PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: a ovábbiakban in Sraegon, valain A STRATEGON Érékpapír Zr. Üzleszabályzaának.3 elléklee családi és uónév: szüleési név: szüleési hely / idő: anyja szüleési neve: adóazonosíó jele: a ovábbiakban in Ügyfél közö a ai napon az alábbi feléelekkel. 1) A szerződés árgya a. A Sraegon a befekeési vállalkozásokról és az áruőzsdei szolgálaókról, valain az álaluk végezheő evékenységek szabályairól szóló 007. évi CXXXIII. örvény (ovábbiakban Bsz.) 5. (1) bekezdés d) ponjában eghaározo porfólió kezelési befekeési szolgálaási evékenység végzésére a Magyar Nezei Bank jogelődjekén eljár Pénzügyi Szervezeek Állai Felügyelee álal kiado, E-III/973/008. száú haározaa alapján jogosul. b. Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával egbízza a Sraegon, hogy az álala a jelen Szerződés alapján kezelésre áado pénzeszközöke és pénzügyi eszközöke az Ügyfél javára a jelen szerződés elválaszhaalan részé képező befekeési poliika, vagy befekeési poliikák szerin inél nagyobb hoza elérése érdekében kezelje. A Sraegon a porfóliókezelési evékenység kereében a sajá nevében, de az Ügyfél javára eljárva pénzeszközökre és pénzügyi eszközökre (a ovábbiakban együesen: Befekeési Eszközök) vonakozó szerződéseke kö (a ovábbiakban: Parner Szerződések). A Sraegon a Parner Szerződésekből fakadó köelezeségeke a sajá nevében, de az Ügyfél javára eljárva eljesíi. A egköö Parner Szerződésből fakadó kockázao és hozao, azaz a veszesége és a nyeresége közvelenül az Ügyfél viseli. c. Szerződő felek egállapodnak, hogy a jelen szerződés kereében kezel Porfólió vagy Porfoliók Érékelési devizájá az Ügyfél álal válaszo Befekeési Poliika haározza eg. Ennek egfelelően a Sraegon a Porfólió indenkori éréké ebben az Érékelési devizában uaja ki, illeve a Porfólió hozaá is ennek egfelelően érékeli. Az Ügyfél ulajdoná, a Porfólió eleé képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök nyilvánarására, a hozzájuk kapcsolódó ranzakciók, forgalazási ügyleek végrehajására, nyilvánarására és elszáolására az Ügyfél részére külön szerződés (ovábbiakban Szálaszerződés) írásba foglalásával - egnyija az érékpapír-, érékpapír leéi-, valain ügyfélszálá (a ovábbiakban együesen Szála). d. Az ügyfél azonosíásra, az éresíési adaok egadására, Szálák vezeésére, az elszáolás szabályaira, a Szálák felei (jelen szerződésben eghaározo) rendelkezési jogosulságra a Szálaszerződés és a Sraegon Üzleszabályzaának rendelkezései az irányadóak. e. A porfóliókezelési evékenység egkezdésének feléele az Induló agyon Sraegonnál vezee Szálára örénő beérkezése. A Sraegon a Befekeési Poliikának egfelelően, a sajá dönései szerin önállóan jár el, így különösen eghaározza a Befekeési Eszközök összeéelé és lejáraá. Önállóan szervezi és bonyolíja az Ügyfél befekeési ügyleei, aga válaszja ki azoka az eszközöke, aelyekbe a Befekeési Eszközöke befekei, és aga válaszja ki azoka a szeélyeke és feléeleke, akikkel, és aelyekkel Parner Szerződéseke kö. Jogosul döneni az egyes befekeések részleges, vagy eljes egészében örénő felszáolásáról és vezei a kezelésbe áado Porfólió eszközeinek nyilvánarásá. ) Előzees ájékozaás és ájékozódás a. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy ár a Szálaszerződés kereében egisere, elfogada és ávee a Szálaszerződés ellékleé képező, a Bsz. X. fejezeében eghaározo ügyfelek ájékozaására vonakozó szabályok, valain a XI. fejezeében rögzíe szerződésköésre vonakozó szabályok közö szerepelee ájékozaás (ovábbiakban: Teljes őkepiaci ájékozaás). A Sraegon külön Kockázafeláró nyilakozaban ájékozaa az ügyfele a őke és pénzügyi piacokkal, a pénzügyi eszközökkel és ügyleekkel kapcsolaos kockázaokról. Az Ügyfél udoással bír arról, hogy a kockázafeláró nyilakoza ne aralazza eljes körűen a Sraegon álal a porfólió javára egköö ügyleekhez kapcsolódó kockázaoka. b. Annak érdekében, hogy a Sraegon az Ügyfél körülényeihez igazodó, a befekeési elvárásai egvalósíására alkalas ügylee vagy pénzügyi eszköz ajánljon, a porfólió kezelési evékenység egkezdése elő eggyőződik arról, hogy az ado ügyle vagy pénzügyi eszköz a jelen Szerződés és annak elléklee álal eghaározo Befekeési poliika elle 1

2 c. alkalas-e az Ügyfél álal egjelöl befekeési célok egvalósíására, d. az annak kapcsán felerülő, Ügyfél befekeési céljaival egyébkén összhangban lévő kockáza éréke egfelel-e az Ügyfél pénzügyi eherviselő képességének, és e. erészeéhez és a kapcsolódó kockázaok egéréséhez és érékeléséhez az Ügyfél egfelelő apaszalaal és isereel rendelkezik-e, ideérve a porfólió kezelési evékenység kapcsán az e evékenységből adódó kockázaoka is. f. Az Ügyfél udoásul veszi, hogy az előzees ájékozódás céljá szolgáló, Alkalassági Tesz kiölése a jelen Szerződés haálybalépésének elengedheelen feléele. Az Ügyfél előzeesen kiölöe és a Sraegon rendelkezésére bocsáoa az Alkalassági esze, és udoásul veszi, hogy a Sraegon egagadja a porfóliókezelési szerződés egköésé abban az eseben, ha a jelen eszben eghaározo inforációkhoz ne juo hozzá vagy a Sraegon sajá érékelési eódusa alapján a Tesz olyan eredény ad, ai ne eszi leheővé az ado pénzügyi eszköz vagy ügyle porfólióba illeszésé. g. A Sraegon az Ügyfele a Bsz. álal eghaározo ügyfél inősíési szabályok szerin, aennyiben az Ügyfél elérően ne rendelkezik, akkor Lakossági ügyfélnek sorolja be, aelyhez a legagasabb szinű befekeő-védeli szabályok párosulnak. 3) Álalános porfólió kezelési szabályok a. A Porfólió kezelésekor a Sraegon a legjobb szakai udása szerin, az Ügyfél álal a Befekeési poliikában, a Sraegon Porfólió kezelési szabályzaában, illeve a jelen szerződésben eghaározo feléelek elle jár el, ugyanakkor a Sraegon ne vállal se a Kezel vagyon egőrzésére (Tőkegarancia), se előre eghaározo hoza elérésére (Hozagarancia) garanciá. A jelen szerződés kereében egköö ügyleekből eredő kockázao, illeve veszesége vagy nyeresége Ügyfél közvelenül viseli. b. Jelen szerződés alapján Sraegon önállóan rendelkezik a Porfólióval, önállóan végzi a Porfolió kialakíásá és áalakíásá a Befekeési poliikában foglalaknak egfelelően. Az Ügyfél rendelkezési joga jelen szerződés haálya ala kizárólag a Befekeési poliika egválaszására, illeve a Tőkebefizeésekre és Tőkekivonásokra korláozódik. c. A Befekeési Poliika szabályozza - a Porfólió kezelése során érvényesülő célkiűzéseke, és befekeési sraégiá, - hozacél és időávo - a porfólió kezelő érlegelése során szerepe jászó kockázai szine, - a Porfólióba felveheő pénzügyi eszközöke, - a egbízások összevonásának leheőségé és az allokációs elveke, az ezekre vonakozóan végrehajhaó ügyleeke (ideérve a kapcsolódó korláozásoka), a porfólió kezelő érlegelési jogá érinő korláoka, - a befekeheő összege, és az elszáolás devizaneé, - a kölségeke és az adózásra vonakozó rendelkezés. d. A Porfólióhoz kapcsolódó kockázai szinek Befekeési Poliikában rögzíe arányai és aralá Ügyfél a Szerződés aláírásával, felelőssége és a befekeésekben rejlő kockázaról Sraegonól kapo ájékozaás udaában, a rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági inforációk és apaszalaok eljes isereében jóváhagyja. e. A Sraegon a porfoliókezelési evékenysége során ha az Ügyfél kifejezeen elérően ne rendelkezik - az Ügyfél javára kezel Porfólió erhére ne szerezhe - sajá aga álal forgaloba hozo pénzügyi eszköz, - kapcsol vállalkozása álal forgaloba hozo pénzügyi eszköz, ide ne érve a szabályozo piacra bevezee és a ulilaerális kereskedési rendszerben kereskedés árgyá képező érékpapír, és - a őkepiacról szóló 001. évi CXX. örvény (ovábbiakban Tp.) szerini nyilvános véeli ajánlaéeli köelezesége eredényező befolyás, f. A Sraegon a Porfólióban alálhaó érékpapíroka a felek külön egyedi egállapodásának hiányában ne adhaja kölcsön. 4) Sraegon jogai és köelezeségei a. Sraegon jogai: A Sraegon jogosul a jelen szerződésben eghaározo feladaai ellááshoz külső közreűködő igénybe venni. A Sraegon álal igénybe ve, álala egválaszo közreűködőér úgy felel, inha a rábízo feladao sajá aga láa volna el. A Sraegon a jelen szerződésben eghaározo feladaok elvégzése fejében a 7. Díjak és kölségek ponban eghaározoak szerini díjazásra jogosul.

3 b. Sraegon köelezeségei Srageon a porfóliókezelési evékenység során a legjobb szakai udása szerin, az ilyen szervezeől elvárhaó legnagyobb gondossággal, a Befekeési poliikában eghaározo köveelények, szabályok és leheőségek szerin eghaározza a Porfólió összeéelé, szervezi, irányíja és végrehajja a kezelésébe ado Porfólió befekeési ügyleei, a Porfólió eleei uán járó hozaoka beszedi és jóváírja. A Sraegon felel az Ügyfél részére vásárol Befekeési Eszközök per-, eher- és igényenességéér. A Sraegon a Befekeési Poliikában foglalaknak egfelelően kezeli az Ügyfél porfoliókezelésbe áado vagyoná és vezei a Porfólió - sajá és ás ügyféleszközökől elkülönül - nyilvánarásá. A Sraegon olyan nyilvánarás veze, aely Ügyfél száára valaennyi jogszabályban eghaározo, a kihelyeze befekeési üzleeneel közveeen vagy közvelenül összefüggő jelenési és beszáolási köelezeségéhez szükséges adao, hiel érdelően aralazza. Tájékozaási köelezesége kereében a Sraegon a kövekező jelenéseke küldi el Ügyfél részére: Rendszeres ájékozaás: Sraegon inden hónap 1. unkanapjáig az előző hónap uolsó unkanapjára vonakozóan (ovábbiakban Jelenés éréknapja) - éresíi az Ügyfele a kövekezőkről: - a Sraegon ponos neve, székhelye és elérheőségei, - az Ügyfél neve és a Porfólió kezelési szála száa, - a Befekeési poliika egnevezése, - az időszakra vonakozó erenciahoza, illeve Referenciaérék - a Porfólió részlees összeéele és a Porfólió eleinek piaci éréke, illeve a Neó eszközérék, - az ado napári hónapra vonakozó Álagos eljes őke, illeve a Porfólió kezelési díj, - a Sikerdíj alapja, éréke és összege, - az Ügyfél felé, az ado napári hónapban felszáío jualékok, díjak és egyéb kölségek eljes összege, legalább a kezeléssel és a egbízás végrehajásával összefüggő éelek elkülöníésével, - a Porfólióban lévő pénzügyi eszközön, a Jelenés éréknapjáig realizál oszalék, kaa, kaanak inősülő vagy egyéb hozajellegű kifizeés összege jogcíenkén - az uolsó és az akuális Rendszeres ájékozaás Jelenés éréknapja közöi időszakban örén olyan ársasági eseények, aelyek a Porfólióban lévő pénzügyi eszköz kapcsán valailyen jog vagy jogosulság kelekezésével járak. Rendkívüli adaszolgálaás: a Sraegon 3 unkanapon belül éresíi az Ügyfele a kövekező eseekben: - Az Ügyfél ranzakciós kiuaás kér a Porfólió javára, illeve erhére lérejö ügyleekről vagy azok részlees kölség vagy díjvonzaáról; - Aennyiben a Porfolió veszesége eléri vagy eghaladja a 5, 50, 75 illeve 100%-o, a Sraegon egy veszeség szinről csak egy őkeveszés iai ájékozaás küld, azaz ado veszeség szin iséel elérése eseén az Ügyfél a Porfólió közes eljesíéényéől függelenül ne kap rendkívüli ájékozaás; - A Sraegon porfólió kezelési evékenységi engedélyé a Magyar Nezei Bank (ovábbiakban Felügyele) egvonja vagy korláozza. A Tájékozaási köelezeség eljesíése a Nyilakoza éresíésekről, kapcsolaarás ódjáról és elérheőségi adaokról dokuenu alapján eghaározo éresíési ódon örénik. 5) Az Ügyfél jogai és köelezeségei a. Ügyfél jogai: Ügyfél a jelen szerződés rendelkezéseinek egfelelően jogosul: - a porfolió erhére őkekivonás, illeve javára őkebefizeés eszközölni, - a porfólióról rendes és rendkívüli ájékozaás kérni, illeve - a Befekeési Poliiká kiválaszani, vagy egyedi befekeési poliiká kialakíani. b. Ügyfél köelezeségei: Együűködési köelezeség kereében a Felek jelen Szerződés eljesíése érdekében köelesek egyással aradékalanul együűködni. Ügyfél köeles a Sraegon haladékalanul írásban éresíeni, aennyiben - Ügyfél gazdasági ársaság és ellene csőd- vagy felszáolási eljárás kezdeényeznek, - Ügyfél gazdasági ársaság és végelszáolási eljárás kezdeényez, illeve - Ügyfél képviseleében eljáró szeélyek váloznak, - Az üzlei kapcsola fennállása ala az Ügyfél köeles a udoásszerzésől száío ö unkanapon belül a Sraegon éresíeni az ügyfél-ávilágíás során egado adaokban, illeve a ényleges ulajdonos szeélyé érinően bekövekeze válozásról. 3

4 6) A Porfólió érékelése A Porfólió akuális éréke (ovábbiakban: Neó eszközérék) a Sraegon inden unkanapra vonakozóan egállapíja, az alábbiak szerin: a. A Porfólió eleei napi záró árfolyaon kerülnek beérékelésre. b. Az Érékelési árfolya aralazza a kaaozó kövény ípusú érékpapírok (valain inden olyan eszköz eseén, aelyből kaajövedele szárazik), az időarányos kaaá. c. A Neó eszközérék a ár elszáol kölségek és díjak (ide érve a befekeési poliikában eghaározo Szerződésköési díja is) levonása uán kerül egállapíásra. Az ado időszako erhelő, de a jelen szerződés alapján - csak a későbbi időponban esedékes, illeve akkor elszáolhaó kölségek ne kerülnek levonásra a Neó eszközérékből. Ezeke a díjaka az érékelési periódus végén eghaározo záró neó eszközérék aralazza. d. A Porfólió erhelő adók csak abban az eseben kerülnek levonása a Neó eszközérékből, ha azoka a vonakozó adójogszabályok szerin a Sraegonnak kifizeőkén eg kell állapíania és le kell vonnia. e. A nyio szárazao pozíciók árkülönbözeé az ado szárazao erék elszáolási devizájában uajuk ki. f. A Neó eszközérék a Befekeési poliika érékelési devizájában kerül eghaározásra az alábbi képle szerin: ahol: : az érékelés időponja p (fx): az ado ele éréke, MNB középárfolyaok alapján száíva x: az i eszközből napon a Porfólióban szereplő ennyiség g. Az időszakra vonakozó Álagos eljes őke az ado időszak egyes Neó eszközérék és Addicionális őke összegének napári nappal súlyozo száani álagakén adódik az alábbi képle szerin: ( ' ) 1 ( ' ) 1 a ahol: 1 a az Addicionális őke napi összege 1 a hónap első unkanapja a hónap uolsó unkanapja - az érékelés napja és az kövekező unkanap közöi napári napok száa - az időszak uolsó érékelési napja és az kövekező unkanap közöi napári napok száa h. A Relaív hoza egállapíására napi idősúlyozo ódszer alapján kerül sor az alábbiak szerin: Első lépésben a Napi hoza (r) kerül egállapíásra az alábbi képle alapján: Az Időszaki hoza a Napi hozaok érani láncakén kerül eghaározásra az alábbi képle alapján: 1, (1 ) 1 1 R r ahol: 1 az időszak kezdei napjának indexe az időszak záró napjának indexe R 1, az Időszaki hoza i. Az Abszolú hoza a Neó eszközérék és Kezel Tőke különbözeekén adódik. A Porfólió Napi erenciahozaa (R) a befekeési poliikában kerül eghaározásra. A Porfólió Időszaki erenciahozaa a Napi erenciahoza felhasználásával kerül egállapíásra. A Porfólió hozaának érékeléséhez a Sraegon inden hónap uolsó unkanapjára vonakozóan egállapíja a Porfólió Referenciaéréké az alábbi képle alapján: T T T 0 CF 1 R, T ahol R,T a Tőkeozgás és az érékelési időponja közöi Időszaki erenciahoza 4

5 7) Díjak és kölségek (Kondíciós lisa alapján) a. A Felek a jelen szerződés alapján egköö ügyleek vonakozásában a Sraegon indenkor haályos kondíciós lisája az irányadó. A Porfólió kezelésével kapcsolaban az alábbi díjak, vagy a befekeési poliikában eghaározo díjak (együesen: Porfólió kezelési díjak) kerülnek felszáíásra (a felerülő díjak éréké a válaszo befekeési poliika szabályozza) b. Szerződésköési díj: a beérkeze őke Befekeési poliikiában való elhelyezésekor esedékes. c. Porfólió kezelési díj: A Porfólió kezelési díj közvelenül a záró neó eszközérék egállapíása elő kerül levonásra. d. Sikerdíj: High-waer ark elv alapján kerül felszáíásra.a Befekeési poliikában eghaározo időszakra összeveésre kerül a egállapío Neó eszközérék, illeve a Porfólió Referenciaéréke. Aennyiben a Neó eszközérék a agasabb, akkor a Sraegon a különbözenek a befekeési poliikában eghaározo %-ára jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszáolásra, akkor a legagasabb időszaki neó eszközérék (ún. High waer ark) a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a Havi fordulónapi Referenciaérék lesz. hw ax( ahol: hw : a Legagasabb időszak végi neó eszközérék időszak Fordulónapján : az időszak index (jelen pon szerin =1) : az időszak fordulónapja f : az időszak elszáolhaó sikerdíj összege e. A ovábbi hónapok Havi fordulónapján (illeve a szerződés egszűnésének napján) a jelen pon szerin kell eljárni. Ebben az eseben a egállapío Neó eszközérék és az előző Legagasabb hó végi neó eszközérék Tőkeozgásokkal és Referenciahozaal korrigál éréke kerül összeveésre. Aennyiben a Neó eszközérék (ide érve a korábban levon sikerdíjaka is) a agasabb, akkor a Sraegon erre a különbözere veíe Sikerdíjra jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszáolásra, akkor az ado Havi fordulónapra vonakozó Legagasabb hó végi neó eszközérék a Sikerdíj levonása uáni Neó eszközérék, egyébkén a korrigál előző havi legagasabb hó végi neó eszközérék lesz ahol: ; -1 az előző hónap index -1 hw az előző hónap végi Legagasabb hó végi neó eszközérék R -1, az előző és akuális hónap Fordulónapjai közö száío időszaki Referenciahoza CF napig örén őkeozgások, ide érve a őkekivonáskén éreleze sikerdíjaka is. R, a Tőkeozgás napja és az akuális hónap Fordulónapjai közö száío időszaki Referenciahoza -1 hw a korrigál előző hónap végi Legagasabb hó végi neó eszközérék, aely az előző hónap végi Legagasabb hó végi neó eszközérék akuális Fordulónapra Referenciahozaal száío jelenéréke és az előző Havi fordulónap óa (ide ne érve az előző Havi fordulónapo) örén Tőkeozgások Referenciahozaal száío jelenérékének összegével egyezik eg. f. A Sraegon a sikerdíj elszáolása uán vonja le az esedékes porfólió kezelési díja, ajd ezuán egállapíja a Porfólió kezelési díjak uáni neó eszközéréke. 8) A Szerződés egszüneésének ódja f hw a. Jelen szerződés a Felek haározalan időre köik, a jelen fejezeben eghaározo felondási szabályok elle. b. Jelen szerződés bárelyik Fél indokolás nélkül a ásik Félhez inéze írásbeli éresíéssel, 30 napos felondási idővel felondhaja (Rendes felondás). Jelen szerződés bárely okból örénő egszűnése eseén a Felek a Szerződés egszűnéséől száío 5 unkanapon belül elszáolnak. c. Ügyfél azonnali haállyal felondhaja a Szerződés (Rendkívüli felondás), ha - a Sraegon evékenységi engedélyé visszavonják, ) ax( hw' 1 R CF (1 R ); f ) ax f hw 1 1,, 1; 1 - a Sraegon a Befekeési poliikában eghaározo korláoka iséelen vagy súlyosan egséree, illeve - bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Sraegon elleni felszáolási eljárás egindíásá és az erről szóló hirdeény közzéeszi. d. A Sraegon azonnali haállyal felondhaja a Szerződés (Rendkívüli felondás), ha - az Ügyfél ne eljesíi haáridőben a 5/b. ponban foglal köelezeségé, - az Ügyfél a Sraegon üzleszabályzaában eghaározo súlyos szerződésszegés köve el. 5

6 9) Kapcsolaarás a. A Befekeési poliikák eljesíényéről az Ügyfél havona Porfóliókezelés Periódus égi Jelenés kap az álala eghaározo éresíési ódon. b. Az Ügyfél a Sraegonnak szóló uasíásai, felhívásai és kérései (ovábbiakban: uasíások) az Üzleszabályzaban eghaározo ódon hozza a Porfoliókezelő udoására. 10) Záró rendelkezések a. A jelen szerződésben ne szabályozo kérdésekben Sraegon indenkor érvényben levő Üzleszabályzaá, kondíciós lisájá, hirdeényei, az érvényben levő őzsdei- és elszáolóházi szabályzaoka, valain a Bsz., a őkepiacról szóló 001. évi CXX. örvény (Tp.), a Polgári örvénykönyvről szóló 013. évi. örvény (Pk.) és a Pénzosás és errorizus finanszírozása egelőzéséről és egakadályozásáról szóló 007. évi CXXXI. örvény (P.) vonakozó rendelkezései kell egfelelően alkalazni. b. A Sraegon indenkor haályos Üzleszabályzaa, kondíciós lisája és hirdeényei a Sraegon ügyfélszolgálai irodájában, illeve honlapján ekinheők eg. c. A Szerződő felek egállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kapcsán kialakul jogviák eseén örekednek a árgyalásos, peren kívüli egállapodásra. Ha ez ne veze eredényre, akkor a Pénzügyi Békéleő Tesüle illeékességé köik ki abban az eseben is, ha jelen szerződés bárilyen okból egszűn. d. A Szerződő felek képviselői kijelenik, hogy a jelen szerződésben foglalaka kölcsönösen és együesen érelezék és egállapíják, hogy a jelen szerződés akaraukkal indenben egegyezik, ovábbá kijelenik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglal köelezeségvállalásra jogosulak, illeőleg felhaalazással rendelkeznek. Jelen szerződés összesen 10 ponból áll. Kel: Ügyfél Sraegon részéről Sraegon részéről Előünk, in anúk elő: Név: Lakcí: Név: Lakcí: 6

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga Képzési kódja: N- Név: Azonosíó: Helyszá: MŰSZAKI HŐTAN I.. ZÁRTHELYI elölje eg aláhúzással vagy kereezéssel a Gyakorlavezeőjé! Bachinger Zsol Boh Soa Dénes Ferenc Dobai Aila Györke Gábor Kerekes Kinga

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel.

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel. 11. gyakorla: Épüleagasság eghaározása eodolial és érőálloással végrehajo rigonoeriai agasságéréssel. 11. gyakorla: Épüleagasság eghaározása eodolial és érőálloással végrehajo rigonoeriai agasságéréssel.

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások A érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellezés Bevezeés az elélebe és gyakorlai alkalazások Ph. D. dokori érekezés Járosi Péer Pécsi Tudoányegyee Közgazdaságudoányi Kar Regionális Poliika és Gazdaságan

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 7 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 4 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátua: 2 0 1 4 0 8 1 4 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

benyújtandó X X X X X X 4. Gyámhatósági hozzájárulás (kiskorú bevonása esetén) benyújtandó

benyújtandó X X X X X X 4. Gyámhatósági hozzájárulás (kiskorú bevonása esetén) benyújtandó Hieligénylő (fogyaszó) neve: Ügyfélanácsadó neve: Hielközveíő neve: elefonszáma: elefonszáma: kódja: Benyújandó és dokumenumok a Minősíe fogyaszóbará lakáshiel ermék igényléséhez L A K Á S - é s T E L

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

HONEYWELL ESCO MAGYARORSZAG ZRT. JELENTES ES EVES BESZAMOLO 2010. DECEMBER 31.

HONEYWELL ESCO MAGYARORSZAG ZRT. JELENTES ES EVES BESZAMOLO 2010. DECEMBER 31. JELENTES ES EVES BESZAMOLO 2010. DECEMBER 31. 1 r PR!CEWATERHOUSECWPERS 0 PricewaerhouseCoopers Kf. H-1077 Budapes Wesselenyi u. 16. H-1438 Budapes, P. j. Box 517 HUNGARY FOGGETLEN KONYVVZSGALO JELENTES

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény:

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

? hk, tóp. n^>th^k*oi. M m ffí 2011 APRÓ 3. Simon. Andrea. 2014 /pi? nj "mru fa 2014 JÚN25, PO 005/06

? hk, tóp. n^>th^k*oi. M m ffí 2011 APRÓ 3. Simon. Andrea. 2014 /pi? nj mru fa 2014 JÚN25, PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszá: -37/04 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgáresteri Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés.sz. ódosítása Mókavár Óvoda beniházásához kapcsolódóan A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM Napekoros rendszer energeikai alapú szabályozása Dokori (PhD) érekezés Kicsiny Richárd Gödöllı 2012 A dokori iskola egnevezése: Mőszaki udoányi Dokori Iskola udoányága: Agrárőszaki udoányok

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben