Portfóliókezelési keretszerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfóliókezelési keretszerződés"

Átírás

1 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. (székhely: H Budapes, Nagy Jenő u. 12., bejegyeze a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg ), jelen okiraban, és inden Aláír Okiraban a ovábbiakban: Bank, Megbízo) és Név/Cégnév:... Lakóhely/Székhely... Szeélyi igazolvány szá/cégjegyzékszá:... Adóazonosíó jel/adószá:..ügyfél egyedi szálaszáa:... (jelen okiraban a ovábbiakban: Ügyfél, Megbízó) (jelen okiraban a ovábbiakban együesen: Felek) közö. 1. A szerződés árgya 1.1. Jelen szerződés a Felek közö lérejö korábbi szerződések kiegészíése. A jelen szerződésben ne vagy csak részben szabályozo kérdésekben és eg ne haározo vagy csak részben eghaározo fogalak érelezésénél a korábban egköö szerződések, valain a Bank indenkor haályos Üzleszabályzaa és egyéb szabályzaai szerin kell eljárni Ügyfél illeve annak örvényes képviselője egbízza a Banko, hogy jelen szerződés feléelei szerin önállóan, az Ügyfél javára és erhére a jelen szerződéshez arozó Befekeési poliika szerin rendelkezzen a kezelésbe áado, a jelen szerződésben eghaározo Induló vagyon és a szerződés arala ala áado ovábbi vagyoneleek (ovábbiakban együesen Porfólió) fele abból a célból, hogy annak eleei kezelje, a Porfólió éréké növelje Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél álalános egbízás ad a pénzügyi eszközökből álló álloány kezelésére, pénzügyi eszközök véelére, eladására, az ezekhez kapcsolódó jövedelek beszedésére és azok újra befekeésére Szerződő felek egállapodnak, hogy a jelen szerződés kereében kezel Porfólió Érékelési devizája EUR vagy USD vagy HUF (ovábbiakban: Érékelési deviza). Ennek egfelelően a Bank a Porfólió indenkori éréké az Érékelési devizában uaja ki, illeve a Porfólió hozaá is ennek egfelelően érékeli Az Ügyfél ulajdoná, a Porfólió eleé képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök nyilvánarására, a hozzájuk kapcsolódó ranzakciók, forgalazási ügyleek végrehajására, nyilvánarására és elszáolására az Ügyfél részére az Ügyfélszála és érékpapírszála vezeéséről szóló szerződés (ovábbiakban Ügyfélszála szerződés) aláírásával - egnyija az érékpapír-, érékpapír leéi-, Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

2 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés valain ügyfélszálá (a ovábbiakban együesen Szála). Abban az eseben, ha az Ügyfél ár rendelkezik Ügyfélszálával, akkor a Bank az Üzleszabályzaban eghaározo szerződési feléelek elle egnyija a jelen szerződéshez kapcsolódó alszáláka Az ügyfél azonosíásra, az éresíési adaok egadására, a Szálák vezeésére, az elszáolás szabályaira, a Szálák felei (jelen szerződésben eghaározo) rendelkezési jogosulságra a Szálaszerződés rendelkezései az irányadóak A Bank a porfólió kezelési evékenység egkezdése elő, az ado ügyle vagy pénzügyi eszköz egfelelőssége elle az Alkalassági és Megfelelési esz segíségével eggyőződik arról, hogy a jelen szerződés és annak elléklee álal eghaározo Befekeési poliika a) alkalas-e az Ügyfél álal egjelöl befekeési célok egvalósíására, b) az annak kapcsán felerülő, Ügyfél befekeési céljaival egyébkén összhangban lévő kockáza éréke egfelel-e az Ügyfél pénzügyi eherviselő képességének, a) erészeéhez és a kapcsolódó kockázaok egéréséhez és érékeléséhez az Ügyfél egfelelő apaszalaal és isereel rendelkezik-e, ideérve a porfólió kezelési evékenység kapcsán az e evékenységből adódó kockázaoka is A Bank egagadja a porfólió kezelési szerződés egköésé abban az eseben, ha az Alkalassági és egfelelési eszben eghaározo inforációkhoz ne juo hozzá vagy a Bank sajá érékelési eódusa alapján az Alkalassági és egfelelési esz olyan eredény ad, ai alapján az Ügyfél kockázavállalási hajlandóságának ne egfelelő a Bank porfólió kezelési evékenysége. 2. Tőkeozgások 2.1. Az Ügyfél köeles a jelen szerződés írásba foglalásá köveő 5 unkanapon belül a Bank kezelésébe áadni a porfólió kezelésre szán pénzeszközöke és pénzügyi eszközöke (ovábbiakban: Induló vagyon) a Banknál vezee Porfólió kezelési szálájára örénő pénzári befizeéssel, áualással vagy érékpapír ranszferrel Az Ügyfél kijeleni és szavaolja, hogy a porfólió kezelésre áado eszközök per-, eher- és igényenesek Az Induló vagyon elee a Szerződő felek elérő egállapodása hiányában a kövekező ípusú eszköz lehe c) HUF vagy befekeési kaegóriába sorol OECD agálla hivaalos fizeőeszköze, d) Magyar Álla vagy az MNB álal nyilvánosan kibocsáo hielviszony egesesíő érékpapírok (ovábbiakban Magyar állapapír). Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

3 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés 2.4. Abban az eseben, ha az Induló vagyon elee az Érékelési devizáól elérő eszköz, akkor a Bank a beérkezés köveő 5 unkanapon belül ájékozaja az Ügyfele az Induló vagyon Érékelési devizában eghaározo érékéről Az Ügyfél jogosul ovábbi eszközöke elhelyezni a Porfólióba (ovábbiakban Tőkebefizeés), illeve a Porfólióból pénzügyi eszközöke kivonni (ovábbiakban Tőkekivonás) az alábbi feléelek elle: a) Ügyfél udoásul veszi, hogy a szerződés egköéséhez iniálisan 5 illió forin (vagy az akuális MNB fixing szerin annak egfelelő érékű) Induló vagyonra van szükség. Aennyiben a szerződés érvényessége ala a Porfólió éréke az Ügyfél Tőkekivonása ia az előzőekben eghaározo összeg alá esik, akkor a Bank jogosul jelen szerződés azonnali haályú felondására. Eől a szabályól a Bank az Ügyfél ájékozaása elle elekinhe. b) Az Ügyfél a erveze Tőkekivonásoka köeles 3 kereskedési unkanappal előre írásban jelezni. Abban az eseben, ha a Tőkekivonás eghaladja a Kezel őke 10%-á, akkor a erveze Tőkekivonás 5 kereskedési unkanappal kell előre jelezni. c) Az Ügyfél álal kezdeényeze Tőkekivonás ia szükségessé váló pozíciózárásokból eredő veszeségér a Bank ne vállal felelőssége, illeve a Befekeési poliika egvalósíásához szükséges porfólió-árendezés addicionális kölségei is az Ügyfele erhelik. d) A Tőkekivonás a Felek elérő egyedi egállapodásáól elekinve kizárólag az Érékelési devizában vagy a jelen szerződésben eghaározo ás devizában örénhe. e) Abban az eseben, ha az Ügyfél a jelen porfólió kezelési szerződés ekineében Tarós befekeési szálára (ovábbiakban Tbsz) vonakozó kiegészíő egállapodás kö, akkor a Tőkebefizeésre és Tőkekivonásra vonakozóan szabályoka a Tbsz eseében eghaározo korláozások figyelebe véelével kell alkalazni Az Induló vagyon, Tőkebefizeés, illeve Tőkekifizeés (ovábbiakban együesen Tőkeozgás) eredőjekén, az alábbi képle alapján adódik a Kezel őke: C ahol T 0 az Induló befizeés időponja T a Kezel őke eghaározásának időponja az egyes Tőkeozgások időponja (index) i az eszközök (index) T T0 x p fx Δx i, az i eszközből, időponban örén Tőkeozgás ennyisége p i, az i eszköz időponi Érékelési árfolyaa i i, i, c, T T0 CF Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 3 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

4 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés c az Érékelési árfolya devizája fx c, az Érékelési árfolya devizája és a Porfólió Érékelési devizája közöi időponi konverziós árfolya CF a napi Tőkeozgások Érékelési devizában eghaározo éréke 3. Álalános porfóliókezelési szabályok 3.1. A Porfólió kezelésekor a Bank a legjobb szakai udása szerin, az Ügyfél álal a Befekeési poliikában, illeve a jelen szerződésben eghaározo feléelek elle jár el, ugyanakkor a Bank ne esz ígéree se a Kezel vagyon egőrzésére (Tőkevédele, illeve Tőkegarancia), se előre eghaározo hoza elérésére (Hozavédele, illeve Hozagarancia), ekineel arra, hogy a Bank se őkevédele, se őkegaranciá, illeve se hozavédele se hozagaranciá ne vállal, így a jelen szerződés kereében egköö ügyleekből eredő kockázao, illeve veszesége vagy nyeresége Ügyfél közvelenül viseli Jelen szerződés alapján Bank önállóan rendelkezik a Porfólióval, önállóan végzi a Porfolió ki- és áalakíásá a Befekeési poliikában foglalaknak egfelelően. Az Ügyfél rendelkezési joga jelen szerződés haálya ala kizárólag a Befekeési poliika kiválaszására, illeve a Tőkebefizeésekre és Tőkekivonásokra korláozódik Az Ügyfél ne jogosul a kiválaszo Befekeési poliika szerződés időaraa ala örénő egválozaására, erre a jelen szerződés egszűneésével és új porfólió kezelési szerződés egköésével van leheősége A Befekeési poliika kierjed a a) a Porfólió kezelése során érvényesülő célkiűzésekre, b) a Porfólió kezelő érlegelése során szerepe jászó kockázai szinre, c) a Porfólióba felveheő pénzügyi eszközökre, d) az ezekre vonakozóan végrehajhaó ügyleekre (ideérve a kapcsolódó korláozásoka), valain e) a porfólió kezelő érlegelési jogá érinő korláokra A Porfólióhoz kapcsolódó kockázai szinek Befekeési poliikában rögzíe arányai és aralá az Ügyfél jelen szerződés aláírásával, felelőssége és a befekeésekben rejlő kockázaról a Bankól kapo ájékozaás udaában, a rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági inforációk és apaszalaok eljes isereében jóváhagyja Az Ügyfél udoásul veszi, hogy a Porfolió eljesíénye rövidávon nagyban függ a piac ingadozásaiól, illeve a szerződés haálybalépésekor eglévő piaci helyzeől, azaz a hoza, illeve az ezzel kapcsolaos várakozások legalább 1 éves időarara érelezheőek. Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 4 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

5 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés 3.7. A Bank az Ügyfél javára kezel Porfólió erhére ne szerezhe a) sajá aga álal forgaloba hozo pénzügyi eszköz, b) kapcsol vállalkozása álal forgaloba hozo pénzügyi eszköz, ide ne érve a szabályozo piacra bevezee és a ulilaerális kereskedési rendszerben kereskedés árgyá képező érékpapír, és c) a őkepiacról szóló évi CXX. örvény (ovábbiakban Tp.) szerini nyilvános véeli ajánlaéeli köelezesége eredényező befolyás A Bank a Porfólióban alálhaó érékpapíroka a felek külön egyedi egállapodásának hiányában ne adhaja kölcsön Együűködési köelezeség kereében a Felek jelen Szerződés eljesíése érdekében köelesek egyással aradékalanul együűködni. 4. A Bank köelezeségei és jogai 4.1. A Bank a legjobb szakai udása szerin, az ilyen szervezeől elvárhaó legnagyobb gondossággal, az Ügyfél álal válaszo Befekeési poliikában eghaározo köveelények, szabályok és leheőségek szerin eghaározza a Porfólió összeéelé, szervezi, irányíja és végrehajja a kezelésébe ado Porfólió befekeési ügyleei, a Porfólió eleei uán járó hozaoka beszedi és jóváírja A Bank vezei a Porfólió a Bank sajá és ás ügyféleszközökől elkülönül - nyilvánarásá. A Bank köeles olyan nyilvánarás vezeni, aely Ügyfél száára valaennyi jogszabályban eghaározo, a kihelyeze befekeési üzleeneel közveeen vagy közvelenül összefüggő jelenési és beszáolási köelezeségéhez szükséges adao hiel érdelően aralazza Rendszeres ájékozaási köelezeségé a Bank az alábbiak szerin eljesíi A Rendszeres ájékozaásra inden Porfólió eseén havi rendszerességgel kerül sor, legkésőbb a havi fordulónapo köveő 5. unkanapig. A Rendszeres ájékozaás napári hónapra vonakozik (Jelenésben foglal időszak), éréknapja a napári hónap uolsó kereskedési napja A Rendszeres ájékozaás kereén belül a kövekezőkről kell ájékozani a Lakossági ügyfele: a) a Bank neve, székhelye és elérheőségei, b) az Ügyfél neve és a Porfóliókezelési alszála száa, c) a Porfólió részlees összeéele és a Porfólió eleinek piaci éréke az érékelési szabályok alapján a jelenés éréknapjára vonakozóan, d) a Porfóliókezelés ala örén őkebefizeések és kivonások összegé, Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 5 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

6 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés e) az Ügyfél felé felszáío jualékok, díjak és egyéb kölségek eljes összege, legalább a kezeléssel és a egbízás végrehajásával összefüggő éelek elkülöníésével, f) a Porfólióban lévő pénzügyi eszközön realizál oszalék, kaa, kaanak inősülő vagy egyéb hozajellegű kifizeés összege jogcíenkén g) a Porfólió abszolú és relaív hozaá a Teljes időszakra vonakozóan, h) a Porfólión elér hoza összeveése a Porfólió Referenciahozaával, i) Banki eseények, aelyek a Porfólióban lévő pénzügyi eszköz kapcsán valailyen jog vagy jogosulság kelekezésével járak, valain j) ha az ügyfél ne az ügyleenkéni ájékozaás válaszoa, akkor inden egyes, a jelenésben foglal időszakban végrehajo ügyle kapcsán: i. a kereskedési napo, ii. az ügyle végrehajásának időponjá, iii. az ügyle ípusá, iv. a kereskedési helyszín nevé, illeve azonosíójá, v. a pénzügyi eszköz egnevezésé és azonosíójá, vi. az eladás/véel egjelölésé, vii. az ügyéle erészeé, ha se eladásnak, se véelnek ne ekinheő, viii. a pénzügyi eszköz ennyiségé, ix. a pénzügyi eszköz kereskedési egységének árá, egjelölve a kereskedési x. egysége is, valain a xi. a eljes kölsége eg kell adni Az Üzleszabályza végrehajo egbízásokra vonakozó álalános szabályoka kell alkalazni, aennyiben az Ügyfél a Rendszeres ájékozaás elle kéri a Porfólió erhére és javára köö ügyleekről a részlees, ranzakciószinű ájékozaás A rendkívüli ájékozaási köelezeségének a Bank az alábbiak szerin esz elege A kezel őkéhez képes száío alábbi százalékpononkéni őkeveszés eseén 1 unkanapon belül, ahol a őkeveszés éréké az abszolú hoza és a Kezel őke hányadosakén kell eghaározni: a) 25%-os veszeség b) 50%-os veszeség c) 75%-os veszeség d) 100%-os veszeség 4.5. A ulajdonosi jogok gyakorlására feljogosíó érékpapírok Porfólióba kerülése eseén a Bank az Ügyfél előzees írásbeli felhaalazása eseén jogosul a sajá nevében Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 6 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

7 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés és az Ügyfél javára eljárni és a ulajdonosi jogoka gyakorolni. Jelen pon ne vonakozik ezen érékpapírok uán járó bárilyen hozara, aelye a Bank auoaikusan beszed. 5. Az Ügyfél köelezeségei és jogai 5.1. Ügyfél a jelen szerződés rendelkezéseinek egfelelően jogosul: a) a Porfolió erhére Tőkekivonás, illeve javára Tőkebefizeés eszközölni, b) a Porfólióról Rendes és Rendkívüli ájékozaás kérni Ügyfél köeles a Banko haladékalanul írásban éresíeni, aennyiben a) ellene csőd-,felszáolási-, vagy végelszáolási eljárás kezdeényeznek, b) az Ügyfél képviseleében eljáró szeélyek váloznak. 6. A porfólió érékelése 6.1. A Tőkeozgások, illeve a Porfólió érékelése a Bank indenkor haályos Eszközérékelési szabályzaa alapján örénik A Porfólió akuális éréké (ovábbiakban: Neó eszközérék) a Bank inden unkanapra vonakozóan egállapíja, az alábbiak szerin: a) A Porfólió eleei piaci Érékelési árfolyaon kerülnek érékelésre. b) Az Érékelési árfolya aralazza az időarányos kaaoka a kaaozó kövény ípusú érékpapírok, valain inden olyan eszköz eseén, aelyből kaajövedele szárazik. c) A Neó eszközérék a ár elszáol kölségek és díjak levonása uán kerül egállapíásra. Az ado időszako erhelő, de a jelen szerződés alapján - csak a későbbi időponban esedékes, illeve akkor elszáolhaó kölségek ne kerülnek levonásra a Neó eszközérékből. d) A Porfólió erhelő adók csak abban az eseben kerülnek levonása a Neó eszközérékből, ha azoka a vonakozó adójogszabályok szerin a Banknak kifizeőkén eg kell állapíania és le kell vonnia. e) Az egyes pénzeszközök és pénzügyi eszközök pozíciója a egköö, de ég el ne száol ügyleeke is aralazza (ovábbiakban: Kereskedés-napi elszáolás elve). f) A nyio szárazao pozíciók elszáolás ala álló árkülönbözeé, illeve az Eszközérékelési szabályza alapján száol ne realizál eredény az ado szárazao erék elszáolási devizájában uajuk ki. Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 7 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

8 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés g) A Neó eszközérék a Porfólió Érékelési devizájában kerül eghaározásra az alábbi képle szerin: V i x i, p i, fx c, ahol: az érékelés időponja x az i eszközből napon a Porfólióban szereplő ennyiség 6.3. Az időszakra vonakozó Álagos eljes őke az ado időszak egyes Neó eszközérékeinek napári nappal súlyozo száani álagakén adódik az alábbi képle szerin: ahol: V 1 a hónap első unkanapja 2 a hónap uolsó unkanapja - az érékelés napja és az kövekező unkanap közöi napári napok száa 2 - az időszak uolsó érékelési napja és az kövekező unkanap közöi napári napok száa 2 V (' ) 1 a V 2 1 ( 2' 2) 6.4. A Relaív hoza egállapíására napi idősúlyozo ódszer alapján kerül sor az alábbiak szerin: a) Első lépésben a Napi hoza (r ) kerül egállapíásra az alábbi képle alapján: r V CF V 1 V 1 b) Az Időszaki hoza a Napi hozaok érani láncakén kerül eghaározásra az alábbi képle alapján: ahol 1 az időszak kezdei napjának indexe 2 az időszak záró napjának indexe R 1,2 2 R (1 r ) 1, az Időszaki hoza 6.5. Az Abszolú hoza a jelen szerződésben eghaározo akuális Neó eszközérék és a Kezel Tőke különbözeekén adódik A Porfólió Napi erenciahozaa () az Érékelési deviza szerződésköés napján érvényes az Érékelési devizára vonakozó jegybanki alapkaaa. A Porfólió Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 8 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

9 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés Időszaki erenciahozaa a jelen szerződésben leír képle alapján, a Napi erenciahoza felhasználásával kerül egállapíásra A Porfólió hozaának érékeléséhez a Bank inden hónap uolsó unkanapjára vonakozóan egállapíja a Porfólió Referenciaéréké az alábbi képle alapján: V T T ahol R,T a Tőkeozgás és az érékelési időponja közöi Időszaki erenciahoza T0 CF 1 R,T 7. Díjazás 7.1. A Felek a jelen szerződés alapján egköö ügyleek vonakozásában a Bank indenkor haályos kondíciós lisája az irányadó. A Porfólió kezelésével kapcsolaban az alábbi díjak (együesen: Porfólió kezelési díjak) kerülnek felszáíásra: a) Szerződésköési díj: az Induló vagyon, illeve a Tőkebefizeés 2 %-a, aely a Tőkeozgás Porfólió kezelési szálán örénő jóváírásakor esedékes. b) Porfólió kezelési díj: inden hónap uolsó unkanapján esedékes, a jelen szerződésben eghaározo Álagos eljes őke 2,4%-ának izenkeed része. A Porfólió kezelési díj levonása uán újra eg kell állapíani a Neó eszközéréke, a Porfólió abszolú és relaív hozaá. c) Sikerdíj: inden hónap uolsó unkanapján esedékes i. Az első hónap uolsó unkanapján (ovábbiakban Havi fordulónap) összeveésre kerül a a b) bekezdés figyelebe véelével egállapío Neó eszközérék, illeve a Porfólió Referenciaéréke. Aennyiben a Neó eszközérék agasabb a porfólió erenciaérékénél, akkor a Bank a különböze 20%-ára (ovábbiakban Sikerdíj) jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszáolásra, akkor a Legagasabb hó végi neó eszközérék (ún. Highwaer ark) a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a Havi fordulónapi Referenciaérék lesz. V hw ax( V f ; V ) ahol: V hw a Legagasabb hó végi neó eszközérék hónap Fordulónapján a hónap index (jelen pon szerin =1) a Havi fordulónap f az hónapi elszáolhaó sikerdíj összege ii. A ovábbi hónapok Havi fordulónapján (illeve a szerződés egszűnésének napján) a jelen pon szerin kell eljárni. Ebben az eseben a a b) bekezdés figyelebe véelével egállapío Neó eszközérék és az előző Legagasabb hó végi neó eszközérék Tőkeozgásokkal és Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 9 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

10 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés Referenciahozaal korrigál éréke kerül összeveésre. Aennyiben a Neó eszközérék (ide érve a korábban levon sikerdíjaka is) a agasabb, akkor a Bank erre a különbözere veíe Sikerdíjra jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszáolásra, akkor az ado Havi fordulónapra vonakozó Legagasabb hó végi neó eszközérék a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a korrigál előző havi Legagasabb hó végi neó eszközérék lesz V hw ax( V hw 1 hw' 1 R CF (1 R ); V f ) ax V V f ; 1, 1, 1 ahol: -1 az előző hónap index V -1 hw az előző hónap végi Legagasabb hó végi neó eszközérék R -1, Referenciahoza az előző és akuális hónap Fordulónapjai közö száío időszaki CF napig örén őkeozgások, ide érve a őkekivonáskén éreleze sikerdíjaka is. R, a Tőkeozgás napja és az akuális hónap Fordulónapjai közö száío időszaki Referenciahoza V -1 hw a korrigál előző hónap végi Legagasabb hó végi neó eszközérék, aely az előző hónap végi Legagasabb hó végi neó eszközérék akuális Fordulónapra Referenciahozaal száío jelenéréke és az előző Havi fordulónap óa (ide ne érve az előző Havi fordulónapo) örén Tőkeozgások Referenciahozaal száío jelenérékének összegével egyezik eg A Bank a hónap uolsó unkanapján esedékes Porfólió kezelési - és Sikerdíj elszáolása uán egállapíja a Porfólió kezelési díjak uáni neó eszközéréke A díjakra vonakozó egállapodásban ne rögzíe díjéelek ekineében a Bank indenkor haályos Kondíciós lisája az irányadó. A díjak elszáolása a Porfólió erhére örénik. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Jelen szerződés a Felek haározalan időre köik, a jelen fejezeben eghaározo felondási szabályok elle Jelen szerződés bárelyik Fél indokolás nélkül a ásik Félhez inéze írásbeli éresíéssel, 30 napos felondási idővel felondhaja (Rendes felondás). Felek a felondás jogával csak rendeleésszerűen élhenek Az Ügyfél oldaláról örénő Rendes felondás eseén aennyiben a szerződés egköéséől száíva ne el el egy napári év - a Bank jogosul a porfólió Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 10 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

11 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés kezelési szerződés első évére vonakozó Porfólió kezelési díjra. A fennaradó időszakra vonakozó porfólió kezelési díja a Záró neó eszközérék alapján kell eghaározni Jelen szerződés bárely okból örénő egszűnése eseén a Felek a Szerződés egszűnéséől száío 10 unkanapon belül elszáolnak Ha a Felek ásképp ne állapodnak eg, a Bank köeles a Porfólió elei a Porfólió Érékelési devizájában vagy forinban a szerződés egszűnéséől száío 10 unkanapon belül az Ügyfél rendelkezéseinek egfelelően, száára áadni. A szerződés záró napjára vonakozóan a Bank elkészíi a Rendes ájékozaásban foglal jelenés, egállapíja a Porfólió Záró neó eszközéréké és elszáolja a Porfólió kezelési díjaka Ügyfél azonnali haállyal felondhaja a Szerződés (Rendkívüli felondás), ha a) a Bank evékenységi engedélyé visszavonják, b) a Bank a Befekeési poliikában eghaározo korláoka iséelen vagy súlyosan egséree, illeve c) bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Bank elleni felszáolási eljárás egindíásá és az erről szóló hirdeény közzéeszi A Bank azonnali haállyal felondhaja a Szerződés (Rendkívüli felondás), ha a) a Porfólió Neó eszközéréke a jelen szerződésben eghaározoak szerini összeg alá esik, vagy b) az Ügyfél a Bank üzleszabályzaában eghaározo súlyos szerződésszegés köve el A jelen szerződésben ne szabályozo kérdésekben a Bank indenkor érvényben levő Üzleszabályzaá valain a vonakozó jogszabályok rendelkezései kell egfelelően alkalazni A Bank indenkor haályos Üzleszabályzaa Bank ügyfélszolgálai irodájában, illeve honlapján ekinheők eg Aennyiben a Bank közreűködő parnereke vesz igénybe (ide érve a leékezelőke is), valaely evékenységé kiszervezi vagy ügynökö alkalaz, akkor azok evékenységéér úgy felel, inha az érine evékenysége aga láa volna el. Aennyiben a közreűködő felelősségé jogszabály vagy Üzleszabályza korláozza, a Bank felelőssége a közreűködő felelősségéhez igazodik Aennyiben az Ügyfél a porfóliókezelési szolgálaás Tarós Befekeési Száláján veszi igénybe, úgy a jelen szerződésben foglalaka a TBSZ szálákra vonakozó jogszabályok figyelebe véelével kell alkalazni. Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 11 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

12 Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Szerződő felek egállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kapcsán kialakul jogviák eseén örekednek a árgyalásos, peren kívüli egállapodásra. Ha ez ne veze eredényre, akkor a Tőzsdei Válaszo Bíróság illeékességé köik ki abban az eseben is, ha jelen szerződés bárilyen okból egszűn A Szerződő felek képviselői kijelenik, hogy a jelen szerződésben foglalaka kölcsönösen és együesen érelezék és egállapíják, hogy a jelen szerződés akaraukkal indenben egegyezik, ovábbá kijelenik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglal köelezeségvállalásra jogosulak, illeőleg felhaalazással rendelkeznek. Kel: Ügyfél Bank Előünk, in anúk elő: Név: Lakcí Szig.sz.: Aláírás Jelen szerződés elválaszhaalan ellékleé képezik: 1. Alkalassági esz 2. Válaszo Befekeési poliika 3. Eszközérékelési szabályza 4. Porfóliókezelésre áve eszközök 5. Kockázafeláró nyilakoza Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Cg , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 12 / 12 H Budapes, Nagy Jenő u. 12.

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga Képzési kódja: N- Név: Azonosíó: Helyszá: MŰSZAKI HŐTAN I.. ZÁRTHELYI elölje eg aláhúzással vagy kereezéssel a Gyakorlavezeőjé! Bachinger Zsol Boh Soa Dénes Ferenc Dobai Aila Györke Gábor Kerekes Kinga

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások A érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellezés Bevezeés az elélebe és gyakorlai alkalazások Ph. D. dokori érekezés Járosi Péer Pécsi Tudoányegyee Közgazdaságudoányi Kar Regionális Poliika és Gazdaságan

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel.

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel. 11. gyakorla: Épüleagasság eghaározása eodolial és érőálloással végrehajo rigonoeriai agasságéréssel. 11. gyakorla: Épüleagasság eghaározása eodolial és érőálloással végrehajo rigonoeriai agasságéréssel.

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény:

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM Napekoros rendszer energeikai alapú szabályozása Dokori (PhD) érekezés Kicsiny Richárd Gödöllı 2012 A dokori iskola egnevezése: Mőszaki udoányi Dokori Iskola udoányága: Agrárőszaki udoányok

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 7 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 4 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátua: 2 0 1 4 0 8 1 4 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben