MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: A tartaloele azonosító száa és célcsoportja: SzT-0-50

2 FOLYADÉKOK ÁRAMLÁSA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Munkahelyén gyakran kell áralástani feladatokat egoldania. A különböző egyipari űeletek, egyipari technológiák üzeeltetése során a leggyakrabban előforduló feladat a folyadékok szállítása, tartályok feltöltése, folyadékok ozgatása a egyipari berendezésekben. A feladatok egoldásához isernie kell a folyadékszállítás áralástani alaptörényeit. Az alaptörények iseretében tudja eldönteni, ilyen rendszereket, ilyen eszközöket kell alkalaznia a különböző feladatok egoldásához. Az áralástani alaptörények: - a folytonossági törény, - az áralás jellegének eghatározása. SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM FOLYADÉKOK ÁRAMLÁSA. A folytonossági törény A térfogatára fogala és száítása A egyipari gyakorlatban a folyadékokat a legtöbb esetben csőezetékben áraoltatjuk. A folyadékára jellező adata a folyadék áralási sebessége (). Az áraló folyadék ennyiségét a térfogatáraal fejezzük ki. A térfogatára egy adott keresztetszeten időegység alatt átáraló folyadék térfogata. A térfogatára száítása: V A, ahol:

3 V az adott keresztetszeten időegység alatt átáraló folyadék térfogata, értékegysége: s, a folyadék áralási sebessége, értékegysége: s, A a folyadékára keresztetszete, értékegysége:. A folyadékára keresztetszete a csőezeték keresztetszetéel egyezik. A csőezeték keresztetszete (A) a belső átérő (d) segítségéel száolható: A d. Ritka esetben előfordul, hogy a folyadék ne tölti ki a csőezetéket. Például szennyízcsatornáknál a folyadék a cső alsó felében, haradában csordogál a lejtés irányában, és az áralás csak az így kialakult ályúszerű áralási keresztetszetre értelezhető. Csőezetékben áraló folyadék sebessége Sokszor kell kiszáolni egy adott csőezetékben áraló folyadék sebességét. Ha iserjük a szállítandó folyadék ennyiségét (a térfogatáraot) és a csőezeték átérőjét az áraló folyadék sebessége: V V. A d A csőezeték átérőjének eghatározása Előfordul olyan eset is, aikor egy technológia előírja a csőezetékben szállítandó folyadék ennyiségét és a folyadék sebességét. Ebben az esetben a feladat olyan csőátérő egálasztása, kiszáítása, aelynél a technológiai szepontból adott folyadék ennyisége a kíánatos sebességgel áralik a csőezetékben. Ilyen esetekben először a kíánt csőkeresztetszetet kell kiszáítani, ajd ebből lehet eghatározni a cső belső átérőjét: V A, illete: a A d összefüggésből: A d.

4 A száításoknál az un. SI alapegységeket használjuk. Jelen esetben a éter () és a ásodperc (s). A száítási összefüggésekbe a száokat ezekben, az alapegységekben kell behelyettesíteni. Ha ne ilyen egységben adjuk eg az adatokat (például a csőátérőt ben szokás egadni), akkor át kell száolni az egységet alapegységbe. A képletbe történő behelyettesítésnél a szá (a érőszá) után be kell írni a értékegységet. Néha ne tekintik nagy hibának, ha a érőszá után ne adják eg a értékegységet. Ez abban az esetben, ha indig SI alapegységet használunk, ég elfogadható. Gyakran azonban bizonytalanságot és hibás száítást eredényezhet a értékegység elhagyása. 98 óta Magyarország is elfogadta a nezetközi egységrendszert (Syste Internacional d'unités, röiden SI). A nezetközileg elfogadott szabányos alap-értékegységek: Mennyiség Jele Mértékegysége Hosszúság l, s éter () Töeg kilogra (kg) Idő t ásodperc (s) Áraerősség I aper (A) Hőérséklet T (t) kelin (K) Anyagennyiség n ól (ol) Fényerősség I candela (cd) A folytonossági törény Ha a csőezeték keresztetszete áltozik, egy adott keresztetszetben áraló folyadék ennyisége ne áltozik, agyis inden keresztetszetben ugyanannyi folyadékennyiség áralik át. Ez csak úgy lehetséges, ha a kisebb keresztetszetben a folyadék nagyobb sebességgel áralik, íg ha a keresztetszet nöekszik, akkor a folyadék ozgása lelassul. Az. ábra áltozó keresztetszetű csőezetéket szeléltet.

5 . ábra. A folytonossági (kontinuitási) törény A nagyobb keresztetszeten időegység alatt átáraló folyadék ennyisége egegyezik a kisebb keresztetszeten átáraló folyadék ennyiségéel (V = V = V). Az egyenlőség azonban csak akkor állhat fönn, ha a kisebb keresztetszetben a folyadék sebessége nagyobb: V V V, de V A és V A, ebből: A A. A folyadék áralási sebessége és a csőezeték keresztetszetének szorzata állandó. Ezt a törényt folytonossági (latinul kontinuitási) törénynek neezzük A folyadék áralási sebessége és a csőezeték keresztetszetének szorzata állandó. Folytonossági törény ateatikai alakja: V A A... nan, ahol V az áraló folyadék térfogatáraa, /s;,, n a folyadék áralási sebessége a izsgált pontokban, /s; A, A, A n a csőezeték, ill. az áralás keresztetszete a izsgált pontokban,. Figyele: a folytonossági törényben a keresztetszet szerepel, íg a gyakorlatban az átérő áltozásáal dolgozunk. A keresztetszet pedig az átérő négyzetéel arányosan áltozik.

6 . Az áralás jellege A folyadékrészecskék áralás közben agy párhuzaosan ozdulnak el egyáshoz képest, agy összekeerede, goolygó ozgással haladnak. Az áralás jellege lehet: laináris és turbulens. Laináris áralásnál a részecskék párhuzaosan, rétegesen áralanak egyás ellett, íg turbulens áralásnál az áralás örénylő, goolygó. A párhuzaos, leezszerű, réteges áralást laináris áralásnak, íg a goolygó, örénylő áralást turbulens áralásnak neezzük. A Reynolds-szá Az áralás jellege a folyadék sebességétől, sűrűségétől, iszkozitásától, alaint a csőezeték átérőjétől függ, és egy értékegység nélküli iszonyszáal jelleezhető, aelyet Reynolds-szának (jelölése: Re) neezzük: d Re, ahol az áralási sebesség, /s; d a csőezeték átérője, ; a folyadék sűrűsége, kg/ ; a folyadék dinaikai iszkozitása, Pa s. A Reynolds-szá értéke nagyon tág határok között áltozik. Ha ez az érték siafalú acélcső esetén 00, agy ennél kisebb, az áralás indig laináris. A Re 0000 érték pedig biztos turbulens áralást jelent, de ne ritka a 0 5 agy 0 6 nagyságú érték se. A laináris és turbulens áralás közötti tartoányt áteneti tartoánynak neezzük, aelyben a csőezetékek ellenállásának eghatározásakor kitüntetett szerepe an a Re = 0 értéknek. Ezt az értéket kritikus Reynolds-szának neezzük. A sűrűség Az anyagok sűrűsége az egységnyi térfogatú anyag töege. Az anyagok sűrűségét úgy száítjuk ki, hogy a belőlük készült testek töegét osztjuk a térfogatukkal: A sűrűség: V, ahol a sűrűség, a a test töege, V a test térfogata. A sűrűség értékegysége:kg/. Néhány anyag sűrűsége: 5

7 A leegő sűrűsége: (norál sűrűség 0 C-on és 0 5 Pa nyoáson),98 kg/ A íz sűrűsége ( C-on): 000 kg/ A higany sűrűsége: 600 kg/ Az aluíniu sűrűsége: 700 kg/ A as sűrűsége: 7860 kg/ A jég sűrűsége: 90 kg/ Az anyagok sűrűsége függ a hőérséklettől. A szilárd anyagok sűrűsége a hőérsékletáltozás hatására csak kisebb értékben áltozik, a folyadékok és a gázok sűrűsége hőérsékletük nöekedéséel csökken. A gázok sűrűsége a hőérsékleten kíül a nyoástól függően is áltozik, nöekő nyoáson sűrűségük nő. A íz sűrűsége különlegesen a többi anyagtól eltérően áltozik. A íz sűrűsége a hőérséklet függényében Sűrűség 0 C-on: 999,868 kg/ C-on: 000 kg/ 0 C-on: 998,0 kg/ 5 C-on: 997,0 kg/ 00 C-on: 958,8 kg/ A táblázatból látható, hogy a íz sűrűsége C-on a legnagyobb. C-nál kisebb hőérsékleten a többi anyagtól eltérően ne nő, hane csökken a hőérséklete. A folyékony íz sűrűsége nagyobb, int a jég sűrűsége, így a jég a íz tetején úszik. A íz C-os sűrűségaxiua iatt hűl le télen a tengerek íze egközelítőleg csak C hőérsékletre, iel a nehezebb C-os íz lesűllyed és a élyből a elegebb íz jut felszínre. Toábbi lehűléskor a hidegebb íz a felszínen arad és égül könnyebb sűrűségű jéggé alakul át. A jég a íz felszínén úszik és egédi az alatta léő ízet a lehűléstől, így a hideg nagyobb élységig csak nehezen tud lehatolni és teljes terjedelében csak nagyon nehezen fagy eg. 6

8 A íz ásik tulajdonsága, hogy fagyáskor kb. /-ed részéel kiterjed. Ennek eredénye, hogy ha a íz egfagy egy csőezetékben agy tartályban, térfogata egnő és szétrepeszti a csőezetéket, ill. a tartályt. Télen ezért a csőezetékeket, tartályokat és egyéb berendezéseket ízteleníteni kell, agy ha ezt ne lehet, alailyen ódon eg kell édeni ezeket a lefagyástól. Viszkozitás A iszkozitás az anyagok belső súrlódása. Két fajtáját különböztetjük eg: - a dinaikai iszkozitás - a kineatikai iszkozitás. A iszkozitás értelezését elsőként Newton adta eg, aki feltételezte, hogy a rétegek párhuzaos és egyenletes áralása esetén az elozdulás irányáal ellentétes irányú súrlódó erő (F) egyenesen arányos a súrlódó felületek nagyságáal (A) és a sebesség-gradienssel (/s). Az arányossági tényező az adott gáz agy folyadék anyagi inőségére jellező állandó a dinaikai iszkozitás (η): F A s Az F/A fizikai ennyiség a csúsztató feszültség (), aelynek a segítségéel a törény az alábbi alakban is felírható:. s A dinaikai iszkozitás értékegysége: N s Pa s (paszkálszekundu) A kineatikai iszkozitást a dinaikai iszkozitásból ezetjük le. Használjuk ég a kineatikai iszkozitást (betűjele:, nű), aely a dinaikai iszkozitás (η) és a folyadék sűrűségének (ρ) a hányadosa:. A kineatikai iszkozitás értékegysége:. s 7

9 A íz dinaikai iszkozitása 0 C-on 0 - Pas, kineatikai iszkozitása pedig 0-6 /s. TANULÁSIRÁNYÍTÓ A tananyagot a köetkező lépésekben sajátítsa el: Olassa el figyelesen az ". Folytonossági törény" cíű fejezetet, tanulja eg pontosan a bekeretezett, fontos fogalakat, szabályokat, összefüggéseket. Válaszoljon szóban a köetkező kérdésekre! Mit neezünk térfogatáranak? Hogyan lehet kiszáolni a térfogatáraot? Hogyan lehet kiszáolni a csőezetékben áraló folyadék sebességét? Hogyan lehet eghatározni a csőezeték átérőjét? Oldja eg a köetkező feladatokat!. feladat A térfogatára fogala Egészítse ki az alábbi eghatározást! A térfogatára egy adott.. alatt átáraló.. feladat Egy 0, átérőjű csőezetékben /s sebességgel íz áralik. Száítsa ki a csőezetékben áraló íz térfogatáraát! d= = V 8

10 . feladat Egy tartályba sziattyúal izet szállítunk. A csőezetékbe szerelt ennyiségérő űszer által utatott érték 0, /s. A csőezeték belső átérője 500. Száítsa ki a csőben áraló íz sebességét! V d = =. feladat Egy ülepítő berendezésbe óránként,6 szuszpenziót táplálunk be. A szuszpenziót betápláló csőezetékben az áralási sebesség ne haladhatja eg a /s sebességet! Határozza eg a csőezeték átérőjét -ben! V = A= d= 5. feladat Egy csőezeték 00 -es átérője a csőezeték egy szakaszán 00 -es átérőjű lesz. A 00 -es szakaszon a csőezetékben áraló íz sebessége /s. 9

11 a/ Írja fel a csőezetékre a folytonossági törényt! Vezesse le a kisebb átérőjű ezetékrészben a sebesség eghatározására szolgáló összefüggést! b/ Milyen kapcsolat an a sebességek iszonya és a keresztetszetek, illete az átérők iszonya között? c/ Határozza eg a 00 -es átérőjű ezetékrészben a íz áralási sebességét! Köetkező lépésként olassa el figyelesen a ". Az áralás jellege" cíű fejezetet, tanulja eg pontosan a bekeretezett, fontos fogalakat, szabályokat, összefüggéseket. Válaszoljon szóban a köetkező kérdésekre! Milyen áralási forákat különböztetünk eg? Hogyan száolható ki a Reynolds-szá? Milyen szerepe an a Re-szának az áralás jellegének eghatározásában? Mit neezünk sűrűségnek? Mi a sűrűség alapegysége? Mit utat eg a iszkozitás? Milyen iszkozitásokat különböztetünk eg? 0

12 Mi a dinaikai iszkozitás értékegysége? Milyen kapcsolat an a dinaikai és kineatikai iszkozitás között? Mi a kineatikai iszkozitás értékegysége? Oldja eg a 6-7. feladatokat. 6. feladat Egy 00 átérőjű csőezetékben az íz áralási sebessége /s. Száítsa ki a Reszá értékét! Állapítsa eg az áralás jellegét! A íz sűrűsége: 000 kg/, a íz dinaikai iszkozitása: 0 - Pas. d= = ρ= η= Re= 7. feladat Egy csőezetékben óránként 8 íz áralik. Száítsa ki a csőezetékben áraló íz sebességét, ha a cső belső átérője 00! Száítsa ki a Re-száot! Határozza eg az áralás jellegét! A íz sűrűsége: 000 kg/, a íz dinaikai iszkozitása: 0 - Pas.

13 V d= Ha úgy érzi, bizonytalan a feladatok egoldásában, tanulányozza át ég egyszer a feladathoz tartozó fejezetet. MEGOLDÁSOK. feladat A térfogatára egy adott keresztetszeten időegység alatt átáraló folyadék térfogata.. feladat Csőátérő: d = 0, Sebesség: = /s. d (0, ) V A / s. feladat / s 0, ,057 / s V 0, / s, d = 500 = 0,5

14 ÁRAMLÁSTANI ALAPTÖRVÉNYEK s s s d V A V /,6 0,965 / 0, ) (0,5 / 0,. feladat s h s V 6 6 / 0 0,6 /,6 /,6 = /s / / 0 s s V A A d 0,5 0 5 d = feladat a/ A A A A, d d, ebből: d d b/ a sebességek és a keresztetszetek iszonya: A A, illete d d d d, agyis: a sebességek fordítottan arányosak a keresztetszetekkel, illete az átérők négyzetének iszonyáal. c/. / ) (00 ) (00 / s s d d

15 6. feladat = /s d = 00 = 0, = 0 kg/ = 0- Pas d / s 0, 000 kg / Re 0 Pa s 7. feladat V = 8 /h = 0,005 /s D = 00 = 0, = 0 kg/ = 0- Pas A sebesség: A Reynold-szá: d d Re 0,005 V s, 57 d (0, ), 0, 0 s, 6, az áralás turbulens d 0,,57 / s 000 kg / Re 0 Pa s 0, 0 6 Az áralás turbulens Köetkező lépésként oldja eg az Önellenőrző feladatokat! Ha ezeket sikerül segítség nélkül egoldani, csak akkor lehet biztos benne, hogy kialakította az adott téában a unkája elégzéséhez szükséges kopetenciákat.

16 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK. feladat Töltse ki az alábbi táblázatot! Írja be a feladatok egoldásához szükséges száítási összefüggéseket! Megoldandó feladat Csőezetékben áraló anyag térfogatáraa Csőezeték keresztetszetének eghatározása, ha isert a térfogatára és az áralási sebesség Csőezetékben áraló anyag sebességének száítása A folytonossági törény alapösszefüggése Re-szá eghatározása Csőezeték átérőjének eghatározása, ha isert a térfogatára és az áralási sebesség. feladat Száítási összefüggés Egy bepárló készülékbe óránként 60 oldatot táplálunk be egy csőezetéken. Az oldat áralási sebessége /s lehet. Állapítsa eg a feladat egoldásához alkalas csőezeték átérőjét! V = A= d= 5

17 . feladat Egy 00 átérőjű csőezetékben íz áralik 0,5 /s sebességgel. A csőezeték átérője a ezeték egy szakaszán 00 -re szűkül. a/ Száítsa ki a íz sebességét a 00 átérőjű csőszakaszban. Vezesse le az alapösszefüggésből a sebesség eghatározására szolgáló összefüggést! b/ Mekkora a íz térfogatáraa? c/ Száítsa ki a Re-szá értékét indkét csőszakaszban! A íz dinaikai iszkozitása 0 - Pa s, sűrűsége 000 kg/.. feladat Egy csőezetékben óránként 6 íz áralik. a/ Határozza eg a csőezeték átérőjét, ha az áralási sebesség, /s! b/ Milyen az áralás jellege a csőezetékben? Száítsa ki a Reynolds-szá nagyságát! A íz kineatikai iszkozitása 0-6 /s, sűrűsége 000 kg/. Írja le a száításokhoz használandó összefüggéseket is! 6

18 7

19 MEGOLDÁSOK. feladat Megoldandó feladat Száítási összefüggés Csőezetékben áraló anyag térfogatáraa Csőezeték keresztetszetének eghatározása, ha isert a térfogatára és az áralási sebesség Csőezetékben áraló anyag sebességének száítása V A V A V V A d A folytonossági törény alapösszefüggése A A Re-szá eghatározása Csőezeték átérőjének eghatározása, ha isert a térfogatára és az áralási sebesség. feladat V 60 / h 0, / s = /s V 0, / s A 0,05 / s d Re d A V A 0,05 d 0, 5 8

20 . feladat d = 00 d = 00 = 0,5 /s = 0 kg/ = 0- Pas a/ A A A A d d, d (00 ) 0,5 / s / s d (00 ) b/ V A, agy V A A d és, d (0, ) A 0, 0, ebből: V A 0,5 / s 0,0 0,057 / s c/ Re Re d 0,5 / s 0, 0 0 Pa s kg / 0 d / s 0, 0 kg / 0 Pa s 0, illete. feladat V = 6 /h = 0,0 /s 9

21 =, /s = 0-6 /s a/ d V A V 0,0 / s d =0,, / s b/ d Re, / s 0, 0 / s 5, 0 6 Az áralás keeredő, turbulens 0

22 A BERNOULLI TÖRVÉNY ÉS ALKALMAZÁSA ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Munkafeladatai egoldása során gyakran kell üzeeltetni folyadékszállító berendezéseket, sziattyúkat. A sziattyúk helyes üzeeltetéséhez iserni kell a folyadékok ozgatásához, szállításához szükséges energetikai törényeket, összefüggéseket. Ne indegy, hogy a szállításhoz szükséges energiaennyiség ilyen nagyságrendű, a csőezetékrendszerek kiépítése ennyiben segíti elő a gazdaságos üze feltételeit. A szállítás energetikai iszonyai a Bernoulli törény segítségéel izsgálhatók. A Bernoulli törény ideális feltételek ellett írja le a folyadékáralás tulajdonságait. A alóságos esetekben figyelebe kell enni a súrlódási és egyéb feltételeket. Ezek a eszteséges áralás esetei. A Bernoulli törény alapján száos áralástani feladat egoldható. Többek között a Bernoulli törény segítségéel lehet eghatározni csőezetékekben áraló folyadék ennyiségét. SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM A FOLYADÉKÁRAMLÁS ENERGETIKAI VISZONYAI. A Bernoulli törény Egy csőezetékben V ennyiségű folyadék áralik az pontból a pont felé (. ábra). A két pont között (h h ) szintkülönbség és (p p ) nyoáskülönbség an, alaint előfordulhat, hogy a csőezeték átérőjének áltozása iatt az áralási sebesség is egáltozhat.

23 . ábra. Az áraló folyadék jellezői Az áraló anyag energiafajtái a helyzeti energia, a nyoási energia és a ozgási energia. A gyakorlatban az un. fajlagos energiákkal, az egységnyi súlyú folyadék energiáial dolgozunk. A fajlagos energiák: - fajlagos helyzeti energia, - fajlagos nyoási energia, - fajlagos ozgási energia. A helyzeti energia: E h E h G h g h, ahol: a folyadék helyzeti energiája, J (joule, ejtsd dzsul); G a folyadékrészecske súlya, N; a folyadék töege, kg; h egy tetszőleges szinttől ért agasság, ; g a nehézségi gyorsulás, /s.

24 A fajlagos helyzeti energia az egységnyi súlyú folyadék helyzeti energiája. Az előző összefüggésből: e h g h h. g A fajlagos energia értékegysége: J N N N. A fajlagos helyzeti energia forális értékegysége. Ezért ezt a fajlagos energiát szokás statikus agasságnak neezni. A folyadék nyoási energiája: W p E p F s p A s p V, p V. A fajlagos nyoási energia, az un. nyoóagasság: e p e p E p G p V G p, ahol: g p V g V E p a nyoási energia, J; e p p, g a fajlagos nyoási energia, J/N; G a folyadékrészecske súlya, N; p a nyoás, Pa; ρ a sűrűség, kg/, g a nehézségi gyorsulás, /s. A ozgási energia: E. A fajlagos ozgási energia, az un. sebességagasság: e E G g g

25 e, ahol: g E a ozgási energia, J; e a fajlagos ozgási energia, J/N; G a folyadékrészecske súlya, N; a folyadék töege, kg; az áralási sebesség, /s, g a nehézségi gyorsulás, /s. A fajlagos energia értékegysége forálisan itt is értékegységű, ögötte azonban a J/N értékegység jelenik eg. Bernoulli törény Az energia-egaradás törénye értelében a. ábrán izsgált pontban az energiák egyenlők. A Bernoulli egyenlet az energia-egaradás törényét fejezi ki az áraló folyadékokban. Az energia-egaradás szerint, az energiák átalakulhatnak, de összegük állandó arad. Az energiákat a űszaki gyakorlatban fajlagos energia forában adjuk eg. A Bernoulli törény ateatikai forája: p p h h g g g, agy ás forában: g p h C, (constans, állandó), ahol: g g h a folyadékrészecske agassági helyzete (egy adott ponttól száított agassága), ; p a folyadék nyoása, Pa; a folyadék sebessége, /s; ρ a folyadék sűrűsége, kg/ ; g a nehézségi gyorsulás, /s. A Bernoulli egyenlet szöeges forában: Ideális folyadékok esetén az áraló folyadék fajlagos helyzeti, fajlagos nyoási és fajlagos ozgási energiájának összege állandó.

26 Ideálisnak tekintjük a folyadékot, ha a folyadék: - iszkozitás (belső súrlódás) nélküli, - összenyohatatlan, - és: ha nincs súrlódás a folyadék és a fal között. A alóságban folyadékok esetén az első és a haradik feltétel ne teljesül, ebben az esetben figyelebe kell enni az ideálistól aló eltérést (lásd: eszteséges áralás). A Bernoulli törény felírható egységnyi töegű anyagra is: p g h C. Sebességérés Pitot-csőel A Bernoulli egyenlet segítségéel eghatározhatjuk a csőezetékben áraló folyadék sebességét. A éréshez a Pitot csöet használjuk (. ábra). 5

27 . ábra. Pitot csöes sebességérés A Pitot-cső egyik ége erőleges az áralás irányára ( pont). Ebben a keresztetszetben a folyadék ozgási energiája nyoási energiáá, un. torlónyoássá alakul. Így az pontra a folyadék nyoási energiája ellett a torlónyoás is hat. A két nyoás összegeként egy p össz nyoás ébred. A csőezetékből kinyúló érőcsatlakozókhoz kapcsolt U cső ásik ége olyan szondához csatlakozik, aely párhuzaos az áralással ( pont). Így csak a folyadék nyoási energiája hat rá (ez az ún. statikus nyoás). Az U cső két ége közötti nyoáskülönbség alapján eghatározható a folyadék áralási sebessége. Az U-csöes nyoásérő űködése A Pitot csöes éréshez izsgáljuk eg az U-csöes nyoásérő űködését. A nyoásérő űszer egy állandó keresztetszetű U alakúra hajlított üegcső, aelynek szárai között hosszérésre alkalas, általában beosztású skálát helyeznek el. Az U csőben érőfolyadék an, aely lehet íz agy higany (esetleg ás folyadék). 6

28 Ha a nyoás a két ágban azonos nagyságú (p =p ), az U cső indkét ágában azonos szinten áll a folyadék. Abban az esetben iszont, ha a p nyoás nagyobb, int a p nyoás, a folyadékszint kitér alaphelyzetéből. A nyoások különbségéel az U csőben léő érőfolyadék hidrosztatikai nyoása tart egyensúlyt (. ábra).. ábra. A érőfolyadék kitérése A. ábrán látható U-csöes nyoásérőnél a nyoáskülönbséggel a h nagyságú folyadékoszlop hidrosztatikus nyoása tart egyensúlyt. A folyadékoszlop hidrosztatikus nyoása: p h g Ahol: h a ért nyoáskülönbség, h a érőfolyadék szintkülönbsége a két ágban, a folyadék sűrűsége, g a nehézségi gyorsulás. A érőfolyadék alsó szintjén (agy bárelyik szinten) a két ágban a nyoások egegyeznek. Felíra a két szintre a nyoásegyenlőséget, leezethető a nyoáskülönbség eghatározására alkalas összefüggés: p p h g, Ebből kifejezhető a nyoáskülönbség eghatározására szolgáló összefüggés. 7

29 Az U-csöes nyoásérőel ért nyoáskülönbség nagysága: p p p h g, Pa, ahol p a cső egyik szárához kapcsolt tér nyoása (jelen esetben a nagyobb nyoás), a p az üegcső ásik szárához kapcsolt tér nyoása (a kisebb nyoás), p a nyoáskülönbség, h a érőfolyadék szintkülönbsége a két ágban, a érőfolyadék sűrűsége, g a nehézségi gyorsulás értéke. Ha az értékeket SI alapegységekben helyettesítjük be, a nyoás értékegysége Pa lesz. A fenti összefüggés abban az esetben ad helyes eredényt, ha a érőfolyadék felett léő közeg hidrosztatikai nyoása elhanyagolható. A közeg hidrosztatikai nyoása elhanyagolható, ha a ért közeg és a érőfolyadék sűrűségének különbsége nagy. Ne hanyagolható el a két közeg sűrűségkülönbsége abban az esetben, ha íz nyoáskülönbségét érjük higany érőfolyadékkal. Ebben az esetben a higany fölött léő íz hidrosztatikai nyoását is figyelebe kell enni. 5. ábra. A sűrűségkülönbséget figyelebe kell enni. feladat Az 5. ábrán látható U-csöes nyoásérőnél ne lehet elhanyagolni a érőfolyadék felett léő folyadék sűrűségét (például íz és higany esetén). Írja fel a érőfolyadék alsó szintjére (agy bárelyik szintre) a nyoásegyenlőséget, és ennek alapján ezesse le a nyoáskülönbség eghatározására alkalas összefüggést! 8

30 A feladat egoldásaként egkapjuk a nyoáskülönbség eghatározására szolgáló összefüggést. Az U-csöes nyoásérőel ért nyoáskülönbség nagysága abban az esetben, ha a érőfolyadék feletti folyadék (agy esetleg gáz) nyoását ne hanyagolhatjuk el: p p p h ( ) g Hg íz ahol p a cső egyik szárához kapcsolt tér nyoása (jelen esetben a nagyobb nyoás), a p az üegcső ásik szárához kapcsolt tér nyoása (a kisebb nyoás), p a nyoáskülönbség, h a érőfolyadék szintkülönbsége a két ágban, Hg a érőfolyadék sűrűsége, íz a érőfolyadék felett léő folyadék sűrűsége, g a nehézségi gyorsulás értéke. Ha az értékeket SI alapegységekben helyettesítjük be, a nyoás értékegysége Pa. A folyadék áralási sebességének eghatározása A Pitot cső és pontjára felírható a Bernoulli egyenlet: p p h h g g g de: h h,, g és iután az pontban a ozgási energia nyoási energiáá alakul: p pössz. g g g Ebből: p össz p g g g, ahol: p pstat A nyoásérő űszer a két nyoás különbségét éri: 9

31 p p össz p stat. p g, ebből a sebesség kifejezhető. g A csőben áraló, a Pitot csőel ért folyadéksebesség: p, / s, ahol: a folyadék sebessége, /s; p az U csőel ért nyoáskülönbség, Pa; az áraló folyadék sűrűsége, kg/. A Pitot cső a folyadékára egy pontjában éri a folyadék áralási sebességét. A csőben az áralási sebesség a keresztetszet függényében áltozik, középen a legnagyobb, a cső falánál a legkisebb. Az ábrán látható kialakításban A Pitot cső a axiális sebességet éri. Van olyan egoldás, aelynél a Pitot cső folyadékáraal szebeállított furatait az átlagsebesség zónájában helyezik el (ez az un. ulti-pitot cső). Ebben az esetben a nyoásérő űszer az átlagsebességnek egfelelő nyoáskülönbséget éri. Az áraló folyadék ennyiségét ezzel az átlagsebességgel lehet kiszáolni. A csőben áraló folyadék ennyisége: V A átl d ahol p, V a csőben áraló folyadék ennyisége, /s; A a cső keresztetszete, ; a csőben áraló folyadék átlagsebessége, /s; d a csőátérő, ; p a nyoásérőel ért nyoáskülönbség, Pa; az áraló folyadék sűrűsége, kg/.. feladat Egy U-csöes nyoásérő két ágában a érőfolyadék szintkülönbsége 50. A érőfolyadék higany (sűrűsége 600 kg/ ). Mekkora a nyoásérőel ért nyoáskülönbség, ha a érőfolyadék fölött léő anyag (például leegő) hidrosztatikai nyoása elhanyagolható? A nehézségi gyorsulás értékét egye 0 /s értéknek. 0

32 . feladat U csöes nyoásérőel csőezetékben áraló íz két pont közötti nyoáskülönbségét érjük. Az U csőben a érőfolyadék szintkülönbsége 00. A érőfolyadék higany, sűrűsége: 600 kg/. A nehézségi gyorsulás értékét egye 0 /s értéknek. a/ Határozza eg a nyoáskülönbséget, ha a érés során a űszerben a ért anyag hidrosztatikai nyoását ne esszük figyelebe! b/ Határozza eg a nyoáskülönbséget, ha a érendő anyag (íz) hidrosztatikai nyoását ne hanyagoljuk el!. feladat Csőezetékben áraló íz térfogatáraát ulti-pitot csöes ennyiségérő űszerrel érjük. Az U csőben a érőfolyadék szintkülönbsége 80. A érőfolyadék higany, sűrűsége: 600 kg/. A nehézségi gyorsulás értékét egye 0 /s értéknek.

33 a/ Száítsa ki a nyoáskülönbséget! Elhanyagolgató-e a íz hidrosztatikai nyoása? b/ Száítsa ki a térfogatáraot, ha a csőezeték átérője 00. MEGOLDÁSOK. feladat p h íz g p h p p p h Hg p h ( g ) g Hg íz Hg g, g h. íz g,

34 .feladat h = 50 = 0,05 Hg = 600 kg/ g = 0 /s p h Hg g 0, kg / 0 / s 6800 Pa. feladat h = 00 = 0, íz = 0 kg/ Hg = 600 kg/ g = 0 /s p h Hg g 0, 600 kg / 0 / s 600 Pa p h ( Hg íz ) g 0, (600 kg / 000 kg / ) 0 / s 600. feladat h = 80 = 0,08 íz = 0 kg/ Hg = 600 kg/ g = 0 /s d = 00 = 0, Pa A hidrosztatikai nyoás áraló íz-higany érőfolyadék rendszer esetén ne hanyagolható el. a/ p h ( Hg íz ) g 0,08 (600 kg / 000 kg / ) 0 / s 0880 Pa

35 b/ A d (0, ) 0,00785 p 0880 Pa,5 / s 000 kg / V A 0,00785,5 / s 0,05 / s TANULÁSIRÁNYÍTÓ A tananyagot a köetkező lépésekben sajátítsa el: Olassa el figyelesen "A FOLYADÉKÁRAMLÁS ENERGETIKAI VISZONYAI" részből az ". A Bernoulli törény" cíű fejezetet, tanulja eg pontosan a bekeretezett, fontos fogalakat, szabályokat, összefüggéseket: Hogyan lehet kiszáolni a fajlagos helyzeti, nyoási és ozgási energiát? Isertesse a Bernoulli törényt? Oldja eg az -. feladatokat. Olassa el figyelesen a ". Sebességérés Pitot csőel" cíű fejezetet, tanulja eg pontosan a bekeretezett, fontos fogalakat, szabályokat, összefüggéseket: Isertesse a Pitot csöes ennyiségérés elét! Hogyan határozható eg az U-csöes nyoásérőel a nyoáskülönbség? Hogyan száolható ki a a Pitot cső segítségéel a csőezetékben áraló folyadék térfogatáraa? Oldja eg az -. feladatokat. Ha úgy érzi, bizonytalan a feladatok egoldásában, tanulányozza át ég egyszer a feladathoz tartozó fejezetet. Köetkező lépésként oldja eg az Önellenőrző feladatokat! Ha ezeket sikerül segítség nélkül egoldani, csak akkor lehet biztos benne, hogy kialakította az adott téában a unkája elégzéséhez szükséges kopetenciákat.

36 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK. feladat Írja le a Bernoulli törény egfogalazását és ateatikai alakját! A Bernoulli törény: Mateatikai alakja. feladat U csöes nyoásérőel csőezetékben áraló íz két pont közötti nyoáskülönbségét érjük. Az U csőben a érőfolyadék szintkülönbsége 0. A érőfolyadék higany, sűrűsége: 600 kg/. A nehézségi gyorsulás értékét egye 0 /s értéknek. Határozza eg a nyoáskülönbséget! Elhanyagolható-e az U csőben a íz hidrosztatikai nyoása? 5

37 . feladat Csőezetékben áraló íz térfogatáraát ulti-pitot csöes ennyiségérő űszerrel érjük. Az U csőben a érőfolyadék szintkülönbsége 50. A érőfolyadék higany, sűrűsége: 600 kg/. A nehézségi gyorsulás értékét egye 0 /s értéknek. a/ Száítsa ki a nyoáskülönbséget! b/ Száítsa ki a térfogatáraot, ha a csőezeték átérője 00. 6

38 MEGOLDÁSOK. feladat Bernoulli törény: Ideális folyadékok esetén az áraló folyadék fajlagos helyzeti, fajlagos nyoási és fajlagos ozgási energiájának összege állandó. Mateatikai alakja: p h C g g p p h h g g g. feladat h = 0 = 0,, íz = 0 kg/ Hg = 600 kg/ g = 0 /s g a/ Az U-csőben a íz hidrosztatikai nyoása ne hanyagolható el p h ( Hg íz ) g 0, (600 kg / 000 kg / ) 0 / s 50 Pa. feladat h = 0 = 0,0, íz = 0 kg/ Hg = 600 kg/ g = 0 /s d = 00 = 0,, 7

39 ÁRAMLÁSTANI ALAPTÖRVÉNYEK 8 a/ Pa s kg kg g h p íz Hg 500 / 0 ) / 000 / (600 0,0 ) ( b/ 0,0 ) (0, d A s kg Pa p /,8 / s s A V / 0, /,8 0,0

40 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM Bertalan Zsolt-Csiraz Antal-Szabó László-Uhlár Zoltán: Műszaki iseretek, Műszaki Könykiadó, Budapest,999. Bertalan-Szabó: Műeleti laboratóriui gyakorlatok, B+V Lap- és Könykiadó Kft., Budapest 00. AJÁNLOTT IRODALOM Szabó László: Szakai alapiseretek, Műszaki Könykiadó, Budapest, 99. Bertalan-Fülöp-Molnár-dr. Kálán: Géptan, KIT Képzőűészeti Kiadó és Nyoda Kft., Budapest, 000. Pattanttyús: A gépek üzetana. Műszaki Könykiadó, Budapest,

41 A(z) odul 0-as szakai tankönyi tartaloelee felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száa: A szakképesítés egneezése Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője Vegyipari technikus A szakai tankönyi tartaloele feldolgozásához ajánlott óraszá: óra

42 A kiadány az Új Magyarország Fejlesztési Ter TÁMOP.. 08/ A képzés inőségének és tartalának fejlesztése keretében készült. A projekt az Európai Unió táogatásáal, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásáal alósul eg. Kiadja a Nezeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 085 Budapest, Baross u. 5. Telefon: () 0-065, Fax: () 0-06 Felelős kiadó: Nagy László főigazgató

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

M é r é s é s s z a b á l y o z á s 1. Méréstechnikai ismeretek KLÍMABERENDEZÉSEK SZABÁLYOZÁSA M é r é s é s s z a b á l y o z á s a. Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői Pontosság: a műszer jelzésének hibája nem lehet nagyobb, mint a felső

Részletesebben

[ Q] Fajlagos hıkapacitás meghatározása. Mérési eljárások a fajlagos hıkapacitás mérésére. Fajlagos hıkapacitás meghatározása keverési módszerrel

[ Q] Fajlagos hıkapacitás meghatározása. Mérési eljárások a fajlagos hıkapacitás mérésére. Fajlagos hıkapacitás meghatározása keverési módszerrel - 1 - Fajlagos hıkaacitás eghatározása A fizikában általános fogalo a testek tehetetlenségének értéke. Mennél nagyobb egy test töege, annál nagyobb erı kell a egozdításához. Mennél nagyobb egy test villaos

Részletesebben

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK Környezetvédelmi technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Részletesebben

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI A gázok és gzök egyharmad hangsebesség alatti áramlása nem mutat eltérést a folyadékok áramlásánál. Emiatt nem mindig szükséges a kétféle halmazállaot megkülönböztetése.

Részletesebben

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát Natrii hyaluronas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1472 NATRII HYALURONAS Nátriu-hialuronát (C 14 H 20 NNaO 11 ) n [9067-32-7] DEFINÍCIÓ A nátriu-hialuronát a hialuronsav nátriusója. A hialuronsav D-glükuronsav

Részletesebben

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája Szabó László Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Áramlástan Tanszék 2014. 02.13. Méréselőkészítő óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt varhegyi@ara.bme.hu

Áramlástan Tanszék 2014. 02.13. Méréselőkészítő óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt varhegyi@ara.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék óra I. Nagy László nagy@ara.bme.hu Várhegyi Zsolt arhegyi@ara.bme.hu 014. 0.13. M1 M Várhegyi Zsolt arhegyi@ara.bme.hu M3 - M11 Istók Balázs

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áraláskeltőkhöz 1 597 0720 HU 02.2013 hu Telepítési útutató Ez az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Telepítési útutató betonlábazatokhoz SB 900-1200

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1 Fizikai kémia gyakorlat 1 Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2 I. Felületi feszültség mérése 1. Bevezetés Felületi feszültség és viszkozitás mérése A felületi feszültség fázisok határfelületén

Részletesebben

Mérnöki alapok 7. előadás

Mérnöki alapok 7. előadás Mérnöki alaok 7. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budaesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Géészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? Próhászkáné Varga Erzsébet Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665i agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

6. Számitási gyakorlatok

6. Számitási gyakorlatok űvelettani érési és száítási útutató 6. Száitási gyakorlatok 6.. közegek fizikai tulajdonságainak eghatározása int iseretes, a űvelettanban, úgy egyfázisú, int többfázisú közegekkel dolgozunk. Ezek a közegek

Részletesebben

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek TÁMOP.1. -08/1/B-009-000 PÁLYÁZAT 1. SZ. ALPROJEKT 1..1. Öniseretet táogató ódszerek - Pályaoritációs ódszertani eszköztár - - vitaanyag- Készítette: Dr. Dávid Mária Dr. Hatvani Andrea Dr. Taskó Tünde

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc

Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc Áramlástechnikai gépek Dr. Szlivka, Ferenc Áramlástechnikai gépek írta Dr. Szlivka, Ferenc Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Dr. Szlivka Ferenc Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben 1. Ismertesse a levegő sűrűség meghatározásának módját a légnyomás és a levegő hőmérséklet alapján! Adja meg a képletben szereplő mennyiségek jelentését és

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL 1. BEVEZETÉS Neutronsugárzás hatására bizonyos stabil eleekben agátalakulás egy végbe, és a keletkezett radioaktív terék aktivitása egfelelő szálálórendszer

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Irén. Ételkészítési műveletek, veszteségek elszámolása. A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése

MUNKAANYAG. Kiss Irén. Ételkészítési műveletek, veszteségek elszámolása. A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése Kiss Irén Ételkészítési műveletek, veszteségek elszámolása A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli tevékenységek végzése A követelménymodul száma: 1429-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19.

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FOLYTONOS TESTEK Folyadékok sztatikája Térfogati erők, nyomás A deformáció szempontjából a testre ható erőket két csoportba soroljuk. A térfogati erők a test minden részére, a belső részekre és a felületi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás Szabó László Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-0

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I. 2009.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I. 2009. Budaesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék Mérés előkészítő óra I. 009. Balczó Márton Istók Balázs Lohász Máté Márton Nagy László Dr. Régert Tamás Suda Jenő Miklós Dr. Szabó K. Gábor

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp?

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp? 1. Egy gazdának nyulai és sirkéi vannak. A jószágoknak összesen 20 feje és 54 lába van. Miből van több sirkéből vagy nyúlból? 2. Egy gazda 420 t gabonát terelt. Hároszor annyi búza terett, int zab. Árpából

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése: Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció 1. Folyadékok jellemzői, newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció Folyadékokat jellemző tulajdonságok: Térfogat: V [m 3 ] Tömeg: m [kg] Fajtérfogat: v [m 3 /kg] Sűrűség: ρ = 1/v [kg/m

Részletesebben

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása Mintavételi teli ódszerek I Mintavétel tel a populáció elterjedési területe (legtöbbször túl nagy ahhoz hogy az egészet egintázzuk) intavételi terület (inden esetben kisebb, int a populáció elterjedési

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító

Részletesebben

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana Az üzemtan az alábbi fejezetekre tagozódik: 1. Munkapont, munkapont stabilitása 2. Szivattyú indítása soros 3. Stacionárius üzem kapcsolás párhuzamos 4. Szivattyú üzem

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

54 524 02 0100 33 02 Vegyianyaggyártó Vegyipari technikus

54 524 02 0100 33 02 Vegyianyaggyártó Vegyipari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

1. Melyik területet kell öntözni?

1. Melyik területet kell öntözni? 1. Melyik területet kell öntözni? Rajzolja le kertjének alaprajzát (ideális esetben -papírra) 1:100 (1 c 1 ), vagy 1:200 (1 c 2 ) éretarányban. Jelölje be az öntözendő és ne öntözendő felületeket. Rajzolja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Palotai Zoltán. Kézi reszelés. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

MUNKAANYAG. Palotai Zoltán. Kézi reszelés. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Palotai Zoltán Kézi reszelés A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) A követelménymodul száma: 0111-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-30

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

NÉV osztály. Praktikus beállítások: Oldalbeállítás: A4 (210x297 mm), álló elrendezés, első oldal eltérő

NÉV osztály. Praktikus beállítások: Oldalbeállítás: A4 (210x297 mm), álló elrendezés, első oldal eltérő NÉV osztály Feladat cíe Dátu Praktikus beállítások: Oldalbeállítás: A (10x97 ), álló elrendezés, első oldal eltérő Margó indenütt c. oldaltól fejléc: felül, bal oldalon név, jobb oldalon dátu alul középen

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai Pagonyné Mezősi Marietta Fűrészáru tárolása A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai A követelménymodul száma: 2309-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 FŰRÉSZÁRU

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gerber Gábor Ferdinánd Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára

Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára Fizika 7 8. ( A központi tanterv B változatából készült a helyi tanterv.) Célok és feladatok Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban Molnár István Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

Települési vízgazdálkodás 1. 1. Évközi feladat. Vízszerzés aknakútból

Települési vízgazdálkodás 1. 1. Évközi feladat. Vízszerzés aknakútból Eötös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudoányi Kar Vízellátási és Környezetérnöki Intézet Vízellátás-Csatornázás Szakcsoport Salaon Endre Környezetérnöki szak Vízgazdálkodás szakirány XJFQJA XIII.

Részletesebben

Áramlástan. BMEGEÁTAE01 www.ara.bme.hu Dr. Lajos Tamás lajos@ara.bme.hu Tanszék: AE épület. v1.00

Áramlástan. BMEGEÁTAE01 www.ara.bme.hu Dr. Lajos Tamás lajos@ara.bme.hu Tanszék: AE épület. v1.00 Áramlástan BMEGEÁTAE01 www.ara.bme.hu Dr. Lajos Tamás lajos@ara.bme.hu Tanszék: AE épület v1.00 Összeállította: Péter Norbert Forrás: Lajos Tamás - Az áramlástan alapjai A 21-es kérdésért köszönet: Papp

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése: Vargáné Subicz Beáta Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése: Fodor Krisztina A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban A követelménymodul megnevezése: Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

ó ó ó ú ó ó ó ó ó ú ő ú ú ó ű ü ó ü ő ú ü ű ó ű ű ő ő ó ó ű ő ú ó ű ó ó ó ó ű ü ü ó ü ó ó ü ú ó ó ű ó ú ó ú ő ú ó ű ü ő ő ó ü ó ó ű ó ű ó ó ó ó ú ó ű ó ó ű ü ó ü ű ü ó ü ő ó ű ú ó ű ó ő ó ű ó ó ú ó ű ó

Részletesebben

Lázmérő. Bimetáll hőmérő. Digitális hőmérő. Galilei hőmérő. Folyadékos hőmérő

Lázmérő. Bimetáll hőmérő. Digitális hőmérő. Galilei hőmérő. Folyadékos hőmérő A hőmérséklet mérésére hőmérőt használunk. Alaontok a víz forrásontja és a jég olvadásontja. A két érték különbségét 00 egyenlő részre osztották. A skála egy-egy beosztását ma Celsiusfoknak ( C) nevezzük.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Tordai György Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Futball Akadémia 9-11. évf. Fizika

Futball Akadémia 9-11. évf. Fizika 3.2.08.1 a 2+2+2 9. évfolyam E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi

Részletesebben

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTETTE: HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 Pécs, János u. 8. 2016. árcius hó HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 355/2005/EK RENDELETE (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 355/2005/EK RENDELETE (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról 2005.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 56/3 A BIZOTTSÁG 355/2005/EK RENDELETE (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról AZ

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája M A TTA? Ujfalussy Balázs degsejtek biofizikája Második rész A nyugali potenciál A sorozat előző cikkében nekiláttunk egfejteni az idegrendszer alapjelenségeit. Az otivált bennünket, hogy a száítógépeink

Részletesebben

VILLANYSZERELÉSI CSATORNÁK ÉS TARTOZÉKOK

VILLANYSZERELÉSI CSATORNÁK ÉS TARTOZÉKOK illanyszerelési csatornák és tartozékok Megfelelnek és Č 50 085-1 (Č 37 0100) és egyéb idetartozó szabványoknak, űszaki feltételeknek és jóváhagyott dokuentációnak, ill. azok alapján kerülnek gyártásra.

Részletesebben

Hajtások 2 2014.11.08.

Hajtások 2 2014.11.08. Hajtások 2 2014.11.08. 3. Lánchajtás Lánc típusok Folyóméteres görgős láncokat kívánság szerinti hosszúságúra vágják A füles láncok számos típusa elérhetõ, mellyel a szállítási feladatok döntõ része megvalósítható.

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

KÜLDETÉSÜNK. Márkajelzés 1952

KÜLDETÉSÜNK. Márkajelzés 1952 Ö N J Á R Ó Ö N T Ö Z Ő G É P E K KÜLDETÉSÜNK Napjainkban RM a világ egyik legfontosabb, öntözőgépek gyártásával foglalkozó, a világ több int 40 országában jelenlévő vállalkozása. Az alapítás évétől, 1952-től

Részletesebben

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL Számos technológiai folyamat, kémiai reakció színtere gáz, vagy folyékony közeg (fluid közeg). Gondoljunk csak a fémek előállításakor

Részletesebben

Kémia Kutasi, Istvánné dr.

Kémia Kutasi, Istvánné dr. Kémia Kutasi, Istvánné dr. Kémia Kutasi, Istvánné dr. Publication date 2014 Szerzői jog 2014 Kutasi Istvánné dr. Tartalom Bevezetés... vi I. Általános kémia... 1 1. Az anyagmegmaradás törvényei... 4 1.

Részletesebben

Minimális fluidizációs gázsebesség mérése

Minimális fluidizációs gázsebesség mérése Minimális fluidizációs gázsebesség mérése Készítette: Szücs Botond Észrevételeket szívesen fogadok: szucs.botond.m@gmail.com Utolsó módosítás:2016.03.03. Tartalom I. Mérési feladat... 3 II. Mérő berendezés

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 3. forduló. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 3. forduló. 1. kategória 1. kategória 1.3.1. Február 6-a a Magyar Rádiótechnikai Fegyvernem Napja. Arra emlékezünk ezen a napon, hogy 1947. február 6-án Bay Zoltán és kutatócsoportja radarral megmérte a Föld Hold távolságot. 0,06

Részletesebben

Fizika vetélkedő 7.o 2013

Fizika vetélkedő 7.o 2013 Fizika vetélkedő 7.o 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány Celsius fokot mutat a hőmérő? 2 Melyik állítás hamis? A Ez egy termikus kölcsönhatás. B A hőmérsékletek egy pár perc múlva

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek Vilandné Bertha Mária Felvételi vázlat készítése A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek A követelménymodul száma: 0557-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-22 FELVÉTELI VÁZLAT

Részletesebben

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2010/1-2. Kulcsszavak: polimer, fröccsöntés, szimuláció Keywords: polymer, injection moulding, simulation

2010/1-2. Kulcsszavak: polimer, fröccsöntés, szimuláció Keywords: polymer, injection moulding, simulation 21/1-2 ANYAGOK MATERIALS Anyagtulajdonágok odellezée é érée fröccöntéi ziulációhoz Modelling and eaureent of aterial roertie for injection oulding iulation Koác Józef Gábor Kulczaak: olier, fröccönté,

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben