A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi: a Tanács Főikársága Címze: az Állandó Képviselők Bizosága / a Tanács Előző dok. sz.: 7853/07 FIN 139 RESPR 2 CADREFIN 16 Biz. jav. sz.: 7241/1/06 REV 1 FIN 87 RESPR 1 CADREFIN 60 - COM(2006) 99 végleges/2 Tárgy: Az Európai Közösségek sajá forrásainak rendszeréről szóló (//EK, Euraom) anácsi haároza elfogadása A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA az Európai Közösségek sajá forrásainak rendszeréről szóló 2006/xxx/EK, Euraom anácsi haároza 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesül Királyságo érinő kölségveési egyensúlyhiány korrekciójának ( bri korrekció ) kiszámíásáról, finanszírozásáról, kifizeéséről és a kölségveésbe örénő bevezeéséről 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 1

2 BEVEZETÉS A december15 16-i Európai Tanács kövekezeéseivel és a Közösségek sajá forrásainak rendszeréről szóló, (...)-i anácsi haározaal összhangban a szepember 21-i 10646/00 bizosági munkadokumenum 1 helyébe e munkadokumenum lép. Ellenkező rendelkezés hiányában a cikkekre örénő bármely hivakozás a sajá forrásokról szóló, ( )-i haározara (a ovábbiakban: 2006-os haároza) ual. Ez a dokumenum a bri korrekció ekineében a kövekező rendelkezéseke állapíja meg: egy ado évi korrekció összegének kiszámíása, az összeg finanszírozása a kövekező évben, a kölségveési aggregáumok meghaározása, a korrekció bevezeése a kölségveésbe. A sajá források rendszerének a december i Európai Tanács kövekezeéseiből eredő módosíásai nincsenek haással a 2007-e megelőző évek bri korrekcióira. A 2006-os haároza haálybalépésének figyelembevéelével e dokumenum rendelkezései január 1-jén lépnek haályba. Első alkalommal ehá a 2007-es bri korrekció kiszámíására vonakoznak, amely először a 2008-as kölségveésben szerepel. 1 Az EU sajá forrásairól szóló anácsi haároza 4. és 5. cikkével összhangban a kölségveési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámíása, finanszírozása, kifizeése és a kölségveésbe örénő bevezeése (az Európai Unió Tanácsa, 10646/00 ADD 2, szepember 21.). 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 2

3 1. A BRIT KORREKCIÓ 1.1. A korrekció kiszámíása (a 2006-os haároza 4. cikke) A 4. cikkel összhangban a évi korrekció összegének kiszámíása a kövekezőképpen örénik: a) kiszámíják a különbsége az alábbiak közö: - az Egyesül Királyság százalékos részesedése a nem maximál HÉA-alapok eljes összegéből, és - az Egyesül Királyság százalékos részesedése az összes feloszo kiadásból; b) az a) ponban kiszámío különbözee megszorozzák a eljes feloszo kiadással; c) a b) ponban kapo eredmény megszorozzák 0,66-dal; Az a) c) ponok szerin kapo eredmény a bri korrekció eredei összege; d) a c) ponban kapo eredményből kivonják az alábbiak különbözeé: - az Egyesül Királyság százalékos részesedése a nem maximál HÉA-alapok összegéből, megszorozva a agállamoknak a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) ponjában emlíe, az ado kölségveési évre szóló eljes befizeésével (azaz azok a befizeések, amelyeke az Egyesül Királyság eljesíe volna, amennyiben a GNI-forrás nem léeze, és a HÉA-forrás nem le volna maximálva) a eljes kiadás finanszírozására (a leni 3.1. ponal összhangban); és 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 3

4 - az Egyesül Királyságnak a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) ponjában emlíe, az ado kölségveési évre szóló befizeései a eljes kiadás finanszírozására (a leni 3.1. ponal összhangban), kivéve Hollandia és Svédország GNI-alapú hozzájárulásának a 2. cikk (5) bekezdése szerini bruó csökkenésének finanszírozására szolgáló kifizeéseke; a d) ponban emlíe különbség a bri előny (azon előny, amely az Egyesül Királyság számára a HÉA-alap maximálásából,, az egységes HÉA-kulcs csökkenéséből és a GNI-forrás bevezeéséből származik); az eredei összegből a bri előny kivonva a bri alapkorrekció kapjuk (ez a d) pon szerini eredmény); e) a d) pon szerini eredményből kivonják az Egyesül Királyság azon nyereségé, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) ponjában emlíe, a agállamok álal a beszedési kölségeik fedezésére megaro források százalékos arányának növekedéséből (10%-ról 25%-ra) származik. Ez az is jeleni, hogy a d) pon szerini eredményből le kell vonni az alábbiak szorzaá: - a 2. cikk (1) bekezdésének a) ponjában emlíe, a beszedési kölségek levonása uán az EU kölségveésébe bevezee eljes neó források 20%-a, valamin - a 2. cikk (1) bekezdésének a) ponjában emlíe forrásoknak az Egyesül Királyságra juó része és az EU nem maximál HÉA-alapjának az Egyesül Királyságra juó része közöi különbség. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 4

5 az e) ponban emlíe nyereségek a hagyományos sajá források (a képleekben: TOR) nem erveze nyereségei; A bri alapkorrekcióból kivonva a hagyományos sajá források nem erveze nyereségei megkapjuk a bri korrekció (azaz az e) pon szerini eredmény); f) A bővíés első évéől (azaz 2004-ől) kezdve az a) pon második francia bekezdése és a b) pon szerini eljes feloszo kiadás a bővíés megelőző uolsó év (azaz 2003) előcsalakozási kiadásaival megegyező összeggel csökken. Ez a kiigazíás megválozaja a c) ponban kapo eredmény (az eredei összege) és így az e) pon szerini összege is. Az előcsalakozási kiadásokkal megegyező összege áviszik a kövekező évekre, és évene kiigazíják az EU akuális, euróban kifejeze GDP-defláorának alkalmazásával, amelye a Bizoság ad meg. Eseleges későbbi bővíések során ugyanez az eljárás kell köveni. Ez az f) pono az elsőkén a 2014-es kölségveésben szereplő 2013-as korrekcióól számíva nem kell alkalmazni. g) Az első ízben a 2009-es kölségveésben szereplő 2008-as korrekcióól kezdve az a) pon második francia bekezdése és a b) pon szerini eljes feloszo kiadásból levonják az EU-hoz április 30. uán csalakozó agállamok eljes feloszo kiadásá, kivéve a közvelen mezőgazdasági kifizeéseke és a piaccal kapcsolaos kiadásoka, valamin a vidékfejleszési kiadások EMOGA Garanciarészlegből származó részé. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 5

6 A levonás az alábbi üemezés szerin fokozaosan növelik. A bri korrekció kölségveésben való szerepeleésének első éve: A bővíéssel kapcsolaos (fen meghaározo) kiadásoknak az Egyesül Királyság javára örénő korrekció kiszámíásából kiveendő százalékos aránya A közöi időszakban a bri korrekció érinő eljes kiigazíás, amely a fen emlíe, bővíéssel kapcsolaos kiadások kizárásából ered (a ovábbiakban: a bri korrekció kiigazíása), nem haladhaja meg a 2004-es árakon számío 10,5 milliárd euró. Minden egyes alkalommal, mikor a bri korrekció bevezeik a kölségveésbe, a Bizoság szolgálaai ellenőrzik, hogy a bri korrekció halmozo kiigazíása meghaladja-e ez az összege. E számíás céljából a folyó árakon számío összegeke áválják 2004-es árakra az EU leguóbbi rendelkezésre álló, euróban kifejeze GDP-defláorának alkalmazásával, amelye a Bizoság ad meg. A 10,5 milliárd eurós felső haár álépésekor a bri hozzájárulás ennek megfelelően csökkenik. A bri hozzájárulás csökkenése a bri korrekció összegének kiigazíása révén örénik. A közöi időszakban sorra kerülő bővíés eseén Bulgária és Románia csalakozásának kivéelével a 10,5 milliárd eurós felső haár az e bővíés(ek) álal a bri korrekció kiigazíására gyakorol haás mérékében felfelé kell módosíani. E haás kiszámíása úgy örénik, hogy összehasonlíják a bri korrekció kiigazíásának a csalakozó országgal (országokkal) együ, illeve a csalakozó ország(ok) nélkül számío összegé. A ké összeg különbségé ászámíják 2004-es árakra, és ezzel megnövelik a felső haár. A felső haár kiigazíásá a bri korrekció kiszámíásának és kölségveésbe való beemelésének során minden későbbi évben akualizálják. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 6

