Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program"

Átírás

1 Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003

2 Berlinger Edina JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK

3 Befekeések Tanszék Téavezeő: dr. Makara Taás Copyrigh Berlinger Edina

4 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS... 4 BEVEZETÉS... 5 I. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ELŐZMÉNYEK ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK A FELSŐFOKÚ KÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA A felsőfokú képzés ennyisége és szerkezee Állai vagy agánfinanszírozás Az állai finanszírozás (áogaás) ódja A agánfinanszírozás ódja HALASZTOTT HALLGATÓI FINANSZÍROZÁS Hagyoányos hielkonsrukciók Friedan őkepiaci odellje Friedan állai odellje Diploásadó-rendszer Van den Haag egyeei odellje Vickrey: visszaérés a progressziviáshoz A Felsőokaási Leheőségek Bankja A Tobin-féle auoaikusan önfennaró odell Egy abszolú piaci odell: Képzési Hiel Alap A Barr-féle bolív A JÖVEDELEMARÁNYOS HITELKONSTRUKCIÓ II. EGYÉNI SZINTŰ MODELL ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK Paraéerek, jelölések, odellfelevések Az abszolú és a relaív hielarozás differenciaegyenlee Pályajellezők: sabiliás, sikeresség, fora Eladósodoság-függő örleszési hányad Türeli idő Késlelee beszedés SZÁMÍTÁSOK A MAGYAR DIÁKHITEL-RENDSZERRE ÖSSZEFOGLALÁS

5 III. AGGREGÁLT SZINTŰ MODELL ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK Paraéerek, jelölések, odellfelevések A hallgaók aggregál hielarozása A diploások aggregál hielarozása Teljes aggregál hielarozás Finanszírozási igény Jelenéréken állandósul hielálloány: a rendszer éree SZÁMÍTÁSOK A MAGYAR HALLGATÓI HITELRENDSZERRE ÖSSZEFOGLALÁS IV. ÖNFENNTARTÓ MŰKÖDÉS ÉS KONTRASZELEKCIÓ ÖNFENNTARTÁST BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATI KAMATPRÉMIUM KONTRASZELEKCIÓ ÉS ELŐTÖRLESZTÉS Konraszelekció a hallgaói hielrendszerekben Konraszelekció a agyar hallgaói hielrendszerben A kereszfinanszírozás nagysága A kereszfinanszírozás belső szerkezee Az előörleszési opció ÖSSZEFOGLALÁS ZÁRÓFEJEZET FÜGGELÉK I. RÉSZ: A MAGYAR HALLGATÓI HITELRENDSZER LÉNYEGES JELLEMZŐI II. RÉSZ: TÖRLESZTÉSI PÁLYÁK III. RÉSZ: AGGREGÁLT HITELÁLLOMÁNY ÉS NETTÓ FINANSZÍROZÁSI IGÉNY HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE

6 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE Ábra száa Ábra neve Tábl. száa Tábláza neve Oldalszá 1. Képzés végén jellező R-uaó a agyar diákhielrendszerben Egyensúlyi kaapréiu kiszállási kockáza elle (α=6%) Egyensúlyi kaapréiu kiszállási kockáza elle (α=8%) 118. Oldalszá 1. Törleszési függvények Pénzáralás a hielnyújó szeponjából Kockázai kaapréiu Jövedelefüggő bizosíási díj Sabiliás, sikeresség és fora egyenesek (R=10) Sabiliás, sikeresség és fora egyenesek (R=20) Sikeresség egyenesek különböző eladósodás elle Sikeresség egyenesek különböző korú hielfelvevők eseén Diploások karrierpályájának becslése a évi 82. kereszeszei adaok alapján 10. A relaív eladósodosági uaó és az egyéni hielarozás 85. alakulása a agyar diákhiel-rendszerben 11. Sabiliás, sikeresség és fora egyenesek a agyar diákhielrendszerben Hielfelvéel neó jelenéréke ha nincs jövedeli kockáza Hielfelvéel neó jelenéréke ha van jövedeli kockáza Hielfelvéel neó jelenéréke iniukorlá bevezeésével

7 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúon szerenék köszönee ondani édesapának, Berlinger Jánosnak, dr. Makara Taás éavezeőnek és Zsebery Levene kollégának. Az ő áogaásuk nélkül ne készül volna el ez a dolgoza. Nagyon hálás vagyok dr. Sionovis Andrásnak, dr. Száz Jánosnak és dr. Waler Györgynek érékes észrevéeleikér és barái anácsaikér, illeve családonak a sok segíségér és üreleér. Külön köszönö dr. Gilly Gyulának a leheősége, hogy rész vehee a hazai diákhiel-rendszer kidolgozásában. A dolgoza eseleges hibáiér erészeesen kizárólag aga vagyok felelős. 4

8 BEVEZETÉS A gazdasági haékonyság és a ársadali esélyegyenlőség elve egyarán egköveeli, hogy a felsőokaási képzésben való részvéel ne a család ehervállaló képessége haározza eg. A felsőokaás poziív exernális haásai, a ársadali esélyegyenlőség igénye és egyes inforációs probléák ia a képzési és egélheési kölségek egy részé indenü állai kölségveésből finanszírozzák. Miközben az állai finanszírozás részaránya egleheősen különböző az egyes országokban, álalánosnak ondhaó nezeközi endencia a hallgaói lészá növekedése és ezzel párhuzaosan az állai források szűkössé válása. Elfogadva a felsőfokú képzés iráni kereslenövekedés léjogosulságá, ind öbb országban arra keresik a válasz, hogy hogyan lehe a képzés kölségeinek egyre nagyobb részé a hallgaókra háríani anélkül, hogy ezzel a szegényebb réegeke kiszoríanák a felsőokaásból. Az álla álal eg ne finanszírozo kölségeke ehá a hallgaóknak kell felvállalniuk, annál is inkább ivel a huán beruházás hozaának nagy része náluk jelenkezik. Logikusan adódik a gondola, hogy a fizikai beruházások cash-flow alapú finanszírozásához hasonlóan, ez eseben is a befekeés jövőbeli hozaának erhére lehessen hiel felvenni. Konkréan, a jövőbeli várhaóan a képzés haására jelenősen egnövekede élekerese egy részének előrehozásával lehessen a képzés finanszírozni. A huán beruházások hosszabb idő ala érülnek eg és a egszokonál jóval kockázaosabb befekeésnek inősülnek, ovábbá az aszierikus inforációs helyze is kiélezeebben jelenkezik a hielfelvevő és a hielnyújó közö, így állai beavakozás hiányában a őkepiac önagában ne képes elláni ez a feladao. Hiányzó hielpiac eseén az opiálisnál kevesebb huán beruházás valósul eg, ai gáolhaja a gazdasági növekedés és hozzájárul a ársadali különbségek újraerelődéséhez. 5

9 Az álla leheőségeiől függően öbbféle ódon áogahaja a diákhiel-rendszer lérejöé és űködésé: pl. szabályoka írha elő, állai rendszereivel (adó, TB) segíhei a beszedés, garanciá vállalha, (célzo vagy noraív) kaaáogaás nyújha, illeve finanszírozhaja a űködési kölségeke vagy akár közvelenül a hieleke. A áogaás konkré forájáól és érékéől függően a diákhiel-rendszer az állaházarás részekén, vagy viszonylag önállóan űködhe. A apaszala az uaja, hogy a kezdeben felvállal állai áogaások és kedvezények rövid időn belül kooly finanszírozási probléákhoz vezenek, és ivel a áogaásoka és kedvezényeke poliikai okokból ne erik egszüneni szociális alapon korláozni kezdik a jogosulak köré. Így a diákhiel-rendszer egyre kevésbé képes beöleni eredei funkciójá, indinkább jövedelepoliikai (kereszeszei, újraeloszó) eszközzé válik. A diákhiel-rendszer ervezőjének egyik legnehezebb feladaa, hogy csak annyi és csak olyan jellegű állai áogaás épísen be a rendszerbe, ai felélenül szükséges a rendszer űködéséhez, hogy ne válhasson a növekedés gáló szűk kereszeszeé a későbbiekben. Az adhaó hiel nagyságá felülről korláozza az a köveelény, hogy a diákhielrendszernek hosszú ávon pénzügyi szeponból bizonságosan kell udnia űködni. Így ha a külső áogaás nagysága korláozo, akkor ado képzési szerkeze és jövedelekiláások elle eghaározhaó, hogy legfeljebb ilyen nagyságrendű eladósodás engedheő eg. A legöbb ország gyakorlaa az uaja, hogy a diákhielezés álalában beleüközik a pénzügyi fennarhaóság korlájába, azaz az igényelheő hielösszeg rendszerin alacsonyabb, in aennyire az esélyegyenlőséghez szükség lenne. A hielrendszer körülekinő ervezésével és haékony folyaaszabályozásával nagyobb eladósodoság is egengedheő a rendszer hosszú ávú űködőképességének veszélyezeése nélkül. A dolgoza fő célkiűzése, hogy a jövedelearányos diákhiel egyéni és aggregál szinű odellezésével elősegíse a rendszer belső összefüggéseinek egiserésé, ai alapjá képezi az opiális folyaaszabályozási sraégia kidolgozásának. 6

10 2001 szepeberéől űködik Magyarországon a öeges igényeke kielégíő diákhielezés nezei szinű inézénye. A Diákhiel Közpon R. öbb in 150 ezer hielszerződés köö és kb. 47 illiárd forin hiel folyósío 1. A odellszáíások szerin a rendszer ére szakaszában a köveelésálloány a hielfelvéeli arányól függően ai éréken kb illiárd forin közö lesz. Magyarországon a diákhiel újszerű jövedelefüggő örleszésű konsrukciója az elúl időszak egyik legjelenősebb pénzügyi innovációja. Egyrész báoríja a hielfelvéel azálal, hogy a örleszési eher rugalasan igazodik az akuális jövedelehez, ásrész a nefizeési kockáza inializálásával bizosíja a agasabb egérülés. Az érekezés I. fejezeében az alapfogalak áekinése uán, összefoglalo a felsőokaás finanszírozásának legfonosabb kérdései; ajd beuao azoka a odelleke, aelyek a jövőbeli élekerese előrehozaalának különböző alernaívái jeleníik eg; végül pedig a jövedelefüggő hielkonsrukció elezésének korábbi eredényei iseree. A II. IV. fejezeekben beuao odellek és azok segíségével levon kövekezeések sajá, önálló eredényeknek ekinheők. A jövedelefüggő konsrukció vonzó elélei koncepciója álalában nehezen kezelheő a konkré gyakorlai alkalazás során. Sokszor ég abban az egyszerű kérdésben sincs egyeérés, hogy ilyen feléelek elle lehe a hiel visszafizeni. Az érekezés II. fejezeében egy olyan egyszerű, egyéni szinű odell uaok be, elynek segíségével könnyen sokparaéeres száíógépes sziuláció nélkül is áláhaóvá válnak a jövedelearányos diákhiel belső összefüggései, és a relaív hielarozásra felír differenciaegyenle elezésével eghaározhaók az egyéni örleszési pályák jellezői. A egválaszolásra váró legfonosabb kérdések: - Mely eseben leheséges a hielarozás eljes örleszése? - Kerülhe-e a diploás adósságcsapdába (azaz ég ha végelen ideig dolgozna és örleszene, akkor se udná aradékalanul visszafizeni adósságá)? - Hogyan alakul az egyéni arozás: ely időszakban lesz növekvő vagy csökkenő? okóberig. 7

11 - Hány év úlva udja visszafizeni adósságá a diploás? Vagy ennek egfordíásakén: ely eseben udja a képzés végéől száío N év ala (azaz nyugdíjig) visszafizeni adósságá? A II. fejeze legfonosabb eredényei: - A hielarozás lászólag kedvezőlen paraéerek elle is nagy bizonsággal vissza lehe fizeni (például akkor is, ha a hielkaaláb eghaladja az egyéni jövedele növekedési üeé). - Ké paraéer egyáshoz való viszonya döni el, hogy a hiel N év ala vissza lehe-e fizeni: a képzés végén fennálló relaív eladósodoság (R-uaó éréke) és a relaív kaaényező r w. - Álalános feléelek elle a sikeres pályák nagy része púposodó lesz, azaz a kezdei években a noinális hielarozás növekvő lesz. Ez a ény ne a konsrukció hibájára ual, hane a jövedelearányos hielek belső összefüggéseiből adódó erészees kövekezény. Az érekezés III. fejezeében a hielrendszer egészé odelleze, elyben alapveően az előző fejeze eredényeire épíek. A legfonosabb kérdések ezúal: - Miől függ az aggregál köveelésálloány időbeli alakulása? Milyen kiünee pályák léeznek? - Hogyan alakul a rendszer neó finanszírozási igénye, azaz ekkora külső forrás bevonására lesz szükség az egyes években? - Mekkora lesz az egész rendszer éree, ás szóval összességében ennyi pénz kell a hielnyújónak beleennie a rendszer éreé válásáig? A III. fejeze legfonosabb eredényei: - A kiegyensúlyozo hielindexálási sraégia szerin a felveheő hielek nagyságá az egyéni noinális jövedelek álagos növekedési üeének egfelelően kell válozani. Ekkor a képzés végi relaív eladósodás és a várhaó örleszési idő évfolyaról évfolyara közel azonos szinen arad. 8

12 - Reális feléelek elle (kiegyensúlyozo indexálás, poziív jövedelenövekedési üe és hielkaaláb, hielfelvevők száa állandó) az aggregál hielköveelés jelenéréke a rendszer éreé válásával egy ado szinen sabilizálódik (jelenérékállandósul állapo). - A jelenéréken ve aggregál hielköveelés nagysága ne függ a növekedési ényezőkől, csak a rendszer ervezésekor iser ennyiségekől (felveheő hiel nagysága, képzési idő, diploás kezdőjövedelek, örleszési hányad). Ennek isereében képe kapunk arról, hogy ekkora őké kö le a diákhiel-rendszer űködeése, illeve, hogy ado érékű noraív állai kaaáogaásnak ekkora a kölsége. - Jelenérék-állandósul állapoban a diploások befizeései éppen fedezik a kiado új hieleke. A fennálló idegen őke kaaá azonban csak újabb hielfelvéelekkel lehe finanszírozni. Téves ehá az a szakirodaloban gyakran hangozao elképzelés, hogy a rendszer éreé válásával önfinanszírozó ódon fog űködni. Reális feléelek elle, az ére szakaszba kerül diákhiel-rendszer éves bevéelei és kiadásai ne lesznek egyensúlyban: évene közel azonos nagyságú új forrás bevonására lesz szükség folyaaosan, a lejáró hielek egújíásán felül. - Aíg bizosío a őkepiacokhoz való hozzáférés, addig az önfinanszírozás se ne cél, se ne a sikeresség érőszáa. A jövedelefüggő örleszésen úl a agyar odell lényeges jellezője, hogy - az első ké éve leszáíva - kifejezeen önfennaró űködésre örekszik, ai az jeleni, hogy a nefizeési veszeségeke (és a űködési kölségeke) a hielközösség aga finanszírozza. (Az önfennaró űködés ne jelen azonban önfinanszírozás, hiszen különösen a kezdei években jelenős ennyiségű külső forrás bevonásra lesz szükség.) A nezeközi gyakorlaban a diákhiel-rendszerek nagyon alacsony haékonysággal űködnek; rika, ahol a visszafizeési arány eghaladja az 50%-os szine. A jövedelefüggő hallgaói hielrendszerek (Auszrália, Új-Zéland, Nagy Briannia, Svédország) eddigi eredényeik alapján a legjobbak közé aroznak, de ég csak kb. 9

13 egy évizedes apaszala áll rendelkezésre, aelyből ne lehe egészen egyérelű kövekezeéseke levonni. A legsikeresebbnek ekine auszrál és új-zélandi odell egyike se örekszik önfennaró űködésre, a nefizeési kockázaoka állai forrásból finanszírozzák, ső az auszrál rendszerben nulla a reálkaa is. A jelenős érékű noraív kaaáogaás azonban se ne haékony, se ne élányos, és idővel könnyen előfordulha, hogy az állai források szűkössé válnak. A agyar odell ehá egy egyedülálló kísérle, aely az eléleileg széles körben elfogado jövedelearányos konsrukció övözi az önfennarás elvével. A rendszer lérehozásában akív szerepe vállaló Barr professzor öbbször kijelenee, hogy a világ legjobb diákhiel-rendszere van készülőben Magyarországon, ely ás országok száára is köveendő példá jelenhe a későbbiekben. Más szerzők azonban azon az állásponon vannak, hogy az önfennaró űködés ne valósíhaó eg, er ha a nefizeési kockázaoka a hielközösségre akarjuk háríani, akkor a várhaóan agasabb jövedelű, kevésbé kockázaos hielfelvevők ávol aradnak, vagy az első adandó alkaloal kilépnek a rendszerből, így a kockázai közösség eleve rosszabb lesz a várnál és ne lesz kire háríani a kölségeke. A IV. fejezee ennek egfelelően az önfennarás és a konraszelekció vizsgálaának szenele és a jövedeli kockáza ellé (udniillik, hogy nyugdíjig ne lesz képes arozásá egfizeni) bevezee a odellbe a halálozási (illeve elűnési) kockázao is. Ennek kapcsán arra kerese a válasz, hogy: - Miől és hogyan függ az önfennarás bizosíó kockázai kaapréiu éréke? - Hogyan jelenkezhe a konraszelekció a diákhielezés során és hogyan lehe védekezni ellene? - Milyen a jövedelekülönbségek iai kereszfinanszírozás szerkezee a hielközösségen belül a agyar rendszerben? - Szükség van-e a jelenlegi előörleszési szabályok ódosíására? 10

14 A IV. fejeze legfonosabb eredényei: - Az önfennaró űködés eg kell különbözeni az önfinanszírozó űködésől. Az önfennarás elve szerin a nefizeési kockázaoka a hielfelvevők közössége és ne valaely külső szereplő finanszírozza. Önfennaró űködés elle nincs szükség a rendszer időszakonkéni állai konszolidációjára, inden kiado pénznek egvan a fedezee. Az önfennaró űködés a sikeresség valódi ércéje, á sokkal nehezebben egragadhaó in pl. az önfinanszírozás. - Az önfennaró űködés bizosíó kockázai kaapréiu nagysága a kockázai közösségen belüli kereszfinanszírozás éréké is uaja. - Kedvezőlen paraéerek elle leheséges, hogy egyálalán ne léezik olyan kaapréiu, aely önfennaró űködés bizosíana. Ez a ény önagában arra ual, hogy a hielközösség eleve ne bír el úlzo érékű kereszfinanszírozás. - A különböző kockázaú hieladósoknak közel azonos feléelek elle nyújanak hiel, ezér előre láhaó, hogy lényegében kik nyernek és kik veszíenek a hielközösségen belüli kereszfinanszírozáson. Uóbbiaknak érdekében állha ávol aradni vagy korán kilépni a hielközösségből (élve az előörleszés eleheőségével). A konraszelekciós haás ia száos szerző eleve kizárja az önfennaró űködés leheőségé, és ezen az alapon indokolják a noraív állai kaaáogaás szükségességé. - Ha egvizsgáljuk a jövedelekülönbségek iai kereszfinanszírozás belső szerkezeé, akkor nagyon érdekes eredényre juunk: a nagyon alacsony jövedelűek veszeségei várhaóan ne a agas, hane a kis/közepes jövedelűek finanszírozzák. Ez a különleges jelenség a jövedelearányos hielkonsrukcióból adódik és bár ne felélenül élányos, a konraszelekciós veszély nagyérékben csökkeni. 11

15 I. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ELŐZMÉNYEK 1. Alapfogalak, definíciók Ebben a ponban azoka a fogalaka és összefüggéseke vesszük sorra, aelyekre a árgyalás épí a későbbiekben. Sok eseben a szakirodalo ne egységes a definícióka illeően, és sok véleénykülönbség éppen ebből adódik. A hiányzó definíciók egalkoásakor igyekeze a legálalánosabban fogalazni, és a leginkább igazodni a források fogalohasználaához. Hallgaó, diák Az elezés ne erjed ki az alap- és középszinű okaásra, így a hallgaó és a diák fogalak szinoniakén használaosak, és az akkrediál felsőokaási inézényekbe beirakozo anulóka jelenik, beleérve az állailag finanszírozo és a kölségéríéses képzésben részvevőke is. Képzési kölségek A felsőfokú képzés (ezenúl röviden: képzés) egszerzésének pénzbeli kölségei: - közvelen képzési kölségek (andíj, könyvek sb.), - egélheési kölségek, - alernaívakölségek (jövedeleszerzés későbbre olódása). A képzés alernaívakölségé és a pénzben ki ne fejeze kölségeke (pl. a anulás és a vizsgázás nehézségei) egyérelűen aga a hallgaó viseli és ezzel ne is foglalkozunk. A ovábbiakban az egyszerűség kedvéér a képzés kölségein a közvelen képzési kölségeke és a egélheési kölségeke érjük, és annak finanszírozásáról beszélünk. 12

16 Halaszo hallgaói finanszírozási rendszer 2 Minden olyan pénzügyi inézény(rendszer), aely leheővé eszi, hogy a hallgaók jövőbeli élekereseükből finanszírozzák a képzési kölségek egy részé. Fonos ehá, hogy a képzés ne a szülők vagy ás agánszereplők, hane a hallgaók finanszírozzák későbbi jövedelükből. A szakirodalo öbb olyan odell is elí, aely ez a cél szolgálja: huán őke szerződés, (köelező vagy önkénes) diploásadó-rendszer, (fix vagy jövedelearányos hallgaói hielek sb. Hallgaói hiel, diákhiel A hallgaói hiel olyan halaszo hallgaói finanszírozás szolgáló eszköz, elynek egkülönbözeő jegyei: - önkénes, ehá senki ne kényszeríheő a felvéelére, - egyéni vagy aggregál szálákon nyilvánarják a arozás, - valailyen érékű kaa elszáolásra kerül (akár 0%), - a hiel örleszésével a köelezeség egszűnik, - leheőség van előörleszésre. (Akkor is hielről beszélünk, ha közvelen pénzozgás ne örénik a hiel igénybevéelekor, például az auszráliai rendszerben a képzés ingyenes és cserébe köelezeség kelekezik.) A hallgaói hielezés célja A hallgaói hielezés célja a halaszo hallgaói finanszírozás egvalósulása: leheővé enni, hogy a hallgaók későbbi élekereseüke előrehozva finanszírozzák a felsőfokú képzés kölségeinek egy részé (pl. Sigliz [2000]). A hallgaói hielezés ehá alapveően a jövedelek élepálya enén örénő ácsoporosíásá szolgálja, és bár ha a részvevők vagyoni helyzeére, alapveően ne jövedelepoliikai eszköz. Más szóval a hallgaói hielezés hosszeszei és ne kereszeszei újraeloszási céloka szolgál. 2 A szakirodalo a cos-recovery schee kifejezés használja erre. 13

17 Egy jól űködő hallgaói hielrendszeről csak annyi várunk el, hogy hosszú ávon, széles körben hozzáférheően, olcsón és egbízhaóan leheővé egye a későbbi jövedelek előre hozaalá. A hallgaói hielezés csak egy a leheséges hallgaói finanszírozási odellek közül. Ha egy ásik odell jobban szolgálja ez a cél, akkor inkább az kell válaszani. Ne a hielrendszer probléája azonban, ha nagy a ársadali egyenlőlenség, ha a felsőokaás ne haékonyan űködik, ha a diploások nagyobb öegének egész élekeresee ne eszi leheővé a képzési kölségek egy kis részének a örleszésé, ha egyes fonosnak ondo szakáka a piac ne fize eg. Ezek valós probléák, elyeke a rendszer ervezésekor figyelebe kell venni, de ne felélenül a hielrendszer kereein belül kell egoldani. Jövedelefüggőség A nezeközi szakirodaloban a jövedelefüggő hiel (incoe coningen loan ICL) kifejezés száos, egyásól jelenősen elérő konsrukció akarha: A jövedelefüggő konsrukció lényege, hogy a hiel visszafizeése valailyen egyéni vagy aggregál jövedeleől függően örénik, előre eghaározo algorius szerin, indaddig aíg a arozás nullára ne csökken, vagy el ne engedik. 3 A eghaározo algorius a örleszési függvényben esesül eg, aely egadja a jövedelekaegória ponos definíciójá (egyéni vagy aggregál, neó vagy bruó, akuális vagy korábbi, bér- és/vagy egyéb jellegű) és a kapcsolao a jövedele és a örleszés közö. A kapcsola jellege szerin a örleszési függvény az alábbi fő csoporokba arozha: a) Arányos örleszési függvény: a legegyszerűbb algorius, aikor indig a jövedele egy fix hányadá (aelye a örleszési hányad haároz eg) kell a hiel 3 Az előre eghaározo algorius azér kell egköveelni a definícióban, er végeredényben inden kockázaos hiel visszafizeése közveve függ a hieladós jövedeléől. 14

18 örleszésére fordíani. A gyakorlaban sehol se kerül alkalazásra ilyen isza forában. b) Progresszív örleszési függvény: a örleszési függvény eredeksége növekvő. A progressziviás olyan forában érvényesül, hogy egy bizonyos küszöbérék(ek)e kieel szerephez juanak a konsrukcióban. Például a iniális jövedeleszin ala fix összege kell fizeni; csak afölö válik jövedelearányossá a visszafizeés. Ez jellező például a kanadai és a bri diákhiel-rendszerre (illeve néhány aerikai egyee sajá diákhiel-rendszerére), elyekben a iniális jövedeleszin ala sei ne kell fizeni; és a agyar rendszerre, aelyben indig eg kell fizeni legalább az akuális iniálbér uáni örleszési hányado. Ennél egy fokkal bonyolulabb a konsrukció, ha öbb jövedeleszin léezik és egyre növekvő örleszési hányadok szerepelnek, in például az auszrál és az új-zélandi diákhielrendszerekben. c) Degresszív örleszési függvény: a örleszési függvény eredeksége csökkenő. Például Hollandia, Svédország, illeve az aerikai Harvard Egyee 4 diákhielrendszerének konsrukciójában egy ado jövedeleszin ala jövedelearányos, fölöe pedig fix a örleszés. Az 1. sz. ábra szelélei a jövedelefüggőség háro alapodelljé: az arányos, a progresszív és a degresszív örleszési függvény. 4 Az 1970-es évek elején. Részleesebben lásd például Jain (1975). 15

19 1. sz. ábra Törleszési függvények örleszés progresszív arányos degresszív idoszaki jövedele Terészeesen ás örleszési függvény is elképzelheő, á valószínűleg bárelyik felírhaó a feni háro alapele kobinációjakén. 5 A különböző örleszési függvények végső soron a hielezői és a ulajdonosi finanszírozás közöi áenei foráka ükrözik; a jövedelearányos szakaszok a ulajdonosi, a konsans szakaszok a hielezői jellege képviselik. A örleszési függvény konkré alakja haással van az egész hielrendszer alapveő jellezőire (pénzáralás, kockázaok, közösségen belüli újraeloszási viszonyok sb.). A különböző örleszési függvény alkalazó diákhiel-rendszerek összehasonlíásánál kövekezeesen figyelebe kell(ene) venni ez a körülény. 6 A jövedelearányos hallgaói hielek pénzáralása A jövedelearányos diákhiel pénzáralása a gyakorlaban ké egyásól elkülönülő szakaszra bonhaó: a hielfelvéeli szakasz a képzés ideje ala és a hielörleszési szakasz a képzés uán. Egyes diákhiel-rendszerekben a ké szakasz közé ún. üreli idő ékelődik, aikor újabb hielfelvéelre ár ne kerül sor, de a örleszés ég ne 5 Alapveő elvárás, hogy a örleszés a jövedele növekvő és folyonos függvénye legyen, bár például ez a bri rendszerben ne eljesül. 6 Az incoe-coningen kifejezés ehá ne szerencsés jövedelearányosnak fordíani, a jövedelefüggő egfogalazás a helyes. 16

20 kezdődik eg. 7 A hielfelvéeli szakaszban a arozásálloány folyaaosan nő a kaaelszáolás és az újabb hielfelvéelek ia. A felveheő hielösszege évről évre indexálják. A örleszési szakaszban a jövedele és a örleszési függvény álal eghaározo örleszések folynak be egészen addig, aíg a fennálló arozás nullára ne csökken. Az uolsó örleszés álalában kevesebb in a jövedele ado százaléka, hiszen csak a ég fennálló aradék arozás kerül kifizeésre. Ha nincs üreli idő, akkor folyaaos jövedeleszerzés elle, konsans hielindexálási üee és jövedelenövekedési üee feléelezve (és az éven belüli pénzáralásoka egy összegben év végén szerepeleve) a jövedelearányos diákhiel pénzáralásának lényegi jellezői a 2. sz. ábra uaja. 2. sz. ábra Pénzáralás a hielnyújó szeponjából forin évek Az oszlopok egy leheséges vélelenszerű jövedelepálya ellei pénzáralásoka uaják noináléréken. Az ábrán a hielfelvéeli periódus 5 év, üreli idő nincs, a hielörleszési idő a képzés végéől száío 14 év. A visszafizeés időben endenciaszerűen növekszik, de az egyéni élepálya és a akrokörnyeze alakulásáól 7 A jelenlegi endenciák az uaják, hogy az élehossziglan aró anulás (life-long learning) válik egyre jobban jellezővé, így az eberi éleszakasz egyre kevésbé lehe ilyen egyérelűen felbonani képzési és jövedeleszerzési periódusra. A hielezési gyakorlanak is idővel ehhez kell alkalazkodnia. 17

21 függően jelenősen szóródik. A jövedelearányos diákhielek különösen hosszú fuaidejű befekeésnek száíanak. Ráadásul egy annuiásos hielhez viszonyíva a pénzáralás súlyponja 8 is időben hárébb helyezkedik el. Hielkaaláb A hielkaaláb a konsrukció fonos elee. Ado rendszerben a hielkaaláb álalában inden hielfelvevőre nézve egységes, függelenül aól, hogy ely évben lépe be a rendszerbe. Mivel azonban a hielek fuaideje rendkívül hosszú, a hielkaaláb rögzíése ind a hielfelvevő, ind a hielnyújó szeponjából úl kockázaos lenne. Ehelye a hielkaaláb eleei eghaározo algorius szerin válozók, illeve bizonyos korláok közö válozahaók. A hielkaaláb leheséges eleei: a) infláció b) reálkaaláb c) kockázai préiu d) űködési kaapréiu. Ha az álla a hielnyújó, akkor az első ké ele a forráskölség és ehhez adódik hozzá a rés, ai a ásik ké eleből evődhe össze. Ennek egfelelően a hielkaalába úgy is eg lehe adni, hogy hielkaaláb = állapapír-hoza (a+b) + kaarés (c+d) Ha a hielnyújó ne az álla (hane például egy agánegyee), akkor a hielkaalába a sajá forráskölségéhez köi (ai álalában agasabb in a+b) és ehhez adja hozzá a kockázai préiuo és eselegesen a űködési kölségek iai kaafelára. A gyakorlaban a hielkaaláb ne felélenül aralazza ind a négy kaaelee: a bri és auszrál rendszerben a hielkaaláb az inflációval egyezik eg; az új-zélandiban van reál-kaaláb is, a agyar rendszerben ind a négy kaaele jelen van. (A dolgoza ovábbi részében a űködési kölségekől elekinünk.) 8 Álagidő: az álagos visszafizeési idő úgy kapjuk, hogy az egyes időponok súlyozo száani álagá képezzük, ahol a súlyok az időponokhoz arozó pénzáralások jelenéréke. 18

22 Kockázaok A hielfelvevő szeponjából a fő kockáza az, hogy a örleszés veszélyezehei a egélheés. A jövedelefüggő örleszésen alapuló visszafizeés a hagyoányos (fix örleszésű) hielekhez képes iniálisra csökkeni ez a faja kockázao. Teljesen ne űnik el azonban: például a örleszési hányad válozahaó lehe, illeve ne iszán arányos örleszési függvény elle a relaív eher válozó lehe. Másik kockáza a hielfelvevő száára, hogy végül úl agas lesz a hiel kölsége. Végül pedig inden hosszú fuaidejű rendszer eseén jelenős poliikai kockázaal kell száolni, azaz a későbbiek során előre ne láhaó, jelenős válozások érheik a rendszer. A hielnyújó szeponjából a fő kockáza az, hogy a hielfelvevők ne örleszik aradékalanul arozásuka. A ovábbiakban ez nevezzük hielezési kockázanak. Alapveően ké oka lehe a nefizeésnek: - Bizonyos idő elelével (pl év egyes rendszerekben), de legkésőbb a nyugdíjkorhaár elérésével a fennálló arozásoka elengedik. Alacsony jövedelek elle leheséges, hogy ezen időkorláok elérésével ég poziív a fennálló hielarozás. Ez nevezzük a ovábbiakban jövedeli kockázanak. - Másrészről leheséges, hogy a hieladós valailyen oknál fogva (halál, rokkanság,.) ég a feni időkorlá elő elveszi jövedeleszerző képességé így arozása behajhaalanná válik. Ez a kockázao nevezzük a korai kiszállás kockázaának. Az alacsony jövedele és a korai kiszállás kockázaa persze ne különválaszhaó, hiszen például korai kiszállás eseén a fennálló arozás nagysága (s így a hielezési veszeség) aól függ, hogy hogyan alakul az egelőzően a hieladós jövedele. Láhaó, hogy a fő kockázai fakor az egyéni jövedele, illeve aggregál szinen a hielfelvevők egyéni jövedeleinek alakulása. Egyéb hielezési kockázaok: A jövedeleken a kiuao jövedele kell éreni. Egyes szerzők a hielrendszer egyik hibájakén elíik, hogy csökkeni a agasabb jövedele egszerzésére irányuló oiváció, illeve a jövedelek elrejésére például nyoon-köveheelen eigrációra 19

23 öszönöz, így a kiuao jövedele is alacsonyabb lehe a várnál. Ezeke összefoglalóan ellenoivációs kockázanak nevezzük. Ezen felül figyelebe kell venni a beszedési kockázao is, ai az jeleni, hogy a kiuao jövedelenek egfelelő örleszés se folyik be eljes egészében a beszedési rendszer ökélelenségei ia. A hielezési kockázaok elezése során, az alábbi ényezőke kell becsülni és egy egységes odellben szerepeleni: a) egyéni jövedelepályák (az egyes valószínűségi folyaaok odellezése), b) halálozási, egrokkanási kockázaok, c) ellenoivációs kockázaok, d) beszedési veszeség. A jövedelepályák előrejelzése, sziulációja az egyik legfonosabb és legnehezebb felada, a kereszeszei adaok és azok eddigi dinaikája alapján örénik. A b) ípusú kockázaoka viszonylag könnyű becsülni, nagyságrendjük szerencsére ne jelenős. A c) és d) ípusú kockázaoka nagyon nehéz előre jelezni, ég a nezeközi adaok se adnak ápono a rendszerek és a kulúrák különbözősége folyán. Haásuk ezzel szeben dráai lehe. A konsrukció feléeleinek eghaározásánál és a beszedési rendszer ervezésénél arra kell örekedni, hogy az ilyen ípusú kockázaok iniálisra csökkenjenek. Kockázai közösség A hielközösség a hielfelvevők azon köre, aelyre egyes aggregáuoka érelezheünk: pl. az aggregál hielarozás, az aggregál hielfelvéeli ill. hielvisszafizeési pénzáralás vagy az aggregál nefizeési hányado. A kockázai közösség fogala a kockázaegoszáshoz kapcsolódik. A kockázai közösség az a hielközösség, aelyen belül egyesek nefizeésé ások öbblebefizeése kopenzálhaja, ehá aelyen belül kereszfinanszírozás egy végbe. 20

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások A érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellezés Bevezeés az elélebe és gyakorlai alkalazások Ph. D. dokori érekezés Járosi Péer Pécsi Tudoányegyee Közgazdaságudoányi Kar Regionális Poliika és Gazdaságan

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga Képzési kódja: N- Név: Azonosíó: Helyszá: MŰSZAKI HŐTAN I.. ZÁRTHELYI elölje eg aláhúzással vagy kereezéssel a Gyakorlavezeőjé! Bachinger Zsol Boh Soa Dénes Ferenc Dobai Aila Györke Gábor Kerekes Kinga

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS ATMOSZFERIKUS GÁZKAZÁN

ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS ATMOSZFERIKUS GÁZKAZÁN ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS ATMOSZFERIKUS GÁZKAZÁN. A T T A C K. S K AZ ATTACK, S.R.O. VÁLLALATRÓL yy A legnagyobb szlovák hőechnikagyáró, aely csak szlovák őkével rendelkezik és egy

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM Napekoros rendszer energeikai alapú szabályozása Dokori (PhD) érekezés Kicsiny Richárd Gödöllı 2012 A dokori iskola egnevezése: Mőszaki udoányi Dokori Iskola udoányága: Agrárőszaki udoányok

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia. 4 Lneárs csllapíalan szabad rezgés Lneárs csllapío szabad rezgés Gyenge csllapíás Ger-jesze rezgés Aplúdó rezonanca Lneárs csllapíalan szabad rezgés: Téelezzük fel hogy a öegponra a kvázelaszkus vagy közel

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Szerszámkészítő Szerszámkészítő

Szerszámkészítő Szerszámkészítő É 0-06//A A 10/007 (II. 7.) SzMM rendeleel ódosío 1/006 (II. 17.) OM rendele Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe örénő felvéel és örlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesíés,

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben