DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012"

Átírás

1 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012

2 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi docens Önálló szervezei egység vezeőjének neve, beoszása: Prof. Dr. Lehoa József, egyeemi anár, anszékvezeő Készíee: Varga Zolán GÖDÖLLŐ 2012

3 Taralomjegyzék Bevezeés Aggregál ervezés Az aggregál erv összeevői Az aggregál ervezés és a keresle Az aggregál ervezés módszerei Az anyagszükséglei ervezés (MRP) Az MRP összefüggései A keresle előrejelzése A keresle-előrejelzés aralma A keresle-előrejelzés adminiszrációja Ex pos, ex ane előrejelzések Előrejelzések alkoóelemi Előrejelzések a ermékélegörbén Előrejelzési módszerek Trendszámíás Állandó jellegű igény előrejelzése Szezonaliás is aralmazó igény előrejelzése exponenciális simíással Szezonaliási együhaó Winers-modell Lineáris regressziószámíás alkalmazása előrejelzéseknél Előrejelzések hibáinak mérései A hiba nagyságának muaói Az előrejelzési modell vizsgálaa Szochaszikus idősorelemzés ARIMA A Trilak Fesékgyáró Kf bemuaása Termékpalea Röviden a fesékekről Termékek logiszikai csoporosíása elői előrejelzési rendszer Előrejelzés Excel függvényekkel Sandardizáció Auoregressziós vizsgálaok ARIMA Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékleek

4 Bevezeés Mi jelen megbecsülni a jövő, és ezen az úon haladva egyre közelebbről ismerni az, ami előünk áll? Előny azokkal szemben, akiknek nincs ilyen információjuk. De ez az előny éppúgy fordulha ellenünk, min ahogyan segíhe is. Az, hogy mi kezdünk a kapo információval, már rajunk áll. Ha udjuk, hogy holnap nagy valószínűséggel esni fog az eső, felkészülünk rá. De mi örénik ha a felhők, az időjárásjelenés uán, egyszerűen elfordulnak? Valószínűleg egy kicsi bosszankodunk, hogy miér kelle feleslegesen magunkkal vinni az esernyőnke. Talán megrendül a bizalmunk az előrejelzés kiadóban. Lehe, hogy észre sem vesszünk, az eső hiányá. Az idő úja, ami folyamaos mozgásban van, és alán az mondhajuk, hogy kiszámíhaalanul kanyarog, behaárolhaó. Hajszálponosan csak haalmas szerencsével lehe ráalálni. De addig is, keresni kell a ű a szénakazalban, és ha rálelünk, köveni, ameddig csak képesek vagyunk rá. Téelezzük fel, hogy udjuk milyen idő várhaó egész évre, udjuk hány balese lesz az uakon, és az is, hogy melyiken, udjuk, hogy ki milyen műsor fog nézni a elevízióban, mi, mennyi fog vásárolni egy héen, vagy egy nap. Az egész éves idő leheősége ad a mezőgazdaságnak olyan növények veésére, amelyek az ado klímához a legjobban illenek. A baleseek ismereével elkerülheőek a veszélyes szakaszok. A TV adásai úgy rendezhei, hogy a leheő legnagyobb célközönsége érhesse el, így a reklámbevéelek növekednének. A vásárlások alapján a megfelelő áru lehe a megfelelő helyen, és a megfelelő időben. Legalább 4 évvel ezelő olvasam egy cikke egy inernees hírporálon, egy kínai fiaalemberről, aki a Fields-érem-re, a legmagasabb maemaikai kiüneésre jelölek. Sajnos a nevére nem emlékszem, de mivel egyelen a közelmúlban díjazo kínai díjazo sem szerepel a Fields-érme kiérdemlők névsorában, ezér úgy gondolom, végül nem kapa meg. Egy olyan elmélei és gyakorlai alkalmazás dolgozo ki, amelynek köszönheően, nagy valószínűséggel megállapíhaó, hogy melyik ember, melyik TV csaorna, melyik adásá fogja köveni. Ámulaba esem. Szine hiheelennek aroam, hogy annyi különböző ember, és válaszási leheőség közül, léezik, olyan deermináló saiszikai-maemaikai módszer, amivel mindez elérheő. Ellenben ha belegondolunk, már nem is olyan hiheelen. Nagyjából behaárolhaó, hogy az egyes emberek milyen műfajú műsor, filme kedvelnek, és ezek alapján, egy megfelelő, és ponos adabázis segíségével az éppen akuális műsorok összeveésével megmondhaó, hogy nagy valószínűséggel ki, melyik műsor fogja nézni. Előfordulha, hogy azonos műfajú filmek mennek párhuzamosan ké különböző csaornán. Ebben az eseben például dönhe az, hogy az illeő hol lakik, hiszen ez lehaárolhaja a foghaó csaornáka, vagy leginkább az, hogy milyen előfizeése van, és abban a csomagban melyek az elérheő csaornák. 4

5 Amikor először alálkozam az előrejelzések gondolavilágával, úgy ervezem, hogy a befolyásoló ényezőkből állíok össze egy Excel áblarendszer, ami képes lesz megmondani, hogy ado ényező, vagy ényezők válozásának haására, mennyiben fog módosulni az érékesíe mennyiség. Ez egy ökonomeriai megközelíés le volna. Természeesen csak olyan adaömböke használam volna fel, ahol a ényező és az érékesíe mennyiség közö kimuahaó korrelációs kapcsolaban van. Például a májusi nagyjából három héig aró eső, érzékelheő csökkenés muao az elado mennyiségben. Sajnos ennek a gondolanak hamar szembeűnő hibája, hogy haalmas adamennyiségről beszélünk. Ezek beszerzése sem egyszerű, de a kezelheőségük, az Excel korláain belül ovább ronja a rendszer éréké. Ezér ez az ölee elveeem. Az alapkoncepció megmarad, egy jó előrejelzéssel ermészeesen készleszine lehe csökkeneni, ami őkemegakaríás eredményez a vállala számára. Ökonomeriai megoldás helye, idősorossal javíoam a helyzeen. Ha az mondanám, hogy megoldoam a problémá, az alán úgy is érelmezheő, hogy olyan eljárás készíeem, amivel ökélees, ehá kövekezeesen 100%-os ponosságú előrejelzés készíheő. Sajnálaosan ilyen megoldás nem léezhe, mivel maga a ökéleesség sem léezik. Azonban folyamaosan örekednünk kell rá. A nemzeközi szakirodalomban számos kuaási irány és fejleszési elképzelés alálhaunk, öbben az előrejelzések ponosságá (H. Jodbauer, 2006), mások a mérési ponok elhelyezésé és sűrűségé (E. Eral, 1998), valamin a készleszinek és a kanban-körök száma közöi összefüggéseke (G. Liberopoulos, S. Koukoumialos, 2004) a rendszer flexibilis srukúrájá (H. Missbauer, 2008), bizonyos irányok pedig a saiszikai nézőpon melle a dinamikus viselkedés felárásának fonosságá (S.M. Disney és ársai, 2003) hangsúlyozzák. A húzo rendszerű, fogyaszó álal vezérel gyárás maemaikai modellezésében a sorbanállási hálózaok bizonyulak eredményesnek. (Logiszikai Évkönyv 2010, Budapes, 135. oldal) Az ARIMA modell első emlíésével még szakdolgozaom megírása közben alálkozam egy inernees cikkben. Akkorra már rendelkezem némi ráláással az előrejelző modellek erén. Hamar felűn, hogy az ARIMA/SARIMA modellekkel milyen láványos eredményeke lehe elérni. A cikk szepember 24-én jelen meg, ehá nem sok idő vol okóber 1-ig, amikor a szakdolgozaom leadási haárideje vol. Válozani ehá nem igazán vol leheőségem, illeve a modellek bonyolulsága ellenében áll a célkiűzéseimmel, mivel igyekezem megalálni az egyszerűség, könnyen kezelheőség, és a céges célkiűzéseknek összhangjá. A 5

6 cikkben a kövekező grafikon eék közzé: 1. ábra Érékesíési előrejelzés ARIMA modellel. Forrás: hp://www.ranzionline.eu/cikkek/erekesiesielorejelzes-a-gyakorlaban, Leölés dáuma: okóber 16. 6

7 1. Aggregál ervezés Az aggregál ermelési erv, a ermelési erőforrások haékony eloszásának, álalában még előrejelze kereslei szin melle, módszere. A ermelésirányíási, ermeléservezési rendszer legmagasabb szinje, ezér kiindulóponja is az alsóbb szineknek. Az aggregál erv kierjed a ermelési üemre, a készleek és ermelési erőforrások, illeve a kapaciások várhaó alakulására, kihasználságára. A erv öbb válozaban, és öbb lépésben készül el. A különböző válozaok összehasonlíására a megvalósíhaóság, és a vállalai kölségek szolgálnak alapul. A modell célja, hogy a vizsgál időszakban felmerülő becsül, és ényleges keresle, a készleek és kapaciások, és persze a felmerülő, és ide arozó kölségek függvényében, milyen üemben gyárson a vállala. A modell felépíésé a kövekező ábra szemlélei: Tervezési egység Termelés Keresle Kapaciás Releváns kölségek Aggregál ervezés Készle Kölségek 2. ábra A ervezési modell felépíése, forrás: Chikán-Demeer, 2006, 159p Az aggregál erv összeevői Egy ermék-, vagy szolgálaáscsalád alkoha ervezési egysége. Ha nem lehe összevonni ermékeke, akkor végső megoldáskén jöhe szóba öbb aggregál erv elkészíése. A ermelési vagy szolgálaási üem a ervezői folyama eredménye. Termékegységre vonakozava, és ermészees mérékegységben adja meg a ervezési időhorizon menén az egyes időszakokra a ermelési, illeve szolgálaási mennyisége. A keresle üemé összeveve, a ermelés, és szolgálaás üemével ké sraégia haározhaó meg: a) Egyenlees üemű sraégia: a ermelés üeme, az ado időszakra egyenleesen van eloszva. 7

8 b) Keresleköveő sraégia: a ermelés üeme igyekszik szorosan köveni a keresle válozásá. (Forrás: Meredih, 1992) Min álalában, úgy i is, mind a ké sraégiának megvan a maga előnye, illeve háránya. Az egyenlees üemű ervezés eseében nem lépnek fel a keresle ingadozásából adódó kapaciásproblémák, például ideiglenes foglalkozaásból, úlórákból adódó kölségek, sb. Számíani kell még a készleek felhalmozódására, illeve készlehiányra szinén. Előnye maga az egyszerűség. A ermelési, és a ermelés kiszolgáló rendszerekben nem okoz zavar, ezér áláhaóak, és egyszerűek a ermelésirányíási, és szervezési feladaok. A keresleköveő elv a készleszinek opimalizálásra örekszik, de a kapaciásoka, mivel a kereslee igyekszik köveni, elérően erheli, ami állandó konflikus forrása, és jelenős kölségeke okoz. A konflikus abból a dilemmából kelekezik, hogy a kereslei igények gyorsabban váloznak, minhogy a kapaciásoka á lehessen állíani. Az a vállala, amely gyorsabban ud áállni, min versenyársai, versenyelőnyre ehe szer. Így az eredményesség, és a versenyképességek egyik feléele a rugalmasság, ermékválaszékban ugyanúgy, min a ermékek mennyiségének válozaásában. Ugyanakkor a vállala kapaciásai végesek, és ezek hosszú ávú kibővíése (gyárberuházások, bővíések, géppark lecserélése, sb.) csak lassan megérülő befekeések. Ezér a meglévő erőforrásokból kell araléko képezni, leginkább készleeke, amikkel könnyen és gyorsan lehe alkalmazkodni a válozásokhoz Az aggregál ervezés és a keresle Az aggregál ervezés célja, a keresle és kínála összehangolása, éppen ezér meg kell vizsgálnunk, hogy ha a kínálai oldalon már nem láunk új leheőségeke, és a mérleg ké oldala még mindig nincsen, számunka megfelelő, egyensúlyban, akkor a kereslei oldallal kell komolyabban foglalkozni. Ennek legfonosabb eszközei a kövekezők: o Árazás: a csúcsidőszakokban, vagy főszezonokban a magasabb árak keresle visszafogó, a holszezonban, az alacsonyabb árak keresle emelő haásá használhajuk ki. o Hirdeés, reklám: eladásöszönzés holszezonban, kevés vagy semmi reklám csúcsidényben. o Foglalási rendszer és/vagy várakozaás (azaz készleezés): a foglalásos, bejelenkezéses rendszer jó haékonysággal képes simíani a kereslee, és némi várakozás a vevők nagy része is elvisel (minél érékesebb a ermék, illeve a szolgálaás és minél kevésbé helyeesíheő, annál öbbe). o Tájékozaás: az ügyfelek ájékozaása arról, hogy mikor nagyobb a zsúfolság és mikor lehe hamar végezni, sokaka öszönözhe alkalmazkodásra. o Kiegészíő ermék, illeve szolgálaás kifejleszése: a kapaciáskihasználás ezálal egyenleesebbé eheő. 8

9 (Forrás: Sasser Har Heske, 1991) A keresle várhaó üeme szemponjából, minhogy az aggregál ervezés idejében még nagyon kevés a konkré rendelés, ezér ennek meghaározására, az előrejelzéseke, prognózisoka kell alapul venni, de ezek melle a meglévő rendelésállományokból, min másik forrás, is lehe adaoka szolgálani a ervező, vagy ervezők felé. A nyiókészlee, ha nem ismerjük, akkor meg lehe becsülni a kérdéses időszak kezdőponjában. Szolgálaásokra ez ermészeesen nem igazán, vagy csak nagyon rikán érelmezheő. A kapaciás ado időegység ala, az ado erőforrásokkal maximálisan előállíhaó ermékmennyiség. Az erőforrások, ahogy a ermékek is, a ervezés jellegéből adódóan eszköz-, vagy munkaerőcsoporo alkohanak. Lehe viszon az összes munkaerővel, illeve az összes eszközzel is ervezni, ez függ a ervezés, az aggregálság fokáól, illeve magáól a ermékől. A releváns kölségek sincsenek éelesen felsorolva, i is kölségcsoporok szerin működik a ervezés. Ugyanakkor a szerepük, mivel ez alapján íélik meg a erve, vagy erveke, nagyobb. Releváns kölségek lehenek azok a ráfordíások, amelyek válozói jól jellemzik a vállalai működés. Ezeke ervezési egységre lebonva érdemes megadni, a könnyebb ervezheőség mia. Ennek leheséges nagyságá a korábbi időszak elemzései alapján, a szakérői vélemények alapján, vagy becslés úján lehe meghaározni. A kövekező ábrán láhaó az aggregál keresle ervezés lépései. Amennyiben a erv elfogadásra kerül, akkor a kövekező fázis, a ermelési vezérprogram kialakíása lesz. Ha nem elfogadhaó, akkor a visszacsaolás az 1-6. lépésekig veze vissza. 9

10 1. A ervezési egység(ek) meghaározása 2. A ervezési időhorizon minden időszakára vonakozava a ervezési egység iráni keresle meghaározása: kereskedelmi rendelésből előrejelzésből kereskedelmi rendelés + előrejelzés 3. A ermelési és szolgálaási erőforrások kapaciásának meghaározása 4. A releváns kölségek meghaározása saiszikai elemzés becslés szakérői vélemény úján 5. A nyiókészle (0. periódus) meghaározása ényadaok alapján becslés alapján V isszacs a ol ás 6. A ervezési modell kialakíása 7. A modell működeése, a számíások elvégzése 8. Az eredmény(ek) érékelése: kölségek megvalósíhaósági szemponok 3. ábra Az aggregál ervezés lépései, forrás: Chikán-Demeer, 2006, 164p. alapján 1.3. Az aggregál ervezés módszerei Informális ervezési módszerek, azok az eljárások, amelyek nem aralmaznak maemaikai megoldásoka, nem opimalizálnak. Egyszerű grafikus, és áblázaos megjeleníéssel próbálják a felhasználó (dönéshozó) munkájá segíeni a leginkább elfogadhaó erv kiválaszásában. A legelerjedebb módszer az úgy neveze Próbahiba módszer. A módszer alapja egy ábláza, amelynek oszlopai az aggregál ervezés időhorizonjára eső ervezési időszakok (hónap, negyedév, félév, év), sorai a keresle, a ermelés, a releváns kölségek, a hiány, a készle öli meg. A módszer 10

11 előnye a ervezési időszakra számío összes kölség meghaározása, ami a erv érékelésének, egyik fő szemponja. A ermeléservezés és ermelésirányíás módszerana már öbb min három évizede foglalkozik maemaikai eljárások alkalmazásával, amelyek ado feléelek melle opimális megoldás nyújanak a ervezők és a vállalai vezeők számára (Chikán Demeer, 2006, 168p.). Az eljárásoknak igen széles skálája léezik, amelyek közül ma már szerinem a leginkább elerjed a számíógépes szimuláció, főleg a mérnöki ervezés igénylő iparágakban. Ez ermészeesen a számíógépek számíási és árolási kapaciásának radikális bővülése segíee elő, amivel érezheően lerövidül a modellek kalkulációs ideje, és a komplexebb modellek kezelése is áláhaóbbá, és egyszerűbbé vál. Ugyanakkor nem szülee áüő siker a maemaikai módszerek széles körű alkalmazására, ami valószínűleg azzal magyarázhaó, hogy nem szülee még olyan módszer, ami egyszerű, és minden, vagy viszonylag sok ermékre/ermékcsoporra alkalmazhaó lenne. Az alábbi ábláza foglalja össze a gyakorlai ermelésmenedzsmen álal emlíe eljárásoka és jellemzőike. 1. Tábláza Maemaikai ervezési eljárások és jellemzőik, Forrás: Sevenson, 1990, 487p. Módszer Megközelíési mód Jellemzők Lineáris programozás Opimalizáló Számíógépesíe A lineáris közelíés nem mindig helyálló Célprogramozás Opimalizáló Leheővé eszi öbbszörös célok figyelembe véelé Komplex Komoly erőfeszíés igényel a kölségadaok megszerzése Lineáris dönési Opimalizáló és a modell kialakíása szabályok A kölség lineáris megközelíése nem mindig érvényes Vezeési együhaók Paraméeres ervezés Szimuláció Heuriszikára alapozo Heuriszikára alapozo Próba-hiba módszer Többszörös regresszióanalízis alkalmaz a múlbéli adaok modellbe épíése érdekében Keresési ruinoka alkalmaz a dönési szabály kialakíása érdekében A számíógépesíe modell leheővé eszi a vezeő számára, hogy a modell működésé elérő feléelek melle vizsgálja 11

12 1.4. Az anyagszükséglei ervezés (MRP) Az anyagszükséglei erv (MRP, Maerials Requiremen Plan) aralmazza, az egyes ermékek alapanyag, félkész ermék szükségleé, és meghaározza, hogy a szállíási, és gyárási ciklusok szerin mikor, mekkora rendelés kell feladni annak érdekében, hogy a ermék a megfelelő időben, és a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon. A jelenkező igények szerin alapveően ké csoporo lehe alkoni. Függő igény: ado ermék igénye egy másikkal együ válozik. Ilyen ese könnyen előfordulha egy-egy markeing akció kereében, amikor az egyik ermék mellé, a másika ajándékba adják. A fesékek eseében, a felhasználói szemponból, ez szine ermészees, hiszen ahhoz, hogy egy fedőfeséke felhordjunk a kíván felülere, azon úl, hogy leiszíouk mielő bármi felhordanánk, egy alapozó réege kell képezni. Ezér egy alapozó fesék igénye, álalában együ mozog a fedő fesékekével. Függelen igény: függelen igényről akkor beszélheünk, ha az ado ermék keresleé, közvelenül a vevők alakíják, nincs együmozgás más ermékkel. Eől függelenül azér a konkurencia, vagy egy másik innovaívabb, a vevői igényeke jobban kielégíő ermék alakíhaja ennek a erméknek az igényei. Például az alapozó nélkül is felhordhaó egyréegű fesékek keresleé közveeen nem befolyásolja másik ermék. Beszélheünk még olyan ermékekről, amelyeknek az igénye függő, és függelen is. Álalában ezek alkarészeke előállíó vállalaok ermékei. Például egy elefonalkarészeke előállíó vállala ermékeinek egyik része, amelyike a elefongyáróknak érékesíenek, függő igényű. A másik része, ami a szervizeknek, vagy kiskereskedőknek adnak el, már függelen igényű, mer kereslee nincs köve más ermékhez. Remélheőleg nem minden elefon kerül szervizbe az eladoakból Az MRP összefüggései Az MRP feladaa a ermékekhez kapcsolódó komponensek rendelési üemervének meghaározása. Az alábbi ábrán láhaóak azok az adaok, amelyek menén az MRP számíás elvégezheő. 12

13 Aggregál ermelési erv Ismer rendelések Előrejelze igények Mérnöki válozaások Termelési üemerv (ermelési program) Készlemozgások köveése Termék darabjegyzék MRP program Készlenyilvánarás Elsődleges jelenések Másodlagos jelenések: Rendelési üemerv a készlegazdálkodás és a ermelésüemezés számára Elérés jelenések Előrehaladási információ Tervezési információk 4. ábra Az anyagszükségle-ervezés adabázisa és eredménye Forrás: Kolai, 2009, 228 p. A számíáshoz szükséges információka az alábbi három csoporba sorolhajuk: 1) Termelési vezérprogram. A függelen igényű ermékek gyárásának üemervé aralmazza, ami a kövekező információkra épül: a) Aggregál ermelési erv b) Ismer rendelések c) Még nem ismer, de előre jelze, vagy jelezheő rendelések Lényeges előzeesen meghaározni, hogy a ervezési vezérprogram kialakíásakor, milyen időegységben adhaunk meg adaoka. Ha az adaok havi bonásban ismerek, és az időegység a hónap, akkor hei adaoka nyilván nem lehene megadni. A Trilak eseében hei bonásban ismerek az adaok, és a hé azaz időegység, amire ermelési előrejelzéseke kell adni, viszon az anyagszükségle számíásához 8 hees időegységben van meghaározva. 2) A ermék felépíése (komponenshierarchia vagy gyármányfa). A erméke alkoó komponensek echnikai és logikai egymásra épülésé aralmazza. Ebből 13

14 meghaározhaó a komponensek mennyisége, és belépési ponjuk a ermelésbe, a gyármány összeszerelése szerin. Az egyik komponensbe közvelenül beépülő másika, beépülő komponensnek hívjuk, a beépülő komponens szemponjából felhasználó komponensnek az, amibe beépül. A C (1) B (1) E (3) C (2) D (1) 5. ábra Gyármányfa, sajá összeállíás 3) Készlenyilvánarás. A beszerzendő, vagy legyárandó ermékekhez fonos udni a már készleen várakozó, és felhasználhaó ermékek, alapanyagok, félkész ermékek lisájá, hogy ezekkel korrigálva, ne rendeljünk, illeve gyársunk öbbe, min amennyire szükség van. A felhasználhaó ermékek, alapanyagok, félkész ermékek lisája nem egyenlő a pillananyi rakárkészleünkkel, hiszen abban szerepel a bizonsági készle, és a más célra leköö, a vár beérkezéseknek bizosío anyagok, sb. Ennek kiszámíási módja a kövekező: Rendelkezésre álló mennyiség = Rakárkészle Bizonsági készle Leköö mennyiségek + Vár beérkezések A készlenyilvánarásban szerepel még az uánrendelési idő, amely szerin kell az egyes komponenseke a erveze beérkezésnél korábban megrendelni. Minden komponensnél, minden időszakra, a kövekező ö éréke kell kiszámíani: a) Bruó igény, amelye függő igénynél a echnikai felépíés alapján meghaározo végermék igénye alakí ki. A függelen igény a ermelési vezérprogram haározza meg. b) A rendelkezésre álló mennyiség (erveze készle) számíása az első időszakra úgy örénik, ahogy az a készlenyilvánarásnál láhaó összefüggés muaja. A ovábbi időszakokra a kövekezők szerin alakíhaók ki: Rendelkezésre álló mennyiség () = Rendelkezésre álló mennyiség ( - 1) + Terveze rendelésbeérkezés ( 1) Bruó igény ( - 1) A 1 a időszako megelőző időszako jelöli. Logikusan kövekezik, ha az eredmény poziív, akkor megkapjuk az ado időszakra vonakozó igényadaoka. Ha negaív, akkor a rendelés nem lesz eljesíheő a kíván időben. c) A neó igény a bruó igény és a rendelkezésre álló mennyiség különbsége. d) Terveze rendelésbeérkezés, az a mennyiség, amelynek a beérkezésé a menedzsmen ervezi az ado időszakban. e) Terveze rendelésfeladás az a mennyiség, amelynek a feladásá a menedzsmen ervezi a vizsgál időszakban. 14

15 Komponens Bruó igény Felado rendelés beérkezés Terveze készle Neó szükségle Terveze rendelés beérkezés 2. Tábláza Anyagszükségle-ervezés alapáblázaa, forrás: sajá összeállíás Terveze rendelés feladás n. hé n+1. hé n+2. hé n+k. hé Az MRP célkiűzései: Készlecsökkenés: Az MRP meghaározza a szükséges alapanyagok és félkész ermékek mennyiségé, az igény fellépének időponjában. Így leheővé eszi az épp időben örénő beszerzés, ezér a készleek szinje jelenősen csökkenheő, csak a beszerzés bizonsága mia lehe rá szükség. Csökkeni az áfuási időke: a ermeléservezés haáridő szerin rangsorolja a rendeléseke, azonosíja az anyagoka. Az időzíés leheővé eszi olyan anyagbeszerző menerend kialakíásával, ami melle be lehe arani a szállíási haáridőke. Valós elköelezeség: segí eldöneni, hogy mi vállalhaó. A reális vállalások révén javul a vevői elégedeség. Mielő egy újabb rendelés elvállalására kerülne sor, meg kell nézni, hogy hogyan ha a ermelésre, mikorra eljesíheő. Jobb haékonyság: szorosan koordinálja az egyes munkahelyek munkájá. Kevesebb közvee személyzere van szükséges, így kevesebb a váralan megszakíás is. (Forrás: Kovács, 2001) 15

16 2. A keresle előrejelzése Vállalai, ehá kínálai szemponból a közvelen keresle kéféle lehe: függő, és függelen. A függő keresle a végfogyaszóknak szán készermékhez arozó alapanyagok, félkész ermékek, alkarészek, sb kereslee, amely a végermékek ponos mennyiségének ismereében könnyedén meghaározhaó. A függelen keresle, ahogy a neve is adja, függelen a vállalai haásokól, illeve a cégnek nincs befolyása ezek alakulására. Legegyszerűbb példa erre a vállala ermékei iráni vevők érdeklődése, fogyaszói szándéka A keresle-előrejelzés aralma Ha haékony kereslemenedzsmeni rendszer akarunk kiépíeni, akkor először is meg kell ismerni, a keresle ermészeé, hogy a vevői igények ingadozásából adódó bizonyalanságo csökkensük. A ermelési folyamao alapveően a ényleges, és a várhaó keresleből eredő információk alakíják. A várhaó keresle előrejelzésekor örénik az érékesíés rendjének, szezonjának, és a ciklikusságának felérképezése. Előrejelzési adabázis Rendelések Törénelem Takika Sraégia Előrejelzés folyamaa Előrejelzés adminiszrációja Előrejelzési echnikák Előrejelzés ámogaó rendszerek Előrejelzés felhasználók Pénzügy Markeing Érékesíés Termelés Logiszika 6. ábra A haékony keresle-előrejelzés folyamaa, forrás: Bowersox Class, 1996, 228. old. Az előrejelzés kiindulóponjá nézve kéféle lehe: Top-down (felülről lefelé) ervezés a eljes, aggregál vállalai igényekből indul ki, és ez bonja le alacsonyabb szinekre pl.: elepek, eloszó rakárak, üzleek, sb. Ez a módszer kevesebb bizonyalanságo hordoz magában, min a elepenkéni, illeve éelenkéni előrejelzés. A boom-up (alulról felfelé) irányuló ervezés a legalsóbb szineke ekini kiinduló ponnak, és ezekből számíja ki az aggregál vállalai igény. Tehá az alsó szineken külön-külön függelen előrejelzések jönnek lére, amike összesíenek. Éppen ezér, ez a módszer sokkal jobban figyelembe veszi a helyi jellegzeességeke, sokkal részleesebb alapadaoka igényel, és így a számíási módja is lényegesen bonyolulabb. (Forrás: Bowersox Class, 1996) 16

17 A keresle-előrejelzése egy olyan becslési folyama, amelynek célja az eladhaó, kiszállíhaó, leermelheő mennyiség meghaározása (Chikán Demeer, 2006, 92p.). A ermelés- és a kapaciáservezése elméleileg ponos előrejelzés igényel, ám ez a gyakorlaban lényegében csak szerencsével, vélelenszerűen érheő el. Ugyanakkor a minél ponosabb előrejelzésekkel lényeges megakaríásoka lehe elérni a ermelőrendszerben. Ilyen lehe a kevesebb alapanyag, félkész ermék, és alkarész beszerzés, a kisebb kapaciás-leköés, illeve alacsonyabb készleszin elérése. Az előrejelzés úgy kell kezelni, min az információ áramlás egy állomásá, ahova jelenős mennyiségű beáramló információ szükséges, hogy a rendszer ponosan udjon működni, és eredményei a vállala sok részlege felé használhaóak legyenek. Az egész előrejelző rendszer alapjá az információs adabázis jeleni, amely felé a legfonosabb elvárás, hogy rugalmas, könnyen és folyamaosan frissíheő, és gyorsan lekérdezheő legyen. Továbbá aralmazzon információka, egyrész a vállalaon belülről: a promóciókról, a rendelésekről, ezek előzményeiről, valamin eljesíésük módjáról (árengedmény, speciális üzlei megegyezés, sb). Illeve a vállalaon kívüli környezeről: gazdasági helyze, a versenyársak akciói, új ermékei, sb. Ezeknek az információknak megfelelő mérékű részleezesége is szükséges a ponos, és haékony előrejelzés készíéséhez, nem uolsó sorban azér is, hogy minden részleg használhassa azoka. A keresle-előrejelzés echnikái maemaikai, saiszikai eszközök használaá jeleni. Ezekről a módszerekről az Előrejelzés című fejezeben még részleesebben szó lesz. Dolgos Olga szerin csak saiszikai úon működő előrejelzések nem elegendőek a piaci igényekhez való folyamaos, rugalmas és kölségakarékos alkalmazkodáshoz, hiszen a fogyaszó számalan impulzus éri, ami vásárlás, illeve éppen az ado ermék vásárlására öszönzi. A múlbeli érékesíési adaokból számol igényszám-ervezeek igen gyakran korrekcióra szorulnak (Forrás: Chikán Demeer, 2006, 93p.) A keresle-előrejelzés adminiszrációja Az előrejelzések készíése, főleg ha a múlbeli érékesíési adaokból épíjük fel a rendszer, akkor folyamaos kapcsolaarás feléelez a vevőkkel. Ez leginkább a számíógépes hálózaokkal érheő el, hiszen nem várhaó el, hogy egyelen ember, az üzleköők melle, napi szinén legyen kapcsolaban öbb száz, eseleg ezer vevővel. Ugyanakkor a hálóza révén, a korábbi becsül érékeke ermészeesen korrigálni lehe a ényleges igényszámokkal. Ha ez megeük, és megbizonyosodunk abban, hogy az ado alul-, vagy felülbecslés nem egyszeri előfordulású, akkor az igényszámokhoz képes javíani kell a becslés módszerén. 17

18 Ismer rendelések és igények Múlbéli érékesíési adaok STATISZTIKAI BECSLÉS Korrekció (kalkulációs séma) Visszacsaolás Előrejelzés (Tervszámok) Piaci információk vevőkről, ermékekről, akciókról IGÉNYSZÁMOK Korrigál ervszámok Visszacsaolás a ponosságról (pl. készleszin) Visszacsaolás PIAC 7. ábra Egy keresle-előrejelző rendszer felépíése, forrás: Dolgos, 1996 (kézira) Az ábrán láhaó modell, kvaniaív, és kvaliaív módszereke is aralmaz. Feléele, hogy a keresle havi, és vevőípusonkéni elemzése leheséges, a forgalom ebben a bonásban visszamenőleg rendelkezésre áll, illeve legalább a jövőben leheséges (Forrás: Dolgos, 1996 (kézira)). A Pareo-elv as szabálya, szerin a forgalom 80%- a vevők 20% eszi ki. Az ilyen komoly vevők például árengedmény kaphanának, ha a rendelésüke előre jelzik. Ezzel lényegesen csökkenheő lenne az előrejelzésekben rejlő bizonyalanság, és eljesülne, ha nem is eljesen, de jelenős részben, az előrejelzések célja is: kölségeke lehene megakaríani, az alacsonyabb készleszinekkel. Sajnos maga az előrejelzés is okozha, a céljával ellenében, kölségnövekedés. A felülbecslés a ké rossz leheőség közül, a kisebbik rossz. Felülbecsléskor készlenövekedés örénik, de ez még könnyebb korrigálni, min az alulbecslés. A megmarad készleeke a kövekező előre jelzendő időszakra, már indulókészlekén kell kezelni, vagy ki kell vonni a megbecsül érékből. Alulbecslés eseén, negaív készle kelekezik, ami áruhiány jelen az ado ermékből. Ha ez előfordul, és a vállala mindenképpen eljesíeni akarja a megrendelés, az alapanyagok meglée eseén ideiglenesen növelnie kell a kapaciásá, ez megoldhaó lehe például 18

19 bérmunkásokkal, vagy úlórázaással. Ha az alapanyagok nincsenek rakáron, akkor, ha leheséges, a beszállíóól, vagy beszállíókól kell gyors rendeléseljesíés kialkudni, de ennek nyilvánvalóan beszerzési árnövekedés lesz az eredménye. Könnyen elképzelheő, hogy ilyen eseben a cég nem képes eljesíeni a rendelés, mivel az alapanyagok beszerzése olyan hosszú idő vehe igénybe, hogy addigra a vevő eláll a rendelésől Ex pos, ex ane előrejelzések Kvaniaív előrejelzések készíésekor, próbájakor, fonos, és szerinem elkerülheelen vizsgálai lépés, az ex pos és ex ane előrejelzések készíése (3. ábra). Az ex pos előrejelzés, arra szolgál, hogy egy már léező adasorra készíünk becslési eljárás, minha a ényadaok nem lennének ismerek. Ehhez felhasználjuk a korábbi ényadaoka, idősoros becslési eljárás során. Az így kapo érékeke, ha például öbb módszer szerenénk kipróbálni, összehasonlíhaóvá válnak, és kiválaszhaó a leheő legcélszerűbb. Új módszer próbája eseén, a már léező érékek előrejelzésével gyorsan képe kaphaunk a módszer működőképességéről (Forrás: Ramanahan, 2003.) Rendelkezésre álló ényadaok Keresle (d) Ex pos Ex ane n 1 n 2 n 3 Idő () 8. ábra Ex pos és ex ane előrejelzések ciklusai, sajá munka Fonos megjegyezni, hogy ez félrevezeő is lehe. A módszer eszjé ovább kell folyani, az ismer adaokon úl, ez az ex ane, egészen addig, amíg sajá magunk meg nem győződünk, hogy a modell énylegesen, nem csak laboraóriumi körülmények közö, éleképes. Ehhez megfelelő példa a 2010-ben íródo szakdolgozaom, amelyben olyan kvaniaív modell alkoam, amely abban az évben, az ismer, és nem ismer hónapokban egyarán, hei szinen nem igazán meggyőző eredménnyel, de a 8 hees rendelési ciklusokra számolva már a +/-20%- os haáréréken belül vol képes becsülni (4. ábra). Sajnálaosan ez az eredmény 19

20 nem bizonyul arósnak. A 2011-es év kezdeén, már az első 8 hees ciklusnál is, az addigi ingadozásokhoz képes, gyors csökkenés vol megfigyelheő a ponosságban, ami álépe a lélekani 80%-o. 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Rendelési ciklus (8 heene) Kvaniaív előrejelzés Szakmai becslés 9. ábra Összehasonlíó grafikon, forrás: sajá munka Ex pos és ex ane előrejelzések eseében különbsége kell enni, a feléeles, és feléel nélküli előrejelzések közö. Feléeles előrejelzés ala, ahogy az a kifejezés is jeleni, valamilyen feléelhez köjük a végső becsül éréke. Ez álalában valamilyen azonos émakörből származó, fonos befolyásoló ényező, amelynek válozása eseében nagy valószínűséggel válozik a végső becslés is. Például az idei 2011-es nyár júliusában a svájci frank erős ingadozásoka muao a forinal szemben. Ez ugyanakkor nemcsak a magyar gazdasággal függ össze, hanem az euroövezei országok államadósságának finanszírozási bizonyalanságai is erősen befolyásolák. Elsősorban azokra az országokra gondolok, amelyek eseében felmerül a sürgős beavakozás kényszere: Görögország, Olaszország, Porugália, Írország. Mivel hazánk agja az Európai Uniónak, ezér azok a haások amelyek az Unióra hanak, hanak Magyarországra is. A feléel nélküli előrejelzés, olyan becslés, ahol a becsléshez szükséges adaoka, nem ényadakén szerezük, hanem a modellből, vagy egy segédmodellből kapuk meg őke. Például ilyen a 2010-es szakdolgozaomban kifeje modell, ahol az uolsó lépéshez szükséges bemenei adaoka, korábbi lépések, exponenciális simíás, mozgó álagolás, időszaki álagok számíásaiból számolam ki. Ez a modell a későbbiekben (Előrejelzés Excel függvényekkel c. fejeze) kerül részlees bemuaásra Előrejelzések alkoóelemi Az előrejelzések ké legegyszerűbb módja, a szakérői becslés, illeve a korábbi érékesíési adaokon alapuló előrejelzés. Uóbbi eseben fonos megjegyezni, hogy 20

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

Miért fagyálló az ôszi gabona?

Miért fagyálló az ôszi gabona? Miér fagyálló az ôszi gabona? GALIBA GÁBOR azánkban az ôszi gabonafélék 15 25 százalékkal öbbe eremnek a avasziaknál. Korai érésük mia elkerülik a nyáron gyakran fellépô szárazságo és beegségeke, a él

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

REZONANCIÁRA HANGOLVA

REZONANCIÁRA HANGOLVA REZONANCIÁRA HANGOLVA r. Bagány Mihály, r Kodácsy János, Nagy Péer 3, r. Pinér Isván 4 Jelen anulmányunkban egy igen onos izikai jelensége a rezonanciá járjuk körül. Az elsı három részben sajá munkáink

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus Frekvenciaválók Kaalógus Taralomjegyzék Frekvenciaválók b Kiválaszási úmuaó... 2 b ATV 32 frekvenciaválók v Bemuaás... 4 v Jellemzők... 6 v Speciális alkalmazások... v Rendelési számok... 2 b Kiegészíők

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓ távoktatási segédletek-

INFOKOMMUNIKÁCIÓ távoktatási segédletek- INFOKOMMUNIKÁCIÓ ávokaási segédleek- Készíee: a GDF Redszerechikai Iéze Iformaikai Alkalmazások Taszék mukaközössége. TAGJAI: DR. HÁZMAN ISTVÁN DR. ZSIGMOND GYULA SPISÁK ANDOR PUSKÁS ISTVÁN LSI KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók fordulaszám-szabályozók Kaalógus 2004 3-fázisú aszinkron,8 kw-ól 5 kw-ig Taralom b Bemuaás... 2. b Jellemzôk... 0. b Rendelési számok... 4. b Opciók v Fékezôellenállások... 8. v Hálózai fojóekercsek...

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Kapcsolat idegsejtek között: a szinapszis

Kapcsolat idegsejtek között: a szinapszis Moó: Legjobban úgy érjük meg - folyaja a Sruccmadár ha azonnal hozzákezdünk Lewis Carroll, 1865 Kapcsola idegsejek közö: a szinapszis ELTE, 2006. nov. 10. Az előadás felhasználja Lengyel Máé és Kiss Tamás

Részletesebben

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FOLIA HITORICO NATURALIA MUEI MATRAENI 2001 25: 25-40 Kvarermalakológiai vizsgálaok a Kis-Balaon II. vízározó erüleén FÛKÖH LEVENTE ABTRACT: Quarermalacological researches on he erriory of he Kis-Balaon

Részletesebben

instal katalógus 2010-2011

instal katalógus 2010-2011 OVK Kf. insal kaalógus 2010-2011 INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK A VÉDELEMRE ÉS KAPCSOLÁSRA ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK ÉRZÉKELÉSRE ÉS SZABÁLYOZÁSRA www.insal.hu oldal 4 INSTAL VÉDELMI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 5-7 I-6 Kismegszakíók

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása: SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az árák orrása:. LŐADÁS [1] Dr. Némeh György: Tarószerkezeek III., Acélszerkezeek méreezésének alapjai [] Halász Oó Plahy Pál: Acélszerkezeek

Részletesebben

Architektúra, memóriák

Architektúra, memóriák Archiekúra, memóriák Mirıl lesz szó? Alapfogalmak DRAM ípusok Mőködés Koschek Vilmos Jellemzık vkoschek@vonalkod.hu 2 Félvezeıs memóriák Hozzáférési idı Miér is? Mőködési sebesség kérése kérése kérése

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben