Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program"

Átírás

1 Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003

2 Berlinger Edina JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK

3 Befekeések Tanszék Téavezeő: dr. Makara Taás Copyrigh Berlinger Edina

4 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS... 4 BEVEZETÉS... 5 I. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ELŐZMÉNYEK ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK A FELSŐFOKÚ KÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA A felsőfokú képzés ennyisége és szerkezee Állai vagy agánfinanszírozás Az állai finanszírozás (áogaás) ódja A agánfinanszírozás ódja HALASZTOTT HALLGATÓI FINANSZÍROZÁS Hagyoányos hielkonsrukciók Friedan őkepiaci odellje Friedan állai odellje Diploásadó-rendszer Van den Haag egyeei odellje Vickrey: visszaérés a progressziviáshoz A Felsőokaási Leheőségek Bankja A Tobin-féle auoaikusan önfennaró odell Egy abszolú piaci odell: Képzési Hiel Alap A Barr-féle bolív A JÖVEDELEMARÁNYOS HITELKONSTRUKCIÓ II. EGYÉNI SZINTŰ MODELL ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK Paraéerek, jelölések, odellfelevések Az abszolú és a relaív hielarozás differenciaegyenlee Pályajellezők: sabiliás, sikeresség, fora Eladósodoság-függő örleszési hányad Türeli idő Késlelee beszedés SZÁMÍTÁSOK A MAGYAR DIÁKHITEL-RENDSZERRE ÖSSZEFOGLALÁS

5 III. AGGREGÁLT SZINTŰ MODELL ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK Paraéerek, jelölések, odellfelevések A hallgaók aggregál hielarozása A diploások aggregál hielarozása Teljes aggregál hielarozás Finanszírozási igény Jelenéréken állandósul hielálloány: a rendszer éree SZÁMÍTÁSOK A MAGYAR HALLGATÓI HITELRENDSZERRE ÖSSZEFOGLALÁS IV. ÖNFENNTARTÓ MŰKÖDÉS ÉS KONTRASZELEKCIÓ ÖNFENNTARTÁST BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATI KAMATPRÉMIUM KONTRASZELEKCIÓ ÉS ELŐTÖRLESZTÉS Konraszelekció a hallgaói hielrendszerekben Konraszelekció a agyar hallgaói hielrendszerben A kereszfinanszírozás nagysága A kereszfinanszírozás belső szerkezee Az előörleszési opció ÖSSZEFOGLALÁS ZÁRÓFEJEZET FÜGGELÉK I. RÉSZ: A MAGYAR HALLGATÓI HITELRENDSZER LÉNYEGES JELLEMZŐI II. RÉSZ: TÖRLESZTÉSI PÁLYÁK III. RÉSZ: AGGREGÁLT HITELÁLLOMÁNY ÉS NETTÓ FINANSZÍROZÁSI IGÉNY HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE

6 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE Ábra száa Ábra neve Tábl. száa Tábláza neve Oldalszá 1. Képzés végén jellező R-uaó a agyar diákhielrendszerben Egyensúlyi kaapréiu kiszállási kockáza elle (α=6%) Egyensúlyi kaapréiu kiszállási kockáza elle (α=8%) 118. Oldalszá 1. Törleszési függvények Pénzáralás a hielnyújó szeponjából Kockázai kaapréiu Jövedelefüggő bizosíási díj Sabiliás, sikeresség és fora egyenesek (R=10) Sabiliás, sikeresség és fora egyenesek (R=20) Sikeresség egyenesek különböző eladósodás elle Sikeresség egyenesek különböző korú hielfelvevők eseén Diploások karrierpályájának becslése a évi 82. kereszeszei adaok alapján 10. A relaív eladósodosági uaó és az egyéni hielarozás 85. alakulása a agyar diákhiel-rendszerben 11. Sabiliás, sikeresség és fora egyenesek a agyar diákhielrendszerben Hielfelvéel neó jelenéréke ha nincs jövedeli kockáza Hielfelvéel neó jelenéréke ha van jövedeli kockáza Hielfelvéel neó jelenéréke iniukorlá bevezeésével

7 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúon szerenék köszönee ondani édesapának, Berlinger Jánosnak, dr. Makara Taás éavezeőnek és Zsebery Levene kollégának. Az ő áogaásuk nélkül ne készül volna el ez a dolgoza. Nagyon hálás vagyok dr. Sionovis Andrásnak, dr. Száz Jánosnak és dr. Waler Györgynek érékes észrevéeleikér és barái anácsaikér, illeve családonak a sok segíségér és üreleér. Külön köszönö dr. Gilly Gyulának a leheősége, hogy rész vehee a hazai diákhiel-rendszer kidolgozásában. A dolgoza eseleges hibáiér erészeesen kizárólag aga vagyok felelős. 4

8 BEVEZETÉS A gazdasági haékonyság és a ársadali esélyegyenlőség elve egyarán egköveeli, hogy a felsőokaási képzésben való részvéel ne a család ehervállaló képessége haározza eg. A felsőokaás poziív exernális haásai, a ársadali esélyegyenlőség igénye és egyes inforációs probléák ia a képzési és egélheési kölségek egy részé indenü állai kölségveésből finanszírozzák. Miközben az állai finanszírozás részaránya egleheősen különböző az egyes országokban, álalánosnak ondhaó nezeközi endencia a hallgaói lészá növekedése és ezzel párhuzaosan az állai források szűkössé válása. Elfogadva a felsőfokú képzés iráni kereslenövekedés léjogosulságá, ind öbb országban arra keresik a válasz, hogy hogyan lehe a képzés kölségeinek egyre nagyobb részé a hallgaókra háríani anélkül, hogy ezzel a szegényebb réegeke kiszoríanák a felsőokaásból. Az álla álal eg ne finanszírozo kölségeke ehá a hallgaóknak kell felvállalniuk, annál is inkább ivel a huán beruházás hozaának nagy része náluk jelenkezik. Logikusan adódik a gondola, hogy a fizikai beruházások cash-flow alapú finanszírozásához hasonlóan, ez eseben is a befekeés jövőbeli hozaának erhére lehessen hiel felvenni. Konkréan, a jövőbeli várhaóan a képzés haására jelenősen egnövekede élekerese egy részének előrehozásával lehessen a képzés finanszírozni. A huán beruházások hosszabb idő ala érülnek eg és a egszokonál jóval kockázaosabb befekeésnek inősülnek, ovábbá az aszierikus inforációs helyze is kiélezeebben jelenkezik a hielfelvevő és a hielnyújó közö, így állai beavakozás hiányában a őkepiac önagában ne képes elláni ez a feladao. Hiányzó hielpiac eseén az opiálisnál kevesebb huán beruházás valósul eg, ai gáolhaja a gazdasági növekedés és hozzájárul a ársadali különbségek újraerelődéséhez. 5

9 Az álla leheőségeiől függően öbbféle ódon áogahaja a diákhiel-rendszer lérejöé és űködésé: pl. szabályoka írha elő, állai rendszereivel (adó, TB) segíhei a beszedés, garanciá vállalha, (célzo vagy noraív) kaaáogaás nyújha, illeve finanszírozhaja a űködési kölségeke vagy akár közvelenül a hieleke. A áogaás konkré forájáól és érékéől függően a diákhiel-rendszer az állaházarás részekén, vagy viszonylag önállóan űködhe. A apaszala az uaja, hogy a kezdeben felvállal állai áogaások és kedvezények rövid időn belül kooly finanszírozási probléákhoz vezenek, és ivel a áogaásoka és kedvezényeke poliikai okokból ne erik egszüneni szociális alapon korláozni kezdik a jogosulak köré. Így a diákhiel-rendszer egyre kevésbé képes beöleni eredei funkciójá, indinkább jövedelepoliikai (kereszeszei, újraeloszó) eszközzé válik. A diákhiel-rendszer ervezőjének egyik legnehezebb feladaa, hogy csak annyi és csak olyan jellegű állai áogaás épísen be a rendszerbe, ai felélenül szükséges a rendszer űködéséhez, hogy ne válhasson a növekedés gáló szűk kereszeszeé a későbbiekben. Az adhaó hiel nagyságá felülről korláozza az a köveelény, hogy a diákhielrendszernek hosszú ávon pénzügyi szeponból bizonságosan kell udnia űködni. Így ha a külső áogaás nagysága korláozo, akkor ado képzési szerkeze és jövedelekiláások elle eghaározhaó, hogy legfeljebb ilyen nagyságrendű eladósodás engedheő eg. A legöbb ország gyakorlaa az uaja, hogy a diákhielezés álalában beleüközik a pénzügyi fennarhaóság korlájába, azaz az igényelheő hielösszeg rendszerin alacsonyabb, in aennyire az esélyegyenlőséghez szükség lenne. A hielrendszer körülekinő ervezésével és haékony folyaaszabályozásával nagyobb eladósodoság is egengedheő a rendszer hosszú ávú űködőképességének veszélyezeése nélkül. A dolgoza fő célkiűzése, hogy a jövedelearányos diákhiel egyéni és aggregál szinű odellezésével elősegíse a rendszer belső összefüggéseinek egiserésé, ai alapjá képezi az opiális folyaaszabályozási sraégia kidolgozásának. 6

10 2001 szepeberéől űködik Magyarországon a öeges igényeke kielégíő diákhielezés nezei szinű inézénye. A Diákhiel Közpon R. öbb in 150 ezer hielszerződés köö és kb. 47 illiárd forin hiel folyósío 1. A odellszáíások szerin a rendszer ére szakaszában a köveelésálloány a hielfelvéeli arányól függően ai éréken kb illiárd forin közö lesz. Magyarországon a diákhiel újszerű jövedelefüggő örleszésű konsrukciója az elúl időszak egyik legjelenősebb pénzügyi innovációja. Egyrész báoríja a hielfelvéel azálal, hogy a örleszési eher rugalasan igazodik az akuális jövedelehez, ásrész a nefizeési kockáza inializálásával bizosíja a agasabb egérülés. Az érekezés I. fejezeében az alapfogalak áekinése uán, összefoglalo a felsőokaás finanszírozásának legfonosabb kérdései; ajd beuao azoka a odelleke, aelyek a jövőbeli élekerese előrehozaalának különböző alernaívái jeleníik eg; végül pedig a jövedelefüggő hielkonsrukció elezésének korábbi eredényei iseree. A II. IV. fejezeekben beuao odellek és azok segíségével levon kövekezeések sajá, önálló eredényeknek ekinheők. A jövedelefüggő konsrukció vonzó elélei koncepciója álalában nehezen kezelheő a konkré gyakorlai alkalazás során. Sokszor ég abban az egyszerű kérdésben sincs egyeérés, hogy ilyen feléelek elle lehe a hiel visszafizeni. Az érekezés II. fejezeében egy olyan egyszerű, egyéni szinű odell uaok be, elynek segíségével könnyen sokparaéeres száíógépes sziuláció nélkül is áláhaóvá válnak a jövedelearányos diákhiel belső összefüggései, és a relaív hielarozásra felír differenciaegyenle elezésével eghaározhaók az egyéni örleszési pályák jellezői. A egválaszolásra váró legfonosabb kérdések: - Mely eseben leheséges a hielarozás eljes örleszése? - Kerülhe-e a diploás adósságcsapdába (azaz ég ha végelen ideig dolgozna és örleszene, akkor se udná aradékalanul visszafizeni adósságá)? - Hogyan alakul az egyéni arozás: ely időszakban lesz növekvő vagy csökkenő? okóberig. 7

11 - Hány év úlva udja visszafizeni adósságá a diploás? Vagy ennek egfordíásakén: ely eseben udja a képzés végéől száío N év ala (azaz nyugdíjig) visszafizeni adósságá? A II. fejeze legfonosabb eredényei: - A hielarozás lászólag kedvezőlen paraéerek elle is nagy bizonsággal vissza lehe fizeni (például akkor is, ha a hielkaaláb eghaladja az egyéni jövedele növekedési üeé). - Ké paraéer egyáshoz való viszonya döni el, hogy a hiel N év ala vissza lehe-e fizeni: a képzés végén fennálló relaív eladósodoság (R-uaó éréke) és a relaív kaaényező r w. - Álalános feléelek elle a sikeres pályák nagy része púposodó lesz, azaz a kezdei években a noinális hielarozás növekvő lesz. Ez a ény ne a konsrukció hibájára ual, hane a jövedelearányos hielek belső összefüggéseiből adódó erészees kövekezény. Az érekezés III. fejezeében a hielrendszer egészé odelleze, elyben alapveően az előző fejeze eredényeire épíek. A legfonosabb kérdések ezúal: - Miől függ az aggregál köveelésálloány időbeli alakulása? Milyen kiünee pályák léeznek? - Hogyan alakul a rendszer neó finanszírozási igénye, azaz ekkora külső forrás bevonására lesz szükség az egyes években? - Mekkora lesz az egész rendszer éree, ás szóval összességében ennyi pénz kell a hielnyújónak beleennie a rendszer éreé válásáig? A III. fejeze legfonosabb eredényei: - A kiegyensúlyozo hielindexálási sraégia szerin a felveheő hielek nagyságá az egyéni noinális jövedelek álagos növekedési üeének egfelelően kell válozani. Ekkor a képzés végi relaív eladósodás és a várhaó örleszési idő évfolyaról évfolyara közel azonos szinen arad. 8

12 - Reális feléelek elle (kiegyensúlyozo indexálás, poziív jövedelenövekedési üe és hielkaaláb, hielfelvevők száa állandó) az aggregál hielköveelés jelenéréke a rendszer éreé válásával egy ado szinen sabilizálódik (jelenérékállandósul állapo). - A jelenéréken ve aggregál hielköveelés nagysága ne függ a növekedési ényezőkől, csak a rendszer ervezésekor iser ennyiségekől (felveheő hiel nagysága, képzési idő, diploás kezdőjövedelek, örleszési hányad). Ennek isereében képe kapunk arról, hogy ekkora őké kö le a diákhiel-rendszer űködeése, illeve, hogy ado érékű noraív állai kaaáogaásnak ekkora a kölsége. - Jelenérék-állandósul állapoban a diploások befizeései éppen fedezik a kiado új hieleke. A fennálló idegen őke kaaá azonban csak újabb hielfelvéelekkel lehe finanszírozni. Téves ehá az a szakirodaloban gyakran hangozao elképzelés, hogy a rendszer éreé válásával önfinanszírozó ódon fog űködni. Reális feléelek elle, az ére szakaszba kerül diákhiel-rendszer éves bevéelei és kiadásai ne lesznek egyensúlyban: évene közel azonos nagyságú új forrás bevonására lesz szükség folyaaosan, a lejáró hielek egújíásán felül. - Aíg bizosío a őkepiacokhoz való hozzáférés, addig az önfinanszírozás se ne cél, se ne a sikeresség érőszáa. A jövedelefüggő örleszésen úl a agyar odell lényeges jellezője, hogy - az első ké éve leszáíva - kifejezeen önfennaró űködésre örekszik, ai az jeleni, hogy a nefizeési veszeségeke (és a űködési kölségeke) a hielközösség aga finanszírozza. (Az önfennaró űködés ne jelen azonban önfinanszírozás, hiszen különösen a kezdei években jelenős ennyiségű külső forrás bevonásra lesz szükség.) A nezeközi gyakorlaban a diákhiel-rendszerek nagyon alacsony haékonysággal űködnek; rika, ahol a visszafizeési arány eghaladja az 50%-os szine. A jövedelefüggő hallgaói hielrendszerek (Auszrália, Új-Zéland, Nagy Briannia, Svédország) eddigi eredényeik alapján a legjobbak közé aroznak, de ég csak kb. 9

13 egy évizedes apaszala áll rendelkezésre, aelyből ne lehe egészen egyérelű kövekezeéseke levonni. A legsikeresebbnek ekine auszrál és új-zélandi odell egyike se örekszik önfennaró űködésre, a nefizeési kockázaoka állai forrásból finanszírozzák, ső az auszrál rendszerben nulla a reálkaa is. A jelenős érékű noraív kaaáogaás azonban se ne haékony, se ne élányos, és idővel könnyen előfordulha, hogy az állai források szűkössé válnak. A agyar odell ehá egy egyedülálló kísérle, aely az eléleileg széles körben elfogado jövedelearányos konsrukció övözi az önfennarás elvével. A rendszer lérehozásában akív szerepe vállaló Barr professzor öbbször kijelenee, hogy a világ legjobb diákhiel-rendszere van készülőben Magyarországon, ely ás országok száára is köveendő példá jelenhe a későbbiekben. Más szerzők azonban azon az állásponon vannak, hogy az önfennaró űködés ne valósíhaó eg, er ha a nefizeési kockázaoka a hielközösségre akarjuk háríani, akkor a várhaóan agasabb jövedelű, kevésbé kockázaos hielfelvevők ávol aradnak, vagy az első adandó alkaloal kilépnek a rendszerből, így a kockázai közösség eleve rosszabb lesz a várnál és ne lesz kire háríani a kölségeke. A IV. fejezee ennek egfelelően az önfennarás és a konraszelekció vizsgálaának szenele és a jövedeli kockáza ellé (udniillik, hogy nyugdíjig ne lesz képes arozásá egfizeni) bevezee a odellbe a halálozási (illeve elűnési) kockázao is. Ennek kapcsán arra kerese a válasz, hogy: - Miől és hogyan függ az önfennarás bizosíó kockázai kaapréiu éréke? - Hogyan jelenkezhe a konraszelekció a diákhielezés során és hogyan lehe védekezni ellene? - Milyen a jövedelekülönbségek iai kereszfinanszírozás szerkezee a hielközösségen belül a agyar rendszerben? - Szükség van-e a jelenlegi előörleszési szabályok ódosíására? 10

14 A IV. fejeze legfonosabb eredényei: - Az önfennaró űködés eg kell különbözeni az önfinanszírozó űködésől. Az önfennarás elve szerin a nefizeési kockázaoka a hielfelvevők közössége és ne valaely külső szereplő finanszírozza. Önfennaró űködés elle nincs szükség a rendszer időszakonkéni állai konszolidációjára, inden kiado pénznek egvan a fedezee. Az önfennaró űködés a sikeresség valódi ércéje, á sokkal nehezebben egragadhaó in pl. az önfinanszírozás. - Az önfennaró űködés bizosíó kockázai kaapréiu nagysága a kockázai közösségen belüli kereszfinanszírozás éréké is uaja. - Kedvezőlen paraéerek elle leheséges, hogy egyálalán ne léezik olyan kaapréiu, aely önfennaró űködés bizosíana. Ez a ény önagában arra ual, hogy a hielközösség eleve ne bír el úlzo érékű kereszfinanszírozás. - A különböző kockázaú hieladósoknak közel azonos feléelek elle nyújanak hiel, ezér előre láhaó, hogy lényegében kik nyernek és kik veszíenek a hielközösségen belüli kereszfinanszírozáson. Uóbbiaknak érdekében állha ávol aradni vagy korán kilépni a hielközösségből (élve az előörleszés eleheőségével). A konraszelekciós haás ia száos szerző eleve kizárja az önfennaró űködés leheőségé, és ezen az alapon indokolják a noraív állai kaaáogaás szükségességé. - Ha egvizsgáljuk a jövedelekülönbségek iai kereszfinanszírozás belső szerkezeé, akkor nagyon érdekes eredényre juunk: a nagyon alacsony jövedelűek veszeségei várhaóan ne a agas, hane a kis/közepes jövedelűek finanszírozzák. Ez a különleges jelenség a jövedelearányos hielkonsrukcióból adódik és bár ne felélenül élányos, a konraszelekciós veszély nagyérékben csökkeni. 11

15 I. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ELŐZMÉNYEK 1. Alapfogalak, definíciók Ebben a ponban azoka a fogalaka és összefüggéseke vesszük sorra, aelyekre a árgyalás épí a későbbiekben. Sok eseben a szakirodalo ne egységes a definícióka illeően, és sok véleénykülönbség éppen ebből adódik. A hiányzó definíciók egalkoásakor igyekeze a legálalánosabban fogalazni, és a leginkább igazodni a források fogalohasználaához. Hallgaó, diák Az elezés ne erjed ki az alap- és középszinű okaásra, így a hallgaó és a diák fogalak szinoniakén használaosak, és az akkrediál felsőokaási inézényekbe beirakozo anulóka jelenik, beleérve az állailag finanszírozo és a kölségéríéses képzésben részvevőke is. Képzési kölségek A felsőfokú képzés (ezenúl röviden: képzés) egszerzésének pénzbeli kölségei: - közvelen képzési kölségek (andíj, könyvek sb.), - egélheési kölségek, - alernaívakölségek (jövedeleszerzés későbbre olódása). A képzés alernaívakölségé és a pénzben ki ne fejeze kölségeke (pl. a anulás és a vizsgázás nehézségei) egyérelűen aga a hallgaó viseli és ezzel ne is foglalkozunk. A ovábbiakban az egyszerűség kedvéér a képzés kölségein a közvelen képzési kölségeke és a egélheési kölségeke érjük, és annak finanszírozásáról beszélünk. 12

16 Halaszo hallgaói finanszírozási rendszer 2 Minden olyan pénzügyi inézény(rendszer), aely leheővé eszi, hogy a hallgaók jövőbeli élekereseükből finanszírozzák a képzési kölségek egy részé. Fonos ehá, hogy a képzés ne a szülők vagy ás agánszereplők, hane a hallgaók finanszírozzák későbbi jövedelükből. A szakirodalo öbb olyan odell is elí, aely ez a cél szolgálja: huán őke szerződés, (köelező vagy önkénes) diploásadó-rendszer, (fix vagy jövedelearányos hallgaói hielek sb. Hallgaói hiel, diákhiel A hallgaói hiel olyan halaszo hallgaói finanszírozás szolgáló eszköz, elynek egkülönbözeő jegyei: - önkénes, ehá senki ne kényszeríheő a felvéelére, - egyéni vagy aggregál szálákon nyilvánarják a arozás, - valailyen érékű kaa elszáolásra kerül (akár 0%), - a hiel örleszésével a köelezeség egszűnik, - leheőség van előörleszésre. (Akkor is hielről beszélünk, ha közvelen pénzozgás ne örénik a hiel igénybevéelekor, például az auszráliai rendszerben a képzés ingyenes és cserébe köelezeség kelekezik.) A hallgaói hielezés célja A hallgaói hielezés célja a halaszo hallgaói finanszírozás egvalósulása: leheővé enni, hogy a hallgaók későbbi élekereseüke előrehozva finanszírozzák a felsőfokú képzés kölségeinek egy részé (pl. Sigliz [2000]). A hallgaói hielezés ehá alapveően a jövedelek élepálya enén örénő ácsoporosíásá szolgálja, és bár ha a részvevők vagyoni helyzeére, alapveően ne jövedelepoliikai eszköz. Más szóval a hallgaói hielezés hosszeszei és ne kereszeszei újraeloszási céloka szolgál. 2 A szakirodalo a cos-recovery schee kifejezés használja erre. 13

17 Egy jól űködő hallgaói hielrendszeről csak annyi várunk el, hogy hosszú ávon, széles körben hozzáférheően, olcsón és egbízhaóan leheővé egye a későbbi jövedelek előre hozaalá. A hallgaói hielezés csak egy a leheséges hallgaói finanszírozási odellek közül. Ha egy ásik odell jobban szolgálja ez a cél, akkor inkább az kell válaszani. Ne a hielrendszer probléája azonban, ha nagy a ársadali egyenlőlenség, ha a felsőokaás ne haékonyan űködik, ha a diploások nagyobb öegének egész élekeresee ne eszi leheővé a képzési kölségek egy kis részének a örleszésé, ha egyes fonosnak ondo szakáka a piac ne fize eg. Ezek valós probléák, elyeke a rendszer ervezésekor figyelebe kell venni, de ne felélenül a hielrendszer kereein belül kell egoldani. Jövedelefüggőség A nezeközi szakirodaloban a jövedelefüggő hiel (incoe coningen loan ICL) kifejezés száos, egyásól jelenősen elérő konsrukció akarha: A jövedelefüggő konsrukció lényege, hogy a hiel visszafizeése valailyen egyéni vagy aggregál jövedeleől függően örénik, előre eghaározo algorius szerin, indaddig aíg a arozás nullára ne csökken, vagy el ne engedik. 3 A eghaározo algorius a örleszési függvényben esesül eg, aely egadja a jövedelekaegória ponos definíciójá (egyéni vagy aggregál, neó vagy bruó, akuális vagy korábbi, bér- és/vagy egyéb jellegű) és a kapcsolao a jövedele és a örleszés közö. A kapcsola jellege szerin a örleszési függvény az alábbi fő csoporokba arozha: a) Arányos örleszési függvény: a legegyszerűbb algorius, aikor indig a jövedele egy fix hányadá (aelye a örleszési hányad haároz eg) kell a hiel 3 Az előre eghaározo algorius azér kell egköveelni a definícióban, er végeredényben inden kockázaos hiel visszafizeése közveve függ a hieladós jövedeléől. 14

18 örleszésére fordíani. A gyakorlaban sehol se kerül alkalazásra ilyen isza forában. b) Progresszív örleszési függvény: a örleszési függvény eredeksége növekvő. A progressziviás olyan forában érvényesül, hogy egy bizonyos küszöbérék(ek)e kieel szerephez juanak a konsrukcióban. Például a iniális jövedeleszin ala fix összege kell fizeni; csak afölö válik jövedelearányossá a visszafizeés. Ez jellező például a kanadai és a bri diákhiel-rendszerre (illeve néhány aerikai egyee sajá diákhiel-rendszerére), elyekben a iniális jövedeleszin ala sei ne kell fizeni; és a agyar rendszerre, aelyben indig eg kell fizeni legalább az akuális iniálbér uáni örleszési hányado. Ennél egy fokkal bonyolulabb a konsrukció, ha öbb jövedeleszin léezik és egyre növekvő örleszési hányadok szerepelnek, in például az auszrál és az új-zélandi diákhielrendszerekben. c) Degresszív örleszési függvény: a örleszési függvény eredeksége csökkenő. Például Hollandia, Svédország, illeve az aerikai Harvard Egyee 4 diákhielrendszerének konsrukciójában egy ado jövedeleszin ala jövedelearányos, fölöe pedig fix a örleszés. Az 1. sz. ábra szelélei a jövedelefüggőség háro alapodelljé: az arányos, a progresszív és a degresszív örleszési függvény. 4 Az 1970-es évek elején. Részleesebben lásd például Jain (1975). 15

19 1. sz. ábra Törleszési függvények örleszés progresszív arányos degresszív idoszaki jövedele Terészeesen ás örleszési függvény is elképzelheő, á valószínűleg bárelyik felírhaó a feni háro alapele kobinációjakén. 5 A különböző örleszési függvények végső soron a hielezői és a ulajdonosi finanszírozás közöi áenei foráka ükrözik; a jövedelearányos szakaszok a ulajdonosi, a konsans szakaszok a hielezői jellege képviselik. A örleszési függvény konkré alakja haással van az egész hielrendszer alapveő jellezőire (pénzáralás, kockázaok, közösségen belüli újraeloszási viszonyok sb.). A különböző örleszési függvény alkalazó diákhiel-rendszerek összehasonlíásánál kövekezeesen figyelebe kell(ene) venni ez a körülény. 6 A jövedelearányos hallgaói hielek pénzáralása A jövedelearányos diákhiel pénzáralása a gyakorlaban ké egyásól elkülönülő szakaszra bonhaó: a hielfelvéeli szakasz a képzés ideje ala és a hielörleszési szakasz a képzés uán. Egyes diákhiel-rendszerekben a ké szakasz közé ún. üreli idő ékelődik, aikor újabb hielfelvéelre ár ne kerül sor, de a örleszés ég ne 5 Alapveő elvárás, hogy a örleszés a jövedele növekvő és folyonos függvénye legyen, bár például ez a bri rendszerben ne eljesül. 6 Az incoe-coningen kifejezés ehá ne szerencsés jövedelearányosnak fordíani, a jövedelefüggő egfogalazás a helyes. 16

20 kezdődik eg. 7 A hielfelvéeli szakaszban a arozásálloány folyaaosan nő a kaaelszáolás és az újabb hielfelvéelek ia. A felveheő hielösszege évről évre indexálják. A örleszési szakaszban a jövedele és a örleszési függvény álal eghaározo örleszések folynak be egészen addig, aíg a fennálló arozás nullára ne csökken. Az uolsó örleszés álalában kevesebb in a jövedele ado százaléka, hiszen csak a ég fennálló aradék arozás kerül kifizeésre. Ha nincs üreli idő, akkor folyaaos jövedeleszerzés elle, konsans hielindexálási üee és jövedelenövekedési üee feléelezve (és az éven belüli pénzáralásoka egy összegben év végén szerepeleve) a jövedelearányos diákhiel pénzáralásának lényegi jellezői a 2. sz. ábra uaja. 2. sz. ábra Pénzáralás a hielnyújó szeponjából forin évek Az oszlopok egy leheséges vélelenszerű jövedelepálya ellei pénzáralásoka uaják noináléréken. Az ábrán a hielfelvéeli periódus 5 év, üreli idő nincs, a hielörleszési idő a képzés végéől száío 14 év. A visszafizeés időben endenciaszerűen növekszik, de az egyéni élepálya és a akrokörnyeze alakulásáól 7 A jelenlegi endenciák az uaják, hogy az élehossziglan aró anulás (life-long learning) válik egyre jobban jellezővé, így az eberi éleszakasz egyre kevésbé lehe ilyen egyérelűen felbonani képzési és jövedeleszerzési periódusra. A hielezési gyakorlanak is idővel ehhez kell alkalazkodnia. 17

21 függően jelenősen szóródik. A jövedelearányos diákhielek különösen hosszú fuaidejű befekeésnek száíanak. Ráadásul egy annuiásos hielhez viszonyíva a pénzáralás súlyponja 8 is időben hárébb helyezkedik el. Hielkaaláb A hielkaaláb a konsrukció fonos elee. Ado rendszerben a hielkaaláb álalában inden hielfelvevőre nézve egységes, függelenül aól, hogy ely évben lépe be a rendszerbe. Mivel azonban a hielek fuaideje rendkívül hosszú, a hielkaaláb rögzíése ind a hielfelvevő, ind a hielnyújó szeponjából úl kockázaos lenne. Ehelye a hielkaaláb eleei eghaározo algorius szerin válozók, illeve bizonyos korláok közö válozahaók. A hielkaaláb leheséges eleei: a) infláció b) reálkaaláb c) kockázai préiu d) űködési kaapréiu. Ha az álla a hielnyújó, akkor az első ké ele a forráskölség és ehhez adódik hozzá a rés, ai a ásik ké eleből evődhe össze. Ennek egfelelően a hielkaalába úgy is eg lehe adni, hogy hielkaaláb = állapapír-hoza (a+b) + kaarés (c+d) Ha a hielnyújó ne az álla (hane például egy agánegyee), akkor a hielkaalába a sajá forráskölségéhez köi (ai álalában agasabb in a+b) és ehhez adja hozzá a kockázai préiuo és eselegesen a űködési kölségek iai kaafelára. A gyakorlaban a hielkaaláb ne felélenül aralazza ind a négy kaaelee: a bri és auszrál rendszerben a hielkaaláb az inflációval egyezik eg; az új-zélandiban van reál-kaaláb is, a agyar rendszerben ind a négy kaaele jelen van. (A dolgoza ovábbi részében a űködési kölségekől elekinünk.) 8 Álagidő: az álagos visszafizeési idő úgy kapjuk, hogy az egyes időponok súlyozo száani álagá képezzük, ahol a súlyok az időponokhoz arozó pénzáralások jelenéréke. 18

22 Kockázaok A hielfelvevő szeponjából a fő kockáza az, hogy a örleszés veszélyezehei a egélheés. A jövedelefüggő örleszésen alapuló visszafizeés a hagyoányos (fix örleszésű) hielekhez képes iniálisra csökkeni ez a faja kockázao. Teljesen ne űnik el azonban: például a örleszési hányad válozahaó lehe, illeve ne iszán arányos örleszési függvény elle a relaív eher válozó lehe. Másik kockáza a hielfelvevő száára, hogy végül úl agas lesz a hiel kölsége. Végül pedig inden hosszú fuaidejű rendszer eseén jelenős poliikai kockázaal kell száolni, azaz a későbbiek során előre ne láhaó, jelenős válozások érheik a rendszer. A hielnyújó szeponjából a fő kockáza az, hogy a hielfelvevők ne örleszik aradékalanul arozásuka. A ovábbiakban ez nevezzük hielezési kockázanak. Alapveően ké oka lehe a nefizeésnek: - Bizonyos idő elelével (pl év egyes rendszerekben), de legkésőbb a nyugdíjkorhaár elérésével a fennálló arozásoka elengedik. Alacsony jövedelek elle leheséges, hogy ezen időkorláok elérésével ég poziív a fennálló hielarozás. Ez nevezzük a ovábbiakban jövedeli kockázanak. - Másrészről leheséges, hogy a hieladós valailyen oknál fogva (halál, rokkanság,.) ég a feni időkorlá elő elveszi jövedeleszerző képességé így arozása behajhaalanná válik. Ez a kockázao nevezzük a korai kiszállás kockázaának. Az alacsony jövedele és a korai kiszállás kockázaa persze ne különválaszhaó, hiszen például korai kiszállás eseén a fennálló arozás nagysága (s így a hielezési veszeség) aól függ, hogy hogyan alakul az egelőzően a hieladós jövedele. Láhaó, hogy a fő kockázai fakor az egyéni jövedele, illeve aggregál szinen a hielfelvevők egyéni jövedeleinek alakulása. Egyéb hielezési kockázaok: A jövedeleken a kiuao jövedele kell éreni. Egyes szerzők a hielrendszer egyik hibájakén elíik, hogy csökkeni a agasabb jövedele egszerzésére irányuló oiváció, illeve a jövedelek elrejésére például nyoon-köveheelen eigrációra 19

23 öszönöz, így a kiuao jövedele is alacsonyabb lehe a várnál. Ezeke összefoglalóan ellenoivációs kockázanak nevezzük. Ezen felül figyelebe kell venni a beszedési kockázao is, ai az jeleni, hogy a kiuao jövedelenek egfelelő örleszés se folyik be eljes egészében a beszedési rendszer ökélelenségei ia. A hielezési kockázaok elezése során, az alábbi ényezőke kell becsülni és egy egységes odellben szerepeleni: a) egyéni jövedelepályák (az egyes valószínűségi folyaaok odellezése), b) halálozási, egrokkanási kockázaok, c) ellenoivációs kockázaok, d) beszedési veszeség. A jövedelepályák előrejelzése, sziulációja az egyik legfonosabb és legnehezebb felada, a kereszeszei adaok és azok eddigi dinaikája alapján örénik. A b) ípusú kockázaoka viszonylag könnyű becsülni, nagyságrendjük szerencsére ne jelenős. A c) és d) ípusú kockázaoka nagyon nehéz előre jelezni, ég a nezeközi adaok se adnak ápono a rendszerek és a kulúrák különbözősége folyán. Haásuk ezzel szeben dráai lehe. A konsrukció feléeleinek eghaározásánál és a beszedési rendszer ervezésénél arra kell örekedni, hogy az ilyen ípusú kockázaok iniálisra csökkenjenek. Kockázai közösség A hielközösség a hielfelvevők azon köre, aelyre egyes aggregáuoka érelezheünk: pl. az aggregál hielarozás, az aggregál hielfelvéeli ill. hielvisszafizeési pénzáralás vagy az aggregál nefizeési hányado. A kockázai közösség fogala a kockázaegoszáshoz kapcsolódik. A kockázai közösség az a hielközösség, aelyen belül egyesek nefizeésé ások öbblebefizeése kopenzálhaja, ehá aelyen belül kereszfinanszírozás egy végbe. 20

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Mikrohitelezés piaci alapon

Mikrohitelezés piaci alapon Mikrohitelezés piaci alapon 41 Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. január (41 63. o.) KÁLLAY LÁSZLÓ Mikrohitelezés piaci alapon Vállalkozásélénkítés intézményfejlesztéssel A kisvállalkozások tartós

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI Operációkutatás és Aktuáriustudományok tanszék dr. Banyár József, 2011 Budapesti Corvinus Egyetem Egyéni Ph.D. program A kötelező öregségi

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek?

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Gazdálkodói kézikönyv 2013 Hogyan feleljünk eg a jogszabályi követelényeknek? Tartalo Előszó Általános rész A kölcsönös egfeleltetés szabályozási rendszere Hogyan használjuk a kézikönyvet? Szankciószáítás

Részletesebben

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt.

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt. Kockázati Jelentés Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2014.09.30-i állapotot tükröznek 1.Kvalitatív adatok... 4 1.1. Általános inforációk... 4 1.1.1. A közzétételről 4 1.1.2. A száviteli és a tőkekövetelény

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA Központi Statisztikai Hivatal A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA TÁRSADALOMSTATISZTIKAI FÜZETEK 43. Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISSN 1218-5620 ISBN 963 215

Részletesebben

Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra

Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra (tanulmány) 2003. június 10. Összefoglaló következtetések a. A magyar pénzügyi szektor az elmúlt mintegy tizenöt

Részletesebben