Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen"

Átírás

1 Van megoldás

2 ISBN Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

3 Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor jelezük, hogy a Barankovics Isván Alapívány, újabb szakmai anyagokkal jelenkezik. Sorozaunk kövekező köee, hazánk nyugdíjrendszerének áalakíására esz javaslao. Javaslaunk egyszerre kívánja szem elő arani a rendszer megvalósíhaóságá és szakmai koherenciájá. A kövekező köeben a kodifikál örvényjavaslao, valamin a háéranulmányoka muajuk be. A anulmányok rávilágíanak az orvosolni kíván problémákra és bemuaják az, hogy az álalunk javasol megoldások, hogyan képesek kezelni nyugdíjrendszerünk ellenmondásai. A kidolgozo örvényjavasla csomaggal szerenénk előmozdíani nyugdíjrendszerünk válozásá és a válozás megalapozó szakmai, ársadalmi közmegegyezés kialakulásá. Meggyőződésünk szerin a nyugdíjrendszer az egész ársadalom ügye, hiszen a jelenlegi nyugdíjasok elláásai, a mai akív korúak járulékai fedezik, a mai akív korúak reménybeli elláásai, a mai gyermekek fogják akív korukban megeremeni. Így, olyan reformra van szükség, mely a erheke a generációk, és a ársadalmi csoporok közö, mélányosan oszja szé. Ezér fonos, hogy olyan válozások jöjjenek lére, melyek a ársadalom dönő öbbségének igazságosságérzeével egybecsengenek, és képesek a öbbség ámogaásá elnyerni. Bohumil Hrabal Bambini di Praga 1947 című könyvének egyik vigéc szereplője mondja: Mi illúzióka árulunk az embereknek. Nyugdíja. Az iparosok kapnak egy papír, ők viszon a papírér pénz adnak nekünk. És ha elhiszik, hogy az, ami mondunk nekik igaz, akkor boldog jövőjük van. Mi nem illúziókra, hanem megvalósíhaó időskori bizonsági rendszerre eszünk javaslao, megíélésünk szerin olyan koncepció kínálunk, mely egyszerre szolgálja a működőképessége és a mélányosságo, azaz a közjó. Javaslaunk, min minden emberi mű minden bizonnyal néhány ponon korrekcióra szorul, kérjük az olvasó, hogy javaslaai juassa el hozzánk. 1 Van megoldás! Budapes, auguszus 28. Dr. Mészáros József Barankovics Isván Alapívány Kuraóriumának Elnöke 1 Barankovics Isván Alapívány Budapes 1088 Kálvin ér 8 II. em. 13 3

4 Taralom Nyugdíjreform javasla T/.. számú örvényjavasla, A Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról T/.. számú örvényjavasla, A jogalkoásról szóló évi XI. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról T/.. számú örvényjavasla, A Társadalombizosíási Tanácsról T/.. számú örvényjavasla a ársadalombizosíás működésének alapveő szabályairól és forrásairól T/.. számú örvényjavasla A ársadalombizosíási nyugelláásról T/.. számú örvényjavasla a ársadalombizosíás működésének alapveő szabályairól és forrásairól szóló évi. örvény, valamin a ársadalombizosíási nyugelláásról szóló évi örvény haálybalépéséről és az ámenei szabályok megállapíásáról, ovábbá egyes örvények ehhez kapcsolódó módosíásáról T/.. számú örvényjavasla a magánnyugdíj-pénzárakról, a magánnyugdíjpénzári szolgálaásokról és e szolgálaások fedezeéről T/.. számú örvényjavasla évi.. örvény, A személyi jövedelemadó meghaározo részének az adózó rendelkezése szerini felhasználásáról Nyugdíjreform javasla ésszerűsége Mészáros József: Az ígéreek örvényében (nyugdíjemelések válaszások elő) Mészáros József: Társadalombizosíási nyugdíjrendszerek é a ermékenység kölcsönhaása Gál Róber Iván: A nyugdíjrendszer elszigeelése a rövidávú poliikai dönésekől Banyár József - Mészáros József: Egy leheséges nyugdíjreform és indokai Banyár József: A köelező élejáradék leheséges működése és szabályozása

5 Nyugdíjreform javasla. Hazánk nyugdíjrendszere úgyneveze feloszó-kirovó rendszer, azaz a mindenkori akívak befizeései eremik meg a forrásá az időskori elláásoknak. Az ilyen ípusú rendszerek szere Európában a második világháború uán alakulak ki, amikor számos országban a háború elpuszíoa a nyugdíjrendszer vagyoná, aralékai. Az időseke, nem lehee elláás nélkül hagyni, így az akkori akív koroszályok befizeései, közvelenül irányíoák á a nyugdíjas koroszályok elláási fedezeéül. A nyugdíjrendszerek számos alapfelevésen nyugszanak: így a kiegyensúlyozo gazdasági növekedésen, a demográfiai egyensúlyon, az elláoi, bizosíoi kör homogeniásán, a magas akiviási ráán. Napjainkban a fejle világban a ársadalmi, gazdasági válozások jelenős mérékben áalakíoák a ársadalombizosíás környezeé. Az új feléelekhez a ársadalombizosíási rendszereknek is alkalmazkodniuk kell, ezér a fejle világ legöbb országában a közéle a nyugdíjrendszer válozásaiól hangos. Hazákban a rendszerválozás elmúl 17 évében a nyugdíjrendszer jelenős válozáson men kereszül, e válozások azonban nem hozak elegendő eredmény, illeve nem egységes koncepció alapján örének. A rendszerválozás idején a munkaerőpiac összeomlása eredményeképpen, arósan munkanélkülivé vál ömegek számára a ársadalombizosíás nyújoa a menőöve. Drámaian nő a nyugdíjasok, és a rokkannyugdíjasok száma. Az önkénes pénzári és a bizosíási rendszer kialakíása leheővé ee az öngondoskodás, de elszegényedő ársadalomban csak kevesen élek e leheőséggel. Az 1997-es nyugdíjreform csak részleges vol, számos eleme mindmáig nem kerül kidolgozásra. A reform kialakíoa a köelező magánnyugdíjpénzári rendszer fonosabb elemei, az akívak álal szerze nyugdíjvárományoka, - különösen a második pillérbe álépőké-, pedig leérékele. A magánnyugdíjpénzári rendszer kialakíása csak részlegesen örén meg, a pénzári rendszer inézménykereei végiggondolalanok és megíélésünk szerin kockázaosak. A pénzárakból származó elláások mindmáig nem kerülek kialakíásra, holo 2013-ól már elláásoka kell folyósíani. A magánnyugdíjpénzári rendszer és az állami rendszer kapcsolódása nem megoldo sem az elláások, sem a járulékok felei oszozkodás erüleén ben a jogalkoók nem iszázák, hogy iszán öregségi rendszer kívánnak a magánnyugdíjpénzári rendszer kereei közö működeni, vagy rokkansági, özvegyi, árva elláásoka is kívánnak nyújani a bizosíoaknak. Mindmáig ámenei szabályozás lévén oldódik meg a megrokkanó magánnyugdíjpénzári agok, haláluk eseén pedig, háramaradoaik elláása, visszaléphenek az állami rendszerbe. A befizeendő járulékok felei oszozkodás is végiggondolalan, mivel az egyes pillérekben nem definiál ponosan az elláások köre és színvonala. Így a járulékok eloszása fölöi érdemi szakmai via sem alakulhao ki óa elel időszakban a mindenkori kormányok a nyugdíjasok nehéz helyzeé szavazavásárlásra kívánák felhasználni, így a nyugdíjemelések köveék a poliikai ciklusok rendjé. 5

6 A jelenlegi jogszabályok szerin 2013 uán jelenős válozások kövekeznek be nyugdíjrendszerünkben, váloznak a nyugdíj-megállapíás szabályai, és adóköelessé válnak az elláások. A részlees szabályok kimunkálásával mindmáig adós a kormányza. Az a javaslacsomag melye elkészíeünk, az ado leheőségek közö igyekszik a nyugdíjrendszer számos problémájá, az összefüggéseke figyelembe véve kezelni, és olyan hosszabb ávon is megnyugaó megoldás adni, amely a ársadalmi mélányosság figyelembevéelével igyekszik fennarhaó rendszer alkoni. 6 A javasol rendszer legfonosabb elemei A nyugdíjrendszerből leheőség szerin kiküszöböljük a demagógiá Hazánk nyugdíjrendszerének egyik súlyos problémája, min az már jelezük, a poliikai oszály önkorláozásainak hiánya. Megoldási javaslaunk ké fonos eleme aralmaz: a nyugdíjrendszer jogszabályi környezeének válozaásá, illeve a rendszer paramerikus válozaásá. A nyugdíjrendszer érinő jogszabályok csak oly módon lennének válozahaóak javaslaunk elfogadása eseén, ha azoka, egymás köveő ké parlameni ciklusban is a képviselők jóváhagyják. Ezzel az inézkedéssel úgy gondoljuk, hogy a válaszások elői szavazavásárlási leheősége jelenős mérékben csökkeneni udjuk. A paramerikus válozások köré pedig kivonnánk a poliikusok dönései alól, ennek érdekében ársadalombizosíási anácso hívnánk lére, amely időről-időre felülvizsgálná és dönene a korhaár, a járulékkulcsok és a nyugdíjrendszer érinő más fonos paraméerek ügyében az igazságosság és a fennarhaóság érékeinek figyelembe véelével. Így a rendszer középávú működésé befolyásoló, szakmai megfonolságo igénylő dönések is kikerülnének a szavazaokér folyó küzdelem világából. Időskori szegénység elkerülése Javasoljuk az állampolgári alapnyugdíj bevezeésé 70 éves koról. Az alapnyugdíj méréke összekapcsolódna a minimálbérrel, és a családi pólék öszszegével. Javaslaunk szerin a 2013 uán megállapío nyugdíjak adóköelesek lennének, így a magasabb nyugdíjkaegóriákban az alapnyugdíj összegé fokozaosan visszavennénk az adóból. Hazánk jelenlegi nyugdíjrendszere egyszerre nyúj nyugdíja és szociális elláás. E ké elem gyakora keveredik, és iszázalan viszonyú, ronja a rendszer áláhaóságá, haékonyságá. Megíélésünk szerin a szociális elláás fonos eleme a ársadalombizosíásnak, de ez világos és áláhaó feléelek közö kell a rászorulóknak nyújani. A bizosíási elemek, és a szolidariási elemek összekeverése nem szolgája a közösség érdeké. Időskori munkanyugdíj Az öregségi nyugdíj alapjául az úgyneveze egyéni számlás (NDC) rendszer szolgál. E rendszer ugyan ovábbra is feloszó-kirovó elven működik, de

7 precízen nyilvánarja a bizosíoak befizeései, a befizeéseke kamaozaja, és az akív élepálya végén, az egyéni nyugdíjszámlán felhalmozo összeg válhaó á járadékra. E rendszer bizosíás-maemaikailag megalapozo számíásokkal haározza meg a járulék, és az elláás méréké. Így rugalmasabbá válha a nyugdíjkorhaár a jelenleginél. Az időskori elláás így az egyén álal eljesíe befizeések haározzák meg, ez minden bizonnyal öszönző erő jelenene a jelenleginél fegyelmezeebb járulékfizeésre. Rokkannyugdíj A rokkansági elláások napjainkban egyszerre jelenenek megélheés, a munkavégző képességüke énylegesen elveszeek, és a munkaerőpiacról kiszoruló, arós munkanélküliek számára. Megíélésünk szerin, míg az első csopor ényleges elláásoka igényel, addig a második csoporo a munkaerőpiacra kell visszainegrálni. Rokkansági elláás az új rendszerből csak az úgyneveze I. és II. rokkansági csopor kapna. A rendszer fedezeéül feloszó-kirovó elven beszede járulékok szolgálnak. Azoknak az akívkorúaknak akik rehabiliálhaóak, áképezheőek, a munkaerőpiacra örénő visszainegrálás nyújja a rendszer. Háramaradoi (özvegyi, árva) elláások Az özvegyi nyugdíj eseén, megkülönbözejük, az akív élepályaszakasz idején örén megözvegyülés, és az időskori megözvegyülés. Az akív élepálya eseén örén megözvegyüléskor, a jelenlegihez hasonló módon, korláozo időaramú, ideiglenes özvegyi nyugdíj jár. Ebben az eseben az özvegy örökli az örökhagyó nyugdíjszámláján lévő összege, melye sajá öregségi nyugdíja megnyílásakor, annak részbeni fedezeéül használha fel (özvegyi nyugdíjra házasságban, vagy bejegyze éleársi kapcsolaban megözvegyül jogosul). Árvaelláás a jelenlegihez hasonló szabályok alapján kerülne megállapíásra. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj és az árvaelláás fedezeéül feloszókirovó elven kivee járulék szolgál. Az öregségi nyugdíj megállapíása uán megözvegyülek a jelenlegiől elérő módon kapják elláásuka. A házasársi közösségben vagy bejegyze kapcsolaban élők köelesek közös nyugdíjszámlá vezeni (akívkori válás eseén a számlán az együ ölö idő ala kelekeze felhalmozás összege feleződik). Az öregségi nyugdíj megállapíásakor készemélyes járadék megállapíására kerül sor, amely az özvegyi nyugdíja is jeleni. Mások ilyen elláásra nem jogosulak. Korhaár Napjaink nyugdíjrendszerének fonos viaémája a korhaár kérdése. Megíélésünk szerin, min a közösség, min az egyén érdekei, egy rugalmasabb nyugdíjkorhaár jobban szolgálná. Az egyéni számlás nyugdíjrendszer erre leheősége erem. Mivel a bizosíás maemaikailag korrek elláásoka állapí 7

8 meg, így a korhaár szemponjából semleges. Azok, akik minimum összegnél magasabb elláásra jogo szerezek, 62 éleévük uán nyugdíjba vonulhanak, mivel a rendszer bizosíásmaemaikailag korrek járadéko állapí meg ez öszönzi a ovább dolgozás. Az állampolgár alapnyugdíj 70 éves koról nyílik meg, ebben az élekorban a munkanyugdíj pillér szolgálaásai is megnyílnak mindenki számára, azok számára is, akik alacsony várománnyal rendelkeznek. A nyugdíjkorhaár paraméerének éréke függ a várhaó élearam válozásáól, így az a ársadalombizosíási anács állapíja meg. 8 Járulékok Az új ársadalombizosíási rendszer jelenős mérékben áalakíja a jelenlegi járulékok rendszeré. A munkanyugdíj (egyéni számlás rendszer) fedezeéül a bizosío befizeései szolgálnak, a járulék méréké a ársadalombizosíási anács állapíja meg (nagyságrendben 18% körül). A ársadalombizosíási alapnyugdíj az özvegyi, és rokkansági elláás fedezeéül szolgáló, feloszó-kirovó rendszerben beszede járulékoka, a munkálaók fizeik (a rokkansági elláás az Egészségügyi Alap része). Javaslaunk árendezi a munkálaói és munkavállalói járulékok jelenlegi rendjé. Az egyéni számlára kerülő befizeéseke a munkavállalók fizeik, míg szolidariási jellegű járulékoka a munkálaó. A járulékok kialakíásánál mind a kereszmeszei mind a hosszmeszei egyensúlyi pályá figyelembe vesszük. A munkálaói járulékok eljes körű megfizeésére a munkálaók azon munkavállalók eseében köelezeek, akik gyermeknélküli házarásban élnek. Azon házarások eseében, ahol gyermeke nevelnek, a kisebb jövedelmű házarásag járulékának csökkene mérékű megfizeésére köeleze a munkálaó. Egy gyermek eseén a járulékömeg 1/3-a, ké gyermek eseén a járulékömeg 2/3-a, három gyermek eseén a járulék eljes befizeése alól menesül a munkálaó. Ez az inézkedés egyszerre szolgálja a ársadalmi mélányosságok és a gyermekes anyák foglalkozaásá. A gyermekvállalók munkaerő-piaci helyzee lényegesen nehezebb min a gyermekeleneké, így a ársadalmi mélányosság az kívánja, hogy segísük e hárány csökkenésé. A gyermeke vállalók ráadásul a közösség gazdasági, ársadalmi és szociális fennmaradása érdekében is cselekszenek, így a gyermeknevelés ársadalmi elismerése fonos cél. Generációk közöi összefogás A gyermeke vállalók, a közösség gazdasági, ársadalmi és szociális fennmaradása érdekében cselekszenek, így gyermeknevelés ársadalmi elismerése fonos cél, ezér megeremjük a jövedelemadó adófizeőkől a szülők irányába örénő áualhaóságá. A nagyi pénz egyszerre szimbolikus jelenőségű, és hosszabb ávon segíhe a gyermeke nevelő szülő idős korának megkönnyíésében. Javaslaunk bevezeése uán a kezdei apaszalaoka kiérékelve későbbiekben figyelembe kívánjuk venni, a fogyaékos gyermeke nevelő, és alacsonyabb kereseű gyermeke (lányoka) nevelő szülők mélányos elismerésé.

9 A nyugdíjbizosíási inézmény rendszere A járulékoka az eddigiekhez hasonlóan az APEH szedi be és ualja a megfelelő számlára. Az alapnyugdíj, egyéni számlás munkanyugdíj, rokkansági elláások és háramaradoi elláások eseében, az elláások folyósíásá, megállapíásá, a szükséges iraok iraárózásá ovábbra is a már meglévő Országos Nyugdíjbizosíási Főigazgaóság és inézményei végzik. A magánnyugdíjpénzár inézményrendszere eseében, jelenős válozások kövekeznének be a javasla elfogadása eseén. A magánnyugdíjpénzárak speciális, külön örvény álal szabályozo, bizosíóinézeek lennének, mely bizosíóinézeeke a jelenlegi agok ényleges részvényársasági formában ulajdonolnának. Az új magánnyugdíjpénzári inézményrendszer kialakulására 2013-as szolgálaások megkezdése elő kerül sor. A magánnyugdíjpénzár és az állami rendszer különbsége a bizosío szemponjából már nem lesz dönő, hiszen mindké elem egyéni számlás elven fog működni. A magánnyugdíjpénzári rendszer reformja A 1997-es LXXXII. örvény a magánnyugdíjpénzáraka min befekeési szövekezeeke hoza lére. Nem haároza meg a jogalkoó a szolgálaások rendjé, sem az, hogy milyen elláási formákban köelesek a magánnyugdíjpénzárak szolgálaásoka nyújani (74/1997 OGY haároza). Megállapíhajuk ehá, hogy a magánnyugdíjpénzárak inézményrendszeré és szolgálaásainak köré a jogalkoó máig nem haároza meg ponosan. A jelenlegi állapo mindenki számára hárányos, a bizosíoak számára nem világos, hogy mi fognak kapni befizeéseikér, az inézmények öbbségé pedig a háérből nagy pénzügyi szolgálaók irányíják. Javaslaunk szerin a magánnyugdíjpénzárak a ovábbiakban iszán öregségi elláásoka nyújanak. A magánnyugdíjpénzárba befizee járulék a munkavállalói járulékömegből vonódna le, és a maradék járulék könyvelődik az egyéni nyugdíjbizosíási számlán. A magánnyugdíjpénzárak áalakulnak speciális bizosíóinézeekké, e bizosíóinézeek részvényársasági formában működnek. A ársaságok részvényei egy ámenei időszakban (5 év) csak korláozoan forgalomképesek. Az áalakulás megindulásakor a részvények ulajdonosai, a magánnyugdíjpénzárak agjai eddigi befizeéseik arányában junak a részvényömeg arányos részéhez. A agok felkínálhaják megvéelre részvényeike, ezeke azonban csak a öbbi ag vásárolhaja meg. Az eladó a véelára köeles a magánnyugdíjpénzárnál vezee számláján elhelyezni. Ez az összeg a későbbi elláásá növelhei. Reformunk célja az, hogy a magánnyugdíjpénzárak világos egyérelmű inézményi kereek és felelőségi szabályok melle működjenek. A magánnyugdíjpénzári rendszer eddigi lérejöéér az adófizeők jelenős áldozao hozak, hoznak. Mélányos ehá, hogy az inézmények hazai ulajdonban maradjanak, a magánnyugdíjpénzárakban meglévő öbb százmilliárdos őké a hazai ulajdonosok ellenőrizzék. 9

10 10 Öszefoglalás Javaslaunk, az időskori bizonság inézményrendszeré kívánja újraalkoni. Megíélésünk szerin a jelenlegi rendszer: széles ere ad a poliikai demagógiának, a bizosíási és a szolidariási elv keverésével nem öszönzi a rendszerben nyújo eljesíményre a polgároka, nem ismeri el a rendszer alapja, a szakképze fiaalság felnevelése érdekében e erőfeszíéseke, sem áláhaó érelmes szabályoka alkoó járulék, sem világos szabályok menén működő járadék poliiká nem folya. a második pillér, a magánnyugdíjpénzári rendszer, kialakulalan és rosszul meghaározo. a generációk közöi ehermegoszás eseleges, áláhaalan. Olyan rendszerre eszünk javaslao, mely: a rendszer szabályozásá, kiveszi a napi poliika dönései alól, a rendszer nem eseleges poliikai dönések, hanem szabályok arják egyensúlyi pályán, a közösség érdekében erőfeszíés evőke jualmazza: mind azoka, akik befizeéseikkel, mind azoka, akik gondos gyermekneveléssel ámogaják a rendszer fennmaradásá. a magukról gondoskodni képelen rászorulóka, ha már képelenek az egyéni eljesíményre ámogaja, a magánnyugdíjpénzári rendszer hiányzó szabályai megalkoja, és új érelmes felelősségi rendszer és ulajdonviszonyoka erem. olyan járulék és elláási szabályoka alko melyek a rendszer rövid, közép és hosszú ávú egyensúlyá szolgálják a generációk közöi mélányos ehermegoszás szabályai megalkoja és a rendszer e szerin működei. A ársadalombizosíás és a ársadalombizosíási nyugdíjrendszer áalakíásával, valamin egyes kapcsolódó szabályozási erüleek módosíásával öszszefüggő nyolc örvényjavasla négy fő csoporba sorolhaó. Az első csoporba arozó három örvényjavasla a ársadalombizosíás alkományos alapjainak válozaásá célozza. a. Az alkomány módosíására vonakozó javasla külön eljárási rende ír elő a ársadalombizosíási nyugelláásoka, valamin az azok fedezeé képező járulékoka és hozzájárulásoka szabályozó örvények elfogadására. Az új eljárási rend kereében az emlíe örvényeke csak ké egymás köveő Országgyűlés egyező akaraal udja módosíani, ezér az Országgyűlés álal elfogado ilyen örvény a közársasági elnök csak akkor írhaja alá és hirdehei ki, ha az a kövekező Országgyűlés az alakuló ülésé köveő 120 napon

11 belül válozaás nélkül megerősíi. Az eljárási rend bizosíhaja, hogy a örvénymódosíásoka ne a pillananyi poliikai érdekek, hanem a nyugdíjrendszer hosszú ávú kiszámíhaóságának elve vezéreljék. Az alkomány módosíására irányuló örvényjavasla elfogadásához az országgyűlési képviselők kéharmadának szavazaa szükséges. b. Ugyanebbe a csoporba arozik a Társadalombizosíási Tanács felállíásá és jogköreinek megállapíásá célzó örvényjavasla. A Társadalombizosíási Tanács az Állami Számvevőszékhez vagy a Nemzei Bankhoz hasonló függelen jogállású esüle lenne, amelynek célja, hogy a napi poliikai érdekek érvényesülése helye a ársadalombizosíási rendszer hosszabb ávú fennarhaóságá szolgáló szemponok érvényesülésé bizosísa. Ennek érdekében a Társadalombizosíási Tanács nem csupán javaslaéeli és véleményezési joggal, hanem ényleges dönési haáskörrel is rendelkezik. A Társadalombizosíási Tanács jogosul lenne például, örvény felhaalmazása alapján, rendeleében meghaározni a bizosíoaka erhelő nyugdíjbizosíási járulék és a foglalkozaóka erhelő nyugdíjbizosíási hozzájárulás összegé, ovábbá az öregségi alapnyugdíj korhaárá. c. A jogalkoásról szóló örvény módosíása rendelkezik arról, hogy a Társadalombizosíási Tanács rendelee (például a kormány rendeleéhez hasonlóan) jogszabály, ezér például az Alkománybíróság elő is megámadhaó. E örvényjavasla elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kéharmadának szavazaa szükséges. A második csoporba arozó három örvényjavasla a ársadalombizosíás egész rendszerének, és azon belül elsősorban a nyugdíjbizosíás rendszerének áalakíásá célozza. a. A ársadalombizosíás működésének alapveő szabályairól és forrásairól szóló örvényjavasla szerin a ársadalombizosíás (a nyugdíjbizosíás, az egészségbizosíás és a balesebizosíás) erüleén erősödik a bizosíási elv és az egyéni felelősség elve. A örvényjavasla szinén egységesen szabályozza a ársadalombizosíás fedezeé képező járulékok és hozzájárulások megállapíásának szabályai. A válozaás szerin a ársadalombizosíás fedezeé képező források ké nagy csoporba sorolhaók. Az első csoporba a bizosíási alapon beszede, a bizosío bevéelei erhelő járulékok aroznak, amelyek elsősorban a bizosíási elv érvényesülésé szolgálják, míg a második csoporo a jellemzően a foglalkozaó erhelő hozzájárulások képezik, amelyek alapveően a ársadalmi szolidariás elvének megvalósíása érdekében szükséges elláások fedezeé fogják bizosíani. A foglalkozaó erhelő százalékos nyugdíjbizosíási hozzájárulás méréke a örvényjavasla szerin a bizosío gyer- 11

12 mekeinek számáól függ, három kedvezményeze elaroal közös házarásban élő bizosío eseében a foglalkozaó már nem erheli az egészségbizosíási hozzájárulás. A örvényjavasla fennarja annak leheőségé, hogy a éeles egészségbizosíási hozzájárulás ekineében külön örvény kedvezményeke állapíson meg. b. A ársadalombizosíási nyugelláásról szóló örvényjavasla a január 1-jéől megállapíásra kerülő nyugdíjaka szabályozza. Eől az időponól kezdődően ugyanis a nyugelláás összegé már kizárólag a bizosío álal megfizee járulékok haározzák meg, ennek megfelelően a nyugdíjba vonulás időponja (az öregségi nyugdíj alsó korhaárá képező 62. éleéve köveően) rugalmasan megválaszhaó. A örvényjavasla ugyanakkor rendelkezik egy mindenki alanyi jogon megilleő, minimális összegű alapnyugdíj bevezeéséről is. Lényeges válozás, hogy a jelenleg balesehez köődő nyugelláásoka a január 1-jéől kezdődő jogszerzés eseén már az Egészségbizosíási Alap folyósíja, ezér a balesei áppénzre vonakozó szabályok megfelelően módosulnak. c. Az ámenei szabályoka aralmazó örvényjavasla szerin a december 31-éig nyugdíjba vonulók eseében a nyugdíjra vonakozó szabályozás válozalan marad. Így például a nyugdíj ovábbra is adó- és járulékmenes lesz. A örvényjavasla szinén ovábbra is bizosíja a izenharmadik havi nyugdíj folyósíásá. A január 1-jéől nyugdíjba vonulók eseében jelenős válozás, hogy a bizosíoa erhelő, a pénzbeli elláások fedezeé képező járulékok összege levonhaó a személyi jövedelemadó alapjából, ennek kövekezében azonban az ezek alapján fizee ársadalombizosíási pénzbeli elláások adóköelessé válnak. Annak kövekezében, hogy a nyugdíjbizosíási elláások fedezee a foglalkozaó erhelő nyugdíjbizosíási hozzájárulásról a bizosíoa erhelő nyugdíjbizosíási járulékra helyeződik á, szükségessé válha egyes jövedelmek, járandóságok összegének növelésére, ezér a örvényjavasla előírja, hogy az erre vonakozó szabályoka az Országgyűlés köeles megalkoni. A harmadik csoporba arozó örvényjavasla a magánnyugdíjpénzári rendszer áalakíásá célozza. Az áalakíás alapveő célja, hogy a magánnyugdíjpénzárak jelenlegi, a pénzári agok érdekei háérbe szoríó, a valódi ulajdonosi érdekelsége nélkülöző működésé felválsa a bizosíoak érdekei kiemelen kezelő, a valódi ulajdonosi érdekelsége megeremő működési rendszer. Ennek érdekében a jelenlegi magánnyugdíj-pénzárak december 31-éig köelesek lennének részvényársasági formában működő nyugdíjbizosíóvá áalakulni. Az áalakulás során kizárólag a jelenlegi agok szerezhenének részvény, amely a későbbiekben is kizárólag magánszemélyekre lennek áruházhaó. Eől elekinve a magánnyugdíj-pénzárakra 12

13 a jövőben a bizosíókra vonakozó szabályok lennének irányadók, vagyis a magánnyugdíj-pénzári szolgálaás a jövőben bizosíási szerződés alapján illené meg a kedvezményezeeke. A negyedik csoporba arozó örvényjavasla alapján a magánszemélyek leheősége kapnának arra, hogy a befizee személyi jövedelemadójuk 5 százaléká az álaluk meghaározo, nyugdíjas közeli hozzáarozójuk (például szülő, nagyszülő) javára ualják á. A örvényjavasla elfogadása eseén a gyermekek, az unokák leheősége kapnának arra, hogy közvelenül ámogassák a felnevelésükről gondoskodó szüleike, nagyszüleike, amely közveve hozzájárulha a gyermeknevelési hajlandóság erősödéséhez is. 13

14 T/.. számú örvényjavasla a Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról Budapes, auguszus 14

15 2007. évi.. örvény a Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról 1. A Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvény (a ovábbiakban: Alkomány) 19. -a kiegészül a kövekező (5) bekezdéssel: (5) A ársadalombizosíási nyugelláás, valamin a ársadalombizosíási nyugelláás fedezeé képező, örvényben meghaározo köelező befizeés árgyában az Országgyűlés álal elfogado örvény (ide nem érve a ársadalombizosíás pénzügyi alapjainak kölségveésére vonakozó örvény) kihirdeésének és haályba lépésének feléele, hogy az a kövekező Országgyűlés az alakuló ülésé köveő 120 napon belül módosíás nélkül megerősíi. 2. Az Alkomány 26. -a kiegészül a kövekező (7) bekezdéssel: (7) A ársadalombizosíási nyugelláás, valamin a ársadalombizosíási nyugelláás fedezeé képező, örvényben meghaározo köelező befizeés árgyában az Országgyűlés álal elfogado örvény (ide nem érve a ársadalombizosíás pénzügyi alapjainak kölségveésére vonakozó örvény) a közársasági elnök csak akkor írja alá, ha az a kövekező Országgyűlés az alakuló ülésé köveő 120 napon belül módosíás nélkül megerősíee. Ennek érdekében a közársasági elnök az Országgyűlés álal elfogado, az Országgyűlés elnöke álal aláír és hozzá megküldö örvény eseleges észrevéeleinek közlésével módosíás nélkül beerjeszi a kövekező Országgyűlés elé az alakuló ülés köveő 90 nap elelével. A kövekező Országgyűlés álal módosíás nélkül megerősíe örvény árgyában a közársasági elnök az (1), (4)-(5) bekezdés rendelkezései szerin jár el. 3. Az Alkomány VI. fejezeének címe helyébe a kövekező rendelkezés lép: Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzei Bank és a Társadalombizosíási Tanács 4. Az Alkomány VI. fejezee a kövekező 32/E. -sal egészül ki: 32/E. (1) A Társadalombizosíási Tanács a ársadalombizosíással összefüggő, örvényben meghaározo dönési, javaslaéeli és véleményezési feladaoka elláó függelen esüle. (2) A Társadalombizosíási Tanács agjai a közársasági elnök javaslaára az Országgyűlés válaszja meg. (3) A Társadalombizosíási Tanács örvényben meghaározo dönési jogkörében, a örvény felhaalmazása alapján rendelee bocsá ki, amely örvénnyel nem lehe ellenées. A rendelee a hivaalos lapban ki kell hirdeni. 15

16 (4) Törvény felhaalmazása alapján a Társadalombizosíási Tanács dönési jogköre kierjed a ársadalombizosíási elláások összegének, valamin az elláások fedezeé képező, örvényben meghaározo köelező befizeések mérékének a örvényben foglal szabályok szerini meghaározására is. 5. (1) Az Alkomány 70/E. -ának (2) bekezdése helyébe a kövekező rendelkezés lép, és egyidejűleg a kiegészül a kövekező (3) bekezdéssel: (2) A Magyar Közársaság az (1) bekezdésben emlíe elláásokhoz való jog érvényesüléséről elsősorban a ársadalombizosíás úján gondoskodik. A ársadalombizosíás alapveően az egyéni felelősség elvén alapuló és bizosíási elven működő, örvényben megállapío szabályok szerin fennálló kockázaközösség. (2) Az Alkomány 70/E. -a kiegészül a kövekező (3) bekezdéssel: (3) A Magyar Közársaság a ársadalombizosíás melle az (1) bekezdésben emlíe elláásokhoz való jog érvényesülésé szociális inézmények működeésével, valamin örvényben meghaározo feléelek szerin ermészebeni és pénzbeli elláások folyósíásával bizosíja. Haálybalépés 6. (1) E örvény január 1-jén lép haályba. (2) Az Alkomány 70/E. -a (2) bekezdésének e örvény 5. (1) bekezdésével megállapío rendelkezésével összhangban álló örvény az Országgyűlés június 30-áig fogadja el. A örvény haálybalépésének időponjá és az ámenei szabályoka a jogállamiság elvé, így különösen a szerze jogok iszeleben arásának köveelményé, figyelembe véve kell megállapíani. 16

17 Indokolás a Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról rendelkező T/.. számú örvényjavaslahoz Álalános indokolás A ársadalombizosíás kereében fennálló nyugdíjbizosíásra vonakozó szabályozás módosíására már hosszabb ideje elsősorban napi poliikai megfonolások alapján kerül sor. Ennek kövekezében a ársadalombizosíási nyugelláásokra vonakozó szabályozás kiszámíhaalanná, igazságalanná és hosszabb ávon fennarhaalanná vál. A Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról rendelkező örvényjavasla (a ovábbiakban: Javasla) elsődleges célja, hogy a ársadalombizosíási nyugelláásoka és az azok fedezeé képező befizeéseke szabályozó örvények elfogadására vonakozó eljárási rend módosíásával megnehezíse a pillananyi poliikai érdekek érvényesíésé. Az eljárási rend javasol módosíása kövekezében a ársadalombizosíás kereében fennálló nyugdíjbizosíás működése kiszámíhaóbbá válik. A Javasla szinén rendelkezik a Társadalombizosíási Tanács felállíásáról. A Javasla szerin a Társadalombizosíási Tanács olyan függelen alkományos szerv, amelynek elsődleges feladaa, hogy a ársadalombizosíásra vonakozóan örvényben meghaározo dönéseke hozzon. A Javasla szerin a Társadalombizosíási Tanács, örvény felhaalmazása alapján, rendeleében haározhaja meg a ársadalombizosíási elláások, valamin az azok fedezeé képező, örvényen alapuló köelező befizeések összegé. E szabályozás bizosíja, hogy az Országgyűlés olyan örvény alkohasson az elláások, illeve köelező befizeések árgyában, amelynek alapján összegük hosszabb ávon is kiszámíhaóvá és ervezheővé válik. A Javasla elfogadásához a Magyar Közársaság Alkományáról szóló évi XX. örvény 24. -ának (3) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kéharmadának szavazaa szükséges. Részlees indokolás az hoz A Javasla szerin a ársadalombizosíási nyugelláás, valamin a ársadalombizosíási nyugelláás fedezeé képező, örvényben meghaározo köelező befizeés árgyában örvény alkoni csak különleges eljárási rend kereében lehe. A különleges eljárási rend lényege, hogy az emlíe árgykörökben 17

18 csak ké egymás köveő Országgyűlés és csak egyező akaraal ud örvény alkoni. A különleges eljárási rend bizosíhaja, hogy a örvényi szabályozás elfogadásánál az országgyűlési képviselők valóban csak a ársadalombizosíás kereében fennálló nyugdíjbizosíás hosszú ávú működőképességé szolgáló szemponoka vegyék figyelembe. A különleges eljárási rend kereében az Országgyűlés álal elfogado örvény a közársasági elnök nem írhaja alá, hanem az köeles a kövekező Országgyűlés elé beerjeszeni. Ha a kövekező Országgyűlés a korábban elfogado örvény az alakuló ülésé köveő 120 napon belül válozaás nélkül nem erősíi meg, akkor a örvény nem lép haályba. Ellenkező eseben a megerősíe örvény a közársasági elnök köeles aláírni és kihirdeni, kivéve, ha annak valamely rendelkezésé alkományellenesnek arja, mivel akkor az Országgyűlés álal isméelen elfogado örvény véleményezésre megküldi az Alkománybíróságnak. A Javaslaban megfogalmazo különleges eljárási rend nem érini a ársadalombizosíás pénzügyi alapjai kölségveésének elfogadásá. a hoz A Javasla rendelkezik a Társadalombizosíási Tanács felállíásáról. A Társadalombizosíási Tanács a Javasla szerin olyan függelen alkományos esüle, amely a ársadalombizosíással kapcsolaos, örvényben meghaározo dönési, javaslaéeli és véleményezési feladaoka lá el. A Társadalombizosíási Tanács agjai a közársasági elnök javaslaára az Országgyűlés válaszja. A agok megválaszására vonakozóan sem minősíe, sem kéharmados öbbsége nem ír elő a Javasla. A Javasla szerin a Társadalombizosíási Tanács örvényben meghaározo dönési jogkörében a örvény felhaalmazása alapján jogszabály (rendelee) alko, amelye a hivaalos lapban ki kell hirdeni. A Javasla figyelembe véve a jogalkoásról szóló örvény azon rendelkezésé, amely szerin az állami pénzügyeke, az adóka és az adójellegű köelességeke örvényben kell szabályozni külön rendelkezik arról, hogy a ársadalombizosíási anácsi rendele, örvény felhaalmazása alapján, rendelkezhe a ársadalombizosíási nyugelláások, valamin az azok fedezeé képező, örvényen alapuló köelező befizeések mérékéről. az 5. -hoz A Javasla a ársadalombizosíás kiszámíhaó, fennarhaó működési feléeleinek megeremése érdekében egyérelművé eszi, hogy a ársadalombizosíás a szociális bizonsághoz fűződő jog érvényesíésének csak az egyik eszköze. A Javasla szerin a ársadalombizosíás egy olyan kockázaközösség, amely elsődlegesen az egyéni felelősség elvén alapul és alapveően bizosíási elven működik. A Javasla szerin a ársadalombizosíáson úlmenően az állam köeles a szociális bizonsághoz fűződő jog érvényesíése érdekében olyan egyéb inéz- 18

19 ményeke is fennarani és működeni, amelyek evékenysége során a ársadalombizosíás elsődleges működési alapelvei már nem felélenül érvényesülnek. a 6. -hoz A Javasla elfogadása eseén az alkománymódosíás január 1-jén lép haályba. A ársadalombizosíás új működési alapelveivel összhangban álló örvény azonban a Javasla szerin az Országgyűlés a szerze jogok iszeleben arásának a jogállamiság elvéből kövekező köveelményé figyelembe véve már június 30-áig köeles megalkoni. 19

20 T/.. számú örvényjavasla a jogalkoásról szóló évi XI. örvénynek a ársadalombizosíás működésének fennarhaóságá és kiszámíhaóságá szolgáló módosíásáról Budapes, auguszus 20

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléle A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvárhasználai és műödési rend OM azonosíó: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A önyvár adaai:

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül a Soroksári Néme Nemzeiségi Önkormányza 2015. július 06-án 17.00 órakor a Soroksár Önkormányzaának hivaalos helyiségében (1239. Budapes, Hősök ere 12. árgyalóerem) megaro üléséről

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben