HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR"

Átírás

1 HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: , HM 29-77, 28-79, KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda Jenő ügyvezeő igazgaó Fdr Lajs gazgaóanács elnöke

2 Taralmjegyzék 1. A PÉNZTÁR BMUTATÁSA Álaláns infrmációk a pénzárról A Pénzár számvieli pliikájának bemuaása A Pénzár amrizációs pliikája A PÉNZTÁR TAGLÉTSZÁM 213. ÉV ALAKULÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FDZT TARTALÉKOT TRHLŐ GYÉB KFZTÉSK ALAKULÁSA A szlgálaásk és egyéb elszámlásk alakulása a bázisévhez képes A szlgálaásk alakulása a árgyévi ényadak és az éves pénzügyi erv előirányzaai alapján A kifizeések elszámlásának módja A 213. ÉV GAZDÁLKODÁST MGHATÁROZÓ FŐBB TÉNYZŐK A munkálaói köelezeségvállalásk alakulása A pénzár működési evékenységé meghaárzó főbb ényezők, a pénzügyi erv eljesülése Az önkénes pénzár üzlei éveke áfgó, hsszú ávú pénzügyi ervének eljesülése a ciklus első évében A PÉNZTÁR VAGYON, PÉNZÜGY ÉS JÖVDLM HLYZTÉNK BMUTATÁSA A pénzár eszközállmányának bemuaása Az eszközállmány megszlása és 213. évi állmányválzása mérlegcsprnkén és eszközípusnkén A) BFKTTTT SZKÖZÖK mmaeriális javak Tárgyi eszközök Befekee pénzügyi eszközök B) FORGÓSZKÖZÖK Készleek Köveelések Érékpapírk Pénzeszközök C) AKTÍV DŐBL LHATÁROLÁSOK A pénzár frrásainak alakulása A frrásállmány megszlása és 213. évi állmányválzása mérleg főcsprnkén D) SAJÁT TŐK

3 A sajá őke alakulása mérleg főcsprnkén A működési eredmény és aralék alakulása ) CÉLTARTALÉKOK A fedezei célaralék alakulása A működési célaralék alakulása A likvidiási célaralék alakulása Meg nem fizee agdíjak araléka A célaralékk állmányának összesíe alakulása... 3 F) Köelezeségek Hsszú lejáraú köelezeségek Rövid lejáraú köelezeségek G) PASSZÍV DŐBL LHATÁROLÁSOK Bevéelek és ráfrdíásk passzív időbeli elhaárlása AZ ÉVS BSZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KGÉSZÍTŐ, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A pénzár bérkölségeinek megszlása állmánycsprnkén Dlgzói juaásk A pénzár iszségviselőinek iszeledíj- és lészám alakulása A pénzár alkalmazi lészáma (fő) gyéb kiegészíések az éves beszámlóhz A BFKTTÉSK ALAKULÁSA

4 1. A PÉNZTÁR BMUTATÁSA 1.1. Álaláns infrmációk a pénzárról A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár (vábbiakban: Pénzár) kóber 24- én haárzalan időre alakul, a Fővársi Bíróság december 14-én kel 11.Pk.1.383/3 számú végzéssel vee nyilvánarásba. A pénzár evékenységi engedélyének kiadására az Állami Pénzárfelügyele március -i /55/1994. számú haárzaával kerül sr. A Pénzár jgi személy, az évi XCV. örvény haálya alá arzó kiegészíő nyugdíjpénzár, mely a magánpénzári ágaza jgerős megszűnésé kimndó január 22-én jgerőre emelkede Fővársi Törvényszéki haárza köveően kizárólag önkénes nyugdíjpénzári evékenysége flya. A Pénzár evékenységének székhelye: 1135 Budapes, Aba u. 4., a székhelyén kívül más elephellyel, fiókkal nem rendelkezik. A Pénzár krábbi zár jellegéből adódóan evékenységé alapveően a védelmi ágazanál dlgzók körére, valamin azk közvelen hzzáarzóira kierjedően végzi. A Pénzár főbb munkálaói agjai: Hnvédelmi Miniszérium, Magyar Hnvédség, Országs Rendőrfőkapiányság, Büneés-Végrehajás Országs Parancsnksága, nfrmációs Hivaal, Alkmányvédelmi Hivaal, Nemzebiznsági Szakszlgála. A Pénzár 213. január 1-jéől a közszlgálai szféra irányában örénő nyiásról haárz, mellyel a krábbi zár rendszerű, alapveően a védelmi ágazahz arzó agsági és ámgaói bázisa szélesíésére örekszik. A Pénzár befekee vagyná 213-ban külső vagynkezelőkén kizárólag a Cncrde Alapkezelő Zr. kezele, emelle a Pénzár az állampapírk meghaárz hányadára sajá vagynkezelési evékenysége végez. A Pénzár vagynának leékezelésé az előző évekhez hasnlóan a 213. évben is a Raiffeisen Bank végeze, a pénzinéze egyben a Pénzár flyószámla vezeési feladaai is elláa A Pénzár számvieli pliikájának bemuaása A Pénzár a vagyni és pénzügyi helyzeére haó eseményekről a keős könyvviel rendszerében üzemgazdasági szemléleű számvieli nyilvánarás veze. A könyvvezeés belső szabályai a Pénzár a örvényi előírásknak megfelelee számvieli pliikájának álaláns előírásai, valamin egyéb belső szabályzaai rögzíik (szközök és Frrásk Érékelési Szabályzaa, Számlarend és Számlaükör, Taralékképzési Szabályza). A pénzár számvieli pliikájában, valamin a könyvvezeés és a beszámló készíés srán az alkalmaz érékelési elvekben, eljáráskban az előző évhez képes válzás nem örén. A Pénzár elszámló egységen alapuló befekeési- és elszámlási rendszer, a fedezei aralékn belül pedig válaszhaó (klasszikus, kiegyensúlyz, növekedési, pénzpiaci) prfólióka működe. 4

5 A Pénzár a jgszabályi köveelményekhez igazí szineikus és analiikus nyilvánaráska veze, melyek egyezeésé a havi-, a negyedéves-, valamin az éves zárla kereében rendszeresen elvégeze. A Pénzár az önkénes nyugdíjpénzárak beszámló készíési és könyvvezeési sajásságairól szóló krmányrendeleekben frmailag és aralmilag köelezően előír mérleg és eredmény kimuaás készíésére köeleze. A 213. üzlei évhez kapcslódó éves beszámló és eredmény kimuaás frdulónapja 213. december 31., a mérlegkészíés időpnja a árgyéve köveő év január 31. A Pénzár számvieli pliikájának célja, hgy lyan számvieli rendszer működessen, amely alapján megbízhaó és valós infrmációka aralmazó éves beszámló állíhaó össze, és amely számvieli rendszer egyidejűleg a Pénzár vezeő esüleei dönéseinek előkészíésére pns infrmáció bázisul szlgál. A pénzár megbízhaó és valós képe lényegesen beflyásló hibának ekini, ha a jelenős összegű hibák és hibahaásk összevn éréke a nyugdíjszlgálaási, illeve likvidiási célú aralékk éréké lényegesen, a hiba felárásának évé megelőző üzlei év mérlegében kimua nyugdíjszlgálaási illeve likvidiási célú aralékk együes összegé 3 százalékkal megválzaja, és ezér a már közzée a vagyni, pénzügyi és jövedelmi helyzere vnakzó adak megéveszők A Pénzár amrizációs pliikája A pénzár a beszámló készíés és a könyvvezeés sajásságairól szóló krmányrendele 28. -a szerini amrizációs kulcsk alapján száml el érékcsökkenés az üzembe helyeze, illeve használaba ve immaeriális javak és árgyi eszközök egyedi beszerzési éréke uán. A pénzár a erv szerini érékcsökkenés elszámlására a bruó érék alapú, lineáris módszer alkalmazza. Az érékcsökkenési leírás elszámlása negyedévenkén örénik, az akiválás köveő negyedév első napjáól kezdődően. A pénzár a krmányrendele 28. -ának (5) bekezdésében fglal leheőségével élve a 1 ezer frin egyedi beszerzési érék alai vagyni érékű jgk, szellemi ermékek, árgyi eszközök bekerülési éréké a használabavéelkr érékcsökkenési leíráskén egy összegben kölségkén elszámlja. 2. A PÉNZTÁR TAGLÉTSZÁM 213. ÉV ALAKULÁSA A 213. év aglészámválzásk a kövekezőképpen alakulak: a pénzárba összesen fő lépe be, mely az elmúl év azns adaának (2.5 fő) alig öbb, min fele. A pénzárból ávzók (álépők, szlgálaás igénybevevők, kilépők, elhunyak) összlészáma 1.54 fő vl, mely az előző évi adanak (3.47 fő) ugyancsak közel a felé ee ki. Összességében a 213. éve ehá mind a belépő-, mind a kilépő mzgásk ekineében a krábbi évekhez visznyí csökkenő akiviás jellemeze. 5

6 Mindezen mzgásk eredményekén a pénzár aglészáma az év végére 132 fővel csökken, mely neó lészámválzás az előző évinek ( fő) csak öredéke, ily módn kedvező frdula jelez. Az önkénes pénzár záró aglészáma 213. december 31-én fő, mely éves álagban,35 %-s csökkenés jelen a nyió aglészámhz ( fő) visznyíva. (Összehasnlíásul: a 212. évi neó lészámcsökkenés meghalada az évi 5 %-.) Az éven belüli adak vizsgálaa az muaja, hgy a 28-ól aró flyamas lészámfgyás megáll. Az éves összesíe neó lészámválzás ugyan még negaív (-133 fő), mely főképpen az. negyedévi lészámcsökkenésből adód, önmagában aznban a.,. és V. negyedév is egy-egy szerény mérékű, de éven belül flyamasan javuló mérékű növekedés hz. (Összehasnlíásul: negyedév: fő, negyedév: + 13 fő,, negyedév + 23 fő, 213. V. negyedév + 4 fő, mindösszesen 213. év: fő) A kedvező eredményhez jelenősebb arányban a csökkenés eredményező lészámválzásk (álépők, kilépők, szlgálaás igénybe vevők, elhunyak számának) mérséklődése járul hzzá, míg az egyes negyedéves időszakk bekövekező, növekedés jelenő mzgásk (új belépők, álépők) nagyságrendje éven belül lényegében sagnál. (Összehasnlíásul a aglészám előző évi alakulása negyedévenkén: negyedév: fő, negyedév: fő, negyedév: fő, 212. V. negyedév 2 fő, 212. év mindösszesen: fő). Az adak az elmúl ké üzlei évbeni kedvező endencia flyamasságá muaják. A fejlődési leheőségek mérlegeléséhez hzzáarzik, hgy a pénzár agszervezési és agmegarási leheőségei évek óa jelenős, összee módn haó körülmények beflyáslják. A magánpénzári rendszerben bekövekeze válzásk közvee - elsősrban bizalmi ldaln megnyilvánuló - haásai negaívan érineék az önkénes ágaza agszervezési leheőségei is. A válság elhúzódása mia a markeing célzaú (személyi és dlgi jellegű) kiadásai a pénzár az alacsny megérülés mia jelenősen mérsékele, így a krábbi években még sikeresnek biznyuló sraégiai irányvnalak megrpanak. Ugyanakkr a pénzár a 214. eszendőben a kedvező rend fennmaradására, ezen belül a aglészám vábbi lassú knszlidációjára és a közszlgálai nyiásra irányuló örekvések beérésére számí. A 213. évi aglészám alakulásá jgcímenkén a kövekező ábláza muaja be: Megnevezés Lészám (fő) Nyió aglészám ( ) Új belépő Más pénzárból álépő 173 Szlgálaás igénybevevők 492 Más pénzárba álépők 44 Kilépők, kizárak 99 lhunyak 38 Neó lészámválzás -132 Záró aglészám ( )

7 3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FDZT TARTALÉKOT TRHLŐ GYÉB KFZTÉSK ALAKULÁSA A pénzár 213. pénzügyi évében eljesíe szlgálaásainak és fedezei aralék erhelő egyéb elszámlásainak jgcímenkéni megszlásá, valamin a bázisévhez visznyí alakulásá a kövekező ábláza muaja be: 3.1. A szlgálaásk és egyéb elszámlásk alakulása a bázisévhez képes Kifizeés jgcíme 212. év 213. év fő ef fő ef - Nyugdíjszlgálaás lhalálzás Álépés Várakzási idő uáni kifizeés Összesen: A árgyévben a fedezei aralék erhelő kifizeési igények összesíe eseszáma az előző évihez képes minegy negyedével csökken, ezen belül kizárólag a halálesei kifizeések növekedek, minden más elszámlásípus csökken. A fedezei aralékból kifizee összegek eljes vlumene jelenősen minegy 5 %-kal - elmarad az előző éviől. A pénzár a 213. évben a 1 éves várakzási idő elérő igényjgsulak köréből összesen 3.98 fő részére eljesíe kifizeés, mely az előző évi adaól kb. íz százaléks nagyságrenddel marad el. Az elszámlásk eljes összege ef- e ki, melyből ef adóköeles őkeösszegkén, ef adómenes hzamkén kerül kifizeésre. A őke igénybevéel eljes kifizeéseken belüli részaránya a krábbi évekkel ellenében ezúal csökken, aránya a 213. évben 47 % vl. (Összehasnlíásul: ugyanezen arány 212-ben még % vl.) Az igénybejelenések eseben a agsági jgviszny fennarása melle szólak, 981 fő eljes elszámlás kér és agságá megszüneve a pénzárból kilépe. zen úlmenően a eljes agsági időaram alai agdíjnemfizeés mia várakzási időn úli kizárásra kerül 11 fő. A növekvő igények ellenére is a várakzási idő uáni kifizeési vlumen a ényleges jgsulságkhz képes öredéknek ekinheő, amennyiben figyelembe vesszük a 212. évi beszámlóban prgnszizál adaka: a 213. évben a 1 éves várakzási idő uáni kifizeésre jgsul pénzáragk várhaó száma fő vl, egyéni számlaköveelésük összege pedig az előző év végén meghalada a 15,2 milliárd frin. Összességében megállapíhaó, hgy a várakzási idő uáni kifizeések közel negyede zárul a agsági jgviszny megszüneésével, azaz a pénzárból való kilépéssel, ami ugyan nem kevés, de örvendees, hgy ez az arány évek óa visznylag állandó. 7

8 3.2. A szlgálaásk alakulása a árgyévi ényadak és az éves pénzügyi erv előirányzaai alapján A 213/214. évi kereszféléves pénzügyi erv szlgálaási kiadásainak megervezésekr a pénzár a krábbi évek növekedési üemének flyaódásá valószínűsíee, ily módn a ervszámk a bázisévi ényadakkal és a árgyévi várakzáskkal összhangban kerülek meghaárzásra. Az egyösszegű szlgálaás igénybevevők erveze száma ennek megfelelően 2.27 fő, a részükre örénő kifizeések erveze összege pedig 3,18 Milliárd frin vl. Az éves erv- és ényadak összehasnlíása az muaja, hgy a ényleges szlgálaási adak mind az igénybevevők száma, mind a részükre kifizee összegek éves vlumene ekineében jelenősen elmaradak a ervezeől. A járadékszlgálaás igénybe vevők száma, az új igénylések gyakrisága az előző évhez képes lényegesen nem válz, mivel a szlgálaás-igénybevéel ezen frmája vábbra sem igazán jellemző a agság körében A kifizeések elszámlásának módja A pénzár az elszámló egységen (LSZ) alapuló elszámlási rend 29. január 1-i bevezeése óa az elszámlás frdulónapjának ekine úgyneveze T napi árflyamn száml el a agkkal, a kifizeés összege legkésőbb a T+8. napn kerül ényleges kiualásra. Az elszámlás és a kifizeés napja közöi időszakra hzam nem jár. Új elemkén jelen meg az elszámláskban az előző (212.) évől kezdődően hgy a bevéelek és a kiadásk racinalizálása érdekében az adminiszrációs és a pénzügyi kölségeke - a járadékszlgálaásk kivéelével - a pénzár valamennyi elszámlásípusnál érvényesíi. Azknál az elszámlásípusknál, melyeknél a krábbi években is vl díjszámíás, (1 éves várakzási idő lejárával összefüggő elszámláskn belül a 3 évene egy alkalmmal örénő egészösszeg, illeve a 3 évene egy alkalmmal örénő rész-összeg felvéele, valamin a pénzárból való kilépés eseei) a kölségkalkuláció a pénzár a 212. évi akuális kölségvisznyknak megfelelően akualizála, ezek számíásában a 213. évben válzás nem örén. A kölség vábbra is ké összeevőből áll, azaz fix- és válzó díjrész aralmaz, uóbbi a pénzügyi eljesíés összegének függvényében alakul. A kölségáalány, azaz a díj fix része az indkl, kalkulációval aláámasz kölségeke aralmazza a kövekezők szerin: FX KÖLTSÉGK Kölségényezők Kg ényező egységkölsége Felhasználás Kölség Bejövő kérelem ikaása ( perc), ügykezelő 1224,4,1 122 F Ügyinézés (12 perc), szlgálaási főelőadó 253,39,2 531 F lszámlás 7,9 2 1 F Bríék, F Psai díj 15, 1 15 F Összesen: 787 F gazlás kaás ( perc) ügykezelő 1224,4,1 122 F Összesen: 122 F 8

9 Ualás Ualás előkészíés, ualás (perc), PSZ főelőadó 3333,75,1 333 F Összesen: 333 F Jövedelemigazlás Adminiszráció (15 perc) szlgálaási főelőadó 253,39,25 3 F gazlás 1,8 2 4 F Briék,25 1 F Psa kölség 15, 1 15 F Összesen: 778 F Mindösszesen fix kölség: Mindösszesen fix kölség, kerekíve: 2 21 F 2 F VÁLTOZÓ KÖLTSÉGK Banki Ualás az ualandó összeg,2 ezreléke (szerződés szerin),2 Tranzakciós illeék az ualandó összeg,2 ezreléke max.. F (július 31-ig) Tranzakciós illeék az ualandó összeg,3 ezreléke max.. F (auguszus 1-ől) Psai Ualványzás díja 12 F PK álal felszáml díjak Összeghaár 2. F-ig 37 F 4. F-ig 515 F. F-ig 2 F 1. F-ig 81 F 1. F fele 81 F és minden vábbi megkezde 1. F uán + 3 F A felszámí kölségekből a pénzárnak a 213. év srán ef díjbevéele kelekeze. 4. A 213. ÉV GAZDÁLKODÁST MGHATÁROZÓ FŐBB TÉNYZŐK 4.1. A munkálaói köelezeségvállalásk alakulása Pénzárunk ágazai sajásságainál fgva a pénzáragság zöme a védelmi szféráhz arzó nagy munkálaókhz köődik. Az egyéni fizeők állmánya összesen kb. 2 %- esz ki. A pénzár jellemzően haárzalan időre szóló szerződés kö a hzzájárulás vállaló munkálaókkal, mely évene meghsszabbíásra kerül. A pénzár legnagybb munkálaói agjai vábbra is a Hnvédelmi Miniszérium, a Magyar Hnvédség és háérinézményei, a Belügyminiszérium, illeve a plgári iksszlgálak szervezeébe arznak. A 213. évben az ágazai munkálaói körbe arzó fglalkzaók körében a krábbi évek szervezei áalakíásaihz hasnló mérvű válzás nem örén, a ámgaás nyújó munkálaói kör ily módn sabil háere jelen a pénzár működéséhez. A kövekező ábláza a legjelenősebb munkálaói agk 213. évi megállapdásaiban rögzíe köelezeségvállalásai fglalja össze a 213. december 31-i állap szerin: 9

10 Munkálaó megnevezése Tag álal fizee Önkénes pénzári agdíj Munkálaói hzzájárulás HM-MH 1 % 4.2 F/fő/hó ORFK 2 % *cafeeria Büneés-végrehajás 2 % *cafeeria Kaaszrófavédelem 1 % *cafeeria Nemzebiznsági Szakszlgála 2 % *cafeeria Alkmányvédelmi Hivaal 2 % *cafeeria nfrmációs Hivaal 1 % 4 % Nemzei Adó- és Vámhivaal 1 % *cafeeria *Cafeeria: a munkavállaló álal meghaárz mérékű juaás A pénzár 213. évi vagyni és jövedelmi helyzeé érinő legfnsabb válzás, hgy az év másdik negyedévéől kezdődően áalakul a legnagybb munkálaó (Hnvédelmi Miniszérium) ámgaási rendszere. Az első negyedévben még a 212. évben érvényes 2 %- s munkálaói hzzájárulás vl érvényben, 213. április 1-jéől aznban a ámgaás méréke 4.2 F/fő/hó fix összegű hzzájárulásra módsul. z az összeg a munkálaó álal nyúj hzzájárulás 1 főre juó krábbi álagá ugyan meghaladja, ennek ellenére a válaszhaó béren kívüli juaásk éves összegére vnakzó örvényi krlá mia mely a 213. évi közpni kölségveésről szóló 212. évi CCV. örvény 53. (2) bekezdése alapján a közalkalmazak, köziszviselők 213. évi cafeeria kereé bruó 2 F/fő összegben maximálja a pénzár azzal száml, hgy az év előrehaladával a felső krlá fkzas elérése mia a flyó agdíjbevéelek flyamas csökkenése fg bekövekezni. Az éves ényadak alapján elmndhaó, hgy a jövedelmi pzíció érinő válzás jelenős arányú bevéelkiesés a pénzárnak éves összesíésben nem kz. (Összehasnlíó ada: a legnagybb munkálaóra juó éves bruó agdíjbevéel csökkenés 122 Millió frin e ki az előző év egészéhez képes, ebből 48 millió frin erhele az ulsó negyedéve.) Az ágazai fglalkzaók szerveze kereeik közö jelenősen segíik a pénzár munkájá a agk infrmálásának erüleén, ámgaják a kihelyeze ügyfélszlgálak működeésé, eseenkén szóróanyagk elhelyezésével hívják fel a figyelme a pénzár evékenységére. Nagy szerepe van a munkálaóknak a pályakezdők pénzár felé irányíásában, illeve a szakmai érdekképviseleekkel örénő együműködés alakíásában. Az ágazai munkálaók szerződéses köelezeségvállalásaiban az előző évekhez képes jelenős és a pénzár számára sajns kedvezőlen - válzás jelen a cafeeria rendszer előérbe kerülése. A beszámlás évében a munkálaói köelezeségvállalásk eljesülése a pénzár alapszabályával összhangban, a fglalkzaókkal köö szerződéses feléelek szerin alakulak. A munkálaók bevallási, adaszlgálaási, illeve agdíjfizeési köelezeségeiknek haáridőben rendre elege eek. Álalánsságban elmndhaó, hgy a sabil fglalkzaói háérből adódóan kiemelkedő a agdíjfizeési fegyelem. A pénzár fglalkzaókkal való kapcslaarása, együműködése a gyakrlaban jól működik, az eseleges prblémák megldásában haékny és eredményes. 1

11 4.2. A pénzár működési evékenységé meghaárzó főbb ényezők, a 213/214 kereszféléves pénzügyi erv eljesülése Az önkénes pénzár működési- és kiegészíő vállalkzási evékenységének alakulásá az éves erv- és ényadak ükrében a kövekező ábláza muaja be: Megnevezés Terv* (adak ef-ban) 213. Tény Működési agdíj és egyéb bevéelek Működési kölségek és ráfrdíásk Szkáss működési evékenység eredménye Működési célú befekeések eredménye Kiegészíő vállalkzási evékenység eredménye - - Működési és kiegészíő vállalkzási evékenység eredménye összesen: * 213. éves ervada = 213. évi éves pénzügyi erv első ké negyedévi előirányza kereszféléves pénzügyi erv első ké negyedévi előirányza A 213. évi jgszabályválzásk kövekezében módsulak a pénzügyi ervezés szabályai, ezér az a szkalan helyze áll elő, hgy bár a pénzárnak érvényes, a 213. évre elfgad pénzügyi erve, valamin évekre szóló hsszú ávú pénzügyi erve van a májusi küldöközgyűlésen újra napirendre kelle űzni az éves pénzügyi erv kérdésé. Mindez a pénzár számára az jeleni, hgy szakíva az eddigi gyakrlaal az éves pénzügyi ervezés a napári évhez igazdó üzlei évekől elválik és a vábbiakban a árgyév július 1-jéől árgyéve köveő június 3-ig aró egy éves időaram fgja á. A erv- és ényadak összehasnlíása az muaja, hgy a pénzár a ervezee jelenősen meghaladó pziív működési eredménnyel zára a 213. évi gazdálkdásá. Az eredmény összeevői vizsgálva az láhaó, hgy a ervhez visznyí öbble elsősrban a bevéelek úleljesüléséből adód, ezen belül különösen - a ranzakciós illeék és a agi elszámláskból levn díjéelek emelkedése flyán - az egyéb bevéelek haladák meg jelenősen a erve. Tvábbi elérés eredményeze, hgy a agdíjbevéeli előirányzak számíása 213. első félévére még az előző évi 2 %-s munkálaói ámgaás alapján, vábbá pesszimisább lészámfeléelezésekkel készül. Kedvezően érékelheő, hgy az egypénzáras működési mdellre való visszaérés mia a kiadáskban markáns erv-ény elérések nem apaszalhaók. A legjelenősebb kiadási megakaríás a személyi jellegű kiadáskban kelekeze, 1 fő pénzári alkalmaz 213. februári kiválása és a munkakör vábbiakban beölelen sáusza mia Az önkénes pénzár üzlei éveke áfgó, hsszú ávú pénzügyi ervének eljesülése a ciklus első évében A 213. május 15-i küldöközgyűlésen elfgad, hárm éves inervallum áfgó pénzügyi erv főbb muaószámai az ad üzlei évre vnakzóan a kövekező ábláza fglalja össze: 11

12 Megnevezés 213. évi erv (a pü. ervből) 213. évi ény Álags aglészám (fő) Tagdíjbevéel (ef/év) gy főre juó álags havi agdíj (F/fő/hó) Befekee pénzári vagyn (ef) gy főre juó pénzári vagyn (F/fő) Szlgálaási kiadásk (ef) Várakzási idő uáni kifizeés (ef) Fedezei aralék záró állmánya Működési kölség (ef/év) Működési eredmény (ef/év) Működési aralék záró állmánya nfláció (%) 3,5% 1,7% Fedezei aralék neó hzamráa (%) 11,5% Klasszikus 8, % Kiegyensúlyz,95% Növekedési,47 % Pénzpiaci 5,4 % A ervezés kiindulópnjá a 212. őszén elfgad, 213. évre vnakzó éves pénzügyi erv paraméerei, a 213. májusában elfgad, 213. június 3. és 214. június 3. közöi időszakra vnakzó kereszféléves pénzügyi erv adaai, valamin a fuamidő egészére vnakzó sandard feléelrendszer képezék. A pénzárnak a vnakzási időszakra ugyan vl elfgad hsszú ávú ( üzlei évekre) szóló pénzügyi erve, de a pénzügyi ervezésre vnakzó jgszabályk 213. évi válzásai mia új hsszú ávú erve kell készíenie és elfgadania, első alkalmmal közi időszakra vnakzóan. Az önkénes pénzári evékenység rövid- és középávú jövőjé meghaárzó feléelrendszer összeesége flyán az előirányzak aralmazhanak biznyalan pnka, ugyanakkr az óvasság elvének figyelembe véelével készül becsléseken alapulnak. Az összehasnlíás alapján láhaó, hgy a erv- és ényadak közö már az első évben is jelenősebb elérések láhaók, de árgyévben ez öbb pnn, így a fedezei aralék záró állmányá ekinve is pziív. 5. A PÉNZTÁR VAGYON, PÉNZÜGY ÉS JÖVDLM HLYZTÉNK BMUTATÁSA 5.1. A pénzár eszközállmányának bemuaása A pénzár mérleg főösszegének 213. december 31-ei mérleg szerini éréke ef. A pénzár a 213. év srán ef vagynnövekedés realizál, mely álagsan 4,22 %-s növekedésnek felel meg. 12

13 Az eszközvagyn alakulása a bázisévhez képes: Adak ef-ban Megnevezés Mérlegfőösszeg Az eszközvagyn alakulása mérleg főcsprnkén: Adak ef-ban Sr Mérleg főcspr Befekee eszközök Frgóeszközök Akív időbeli elhaárlásk szközök(akívák) összesen: Az eszközállmány megszlása és 213. évi állmányválzása mérlegcsprnkén és eszközípusnkén A) BFKTTTT SZKÖZÖK mmaeriális javak Az immaeriális javak bruó érékében, elszáml érékcsökkenésében, valamin neó érékében örén árgyévi válzáska a kövekező áblázak adaai fglalják össze: Megnevezés Bruó érék válzása Adak F-ban Nyió állmány Növekedés Csökkenés Záró állmány Vagyni érékű jg Szellemi ermék mmaeriális javak összesen:

14 Megnevezés Érékcsökkenés válzása Adak F-ban Nyió állmány Növekedés Csökkenés Záró állmány Vagyni érékű jg Szellemi ermék mmaeriális javak összesen: Megnevezés Neó érék ( ) Adak F-ban Bruó érék Érékcsökkenés Neó érék Vagyni érékű jg Szellemi ermék mmaeriális javak összesen: Az immaeriális javak bruó éréke, érékcsökkenése és neó éréke dönően a 213. december 31-i éréknappal végrehaj selejezésből adódóan módsul. Az eszközcspr érinő selejezés kizárólag a már nullára íród eszközöke érinee, a bruó érék és az érékcsökkenés kivezeése szempnjából F-s csökkenés eredményeze Tárgyi eszközök A pénzár árgyi eszköz vagynának mérleg szerini neó éréke a mérleg frdulónapján ef, melynek megszlásá rendeleés szerin a kövekező ábláza adaai fglalják össze: Adak F-ban Megnevezés Összeg Tarós befekeési célú ingalank éréke Tarós befekeési célú ingalank érékelési különbözee Tarós befekeési célú ingalank könyv szerini éréke Működee ingalank, kapcslódó vagyni érékű jgk Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Működési célú árgyi eszközök Tárgyi eszközök mindösszesen

15 A árgyi eszközök bruó érékében, elszáml érékcsökkenésében, valamin neó érékében örén árgyévi válzáska a kövekező áblázak adaai fglalják össze: Megnevezés Működee ingalank és kapcs. vagyni érékű jg Tarós befekeési célú ingalank Ügyvieli és számíásechnikai gépek Nyió állmány Bruó érék válzása Növekedés Csökkenés Adak F-ban Záró állmány Kisérékű ügyvieli és számíásechnikai gépek gyéb gépek gyéb kisérékű gépek Járművek Gépek, berendezések és járművek összesen Tárgyi eszközök összesen : Megnevezés Nyió állmány Érékcsökkenés válzása Növekedés Csökkenés Adak F-ban Záró állmány Működee ingalank és kapcs. vagyni érékű jg Tarós befekeési célú ingalank Ügyvieli és számíásechnikai gépek Kisérékű ügyvieli és számíásechnikai gépek gyéb gépek gyéb kisérékű gépek Járművek Gépek, berendezések és járművek összesen Tárgyi eszközök összesen :

16 Adak F-ban Megnevezés Bruó érék Érékcsökkenés Neó érék ( ) Működee ingalank és kapcs. vagyni ér.jg Tarós befekeési célú ingalank Ügyvieli és számíásechnikai gépek Kisérékű ügyvieli és számíásechnikai gépek gyéb gépek gyéb kisérékű gépek Járművek Gépek, berendezések és járművek összesen Tárgyi eszközök neó éréke összesen : Tárgyi eszközök érékelési különbözeének záró állmánya: Tárgyi eszközök mérleg szerini neó éréke: Működési célú árgyi eszközök A működési célú árgyi eszközök 213. évi növekménye kisebb vlumenű számíásechnikai gép és egyéb eszköz, vábbá 2 db személygépkcsi beszerzéséből származik. A használan kívüli, vagy elrngálód, elavul gépek, berendezések, és felszerelések selejezésére 213. december 31-i éréknappal kerül sr. Az új eszközök akivál beszerzési éréke ef-al növele, a selejezés ef-al, 1 db gépkcsi érékesíése pedig ef-al csökkenee a bruó érék állmány. Tarós befekeési célú ingalank A arós befekeési ingalank állmányá érinően a árgyévben az előző évi mérleg frdulónapján kimua állmányhz képes válzás nem örén, a fedezei aralékn belül a kiegyensúlyz prfólió befekeésé képező eszközcspr 213. december 31-én vábbra is egyelen befekeési eleme aralmaz, egy sprni épíési elekingalan. A pénzár piaci éréken kimua befekeési célú ingalanvagyna 213. december 31-én jóval a örvényben előír befekeési krlá ala maradva az önkénes pénzár fedezei célaralékán belül a kiegyensúlyz prfólió befekeéseinek 1,1 %-á eszi ki. 1

17 A arós befekeési célú ingalan prflió beszerzési éréke ef vl, a beszerzési érékhez kapcslódóan a pénzár az előző évi mérleg frdulónapján ef összegű negaív érékelési különbözee ar nyilván. A 213. évben a arós befekeési célú ingalanvagynhz kapcslódóan a pénzár beruházás nem eszközöl és a bruó éréke beflyásló egyéb esemény sem örén. Az ingalan kizárólag földerüleből áll, felépímény nem aralmaz, így érékcsökkenés elszámlására sem kerül sr. Mindezek alapján a arós befekeési célú ingalank záró nyilvánarási éréke az előző évi mérleghez képes válzalan, összege ef. A pénzár a mérleg frdulónapjára (213. december 31.) vnakzóan az ingalanprflióban szereplő ingalanra vnakzóan megbízás ad a krábbi érékbecslés felülvizsgálaára és az akuális piaci érék meghaárzására. Az ingalan érékbecslése a vnakzó jgszabályi előíráskkal összhangban megörén. A KncZeller Kf. álal elvégze érékelés az előző üzlei év végén kimua piaci éréke a mérlegfrdulónapra vnakzóan ef-ra emele, mely 213. december 31-i éréknapra 1.4 ef pziív érékelési különböze elszámlásá ee szükségessé. A pénzár ingalanbefekeési örekvése vábbra is a kínálai ár növekedésének kivárására irányul (elsősrban az egyben örénő érékesíés szándékából adódóan), aznban kedvező fizeési kndíciók eseén a részenkéni, elkenkéni eladás leheősége sem kizár Befekee pénzügyi eszközök A pénzár hsszú lejáraú, arós befekeés képező eszközvagyna 213. december 31-én ef vl, mely az előző év azns adaával összehasnlíva 39 %-s növekedés mua. A befekee pénzügyi eszközök alakulása a bázisévhez képes: Adak ef-ban Megnevezés Befekee pénzügyi eszközök A befekee pénzügyi eszközök alakulása mérlegcsprnkén: Adak ef-ban Megnevezés Befekee pénzügyi eszközök gyéb arós részesedések gyéb arósan ad kölcsön Kövények Állampapírk

18 Megnevezés Jelzálglevél Tarós hielviszny megesesíő érékpapírk Befekee pénzügyi eszközök érékelési különbözee A befekee pénzügyi eszközök közö kimua érékpapírk felhalmz kama is aralmazó piaci éréke ef vl, melynek összeéelé a kövekező ábláza muaja be: Adak ef-ban Befekeési frma megnevezése Beszerzési érék Érékelési különböze Piaci érék ( ) gyéb arós részesedések gyéb arósan ad kölcsön Vállalai és hielinézei kövények Állampapírk Jelzálglevél Tarós hielviszny megesesíő érékpapírk Befekee pénzügyi eszközök összesen: A prflió összeéelén belül az egyes eszközípusk részarányában lényeges elmzdulás örén az előző évhez képes a ulajdni részesedés megesesíő befekeési frmák (részvények, befekeési jegyek) ekineében, más insrumenum ípusk arányaiban nem módsulak lényegesen. Tvábbra is %- meghaladó az éven úli lejáraú államkövényekben leköö befekeés, ezzel egyidejűleg a ulajdnviszny megesesíő érékpapírkn belül a hielinézei kövények és a jelzálglevelek részaránya az előző évhez képes számevően nem módsul. A záró prfólió érékelési különbözee mind ípusnkén, mind a arós befekeési eszközállmány egészére nézve pziív. B) FORGÓSZKÖZÖK Készleek A lelárral aláámasz mérleg frdulónapi készleérékek: Adak ef-ban Megnevezés Készleek Anyagk

19 A pénzár működési evékenységé szlgáló készleek jellemző előfrdulási frmái: nymdai ún előállí cégjelzéses levélpapír és bríék, reklám- és prpagandacélú anyagk, valamin kisebb vlumenben különféle számíásechnikai kellékanyagk. A pénzár rakárkapaciás hiányában árlási-, készleezési evékenysége nem flya, ezér évközben a vásárl készleek beszerzései elsődlegesen kölségkén számlja el. A mérleg frdulónapi lelár felvéele mennyiségi jegyzőkönyvekben örénik. A beszámlóban kimua készleérékek az előző évhez képes nagybb vlumenben reklám- és markeing célú anyagka, valamin számíásechnikai fgyóanyagka aralmaznak Köveelések A köveelések alakulása mérlegcsprnkén: Adak ef-ban Megnevezés Köveelések Tagdíjköveelések Tagi kölcsön gyéb köveelések A köveelések mérleg szerini állmánya közel egyharmadával csökken az előző évi záró állmányhz visznyíva, melyben a mérlegfrdulónapn nyilvánar agdíjköveelések csökkenése a meghaárzó. A csökkenés ka, hgy az előző év mérlegfrdulónapján a pénzár még ké üzlei évre vnakzó (211. és 212. évi) agdíjháralék mua ki mérlegében, melyből a 211. évre vnakzó háralék ( ef) leírásra kerül 213. januárjában. A 212. évi agdíjháralék (534.5 ef) leírása 213. december 31-i éréknappal örén meg, ily módn a jelenlegi mérlegfrdulónapi ada csak éven belül kelekeze (213. évi) agdíjköveelés aralmaz. A pénzár megvizsgála az LSZ nyilvánarás és a válaszhaó prfliós rendszer köveelményei, vábbá a háralékleírás végrehajásáhz szükséges gépi fuásidő gyakrlai megvalósíhaóságá, mely alapján az a dönés szülee, hgy az ad évi agdíjháralék megfizeésére vnakzó szabályzás megválzaja, és a jövőben árgyéve köveő év nvember 3-ig ad leheősége a árgyéve megelőző évben kelekeze háralék uólags megfizeésére. dönés érelmében a pénzár minden év december 31-ig az ezen haáridőig be nem érkeze agdíjköveelések leírásá és a nemfizeő agkkal szembeni hzam elvnásá végrehajja. ly módn a agdíjköveelések minden mérlegfrdulónapn csak a árgyévben kelekeze háralék aralmazzák, ezálal az egymás köveő üzlei évek adaainak közvelen összehasnlíhaósága bizsí. A rövid lejáraú agi kölcsön köveelések záró állmánya az előző év végi záró állmányhz képes közel 5 %-kal növekede. A örvényben előír befekeési limi ala maradva a agi kölcsön köveelésállmánya a árgyévben álagsan a fedezei célaralék,-,7 %-á ee ki. Az gazgaóanács álal jóváhagy kereösszeg felső haára a flyamasan növekvő igényekhez igazdóan 21. április 1-i haállyal 35 millió frinra emelkede, s e dönés köveően az azóa elel időszakban nem válz. 19

20 A mérlegben kimua ef összegű köveelésállmányból ef a nyi agi kölcsönök őkeösszege, ef az érékelési különbözeben elszáml időaránys járó kama, és ef a örlesze őkeösszeg alapján felszámí, de a mérleg frdulónapjáig még be nem fly ényleges kamaelőírás összege. A nyi agi kölcsönnel rendelkező pénzáragk száma 213. december 31-én összesen 88 fő. A agi kölcsön köveelésállmányból ef- esz ki a lejár, éven úli köveelések összege, amely 7 fővel szemben nyilvánar köveelés aralmaz a mérleg frdulónapján. A lejár köveelés az jeleni, hgy ezen eseekben a pénzár (a ag íráss nyilakzaa alapján) 15 naps fizeési haladék bizsí és az még nem jár le. rre az időaramra a ag késedelmi kama köeles fizeni. Az egyéb köveelések záró állmánya az előző évhez képes jelenősen csökken. A csökkenés alapveő ka, hgy érékpapír ügyleekből származó áhúzódó köveelés a pénzár a mérlegfrdulónapn nem ar nyilván. Az egyéb köveeléskén kimua 594 ef összegből 3 ef- esz ki ké dlgzóval szembeni hsszúlejáraú lakáscélú hiel örlesző részleeinek éven belül esedékes összege, ezen felül a mérleg frdulónapján a belföldi szállíókból ásrl köveelés címén (Cncrde Zr. vagynkezelővel szemben) 294 ef összegű köveelés ar nyilván a pénzár. Uóbbi a 213. decemberi vagynkezelési díjak kiegyenlíésekr (214. január 17-én) beszámíással rendeződö Érékpapírk A pénzár rövid lejáraú, frgaási célú befekeés képező érékpapír-vagyna 213. december 31-én ef vl. Az előző év azns adaával összehasnlíva a frgóeszközök közö kimua érékpapírk állmányában ef összegű, a nyió állmányra veíve 4 %-s arányú csökkenés kövekeze be. Az érékpapír állmány alakulása a bázisévhez képes: Adak ef-ban Megnevezés Érékpapírk A frgóeszközkén kimua érékpapír-állmány csökkenése az muaja, hgy a befekee vagyn lejára szerini összeéele a hsszú lejáraú, arós befekeések irányába mzdul el. Az érékpapír állmány alakulása mérlegcsprnkén: Adak ef-ban Megnevezés Érékpapírk gyéb részesedések Kövények Kincsárjegyek és más állampapírk

21 Megnevezés Jelzálglevél Frgaási célú hielviszny megesesíő érékpapírk Érékpapírk érékelési különbözee A frgóeszközök közö kimua érékpapírk felhalmz kama is aralmazó piaci éréke 213. december 31-én ef vl, melynek összeéelében a beszerzési érék és az érékelési különböze alakulásá a kövekező ábláza muaja be: Adak ef-ban Befekeési frma megnevezése Beszerzési érék Érékelési különböze Piaci érék ( ) gyéb részvények Kövények Kincsárjegyek és más állampapírk Jelzálglevél Frgaási célú hielviszny megesesíő érékpapírk Érékpapírk összesen: Az eszközcspr összeéelén belül az egyes befekeési frmák részarányában jelenősebb árendeződés örén az előző évhez képes. A kincsárjegyek és más állampapírk, vábbá a ulajdni részesedés megesesíő befekeések (részvények, befekeési jegyek) állmányn belüli dminanciája erőeljesen csökken, a kövényeké ugyanakkr mérsékelen növekede. Az érékelési különböze mérleg frdulónapi záró állmánya az eszközcspr egészére összesíve pziív, csakúgy min az egyes insrumenum ípusk eseében, kivéve a ulajdni részesedés jelenő befekeéseke Pénzeszközök A pénzeszközök állmányának alakulása a bázisévhez képes: Adak ef-ban Megnevezés V. Pénzeszközök

22 A pénzeszközök megszlása mérlegcsprnkén: Adak ef-ban Megnevezés Pénzeszközök Pénzárak Pénzári elszámlási beészámla lkülöníe beészámla Rövid lejáraú bankbeéek Pénzeszközök érékelési különbözee A pénzeszközök mérleg frdulónapi záró állmánya az előző évi záró állmány összeéeléhez hasnlóan alakul. Az eszközcsprn belül vábbra sem magas a flyószámlán ar pénzeszközök-, ugyanakkr meghaárzó a rövid lejárara leköö beéek állmánya. A pénzár a kamazó pénzeszközökön elérheő hzambevéelek növelése érdekében szepemberől a beéleköésekre vnakzóan egy új, feszíe napi pénzügyi rende vezee be, mellyel a flyószámlán ar napi záróegyenlegek vábbi minimalizálása a cél. Házipénzár a pénzár vábbra sem üzemele. A leköö beé és az érékelési különbözeben elszáml időaránysan járó kama mérlegfrdulónapi állmányának prfóliónkéni megszlása: Prfólió megnevezése Rövid lejárara leköö beéállmány Klasszikus Kiegyensúlyz Növekedési Szlgálaási Pénzpiaci Fedezei prfóliók összesen Működési 2. - Likvidiási Függő Adak ef-ban dőaránys járó kama Mindösszesen

23 Cash-flw kimuaás Adak ef-ban Sr Megnevezés a b c d 1. Működés és kiegészíő vállalkzási evékenység mérleg szerini eredménye (+/-) 2. mmaeriális javak neó érékében bekövekeze állmányválzás (+/-) 3. mmaeriális javakra ad előlegek állmány válzása (+/-) 4. Tárgyi eszközök (beruházásk és beruházásra, felújíásra ad előlegek kivéelével) neó érékének állmány válzása (+/-) 5. Beruházásk, beruházásra, felújíásra ad előlegek állmány válzása (+/-). Befekee pénzügyi eszközök (hsszú lejáraú bankbeéek kivéelével) állmány válzása (+/-) 7. Készleek (készleekre ad előlegek kivéelével) érékében bekövekeze állmányválzás (+/-) 8. Készleekre ad előlegek állmány válzása (+/-) 9. Taralékőke állmány válzása (+/-) Köveelésállmány válzása (+/-) Frgóeszközök közö kimua érékpapírk állmány válzása (+/-) 12. Működési célaralék állmány válzása (+/-) Meg nem fizee agdíjak aralékának állmányválzása (+/-) Hsszú lejáraú köelezeségek állmány válzása (+/-) 15. Tagkkal szembeni köelezeségek állmány válzása Szállíói köelezeség állmány válzása (+/-) Hielfelvéel, kap kölcsönök (+) 18. Hiel, kölcsön visszafizeés (-) 19. Aznsíalan függő befizeés állmány válzása (+/-) gyéb rövid lejáraú köelezeség állmány válzása (+/-) Hsszú lejáraú bankbeéek elhelyezése (-) 22. Hsszú lejáraú bankbeéek megszüneése (+) 23. Akív időbeli elhaárlásk állmány válzása (+/-) Passzív időbeli elhaárlásk állmány válzása (+/-) 25. Fedezei célaralék képzés (+) Fedezei célaralékba ácsprsíás likvidiási célaralékból (+) Fedezei célaralékba ácsprsíás aralékőkéből (+) 28. Más pénzáról álépő pénzáragk áhz agi köveelése (+) Likvidiási célaralékba ácsprsíás fedezei aralékból (-) 3. Más pénzárba álépő pénzáragk ávi agi köveelése (-) Tagknak, kedvezményezeeknek visszaéríés fedezei célaralékból (-) 32. Fedezei célaralék felhasználás szlgálaásnyújásra (-) gyéb fedezei célaralék állmányválzás (+/-) Likvidiási célaralék képzés (+) Likvidiási célaralékba ácsprsíás fedezei célaralékból (+) 3. Likvidiási célaralékba ácsprsíás aralékőkéből (+) 37. Likvidiási célaralékból ácsprsíás fedezei aralékba (-) Likvidiási célaralék ácsprsíás aralékőkébe (-) 39. gyéb likvidiási célaralék állmányválzás (+/-) Pénzeszköz válzás Készpénz állmány válzása (frin- és valuapénzár) 42. Számlapénz állmány válzása

24 C) AKTÍV DŐBL LHATÁROLÁSOK Az akív időbeli elhaárlásk alakulása mérlegcsprnkén: Adak ef-ban Megnevezés Akív időbeli elhaárlásk Bevéelek akív időbeli elhaárlása Kölségek és ráfrdíásk akív időbeli elhaárlása Kiadásk akív időbeli elhaárlásakén muaja ki mérlegében a pénzár a árgyévben kifizee, de a kövekező üzlei évre vnakzó újság előfizeések kölségé (13 ef), a számíógépes nyilvánarási rendszerhez kapcslódó licenszdíjak és vírusvédelmi kölségek (1.288 ef), vábbá az inerneszlgálaás (5 ef) és a személygépjárművek bizsíási díjainak (275 ef), és auópálya-maricáinak (43 ef) éven úli részé, valamin a befekeési eszközérék (NAV ábla) szerini piaci érékben fglal T-1 napig számí vagynkezelési díj 1 napra juó különbözeé (828 ef). Bevéelek akív időbeli elhaárlásakén 1 fő pénzári dlgzó 213. évi elefn-kere úllépésének 214. évben kiszámláz összegé (1 ef) arja nyilván a pénzár A pénzár frrásainak alakulása A frrásk alakulása mérleg főcsprnkén: Adak ef-ban Sr Mérleg főcspr F 11 Sajá őke F 12 Célaralékk F 13 Köelezeségek F 14 Passzív időbeli elhaárlásk - - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZSN: A frrásállmány megszlása és 213. évi állmányválzása mérleg főcsprnkén D) SAJÁT TŐK A sajá őke alakulása mérleg főcsprnkén 24

25 Adak ef-ban Megnevezés F 11 Sajá őke F 113 Taralékőke F 114 Működési és kiegészíő vállalkzási evékenység eredménye A pénzár 213. december 31-én 5.77 ef sajá őkével rendelkezik, mely az előző évi szinnek öbb min duplája. Az előző évhez képes kimua igen jelenős állmányválzás a 212. évi ef pziív működési eredmény, a magánnyugdíjpénzári végelszámlás befejezésekr áad ef összegű működési aralék maradvány, a agdíjbefizeések beaznsíakr felsz 151 ef függő hzam, valamin a háraléks pénzáragk egyéni számláival szemben érvényesíe ef összegű hzamvisszavnás elszámlásának együes haásából adódik. A pénzár a beszámlás évében elér ef összegű pziív működési eredményéből 1.32 ef- a szkáss működési evékenységéből és ef a működési célú befekeési evékenységéből ér el. Kiegészíő vállalkzási evékenysége a pénzár a 213. évben sem flya. A befekeések eredménye csak realizál hzam aralmaz, a működési célú befekeések érékelési különbözee vl, mer a banki leköések záró napn járak le és örén új leköés.. Az előző évi működési- és kiegészíő vállalkzási evékenység ef összegű eredményének aralékőkébe helyezésével, a magánnyugdíjpénzáról áve ef összegű működési aralék maradvánnyal, valamin a árgyévben végrehaj hzamvisszavnásk eredményekén a aralékőke mérlegfrdulónapi záró állmánya 14.9 ef-ra emelkede. A aralékőke állmányából más aralékk javára örénő ácsprsíás, illeve egyéb állmányválzás a árgyévben nem örén A működési eredmény és aralék alakulása A pénzár működési és kiegészíő vállalkzási eredményének alakulásá a erv- és ényadak ükrében az alábbi ábláza muaja be: Adak ef-ban Megnevezés Terv Tény Terv Tény Működési evékenység eredménye Kiegészíő vállalkzási evékenység eredménye Mérleg szerini eredmény A működési célú bevéelek alakulása A működési aralék árgyévi válzásá meghaárzó bevéelek jgcímek szerini alakulásá a kövekező áblázak muaják be: 25

26 Adak ef-ban K A) Megnevezés A 1 Tagk álal fizee agdíj A 2 Munkálaói agdíj-hzzájárulás A 3 Meg nem fizee agdíjak miai aralékképzés (-) A 4 Uólag befly agdíjak A 5 Tagdíjbevéelek összesen A Tagk egyéb befizeései A 9 Meg nem fizee agdíjak aralékának felhasználása hielezési veszeség mia A 9 Különféle egyéb bevéelek A 1 Működési célú bevéelek összesen A 21 Befekeési evékenység bevéelei A 34 Kiegészíő váll. ev. bevéelei - - Működési aralék bevéelei összesen A pénzár 213. évi működési bevéelei összességében ef-al haladják meg az előző évi bevéeleke, amely álagsan 3 %-s növekedés jelen. A válzás egyik legjelenékenyebb összeevője a agdíjcélú bevéelek mérséklődése, melynek közvelen ka a HM munkálaói ámgaás fix összegűvé (4.2 F/fő/hó) alakíása 213. április 1-jéől kezdődően. zzel párhuzamsan másfélszeresére növekedek előző évhez visznyíva a befekeéseken realizál bevéelek, míg kiegészíő vállalkzási evékenysége a pénzár nem flya, így ilyen címen bevéel sem realizálód. A befekeések hzama kizárólag bankkama aralmaz, a magasabb hzambevéel - a csökkenő pénzinézei kamaszin ellenére - az álags befekee őke jelenős növekedésével magyarázhaó. Működési kölségek és ráfrdíásk A működési aralék árgyévi válzásá meghaárzó kiadásk jgcímek szerini alakulásá a kövekező áblázak muaják be: Adak ef-ban K A) Kölségnemek A 111 Anyagjellegű ráfrdíásk A 112 Személyi jellegű ráfrdíásk A 113 Érékcsökkenési leírás Működési kölségek

27 K A) Kölségnemek A 1141 Felügyeleel kapcslas ráfrdíásk A 1143 gyéb ráfrdíásk A 114 Működéssel kapcslas egyéb ráfrd Működéssel kapcs. kölségek és ráfrd A 29 Befekeési ev. ráfrdíásai Működési aralék ráfrdíásai A beszámlás évében a működési aralék kiadásai az előző évi kiadáskhz visznyíva ef-al magasabb vlumenben merülek fel, a meg nem fizee agdíjak aralékának 5 millió frin összegű (elszámlásechnikai jellegű) haásá kiszűrve ugyanakkr a ényleges kiadási szin közel 1 millió frinal (1 %-kal) alacsnyabb vl az előző évinél. Nemcsak az előző évhez, hanem a pénzügyi ervhez is visznyíva is megakaríás muahaó ki, a ef összegben erveze kiadási előirányzahz képes a pénzár a 213. évben minegy %-s megakaríással gazdálkd. A mindinkább állandósuló kiadási szerkezee elsősrban az egypénzáras működési mdellre való visszaérés és a munkavégzés szakmai színvnalának megarására irányuló kölségakaréks szempnk alakíák. A pénzár felhalmz működési araléka a 213. évi eredményes gazdálkdás kövekezében vább gyarapd, így záró állmánya az év végére meghalada a 5 milliós haár. A működési evékenység árgyévi feléeleinek alakulásával kapcslaban összességében pziív megállapíásk eheők. A kiadásk racinalizálása flyán a működési eredményesség nem csökken ly mérékben, min amilyenre a agdíjbevéelek idei visszaesése révén számíani lehee, ugyanakkr az is láni kell, hgy a pziív eredmény dönő része elsősrban nem a szkáss működési evékenységből, hanem a működési célú szabad pénzeszközök befekeéséből, azaz a flyószámlán, illeve leköö beében ar pénzösszegek kamaaiból realizálód. ) CÉLTARTALÉKOK A fedezei célaralék alakulása A pénzár egyéni- és szlgálaási számlákn kimua, halmz fedezei célaralékának erv- és ényadaai az alábbi ábláza fglalja össze: Adak ef-ban Megnevezés Terv Tény Terv Tény gyéni számlákn kimua Szlgálaási számlákn kimua Fedezei célaralék összesen:

28 A 213. évi mérleg frdulónapján kimua fedezei aralék záró állmánya a erveze szine minegy,5 milliárd frinal haladja meg. nnek ka a ervezésben rejlő nagyfkú biznyalanság, melye erősíe a kereszféléves ervezési meódusra való áállás - különösen a várhaó nyióállmány, a árgyévi agdíj- és befekeési bevéelek, valamin a fedezei aralék erhelő agi elszámlásk nagyságrendjének kiszámíhaalansága vnakzásában. A fedezei célaralék nyió és záró állmányának különbözee, azaz a aralék árgyévi növekedése ef- e ki. Az éves fedezei célaralék képzés ef erveze összegével szemben a 213. évi ényleges fedezei célaralék képzés összege ef vl, mely az előző évinek közel kéharmada. Az éves képzés összegéből ef az egyéni számlákn jóváír szlgálaási célú bevéelekből képze célaralék, ef az egyéni és szlgálaási számlákn jóváír realizál hzamból képze célaralék és ef az egyéni és szlgálaási számlákn jóváír érékelési különbözeből képze célaralék összege. A erv-ény adak elérésének vábbi összeevője, hgy a fedezei aralék erhére örén elszámlásk nagyságrendje a erveze szinől jóval elmaradóan alakul. Az igénybeve egyösszegű- és járadékszlgálaásk, várakzási idő uáni kifizeések, valamin az álépésekhez kapcslódóan elvi fedeze együes erveze éves összege 5,9 milliárd F vl, ezzel szemben a ényleges kifizeés 3,4 milliárd frin e ki. A pénzári szlgálaásk fedezeének árgyévi bevéelei: Adak ef-ban Sr Megnevezés B 1 Tagk álal fizee agdíj B 2 Munkálaói agdíj hzzájárulás B 3 Meg nem fizee agdíjak miai aralékképzés (-) B 4 Uólag befly agdíjak B 5 Tagdíjbevéelek összesen B Tagk egyéb befizeései B 1 B 8 Tag nyilakzaa alapján az adóhaóság álal áual összeg Szlgálaásk fedezeére jua esei admány B 9 Szlgálaási célú egyéb bevéelek B 1 gyéni számlán jóváír szlgálaási célú bevéelek összesen B 12 Kap kamak, kamajell. bevéelek B 13 Tulajdni részesedés jelenő és hielviszny megesesíő érékpapírk nyereségjellegű különbözee

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

ú í ó ó íí í Á í ó ó Ó í í í ó ó ó í í Ó n*rím-hu Í{Í.óÍeÍ{i 8{f,** l$*{l * **{}d*r * I.2. Beszmolsi kiielezesg'szmvíeli poliika A Trsasg miíkcidsról, vagyoni, pnzigyisj vedelmi he yzeróla 2000. vi C.

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben