósság/gdp ráa alakulásá nem az infláció, hanem a GDP nominális növekedésére haó GDP-defláor befolyásolja. 7 A poenciális GDP becslésérõl lásd Benk Jakab Vadas (25), az inflációról pedig Kiss Krekó (24). 8 A számíás min az a kövekezõ fejezebõl kiderül számos erõs feléelezésen alapul. Egyrész ahhoz, hogy az államadósság válozásá csak az államházarási hiány haározza meg, öbbek közö az is szükséges, hogy az állami vállalaok veszesége, illeve kvázifiskális evékenységek mia az állam ne kényszerüljön adósságávállalásra. Másrész az ESA-módszeran szerin számío hiány és adósság nem minden eseben konziszens egymással, azaz a hiány és az adósság válozása nem felélenül esik egybe. MNB-TANULMÁNYOK

14 MAGYAR NEMZETI BANK szin, amelyen sabilizálódik. A növekedésre és az inflációra e feléelezések melle, 3 százalékos államházarási hiány eseén 6 százalékos szinrôl az államadósság 17 év ala csökkenne 5 százalék alá, majd pedig a fen emlíe 45 százalékos érék közelében sabilizálódna 9 (2. ábra). A 3 százalékos államházarásihiány-kriérium és a 6 százalékos államadósság-feléel közül ehá a hiánykriérium Magyarország eseében szigorúbbnak ûnik: a GDP-növekedés és az infláció eurorégióban megfigyelheônél magasabb szinje mia az államadósság 6 százalék körüli szinen örénô sabilizálódása minegy 1 százalékkal magasabb hiány melle is elérheô, 3 százalékos hiány melle pedig az adósság 6 százaléknál alacsonyabb szinre is csökkenheô ábra A GDP-arányos államadósság alakulása 3 százalékos defici melle az idô függvényében (kiinduló érék: 6%, növekedés: 3,6%, infláció: 3%) 7 % % év A valóságban ugyanakkor vannak az adósság növekedésében hosszabb ávon megjelenô éelek, amelyek mia a 6 százalék körül sabilizálódó államadósság és a 3 százalékos hiányszám mégsem áll annyira ávol egymásól, min amennyire elsô ránézésre ûnik. Az MNB rendszeresen publikálja az állami szekor ágan érelmeze, ún. kiegészíe SNA szemléleû hiányá, ami a legöbb évben magasabb szoko lenni a maasrichi kriériumok eljesíésénél figyelembe ve ESA 95 szemléleû hiánynál. 11 Ennek egyik oka, hogy a magyar állam, más országokhoz hasonlóan, számos olyan ún. kvázifiskális evékenysége végez, amely valójában befolyásolja a belföldi kereslee, ugyanakkor nem jelenik meg az Eurosa szerini hivaalos hiányszámban. Ugyancsak az SNA-hiányban szereplô, de az ESA 95 hiány nem növelô éel egyes arósan veszeséges állami vállalaok hiánya. Ezen kvázifiskális evékenységekbôl, illeve vállalai veszesé- 9 Hangsúlyozzuk, hogy a feni számíás, illeve az arra vonakozó ábra csak az összefüggés illuszrációjának ekinheõ, hiszen válozalan növekedéssel és opimális inflációs ráával számol. Ilyen hosszúságú idõávon ermészeesen már nem felélenül marad a poenciális növekedés és opimális infláció ezen a szinen. 1 Mindemelle hangsúlyozni kell az is, hogy a Sabiliási és Növekedési Pakum érelmében a agállamoknak kiegyensúlyozo kölségveési pozíció elérésére kell örekedniük, a 3 százalék a megengede hiány maximális éréke. 11 Erre példakén emlíheõ a 24-es év, amikor a kiegészíe SNA-hiány a GDP 1,9 százalékával vol magasabb az eredményszemléleû hiánynál. Az elérés okai közö megemlíhejük az ÁPV R. hiányá, az úépíéssel kapcsolaos kvázifiskális hiány növekedésé, vagy a MÁV és a BKV adósságállományának ovábbi emelkedésé. A különbözõ államházarásihiány-muaók összehasonlíó elemzésé az 1. mellékle aralmazza. A fogalmakról és a bemuao kaegóriákról részlees leírás ad Ferenczi Jakab (22), illeve P. Kiss (22). 12 MNB-TANULMÁNYOK 5. 26

15 ELEMZÉSI KERET gekbôl fakadóan az állam idônkén nagyobb összegû adósságávállalásra kényszerülhe, ami szinén növelhei az államadósságo. (Ez örén 1998-ban és 22-ben is.) Így a 3 százalék körüli ESA 95-ös hiány nem felélenül mond ellen a 6 százalékos adósságszinnek, ha vannak egyéb, a hivaalos hiányon felüli ényezôk, amelyek éves álagban minegy 1 százalékkal növelik a GDP-arányos államadósságo. 3. ábra Különbözô hiánymuaók alakulása a GDP arányában 12 % Pénzforgalmi hiány (GFS) Eredményszemléleû hiány (ESA 95) Kiegészíe SNA-hiány Forrás: MNB, 25: becslés, 25-ben a pénzforgalmi hiánynál nem veük figyelembe a budapesi repülôér érékesíésébôl származó rendkívüli bevéel. Ennek ellenére bizonyosan kijelenheô, hogy önmagában az államadósság 6 százalékos szinen örénô sabilizálása a gyorsabb növekedés és magasabb infláció mia nagyobb kölségveési hiány enne leheôvé Magyarországon, min az eurorégió legöbb országában. Az eurorégióra elôreekinve feléelezheô 2 százalékos növekedéssel és 2 százalékos inflációval számolva például az államadósság 6 százalékon örénô sabilizálásához 6x,4 = 2,4 százalékos GDParányos hiány adódik, ami lényegesen kisebb a Magyarországra becsül 4, százaléknál A MODELL A feniekben bemuao egyszerû összefüggés a GDP-arányos eljes hiány és az államadósság közöi kapcsolao muaa be. A képle egyik fô kövekezeése az, hogy ado növekedés és árszínvonal-emelkedés melle minden hiányszinhez arozik egy hosszú ávú, sabil eladósodási szin, amihez az állam adóssága függelenül a kiindulási szinôl konvergál. Ez az összefüggés bár a gazdaságpoliika számára is egy hasznos hüvelykujjszabály jelen az adósság dinamikájának elemzése szemponjából erôs implici feléelezés aralmaz. A kölségveési hiány ké részbôl áll: az elsôdleges egyenlegbôl és a kamakiadásokból. A kamakiadások nagyságá a kamaszin melle az adósság nagysága haározza meg. A GDP-arányos hiány szinen maradásának feléelezése az jeleni, hogy a kamakiadások válozásának a nagyságá a gazdaságpoliika az elsôdleges egyenleg alakíásában minden évben ellensúlyozni udja. A valóságban az adósságcsapda-sziuációk kialakulásá éppen az okozza, hogy a kezdei adósságszinel nem konziszens (az meghaladó) hiány melle az adósság folyamaosan nô, és annak növekvô er- MNB-TANULMÁNYOK

16 MAGYAR NEMZETI BANK hei a gazdaságpoliika nem udja ellensúlyozni. Ez a folyamao felerôsíhei, hogyha a növekvô adóssággal együ az elvár kamaszin is emelkedik. Mindez azzal a kövekezménnyel jár, hogy a GDP-arányos hiány is nô, ezér a GDP-arányos államadósság ahelye, hogy valamilyen szinhez konvergálna, explozívvá válik. Az adósságdinamikai modellek ezér mindig külön hangsúly helyeznek a már meglévô és a kialakuló adósság kamaerheire. Elemzésünkben mi is egy olyan leegyszerûsíe modellbôl indulunk ki, amelyik alkalmas a legfonosabb adósságdinamikai összefüggések bemuaására, majd ez köveôen a kezdei feléelek fokozaos feloldásával bôvíjük modellünke, annak érdekében, hogy minél jobban használhaó legyen a magyar helyze érelmezésére. A modell az adósságráa válozásának szébonásán alapszik, és az alábbi összefüggések segíségével próbálja megragadni az államadósság válozására haó ényezôk dinamikájá. 12 Alapeseben felesszük, hogy a hielfelvéel kizárólag hazai devizában örénik. Emelle feléelezzük, hogy az állami kölségveés elsôdleges egyenlegén és a kamaegyenlegen felül nem jelenkezik más finanszírozandó éel. Ennek megfelelôen felírhaó az alábbi egyenle, ami a finanszírozó és a finanszírozandó éelek egyenlôségén alapszik: ΔB = PB + i B, (2) ahol az egyenle bal oldalán az ado idôszak adósságnövekménye (ΔB), míg a jobb oldalon az államházarás elsôdleges egyenlege (PB), illeve az elôzô idôszak adósságállománya (B 1 ) és a kama (i) álal meghaározo kamaegyenleg szerepel. A nominális kamao ovább lehe bonani reálkamara (r) és inflációra (π). Az ado idôszaki adósságo ehá a kövekezôképpen lehe felírni: 1 B = ( 1+ i) B PB = (1 + π ) (1 + r) B 1 1 PB (3) Tanulmányunkban az államadósság GDP-hez viszonyío arányá vizsgáljuk, így az egyenle mindké oldalá leoszjuk az ado idôszaki GDP-vel (Y ): b B (1 + π ) (1 + r) B PB (1 + r) B (1 + r) 1 1 = = = = b 1 Y (1 + π ) (1 + g) Y Y (1 + g) Y Y (1 + g) 1 1 PB pb (4) Tehá a GDP-arányos adósságráa (b ) alakulása a reálkama (r), a reálnövekedési üem (g), az elôzô idôszak adósságráája és az ado idôszak GDP-arányos elsôdleges egyenlegének (pb ) függvénye. Ebbôl már könnyen levezeheô az adósságráa válozására vonakozó, a szakirodalomban széles körben használ egyenle: Δb = b b (1 + r) = b (1 + g) pb b ( r g) = b (1 + g) pb (5) A feni egyenlebôl kövekezik, hogy az adósságráa válozása alapveôen a reálkama és a reálnövekedés viszonyáól, illeve az elsôdleges egyenlegôl függ. A feni összefüggésbôl már meghaározhaó, hogy ado növekedés és reálkama melle milyen elsôdleges egyenlegre van szükség ahhoz, hogy az adósság szinen maradjon. Δb = ( r g) (1 + g) ( r g) (1 + g) = b pb = 1 pb b 1 (6) Amennyiben a reálkama meghaladja a reálnövekedés nagyságá, akkor az elsôdleges egyenleg szinjén öbble szükséges a válozalan adósságráához, míg a reálnövekedési üemôl elmaradó reálkama melle még elsôdleges hiány eseén is bizosíhaó az adósságráa sabiliása. 12 Az alábbiakban bemuao elemzési kere kissé más formában öbb anulmányban is megalálhaó, például: Cuddingon (1996), Caselli Giovannini Lane (1998), Anal (24). 14 MNB-TANULMÁNYOK 5. 26

17 ELEMZÉSI KERET Az eddig levezee modell a valósághoz képes jelenôs leegyszerûsíéseke aralmaz. Egyrész nem veszi figyelembe, hogy az adósságinsrumenumokon belül nemcsak sajá devizában, hanem idegen devizában denominál éelek is szerepelhenek. Ez befolyásolhaja a reálkama nagyságá és az árfolyam válozásán kereszül a devizaadósság áérékelôdéséhez is vezehe. B HUF HUF Fx Fx = (1 + i ) B 1 + (1 + i ) (1 + d ) e B 1 1 PB (7) ahol a felsô indexek a megfelelô válozók denominációjára (HUF: forin, Fx: deviza) ualnak, e 1 az elôzô idôszaki árfolyamo, d az ado idôszaki nominális árfolyamválozás (leérékelôdés) jelzi. A (5) egyenle minájára a kibôvíe egyenlee is fel lehe írni a GDP-arányos adósság válozásakén: Δb = b b r g (1 + r ) (1 + π ) (1 + d ) (1 + g) (1 + π 1+ g (1 + g) (1 + π ) HUF Fx Fx HUF HUF Fx 1 = b 1 + b HUF 1 ) pb (8) A nominális árfolyam válozása felbonhaó a reálárfolyam válozására, illeve a hazai és a külföldi inflációra: 1+ d 1+ π = (1 + η ) 1+ π HUF FX (9) ahol η a reálárfolyam-válozás jelöli. 13 Mivel az r FX és a η kis érékei melle az alábbi közelíés lehe használni: (1 + r ) (1 + η ) (1 + g ) r + η g FX FX (1) ezér a (9) összefüggés a (8) egyenlebe helyeesíve az alábbi összefüggés kapjuk: Δ b pb FX r + η + b 1+ g FX 1 HUF r + 1+ g b HUF 1 g 1+ g b 1 (11) A (11) összefüggés már megfelelôen kezeli a forin- és devizaadósság dinamikájá, ugyanakkor az elsôdleges egyenlegen úl más, egyszeri ényezôk is befolyásolhaják az adósság alakulásá. Ezek közül a legfonosabbak a privaizációs bevéelek min adósságcsökkenô és az állam adósságávállalásai min az adósságo növelô éelek, amelyek nincsenek benne a hiányban. Ezek figyelembevéelével az eredei egyenleeink ovábbi agokkal bôvülnek. Δ r + η r FX HUF FX HUF b pb + b 1 + b 1 b 1 p + da + 1+ g 1+ g 1+ g g o Az adósságdinamikai elemzés fókuszában az áll, hogy az adósságráa-alakulásra hogyan ha az ado idôszaki államházarási hiány, a múlban felhalmozo adósság, illeve az álagos hozamszin és a gazdasági növekedés. Ebbôl a szemponból az egyik legfonosabb módszerani problémá a jegybank mérlegével és kamaegyenlegével való elszámo (12) Ahol p a privaizáció, da az ado évben ávállal adósság, o pedig az egyéb, adósságra haó ényezôk GDP-arányos összessége. Elemzésünk fókuszában a (12) egyenle áll. Ahhoz azonban, hogy az egyenle egyes elemei empirikusan is meg udjuk vizsgálni, elôször egy fonos módszerani problémá is meg kell oldani: hogyan lehe a jegybank speciális evékenységeinek az eredményé ebbe a kerebe beilleszeni A JEGYBANKI FINANSZÍROZÁS A JEGYBANK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 13 A η poziív éréke a hazai deviza reálleérékelõdésé jeleni. MNB-TANULMÁNYOK

18 MAGYAR NEMZETI BANK lás jeleni. A jegybank kiemel szerepé az adósságalakulás elemzésében az indokolja, hogy az államházarás és a jegybank közöi elszámolások összee és idôben válozó rendszere a hivaalos adaok szinjén ácsoporosíás okozha az állam közgazdasági érelemben ve elsôdleges és kamaegyenlege közö, így a saiszikai adaok direk használaa félrevezeô kövekezeésekre vezehe. Ahogy ez a késôbbiekben bemuajuk, Magyarországon ez a haás az elmúl íz évben igen nagy mérékû vol, ami indokolja, hogy ezzel a kérdéssel részleesen foglalkozzunk. A jegybank speciális szerepe az adósságdinamikai elemzésekben alapveôen három ényezôre vezeheô vissza. Egyrész a jegybank rendelkezik a pénzkibocsáás állami monopóliumával, amin álalában komoly nyeresége, az úgyneveze seigniorage-o realizál. Másrész Magyarországon a közponi bank mérlegében alálhaó meg az állam legnagyobb volumenû köveelése, a devizaaralék. Harmadrész az MNB, min az állam bankja, számalan mérleg- és eredményéelen kereszül kapcsolódik az állami adósságkezeléshez. Az MNB eredménye a kölségveési saiszikákban ké ponon jelenik meg: egyrész a kölségveés és a jegybank közöi kamaelszámolásoknál, másrész a jegybanki eredménybefizeésén kereszül. Az adósságdinamika idôbeli alakulásá vizsgálva ez azér okoz problémá, mer korábban hosszú idôn kereszül az állam adósságerhének jelenôs része a MNB-nél jelenkeze, ugyanakkor ez a eher a jegybanki eredményen kereszül nem vagy idôben elérô üemezésben jelen meg a kölségveésben. Ahhoz, hogy az adósság ényleges erhérôl és annak idôbeli alakulásáról ponos képe kapjunk, elkerülheelen az állam adósságának és az MNB mérlegének együes kezelése Az államadósság és a jegybankmérleg konszolidációja A kilencvenes években az államadósság magyarországi alakulásáról viszonylag nagy irodalom alakul ki. 14 Ezek a anulmányok az áéeles jegybanki finanszírozás problémájá a ké inézmény: a kormányza és az MNB mérlegének konszolidációjával oldoák meg. A ké inézmény mérlegének összevonásával, az egymással szemben fennálló köelezeségek és köveelések kiolásával állíhaó össze az (MNB-vel) konszolidál államházarás mérlege (4. ábra). 4. ábra Az államházarás konszolidál mérlegének meghaározása (Az érékek 24-re vonakoznak és a GDP százalékában érendôek) MNB Devizaaralék 15 Moneáris bázis 9 MNB kölségveéssel szembeni F-köveelése 1 MNB F-köelezeség 4 MNB kölségveéssel szembeni -köveelése 2 MNB -köelezeség 3 Kincsári egységes számla 2 Konszolidál állam eszköz 18 forrás 18 Devizaaralék 15 Moneáris bázis 9 Egyéb köveelés 3 MNB F-köelezeség 4 MNB -köelezeség 3 Adósság 14 Kormányza Adósság F 43 Kincsári egységes számla 2 Adósság 14 Egyéb köveelések 3 Adósság F 43 Konszolidál köelezeség: 74 MNB kölségveéssel szembeni F-köveelése 1 Bruó konszolidál adósság: 64 MNB kölségveéssel szembeni -köveelése 2 Neó konszolidál adósság: 47 összes köveelés 4 összes arozás 6 A ké inézmény egymással szembeni (dôl beûvel jelze) köveelései a konszolidáció során kiesnek. 14 Lásd pl.: Barabás Hamecz Neményi (1998), Neményi (1995), Neményi (1996). 16 MNB-TANULMÁNYOK 5. 26

19 ELEMZÉSI KERET A konszolidál államházarás mérlegének a forrásoldala adja ki a konszolidál államházarás összes köelezeségé. Mivel ebben a megközelíésben a moneáris bázis nem része az állam adósságának, ezér ahhoz, hogy a konszolidál államházarás bruó adósságá megkapjuk, ez a éel le kell vonni az államházarás összes köelezeségébôl. A konszolidál állam adósságának válozásá ehá befolyásolja a moneáris bázis válozása is, ezér ezzel a megközelíéssel a seigniorage ún. moneáris megközelíése a konziszens: a moneáris bázis növekedése a öbbi ényezô válozalansága melle közvelenül csökkeni a konszolidál állam adósságá. A bruó konszolidál államadósság válozásá a hiány és a moneáris bázis válozása melle nagyban befolyásolja az állam köveeléseinek válozása is. Ennek érdekében az idéze anulmányok kiszámíják a konszolidál állam neó adósságállományá is, amelye a konszolidál bruó adósság és a konszolidál állam köveeléseinek különbségekén definiálnak A konszolidál államházarással kapcsolaos módszerani problémák A konszolidál államházarás megközelíés öbb szemponból is hasznos elemzési keree nyúj az adósság elemzéséhez. A mérlegek konszolidálása segíségével ki lehe szûrni a ké inézmény közöi elszámolások válozásából származó orzíásoka, és így egy egységes idôsor lehe lérehozni. Ugyanakkor jelen adósságdinamikai elemzésünk szemponjából a bemuao konszolidál államházarási kere öbb módszerani problémá ve fel: Mind a bruó, mind a neó konszolidál államadósság szinjében számoevôen elér a maasrichi kriériumokban megfogalmazo államadósságól. Az államházarási hiánnyal szorosabban együmozgó neó konszolidál adósság eseében problémá jelen a releváns devizakamaszin megállapíása. A moneáris poliikában végbemen válozások a moneáris seigniorage megközelíés már csak korláozoan eszik leheôvé. Az alábbiakban részleesebben is áekinjük ezeke a kérdéseke, és bemuaunk egy olyan elemzési keree, amely megôrzi a konszolidál államházarási muaók poziív ulajdonságai, ugyanakkor ezeke a problémáka kezelni udja. A konszolidál államadósság és a maasrichi adósságkriérium Az Európai Unió Sabiliási és Növekedési Pakuma az államadósságra vonakozó kriériumo az államházarás bruó adósságára haároza meg. Ebben a megközelíésben ehá az adósságnak nem része a jegybank harmadik féllel szemben fennálló arozása, ugyanakkor része az államházarásnak a jegybankkal szemben fennálló köelezesége. Mivel elemzésünk egyik célja éppen a maasrichi kriérium eljesíheôségének a kérdése, ezér fonos, hogy a vizsgál adósságkaegória egyérelmûen megfeleleheô legyen a maasrichi adósságkaegóriának. A megfigyel idôszakban az államházarás bruó konszolidál adóssága rendre magasabb, a neó konszolidál adóssága pedig rendre alacsonyabb vol, min az államházarás bruó adóssága (5. ábra). A bruó konszolidál adósság a devizaaralék és az ehhez kapcsolódó források idôbeli válozékonysága mia idônkén még dinamikájában is elérô képe muao, min a bruó államadósság. MNB-TANULMÁNYOK

20 MAGYAR NEMZETI BANK 5. ábra A bruó és neó konszolidál adósság, valamin a maasrichi kriériumnak megfelelô államadósság a GDP százalékában 1 % % Maasrichi államadósság Neó konszolidál államadósság Bruó konszolidál államadósság A releváns devizakamaszin meghaározásának problémája A maasrichi kriériummal konziszens adóssággal a ké konszolidál adósságmuaó közül a neó konszolidál adósság mozog jobban együ. Ennek az az oka, hogy a neó konszolidál adósság nagyságá nem befolyásolja, ha az adósság növekedése a devizaaralék bôvülésével van összefüggésben. Mivel az eladósodoság szemponjából egészen más vonzaa van annak, ha az adósság azér nô, mer a devizaaralék is nô, ezér egy olyan adósságmuaó használaa a célravezeô, amelye nem befolyásol a devizaaralék nagyságának a válozása. A neó konszolidál adósság számíásánál a legfonosabb problémá éppen a releváns kamaszin meghaározása jeleni. Az adósságdinamikai számíásokban a kamaszinnek kiünee szerepe van. Az a kérdés, hogy egy ado elsôdleges egyenleg melle az adósság konvergál-e valamilyen GDP-arányos szinhez, illeve ha igen, akkor milyen szinhez, aól függ, hogy milyen a gazdaság növekedési üemének és az adósságra fizeendô kamanak a relaív nagysága. A devizaaraléko az MNB az ország szuverén adósságánál jobb hielbesorolású likvid eszközökben arja. Ennek kövekezében a devizaaralékon realizálhaó hozam alacsonyabb, min ami az ország a sajá devizaadóssága uán fize. Ez azzal a kövekezménnyel jár, hogyha a neó adósságo összevejük a neó kamakiadással, akkor egy olyan kamalába kapunk, ami közgazdaságilag nem érelmezheô. Ha a devizaadósság nagyobb, min a devizaaralék, akkor az ilyen módon számío neó kamaláb nagyobb lesz, min a devizaadósság uán fizeendô ényleges kamaszin. A orzíás annál nagyobb, minél nagyobb a devizaaraléknak a devizaadóssághoz viszonyío aránya, vagyis a bruó és a neó devizaadósság elérése, illeve minél nagyobb a kamafelár, vagyis a devizaköveeléseken realizálhaó és a devizaadósság uán fizeendô kama nagysága közöi különbség (6. ábra). 18 MNB-TANULMÁNYOK 5. 26

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Miért fagyálló az ôszi gabona?

Miért fagyálló az ôszi gabona? Miér fagyálló az ôszi gabona? GALIBA GÁBOR azánkban az ôszi gabonafélék 15 25 százalékkal öbbe eremnek a avasziaknál. Korai érésük mia elkerülik a nyáron gyakran fellépô szárazságo és beegségeke, a él

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Kovács Álmos Pénzügyminisztérium 27. november 6. Államháztartási konszolidáció - gazdaságpolitikai

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió 2013. szeptember. 19. MAGYAR GAZDASÁG 2001-2013: AMIT A SZÁMOK MUTATNAK Három

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének előadása Közgazdász Vándorgyűlés Eger 2012. szeptember 29. Hogyan segíti az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját?

Részletesebben