7 1.2. A bri korrekció kiszámíásának képleei A évre vonakozó bri korrekció (amely első ízben a +1 évben szerepel a kölségveésben) összege: bri korrekció =eredei összeg bri előny TOR nem erveze nyereségei Az egyes elemek ponos meghaározása a kövekező: EREDETI ÖSSZEG (az 1.1. a) c) pon, beleszámíva az 1.1. f) és az 1.1.g) pono) Eredei összeg = = 0.66 * ncvat AE EU newms AC EU EU newms AC INFL 1 ncvat AE NAgE PAEINFL 1 *( AE NAgE PAE ) ahol XX ncvat = XX agállam vagy agállamcsopor nem maximál HÉA-alapja (ahol XX= vagy EU) a évben; XX AE = XX-re (ahol XX = vagy EU) feloszo EU kiadások a évben; newms NAgE = az EU-hoz április 30. uán csalakozó agállamokra évben feloszo nem mezőgazdasági EU kiadások (a feni g) ponbeli meghaározás szerin), figyelemmel a feni 1.1.g) ponban meghaározo fokozaos bevezeésre is; 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 7

8 PAE AC INFL 1 = a csalakozó országokra a csalakozás megelőző évben feloszo előcsalakozási kiadások (a feni 1.1.f) pon meghaározása szerin), a -1 év inflációjával kiigazíva. Ez az elem az első ízben a 2014-es kölségveésben szereplő 2013-as korrekcióól kezdődően megszűnik. Kifejezheő az alábbi képleel is: ahol AC PAEINFL 1 = Unil AC GDP 2012 * ( PAEi 1 * Deflaori 1 / 1 ) i Unil 2012 = 1 amíg a év meg nem egyezik 2012-vel, 2013-ól pedig 0; i = a és a csalakozási év közöi év(ek); GDP Deflaori 1/ 1 = az EU euróban kifejeze akuális GDP-defláora, amelye a Bizoság ad meg, az i-1-ől a -1-ig aró időszakra. FELSŐ HATÁR A KÖZÖTTI BRIT KORREKCIÓ TELJES KIIGAZÍTÁSÁRA, AMELY AZ EU-HOZ ÁPRILIS 30. UTÁN CSATLAKOZÓ TAGÁLLAMOK NEM MEZŐGAZDASÁGI UNIÓS KIADÁSAINAK A BRIT KORREKCIÓBÓL VALÓ KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS A közöi időszakban a bri korrekció kiigazíása, amely a nem mezőgazdasági EU-kiadások bri korrekcióból való kizárásával kapcsolaos (a feni g) pon meghaározása szerin), és amelye az EU-hoz április 30. uán csalakozó agállamokra oszoak fel, 2004-es árakon nem haladhaja meg a 10,5 milliárd eurós felső haár (e felső haár kiigazíják bármilyen 2006 és 2012 közö bekövekező bővíés eseén, kivéve Bulgária és Románia csalakozásá). 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 8

9 Ez alapján a bri korrekció közöi eljes csökkenése (a csökkenés az első ízben a 2009-es kölségveésbe bevezee, 2008-as korrekcióól kezdve fokozaosan vezeik be, a felső haár az első ízben a 2013-as kölségveésbe bevezee 2012-es korrekcióig érvényes), amelynek összege a kövekező képleel számolhaó ki: ncvat * EU = 2008 ncvat * %reduc * NAgE al ln ewms / Deflaor GDP 2004 nem haladhaja meg a 10,5 milliárd eurós felső haár, amelye ado eseben a kövekező (euróban megado) összeggel növelnek: 2012 alln ewms 0.66* %reduc * * NAgE EU EU-27 = 2008 ncvat ncvat ncvat ncvat * NAgE 12newMS / Deflaor GDP 2004 ahol XX ncvat = XX agállam vagy agállamcsopor nem maximál HÉA-alapja (ahol XX =, EU vagy EU-27) a évben; al ln ewms NAgE = az EU-hoz április 30. uán csalakozó agállamokra évben feloszo nem mezőgazdasági EU kiadások (a feni g) ponbeli meghaározás szerin); 12newMS NAgE = az EU-hoz május 1-jén csalakozó agállamokra, valamin Bulgáriára és Romániára évben feloszo nem mezőgazdasági EU kiadások (a feni g) ponbeli meghaározás szerin). 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 9

10 %reduc = az NAgE évi százalékos csökkenése(azaz 2008 elő 0%; 2008-ban 20%; 2009-ben 70% és 2010-ől 100%); GDP Deflaor2004 = az EU euróban kifejeze akuális GDP-defláora, amelye a Bizoság ad meg, a 2004-ől évig aró időszakra. Amennyiben a kiigazío felső haár meghaladják (2013-ig bármelyik évben), úgy a bri korrekció a úllépés összegével megemelik. A kövekező évek bri korrekciói is kiigazíják annak érdekében, hogy elkerüljék a felső haár úllépésé, az első ízben a 2013-as kölségveésbe bevezee, 2012-es korrekcióval bezárólag. BRIT ELŐNY ( a feni 1.1.d) pon) Bri előny = ncvat ncvat EU EU ( GNIP + cvatp ) ( GNIP cvatp ) * EU + ahol XX ncvat = XX agállam vagy agállamcsopor nem maximál HÉA-alapja (ahol XX = vagy EU) a évben; XX GNIP = XX (ahol XX = vagy EU) eljes GNI-befizeése a évben; XX cvatp = XX (ahol XX = vagy EU) eljes, maximál HÉA-befizeése a évben; 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 10

11 HAGYOMÁNYOS SAJÁT FORRÁSOK NEM TERVEZETT NYERESÉGEI (a feni 1.1.e) pon) TOR nem erveze nyereségei = 0.20 * TOR ncvat EU TOR EU EU * TOR ncvat ahol XX TOR = XX agállam vagy agállamcsopor neó hagyományos sajá forrásai (ahol XX = vagy EU) a évben; XX ncvat = XX (ahol XX = vagy EU) nem maximál HÉA-alapja a évben. 2. A BRIT KORREKCIÓ FINANSZÍROZÁSA A KÖVETKEZŐ ÉVBEN (A 2006-OS HATÁROZAT 5. CIKKE) A évi bri korrekció kölségé a +1 évben a kövekező rendelkezésekkel összhangban a öbbi agállam viseli: a) A kölség megoszásá a 2. cikk (1) bekezdésének c) ponjában emlíe, +1 évre vonakozó befizeések egyes agállamokra juó hányada alapján, az Egyesül Királyság kivéelével, valamin Hollandia és Svédország GNI-alapú hozzájárulásának a 2. cikk (5) bekezdésében emlíe bruó csökkenésé figyelmen kívül hagyva számolják ki; b) ez köveően kiigazíják úgy, hogy Némeország, Hollandia, Auszria és Svédország finanszírozási hányada az a) pon alai számíásból eredő hányad egynegyedére korláozódjon; A korrekció összegé az Egyesül Királyság a bri HÉA-befizeések csökkenése révén kapja meg; ha a korrekció összege meghaladja a HÉA-befizeések összegé, akkor a korrekció a bri GNI-befizeések csökkenése révén nyújják. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 11

12 A öbbi agállam álal visel kölségeke hozzáadják ezen agállamok HÉA- és GNIbefizeéseihez. Az alábbi ábláza példá ad a feni számíási módszer alkalmazására az elfogado évi kölségveésben szerepelee GNI-becslések alapján. Tagállam Belgium Cseh Közársaság Dánia Némeország Észország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Leország Livánia Luxemburg Magyarország Mála Hollandia Auszria Lengyelország Porugália Szlovénia Szlovák Közársaság Finnország Svédország Egyesül Királyság 1 A BRIT KORREKCIÓ FINANSZÍROZÁSÁNAK KISZÁMÍTÁSA DE, NL, AT A (3) oszlop és SE (2) széoszása a Százalékos Százalékos oszlopban agállamok részesedés a részesedés, GNI-ből 1 megado közö,, kivéelével részesedéséne DE, NL, AT és k 3/4-e SE kivéelével Finanszírozási kulcs (1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) Összesen Az elfogado 2006-os kölségveésben szereplő GNI-előrejelzés 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 12

13 A ábláza első oszlopában a agállamok +1 évi GNI-befizeésekből (a 2. cikk (1) bekezdésének c) ponja) való részesedése láhaó. A második oszlop a feni a) ponnak megfelelően kapo részarányoka muaja. A harmadik oszlop Némeország, Hollandia, Auszria és Svédország részarányának csökkenésé muaja (részarányuk háromnegyede, a feni a) pon érelmében), míg a negyedik oszlop a Némeország, Hollandia, Auszria és Svédország javára végrehajo csökkenésnek a öbbi agállam e négy ország és az Egyesül Királyság kivéelével közöi feloszásá ükrözi. Végül az öödik oszlop muaja a bri korrekció finanszírozásának ebből a számíásból eredő részarányai. 3. A KÖLTSÉGVETÉSI AGGREGÁTUMOK MEGHATÁROZÁSA 3.1 A év eljes kiadásai A bri korrekció kiszámíásához felhasználandó kiadások fogalma megfelel a szóban forgó évhez ( év) kapcsolódó ényleges kifizeéseknek (a kifizeési előirányzaok végrehajásának), amelyek vagy az év kölségveési előirányzaaiból vagy a végre nem hajo előirányzaok kövekező évre ( évről a +1 évre) való ávieléből erednek. Kizárólag a felhasznál kifizeési előirányzaoka, azaz a énylegesen kifizee összegeke veszik figyelembe Összes feloszo kiadás A eljes kiadás agállamok közi feloszására a feni 3.1. pon alapján az alábbi szabályok vonakoznak: Álalában a kifizeéseke arra a agállamra oszják fel, amelyben a fő kedvezményeze székhelye alálhaó. Mindazonálal azokban az eseekben, amikor a Bizoság udomása szerin a szóban forgó kedvezményeze közveíőkén jár el, a kifizeéseke, amikor csak lehe, arra a agállamra vagy agállamokra kell feloszani, amelyekben a végső kedvezményeze(ek) székhelye alálhaó, e kifizeésekben fennálló részesedésüknek megfelelően. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 13

14 Egyes kiadási elemeke sem részben, sem egészben nem lehe feloszani a agállamok közö. Az Európai Unió álalános kölségveésének eljes kiadásá kiindulási alapul véve, legalább ké fő kiadási kaegóriá ki kell zárni (e felsorolás indikaív jellegű és nem felélenül eljes): 1. Külső kiadások: főkén a as időszakra vonakozó pénzügyi kere 4. fejezee az EU min globális szereplő, a december i Európai Tanács kövekezeései szerin. E kaegóriában az Unión kívüli kedvezményezeekre fordío, más fejeze alá arozó kiadások is szerepelnek, min például a fejleszési együműködés kiadásai, az Unión kívül elkölö kuaási kiadások, az Unión kívüli kedvezményezeeknek kifizee adminiszraív kiadások sb. 2. Fel nem oszhaó vagy nem azonosíhaó kiadások. Ennek az oka fogalmi nehézség lehe, például reprezenációs, küldeésekkel kapcsolaos kiadások, hivaalos és egyéb alálkozók kölségei, valamin a haárokon ányúló közösségi kezdeményezésekkel kapcsolaos kifizeések, régiók közöi együműködési műveleek és más haárokon ányúló fellépések ámogaásával kapcsolaos kiadások. A feloszo kiadások elméleileg megfelelnek a as időszakra vonakozó pénzügyi kere 1., 2., 3., 5. és 6. fejezeének, a december i Európai Tanács kövekezeései szerin. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 14

15 3.3. Előcsalakozási kiadások A 4. cikk (1) bekezdésének f) ponja szerini, bővíéssel kapcsolaos kiigazíás kiszámíásához figyelembe veendő előcsalakozási kiadások a csalakozás évé megelőző uolsó évben a csalakozó országokra (a feni 3.1. és 3.2. pon meghaározása szerin) feloszo kiadások. 4. A ÉVI BRIT KORREKCIÓ BEVEZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBE 4.1. (A +1 évi előzees kölségveés-ervezebe bevezeendő) előzees becslés A +1 évi előzees kölségveés-erveze (EKT) elkészíésekor ideiglenesen kiszámíják a évi bri korrekció összegé. A számíás a hozzájárulásokra és kiadásokra vonakozó legfrissebb hozzáférheő adaokra épül. A bri korrekció összege a bri HÉA- és GNI-befizeések csökkenése formájában öl alako. A öbbi agállam HÉA- és GNI-befizeései a finanszírozásban való részvéelük arányában nőnek Az előzees becslés akualizálása (a +1 és a +3 év közö) Szükség eseén a Bizoság a +1 és a +3 év közö bármikor javasolhaja az előzees becslés akualizálásá. Az akualizálás előzees kölségveésmódosíás-ervezeben (EKMT) örénik. Az akualizálás a Bizoság akkor javasolja, ha okkal feléelezi, hogy az előzees becslés első válozaa jelenősen különbözni fog a bri korrekciónak a +4 év EKMTjében javasol végleges kiszámíásáól (lásd len). 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 15

16 Akualizálás akkor is javasolhaó, ha kiderül, hogy a +1 év EKT-jába bevezee becsül GNI-alapok jelenősen különbözni fognak a végleges GNI-alapokól, így lényegesen megválozaják a bri korrekció finanszírozásából vállal részarányoka A (a +4 évi EKMT-be bevezeendő) bri korrekció végleges kiszámíása A végleges összeg kiszámíása A korrekció végleges összegének kiszámíási módszere e dokumenum 1. ponjában alálhaó. A végleges bri korrekció kiszámíásához felhasznál adaok a évre vonakozó HÉA- és GNI-alap, valamin becsül feloszo kiadások, a +3 év december 31-én ismer adaok szerin, amelyeke a év szerini éves álagárfolyamon á kell számíani euróra. A bri előnynek (1.1.d) pon) a végleges számíáshoz szükséges becslésekor figyelembe kell venni a évi hagyományos sajá forrásoka és egyéb bevéeleke. Ebből kövekezik, hogy a fikív kölségveés a különböző ípusú források és bevéelek végleges adaaival újra kell számolni A korrekció végleges finanszírozásának kiszámíása és bevezeése a kölségveésbe A 2. pon az előzőekben meghaározza a végleges korrekció finanszírozásának kiszámíási eljárásá. A végleges finanszírozási adaok a +1 évi HÉA- és GNI-alapok a +3 év december 31-i állapo szerin. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 16

17 A végleges finanszírozási adaoka összehasonlíják a kölségveésbe (azaz a +1 év kölségveésébe és eseleg a +2 és +3 év kölségveésébe, ha az uóbb emlíe években örén akualizálás) már bevezee kifizeésekkel. A agállamonkéni különbségeke be kell vezeni a +4 évi EKMT megfelelő alcímébe és a korrekció finanszírozási éve (+1 év) szerini éves álagárfolyamon á kell számíani nemzei valuára. 9851/07 ADD 2 gu/if/kb 17

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5 224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. () (Normativer Teil) 1 von 5 2007.6.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23 2013.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. február 19.) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának

Részletesebben

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 HATÁROZATOK A TANÁCS HATÁROZATA (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 655 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az új személygépkocsik

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 1. 31994 R 1164: A Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 130. szám, 1994.5.25., 1. o.), az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben