Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása"

Átírás

1 Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia

2 Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE Konrakusok Időjárási opciók és swapok Az időjárási piac szereplői A HŐMÉRSÉKLET MODELLEZÉSE Az álaghőérsékle Szórásbecslés Álaghoz való visszahúzás NEM KERESKEDETT ALAPTERMÉK PROBLÉMÁJA HIPOTETIKUS MAGYARORSZÁGI CDD-CALL OPCIÓ KIFIZETÉSE Haékony fedezési sraégia ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK 31 2

3 1. Bevezeés Az időjárás száos gazdasági evékenység eseén kieel fonossággal bír. Gondoljunk csak az energia-és áraszolgálaó vállalaokra, a ezőgazdasági erelőkre vagy a urizusban érdekel cégekre, aelyek bevéelé nagyérékben befolyásolja az időjárás alakulása. A bizosíás hagyoányosan csak a erészei kaaszrófák, in például földrengés, hurrikán ellen nyúj védele, és ennek egfelelően ne képes kezelni a norál időjárás kisebb kilengéseiből fakadó veszeségeke. Az enyhe élől aró gázszolgálaó vagy az aszályos nyáról reegő erelő viszon szerené csökkeneni az időjárás válozékonyságából eredő kockázaá. Mi ehenek akkor, ha a bizosíók ne kínálnak egfelelő erékeke? Tőzsdéznek, égpedig hőérsékleel, esővel, széllel vagy hóeséssel. Az időjárási derivaívák közül a legkereseebbek a hőérséklei indexeken alapuló erékek, így a dolgozaoban egy ilyen erék, a CDD call opció beuaására vállalkozo. A nezeközi időjárási piac haalas válozáson en kereszül az uóbbi évizedben. A válozások háerében az energiapiac deregulációja állo. A onopolhelyzeben lévő energiaszolgálaó vállalaok korábban az időjárási viszonyoknak egfelelően udák alakíani az energiaáraka, ai a versenyhelyze kialakulása uán a ovábbiakban ár ne vol járhaó ú. A kelekező veszeségek csökkenése ia egjelen az igény az időjárási derivaívák irán. Az új szárazao erékek fejlődésé elősegíee a őkepiac és a bizosíási piac egyáshoz való közeledése is, ai például a kaaszrófa kövények és opciók egjelenésében is egnyilvánul. Innen ár ne kelle soka várni a különböző időjárási indexeken alapuló erékekre, aelyek végre az időjárási kockázafedezés haékony eszközének bizonyulak. A 2. fejezeben az időjárási derivaívák ípusai és őzsdei kereskedésé iseree. Az időjárási piac szereplői közö éppúgy egaláljuk a kockázaá fedezni kívánó vállalao, a spekuláns, in a pénzinézee és a bizosíóársaságo. Az álaluk hőérséklere köö őzsdei konrakusok- elsősorban opciós és swap ügyleek-, a hűési foknap (CDD) ill. fűési foknap (HDD) indexeken alapulnak, aelyek kiszáíásá és alkalazásá részleesen árgyalo. 3

4 A hőérséklei indexen alapuló opciók árazásának kiindulóponja az alaperék, vagyis a hőérsékle odellezése. A szakirodalo száos alernaív odell kínál, aelyek közö ne egyszerű a válaszás. A 3. fejezeben az január 1. és június 30. közö Budapesen egfigyel hőérséklei adaok segíségével egy konkré, a gyakorlaban is használhaó odell uaok be. A hőérséklei opciók árazása ne egyszerű felada. Az arbirázsenes árazás ugyanis ne használhaó, hiszen a hőérséklei indexek ne kereskede alaperékek. Eia ás ódszer uán kell nézni. A 4. fejezeben a szakirodaloban egalálhaó különféle egoldásoka iseree. Ez köveően felesze, hogy egy agyar búzaerelő és egy klíaberendezéseke gyáró cég júliusára egy CDD-call ügylee kö. A 3. fejezeben felépíe szochaszikus odell segíségével hőérséklei adaoka generálok, ai alapján kirajzolódik a CDD indexek és a várhaó kifizeések eloszlása, és egudhajuk, hogy a ényleges júliusi adaok birokában ilyen kifizeése lesz ennek a hipoeikus ügylenek. A dolgozao célja, hogy rávilágísak az időjárási derivaívák, elsősorban a hőérséklei opciók gyakorlai hasznára, azaz a kockázakezelésben beölö fonos szerepükre. 4

5 2. Az időjárási derivaívák gyakorlai jelenősége 2000-ben az Egyesül Állaokban az a szóbeszéd keringe, hogy a Coca-Cola üdíőial gyáró vállala olyan ialauoaák léesíésé ervezi, aelyek az üdíők árá a kini hőérséklenek egfelelően válozaják. Végül elveeék az ölee, de a ögöe lévő elképzelés jól kiveheő: a hőérsékle jelenősen befolyásolja a vállala pénzáralásá. Ha ugyanis nyáron a hőérsékle hirelen néhány fokkal lecsökken, akkor az üdíőial-gyárók és forgalazók egcsappan fogyaszásra száíhanak. Milyen jó lenne ehá, ha egy forró nyáron olcsóbb lenne az üdíő (Weaher Risk Advisory, 2001)! Az energiaszolgálaó vállalaok cash-flowja szinén a hőérsékle ingadozásáól függ: ha a él viszonylag enyhe, az alacsonyabb energiafogyaszás ia kevesebb bevéel realizálnak. Az épíőipari cégek száára viszon igen káros egy elhúzódó él, ivel az eső, a hó és a hideg lassíja az épíkezés. A ezőgazdaság időjárási viszonyoknak való kiesége indenki száára egyérelű. A hőérsékle elle az eső jeleni a legnagyobb kockázai forrás. Ha kevés eső esik, akkor az aszály ia kicsi lesz a eréshoza, ha viszon úl sok a csapadék, a gabonaszeek ne érnek eg. Egy hirelen jö jégeső pedig akár eljesen el is puszíhaja a erés. A vendégláóipar és a urizus is erősen ki van éve az időjárási viszonyoknak: a hűvös nyár és az enyhe, hó nélküli él ia elaradnak a urisák. A agánvállalkozások elle a kölségveési inézényekről se szabad elfeledkezni, hiszen pl. élen az álagosnál öbb hóesés kövekezében haványozoan egugranak az uak karbanarási kölségei (Kánor, 2004). Az Egyesül Állaokban és Európában alernaív energiaforráskén egyre gyakrabban léesíenek szélerőűveke. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az erőűveknek a szélcsend (és az óriási szélvihar) jeleni a legnagyobb kockázao: ha nincs szél, akkor nincs elekroos ára és nincs pénz (Weaher Risk Advisory, 2001). A feni példákból láhauk, hogy szine alig van olyan gazdasági szekor, aelye ne érinene valailyen forában az időjárás alakulása. A ezőgazdaság, az energiafogyaszás, a urizus vagy a közlekedés és az időjárás szorosan kapcsolódik 5

6 egyáshoz. Egy légkondicionáló berendezéseke gyáró cég igen egsínyli a hűvös nyara, íg az aszályos nyár a ezőgazdaságnak jelen nagy érvágás. Ugyanakkor egy eleg nyár jó esz az üdíőial-gyáróknak és a urizusban érdekel cégeknek (Cao és Wei, 2002; Garan, Blanco és Erickson, 2000). További példakén hozhaó fel ég a ruhaipar, hiszen pl. egy élikabáoka gyáró cég eladása erősen függ az akuális időjárási viszonyokól (Agins és Kranhold, 1999). De i ehe egy cég, hogy kivédje a szélsőséges időjárásból fakadó anyagi veszesége? Ké leheőség közül válaszha: vagy bizosíás kö, vagy pedig őzsdézik, égpedig a neki egfelelő erékkel: hőérsékleel, esővel, hóval vagy széllel. A ké egoldás azonban koránse egyenérékű. A bizosíás ugyanis ne olyan rugalas insruenu, in egy opciós szerződés. Egy opció bárikor gazdá cserélhe, íg egy időjárási bizosíás hagyoányos ódon űködik: rendszeres díjfizeés ellenében fedezi az eseleges kár. Ráadásul a vállalanak bizonyíania kell, hogy valóban kára kelekeze a kedvezőlen időjárás ia, és ha erre ne képes, a bizosíó ne fize. Jogosan adódik a kérdés, hogy akkor ilyen eseben előnyös égis egy bizosíási erék? A bizosíás leginkább exré időjárási viszonyok, in például földrengés, hurrikán ellen nyúj védele, aelyek bekövekezési valószínűsége egleheősen kicsi, de ha égis előfordulnak, akkor óriási érékű kár kelekezik. Ráadásul a eréshoza bizosíásánál a oral hazard probléája is fennáll. A bizosíás ebből kifolyólag ne előnyös a norál időjárás válozékonyságának a kivédésére, arra haékonyabb ódszer az időjárási derivaívákkal örénő kereskedés. (Yoo, 2003; Turvey, 2001; Cao és Wei, 2003). Az időjárási derivaívák viszonylag új erékeknek száíanak, Magyarországon pedig egyelőre ég ne kereskednek vele. Nézzük eg, hogy külföldön hogyan fejlődö ki az időjárási piac, kik a piac szereplői és elyek a leginkább kerese erékek! 2.1. Konrakusok Az első időjárási derivaívára szóló ügylee 1996-ban kööe a Koch Energy és az Enron, Milwaukee állaban, éghozzá a éli álaghőérséklere. Ez ég OTC (over he couner, őzsdén kívüli) ódon örén, aiben a CME (Chigaco Mercanile Exchange, a világ legnagyobb áruőzsdéje) egláa a leheősége, és

7 szepeberében felvee az elekronikus rendszerébe a haáridős kereskedés. Ezek uán a Chicago Board of Trade (CBOT) is bevezee a kaaszrófa-kövényeke és opcióka (Barrieu és El Karoui, 2002). A kereskedés igazán az El Niňo jelenség haására ve lendülee, aely ovább gyorsíoa az időjárási derivaívák erjedésé ben a frankfuri érékőzsdé üzeeleő Deusche Börse és a londoni LIFFE (London Inernaionel Financial Fuures Exchange) uán a Euronex is felvee kínálaába az időjárási konrakusoka ől 2001 végéig szárazékos időjárás-erékekkel 75 illió dollár érékben kereskedek az európai OTC-piacon, az Egyesül Állaokban pedig évene öbb in 4000 szerződés könek, álagosan 8 illiárd dolláros forgaloban (Kánor, 2004). A fen elíe őzsdék a szokásos ódon, erékkén kezelik az időjárás, ezér úgyneveze időjárás-indexeke hozak lére. Az indexek négy fő erékre vonakoznak, aelyeknek a válozására lehe ügyleeke köni. Ezek az alaperékek a szél, az eső, a fagy (vagy hó) és a hőérsékle. Ugyan egészen kifinoul üzlee is lehe köni, ondjuk arra, hogy egy ado hónapban hány illiéer eső esik, a legöbb cége azonban a hőérsékle alakulása befolyásolja, ezér ezeknél a erékeknél legnagyobb a forgalo (Kánor, 2004; Richards, Manfredo és Sanders, 2004). Az időjárási derivaívák forája lehe swap, haáridős ügyle, pu és call opció. Az időjárási derivaívák kedvező ulajdonságai ellenére a piac csak lassan növekszik. Vegyük sorra, hogy ely ényezők okozzák a likvidiás hiányá! 1. Legnagyobb gondo az időjárási adaok inősége és beszerzésének a kölsége jeleni. Azoknak a vállalaoknak, aelyek sajá leheőségeike hisorikus adaok segíségével kívánják felérképezni, inforációér a nezei eeorológiai szolgálaokhoz kell fordulniuk, száolva azzal, hogy egyes országokban ezér jelenős összege kell fizeni. Az adaok inősége is nagyon fonos, hiszen csak ebben az eseben lehe az időjárási derivaíváka beárazni (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). 2. Nincsen inden eseben használhaó időjárási index, ill. ne bizos, hogy a szokásos indexszáíás egfelel az ado ország éghajlai sajáosságainak. Például a hőérséklei indexeknél az Egyesül Állaokban jól bevál 18 o C-os referenciaéréke áveék az európai őzsdék is, holo ne bizos, hogy ez egfelelő a agyar, svéd vagy 7

8 spanyol időjárási piacon (Manfredo, Richards és Sanders, 2004; Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). 3. Jelenős báziskockázaal kell szebenézniük azoknak a cégeknek, akik az időjárási indexeken alapuló derivaíváka kockázauk fedezésére szerenék felhasználni. A kereskedés során ugyanis álalában egy nagyobb városra száío időjárási indexe használnak, íg száos cég űködési helye valószínűleg egy környező kisvárosban alálhaó, ahol nyilvánvalóan ás ugyanennek az indexnek az éréke. A ké index elérés ehá báziskockázao okoz, ai különösen nagy lehe egy ezőgazdasági erelő eseében (Manfredo, Richards és Sanders, 2004). 4. Nincsen egy álalánosan elfogado árazási odell, ai egnehezíi az időjárási indexek érékelésé. A köziser Black-Scholes árazási odell ugyanis ebben az eseben ne használhaó, ivel az a feléelezés áll ögöe, hogy az alaperék vélelen bolyongás köve, és ne ér vissza egy álagos érékhez. Ez a CDD és HDD időjárási indexek eseében az jelenené, hogy a hőérsékle időben növekszik, és bárekkora éréke felvehe. Nyilvánvaló, hogy ez a ne állja eg a helyé. Száos alernaív odell szülee, aelyek közö viszon nehéz a válaszás (Garan, Blanco, és Erickson, 2000; Dischel, 1998; Nelken, Turvey, 2001). A feni probléák ellenére érdees az időjárási derivaívákkal foglalkozni, ivel a kockázakezelés fonos eszközé jelenik. A ovábbiakban csak a hőérséklere fókuszálok, ivel egy forró nyáról aró ezőgazdasági erelő helyzeé vizsgálo eg. Mielő konkréan ráérnék a erékek árazására, iszázzunk először néhány fogala. Hőérsékle Ha ado egy bizonyos időjárási helyze, akkor legyen T ax i és T in i egy ado i- edik napon, Celsius fokban ér axiális és iniális hőérsékle. Ekkor az i-edik napi álaghőérséklee a kövekezőképpen definiáljuk: T i (T ax i + T in i )/2. Az így kapo éréke foknapnak nevezzük, ely az időjárási derivaívák egyik fonos válozója. 8

9 Fűési és hűési foknapok Legyen T i az i-edik napi álaghőérsékle. Ennek felhasználásával a kövekezőképp definiálhajuk az erre a napra vonakozó fűési foknapo (HDD i, Heaing Degree Days) ill. hűési foknapo (CDD i,cooling Degree Days): HDD i ax{18- T i, 0}, (2.10) és CDDi ax{t i -18, 0}. (2.11) Ahogy a definícióból kiderül, viszonyíási hőérséklekén a 18 Celsius-foko használják. De iér éppen ezzel az érékkel száolnak? A válasz egyszerű: a CME-n a 65 Fahrenhei-foko (18,3 18 Celsius-fok) arják haárvonalnak, ivel évekkel ezelő ez ala a hőérsékle ala kapcsolák be a fűés az Egyesül Állaokban. Mos bencharkén használja a piac, ez ala a lakosság öbb energiá használ fűésre, fölöe pedig öbb energiá légkondicionálásra. A viszonyíási fokól való negaív elérés ehá a HDD, íg a poziív elérés a CDD. A HDD száíása során figyelebe ve időszak noveberől árciusig ar, íg a CDD eseében ájusól szepeberig. Az április és az okóber ebből a szeponból osoha hónapoknak ekinheők (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). A Chicago Mercanile Exchange kínálaában a legjelenősebb erékek az ún. CME Foknap Indexre (CME Degree Day Index, a napi HDD vagy CDD érékek kuulaív összege) szóló haáridős ügyleek és opciók. Egy HDD/CDD Index fuures olyan eladási vagy véeli szerződés, aely egy eghaározo jövőbeli időponra szól, és a HDD/CDD Index éréke os rögzíjük. Az egy CME Foknap Indexre szóló konrakus éréke 100 dollár, és az ügyleen kelekező nyeresége vagy veszesége napona elszáolják. A CME HDD vagy CDD call opció olyan szerződés, aely az egyik félnek jogo bizosí egy HDD/CDD fuures szerződés egvéelére a jövőben egy előre rögzíe árfolyaon. Ezzel ellenéesen egy HDD/CDD pu opció ulajdonosának egy HDD/CDD fuures eladására nyílik leheősége. A CME-n kizárólag európai opciókkal kereskednek, ai az jeleni, hogy az opció csak a lejára napján lehe lehívni (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). 9

10 2.2. Időjárási opciók és swapok A őzsdei kereskedés elle az OTC- piacon is évene öbb ezer szerződés könek időjárási erékekre. A legelerjedebb időjárási konrakus a HDD/CDD opció. Az alaperék (W) ebben az eseben az n napból álló köési időszakra kiszáío napi HDD és CDD érékek kuulaív összege, azaz n H n = HDDi ill. C n = CDDi (2.20) i= 1 i= 1 n A HDD call vásárlója a szerződés egköésekor opciós díja fize a köelezesége vállaló fél száára. Aennyiben a HDD index az ado időszakban nagyobb lesz, in az előre eghaározo lehívási index, akkor a keő különbségé egszorozzák az ún. foknap-pon (ick) érékkel. Az így adódó szorza (P 0 ) és az opciós díj különbsége lesz az opció vásárlója álal realizál hoza (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). Mos nézzünk eg egy példá az indexek kiszáíására! 25 HDD például az jeleni, hogy a napi álaghőérsékle 40 Fahrenhei-fok (65-40=25). Ha egy városban noveberben az álag napi HDD 25, noveberben pedig 30 nap van, akkor a HDDindex 750 arra a városra (25*30=750). A CDD kiszáíása ugyanez fordíva: 10 CDD az jeleni, hogy 75 Fahrenhei fok van (75-65=10). Aennyiben a 31 napos júliusban ez az éréke veszi fel a napi álag CDD, a júliusi CDD index 310 lenne. A CME a foknap-pon éréke 100 dollárban haároza eg, a ké indexre köendő ügyleek noinális éréké pedig inden HDD ill. CDD uán 20 dollárban. Ezek alapján a fen elíe noveberi HDD noinális éréke dollár, és inden egyes foknap-pon elozdulás 100 dollár ér (Kánor, 2004). Az indexek definiálása uán nézzük eg, hogy ilyen paraéerek segíségével lehe egadni lehe egy álalános időjárási derivaívá (Zeng, 2000): A derivaív fajája: swap, véeli (call) vagy eladási (pu) opció A köési időszak (pl ájus 1-jéől szepeber 30-ig) Az alaperékkén szolgáló időjárási index (W), aely álalában HDD vagy CDD index Egy hivaalos eeorológiai álloásról szárazó hőérséklei adasor A lehívási index az opcióknál ill. referenciaindex a swapnál (S) A foknap-pon (ick) érék (k) 10

11 Az opciós díj nagysága A axiális kifizeés nagysága (h), (aennyiben ebben is egállapodnak) A feni paraéerek segíségével az opció kifizeésé az alábbi ódon kapjuk eg (Zeng, 2000): P call =k* ax (W-S, 0) (2.21) P pu = k* ax (S-W, 0) (2.22) A bináris kifizeés séája ehá a kövekező: P call =P 0 ha W-S>0; ill. P call =0 ha W-S 0 (2.23) P pu =P 0 ha W-S<0; ill. P pu =0 ha W-S 0 (2.24) Egy eseleges exré időjárásnak köszönheően az opció kifizeése akár a végelenbe is arha. A szerződő felek gyakran védekeznek ez ellen ún. plafonráa (cap) eghaározásával. Ebben az eseben az opció kifizeése a kövekezőre ódosul (Garan, Blanco, Erickson, 2000): P call =in {k* ax (W-S, 0); h} (2.25) P pu =in {k* ax (S-W, 0); h} (2.26) Az időjárási opció definiálása uán os nézzünk eg egy példá a gyakorlai alkalazására! Aennyiben egy vállala a éli foknapok hisorikus adaaiból az olvassa ki, hogy az elúl 24 évben iniu 1409 HDD és axiu 1964 HDD vol, ehá álagban 1644 HDD, valain a éli időjárás-előrejelzés szerin az álagosnál hidegebb él várhaó, akkor eldönhei, hogy i esz: vállalja a hidegebb él álal okozo károka, vagy fedezei ügylee kö. Opciós ügylee például, ahol 1750 HDD-re vásárol 100 konrakus. Ennek eghaározo opciós díja van, ai a vevő fize az eladónak. Tegyük fel, hogy ez 310 ezer dollár, ezér az összegér veszi eg a vállala a 100 konrausnyi 1750 HDD indexe. Aennyiben a HHD index a eghaározo időszakban eghaladja az 1750-, vagyis hidegebb él lesz, in ai az 1750-es HDD feléelez, akkor a valódi HDD és az opció közöi szorza éréké kapja eg a vállala, egszorozva az úgyneveze foknap-pon (ick) érékkel. Tegyük fel, hogy a keény él kövekezében 1900 HDD le az index, ebben az eseben a hoza ( )*100* = dollár, azaz ( ) szorozva

12 konrakussal, szorozva 100 dolláros ick-kel, ínusz a préiu éréke. Ezzel az összeggel fedezhei a vállala a hideg él iai veszeségé. Persze előfordulha, hogy a egado éréknél alacsonyabb HDD- kapunk, vagyis elegebb lesz a él - ebben az eseben a vállala ráfize, viszon akkor sokkal kisebb a karbanarási ráfordíás (Kánor, 2004). A fen iseree paraéerek segíségével lehe jelleezni a swap ügylee is, azzal a különbséggel, hogy i egyik fél se fize opciós díja. A legelerjedebb időjárási swap ípusnál csak egy időponban cserélik el a pénzáralás, szeben például a kaalábswappal, ahol öbb időponban is örénik cash-flow csere. Az egy csereidőpon ia az időjárási swapo haáridős szerződéskén is felfoghajuk (Alaon, Djehiche és Sillberger, 2001). A swap kifizeésé a kövekező ódon írhajuk fel (Zeng, 2000): P swap =k* (W-S) (2.27) A szerződés során az eladó egy P =k* (W-S) összege fize ki a vevőnek, aennyiben P poziív éréke vesz fel. Negaív P eseében a pénzáralás iránya fordío, a vevő fize az eladónak. Ezek alapján a bináris kifizeés séája a kövekező: P swap =P 0 ha W-S>0; ill. P swap =- P 0 ha W-S 0 (2.28) Egy sandard HDD swap eseében a felek egállapodnak egy referenciaindexben, ajd elcserélnek pl euró/hdd összege Az időjárási piac szereplői Az időjárási derivaívák segíségével száos vállala képes az időjárási kieségéből fakadó kockázaá csökkeneni. Néhány egyszerű példa segíségével nézzük eg, hogy ez a gyakorlaban hogyan is örénik! Egy gázszolgálaó cég például bizonyalan abban, hogy a él vajon hideg lesz-e, így kiír egy HDD call opció. Aennyiben a él egleheősen enyhének bizonyul, az opciós díj néileg kopenzálja a bevéelkiesés. Másrészről, ha a él igen keény lesz, a gázszolgálaó cég agas bevéelre esz szer, aelyből könnyedén eljesíi az opcióból eredő köelezeségé. A vállal ehá az opció révén csökkeneni uda az időjárási viszonyok iai kockázaá. 12

13 Egy klíaberendezéseke gyáró cég viszon aól ar, hogy eladásai egcsappannak, ha hűvös nyár lesz. Veszeségének fedezésére szerződés köhe arra, hogy bizonyos napokon 18 fok alá csökken a hőérsékle, azaz kiír egy CDD call opció. Aennyiben ez bekövekezik, az ügyle voluenének egfelelően kap egy pénzösszege, aellyel fedezhei az eladások kieséséből szárazó veszeségé. Min a "hagyoányos" érék- vagy áruőzsdén, i is egaláljuk az ellenées oldal, aki aól ar, hogy úl eleg lesz a nyár - ondjuk egy aszályól aró ezőgazdasági ársaság, akinek az ellenées ügylee fedezi a klíaberendezés gyáró cég álal bezsebel összege, vagyis a öbbszereplős piac eljes egészében sajá agá finanszírozza (Kánor, 2004). A fedezei ügyleköők elle az időjárási őzsde ovábbi jelenős részvevői a spekulánsok, akik a hagyoányos piacokhoz hasonlóan a egköö ügyleek árainak eléréseiből reélnek haszno. Ők a gabonapiacon lévő spekulánsokhoz hasonlíanak a leginkább: időjárási konrakusokra könek eladási és véeli opcióka- anélkül, hogy valójában a hőérsékle ingadozása álal okozo károka fedeznék-, és a véel illeve eladás közöi haszno zsebelik be. Az időjárási piac fonos szereplői ég a bizosíók és a pénzinézeek. Az uóbbiak közveíő szerepe vállalnak, ők adják a know-how- az ügyleek egköéséhez. A bizosíók pedig különböző erészei kaaszrófák ellen nyújanak védele. 13

14 3. A hőérsékle odellezése Aennyiben bizonsággal szerenénk derivaíváka árazni, elengedheelen, hogy az ado alaperék- jelen eseben a hőérsékle- erészeé jól írjuk le. A helyes odell egalálásához hisorikus adaoka híva segíségül, éghozzá az január 1. és július 31. közö Budapesen ér és o C-ban kifejeze napi középhőérséklei adaoka. Az idősor ké részre oszoa: az január 1. és június 30. közöi első rész odellalkoásra, íg az uolsó egy hónapo eszelésre használa. Az 1. és a 2. ábrára rápillanva azonnal szebeűnik, hogy a hőérséklei adaok a nyári és éli hónapok közö szezonálisan váloznak, de hosszú ávon egy álagos érékhez aranak. 1. ábra: Napi középhőérsékleek, Budapes, 2. ábra: Napi középhőérsékleek, Budapes, júl jan júl.31. A 3. ábra alapján nézzük eg a feni anuló idősor leíró saiszikái. A ferdeség (skewness) az idősor aszieriájá éri. Jelen eseben ez -0,2, azaz nulla körüli érék, aely szierikus eloszlásra ual. A kurosis az idősor lapulságá ill. csúcsosságá vizsgálja. Norális eloszlás eseében a kurosis 3, íg annál kisebb érék lapulabb eloszlásra ual. A vizsgál idősorunk kurosisa 2, ehá a norálisnál valaivel lapulabb az eloszlása. A Jarque-Bera ké szabadságfokkal rendelkező chi- négyze saiszika, aely az eszeli, hogy az idősor norális eloszlás köve-e. A nullhipoézis ebben az eseben az, hogy az idősor norális eloszlás köve. A 0,0000 p-érék az jeleni, hogy az idősorunk ne norális eloszlású, (ai egyébkén jól láhaó az ábráról is). 1 Adaok forrása: Országos Meeorológiai Szolgála időjárási napi jelenései 14

15 3. ábra: Napi középhőérséklei adaok leíró saiszikái Az idősorunk az ADF esz alapján sacionárius -ivel ahogy az az 1. ábláza uaja-, inden szignifikancia szinen eluasíjuk az a nullhipoézis, hogy az idősor egységgyök folyaa. 1. ábláza: Egységgyök keresés ADF Tes Saisic % Criical Value* 5% Criical Value 10% Criical Value *MacKinnon criical values for rejecion of hypohesis of a uni roo. Cao és Wei (2002) szerin egy hőérséklei odellnek a kövekező ulajdonságokkal kell rendelkeznie: 1. szezonális koponens kell aralaznia; 2. a napi középhőérséklenek egy álagos érék körül kell ozognia; 3. legyen benne auoregressziviás 4. a éli hónapoknak agasabb a szórása, in nyáriaknak; 5. ükrözze a globális felelegedés. A szakirodaloban a hőérsékle odellezésének öbbféle ódszere iser, de a legöbben szochaszikus folyaao, égpedig Brown- ozgás használnak. Az alernaív becslő odellek közé arozik (a) az egyszerű Brown- ozgás, (b) Brownozgás álaghoz való visszahúzással, (c) Brown- ozgás álaghoz való visszahúzással 15

16 és lognorális ugrásokkal, valain (d) Brown- ozgás álaghoz való visszahúzással, lognorális ugrásokkal és ARCH folyaaal (Richards, Manfredo és Sanders, 2004). A (d) váloza a kövekező ódon írhaó le: dw ( α ( w ) λφ w ) d + h ( w ) dz + φdq = Κ,,, (3.00) w ahol w a napi középhőérsékle Celsius fokban kifejezve, α w a folyaa álaga, K az álaghoz való visszahúzás sebessége, és dz Wiener folyaao jelöl, azaz E(dz)=0 és E(dz 2 )=d. A hőérsékleben bekövekező diszkré ugrások vélelen sokkok (φ ), valain λ paraéerű Poisson folyaa (q) segíségével írhaók le. A vélelen sokkok 2 lognorális eloszlás kövenek, vagyis ln( 1 φ) ~ ( γ 0,5δ 2, δ ) 2 + N, ahol δ az ugrási koponens varianciája. A Poisson folyaa eloszlása pedig a kövekező: dq = λd λd valószínűséggel valószínűséggel. (3.01) A hőérsékle szinjében és volailiásában eglévő szezonaliás ia a (3.00) egyenle álagá és varianciájá a hőérsékle és az idő függvényében fejezik ki: α p + j= 1 ( w, ) = γ 0 + γ 1 sin(2π / 365) + γ 2 cos(2π / 365) + γ 3 p jw j ahol az opiális késleleés a Schwarz kriériu alapján p=3., (3.02) A odell képes kezelni az időben válozó volailiás is, éghozzá az ARCH folyaa segíségével: h 2 2 ( w ) E ( σ ) = γ + γ ( w α, = 1 w w ) (3.03) A ovábbiakban én az egyszerűbb (b) válozao használo a hőérsékle odellezésére Az álaghőérsékle Wes (2002); Yoo (2003); valain Alaon, Djehiche és Sillberger (2001) egyáshoz hasonló odelleke állíoak fel, ivel az idősorból indannyian szezonális koponens és rende válaszoak le. A időponbeli középhőérséklere, azaz T re a kövekező odell írák fel: 16

17 T = p A + B + C sin( w + ϕ ) + p jt j (3.10) j= 1 A szezonaliás egy szinusz függvény írja le, aelynél az idő jeleni napokban kifejezve. Az oszcillálás időaraa (a szökőéveke figyelen kívül hagyva) egy év, ezér az kapjuk, hogy w=2π/365. Továbbá, ivel az éves iniu és axiu középhőérsékle álalában ne január 1-jén ill. június 1-jén fordul elő, fáziselolódással kell száolni, ai φ fejez ki. Az adaokban egjelenő és a globális felelegedésnek köszönheő-poziív növekedési üee lineáris renddel közelíik. A hőérséklei adaokban eglévő auokorreláció pedig az előző p nap során egfigyel adaok szerepeleésével lehe kezelni. Az iserelen paraéerek ehá A, B, C, φ és p j, aelyekre a 45,5 éves idősor felhasználásával készíee becslés. Az álala használ becslőfüggvény a kövekező vol: Y =a 1 +a 2 +a 3 sin(2π/365 )+a 4 cos(2π/365 )+p j AR(j), ahol A=a 1 B=a 2 (3.11) C=(a a 4 2 )^1/2 φ=arcan(a 4 /a 3 )-π Az adasor alapján a kövekező paraéerbecslés kapa: 2. ábláza: Paraéerbecslés eredénye Dependen Variable: ATLAGH Mehod: Leas Squares Dae: 04/18/06 Tie: 18:44 Saple(adjused): 1/04/1960 6/30/2005 Included observaions: afer adjusing endpoins Convergence achieved afer 3 ieraions Variable Coefficien Sd. Error -Saisic Prob. C T 6.02E E AR(1) AR(2) AR(3) R-squared Mean dependen var Adjused R-squared S.D. dependen var S.E. of regression Akaike info crierion Su squared resid Schwarz crierion Log likelihood F-saisic Durbin-Wason sa Prob(F-saisic) Invered AR Roos i i 17

18 A paraéerek ranszforációja uán a kövekező odell (3.12) írhaó fel: T =10,16+5, ,25 sin(2π/365-1,92)+1,02 AR(1)-0,29 AR(2)+0,09 AR(3A szinusz függvény apliúdója ehá kb.11 o C, ai az jeleni, hogy egy álagos éli ill. nyári napon ér középhőérsékle kb. 22 o C-kal ér el egyásól. A rend láhaóan nagyon kicsi, de a 45,5 év ala kb. 1 o C hőérsékle eelkedés okoz. A reziuduu álaga 0 körüli, szórása 2, és a Jarque-Bera esz szerin ne köve norális eloszlás. 5. ábra: Reziduu eloszlása és leíró saiszikái A reziduuok négyzeösszegére illesze korrelogra jól uaja, hogy sikerül kiszűrni az adaokban lévő auokorreláció. 6. ábra 18

19 3.2. Szórásbecslés Mivel a hőérsékle sajnálaos ódon ne deeriniszikus, így a (3.12) odell ódosíani kell. Az idősor egvizsgálva az kapa, hogy a napi álaghőérsékle varianciája elérő az év egyes hónapjai közö, de egy-egy hónap során közel állandónak ekinheő. Télen különösen agas a napi középhőérséklei adaok szórása, íg nyáron és kora ősszel alacsonyabb. Ezek alapján a kövekezőképp lehe σ - definiálni: σ 1, januárban σ 2, februárban σ = (3.20) σ 12, deceberben Ha ado egy Nμ napból álló, μ -vel jelöl hónap, akkor jelölje a hónap során egfigyel hőérséklei adaoka T, ahol j =1,,. A szórás becslésekor az j N μ álagól ve négyzees elérések összegé használa: σ μ μ j= Nμ 1 2 = ( T j + 1 T j ) (3.21) N A becslőfüggvény alapján az egyes hónapokra az alábbi szórás érékeke kapa: 3. ábláza: Szórásbecslés hónap becslés január 2,53 február 2,14 árcius 2,10 április 2,20 ájus 2,11 június 2,00 július 2,09 auguszus 1,92 szepeber 1,80 okóber 1,96 noveber 2,28 deceber 2,45 19

20 Láhaó, hogy a várnak egfelelően a éli hónapokban a legagasabb a napi középhőérséklei adaok szórása. Meglepő azonban, hogy Magyarországon ne nyáron apaszalhaó a legkisebb szórás, hane ősszel Álaghoz való visszahúzás Nyilvánvaló, hogy hosszú ávon a hőérsékle ne képes nap in nap növekedni, ai az jeleni, hogy a hőérsékle rövidebb időszakól elekinve- ne ér el jelenősen egy álagos érékől, vagyis a hőérséklee leíró szochaszikus folyaanak lesz egy álaghoz való visszaérési ulajdonsága. Alaon, Djehiche és Sillberger (2001) szerin a kövekező szochaszikus folyaaal lehe odellezni a hőérséklee. dt ( T ) d + σ dw = a T, (3.30) ahol a R az álaghoz való visszaérés sebességé uaja. Egy ilyen egyenle egoldásá Ornsein-Uhlenbeck folyaanak nevezik. A feni egyenle azonban csak akkor fog hosszú ávon T -hoz visszaérni, ha hozzáadjuk a kövekező ago: dt = B + wc cos( w + ϕ) (3.31) d Kiindulva egy kezdei kövekező odell írhaó fel: T s = x napi középhőérsékleből, a hőérséklere a ( T ) d + σ dw dt dt = + a T, > s, (3.32) d aelynek a egoldása: T = ahol a( s) a( ( x T ) e T e τ ) σ dw s + + τ τ s (3.33) T = A + B + C sin( w + ϕ ) + p T. p j= 1 j j A visszahúzás a paraéerének egbecslésére Bibby és SØrensen (1995) a aringál becslési függvény ódszer ajánlja. 20

21 Ha ado n napra vonakozó egfigyelés, akkora a paraéer opiális becslőfüggvénye a n, ai a kövekező egyenle segíségével kapunk eg: ( ) = 0 G (3.34) n a n ahol G n ( a ) n ( T a) b& = 1; [ i n i 2 i= 1 σ i 1 Az egyenleben elolódás éréké fejezi ki: b b& ( T ; a ( T a) = + a( T T { Ti E Ti T 1 ) ]} (3.35) a napi középhőérsékle deriváljá jelöli, ahol a az dt ; ) (3.36) d A kiinduló egyenle egoldásához eg kell ég haározni E [ T T ]-. A i i 1 kövekező egyenlee hívjuk ehhez segíségül: T = a( s ) ( T T ) e s s + T + s e a( τ ) σ dw τ τ (3.37) Ebből ár kifejezheő E [ T T i i 1] : a [ T T ] = ( T T ) e T E + i ahol i 1 i 1 i 1 i (3.38) T = A + B + C sin( w + ϕ ) + p T. p j= 1 j j Mindezek alapján n a { i i i e T i i= 1 σ i 1 n T i ( ) ( ) i 1 T 1 a = T T T G + aelyből ár a becslőfüggvénye könnyedén kifejezheő: }, (3.39) a n = log n Ti 1 Ti 2 σ i 1 Ti 1 Ti 2 σ i= 1 n i= 1 i 1 { T T } 1 i i { }. Ti 1 Ti

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások A érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellezés Bevezeés az elélebe és gyakorlai alkalazások Ph. D. dokori érekezés Járosi Péer Pécsi Tudoányegyee Közgazdaságudoányi Kar Regionális Poliika és Gazdaságan

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia. 4 Lneárs csllapíalan szabad rezgés Lneárs csllapío szabad rezgés Gyenge csllapíás Ger-jesze rezgés Aplúdó rezonanca Lneárs csllapíalan szabad rezgés: Téelezzük fel hogy a öegponra a kvázelaszkus vagy közel

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS ATMOSZFERIKUS GÁZKAZÁN

ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS ATMOSZFERIKUS GÁZKAZÁN ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS ATMOSZFERIKUS GÁZKAZÁN. A T T A C K. S K AZ ATTACK, S.R.O. VÁLLALATRÓL yy A legnagyobb szlovák hőechnikagyáró, aely csak szlovák őkével rendelkezik és egy

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM Napekoros rendszer energeikai alapú szabályozása Dokori (PhD) érekezés Kicsiny Richárd Gödöllı 2012 A dokori iskola egnevezése: Mőszaki udoányi Dokori Iskola udoányága: Agrárőszaki udoányok

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4..-08//A/KMR-009-004pályázai projek kereében Taralofejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudoányi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudoányi Tanszék az MTA Közgazdaságudoányi

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Időbeli előrejelzések

Időbeli előrejelzések POLGÁRNÉ HOCHEK MÓNIKA Időbeli előrejelzések A saiszikában az idősor elemzés különböző módszereke alkalmaz az elmúl időszak endenciáinak, összefüggéseinek a felárására és egben ámpono núj a jövő várhaó

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben