1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm."

Átírás

1 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban: Tny.), a vékony beűs a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendele (a ovábbiakban: R.) szövege.] Az Országgyűlés az Alkományban foglal elveknek megfelelően az időskorúak és a arósan vagy véglegesen munkaképelenné válók, valamin hozzáarozóik megélheésének bizosíása érdekében a ársadalombizosíási nyugelláásról az alábbi örvény alkoja: E örvény célja, hogy a bizosíoak és hozzáarozóik részére nyújandó ársadalombizosíási nyugelláásoka - figyelemmel a magánnyugdíjrendszerre is - egységes elvek alapján szabályozza. A ársadalombizosíási nyugelláásról szóló évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban: Tny.) ában kapo felhaalmazás alapján a Kormány a kövekezőke rendeli el: I. Fejeze ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek Tny. 1. (1) A köelező ársadalombizosíási nyugdíjrendszer működeése és fejleszése az állam feladaa. A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer öregség, megrokkanás, megrokkanással járó balese eseén a bizosío részére, elhalálozása eseén a hozzáarozója részére egységes elvek alapján nyugelláás bizosí. (2) Államközi egyezmény haálya alá arozó személyre e örvény rendelkezései az egyezmény szabályai szerin kell alkalmazni. (3) A fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamin a polgári nemzebizonsági szolgálaok hivaásos állományú agjainak nyugelláásával kapcsolaos elérő szabályokról külön örvény rendelkezik. (4) A nyugdíjbizosíás szervezeéről külön örvény rendelkezik. Tny. 2. (1) A ársadalombizosíási nyugdíj fedezeére, a ársadalombizosíás elláásaira és a magánnyugdíjra jogosulakról, valamin e szolgálaások fedezeéről szóló örvény (a ovábbiakban: Tbj.) rendelkezései szerin járuléko kell fizeni. (2) Az állam a ársadalombizosíási nyugelláások kifizeésé akkor is bizosíja, ha a Nyugdíjbizosíási Alap kiadásai meghaladják a bevéeleke. Ha a Nyugdíjbizosíási Alap erveze kiadásai meghaladják a bevéeleke, a közponi kölségveés a különbség összegé előirányzakén bizosíja. (3) A ársadalombizosíási nyugelláás a nyugdíjjárulék alapjá képező kerese, jövedelem összegéhez és az elismer szolgálai időhöz igazodik.

2 (4) Az, aki szolgálai idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer kereében is fizee agdíja, és ennek alapján szolgálaásra jogosulságo szerze, a kizárólag ársadalombizosíási nyugelláásra (a ovábbiakban: nyugelláás) jogosulakhoz képes elérő mérékű ársadalombizosíási nyugdíjra jogosul. (5) Ha a bizosío él a Tbj.-ben bizosío azon jogával, hogy a ársadalombizosíási nyugdíjrendszerben, valamin a magánnyugdíjrendszerben is rész vesz, és ennek megfelelően a magánnyugdíjrendszerben agdíja fizee, illeőleg az a foglalkozaó a kereseéből, a jövedelméből levona, majd ennek összegé a ársadalombizosíási nyugdíjrendszer számára a bizosío dönése alapján áualák, akkor nyugelláásá, balesei rokkansági nyugdíjá úgy kell megállapíani, minha bizosíási idejének eljes arama ala kizárólag nyugdíjjárulék fizeésére le volna köeleze. Tny. 3. (1) Az december 31-én haályos jogszabályok alapján megszerze jogosulságo megszüneni, illeőleg korláozni nem lehe. (2) A nyugelláással összefüggő jogo vagy köelezesége érinő inézkedéssel szemben jogorvoslanak van helye. (3) A nyugdíjbizosíási feladaoka elláó igazgaási szerv a jogszabályban meghaározo haáskörébe arozó elláások iráni igények érvényesíéséhez segísége nyúj, az igénylő ájékozaja jogairól és köelezeségeiről. Alapfogalmak Tny. 4. (1) E örvény alkalmazásában a) sajá jogú nyugelláás és a hozzáarozói nyugelláás: olyan kereseől, jövedelemől függő rendszeres pénzelláás, amely meghaározo szolgálai idő megszerzése eseén a bizosíonak (vol bizosíonak), illeve hozzáarozójának jár; b) öregségi nyugdíj: meghaározo élekor elérése és meghaározo szolgálai idő megszerzése eseén járó nyugelláás; c) rokkansági nyugdíj: megrokkanás melle meghaározo szolgálai idő megszerzése eseén járó nyugelláás; d) balesei rokkansági nyugdíj: üzemi balese (foglalkozási beegség) kövekezében örénő megrokkanás eseén szolgálai időől függelenül járó nyugelláás; e) özvegyi nyugdíj: az elhuny nyugdíjas, illeve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosulságo szerze elhuny személy házasársának, meghaározo feléelek melle éleársának, valamin elvál házasársának járó nyugelláás; f) árvaelláás: az elhuny nyugdíjas, illeve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosulságo szerze elhuny személy gyermekének, örökbe fogado gyermekének, meghaározo feléelek eseén nevel gyermekének, esvérének, unokájának járó elláás; g) szülői nyugdíj: az elhuny bizosío (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meghaározo feléelek fennállása eseén nevelőszülőjének járó elláás; h) szolgálai idő: az az időszak, amely ala a bizosío nyugdíjjárulék fizeésére köeleze vol, illeve megállapodás alapján nyugdíjjáruléko fizee. A nyugdíjjárulékfizeési köelezeség nélkül szolgálai időnek minősülő időszakoka e örvény külön haározza meg; i) nyugdíj alapjául szolgáló havi álagkerese: a bizosío nyugdíjjárulék-fizeési köelezeségének külön örvényben meghaározo alapjá képező keresenek, jövedelemnek az e örvény rendelkezései szerin számío álaga.

3 (2) A bizosíoak és foglalkozaók körével, ovábbá a járulékfizeéssel összefüggő fogalommeghaározásokra a Tbj. rendelkezései az irányadók. A örvény haálya Tny. 5. E örvény haálya kierjed: a) a Tbj. szabályai alapján bizosíonak minősülő személyekre és a foglalkozaókra; b) az e örvényben meghaározo sajá jogú nyugelláásban, hozzáarozói nyugelláásban részesülő személyekre; c) a nyugdíjbizosíási igazgaási szervekre [64. (6) bekezdés], ideérve a MÁV R. Nyugdíjigazgaóságo és a Győr-Sopron-Ebenfuri Vasú R.- (ez uóbbi a ovábbiakban: GYSEV R.). A nyugdíjszolgálaások Tny. 6. (1) A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer kereében járó sajá jogú nyugelláások a) az öregségi nyugdíj, b) a rokkansági nyugdíj, c) a balesei rokkansági nyugdíj. (2) A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer kereében járó hozzáarozói nyugelláások a) az özvegyi nyugdíj, b) az árvaelláás, c) a szülői nyugdíj, d) a balesei hozzáarozói nyugelláások. (3) Az, aki egyidejűleg a) öbb sajá jogú nyugelláásra, vagy b) öbb hozzáarozói nyugelláásra is jogosul - ha örvény máskén nem rendelkezik - mind a sajá jogú, mind a hozzáarozói nyugelláások közül a számára kedvezőbbe válaszhaja azzal, hogy a jogosulra kedvezőlenebb nyugelláás folyósíása szüneeleésre kerül. A bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, az egyes művészei evékenysége folyaók öregségi nyugdíja, a szolgálai nyugdíj és az előnyugdíj az öregségi nyugdíjjal esik egy ekine alá. Ugyanazon üzemi balese, foglalkozási megbeegedés alapján balesei rokkansági nyugdíj és balesei járadék egyidejűleg nem jár. II. Fejeze AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ 1. Cím A nyugdíjjogosulság

4 Az december 31-é köveő és január 1-jé megelőző időpon közö megállapíásra kerülő öregségi nyugdíj Tny. 7. (1) Öregségi eljes nyugdíjra az december 31-é köveő és január 1- jé megelőző időponól az jogosul, aki a havankeedik éleévé (a ovábbiakban: öregségi nyugdíjkorhaár) beöli, és legalább húsz év szolgálai idő szerez. (2) Öregségi eljes nyugdíjra jogosul az a nő és az a férfi is, aki január 1-je elő az övenöödik, illeve a havanadik éleévé beölöe, és eddig az időponig íz év szolgálai idő szerze. (3) Öregségi résznyugdíjra jogosul az a nő, illeve az a férfi, aki húsz évnél kevesebb szolgálai idő szerze, azonban a) az övenöödik, illeve a havanadik éleévé december 31-é köveően és július 1-jé megelőzően ölöe be, és eddig az időponig legalább ízévi szolgálai idő szerze, valamin az, aki b) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhaár június 30-á köveően és január 1-jé megelőzően eléri (elére) és eddig az időponig legalább izenö év szolgálai idő szerez (szerze). (4) Az (1) bekezdésben foglalakól elérően a nő öregségi nyugdíjkorhaára, amennyiben a) január 1-je elő szülee, az 55., b) 1940-ben szülee, az 56., c) 1941-ben szülee, az 57., d) 1942-ben szülee, az 57., e) 1943-ban szülee, az 58., f) 1944-ben szülee, az 59., g) 1945-ben szülee, a 60., h) 1946-ban szülee, a 61. beölö éleév. (5) A (1) bekezdésben foglalakól elérően a férfi öregségi nyugdíj korhaára, amennyiben a) január 1-je elő szülee, a 60., b) 1938-ban szülee, a 61. beölö éleév. A korkedvezmény Tny. 8. Aki január 1-je elő a szerveze fokozo igénybevéelével járó, ovábbá az egészségre különösen áralmas munká végze, a december 31-én haályos rendelkezések szerin korkedvezményben részesül. Korkedvezményre jogosulság január 1-je elő R. 1. (1) Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhaárhoz képes (Tny. 7. ) kéévi korkedvezményben részesül a) az a férfi, aki legalább íz és az a nő, aki legalább nyolc éven á korkedvezményre jogosíó munkakörben, ovábbá b) az, aki legalább ha éven á egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légérben dolgozo. (2) A korkedvezmény ovábbi egy-egy év

5 a) a korkedvezményre jogosíó munkakörben végze minden újabb ö-, nőnél négyévi, illeőleg b) az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légérben végze minden újabb háromévi munka uán. (3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései a január 1-je elő megszerze korkedvezményes időre kell alkalmazni. (4) Az, aki január 1-je elő az akkor haályos rendelkezések szerin korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosulságo szerze, erre az elláásra - függelenül az igényérvényesíés időponjáól - nő az 55., férfi a 60. éleévének beölésé alapul véve jogosul. R. 2. (1) A korkedvezményre jogosíó munkakörök (munkahelyek) jegyzéké az 1. számú mellékle aralmazza. (2) Az 1. számú mellékleben felsorol munkakörben elölö idő korkedvezményre jogosulság szemponjából akkor is számíásba kell venni, ha ez az idő szolgálai időkén figyelembe venni nem lehe. A külföldön elölö időnek csak az a aramá lehe számíásba venni, amelynek során az igénylő bányában föld ala dolgozo a jegyzékben felsorol munkakörben. (3) A korkedvezményre jogosíó különböző munkakörökben elölö időke egybe kell számíani. Az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légérben végze munka alapján figyelembe veheő idő minden harminc napjá öven nappal kell a korkedvezményre jogosíó egyéb munkakörben elölö időhöz hozzászámíani. (4) A áppénzes állományban (beegszabadságon) elölö idő abban az eseben lehe korkedvezményre jogosíó időkén figyelembe venni, ha az igénylő keresőképelenségének bekövekezésekor korkedvezményre jogosíó munkakörben (munkahelyen) dolgozo. (5) A korkedvezményre jogosíó munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorol munkaköri meghaározásoka kierjeszően érelmezni nem lehe. Az abban használ meghaározásól elérő megjelölésű munkakör csak akkor lehe korkedvezményre jogosíó munkakörnek ekineni, ha a) az elérő megjelölés a jegyzékben felsorol munkakörnek szűkíe meghaározása, vagy b) az elérés csak az elnevezésben muakozik, maga a munkakör - a munkaköri leírásból megállapíhaóan - a jegyzékben felsorol munkakörrel azonos. R. 3. (1) Korkedvezményre jogosíó munkakörök (munkahelyek) jegyzékében szereplő és a menerendszerű ömegközlekedésben (személyszállíásban) járművezeői munkakörben elölö idő akkor kell korkedvezményre jogosíó időkén figyelembe venni, ha a járművezeő bármely munkálaónál vagy vállalkozókén március 1-je elő forgalomba állío járműípus vezee, illeőleg ezen okao. (2) Azoka, akik március 1-je elő egyéb uazó és forgalmi munkakörben engelyen elölö idővel korkedvezményre jogo szerezek, az ovábbra is megillei, de az emlíe időpon uán ezen munkakörökben ovábbi korkedvezmény nem szerezhenek. (3) Az február 29-é köveően forgalomba állío járműípus eseében az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendele alapján a Közlekedési Főfelügyele, illeőleg az álala kijelöl szerv - a Fodor József Országos Közegészségügyi Közponal egyezee - szakvélemény ad arra vonakozóan, hogy az ado járműípus vezeése korkedvezményre jogosíó járművezeői munkakörben végze munkának minősül-e. (4) A Közlekedési Főfelügyele a korkedvezményre jogosulságra vonakozó szakvéleményé köeles a jármű forgalomba állíásával megegyező időponban az Országos Nyugdíjbizosíási Főigazgaóságnak megküldeni. R. 4. (1) A korkedvezményre jogosulság szemponjából figyelembe kell venni a Tny. 1. (3) bekezdésben emlíe szerveknél - korábban a fegyveres erőknél és fegyveres esüleeknél (a ovábbiakban: fegyveres szerv) -

6 a) hivaásos szolgálaban énylegesen elölö szolgálai idő, b) nem hivaásos szolgálaban vagy más állam hadseregében elölö és az a) pon szerini hivaásos szolgálaba beszámío idő. (2) A korkedvezményre jogosulság szemponjából figyelembe kell venni a fegyveres szerveknél ovábbszolgáló állományban december 17-e uán elölö idő is. (3) Továbbszolgáló állományban december 18-a elő elölö idő, valamin a kaonai szolgálaban elölö idő abban az eseben lehe a korkedvezményre jogosulság szemponjából számíásba venni, ha az igénylő e szolgálaá megelőző és köveő harminc napon belül az 1. számú mellékleben felsorol munkakörben dolgozo. R. 5. (1) A korkedvezményre jogosíó munkakörök (munkahelyek) jegyzékében a polgári repülésnél felsorol munkakörben az a napári éve lehe korkedvezményre jogosíó időkén figyelembe venni, amelyben az igénylő repülési óraszáma legalább 200 óra. A repülési óraszám megállapíásánál a légügyi haóság külön megbízása alapján végze repülési órák számá is figyelembe kell venni. Nem vonakoznak ezek a rendelkezések a légiforgalmi irányíó munkakörben ölö időre. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál a énylegesen repüléssel ölö órák számá a) a berepüléseke, haósági műszaki ellenőrző repüléseke, repülésechnikai vizsgázaásoka végző dolgozónál, a helikoper személyzeénél, valamin a viorlázórepülőnél négyszeresen, b) az a) ponban nem emlíe különleges (mezőgazdasági, erdővédelmi, egészségügyi, vízügyi sb.) repülési feladaoka elláó dolgozónál, valamin a légiaxi személyzeénél készeresen kell figyelembe venni. (3) Ejőernyősnél - az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseiől elérően - korkedvezményre jogosíó időnek az a napári éve kell ekineni, amelyben légi járműből legalább öven ugrás hajo végre, vagy ejőernyős ugrással, illeve ejőernyősök ugrásának az előkészíésével kapcsolaos repülési óraszáma legalább huszonö. (4) A áppénzes állományban (beegszabadságon) ölö idő minden napári napjára annyi repülési órá (ejőernyős ugrás) kell számíani, min amennyi a napári év öbbi napjára álagosan esik. (5) A repülési (ejőernyős) szakképzés idejé - ényleges aramára ekine nélkül - öévi korkedvezményre jogosíó időkén kell figyelembe venni. R. 6. A fegyveres szerveknél, valamin a polgári nemzebizonsági szolgálaoknál a korkedvezményre jogosíó munkakörök jegyzékében felsorol polgári repülési munkakörnek megfelelő beoszásban hivaásos állományban elölö idő korkedvezményre jogosíó időkén a hivaásos állományúak szolgálai idejének számíására vonakozó szabályok szerin kell figyelembe venni. R. 7. (1) Az Országos Nyugdíjbizosíási Főigazgaóság vezeője - a Szociális és Családügyi Miniszériummal egyeérésben - engedélyezhei a korkedvezményre jogosíó munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorol munkakörben elölö idő korkedvezményre jogosíó időkén örénő figyelembevéelé akkor is, ha a jegyzék szerin a korkedvezmény haálya az üzemre nem erjed ki. (2) Ha a munkakör azonosíása ekineében via merül fel, az azonosíás kérdésében az illeékes miniszérium és az ado munkakör szerin illeékes szakmai (ágazai) érdekképvisele(ek), szakszerveze(ek) közponi szerve(i) véleményének a meghallgaásával az Országos Nyugdíjbizosíási Főigazgaóság vezeője dön. Az előrehozo öregségi nyugdíj

7 Tny. 9. (1) Az öregségi nyugdíjra jogosíó korhaárnál legkorábban ö évvel alacsonyabb élekorban, de legfeljebb az övenöödik éleév beöléséől, előrehozo öregségi nyugdíj jár annak a nőnek, aki a) december 31-e uán szülee és legalább 38 év, b) 1945-ben szülee és legalább 37 év, c) 1944-ben szülee és legalább 36 év, d) 1943-ban szülee és legalább 35 év, e) január 1-je elő szülee és legalább 34 év szolgálai idő szerze. (2) Az öregségi nyugdíjra jogosíó korhaárnál alacsonyabb élekorban, de legfeljebb a havanadik éleév beöléséől, előrehozo öregségi nyugdíj jár annak a férfinek, aki a) január 1-je elő szülee és legalább 37 év, b) december 31-e uán szülee és legalább 38 év szolgálai idő szerze. (3) Az (1) bekezdésben és a 11. -ban meghaározo jogosulsághoz előír szolgálai idő számíásánál, ha abból legfeljebb három év hiányzik, a hiányzó szolgálai idő az január 1-je elő szülee nőnél el kell ismerni, amennyiben gyermeke szül, vagy sajá házarásában legalább íz éven á nevel. Ily módon gyermekenkén egy év, de legfeljebb három év póolhaó. E rendelkezés kell alkalmazni a (2) bekezdésben emlíe január 1-je elő szülee férfire is. (4) Amennyiben a gyermek arósan beegnek, illeve fogyaékosnak minősül (minősül), a (3) bekezdés szerini kedvezmény gyermekenkén 1,5 év. (5) Az előrehozo öregségi nyugdíjra jogosulság szemponjából szolgálai időkén kell figyelembe venni a rokkansági, illeve a balesei rokkansági nyugdíj folyósíásának időaramá is. Kedvezmények az előrehozo öregségi nyugdíjnál R. 8. (1) Az a nő illei meg a kedvezmény [Tny. 9. (3) bekezdés], aki gyermeke szül, ovábbá az a nyugdíjigénylő, aki kiskorú legalább 10 éven á - folyamaosan vagy megszakíásokkal - sajá házarásában nevel. Házarásban nevel gyermekkén kell figyelembe venni az a gyermeke is, aki - anulmányai folyaása, gyógykezelése sb. mia - arózkodik ámeneileg házaráson kívül. (2) A kedvezmény külön-külön megillei a gyermeke szülő nő és a gyermeke felnevelő személy. A kedvezmény azonban ugyanazon gyermek uán ugyanazon személy csak egy jogcímen vehei igénybe. (3) A nevel és örökbefogado gyermek uán is jár a kedvezmény, ide nem érve a hivaásos nevelőszülő gondozásában lévő gyermeke. (4) A gyermek szüleésének ényé anyakönyvi kivonaal, a arós beegségé, illeőleg fogyaékosságá pedig a családi pólék igénylésére vonakozó rendelkezésekben meghaározo módon, orvosi igazolással, a 10 éven á örénő nevelés ényé pedig a nyugdíjigénylő nyilakozaával kell bizonyíani. (5) A arósan beeg, illeőleg fogyaékos gyermek uáni kedvezmény számíásánál a gyermekenkéni 1,5 éve 1 év 183 napkén kell számíásba venni. (6) A arósan beeg, illeve fogyaékosnak minősülő gyermek uáni kedvezmény [Tny. 9. (4) bekezdés] a Tny. 9. (3) bekezdésében foglal 3 éven felül kell alkalmazni.

8 A csökkene összegű előrehozo öregségi nyugdíj Tny. 10. (1) Csökkene összegű előrehozo öregségi nyugdíj jár - ideérve az öregségi nyugdíj legkisebb összege szerini elláás is - annak, akinek a 9. (1)-(2) bekezdésében a szüleési éve szerin meghaározo szolgálai idejéből legfeljebb ö év hiányzik. (2) Az öregségi nyugdíj összegé annak, aki a) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkezik, annyiszor 0,1 százalékkal, b) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkezik, annyiszor 0,2 százalékkal, c) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkezik, annyiszor 0,3 százalékkal, d) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkezik, annyiszor 0,4 százalékkal, e) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkezik, annyiszor 0,5 százalékkal, kell csökkeneni, ahányszor 30 napári nap hiányzik az öregségi nyugdíjra jogosíó korhaár beöléséhez. (3) Az öregségi nyugdíjkorhaár beölése a csökkenés nem érini. Tny. 11. (1) A korkedvezmény szerze személynek a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhaárhoz képes az előrehozo öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb élekorban jár, ahány évvel korábban ő a korkedvezményre jogosulság nélkül az előrehozo öregségi nyugdíj megillené. (2) Az előrehozo öregségi nyugdíjra jogosulság és a nyugdíjcsökkenés mérékének meghaározásánál a megszerze szolgálai idő a korkedvezmény időaramával növelve kell figyelembe venni. (3) A korkedvezményre jogo szerze személy részére az előrehozo és a csökkene összegű előrehozo öregségi nyugdíj a 9. (1)-(2) bekezdésében meghaározo élekor megelőző időponól is jár. R. 9. (1) A Tny a szerini csökkenés a Tny a alapján megállapío öregségi nyugdíj összegére kell végrehajani. (2) Az előrehozo öregségi nyugdíj eseén a Tny. 10. és a Tny. 18. (4) bekezdés szerin alkalmazo nyugdíjcsökkenésnél a 30 napo el nem érő, hiányzó szolgálai idő (öredékidő) számíáson kívül kell hagyni. A nyugdíj összege Az december 31-é köveő és január 1-jé megelőző időpon közö megállapíásra kerülő öregségi nyugdíj Tny. 12. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismer szolgálai időől és a figyelembe veheő havi álagkerese összegéől függ. Ezek alapján az öregségi nyugdíj összege szolgálai idő havi álagkerese év százaléka 10 33, , , , , ,0

9 16 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 és minden ovábbi évre 1,5-1,5 százalék. (2) Az (1) bekezdés szerin megállapío öregségi eljes nyugdíj nem lehe kevesebb a (3) bekezdésben meghaározo legkisebb összegnél. Ha az öregségi eljes nyugdíj alapjá képező havi álagkerese a (3) bekezdés szerini összege nem éri el, az öregségi eljes nyugdíj összege azonos a nyugdíj alapjá képező havi álagkerese összegével. (3) Az december 31-é köveő és a január 1-je elői időponól megállapíásra kerülő öregségi eljes nyugdíj legkisebb összege évenkén egyszer a nyugdíjemelés januári mérékének megfelelően emelkedik. Első bázisévkén 1998-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összegé úgy kell megállapíani, hogy az december 31-én haályban lévő összege növelni kell az öregségi nyugdíjak emelésének januári mérékével. (4) A 21. rendelkezései a január 1-je elői időponól megállapío (megállapíásra kerülő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell. (5) A január 1-je elő a évi szolgálai idő alapján megállapío öregségi résznyugdíja akkor is a nyugdíj alapjá képező havi álagkeresenek a szolgálai időől függő százalékában kell megállapíani, ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegé. (6) Az öregségi nyugdíj összegé - ha a bizosío kizárólag a ársadalombizosíási nyugdíjrendszer kereében fizee nyugdíjjáruléko, vagy a magánnyugdíjpénzárban az egyéni számláján lévő összege a Nyugdíjbizosíási Alaphoz áualák - az (1) bekezdés szerin kell meghaározni.

10 (7) Ha a bizosíonak a magánnyugdíjpénzárban az egyéni számláján lévő összege sajá dönése alapján nem ualák á a Nyugdíjbizosíási Alap részére, az öregségi nyugdíj összege a (6) bekezdés szerin kiszámío összeg hevenö százaléka. Az öregségi nyugdíj méréke és legkisebb összege R. 10. Ha a nyugdíjigénylő nem kizárólag a ársadalombizosíási nyugdíjrendszer kereében fizee nyugdíjjáruléko és nyugdíjazásakor vagy már az megelőzően is sajá dönése alapján kére az egyéni számláján lévő összegnek a Nyugdíjbizosíási Alaphoz örénő áualásá, és a nyugdíj igénylésekor ez a ény bizonyíja, öregségi nyugdíjának összegé úgy kell megállapíani, minha bizosíási idejének eljes arama ala kizárólag nyugdíjjáruléko fizee volna [ ok, illeőleg a Tny. 12. (1) bekezdés, a Tny. 20. (1) bekezdés]. R. 11. A december 31-é köveő, de január 1-jé megelőző időponól megállapíásra kerülő öregségi eljes nyugdíj [Tny. 12. (3) bekezdése] legkisebb összege havi forin. R. 11/A. (1) Ha az öregségi nyugdíjas balesei rokkansági nyugdíjra is jogosul a) balesei rokkansági nyugdíjának megállapíása napjáól az öregségi nyugdíjá szüneeleni kell, vagy b) az öregségi nyugdíj melle a balesei eredeű munkaképesség-csökkenés mérékének megfelelő balesei járadéko kell megállapíani. (2) A Tny. 6. (3) bekezdésének alkalmazásánál a szüneelee nyugelláás újbóli folyósíása eseén a nyugelláás a szüneeleés időarama alai emelésekkel növel összegben kell folyósíani. Tny. 13. (1) A január 1-je elői időponól megállapío (megállapíásra kerülő) öregségi nyugdíj összegé a 22. alapján meghaározo havi álagkereseből kell kiszámíani azzal, hogy az december 31-é köveően és január 1-jé megelőzően elér kereseeke, jövedelmeke - ideérve a minimálbér összegé is - napári évenkén a személyi jövedelemadónak erre az összegre képze összegével csökkeneni kell. (2) A havi álagkerese megállapíása elő a nyugdíjazás megelőző harmadik év elői napári években elér keresee, jövedelme a nyugdíjazás megelőző második napári év keresei szinjéhez igazíásánál az országos neó álagkerese egyes években örénő növekedésé kell alapul venni. Tny. 14. Az öregségi nyugdíjra jogosulság azon a napon nyílik meg, amelyen a 7. -ban, illeőleg a 18. (1)-(3) bekezdésében meghaározo feléelek mindegyike eljesül. Tny. 15. (1) A rokkansági nyugdíjas és a (2) bekezdésben foglalak eseén a balesei rokkansági nyugdíjas öregségi nyugdíjra nem jogosul. (2) Az öregségi nyugdíjra jogosulságo a balesei rokkansági nyugdíj abban az eseben zárja ki, ha ennek összegé szolgálai időkén figyelembe veheő jogviszonyban elér kerese alapján állapíoák meg. Tny. 16. Ha az december 31-é köveő és január 1-je elői időponól megállapíásra kerülő öregségi nyugdíj alapjá képező havi álagkerese forinnál öbb a forin közöi álagkereserész kilencven százaléká, a forin közöi álagkereserész nyolcvan százaléká, a forin közöi álagkereserész heven százaléká, a forin közöi álagkereserész havan százaléká, az forin közöi álagkereserész öven százaléká,

11 a forin közöi álagkereserész negyven százaléká, a forin közöi álagkereserész harminc százaléká, a forin közöi álagkereserész húsz százaléká, a forin felei álagkereserész íz százaléká kell az öregségi nyugdíj megállapíásánál figyelembe venni. R. 11/B. Ha az december 31-é köveő és január 1-jé megelőző időponól megállapíásra kerülő sajá jogú nyugdíj alapjá képező havi álagkerese forinnál öbb a forin közöi álagkerese kilencven százaléká, az forin közöi álagkerese nyolcvan százaléká, az forin közöi álagkerese heven százaléká, a forin közöi álagkerese havan százaléká, a forin közöi álagkerese öven százaléká, a forin közöi álagkerese negyven százaléká, a forin közöi álagkerese harminc százaléká, a forin közöi álagkerese húsz százaléká, a forin felei álagkerese íz százaléká kell a sajá jogú nyugdíj megállapíásánál figyelembe venni. R. 11/C. Ha az december 31-é köveő és január 1-jé megelőző időponól megállapíásra kerülő sajá jogú nyugelláás alapjá képező havi álagkerese forinnál öbb az forin közöi álagkerese kilencven százaléká, a forin közöi álagkerese nyolcvan százaléká, a forin közöi álagkerese heven százaléká, a forin közöi álagkerese havan százaléká, a forin közöi álagkerese öven százaléká, a forin közöi álagkerese negyven százaléká, a forin közöi álagkerese harminc százaléká, a forin közöi álagkerese húsz százaléká, a forin felei álagkerese íz százaléká kell a sajá jogú nyugelláás megállapíásánál figyelembe venni. R. 11/D. Ha a december 31-é köveő és január 1-jé megelőző időponól megállapíásra kerülő sajá jogú nyugelláás alapjá képező havi álagkerese forinnál öbb a forin közöi álagkerese kilencven százaléká, a forin közöi álagkerese nyolcvan százaléká, a forin közöi álagkerese heven százaléká, a forin közöi álagkerese havan százaléká, a forin közöi álagkerese öven százaléká, a forin közöi álagkerese negyven százaléká, a forin közöi álagkerese harminc százaléká, a forin közöi álagkerese húsz százaléká, a forin felei álagkerese íz százaléká kell a sajá jogú nyugelláás megállapíásánál figyelembe venni. Tny január 1-jéől kezdődően a 16. szerini összeghaárok, a árgyéve megelőző napári év I-III. napári negyedévi és az az megelőző napári év IV. negyedévi országos neó álagkerese-növekedés, ovábbá az ehhez hozzászámío évenkéni nyolcszázalékos növelés együes mérékének megfelelő - ezres számra kerekíe - összeggel

12 emelkednek. A járulékfizeési felső haár meghaladó álagkereserészre a járulékfizeési felső haárnak megfelelő összegre vonakozó százalékos méréke kell alkalmazni. 2. Cím A nyugdíjjogosulság A december 31-é köveő időponól megállapíásra kerülő öregségi nyugdíj eseében Tny. 18. (1) Társadalombizosíási öregségi nyugdíjra a havankeedik éleéve beöléséől az jogosul, aki legalább húsz év szolgálai idővel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghaározo korhaárnál legfeljebb 3 évvel alacsonyabb élekorban előrehozo öregségi nyugdíjra jogosul az a bizosío, aki legalább 40 év szolgálai idő szerze. (3) Csökkene összegű előrehozo öregségi nyugdíjra jogosul az a bizosío, akinek a (2) bekezdésben előír szolgálai időből legfeljebb 3 év hiányzik és az 59. éleévé beölöe. (4) A csökkenés méréke a ársadalombizosíási nyugdíj megállapíásának időponjáól a havankeedik éleév beöléséig erjedő időszak minden 30 napjára a) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkező eseében havi 0,1 százalék, b) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkező eseében havi 0,2 százalék, c) nappal rövidebb szolgálai idővel rendelkező eseében havi 0,3 százalék. (5) Az öregségi nyugdíjra jogosulság megnyílására a 14. rendelkezései kell alkalmazni. (6) Ha a bizosío az előrehozo öregségi nyugdíjra január 1-je elő jogo szerze, arra a ok rendelkezései szerin az igényérvényesíés időponjáól függelenül jogosul. Tny. 19. Aki a szerveze fokozo igénybevéelével járó, ovábbá egészségre különösen áralmas munká végze, korkedvezményre a 8. -ban foglalak megfelelő alkalmazásával jogosul. Az előrehozo öregségi nyugdíjra jogosulság meghaározásánál a 11. -ban foglalaka megfelelően alkalmazni kell. Az öregségi nyugdíj összege A december 31-é köveően megállapíásra kerülő nyugdíjak eseében Tny. 20. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismer szolgálai időől és a figyelembe veheő havi bruó álagkerese összegéől függ. Ezek alapján, ha a bizosío kizárólag a ársadalombizosíási nyugdíjrendszer kereében fizee nyugdíjjáruléko, vagy a magánnyugdíjpénzárban az egyéni számláján lévő összege a Nyugdíjbizosíási Alaphoz áualák, az öregségi nyugdíj összege szolgálai idő év a havi bruó álagkerese százaléka

13 20 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 és minden ovábbi évre 1,65-1,65 százalék. (2) Ha a bizosíonak a magánnyugdíjpénzárban az egyéni számláján lévő összege sajá dönése alapján nem ualák á a Nyugdíjbizosíási Alap részére, az öregségi nyugdíj összege a kövekező: szolgálai idő a havi bruó álagkerese év százaléka 20 24, , , , , , , , , , , , , , , , , ,14

14 38 46, , ,80 és minden ovábbi évre 1,22-1,22 százalék. (3) Aki január 1-je elő öregségi nyugdíjra jogo szerze és kizárólag a ársadalombizosíási nyugdíjrendszer kereében fizee nyugdíjjáruléko, az igényérvényesíés időponjáól függelenül a 12. szerini mérékű öregségi nyugdíjra jogosul. Tny. 21. (1) Az öregségi nyugdíj összege - a (3) bekezdésben foglal kivéellel - az annak alapjá képező havi álagkeresenél öbb nem lehe. (2) Aki legalább 38 év szolgálai idővel rendelkezik és a 62. éleévének beölése uán a nyugdíj megállapíása nélkül legalább 365 napári napra szolgálai idő szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A nyugdíjnövelés méréke minden 30 nap uán az öregségi nyugdíj, balesei rokkansági nyugdíj 0,3 százaléka. (3) A (2) bekezdésben meghaározo nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj, balesei rokkansági nyugdíj a megállapíása alapjául szolgáló havi álagkeresee meghaladhaja. A nyugdíjnövelés R. 12. A nyugdíjnövelés Tny. 12. (4) és Tny. 21. (2) bekezdése szerini összegének meghaározásánál a 30 napo el nem érő öredékidő számíáson kívül kell hagyni. R. 13. (1) A nyugdíj összegének meghaározásánál annál, aki január 1-je elő bármilyen, január 1-je és december 31-e közö kizárólag fizikai (illeve az akkor haályos jogszabályok szerin annak minősíe) munkakörben a nyugdíjjogosulság megszerzése uán a nyugdíj igénybevéele nélkül az öregségi nyugdíjkorhaár beöléséől legalább egy éve ovább dolgozo, az öregségi nyugdíjkorhaár beölésé köveő szolgálai idejének minden 30 napjára pólékkén nyugdíjának 0,3-0,3 százaléka illei meg. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál az öregségi nyugdíjkorhaár nőknél az 55., férfiaknál a 60. éleév beölése. Tny. 22. (1) Az öregségi nyugdíj összegé az január 1-jéől a nyugdíj megállapíásának kezdő napjáig elér - a kifizeés idején érvényes szabályok szerin nyugdíjjárulék alapjául szolgáló -, a személyi jövedelemadó is aralmazó, csökkenés nélküli bruó kerese, jövedelem havi álaga alapján kell meghaározni. Keresekén, jövedelemkén kell figyelembe venni: a) az január 1-je és december 31-e közöi, illeőleg az január 1-je elői kereseek, jövedelmek eseén az december 31. napján érvényes ársadalombizosíási szabályok szerin a főfoglalkozásban elér jövedelme, az ezen időszak ala kifizee év végi részesedés, prémiumo, jualma és a kereseel, jövedelemmel azonos időre járó balesei járadéko, b) január 1-jéől az január 1-je elői rendelkezések szerini, illeőleg január 1-jéől a Tbj.-ben meghaározo bizosíással járó jogviszonyból származó - nyugdíjjárulék-alapo képező - keresee, jövedelme, öbb bizosíással járó jogviszony eseén a nyugdíjjárulék-fizeési köelezeségre meghaározo összeghaárig összeszámío keresee, jövedelme és évben a kereseel, jövedelemmel azonos időre járó balesei járadéko, c) amennyiben a nyugdíjjáruléko a bizosíási jogviszony kereében meghaározo összeg uán kelle fizeni, ez az összege.

15 (2) Az öregségi nyugdíj alapjá képező havi álagkerese meghaározásánál a munkanélküli járadék, a nyugdíj elői munkanélküli segély, a gyermekgondozási segély, a nyugdíjjárulék-köeles szociális elláások (gyermeknevelési ámogaás, ápolási díj) összegé, valamin a felsorol elláások folyósíásának időarama alai bizosíással járó jogviszonyból származó jövedelme (keresee) - a kifizeésük (folyósíásuk) időponjáól függelenül - figyelmen kívül kell hagyni. Ha azonban az igénylőre nézve kedvezőbb, akkor a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési ámogaás, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, a nyugdíj elői munkanélküli segély folyósíásának időarama alai bizosíási jogviszonyból származó jövedelem (kerese) és a felsorol elláások együes összegé keresekén kell figyelembe venni. (3) A havi álagkerese megállapíása elő a nyugdíjazás megelőző harmadik év elői napári években elér keresee, jövedelme a bruó álagkerese egyes években örénő növekedésé alapul véve a nyugdíjazás megelőző második napári év keresei szinjéhez kell igazíani. (4) Amennyiben a bizosío az (1) bekezdésben meghaározo időszaknak legalább a felében rendelkezik a nyugdíjszámíás alapjául szolgáló kereseel, jövedelemmel, a havi álagkeresee a ényleges - a kifizeés időponjában érvényes jogszabályok szerin nyugdíjjárulék-alapo képező - kerese, jövedelem alapján kell meghaározni. (5) Ha a (4) bekezdés szerini időszakban, az álagszámíási időnek legalább a fele részére a nyugdíja igénylőnek nincs keresee, jövedelme, a hiányzó időre eső napokra a keresee, jövedelme az január 1-je elői legközelebbi időszak keresee, jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelen figyelembe venni. Ha ez sem áll rendelkezésre, keresekén - a nyugelláás megállapíásának kezdő napjáól folyamaosan visszaszámíva - a hiányzó időre érvényes, külön jogszabályban álalánosan meghaározo minimálbér harmincad részé kell figyelembe venni azokra a napári napokra, amelyekre nyugdíjalapo képező kerese, jövedelem nem vol és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e napári napok is oszószámo képeznek. (6) A kereseeke napári évenkén kell meghaározni, és ez köveően kell a (3) bekezdés alapján a nyugdíjazás megelőző harmadik napári év elői kereseeke a (3) és az (5) bekezdések szerin kiigazíani. (7) Az öregségi nyugdíj alapjá képező havi álagkeresee úgy kell meghaározni, hogy az (1) bekezdés, illeőleg az (5) bekezdés szerini időszak ala elér és a (6) bekezdés szerin növel kerese, jövedelem együes összegé el kell oszani az álagszámíási időszaknak a bizosíásban ölö azon napjainak számával, amelyekre a nyugdíja igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben emlíe keresee, jövedelme vol. Az így kapo napi álago meg kell szorozni 365-el, és el kell oszani 12-vel. (8) Az oszószám megállapíásánál a hei pihenőnapoka, a munkaszünei napoka és a szabadnapoka is figyelembe kell venni. A havi álagkerese meghaározása R. 14. (1) A Tny. 13. alapján a Tny. 22. (1) bekezdés a)-b) ponjaiban meghaározo kerese (jövedelem) megállapíásánál a balesei járadéko a nyugdíjjárulék köeles kerese, jövedelem összegén felül akkor is figyelembe kell venni, ha a napári évre számío kerese, jövedelem ezzel a járulékfizeési felső haárösszege meghaladja.

16 (2) Ha a havi álagkerese megállapíásánál figyelembe veheő kereseel, jövedelemmel azonos időre balesei rokkansági nyugdíj jár, erre az időaramra a 4. fokozaú balesei járadéknak megfelelő összege kell figyelembe venni. (3) Ha a nyugdíjigénylő január 1-je elői időben főfoglalkozásában a eljes (örvényes) munkaidőnél rövidebb időben foglalkozaák, a mellékfoglalkozásból származó keresee is figyelembe kell venni a havi álagkerese meghaározásánál. (4) A házarási alkalmazokén elölö időre keresekén az április 1-jé megelőző időre havi 3500 forino, az március 31-é köveő időre a külön jogszabályban meghaározo - a jogviszony fennállása ala - érvényes minimálbér kell figyelembe venni, amelye a személyi jövedelemadó levonására vonakozó rendelkezések szerin csökkeneni kell, majd az így meghaározo kereseeke évenkén a Tny. 22. (3) bekezdésében foglalaknak megfelelően kell a nyugdíjazás megelőző második napári év keresei szinjéhez igazíani. (5) A (4) bekezdésben foglalak szerin kell eljárni az álagszámíási időszaknak arra a aramára nézve is, amelye az igénylő szigorío javíó-nevelő munkában ölö, vagy amely ala a szakszövekezei ag március 1-je elő ársadalombizosíási járuléko fizee. (6) A havi álagkerese meghaározásánál az december 31-e uáni időponól megállapío balesei járadéko, valamin a megválozo munkaképességű dolgozók foglalkozaásáról és szociális elláásról szóló rendelkezések alapján járó és december 31-e uáni és január 1-je elői időre eső keresekiegészíés csökkeneni kell a magánszemélyek jövedelemadójának kizárólag ezen kereseekre eső képze összegével. A személyi jövedelemadó képze összegé a munkálaó, a bér kifizeője álal örénő adóelőleg megállapíására vonakozó rendelkezések szerin kell meghaározni. Az december 31-é köveő időre eső kereseekből az adó kiszámíásánál napári évenkén a) az január 1-je és december 31-e közöi kereseből forino; b) az 1991-ben elér kerese alapján kiszámío adó összegéből 3000 forino; c) az 1993-ban elér kerese alapján kiszámío adó összegéből 2400 forino; d) az 1994-ben elér kereseből egészségbizosíási és nyugdíjjárulék címén íz százaléko; e) az 1995-ben elér kerese alapján megállapío adó összegéből az egészségbizosíási és nyugdíjjárulék címén levon összeg 25 százaléká; f) az 1997-ben elér kerese alapján megállapío, képze adó összegéből a kerese, jövedelem 20 százaléká, de legfeljebb jogosulsági hónaponkén havi 3600 forino; g) az 1998-ban elér kerese alapján megállapío, képze adó összegéből a kerese, jövedelem 20%-á, de legfeljebb jogosulsági hónaponkén 4200 forino, ovábbá a nyugdíjjárulék és a magánnyugdíjrendszer kereében - nem kiegészíéskén - fizee agdíj együes összegének 25%- á; h) az években elér kerese alapján megállapío, képze adó összegéből a kerese, jövedelem 10 százaléká, de legfeljebb jogosulsági hónaponkén 3000 forino, ovábbá a nyugdíjjárulék és a magánnyugdíjrendszer kereében - nem kiegészíéskén - fizee agdíj együes összegének 25 százaléká kell levonni, de a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló örvény szerini, összjövedelme csökkenő kiadásoka és adókedvezményeke figyelmen kívül kell hagyni. (7) Az december 31-é köveően az ado napári éven belül egyidejűleg fennáll, öbb bizosíási jogviszony eseén, ha ávollé vagy egyéb ok mia a jogviszonyokban elérő azoknak a napoknak a száma (oszószám), amelyre az igénylőnek keresee vol, a bizosíásban ölö napok számá csökkeneni kell az oszószámkén figyelembe nem veheő napok számával. Az egyidejűleg fennáll öbb bizosíási jogviszonyban elér nyugdíjalapo képező kerese megállapíásánál az emlíeek szerin csökkene napoka kell figyelembe venni.

17 R. 15. (1) A ársadalombizosíás elláásaira és a magánnyugdíjra jogosulakról, valamin e szolgálaások fedezeéről szóló évi LXXX. örvény (a ovábbiakban: Tbj.) 34. -a (1) bekezdése szerin megállapodás köő személy e minőségben elölö idejére öregségi nyugdíjának megállapíásánál keresenek az az összeg számí, amely uán járuléko fize. (2) Ha a szociálpoliikai egyezmény szakmai álagkerese figyelembevéelé írja elő, akkor ennek összegé a nyugdíjigénylő nyugdíjazásá megelőzően beölö munkakörében, illeőleg ahhoz hasonló munkakörben a nyugelláás megállapíásának időponja szerini - a Foglalkozaási Hivaal álal közöl - kerese országos álaga alapján kell meghaározni. (3) A január 1-je elői időponól megállapíásra kerülő nyugdíjak eseében a bányászai evékenysége folyaó gazdálkodó szervezenél föld ala legalább izenö éven á korkedvezményre jogosíó munkakörben dolgozó öregségi nyugdíjá, kérelemre, annak a keresenek az alapulvéelével kell megállapíani, ami a vele azonos munkakörben foglalkozaoak a nyugdíj megállapíásá megelőző napári évben álagosan elérek annál a munkálaónál, ahol az igénylő ebben a munkakörben uoljára dolgozo. A munkakör válozása eseén a korábbi korkedvezményes munkakörben elér álagkeresee kell alapul venni, ha az igénylő a válozásig is legalább izenö éve dolgozo föld ala korkedvezményre jogosíó munkakörben és a korábbi munkakör szerini álagkerese számára kedvezőbb. A gazdálkodó szerveze, illeőleg a korkedvezményre jogosíó evékenység megszűnése eseén az azonos evékenysége folyaó bányaüzemnél, ennek hiányában a bányásza ágazai irányíásá elláó miniszer álal - az illeékes érdek-képviselei szerv véleményének meghallgaásával - meghaározo bányaüzemnél azonos munkakörben foglalkozaoak álagkereseé kell figyelembe venni. E rendelkezés akkor alkalmazhaó, ha az igénylő a nyugdíj megállapíásáig korkedvezményre jogosíó munká végze, vagy egészségi okból kerül föld felei munkakörbe. (4) A keresere vonakozó adaoka a munkálaó nyilvánarása alapján kiállío igazolással vagy a munkavállaló birokában lévő egykorú okiraal kell igazolni. R. 16. (1) A havi álagkerese kiszámíásánál az december 31-é köveő időre a Tny ban foglalak alkalmazásával kell a keresee napári évenkén meghaározni. Az így kiszámío összeghez kell napári évenkén hozzáadni az adóalapo nem képező, de nyugdíjjárulék-köeles egyéb keresee és az január 1-je elői időponól megállapío balesei járadéko. (2) Ha a bizosíonak nem vol napári évenkén 365 (szökőévben 366) napi keresee, a napári évre eső keresee a kövekezők szerin kell megállapíani: a) a napári évben elér (az ebben az évben kifizee adóköeles jualom és adóköeles év végi részesedés nélküli) kerese, ovábbá a álagszámíási, illeőleg a kereseel, jövedelemmel azonos időre járó és december 31-e uáni időponól megállapío balesei járadék, valamin a megválozo munkaképességű dolgozók foglalkozaásról és szociális elláásáról szóló rendelkezések alapján járó az január 1-je elői időre kifizee keresekiegészíés összegé el kell oszani a bizosíásban ölö azoknak a napoknak a számával, amelyekre a bizosíonak keresee vol, majd b) az egy napra eső keresee meg kell szorozni 365-el (szökőévben 366-al) és a szorzahoz hozzá kell adni a napári évben kifizee adóköeles jualom (jualomrész) és év végi részesedés összegé; c) az így képze évi kereseből január 1. és december 31. közö napári évenkén forino, 1994-ben pedig egészségbizosíási és nyugdíjjárulék címén íz százaléko le kell vonni; d) majd meg kell haározni az így kiszámío összegre eső képze adóösszege (az évben elér keresere képze adó 3000 forinal, az évre képze adó 2400 forinal, az évre

18 képze adó az ez évi egészségbizosíási és nyugdíjjárulék címén levon összeg 25 százalékával, az évre képze adó összegé a kerese, jövedelem 20 százalékával, de legfeljebb jogosulsági hónaponkén havi 3600 forinal csökkeneni kell, az évre képze adó összegéből a kerese, jövedelem 20 százaléká, de jogosulsági hónaponkén legfeljebb havi 4200 forino, az években elér kereseekre képze adó összegéből a kerese, jövedelem 10 százaléká, de legfeljebb havi 3000 forino, ovábbá a nyugdíjjárulék és a magánnyugdíjrendszer kereében - nem kiegészíéskén - fizee agdíj együes összegének 25 százaléká kell levonni), amelye el kell oszani 365-el (szökőévben 366-al); e) az egy napra eső adóösszeg figyelembevéelével ki kell számíani a énylegesen elér keresere eső adóösszege (ez úgy kell kiszámíani, hogy az egy napra eső adóösszege meg kell szorozni a bizosíásban ölö azoknak a napoknak a számával, amelyekre a bizosíonak keresee vol), és f) ezzel az összeggel kell a napári évi keresee csökkeneni, majd g) az így kiszámío összeghez hozzá kell adni az ado napári évben elér, adóalapo nem képező, de nyugdíjjárulék-köeles egyéb keresee; h) az a)-g) ponok szerin megállapío napári évi kereseekhez hozzá kell adni az álagszámíási időszak ala folyósío és január 1-je elői időponól megállapío balesei járadék napári évre szóló összegé, majd i) az a)-h) ponok alapján meghaározo napári évi kereseeke a Tny. 13. (2) bekezdés szerin kell növelni a 2. számú mellékleben foglal szorzószámok figyelembevéelével; j) ha az igénylőnek az január 1-je és a nyugdíj megállapíása közöi időszak fele részében nem vol keresee, az január 1-je elői időből kell a hiányzó napokra eső keresee figyelembe venni. Az január 1-je elői időben elér keresee a magánszemélyek jövedelemadójával csökkeneni nem kell, azonban ezeke a kereseeke is növelni kell a 2. számú mellékleben foglal szorzószámok figyelembevéelével. (3) Ha a nyugdíjazás évében (a ovábbiakban: öredékév) elér keresee is figyelembe kell venni, az erre az időre eső és nyugdíjalapo képező keresee a (2) bekezdés a)-i) ponjában foglalak megfelelő alkalmazásával kell kiszámíani. (4) Az öregségi nyugdíj alapjá képező álagkeresee úgy kell kiszámíani, hogy a Tny. 13. (1) bekezdés szerini álagszámíási időszak ala elér keresee és ez ala az időszak ala kifizee év végi részesedés, jualom, jualék prémium együes összegé el kell oszani ez idő ala bizosíásban ölö azoknak a napoknak a számával, amelyekre a nyugdíja igénylőnek keresee vol. Az így kapo napi álagkeresee meg kell szorozni 365-el és el kell oszani 12-vel. (5) Az öregségi nyugdíj összegének meghaározásánál a Tny. 22. (2) bekezdése alapján a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési ámogaás, az ápolási díja, a munkanélküli járadéko, a nyugdíj elői munkanélküli segély keresekén - az (1)-(4) bekezdés, valamin a 14. (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával - kell a kereseel azonos időre számíásba venni. (6) A Tny. 22. (7) bekezdésének alkalmazásánál a gyermekgondozási díja, valamin a sorkaonai (polgári) szolgálao eljesíők eseében a nyugdíjjárulék alapjá képező összege, ovábbá a gyermekgondozási díj folyósíása, illeőleg a sorkaonai (polgári) szolgála időaramá figyelmen kívül kell hagyni. R. 17. (1) A ok rendelkezései kell megfelelően alkalmazni a vol mezőgazdasági szövekezei ag álagkereseének kiszámíásánál is az január 1-je elői napári évekre vonakozóan azzal az eléréssel, hogy az oszószám megállapíásánál a 40. (6) bekezdésben felsorol, ovábbá - ha munkanap jóváírás nem örén - azok a napok nem veheők figyelembe, amelyeken a ag a) gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül,

19 b) keresőképelen vol, de beegségi segély, áppénz nem kapo, c) jogszabály alapján köelezően engedélyeze fizeés nélküli szabadságon vol, d) haósági idézés alapján állampolgári köelezeségé eljesíee, e) házasársa, szülője, gyermeke emeése mia vol ávol. (2) A mezőgazdasági szövekezei ag január 1-je és december 31-e közöi kereseére vonakozó adóösszeg kiszámíásánál az elismer szolgálai idő minden 30 napjára eső keresee egyhavi keresenek kell ekineni. (3) Az álagszámíási időszaknak arra a aramára, amely ala a mezőgazdasági szövekezei ag nem a szövekezeben, hanem egyéb - bizosíással járó - jogviszony kereében dolgozo, az a keresee kell számíásba venni, amely uán egyéb bizosíással járó jogviszonya alapján nyugdíjjáruléko fizee. III. Fejeze A ROKKANTSÁGI ÉS A BALESETI ROKKANTSÁGI NYUGDÍJ 1. Cím A rokkansági nyugdíj A nyugdíjjogosulság Tny. 23. (1) Rokkansági nyugdíjra az jogosul, aki a) egészségromlás, illeőleg esi vagy szellemi fogyakozás kövekezében munkaképességé havanhé százalékban elveszee és ebben az állapoában javulás egy évig nem várhaó (a ovábbiakban: rokkan), b) a szükséges szolgálai idő megszereze, és c) rendszeresen nem dolgozik, vagy keresee lényegesen kevesebb a megrokkanás elői keresenél. (2) Az öregségi - ideérve az előrehozo öregségi nyugdíja is - és a balesei rokkansági nyugdíjas rokkansági nyugdíjra nem jogosul. Rokkansági nyugdíj nem állapíhaó meg annak, aki sajá rokkanságá szándékosan okoza, ovábbá annak sem, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosíó korhaár elére, kivéve, ha öregségi nyugdíjra korkedvezmény címén jogosul, vagy rokkansági nyugdíja a jogosulság feléledése címén igényel. A rokkansági nyugdíj R. 18. (1) A Tny. 23. (1) bekezdés c) ponja alkalmazása szemponjából nem dolgozik rendszeresen az, aki a) a munkakörére megállapío eljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben dolgozik, ha pedig már a megrokkanás megelőzően is rövidebb munkaidőben dolgozo, akkor, ha munkaideje a megrokkanásá köveően ovább csökken; vagy

20 b) az igény bejelenésé megelőző 180 nap ala keresőképelensége mia megszakíásokkal legalább hevenké napon á nem dolgozo. (2) A keresee abban az eseben lehe a megrokkanás elői keresenél lényegesen kevesebbnek ekineni, ha annak a magánszemélyek jövedelemadójával csökkene és a Tny. 22. (3) bekezdés szerin emel összege legalább húsz százalékkal kevesebb a nyugdíj alapjá képező álagkeresenél. (3) A rokkansági, balesei rokkansági nyugdíjra jogosulságnak nem akadálya, ha az igénylő külföldön rendszeresen dolgozik, illeőleg keresee van. A nyugdíjjogosulsághoz szükséges szolgálai idő Tny. 24. (1) A rokkansági nyugdíjhoz szükséges szolgálai idő 22 éves élekor beölése elő 2 év, éves élekorban 4 év, korkedvezményre jogosíó munkakörben 3 év, éves élekorban 6 év, korkedvezményre jogosíó munkakörben 4 év, éves élekorban 8 év, korkedvezményre jogosíó munkakörben 6 év, éves élekorban 10 év, korkedvezményre jogosíó munkakörben 8 év, éves élekorban 15 év, korkedvezményre jogosíó munkakörben 12 év, 55 éves élekor beöléséől 20 év, korkedvezményre jogosíó munkakörben 16 év. (2) Az, aki az iskolai anulmányai megszűnésé köveő 180 napon belül szolgálai idő szerze és huszonké éves kora elő megrokkan, szolgálai idejének aramára ekine nélkül jogosul rokkansági nyugdíjra. (3) Az a rokkan, aki a) a negyvenöödik éleévé, illeőleg július 1-je elő az övenöödik éleévé már beölöe és legalább ízévi, b) június 30-á köveően és január 1-je elő az övenöödik éleévé beöli és legalább izenö évi szolgálai idővel rendelkezik, rokkansági résznyugdíjra jogosul. R. 18/A. A Tny a (3) bekezdésének a) ponja alkalmazásánál a rokkansági résznyugdíjra jogosulságo nem érini, ha a íz évi szolgálai idő megszerzésére az o meghaározo éleév beölésé köveően kerül sor. Tny. 25. (1) A rokkansági nyugdíjhoz szükséges szolgálai idő megállapíásánál a megrokkanás időponjában beölö élekor kell figyelembe venni. (2) Az, aki a megrokkanáskor beölö élekora szerin szükséges szolgálai idő nem szereze meg, rokkansági nyugdíjra akkor jogosul, ha az alacsonyabb korcsoporban az előír szolgálai idő megszereze és ez köveően szolgálai idejében a megrokkanásig harminc napnál hosszabb megszakíás nincs. E harminc napba nem lehe beszámíani a keresőképelenség idejé. (3) Abban az eseben, ha az igénylő korkedvezményre jogosíó és egyéb szolgálai idő is szerze, a rokkansági nyugdíjhoz szükséges szolgálai időnek nem kizárólag korkedvezményre jogosíó idő alapján örénő számíásánál a korkedvezményre jogosíó munkakörben elölö minden éve egy és negyedévkén kell számíásba venni. (4) Az, aki szolgálai idejének a kezdeé megelőző időől rokkan, rokkansági nyugdíjra akkor jogosul, ha az igénybejelenés időponjában beölö élekora szerin szükséges szolgálai idő megszereze, és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresee lényegesen kevesebb a nyugdíj igénylésé megelőző kereseénél.

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betûs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Hatály: 2006.I.2. - 2006.XII.31. Hatályos - 1997. évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról, e

Hatály: 2006.I.2. - 2006.XII.31. Hatályos - 1997. évi LXXXI. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról, e 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, 1 egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. I. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet A 2011.3.25. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi nyugdíj, valamint az előrehozott

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások NYUGELLÁTÁSOK ÉS NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK 6 (A hatályos 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (a továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet (R.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés az Alaptörvényben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének. Kérelem. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének. Kérelem. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének Kérelem Egészségügyi szolgáltatásra való

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény

1997. évi LXXXI. törvény 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény

1997. évi LXXXI. törvény (4) 5 Alapfogalmak Lezárva: 2008. március 31. 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben