A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA"

Átírás

1 JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés példá alálhaunk. Az előzees odellszáíások prognózisai alapján elvégze haásanulányok ugyanakkor fonos ápono nyújhanak a erülefejleszéssel kapcsolaos korányzai dönések eghozaala során, különösen az elkövekezendő néhány év, ezen belül a soron kövekező prograozási ciklus közöi európai uniós áogaásainak erülei eloszása vonakozásában. Alapveően ké fő gazdasági célkiűzés lebeghe a dönéshozók szee elő. Egyrészről a leheséges allokáció alernaívák közül azoka kellene előnyben részesíen aelyek az ország akrogazdasági uaóinak javulásában axiális, vagy ahhoz közeli eredény érnek el. Ennek a szeponnak a figyelebe véele az a szándéko áaszhaja alá, iszerin a fejleebb régiók (közponi régió, Nyuga-Dunánúl) nagyobb arányban részesedhenének a erülefejleszési forrásokból, hiszen haékonyabban udják azoka felhasználn in az elarado érségek. Így Magyarország fejle régióinak nezeközi versenyképessége ovább erősödhene. Ez azonban ovább élyíené a ára ár egyébkén is szélsőséges erülei fejleségbeli különbségeke, aely hosszabb ávon a nezegazdaság eljesíőképességének álalános gyengüléséhez vezehe. Másrészről ehá a regionális különbségek érséklése, az ország erülerészei közöi kohézió erősíése lehene a célkiűzés, aelynek alapján az elaradoabb régióka kellene az arányok álal indokolhoz képes öbb fejleszési forráshoz juani. A ké erő kövekezésképpen egyás ellen ha, végső soron eredőkén ki is olhaják egyás, aely a források egyenlees, valaely uaó alapján arányos eloszásához vezehe. A dönéshozók valószínűleg ne fogják felvállalni annak poliikai kockázaá, hogy valaely régió * BGF Pénzügyi és Szávieli Főiskolai Kar, Pénzügyi anszék, főiskolai docens.

2 4 EU WORKING PAPERS 4/2006 felűnően kiagasló arányban áogassanak a öbbiek rovására. A közösségi dönések elélee szerin a közszférában dolgozók ugyanis ne felélenül önfeláldozó ódon és kizárólag csakis a közjó érdekében veszik figyelebe a dönési szeponoka, hane in egyének a sajá haszonaxializáló elveik szerin viselkednek. A regionális poliika és gazdaságan udoányában egjelen ankönyvekben, szakcikkben ne egy helyen arról olvashaunk, hogy a agyar regionális udoány ne használja fel kellőképpen az elélei eredényeke és a odellezési eljárásoka a erülefejleszési dönések előkészíése során. A hazai regionális udoány ne büszkélkedhe áfogó odellekkel, vagy újdonságnak haó ódszerek kidolgozásával a regionális növekedés illeően. ( ) Az elezések egaradak a verbális leírásoknál, ne lépek ki se az elélei odellek szinjére, ( ) és ne juoak el a folyaaok aeaikai abszrakcióba foglal leírásához se (RECHNITZER LADOS, 2004). A egalapozalan noraív egfogalazások évedésekhez vezehenek, aelyek ugyan elélei éelekből kiindulva szülenek, de hibájuk a ódszerani gyengeség és a úlzo leegyszerűsíés (LOVERING, 999, DÖBRÖNTE VIDA, 2004). A feni idéze forrásunkák egjelenési időponja óa elkészül néhány olyan odell, aelyek úörő eredénykén érékelheők a feni hiányérze enyhíésében. Példakén elíhejük VARGA ATTILA és HANS JOACHIM SCHALK anulányá (VARGA SCHALK, 2004a), aelyben odelljük segíségével egkísérelék kiuani a K+F ráfordíások földrajzi egoszlásának haásá a GDP növekedésében, bevonva a vizsgálaba Budapese, valain háro felsőokaási-akadéiai regionális közpono (Debrecen, Pécs, Szeged). Jelen anulány egy újfaja sziulációs ódszer leheőségeire szerené felhívni a figyele az SCGE odell beuaásával. ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI HÁTTÉR A Spaial Copuable General Equilibriu, azaz érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellek léjogosulságá a érgazdaságan uóbbi 2 évizedben apaszal fejlődése, valain a száíásechnikai leheőségek rohaos növekedése helyeze előérbe. Az elélei és ódszerani alapveésnek a széles körben iser CGE, azaz szászerűsíe álalános egyensúlyi (a spaial, vagyis a érbeli jelző nélküli) odelleke elíhejük, aelynek sikeres alkalazására a hazai szakirodaloban is alálunk példá. Egy ilyen érföldkőnek ekinheő ZALAI ERNŐ CGE odellje a gazdaságpoliikai elezésekre, aelyben öbbnyire akrogazdasági szinű egyenleeke alálunk öbbszekoros egközelíésben. Nezeközi viszonylaban a gyakorlaban is széleskörűen alkalazo odellek közül az elsők közö elíheő LEONTIEF odellje, aelye a szekorok közöi kapcsolaok jellegéből adódóan neveznek inpu-oupu odellnek. A lineáris prograozás (LP) ódszereinek fejlődése az övenes évek elejére ee széles körben alkalazhaóvá e odellcsaládo, legfőképpen az erőforrás allokációs dönésekben. Ezekben az egyenle- egyenlőlenség-rendszerekben dönően elszáolási és definíciós azonosságok és űszaki-gazdasági összefüggések szerepelek inkább gyakorlai egfonolások álal becsülve a válozók viselkedésé és a paraéerek éréké, inse szilárd elélei séákkal alááaszva. (RÉVÉSZ ZALAI, 2000). A havanas-hevenes években főkén a nyugai közgazdászok kezdék az álalános egyensúlyelélere alapozva

3 JÁROSI P.: A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI... 5 szászerűsíeni odelljeike, ivel az elélei alap a racionálisan viselkedő piaci szereplő álal eghaározo egyensúlyi piacgazdaság vol. KORNAI JÁNOS 965-ben egjelen könyvé A gazdasági szerkeze aeaikai ervezése cíel ekinhejük ebben a éában a agyar szakirodalo egyik jelenős kiindulóponjának. A havanas években ég dönően lineáris prograozáson alapuló (LP), deeriniszikus odellek készülek, aelyek később kiegészülek nelineáris, saiszikai ódszerekkel becsül egyenleekkel, elozdulás jelenve az ökonoeria irányába (ZALAI, 998). Zalai Ernő és ások unkájakén egszerkeszésre kerül álalános egyensúlyi prograozási odell (ÁPM) egyfaja áenekén foghaó fel a LP és NLP, valain a neoklasszikus jellegű CGE közö. Az ÁPM sabil ódszerani keree bizosí ovábbi odellek elkészíéséhez, példákkal áaszja alá az érzékenységi vizsgála jelenőségé a gazdaságpoliikai dönéshozaalban, kifeji a odell lezárásának probleaikájá, ugyanakkor a gazdaságo ovábbra is egy ponba sűríve, érszeléle nélkül vizsgálja. A CGE alapegyenleei felhasználva, azoka ovábbfejleszve és kiegészíve elkészíheő Magyarország öbbrégiós SCGE odellje, aellyel a erülefejleszési célok konziszenciájá, a közük lévő rade off kapcsolaoka lehene felárni. A odellalkoás folyaaában felhasználhaók az ökonoeriai és a piac egyensúlyi viselkedéséből szárazao forulák elle az egyensúlyalanságra, piaci ökélelenségre ualó összefüggések is. Ilyen jelenős elélei eredény ár a hevenes évek végén is rendelkezésre áll a DIXIT és STIGLITZ álal kidolgozo erékdifferenciálás és onopoliszikus verseny eléleében. (DIXIT - STIGLITZ, 977) A későbbiekben a érgazdaságani eléleek jelenős érékben épíeek a onopoliszikus verseny és a növekvő skálahozadék felevésére, elyek nélkül a érbeli koncenrálódás, az aggloerációk kialakulása nehezen lenne egagyarázhaó. A odell érbeli kierjeszésének elélei alapjai az új gazdaságföldrajz, az endogén növekedési eléle és a regionális innovációs rendszerek jelenik. A közgazdasági gondolkodás fő vonulaa a kilencvenes évek elejéig lényegében adós arad ne csak a gazdasági folyaaok érbeli alakulásá leíró elélei rendszerek kifejésével, a régiók innovaiviásában eglévő különbségek agyarázaával, hane az innovációs evékenység aeaikailag foralizál odellezésével is. Ez részben annak ulajdoníhaó, hogy a K+F eredények egzak érése egleheősen nehéz, ásrészről a negyedik kérdés, a Hol? nehezen illeszheő a közgazdaságan korábban kialakul kererendszerébe. A gazdasági evékenységek érbeli koncenrációjának közgazdaságani agyarázaában háro különböző elélei irányza jeleni a kiindulási alapo, aelyek egyfaja szinézisé adva lehene a regionális gazdasági növekedés odelljé egszerkeszeni. A szóban forgó közgazdasági irányzaok az uóbbi ásfél évizedben egyásól függelenül fejlődek k elyek irodalának áekinéséről ÁCS ZOLTÁN és VARGA ATTILA cikkében kap áfogó képe az olvasó. (ÁCS - VARGA, 2000). A közgazdaságanba bevezeő ankönyvek öbbnyire háro alapveő kérdés felevésé láják célszerűnek. A Mi?, Hogyan? és a Kinek a száára? elle álalában fel se erül a Hol? probleaikája, aely a érszeléle eljes hiányára enged kövekezeni.

4 6 EU WORKING PAPERS 4/2006 A háro fő elélei alap: Az új gazdaságföldrajz. A gazdasági növekedés új elélee. Az innováció új gazdaságana. A érbeli folyaaok foralizálásához az elélei kiindulási alapo a KRUGMAN-féle cenru-periféria odell szolgálaja. A dönő kérdés, hogy ilyen alapveő ényezők befolyásolják a gazdasági evékenység érbeli koncenrálódásá, az aggloerációk kialakulásá és fennaradásá. Az erre ado válaszban a szállíási kölségek, az ipar növekvő skálahozadéka, és a bővülő ipari keresle ado kobinációja a cenripeális és a cenrifugális erők egyensúlyá valailyen irányban egbonja, és a vállalaoknak a agrégióba elepülésé vagy onnan elkölözésé okozza. Később az eléle ovábbfejleszése a bonyolulabb érszerkeze felé (pl. öbb régió, folyonos ér) is egörén. Mivel a XXI. században feleheőleg az innovációk fonossági sorrendben egelőzik ajd a szállíási kölségeke a regionális gazdasági növekedés vonakozásában, ezér célszerűnek lászik a echnológiai haladás nagyobb hangsúllyal figyelebe venni az SCGE odellekben. Ennek egyik leheséges ódja innovációs új gazdaságföldrajzi egyenleek kidolgozása forájában örénhene eg. KRUGMAN odelljéből ehá hiányzik a régiók innovaiviásában rejlő különbségek figyelebe véele, valain a rendszer dinaizálása a gazdasági növekedés szeponjából. Az endogén eléleek a echnológiai fejlődés profi oivála egyéni dönések eredényekén agyarázzák. (ÁCS - VARGA, 2000) A echnológiai udás neversenyző jószágkén való felfogása az jelen hogy fogyaszásából ásoka legfeljebb csak részben lehe kizárni. Az endogén jelző ehá ne arra vonakozik, hogy egy ado régió gazdasági növekedésében kizárólag a belső erelési ényezők jászanának szerepe, ellenben az jelen hogy a odell szeponjából ne külső adoságkén (exogén válozókén), hane belső ényezőkén kezeli az innováció. A erelési függvény álalános alakja kiegészül a echnológia ado állapoá jellező endogén válozóval. Epirikus elezésekkel alááaszhaó, hogy hosszú ávon a gazdasági növekedés dönő része a echnológiai fejlődésből adódik, íg a őkefelhalozás csak egy kisebb rész agyaráz. A indenki álal hozzáférheő udásfelhalozás kialakulásához az ipari kuaásokból eredő szpillóverek vezenek (ROMER, 986). A echnológiai udás in erelési ényező eseében keő, egyásól jellegében különböző ényezőről beszélheünk. Az első a vállalaok K+F beruházásainak eredényeképpen kizárólagosan felhasználhaó innováció, a ásodik pedig a közösségileg fogyaszhaó kuaási eredények ennyisége. A rendelkezésre álló udáskészle egészé ehá ne lehe eljes érékben közösségi javaknak ekinen ez egyébkén ellenondásban áll a vállalai gyakorlaban egfigyelheő apaszalaokkal. Az újonnan kifejlesze innovációhoz való hozzáférésből a szabadalazaási eljárás álal eghaározo ideig (legalábbis részben) ás vállalaoka ki lehe zárni. Ezzel onopóliu jellegű piaci versenyhelyze alakíhaó k aelynél az exraprofi a kizárólagos udásból szárazó piaci haalon alapszik. Az új gazdasági növekedés-eléle odelljé ehá a ne-ökélees verseny feléelezése elle kell kidolgozni. Az innováció azonban egyúal növeli a közös fogyaszásra alkalas udás enynyiségé is, előbb-uóbb ás vállalaok száára is elérheővé, felhasználhaóvá válik. Ado vállalanál lejászódó innovációs folyaa ovább növeli a öbbi vállala K+F haékonyságá. A régióban felhalozo udás és eberi őke, egy önagá

5 JÁROSI P.: A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI... 7 erősíő láncreakció révén fokozhaja a udás alapú előnyöke oly ódon, hogy ez eberi őke produkiviása a echnológiai udás ennyiségéől függ, a udás pedig az eberi őke állíja elő. Az innovaív régióban ehá ne csak a áshonnan elszívo agyak kövekezében jobb a K+F evékenység eredényessége, hane a agasabb koncenráció ia a udás-erelés haékonyabban egy végbe. A nezeközi versenyben eghaározó szerepe jászanak az új gyárányok és szolgálaások kifejleszése, bevezeése, elerjeszése, aelyek gyorsaságáól és haékonyságáól függ a vállalaok, illeve közveve a régió, a nezegazdaság jövője. Az innovációs poliikájuka ás korábban decenralizál országok (Dánia, Hollandia, Olaszország, Néeország, Franciaország) apaszalaai (és a decenralizáció egalapozó vizsgálaok) az bizonyíoák, hogy a K+F evékenység inenziása, a kisvállalkozások fejlődőképessége és az exporképesség közö szoros a korreláció. (HORVÁTH, 999) Az endogén növekedés eléleekben alkalazo egközelíésódok egy olyan eszközárá adhaják az regionális gazdasági növekedés odellezésének, aelyben a echnológiai haladás in erelési ényező kieelkedő szerephez ju, a onopoliszikus verseny és a növekvő skálahozadék feléelezések elle. Ezekből az új növekedés eléleekből azonban kiarad a érszeléle, a gazdaságo sajáos ű hegye felfogás alapján képzelik el, inha inden gazdasági evékenység egyelen ponba összesűríve jászódna le. A regionális különbségek figyelebe véele ez az elélei irányzao alkalas ódon egészíhei ki az SCGE odellezés száára. A K+F evékenysége, az innováció gazdaságaná leíró eléleekből hiányzik a odell szeléle, a aeaikai foralizálság ódszerével kiegészíve a közgazdaságan fő irányzaaihoz jobban közelíő eoreikus rendszer lehene felépíeni. Ha ez ne is sikerülne eljes egészében, akkor is a jelenősebb eredényekkel kiegészíve az endogén növekedés elélee olyan használhaó egyenleekhez juhanánk, aelyek jobban kifejezik a echnológiai válozások regionális jellezői. Az SCGE odellek ovábbi jelenős alapjá kövekezésképpen az új növekedési eléleek szolgálahaják, aelyekben a echnológiai udás, in erelési ényező kieelkedő szerepe kapna. A szeélyes kapcsolaok révén ovábbadhaó reje udás erészeénél fogva érben korláozo, a regionális szin jelenősége ebből a szeponból érékelődik fel. A MODELL EGYENLETRENDSZERÉNEK VÁZLATA A száíógépen fuahaó odell összeállíásával kapcsolaos kuaások a Pécsi Tudoányegyee Közgazdaságudoányi Karán a Gazdaságpoliikai Kuaások Közponjában folynak, VARGA ATTILA igazgaó vezeésével. Anélkül, hogy a odell inden egyes egyenlee részleesen isereésre kerülne ebben a anulányban (erjedeli okok ia), a főbb egyenleek vázlaos beuaása szelélei a lényeges összefüggéseke. Az egyenlerendszer felírásánál kiindulási alapkén szolgál ATSUSHI KOIKE és MARK THISSEN odellje (KOIKE THISSEN, 2005), az i leír odell ennek ovábbfejlesze válozaakén ekinheő. A kibocsáás odellezése a COBB-DOUGLAS erelési függvény alapján örénik, aely a konsans helyeesíési rugalasságú CES függvények speciális esee. A régióka (vagy egyéke) a szekoroka az időperiódus (éve) indexszel jelölve:

6 8 EU WORKING PAPERS 4/2006 y i A, = K a a L () A erelési függvényben a ké klasszikus erelési ényező, a unka L és a őke K elle kieel szerepe kap a echnológiai udás jellező A válozó, aely részben a ζ i, válozóval jelöl TFP haások révén haározódik eg, ásrészről pedig figyelebe veszi az aggloerációs effekus a unkaerő erülei koncenrációja függvényében. = A ζ L (2) ( ) A, Az álalános egyensúlyi eléleből kiinduló regionális piaci egyensúlyok száíása inden egyes időperiódusban az alábbi egyenleek egyidejű eljesülésé kívánja eg. Az egyenlerendszer egoldásai nuerikus ódszerrel, ierációs eljárás során haározódnak eg. Az i-edik régióban az -edik szekor F.O.B. árai 2 a unkaerő (wi), és a őke (r) kölségeiől függnek. q i = A a w a a r a a ( a ), (3) A erelési ényezőkre vonakozó kereslei függvény: a L (4) ' = q y' wi, a r K (5) ' = q y' A hasznossági függvény a házarások eseében függ a lakáshelyzeől, valain az M db szekor erékeire, szolgálaásaira vonakozó fogyaszásól. (α, β és σ becsül paraéerek) = u h,...,..., x x (6) A házarások kölségveése: ( α, β β σ σ ) u i M M,... M, l i w aelyből a kereslei függvény: x rk + N = β = α p M = p li wi x, rk + N Az -edik szekorban az i-edik régióból a j-edik régióba örénő szállíás valószínűsége: (7) (8) TFP = oal facor of produciviy. 2 F.O.B. = free on board.

7 JÁROSI P.: A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI... 9 Éreleszerűen: s ij, = I S k = ij, S kj, I i= ( y, λ q, τ ij, ) ( y, λ, q, τ ) k, k, kj, (9) s, (0) ij, = aely aralazza ár a régióból önagába való szállíás, vagyis a helyben felhasználás valószínűségé is. Az inerregionális kereskedele voluene: z ij N j, x j, sij,, = () A szállíási kölségeke is aralazó C.I.F. árak: I i= ( + ) p,, = s,, q,, τ, (2) j A piaci egyensúly feléelei: M ij unkaerő: L ' = Li, inden régióra, i =..I (3) = I M őke: r K ' K = 0 (4) i= = javak kereslee : N j, x j, = zij, (5) i ij javak kínálaa: y ' j, ( + ij, ) zij, I i= I i= = τ (6) A odell dinaizálása a őke és a unkaerő-álloány kövekező időperiódusra való egválozása alapján örénik. A TFP növekedése a odell szeponjából kívülről jövő, exogén adoság, jelenős érékben függ a regionális áogaásokól. A unkaerő-álloány növekedése és igrációja: L [ L M ( L u,φ, θ )]G = +, +, (7) ahol G a unkaerő-álloány növekedési ráája, aely a deográfiai folyaaokól és az akiviás valain unkanélküliségi rááól függ. Az M(.) igrációs függvény a házarások hasznossági függvénye alapján eghaározo, alakja és paraéerei úlbéli epirikus adaokhoz illesze. A beruházási arány σ-el jelölve az -edik szekoron belül, a beruházási javak iráni keresle: A (9), (0) és () egyenleekből kövekezik, hogy (5) auoaikusan eljesül.

8 0 EU WORKING PAPERS 4/2006 ι = (8) σ N x Mivel a kibocsáásnak (- σ) része kerül fogyaszásra, ez indokolja a hasznossági függvényben való figyelebe véelé, aely (6) egyenle behelyeesíésre kerül (7)-be. L [ L u ( α, h, β... β, σ... σ, x... x ), φ, θ ] = { L M }G + +, i M M, M, Az aorizáció δ-val jelölve, a kövekező időszak őkeálloánya: I M + = ( δ ) K + i ι, i= = (9) K (20) KÜLFÖLDI PÉLDÁK Az SCGE odellek sikeres alkalazására száos külföldi példá alálunk. Hollandiában a RAEM névre kereszel odell első alkalazása egy új vasúi kapcsola (Aszerda és Groningen közö) közvee gazdasági haásainak elezésé szolgála, 6 különböző alernaívá egvizsgálva (OOSTERHAVEN KNAAP RUIJGROK TAVASSZY, 200). Az elélei alapoka az új gazdaságföldrajz -ból szárazaák, és a izennégy szekorra vonakozóan a DIXIT-STIGLITZ féle onopoliszikus verseny feléelezék. A odell 4 régió és 4 szekor aralazo, és az együhaók kalibrálása során jelenős érékben áaszkodak a régiók közöi inpu-oupu áblákra. 2 A regionális kereskedele ilyen szinű iseree elle is probléá okozo a CES 3 ípusú hasznossági és erelési függvényekben a fogyaszók és a erelők helyeesíési rugalasságainak becslése regionális szinen. A odell eredényei közö elíhejük, hogy a 6 db alernaívára vonakozóan sziulációs kísérleekkel szelélee a 2020-ig várhaó haásoka a unkaerőpiac válozásainak földrajzi egoszlására, a fogyaszói árak érséklődésére, valain a kibocsáás és a jövedelek növekedésére. Norvégiában az inerregionális közlekedés odellezése céljából fejleszeék ki szinén SCGE szeléleben a PINGO 4 odell. A fő kérdés az áruszállíás iráni keresle előrejelzése vol a korányza száára a közlekedési infrasrukúrára vonakozó dönések előzees haásvizsgálaa érdekében. Passzív sraégiának inősíi a súlyos közlekedési dugóka uólagosan lereagáló infrasrukúra fejleszés, ezzel szeben akív sraégiakén ajánlja a nezegazdaság és a erelés növekedésének sziulációjá, és ezálal a jövőbeli áruszállíási keresle eghaározásá. Ez a feladao el is végezék az ig és a ig erjedő időszakra is, aelyben 9 norvég egyére és szekorra állíoák fel az egyenlerendszer. A egyékre vonakozó inpu-oupu ábláka a nezei saiszika i is szolgálani uda. Fonos kövekezeése, hogy a jelenlegi közlekedési infrasrukúra a jövőben ne lesz elegendő, illeve ráua, hogy ely erüleeken szükséges a fejleszés, ne csak a dugók elkerülése, hane a gazdasági növekedés érdekében is. Ruielijk Algeeen Evenwichsodel. 2 A szerző udoása szerin a egyék vagy régiók közöi inpu-oupu áblák Magyarországon jelen pillanaban ég ne állnak rendelkezésre. 3 CES: konsans helyeesíési rugalasságú függvények. 4 PINGO, a odel for Predicion of INerreGiOnal freigh ranspor flows beween and wihin regions.

9 JÁROSI P.: A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI... Japánban egy ár épíés ala lévő, és a ervek szerin 200-re elkészülő, kb. 85 k hosszú auópálya jövőbeli haásainak elezésére használák az SCGE odellezési echniká.. ábra Japán közponi régiója és az épülő auópálya A odell előrejelzései szerin a kb. 4,0 Mrd USD épíési kölséggel szeben évene, Mrd USD-nek egfelelő öbble hasznosság kelekezne a fogyaszói oldalon. Érdekes ódon a régiókra széoszva prognoszizál haszonból a közponi régió csak a ásodik helyen profiál, a legöbb előny egy ásik, szoszédos régió élvezi. A odell ne csak az auópálya közvelen előnye hane a közvee, a regionális gazdasági haásokból szárazó hasznoka is kiuaa. HAZAI ALKALMAZÁS A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEKBEN Az SCGE odell első száíógépes sziulációs egvalósíása Magyarország egyéire (20 erülei egységre, azaz a 9 egyére és Budapesre), illeve négy szekor (ezőgazdaság, ipar, szolgálaások, korányza) figyelebe véve készen van, rendelkezésre áll. 2 Ez ég ne jeleni az, hogy ovábbfejleszésében ne lenne száos ennivaló. Ugyanakkor a ár olyan állapoban van, hogy a erülefejleszési dönések előzees haásvizsgálaainak odellszáíásai során haékonyan fel lehene Forrás: Toshihiko Miyag A konferencián egaro előadás óa elkészül a GMR Hungary odell a Nezei Fejleszési Hivaal részére, ebbe a fenebb iseree SCGE odell részodellkén beépíés nyer, a Nezei Fejleszési Terv II. haásvizsgálaára szolgál (Varga, 2006).

10 2 EU WORKING PAPERS 4/2006 használni. A rendszer verifikálása folyaaban van, aelynek során a valósággal való összeveés és a kuaási céloknak való egfelelőség ellenőrzésében jó eredények szüleek. A sziuláció fogalának alán legegyszerűbb definíciója úgy hangzik, hogy a vizsgál jelenség, objeku odelljén végrehajo kísérlesoroza. Sokkal olcsóbb és kevésbé kockázaos, in valós ársadali-gazdasági rendszereken kísérleezgeni. Felelős vezeő ez uóbbi racionálisan ne vállalhaja fel. Az, hogy a áogaások eloszásában részvevő dönéshozók (örvényes eszközökkel) egyéni céljaika is axializálják, önagában ég ne róhaó fel nekik bűnkén. El kell iserni a léezésüke az olyan erészees örekvéseknek, in a hivaali pozíció védele és erősíése, a haalo egszerzésére és egarására irányuló erőfeszíések, a jövedelek és juaások növelése, az önaguk fonosságának hangsúlyozása, a kockázaos dönések felelősségének kerülése, sb. Ezek az aiűdök a közösségi dönések eléleének gyakorlai egnyilvánulásai. A kérdés indössze anny hogy ikén lehe az egyéni céloka a közjó irányába ereln a közérdek szeponjából is opiális dönéseke eghozni. Ennek egyik alkalas eszköze lehe a dönések jövőbeli haásainak anulányozása során felhasznál előzees odellszáíások. Ez ne erülhe ki csupán abban, hogy ha valai balul ü ki, akkor rá lehessen fogni a rosszak volak a odellszáíások felkiálással a száíógépes sziulációra. Ezzel szeben a dönések ne lóghanak a levegőben, aennyiben egfelelő predikív erejű odellekkel áaszják alá, azaz elejé lehe venni a poliikai áadásoknak, szakai érvekkel igazolva a dönések egalapozoságá. Az SCGE odell alkalazása lényegesen hozzájárulha az olyan erőforrás allokáció alernaívák felállíásához, aelyek egyarán szolgálják a nezegazdaság versenyképességének axiális javulásá, valain a regionális különbségek érséklésé, a erülei kohézió erősíésé. Konkréabban fogalazva, le lehe rögzíeni a odellnek egy olyan fuaásá, aely ég ne aralazza az EU-áogaásoka, aelye nevezheünk alapvonal -nak. Ehhez viszonyíva vizsgálhaunk olyan különböző forgaókönyveke, aelyek az EU-forrásoknak a (a öbbi forgaókönyvől) elérő erülei eloszásai aralazzák. A forgaókönyvek kövekezésképpen egyásól különböző regionális fejlődéseke, valain akrogazdasági uaóka fognak jósolni az elkövekezendő évekre az alapvonal -hoz viszonyíva. A forgaókönyv-elezés egyik speciális esee lehe, hogy a áogaásoka népességszá arányosan oszják el, ezzel összehasonlíva vizsgálhaók a koncenrálabb erülei eloszás aralazó forgaókönyvek, hogy akrogazdasági szinen ennyiben alakul ásképp a GDP, a foglalkozaoak száának növekedése, sb., illeve érséklődik vagy élyül a erülei polarizáció. A forgaókönyv-elezés ódszerével ehá dönési alernaívák hozhaók lére, aelyekből a poliika gazdaság és akár a dönéshozók egyéni szeponrendszere alapján kiválaszhaóak lesznek a preferálandó erülei eloszás-kobinációi az EUáogaásoknak. ÖSSZEGZÉS Az SCGE odell könnyíe, ligh válozaa Magyarország száára száíógépen fuahaó sziuláció forájában rendelkezésre áll. Az egyszerűsíéseke főkén a saiszikai adaok hiánya (regionális inpu-oupu áblák, erülei expor-ipor

11 JÁROSI P.: A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI... 3 adaok sb.) ia kelle elvégezni. A anulányban elíe külföldi példák bár dönően a közlekedési infrasrukúra kérdéseivel foglalkoznak, ugyanakkor ne zárják ki az, hogy az SCGE odelleknek koplexebb kérdéseke együnk fel, például a Srukurális Alapok áogaásai erülei egoszlásának haásá a akrogazdaság illeve regionális gazdasági növekedésre. Álalánosan a gazdasági odellkísérleekről elondhaó, hogy fonos segédeszközök a különböző, (sokszor egyásnak ellenondó) célkiűzések összhangjának egereésében, az inézkedések előzees haásvizsgálaában. (ZALAI, 998) Speciálisan a gazdaság érbeli folyaaai leírni képes odellek alkalasak lehenek a beavakozások haásainak szászerűsíésére, és a rendelkezésre álló fejleszési erőforrások opiálishoz közelíő allokációjának eghaározására (RECHNITZER LADOS, 2004). Az Európai Unió apparáusa ne sokra érékeli a puszán saiszikai adaoka felvonulaó, leíró jellegű, álalános elveke iséelgeő anulányoka, inkább az eléleileg és ódszeranilag igényes elezések száíhanak eliserő fogadaásra (RÉVÉSZ ZALAI, 2000). Az SCGE odell alkalazása a Nezei Fejleszési Terv vizsgálaában lényegesen hozzájárulha az elíe köveelények eljesíéséhez. IRODALOM ÁCS, J. Z. VARGA, A. (2000) Térbeliség, endogén növekedés és innováció. Tér és Társadalo o. DIXIT, A. K. STIGLITZ, J. E. (977) Monopolisic Copeiion and Opiu Produc Diversiy. The Aerican Econoic Rewiew. June o. DÖBRÖNTE, K. VIDA, SZ. (2004) A regionális poliika és inézényrendszer szerepe Magyarországon. Tér és Társadalo o. FUJITA, M. KRUGMAN, P. VENABLES, A. (999) The Spaial Econoy. MIT Press. Cabridge, MA, London. HORVÁTH GYULA (998) Európai regionális poliika. Dialóg Capus Kiadó, Pécs. HORVÁTH GYULA (999) Kuaás, felsőokaás és regionális áalakulás. Az innováció szerepe a regionális fejlődésben. Magyar Tudoány o. JÁROSI, P. (2005) A érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellek alkalazási leheőségei a regionális poliikában. Környezevédele regionális versenyképesség, fennarhaó fejlődés cíű konferencia előadásai. PTE KTK Regionális Poliika és Gazdaságan Dokori Iskola Évkönyv KOIKE, A. THISSEN, M. (2005) Dynaic SCGE odel wih Aggloeraion Econoy (RAEMLigh). Manuscrip KORNAI, J. (965), (973) A gazdasági szerkeze aeaikai ervezése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapes. KRUGMAN, P. (995) Developen, Geography and Econoic Theory. MIT Press, Cabridge, MA. LOVERING, J. (999) Theory Led by Policiy: The Inadequacies of he New Regionalis. Inernaional Journal of Urban and Regional Research o. OOSTERHAVEN, J. KNAAP, T. RUIJGROK, C. TAVASSZY, L. (200) On he Developen of RAEM: he Duch Spaial General Equilibriu Model and is

12 4 EU WORKING PAPERS 4/2006 Firs Applicaion o a New Railway Link. Presened o he 4h Congress of he European Regional Science Associaion. Aug. 29 Sep.. Zagreb. RECHNITZER, J. LADOS, M. (2004) A erülei sraégiákól a onioringig. Dialóg Capus Kiadó, Budapes Pécs. RÉVÉSZ, T. ZALAI, E. (2000) A agyar gazdaságsaiszikai adaforrások és az alkalazo egyensúlyelélei odellezés. Saiszikai Szele o. ROMER, P. (986) Increasing reurns and long-run growh. Journal of Poliical Econoy o. THISSEN, M. (2003) RAEM 2.0 A regional applied general equilibriu odel for he Neherlands. Manuscrip, pp 9. TOSHIHIKO MIYAGI (200) Econoic Appraisal for Muliregional Ipacs by a Large Scale Expressway Projec. TI /3 Tinbergen Insiue Discussion Paper. hp:// VARGA, A. SCHALK, H. J. (2004a) Knowledge Spillovers, Aggloeraion and Macroeconoic Growh: an Epirical Approach. Regional Sudies o. VARGA, A. SCHALK, H. J. (2004b) The econoic effecs of EU Couniy Suppor Fraework inervenions. An ex-ane ipac analysis wih EcoRET, a acroeconoic odel for Hungary. Zenralinsiu für Rauplanung Insiu für Siedlungs- und Wohnungswesen Universia Münser. VARGA, A. (2000) Local acadeic knowledge spillovers and he concenraion of econoic aciviy. Journal of Regional Science o. VARGA, A. (2006) A Coplex Macro-Regional Model for he Analysis of Developen Policy Ipacs on he Hungarian Econoy. - Final Repor Projec No. NFH 370/2005. Pécs, Noveber ZALAI, E. (998) Álalános egyensúlyi odellek alkalazása gazdaságpoliikai elezésekre. Közgazdasági Szele. Deceber o.

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások

A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások A érbeli szászerűsíe álalános egyensúlyi odellezés Bevezeés az elélebe és gyakorlai alkalazások Ph. D. dokori érekezés Járosi Péer Pécsi Tudoányegyee Közgazdaságudoányi Kar Regionális Poliika és Gazdaságan

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok 6. szemináriumi Gyakorló feladaok. Tőkekínála. Tőkekeresle. Várhaó vs váralan esemény őkepiaci haása. feladaok A feladaok megoldása során ahol lehe, írjon MATLAB scripe!!! Figyelem, a MATLAB a gondolkodás

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

A helyi erőforrások mobilizálásának eszközei és intézményei a piacgazdaságokban

A helyi erőforrások mobilizálásának eszközei és intézményei a piacgazdaságokban A helyi erőforrások mobilizálásának eszközei és intézményei a piacgazdaságokban Mezei Cecília tudományos munkatárs, osztályvezető MTA KRTK RKI DTO Regionális tudomány és területi kohézió c. konferencia

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

1. Előadás: Készletezési modellek, I-II.

1. Előadás: Készletezési modellek, I-II. . Előadás: Készleezési modellek, I-II. Készleeke rendszerin azér arunk hogy, valamely szükséglee, igény kielégísünk. A szóban forgó anyag, cikk iráni igény, keresle a készle fogyásá idézi elő. Gondoskodnunk

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

A diszkrimináns, paraméteres feladatok a gyökök számával kapcsolatosan

A diszkrimináns, paraméteres feladatok a gyökök számával kapcsolatosan MÁSODFOKÚ MINDEN A egoldókéle alkalazása Oldd eg a kövekező egyenleeke!... 9 A diszkriináns, araéeres feladaok a gyökök száával kacsolaosan. Az valós araéer ely érékei eseén van a 0 egyenlenek ké egyenlő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM Napekoros rendszer energeikai alapú szabályozása Dokori (PhD) érekezés Kicsiny Richárd Gödöllı 2012 A dokori iskola egnevezése: Mőszaki udoányi Dokori Iskola udoányága: Agrárőszaki udoányok

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Aggregált termeléstervezés

Aggregált termeléstervezés Aggregál ermeléservezés Az aggregál ermeléservezés feladaa az opimális ermékszerkeze valamin a gyáráshoz felhasználhaó erőforrások opimális szinjének meghaározása. Termékek aggregálása. Erőforrások aggregálása.

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendeleel módosío 1/2006 (II. 17.) OM rendele Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe örénő felvéel és örlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesíés, szakképesíés-elágazás,

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció Ágazai Á felkészíés a hazai LI projekel összefüggő ő képzési é és KF feladaokra" " 8. előadás Ulrarövid impulzusok mérése - auokorreláció TÁMOP-4.1.1.C-1/1/KONV-1-5 projek 1 Bevezeés Jelen fejezeben áekinjük,

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés gazdasági hatásainak vizsgálata a GMR modellekben

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztés gazdasági hatásainak vizsgálata a GMR modellekben A közlekedés nfrastruktúra-fejlesztés gazdaság hatásanak vzsgálata a GMR odellekben Járos Péter Pécs Tudoányegyete Közgazdaságtudoány Kar Bevezetés A fejlesztéspoltka eszközrendszere (NFT EU): Beruházás

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

1. Feladatkör: nemzeti számvitel. Mikro- és makroökonómia

1. Feladatkör: nemzeti számvitel. Mikro- és makroökonómia Mikro- és makroökonómia Felada: hielpénzrendszer működése (egyszerűsíe Rosier-modell) Tekinsünk egy zár isza hielpénz-gazdaságo, ahol minden arozás a kövekező időszakban kell visszaadni és a bank egyálalán

Részletesebben

Makroökonómia Bevezetés

Makroökonómia Bevezetés A gazdaság működési környezee Makroökonómia Bevezeés 1. előadás 2010.02.11. előadó: Dr. Sol Kaalin egyeemi docens ökosziszéma gazdaság piac ársadalom A közgazdaságan vizsgálódási erüleei Az egyéni dönések

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel.

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel. 11. gyakorla: Épüleagasság eghaározása eodolial és érőálloással végrehajo rigonoeriai agasságéréssel. 11. gyakorla: Épüleagasság eghaározása eodolial és érőálloással végrehajo rigonoeriai agasságéréssel.

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA

KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA STATISZTIKAI ELEMZÉSEK KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA MELLÁR TAMÁS A GDP és a kölségveési kiadások kapcsolaa elmélei és gyakorlai szemponból egyarán igen fonos

Részletesebben

Bevezetés a gazdasági növekedés elméletébe

Bevezetés a gazdasági növekedés elméletébe 98 98 984 986 988 99 99 994 996 998 4 6 98 98 984 986 988 99 99 994 996 998 4 6 98 98 984 986 988 99 99 994 996 998 4 6 98 98 984 986 988 99 99 994 996 998 4 6 4-5. lece Bevezeés a gazdasági növeedés elméleébe

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia. 4 Lneárs csllapíalan szabad rezgés Lneárs csllapío szabad rezgés Gyenge csllapíás Ger-jesze rezgés Aplúdó rezonanca Lneárs csllapíalan szabad rezgés: Téelezzük fel hogy a öegponra a kvázelaszkus vagy közel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

Helyettesítéses-permutációs iteratív rejtjelezők

Helyettesítéses-permutációs iteratív rejtjelezők Helyeesíéses-peruációs ieraív rejjelezők I. Shao-i elv: kofúzió/diffúzió Erős iverálhaó raszforáció előállíhaó egyszerű, köye aalizálhaó és ipleeálhaó, de öagába gyege raszforációk sokszori egyás uái alkalazásával.

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben