Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása"

Átírás

1 Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia

2 Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE Konrakusok Időjárási opciók és swapok Az időjárási piac szereplői A HŐMÉRSÉKLET MODELLEZÉSE Az álaghőérsékle Szórásbecslés Álaghoz való visszahúzás NEM KERESKEDETT ALAPTERMÉK PROBLÉMÁJA HIPOTETIKUS MAGYARORSZÁGI CDD-CALL OPCIÓ KIFIZETÉSE Haékony fedezési sraégia ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK 31 2

3 1. Bevezeés Az időjárás száos gazdasági evékenység eseén kieel fonossággal bír. Gondoljunk csak az energia-és áraszolgálaó vállalaokra, a ezőgazdasági erelőkre vagy a urizusban érdekel cégekre, aelyek bevéelé nagyérékben befolyásolja az időjárás alakulása. A bizosíás hagyoányosan csak a erészei kaaszrófák, in például földrengés, hurrikán ellen nyúj védele, és ennek egfelelően ne képes kezelni a norál időjárás kisebb kilengéseiből fakadó veszeségeke. Az enyhe élől aró gázszolgálaó vagy az aszályos nyáról reegő erelő viszon szerené csökkeneni az időjárás válozékonyságából eredő kockázaá. Mi ehenek akkor, ha a bizosíók ne kínálnak egfelelő erékeke? Tőzsdéznek, égpedig hőérsékleel, esővel, széllel vagy hóeséssel. Az időjárási derivaívák közül a legkereseebbek a hőérséklei indexeken alapuló erékek, így a dolgozaoban egy ilyen erék, a CDD call opció beuaására vállalkozo. A nezeközi időjárási piac haalas válozáson en kereszül az uóbbi évizedben. A válozások háerében az energiapiac deregulációja állo. A onopolhelyzeben lévő energiaszolgálaó vállalaok korábban az időjárási viszonyoknak egfelelően udák alakíani az energiaáraka, ai a versenyhelyze kialakulása uán a ovábbiakban ár ne vol járhaó ú. A kelekező veszeségek csökkenése ia egjelen az igény az időjárási derivaívák irán. Az új szárazao erékek fejlődésé elősegíee a őkepiac és a bizosíási piac egyáshoz való közeledése is, ai például a kaaszrófa kövények és opciók egjelenésében is egnyilvánul. Innen ár ne kelle soka várni a különböző időjárási indexeken alapuló erékekre, aelyek végre az időjárási kockázafedezés haékony eszközének bizonyulak. A 2. fejezeben az időjárási derivaívák ípusai és őzsdei kereskedésé iseree. Az időjárási piac szereplői közö éppúgy egaláljuk a kockázaá fedezni kívánó vállalao, a spekuláns, in a pénzinézee és a bizosíóársaságo. Az álaluk hőérséklere köö őzsdei konrakusok- elsősorban opciós és swap ügyleek-, a hűési foknap (CDD) ill. fűési foknap (HDD) indexeken alapulnak, aelyek kiszáíásá és alkalazásá részleesen árgyalo. 3

4 A hőérséklei indexen alapuló opciók árazásának kiindulóponja az alaperék, vagyis a hőérsékle odellezése. A szakirodalo száos alernaív odell kínál, aelyek közö ne egyszerű a válaszás. A 3. fejezeben az január 1. és június 30. közö Budapesen egfigyel hőérséklei adaok segíségével egy konkré, a gyakorlaban is használhaó odell uaok be. A hőérséklei opciók árazása ne egyszerű felada. Az arbirázsenes árazás ugyanis ne használhaó, hiszen a hőérséklei indexek ne kereskede alaperékek. Eia ás ódszer uán kell nézni. A 4. fejezeben a szakirodaloban egalálhaó különféle egoldásoka iseree. Ez köveően felesze, hogy egy agyar búzaerelő és egy klíaberendezéseke gyáró cég júliusára egy CDD-call ügylee kö. A 3. fejezeben felépíe szochaszikus odell segíségével hőérséklei adaoka generálok, ai alapján kirajzolódik a CDD indexek és a várhaó kifizeések eloszlása, és egudhajuk, hogy a ényleges júliusi adaok birokában ilyen kifizeése lesz ennek a hipoeikus ügylenek. A dolgozao célja, hogy rávilágísak az időjárási derivaívák, elsősorban a hőérséklei opciók gyakorlai hasznára, azaz a kockázakezelésben beölö fonos szerepükre. 4

5 2. Az időjárási derivaívák gyakorlai jelenősége 2000-ben az Egyesül Állaokban az a szóbeszéd keringe, hogy a Coca-Cola üdíőial gyáró vállala olyan ialauoaák léesíésé ervezi, aelyek az üdíők árá a kini hőérséklenek egfelelően válozaják. Végül elveeék az ölee, de a ögöe lévő elképzelés jól kiveheő: a hőérsékle jelenősen befolyásolja a vállala pénzáralásá. Ha ugyanis nyáron a hőérsékle hirelen néhány fokkal lecsökken, akkor az üdíőial-gyárók és forgalazók egcsappan fogyaszásra száíhanak. Milyen jó lenne ehá, ha egy forró nyáron olcsóbb lenne az üdíő (Weaher Risk Advisory, 2001)! Az energiaszolgálaó vállalaok cash-flowja szinén a hőérsékle ingadozásáól függ: ha a él viszonylag enyhe, az alacsonyabb energiafogyaszás ia kevesebb bevéel realizálnak. Az épíőipari cégek száára viszon igen káros egy elhúzódó él, ivel az eső, a hó és a hideg lassíja az épíkezés. A ezőgazdaság időjárási viszonyoknak való kiesége indenki száára egyérelű. A hőérsékle elle az eső jeleni a legnagyobb kockázai forrás. Ha kevés eső esik, akkor az aszály ia kicsi lesz a eréshoza, ha viszon úl sok a csapadék, a gabonaszeek ne érnek eg. Egy hirelen jö jégeső pedig akár eljesen el is puszíhaja a erés. A vendégláóipar és a urizus is erősen ki van éve az időjárási viszonyoknak: a hűvös nyár és az enyhe, hó nélküli él ia elaradnak a urisák. A agánvállalkozások elle a kölségveési inézényekről se szabad elfeledkezni, hiszen pl. élen az álagosnál öbb hóesés kövekezében haványozoan egugranak az uak karbanarási kölségei (Kánor, 2004). Az Egyesül Állaokban és Európában alernaív energiaforráskén egyre gyakrabban léesíenek szélerőűveke. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az erőűveknek a szélcsend (és az óriási szélvihar) jeleni a legnagyobb kockázao: ha nincs szél, akkor nincs elekroos ára és nincs pénz (Weaher Risk Advisory, 2001). A feni példákból láhauk, hogy szine alig van olyan gazdasági szekor, aelye ne érinene valailyen forában az időjárás alakulása. A ezőgazdaság, az energiafogyaszás, a urizus vagy a közlekedés és az időjárás szorosan kapcsolódik 5

6 egyáshoz. Egy légkondicionáló berendezéseke gyáró cég igen egsínyli a hűvös nyara, íg az aszályos nyár a ezőgazdaságnak jelen nagy érvágás. Ugyanakkor egy eleg nyár jó esz az üdíőial-gyáróknak és a urizusban érdekel cégeknek (Cao és Wei, 2002; Garan, Blanco és Erickson, 2000). További példakén hozhaó fel ég a ruhaipar, hiszen pl. egy élikabáoka gyáró cég eladása erősen függ az akuális időjárási viszonyokól (Agins és Kranhold, 1999). De i ehe egy cég, hogy kivédje a szélsőséges időjárásból fakadó anyagi veszesége? Ké leheőség közül válaszha: vagy bizosíás kö, vagy pedig őzsdézik, égpedig a neki egfelelő erékkel: hőérsékleel, esővel, hóval vagy széllel. A ké egoldás azonban koránse egyenérékű. A bizosíás ugyanis ne olyan rugalas insruenu, in egy opciós szerződés. Egy opció bárikor gazdá cserélhe, íg egy időjárási bizosíás hagyoányos ódon űködik: rendszeres díjfizeés ellenében fedezi az eseleges kár. Ráadásul a vállalanak bizonyíania kell, hogy valóban kára kelekeze a kedvezőlen időjárás ia, és ha erre ne képes, a bizosíó ne fize. Jogosan adódik a kérdés, hogy akkor ilyen eseben előnyös égis egy bizosíási erék? A bizosíás leginkább exré időjárási viszonyok, in például földrengés, hurrikán ellen nyúj védele, aelyek bekövekezési valószínűsége egleheősen kicsi, de ha égis előfordulnak, akkor óriási érékű kár kelekezik. Ráadásul a eréshoza bizosíásánál a oral hazard probléája is fennáll. A bizosíás ebből kifolyólag ne előnyös a norál időjárás válozékonyságának a kivédésére, arra haékonyabb ódszer az időjárási derivaívákkal örénő kereskedés. (Yoo, 2003; Turvey, 2001; Cao és Wei, 2003). Az időjárási derivaívák viszonylag új erékeknek száíanak, Magyarországon pedig egyelőre ég ne kereskednek vele. Nézzük eg, hogy külföldön hogyan fejlődö ki az időjárási piac, kik a piac szereplői és elyek a leginkább kerese erékek! 2.1. Konrakusok Az első időjárási derivaívára szóló ügylee 1996-ban kööe a Koch Energy és az Enron, Milwaukee állaban, éghozzá a éli álaghőérséklere. Ez ég OTC (over he couner, őzsdén kívüli) ódon örén, aiben a CME (Chigaco Mercanile Exchange, a világ legnagyobb áruőzsdéje) egláa a leheősége, és

7 szepeberében felvee az elekronikus rendszerébe a haáridős kereskedés. Ezek uán a Chicago Board of Trade (CBOT) is bevezee a kaaszrófa-kövényeke és opcióka (Barrieu és El Karoui, 2002). A kereskedés igazán az El Niňo jelenség haására ve lendülee, aely ovább gyorsíoa az időjárási derivaívák erjedésé ben a frankfuri érékőzsdé üzeeleő Deusche Börse és a londoni LIFFE (London Inernaionel Financial Fuures Exchange) uán a Euronex is felvee kínálaába az időjárási konrakusoka ől 2001 végéig szárazékos időjárás-erékekkel 75 illió dollár érékben kereskedek az európai OTC-piacon, az Egyesül Állaokban pedig évene öbb in 4000 szerződés könek, álagosan 8 illiárd dolláros forgaloban (Kánor, 2004). A fen elíe őzsdék a szokásos ódon, erékkén kezelik az időjárás, ezér úgyneveze időjárás-indexeke hozak lére. Az indexek négy fő erékre vonakoznak, aelyeknek a válozására lehe ügyleeke köni. Ezek az alaperékek a szél, az eső, a fagy (vagy hó) és a hőérsékle. Ugyan egészen kifinoul üzlee is lehe köni, ondjuk arra, hogy egy ado hónapban hány illiéer eső esik, a legöbb cége azonban a hőérsékle alakulása befolyásolja, ezér ezeknél a erékeknél legnagyobb a forgalo (Kánor, 2004; Richards, Manfredo és Sanders, 2004). Az időjárási derivaívák forája lehe swap, haáridős ügyle, pu és call opció. Az időjárási derivaívák kedvező ulajdonságai ellenére a piac csak lassan növekszik. Vegyük sorra, hogy ely ényezők okozzák a likvidiás hiányá! 1. Legnagyobb gondo az időjárási adaok inősége és beszerzésének a kölsége jeleni. Azoknak a vállalaoknak, aelyek sajá leheőségeike hisorikus adaok segíségével kívánják felérképezni, inforációér a nezei eeorológiai szolgálaokhoz kell fordulniuk, száolva azzal, hogy egyes országokban ezér jelenős összege kell fizeni. Az adaok inősége is nagyon fonos, hiszen csak ebben az eseben lehe az időjárási derivaíváka beárazni (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). 2. Nincsen inden eseben használhaó időjárási index, ill. ne bizos, hogy a szokásos indexszáíás egfelel az ado ország éghajlai sajáosságainak. Például a hőérséklei indexeknél az Egyesül Állaokban jól bevál 18 o C-os referenciaéréke áveék az európai őzsdék is, holo ne bizos, hogy ez egfelelő a agyar, svéd vagy 7

8 spanyol időjárási piacon (Manfredo, Richards és Sanders, 2004; Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). 3. Jelenős báziskockázaal kell szebenézniük azoknak a cégeknek, akik az időjárási indexeken alapuló derivaíváka kockázauk fedezésére szerenék felhasználni. A kereskedés során ugyanis álalában egy nagyobb városra száío időjárási indexe használnak, íg száos cég űködési helye valószínűleg egy környező kisvárosban alálhaó, ahol nyilvánvalóan ás ugyanennek az indexnek az éréke. A ké index elérés ehá báziskockázao okoz, ai különösen nagy lehe egy ezőgazdasági erelő eseében (Manfredo, Richards és Sanders, 2004). 4. Nincsen egy álalánosan elfogado árazási odell, ai egnehezíi az időjárási indexek érékelésé. A köziser Black-Scholes árazási odell ugyanis ebben az eseben ne használhaó, ivel az a feléelezés áll ögöe, hogy az alaperék vélelen bolyongás köve, és ne ér vissza egy álagos érékhez. Ez a CDD és HDD időjárási indexek eseében az jelenené, hogy a hőérsékle időben növekszik, és bárekkora éréke felvehe. Nyilvánvaló, hogy ez a ne állja eg a helyé. Száos alernaív odell szülee, aelyek közö viszon nehéz a válaszás (Garan, Blanco, és Erickson, 2000; Dischel, 1998; Nelken, Turvey, 2001). A feni probléák ellenére érdees az időjárási derivaívákkal foglalkozni, ivel a kockázakezelés fonos eszközé jelenik. A ovábbiakban csak a hőérséklere fókuszálok, ivel egy forró nyáról aró ezőgazdasági erelő helyzeé vizsgálo eg. Mielő konkréan ráérnék a erékek árazására, iszázzunk először néhány fogala. Hőérsékle Ha ado egy bizonyos időjárási helyze, akkor legyen T ax i és T in i egy ado i- edik napon, Celsius fokban ér axiális és iniális hőérsékle. Ekkor az i-edik napi álaghőérséklee a kövekezőképpen definiáljuk: T i (T ax i + T in i )/2. Az így kapo éréke foknapnak nevezzük, ely az időjárási derivaívák egyik fonos válozója. 8

9 Fűési és hűési foknapok Legyen T i az i-edik napi álaghőérsékle. Ennek felhasználásával a kövekezőképp definiálhajuk az erre a napra vonakozó fűési foknapo (HDD i, Heaing Degree Days) ill. hűési foknapo (CDD i,cooling Degree Days): HDD i ax{18- T i, 0}, (2.10) és CDDi ax{t i -18, 0}. (2.11) Ahogy a definícióból kiderül, viszonyíási hőérséklekén a 18 Celsius-foko használják. De iér éppen ezzel az érékkel száolnak? A válasz egyszerű: a CME-n a 65 Fahrenhei-foko (18,3 18 Celsius-fok) arják haárvonalnak, ivel évekkel ezelő ez ala a hőérsékle ala kapcsolák be a fűés az Egyesül Állaokban. Mos bencharkén használja a piac, ez ala a lakosság öbb energiá használ fűésre, fölöe pedig öbb energiá légkondicionálásra. A viszonyíási fokól való negaív elérés ehá a HDD, íg a poziív elérés a CDD. A HDD száíása során figyelebe ve időszak noveberől árciusig ar, íg a CDD eseében ájusól szepeberig. Az április és az okóber ebből a szeponból osoha hónapoknak ekinheők (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). A Chicago Mercanile Exchange kínálaában a legjelenősebb erékek az ún. CME Foknap Indexre (CME Degree Day Index, a napi HDD vagy CDD érékek kuulaív összege) szóló haáridős ügyleek és opciók. Egy HDD/CDD Index fuures olyan eladási vagy véeli szerződés, aely egy eghaározo jövőbeli időponra szól, és a HDD/CDD Index éréke os rögzíjük. Az egy CME Foknap Indexre szóló konrakus éréke 100 dollár, és az ügyleen kelekező nyeresége vagy veszesége napona elszáolják. A CME HDD vagy CDD call opció olyan szerződés, aely az egyik félnek jogo bizosí egy HDD/CDD fuures szerződés egvéelére a jövőben egy előre rögzíe árfolyaon. Ezzel ellenéesen egy HDD/CDD pu opció ulajdonosának egy HDD/CDD fuures eladására nyílik leheősége. A CME-n kizárólag európai opciókkal kereskednek, ai az jeleni, hogy az opció csak a lejára napján lehe lehívni (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). 9

10 2.2. Időjárási opciók és swapok A őzsdei kereskedés elle az OTC- piacon is évene öbb ezer szerződés könek időjárási erékekre. A legelerjedebb időjárási konrakus a HDD/CDD opció. Az alaperék (W) ebben az eseben az n napból álló köési időszakra kiszáío napi HDD és CDD érékek kuulaív összege, azaz n H n = HDDi ill. C n = CDDi (2.20) i= 1 i= 1 n A HDD call vásárlója a szerződés egköésekor opciós díja fize a köelezesége vállaló fél száára. Aennyiben a HDD index az ado időszakban nagyobb lesz, in az előre eghaározo lehívási index, akkor a keő különbségé egszorozzák az ún. foknap-pon (ick) érékkel. Az így adódó szorza (P 0 ) és az opciós díj különbsége lesz az opció vásárlója álal realizál hoza (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). Mos nézzünk eg egy példá az indexek kiszáíására! 25 HDD például az jeleni, hogy a napi álaghőérsékle 40 Fahrenhei-fok (65-40=25). Ha egy városban noveberben az álag napi HDD 25, noveberben pedig 30 nap van, akkor a HDDindex 750 arra a városra (25*30=750). A CDD kiszáíása ugyanez fordíva: 10 CDD az jeleni, hogy 75 Fahrenhei fok van (75-65=10). Aennyiben a 31 napos júliusban ez az éréke veszi fel a napi álag CDD, a júliusi CDD index 310 lenne. A CME a foknap-pon éréke 100 dollárban haároza eg, a ké indexre köendő ügyleek noinális éréké pedig inden HDD ill. CDD uán 20 dollárban. Ezek alapján a fen elíe noveberi HDD noinális éréke dollár, és inden egyes foknap-pon elozdulás 100 dollár ér (Kánor, 2004). Az indexek definiálása uán nézzük eg, hogy ilyen paraéerek segíségével lehe egadni lehe egy álalános időjárási derivaívá (Zeng, 2000): A derivaív fajája: swap, véeli (call) vagy eladási (pu) opció A köési időszak (pl ájus 1-jéől szepeber 30-ig) Az alaperékkén szolgáló időjárási index (W), aely álalában HDD vagy CDD index Egy hivaalos eeorológiai álloásról szárazó hőérséklei adasor A lehívási index az opcióknál ill. referenciaindex a swapnál (S) A foknap-pon (ick) érék (k) 10

11 Az opciós díj nagysága A axiális kifizeés nagysága (h), (aennyiben ebben is egállapodnak) A feni paraéerek segíségével az opció kifizeésé az alábbi ódon kapjuk eg (Zeng, 2000): P call =k* ax (W-S, 0) (2.21) P pu = k* ax (S-W, 0) (2.22) A bináris kifizeés séája ehá a kövekező: P call =P 0 ha W-S>0; ill. P call =0 ha W-S 0 (2.23) P pu =P 0 ha W-S<0; ill. P pu =0 ha W-S 0 (2.24) Egy eseleges exré időjárásnak köszönheően az opció kifizeése akár a végelenbe is arha. A szerződő felek gyakran védekeznek ez ellen ún. plafonráa (cap) eghaározásával. Ebben az eseben az opció kifizeése a kövekezőre ódosul (Garan, Blanco, Erickson, 2000): P call =in {k* ax (W-S, 0); h} (2.25) P pu =in {k* ax (S-W, 0); h} (2.26) Az időjárási opció definiálása uán os nézzünk eg egy példá a gyakorlai alkalazására! Aennyiben egy vállala a éli foknapok hisorikus adaaiból az olvassa ki, hogy az elúl 24 évben iniu 1409 HDD és axiu 1964 HDD vol, ehá álagban 1644 HDD, valain a éli időjárás-előrejelzés szerin az álagosnál hidegebb él várhaó, akkor eldönhei, hogy i esz: vállalja a hidegebb él álal okozo károka, vagy fedezei ügylee kö. Opciós ügylee például, ahol 1750 HDD-re vásárol 100 konrakus. Ennek eghaározo opciós díja van, ai a vevő fize az eladónak. Tegyük fel, hogy ez 310 ezer dollár, ezér az összegér veszi eg a vállala a 100 konrausnyi 1750 HDD indexe. Aennyiben a HHD index a eghaározo időszakban eghaladja az 1750-, vagyis hidegebb él lesz, in ai az 1750-es HDD feléelez, akkor a valódi HDD és az opció közöi szorza éréké kapja eg a vállala, egszorozva az úgyneveze foknap-pon (ick) érékkel. Tegyük fel, hogy a keény él kövekezében 1900 HDD le az index, ebben az eseben a hoza ( )*100* = dollár, azaz ( ) szorozva

12 konrakussal, szorozva 100 dolláros ick-kel, ínusz a préiu éréke. Ezzel az összeggel fedezhei a vállala a hideg él iai veszeségé. Persze előfordulha, hogy a egado éréknél alacsonyabb HDD- kapunk, vagyis elegebb lesz a él - ebben az eseben a vállala ráfize, viszon akkor sokkal kisebb a karbanarási ráfordíás (Kánor, 2004). A fen iseree paraéerek segíségével lehe jelleezni a swap ügylee is, azzal a különbséggel, hogy i egyik fél se fize opciós díja. A legelerjedebb időjárási swap ípusnál csak egy időponban cserélik el a pénzáralás, szeben például a kaalábswappal, ahol öbb időponban is örénik cash-flow csere. Az egy csereidőpon ia az időjárási swapo haáridős szerződéskén is felfoghajuk (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). A swap kifizeésé a kövekező ódon írhajuk fel (Zeng, 2000): P swap =k* (W-S) (2.27) A szerződés során az eladó egy P =k* (W-S) összege fize ki a vevőnek, aennyiben P poziív éréke vesz fel. Negaív P eseében a pénzáralás iránya fordío, a vevő fize az eladónak. Ezek alapján a bináris kifizeés séája a kövekező: P swap =P 0 ha W-S>0; ill. P swap =- P 0 ha W-S 0 (2.28) Egy sandard HDD swap eseében a felek egállapodnak egy referenciaindexben, ajd elcserélnek pl euró/hdd összege Az időjárási piac szereplői Az időjárási derivaívák segíségével száos vállala képes az időjárási kieségéből fakadó kockázaá csökkeneni. Néhány egyszerű példa segíségével nézzük eg, hogy ez a gyakorlaban hogyan is örénik! Egy gázszolgálaó cég például bizonyalan abban, hogy a él vajon hideg lesz-e, így kiír egy HDD call opció. Aennyiben a él egleheősen enyhének bizonyul, az opciós díj néileg kopenzálja a bevéelkiesés. Másrészről, ha a él igen keény lesz, a gázszolgálaó cég agas bevéelre esz szer, aelyből könnyedén eljesíi az opcióból eredő köelezeségé. A vállal ehá az opció révén csökkeneni uda az időjárási viszonyok iai kockázaá. 12

13 Egy klíaberendezéseke gyáró cég viszon aól ar, hogy eladásai egcsappannak, ha hűvös nyár lesz. Veszeségének fedezésére szerződés köhe arra, hogy bizonyos napokon 18 fok alá csökken a hőérsékle, azaz kiír egy CDD call opció. Aennyiben ez bekövekezik, az ügyle voluenének egfelelően kap egy pénzösszege, aellyel fedezhei az eladások kieséséből szárazó veszeségé. Min a "hagyoányos" érék- vagy áruőzsdén, i is egaláljuk az ellenées oldal, aki aól ar, hogy úl eleg lesz a nyár - ondjuk egy aszályól aró ezőgazdasági ársaság, akinek az ellenées ügylee fedezi a klíaberendezés gyáró cég álal bezsebel összege, vagyis a öbbszereplős piac eljes egészében sajá agá finanszírozza (Kánor, 2004). A fedezei ügyleköők elle az időjárási őzsde ovábbi jelenős részvevői a spekulánsok, akik a hagyoányos piacokhoz hasonlóan a egköö ügyleek árainak eléréseiből reélnek haszno. Ők a gabonapiacon lévő spekulánsokhoz hasonlíanak a leginkább: időjárási konrakusokra könek eladási és véeli opcióka- anélkül, hogy valójában a hőérsékle ingadozása álal okozo károka fedeznék-, és a véel illeve eladás közöi haszno zsebelik be. Az időjárási piac fonos szereplői ég a bizosíók és a pénzinézeek. Az uóbbiak közveíő szerepe vállalnak, ők adják a know-how- az ügyleek egköéséhez. A bizosíók pedig különböző erészei kaaszrófák ellen nyújanak védele. 13

14 3. A hőérsékle odellezése Aennyiben bizonsággal szerenénk derivaíváka árazni, elengedheelen, hogy az ado alaperék- jelen eseben a hőérsékle- erészeé jól írjuk le. A helyes odell egalálásához hisorikus adaoka híva segíségül, éghozzá az január 1. és július 31. közö Budapesen ér és o C-ban kifejeze napi középhőérséklei adaoka. Az idősor ké részre oszoa: az január 1. és június 30. közöi első rész odellalkoásra, íg az uolsó egy hónapo eszelésre használa. Az 1. és a 2. ábrára rápillanva azonnal szebeűnik, hogy a hőérséklei adaok a nyári és éli hónapok közö szezonálisan váloznak, de hosszú ávon egy álagos érékhez aranak. 1. ábra: Napi középhőérsékleek, Budapes, 2. ábra: Napi középhőérsékleek, Budapes, júl jan júl.31. A 3. ábra alapján nézzük eg a feni anuló idősor leíró saiszikái. A ferdeség (skewness) az idősor aszieriájá éri. Jelen eseben ez -0,2, azaz nulla körüli érék, aely szierikus eloszlásra ual. A kurosis az idősor lapulságá ill. csúcsosságá vizsgálja. Norális eloszlás eseében a kurosis 3, íg annál kisebb érék lapulabb eloszlásra ual. A vizsgál idősorunk kurosisa 2, ehá a norálisnál valaivel lapulabb az eloszlása. A Jarque-Bera ké szabadságfokkal rendelkező chi- négyze saiszika, aely az eszeli, hogy az idősor norális eloszlás köve-e. A nullhipoézis ebben az eseben az, hogy az idősor norális eloszlás köve. A 0,0000 p-érék az jeleni, hogy az idősorunk ne norális eloszlású, (ai egyébkén jól láhaó az ábráról is). 1 Adaok forrása: Országos Meeorológiai Szolgála időjárási napi jelenései 14

15 3. ábra: Napi középhőérséklei adaok leíró saiszikái Az idősorunk az ADF esz alapján sacionárius -ivel ahogy az az 1. ábláza uaja-, inden szignifikancia szinen eluasíjuk az a nullhipoézis, hogy az idősor egységgyök folyaa. 1. ábláza: Egységgyök keresés ADF Tes Saisic % Criical Value* 5% Criical Value 10% Criical Value *MacKinnon criical values for rejecion of hypohesis of a uni roo. Cao és Wei (2002) szerin egy hőérséklei odellnek a kövekező ulajdonságokkal kell rendelkeznie: 1. szezonális koponens kell aralaznia; 2. a napi középhőérséklenek egy álagos érék körül kell ozognia; 3. legyen benne auoregressziviás 4. a éli hónapoknak agasabb a szórása, in nyáriaknak; 5. ükrözze a globális felelegedés. A szakirodaloban a hőérsékle odellezésének öbbféle ódszere iser, de a legöbben szochaszikus folyaao, égpedig Brown- ozgás használnak. Az alernaív becslő odellek közé arozik (a) az egyszerű Brown- ozgás, (b) Brownozgás álaghoz való visszahúzással, (c) Brown- ozgás álaghoz való visszahúzással 15

16 és lognorális ugrásokkal, valain (d) Brown- ozgás álaghoz való visszahúzással, lognorális ugrásokkal és ARCH folyaaal (Richards, Manfredo és Sanders, 2004). A (d) váloza a kövekező ódon írhaó le: dw ( α ( w ) λφ w ) d + h ( w ) dz + φdq = Κ,,, (3.00) w ahol w a napi középhőérsékle Celsius fokban kifejezve, α w a folyaa álaga, K az álaghoz való visszahúzás sebessége, és dz Wiener folyaao jelöl, azaz E(dz)=0 és E(dz 2 )=d. A hőérsékleben bekövekező diszkré ugrások vélelen sokkok (φ ), valain λ paraéerű Poisson folyaa (q) segíségével írhaók le. A vélelen sokkok 2 lognorális eloszlás kövenek, vagyis ln( 1 φ) ~ ( γ 0,5δ 2, δ ) 2 + N, ahol δ az ugrási koponens varianciája. A Poisson folyaa eloszlása pedig a kövekező: dq = λd λd valószínűséggel valószínűséggel. (3.01) A hőérsékle szinjében és volailiásában eglévő szezonaliás ia a (3.00) egyenle álagá és varianciájá a hőérsékle és az idő függvényében fejezik ki: α p + j= 1 ( w, ) = γ 0 + γ 1 sin(2π / 365) + γ 2 cos(2π / 365) + γ 3 p jw j ahol az opiális késleleés a Schwarz kriériu alapján p=3., (3.02) A odell képes kezelni az időben válozó volailiás is, éghozzá az ARCH folyaa segíségével: h 2 2 ( w ) E ( σ ) = γ + γ ( w α, = 1 w w ) (3.03) A ovábbiakban én az egyszerűbb (b) válozao használo a hőérsékle odellezésére Az álaghőérsékle Wes (2002); Yoo (2003); valain Alaon, Djehiche és Sillberger (2001) egyáshoz hasonló odelleke állíoak fel, ivel az idősorból indannyian szezonális koponens és rende válaszoak le. A időponbeli középhőérséklere, azaz T re a kövekező odell írák fel: 16

17 T = p A + B + C sin( w + ϕ ) + p jt j (3.10) j= 1 A szezonaliás egy szinusz függvény írja le, aelynél az idő jeleni napokban kifejezve. Az oszcillálás időaraa (a szökőéveke figyelen kívül hagyva) egy év, ezér az kapjuk, hogy w=2π/365. Továbbá, ivel az éves iniu és axiu középhőérsékle álalában ne január 1-jén ill. június 1-jén fordul elő, fáziselolódással kell száolni, ai φ fejez ki. Az adaokban egjelenő és a globális felelegedésnek köszönheő-poziív növekedési üee lineáris renddel közelíik. A hőérséklei adaokban eglévő auokorreláció pedig az előző p nap során egfigyel adaok szerepeleésével lehe kezelni. Az iserelen paraéerek ehá A, B, C, φ és p j, aelyekre a 45,5 éves idősor felhasználásával készíee becslés. Az álala használ becslőfüggvény a kövekező vol: Y =a 1 +a 2 +a 3 sin(2π/365 )+a 4 cos(2π/365 )+p j AR(j), ahol A=a 1 B=a 2 (3.11) C=(a a 4 2 )^1/2 φ=arcan(a 4 /a 3 )-π Az adasor alapján a kövekező paraéerbecslés kapa: 2. ábláza: Paraéerbecslés eredénye Dependen Variable: ATLAGH Mehod: Leas Squares Dae: 04/18/06 Tie: 18:44 Saple(adjused): 1/04/1960 6/30/2005 Included observaions: afer adjusing endpoins Convergence achieved afer 3 ieraions Variable Coefficien Sd. Error -Saisic Prob. C T 6.02E E AR(1) AR(2) AR(3) R-squared Mean dependen var Adjused R-squared S.D. dependen var S.E. of regression Akaike info crierion Su squared resid Schwarz crierion Log likelihood F-saisic Durbin-Wason sa Prob(F-saisic) Invered AR Roos i i 17

18 A paraéerek ranszforációja uán a kövekező odell (3.12) írhaó fel: T =10,16+5, ,25 sin(2π/365-1,92)+1,02 AR(1)-0,29 AR(2)+0,09 AR(3A szinusz függvény apliúdója ehá kb.11 o C, ai az jeleni, hogy egy álagos éli ill. nyári napon ér középhőérsékle kb. 22 o C-kal ér el egyásól. A rend láhaóan nagyon kicsi, de a 45,5 év ala kb. 1 o C hőérsékle eelkedés okoz. A reziuduu álaga 0 körüli, szórása 2, és a Jarque-Bera esz szerin ne köve norális eloszlás. 5. ábra: Reziduu eloszlása és leíró saiszikái A reziduuok négyzeösszegére illesze korrelogra jól uaja, hogy sikerül kiszűrni az adaokban lévő auokorreláció. 6. ábra 18

19 3.2. Szórásbecslés Mivel a hőérsékle sajnálaos ódon ne deeriniszikus, így a (3.12) odell ódosíani kell. Az idősor egvizsgálva az kapa, hogy a napi álaghőérsékle varianciája elérő az év egyes hónapjai közö, de egy-egy hónap során közel állandónak ekinheő. Télen különösen agas a napi középhőérséklei adaok szórása, íg nyáron és kora ősszel alacsonyabb. Ezek alapján a kövekezőképp lehe σ - definiálni: σ 1, januárban σ 2, februárban σ = (3.20) σ 12, deceberben Ha ado egy Nμ napból álló, μ -vel jelöl hónap, akkor jelölje a hónap során egfigyel hőérséklei adaoka T, ahol j =1,,. A szórás becslésekor az j N μ álagól ve négyzees elérések összegé használa: σ μ μ j= Nμ 1 2 = ( T j + 1 T j ) (3.21) N A becslőfüggvény alapján az egyes hónapokra az alábbi szórás érékeke kapa: 3. ábláza: Szórásbecslés hónap becslés január 2,53 február 2,14 árcius 2,10 április 2,20 ájus 2,11 június 2,00 július 2,09 auguszus 1,92 szepeber 1,80 okóber 1,96 noveber 2,28 deceber 2,45 19

20 Láhaó, hogy a várnak egfelelően a éli hónapokban a legagasabb a napi középhőérséklei adaok szórása. Meglepő azonban, hogy Magyarországon ne nyáron apaszalhaó a legkisebb szórás, hane ősszel Álaghoz való visszahúzás Nyilvánvaló, hogy hosszú ávon a hőérsékle ne képes nap in nap növekedni, ai az jeleni, hogy a hőérsékle rövidebb időszakól elekinve- ne ér el jelenősen egy álagos érékől, vagyis a hőérséklee leíró szochaszikus folyaanak lesz egy álaghoz való visszaérési ulajdonsága. Alaon, Djehiche és Sillberger (2001) szerin a kövekező szochaszikus folyaaal lehe odellezni a hőérséklee. dt ( T ) d + σ dw = a T, (3.30) ahol a R az álaghoz való visszaérés sebességé uaja. Egy ilyen egyenle egoldásá Ornsein-Uhlenbeck folyaanak nevezik. A feni egyenle azonban csak akkor fog hosszú ávon T -hoz visszaérni, ha hozzáadjuk a kövekező ago: dt = B + wc cos( w + ϕ) (3.31) d Kiindulva egy kezdei kövekező odell írhaó fel: T s = x napi középhőérsékleből, a hőérséklere a ( T ) d + σ dw dt dt = + a T, > s, (3.32) d aelynek a egoldása: T = ahol a( s) a( ( x T ) e T e τ ) σ dw s + + τ τ s (3.33) T = A + B + C sin( w + ϕ ) + p T. p j= 1 j j A visszahúzás a paraéerének egbecslésére Bibby és SØrensen (1995) a aringál becslési függvény ódszer ajánlja. 20

21 Ha ado n napra vonakozó egfigyelés, akkora a paraéer opiális becslőfüggvénye a n, ai a kövekező egyenle segíségével kapunk eg: ( ) = 0 G (3.34) n a n ahol G n ( a ) n ( T a) b& = 1; [ i n i 2 i= 1 σ i 1 Az egyenleben elolódás éréké fejezi ki: b b& ( T ; a ( T a) = + a( T T { Ti E Ti T 1 ) ]} (3.35) a napi középhőérsékle deriváljá jelöli, ahol a az dt ; ) (3.36) d A kiinduló egyenle egoldásához eg kell ég haározni E [ T T ]-. A i i 1 kövekező egyenlee hívjuk ehhez segíségül: T = a( s ) ( T T ) e s s + T + s e a( τ ) σ dw τ τ (3.37) Ebből ár kifejezheő E [ T T i i 1] : a [ T T ] = ( T T ) e T E + i ahol i 1 i 1 i 1 i (3.38) T = A + B + C sin( w + ϕ ) + p T. p j= 1 j j Mindezek alapján n a { i i i e T i i= 1 σ i 1 n T i ( ) ( ) i 1 T 1 a = T T T G + aelyből ár a becslőfüggvénye könnyedén kifejezheő: }, (3.39) a n = log n Ti 1 Ti 2 σ i 1 Ti 1 Ti 2 σ i= 1 n i= 1 i 1 { T T } 1 i i { }. Ti 1 Ti

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása. Hullátan A hullá fogala. A hulláok osztályozása. Kísérletek Kis súlyokkal összekötött ingasor elején keltett rezgés átterjed a többi ingára is [0:6] Kifeszített guikötélen keltett zavar végig fut a kötélen

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

Architektúra, memóriák

Architektúra, memóriák Archiekúra, memóriák Mirıl lesz szó? Alapfogalmak DRAM ípusok Mőködés Koschek Vilmos Jellemzık vkoschek@vonalkod.hu 2 Félvezeıs memóriák Hozzáférési idı Miér is? Mőködési sebesség kérése kérése kérése

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

A lakossági devizahitelek átárazásának bumeránghatása

A lakossági devizahitelek átárazásának bumeránghatása Közgazdasági Szele, LXii. évf., 25. február (3 38. o.) Radnai Márton A lakossági devizahitelek átárazásának bueránghatása A agyar bankok a válság első időszakában azzal szebesültek, hogy finanszírozási

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra

Bevezető a profit kb. 300% nem szabad ilyet csinálni piac-semleges opciós prémiumokból Call és Put opciókat shortoltunk hónapról hónapra 1 Bevezető A történet 212 márciusában kezdődik és 213 áprilisáig tart, a profit kb. 3%. A cím pedig egyértelművé teszi: nem szabad ilyet csinálni. És, hogy miért a tiltás, az alábbiakban kiderül. Kezdetben

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZÁMÁRA KÉPLETGYŐJTEMÉNY 1.0 VERZIÓ PÉCS 2012. SZERKESZTETTE: NÉMETH SZABOLCS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZÁMÁRA KÉPLETGYŐJTEMÉNY 1.0 VERZIÓ PÉCS 2012. SZERKESZTETTE: NÉMETH SZABOLCS ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZÁMÁR KÉPLETGYŐJTEMÉY.0 ERZIÓ PÉCS 0. SZERKESZTETTE: ÉMETH SZBOLCS Éüegéésze Kéegyőjeény ://energeia.s.u II Szereszee: ée Szabocs Éüegéésze Kéegyőjeény KÉPLETGYŐJTEMÉY.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

Miért fagyálló az ôszi gabona?

Miért fagyálló az ôszi gabona? Miér fagyálló az ôszi gabona? GALIBA GÁBOR azánkban az ôszi gabonafélék 15 25 százalékkal öbbe eremnek a avasziaknál. Korai érésük mia elkerülik a nyáron gyakran fellépô szárazságo és beegségeke, a él

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS okorádi László ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 Technikai eszközök üzeeltetési rendszerei, folyaatai ateatikai szepontból irányított gráfokkal írhatóak le. A űszaki tudoányokban a hálózatokat, gráfokat

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés,

Részletesebben