Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)"

Átírás

1 Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai energia és fajái a) Helyzei energia b) Mozgási energia, unkaéel c) Rugalas energia d) Forgási energia 4. A echanikai energia egaradásának örvénye 5. Haásfok 6. Teljesíény a) Álageljesíény b) Pillananyi eljesíény 7. Fizikaörénei vonakozások

2 Mechanikai unka, energia, eljesíény Mechanikai unka fogala Fizikai éreleben akkor örénik unkavégzés, ha egy esre erő ha, és ennek kövekezében a es az erő irányába elozdul. Pl.: egy ese függőleges irányban állandó sebességgel feleelünk. Ha az erő és az elozdulás egyásra erőleges, akkor fizikai éreleben ne örénik unkavégzés. Pl.: ha egy áská függőlegesen arunk, és úgy séálunk, akkor se a aróerő, se a nehézségi erő ne végez unká. Ha az erő és az elozdulás egyással α szöge zár be, akkor az erőnek az elozdulás irányába eső koponense végez unká. A unka jele: W W F s cosα A unka érékegysége: [W]NJ A unka skalárennyiség, aelye száal jellezünk. F (N) F WF. s s s() Ha az erő ábrázoljuk az elozdulás függvényében akkor a grafikon alai erüle érőszáa egegyezik a unkavégzés érőszáával. Ez állandó erő álal végze unka eseén könnyen beláhajuk.

3 A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka Fáll váll h F neh Eelési unkáról akkor beszélünk, ha egy öegű ese függőleges irányba állandó sebességgel feleelünk. Ennek feléele, hogy az eelőerő ugyanolyan nagyságú legyen, in a nehézségi erő. F F neh Az eelőerő unkája ehá: W F h cos F h g h Ha állandó öegű ese eelünk, akkor az eelőerő unkája egyenesen arányos a h agassággal. Tehá inél agasabbra eeljük a ese, annál öbb unká kell végeznünk. b) Nehézségi erő unkája Miközben állandó sebességgel eeljük a ese, a nehézségi erő is végez unká. Mivel ez az erő lefelé, az elozdulás iránya függőlegesen felfelé ua, azaz ellenées, ezér eeléskor a nehézségi erő unkája: W neh g h Ha állandó sebességgel süllyeszjük a ese, akkor a nehézségi erő unkája: W neh + g h az eelő erő unkája: W g h c) Gyorsíási unka F s Ha egy öegű esre állandó erő ha s úon, akkor az erő irányába gyorsul a es. Mivel az erő és az elozdulás azonos irányú, ezér cos α 3

4 a W F s a (a ) v A nulla kezdősebességgel induló esen az állandó erő haására az elozdulás irányában végze gyorsíási unka egyenesen arányos a sebesség négyzeével, az arányossági ényező a öeg fele. W v d) Súrlódási erő unkája F s F váll s Ha vízszines felüleen állandó sebességgel ozgaunk egy ese, akkor az álalunk kifeje erő egegyezik a felüle álal a esre kifeje súrlódási erő nagyságával. Ilyenkor a húzóerő unkája: W F s cos F s a súrlódási erő unkája: Ws Fs s cos8 Fs s F F s W s μ F ny s μ g s e) Rugóerő unkája A rugó egnyújásakor és összenyoásakor a rugóban erő ébred. A rugóban fellépő erő egyenesen arányos a hosszválozásával, az arányossági ényező a rugóállandó. F r D x Ha a rugóban fellépő erő ábrázoljuk a egnyúlás függvényében, akkor az origóból kiinduló félegyenes kapunk. A grafikon alai erüle érőszáa a rugóerő unkájával lesz egyenlő. 4

5 W r F x r D x A rugóerő unkája egyenesen arányos a egnyúlás négyzeével, az arányossági ényező a rugóállandó fele. 5

6 Mechanikai energia és fajái Az energia bárely zár rendszer kölcsönhaó képességé jellező skalárennyiség. Jele: E Mérékegysége: [ E ] J Az energia legfonosabb jellezői: A esek, ezők elidegeníheelen ulajdonsága, aely a kölcsönhaó képességüke jellezi. Az energia viszonylagos ennyiség. Pl.: a helyzei energia éréke az álalunk egválaszo nulla szinől függ, vagy a ozgási energia éréke a vonakozaási rendszeről. Van olyan energiafaja (ne echanikai energia), aely csak eghaározo érékeke vehe fel, kvanuos. Ilyen pl. az elekroágneses sugárzás energiája. a) Helyzei energia A nulla szinhez képes h agasságba feleel es a helyzeéből adódóan energiával rendelkezik. Egy öegű es helyzeéből adódó energiájának a éréke egegyezik azzal a unkával, aelye akkor végzünk, ha a ese a nulla szinről h agasságba eeljük állandó sebességgel, vagy aelye a es végez, ha h agasságból a nulla szinre esik. g h E h b) Mozgási energia, unkaéel Egy es ozgása során is lehe kölcsönhaó képessége, aelye a ozgási energiával jellezünk. A ozgási energia éréke egegyezik azzal a unkával, aelye akkor végzünk, ha egy öegű es sebességé nulláról v-re növeljük, vagy aelye a es akkor végez, ha sebessége v-ről nullára csökken. E v 6

7 A unkaéel kiondja, hogy egy ponszerű es ozgási energiájának a egválozása egegyezik a esre haó eredőerő unkájával. ) v (v ) v (v v v ) v (v a s F W e + + s F ΔE e c) Rugalas energia A rugalas eseknek alakválozásuk ia van kölcsönhaó képességük. A rugalas energia arányos a hosszválozás négyzeével, az arányossági ényező a rugóállandó fele. r x D E d) Forgási energia A eseknek forgásuk ia is lehe kölcsönhaó képessége, aelye a forgási energiával jellezünk. A forgási energia egyenesen arányos a szögsebesség négyzeével, az arányossági ényező a eheelenségi nyoaék fele. f ω Θ E 7

8 Mechanikai energia egaradásának örvénye Zár echanikai rendszerben a echanikai energiák összege állandó. Zár echanikai rendszer az olyan rendszer, aelyre ne hanak külső erők, vagy azok eredője nulla. A echanikai energia egaradásának örvényé ásképp is egfogalazhajuk: Ha egy esre haó erők eredője konzervaív erő, akkor a echanikai energiák összege állandó. Ez könnyen bebizonyíhaó egy szabadon eső es eseén a pálya háro ponjában. Az. pon a nulla szinhez képes h agasságban van. Innen ejjük el a ese. A. pon a nulla szinhez képes ár csak x agaságban van. I a es sebessége v. Az indulásól száíva idő ala ér ide a es. A 3. pon a nulla szin. I a es sbessége v 3. Az indulásól száíva 3 idő ala ér ide a es. h.pon.pon: E h g h E E ö g h.pon.pon: E h g (h - x) g h - g x E v g x g x v g v g x x g g E ö g h E 3 3.pon v 3 3.pon: g 3 g h g g h E ö g h E h3 8

9 Haásfok A száunkra hasznos energiaválozások indig együ járnak a cél szeponjából felesleges energiaválozásokkal. Egy energiaválozással járó folyaa akkor gazdaságos, ha az összes energiaválozás inél nagyobb hányada fordíódik a hasznos energiaválozásra. A folyaao gazdaságosság szeponjából a haásfokkal jelleezük. A haásfok az a viszonyszá, aely eguaja, hogy az összes energiaválozás hányad része a hasznos energiaválozás. Jele: η η ΔE ΔE h < ö 9

10 Teljesíény A unkavégzés közben a unka nagysága elle az is fonos kérdés, hogy ennyi idő ala zajlo le a folyaa. A unkavégzés haékonyságá a eljesíény fejezi ki. a) Álageljesíény Az a fizikai ennyisége, aely egadja a unkavégzés sebességé, ehá, hogy egységnyi idő ala ennyi a végze unka, álageljesíénynek nevezzük. A eljesíény jele: P W J P [ P ] W s b) Pillananyi eljesíény A pillananyi eljesíény nagyon rövid időközhöz arozó unkavégzés és az idő hányadosa. Jele: P ΔW F Δs P F v Δ Δ P F v Ha egy es állandó sebességgel halad, akkor az álageljesíény egegyezik a pillananyi eljesíénnyel.

11 Fizikaörénei vonakozások Az energia fogala súlyos évedések során alakul ki, és csupán a 9. század végéől vál elfogadoá. Leibniz ár a 7. században elíee a ozgási energiá, ai akkor eleven erőnek neveze. Jaes Black a 8. században élő skó orvos a hő súlyalan folyadéknak (fluidunak) ekinee. Úgy gondola, ha ké különböző hőérsékleű anyag érinkezik, akkor a elegebb fluiduo ad á a hidegebbnek, aíg a hőérsékleük ki ne egyenlíődik. A fluidu elélee dönöe eg Ruford a 8. század végén, aikor arra figyel fel, hogy ágyúcső fúrása közben a hűővíz indig felelegszik. Kezdeben indkeőnek azonos a hőérséklee, ehá az egyik ne adha á a ásiknak fluiduo. Davy 799-ben felfigyel arra, hogy, ha ké jég darabo összedörzsöl, akkor azok egy része egolvad. Ebből arra kövekezee, hogy az energia ne anyag, fluidu, hane a esek állapoára jellező ennyiség. Jaes Presco Joule 843-ban felisere a echanikai és a hőenergia közöi kapcsolao. JOULE, JAMES PRESCOTT(88-889) Angol fizikus Megállapíoa, hogy az energia különféle forái, a echanikai, az elekroos és a hőenergia lényegében azonosak, egyik a ásikba áalakíhaó. Ilyenforán egalkoa az energia-egaradás örvényének, a erodinaika első főéelének az alapjai. A Joule-effekus kiondja, hogy egy huzalban az elekroos ára álal kele hő arányos a huzal ellenállásának és az áraerősség négyzeének a szorzaával. Különböző anyagokkal kísérleezve az is egállapíoa, hogy a hő, az energia egyik forája, függelenül aól, ilyen anyago hevíenek. A unka és az energia egyik egysége a joule neve viseli.

12 JAMES WATT (736-89) Angol udós és felaláló Felalála a gőzsűríő. 775-ben sikerül elkészíenie a gőzhenger, aely jól űködö, így elkezdődhee a gyárása. 78-ben felalála a lendkereke és ovábbi ké év úlva a fordulaszáo állandósíó echanizus, a cenrifugális-szabályzó. A Francia Tudoányos Akadéia és a londoni Királyi Társaság agjává válaszoa.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2 Elemi feladatok 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? v v0 25 m/ s 15 m/ s m Megoldás: a = = = 2. 2 t 5s s 2. Egy autó 1,2 m/s 2 gyorsulással

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

A harmonikus rezgőmozgás (emelt szint)

A harmonikus rezgőmozgás (emelt szint) haronikus rezgőozgás (eelt szint) ozgás jellezői: két szélső helzet között égbeenő periodikus (időben isétlődő) ozgás. Jellező enniségek: rezgésidő (periódusidő): eg teljes rezgés (a két szélső helzet

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét. A MOZGÁSOK LEÍRÁSA KINEMATIKA MOZGÁS A VONATKOZTATÁSI RENDSZER Minden test bármely időpillanatban helyet foglal el alahol a térben. Akkor mondjuk, hogy egy test mozog, ha helye agy helyzete a térben megáltozik.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS okorádi László ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 Technikai eszközök üzeeltetési rendszerei, folyaatai ateatikai szepontból irányított gráfokkal írhatóak le. A űszaki tudoányokban a hálózatokat, gráfokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés,

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben