MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának további négytizenötödét 8 nagyágú ebeéggel tezi eg. A hátralevő út nagyága 0 k, ait a kerékpáro az előző utakra záolt átlagebeég áfélzereével tez eg. a) Mennyi idő alatt tette eg a kerékpáro a telje utat? k b) Mennyi a kerékpáronak a telje útra vonatkozó átlagebeége egyégekben? h Adatok: 4 k,,, 4 0 k, v 6 0, v 6, v 8, v 4, h a) t=?, b) vátl=?. 5 v átl Megoldá: a) A egtett útra nézve fennáll, hogy, azaz 0 k, 0 k, ahonnan 0 k, így = 60 k. pont 0 0 k Az elő útzakaz egtételéhez zükége idő: t 000. v 0 4 k A áodik útzakaz egtételéhez zükége idő: t v 6 6 k A haradik útzakaz egtételéhez zükége idő: t pont v 8 Az elő háro útzakazra vonatkoztatott átlagebeég: 50 k 50 ( vátl ) 7,4. pont t 0 k 4 k 6 k t t 7 v v v A negyedik útzakaz egtételéhez zükége idő: k t 4 9,7. pont v,5 ( ) 4 vátl,5 7,4 A telje út egtételéhez zükége idő: t öz t t t t4 79,7. pont b) A telje útra vonatkozó átlagebeég: 60 k k vátl = 7,56 7,. t 79,7 h 4 pont öz

2 . Motorkerékpár töege ugyanakkora, int a rajta ülő eberé. A kerekek é a úzó úttet között a tapadái úrlódái együttható 0,, a otoro izatalpa é az úttet közötti úzái úrlódái együttható 0,. Ha a otoro fékezé közben indkét lábát letezi a földre, akkor a fékút 8 -ed réze annak, intha ne tette volna le a lábát. 9 a) Saját úlyának hány zázalékával nyota lábával a otoro a talajt? b) Hány zázalékkal nagyobb a otoro ebeége, ha a lábát letéve az eredeti hozúágú fékúton áll eg? Adatok: A otor é a otoro töege külön-külön, így özeen M=. µ = 0,, µ = 0,, fékút lábletevé nélkül, lábletevéel = 9 8. N a) V =? b) =? (%) g v Megoldá: a) A ozgára a unkatétel írható föl. A kerekeknél fellépő úrlódái erő axiua µn, a otoro lábánál fellépő úzái úrlódá µn, ahol N a otoro lábától zárazó erőnek a talaj által a otorra kifejtett ellenereje. Ha a otoro a fékezé előtt v ebeéggel haladt, akkor, ha ne fékez a lábával Mv = µmg, pont ha fékez a lábával i, akkor Mv = µn + µn pont írható föl, é N + N = Mg, ivel a otoro függőlegeen ne ozog. A két egyenlet bal oldala egyenlő, így a jobb oldalak i: µmg = µ (Mg N) + µn = (µmg + µn) 9 8. pont Az egyenletet -gyel oztva, é átrendezve: N µ = N (µ µ), ahonnan 0, = = = 0,5. pont 8 Mg Mg 8( ) 8 0, N A kérdé zerinti arány ennek a kétzeree 0, = = 50 %. pont g 4 0, b) A otoro úton áll eg, é a lábával N nyoóerőt fejt ki. A unkatétel erre az eetre: MV = µ (Mg N) + µn, továbbá az eredeti fékezé zerint Mv = µmg + pont A két egyenletet oztva egyáal kieik, így V 0,75 Mg 0, 5 Mg 0,75 0, 0, 0,5 = = =,5. pont v Mg 0, V A ebeégek aránya =, 5 =,06. v A otoro tehát, ha lábával i fékez, 6 %-kal nagyobb ebeéggel haladhat é az eredeti úton eg tud állni. pont

3 . Vízzinte, úrlódáente talajon 0,4 kg töegű tet nyugzik egy függőlege faltól távolágra. A tet áik oldalán a falra erőlege ebeéggel 0, kg töegű ki tet közeledik / állandó ebeéggel a fal felé, é rugalaan ütközik az elő tettel. A nagy tet a falnak ütközve, arról rugalaan vizapattan. a) Mekkora utat tez eg a kiebb tet, aíg újra özeütközik a nagyobb tettel? b) Mennyi idő telik el a tetek két ütközée között? A teteket tekintük pontzerűnek. Adatok: = 0, kg, M = 0,4 kg =, v0 =, L =. a) =?, b) t=? Megoldá: A feladat zövegéből kiaradt a ki tet kezdőebeégének értéke, de ettől a feladat paraétereen egoldható. a) Az elő ütközékor a ki tet ebeége ütközé után v, a nagyobbiké u. A rugala ütközére érvénye a lendület- é az energia-egaradá törvénye. v0 kiinduló helyzet v u. ütközé v u ütközé a fallal L. ütközé L v0 = v + Mu () v0 v Mu () + pont Az egyenletrendzert egoldva: u = v0 (= ), v = v0 u = v0 (= ). + pont L L A nagyobbik tet t = = (=,5 ) pont u v0 alatt éri el a falat, aivel pillanatzerűen ütközik, é ugyanakkora ebeéggel vizafelé fog haladni. pont L L Ezalatt a kiebbik tet = vt = v0 = =,5 utat tez eg. v0 Mivel a nagyobbik tet ebeége nagyobb, int a kiebbik tet ebeége, a nagyobbik tet utoléri a ki tetet, újra ütközik vele a faltól való ütközétől záított t idő úlva. Ezalatt a ki tet = vt utat tez eg. A áodik ütközéig egtett utakra fennáll (ld. ábra), hogy ut = L + + = L + + vt pont

4 Ebből L L t = = 9 L 9 L = (= 4,5 ), é = vt = v0 =,5L = 4,5. pont u v v v0 v0 0 A kiebbik tet útja így özeen a két ütközé között + =,5 + 4,5 = 6. L b) A két ütközé között t= t + t = 6 = (,5 + 4,5 = 6 ) idő telt el. pont v 0 pont 4. Négy, egyenként 0,6 kg töegű tetet az ábrának egfelelően rendezünk el, é a rendzert az elő tetre ható F erővel toljuk a vízzinte talajon. A tetek együtt ozognak, a. tet ne ozdul el a. tethez képet, illetve a 4. tet ne ozdul el a. tethez képet. A legfelő, tetre, N nagyágú tapadái úrlódái erő hat. A talaj é a vele érintkező tetek közötti úzái úrlódái együttható. értéke 0,. (g =0 ) F a) Milyen irányú a 4. tetre ható tapadái úrlódái erő?.. b) Mekkora a. tet gyoruláa? ) Mekkora az F tolóerő nagyága? d) Mekkora é ilyen irányú erőt fejt ki a. tet az. tetre? e) Mekkora úton ozdult el a rendzer 8 áodper alatt, ha indulákor a ebeég nagyágú volt? Adatok: ==== 4=0,6 kg, (Ftap.)4=, N, µ= 0,, g =0, t = 8, v0 =. a) (Ftap.)4 iránya?, b) a=?, ) F=?, d) F,=?, e) =?. Megoldá: A tetek egyához képet ne ozognak, így az egéz rendzer azono gyoruláal jobbra ozog. a) A 4. tet i az F erő irányában ozdul el, gyorul. A 4. tet gyoruláát az (Ftap.)4 tapadái úrlódái erő eredényezi. Tehát a tapadái úrlódái erő balról jobbra utat. pont ( Ftap. ) 4 ( Ftap. ) 4, N b) A 4. tet gyoruláa a4 =. A rendzer eleei azono a 4 0,6 kg gyoruláal ozognak, így a áodik tet gyoruláa: a =a4 = = a. pont ) Az egye tetekre írjuk fel a dinaika alapegyenletét: F F F,, F ( F tap tap.) ( Ftap.) 4 Az. tetre ható erők eetén: a A. tetre ható erők eetén: F a.) A. tetre ható erők eetén: ( F a A 4. tetre ható erők eetén: ( F tap.) 4 a A négy egyenletet özeadva, adódik, hogy F F ) ( F ) 4 a A úrlódái erők pedig: ( g ( F ) ( Fny) ( F ) ( F é g. ny)

5 Így fennáll, hogy F g g 4 a, ahonnan F 4 a 4 g 4 ( a g) 4 0,6 kg ( 0, 0 ) 9,6 N. 6 pont d) Az elő egyenletből a. tet által az. tetre kifejtett erő nagyága: F, F F a 9,6 N 0, 0,6 kg 0 0,6 kg 7, N. pont Ez az erő jobbról bal felé utat (F irányával ellentéte). e) Egyenleteen gyoruló ozgá jön létre, é ivel a gyorulá nagyága, a kezdőebeég nagyága, a ozgá időtartaa iert, így a egtett út nagyága: a v0 t t 8 (8 ) 80. pont 5. A űrűégérére haznált piknoéter egy üvegedény, aelynek térfogata 8 ºC-on igen pontoan definiált. A piknoétert ot folyadék (térfogati) hőtágulái együtthatójának eghatározára haználjuk. Az adott folyadékból a piknoéterbe 60 ºC-on 98,9 g-ot, 90 ºC-on pedig 97,59 g-ot tölthettünk. Az üveg lineári hőtágulái együtthatója 0 5. C a) Mekkora az adott folyadék térfogati hőtágulái együtthatója? b) Mekkora eltérét okoz a hőtágulái együttható értékében, ha a piknoéter hőtáguláától eltekintünk? Adatok: t=8 ºC, t= 60 ºC, = 98,9 g, t=90 ºC, =97,59 g, α=0-5 a) β=?, b) Δβ=? Megoldá: a) Jelöljük a piknoéter térfogatát 8 ºC-on V-vel. A piknoéter térfogata 60 ºC-on V V ), 90 ºC-on pedig V V ). pont 60 ( t A piknoéterbe öntött folyadék űrűége 60 ºC-on ahol ρ8 a folyadék űrűége 8 8 ºC-on, tehát V t 60 Haonlóan 90 ºC-on V 60. Így 8 t 90 ( t ρ V 60 8 V ( t ) t, é C. 8, illetve, pont t 8 V ( t ) t.. pont t t A két özefüggé oztáa után adódik, hogy. pont t t Adatokkal 98,9 g,006 7 C. Innen,0464 4,6488 C 7 C, ahonnan 97,59 g,006 4 C 4 4,98 0. pont C b) Ha az edény térfogat-változáától eltekintünk, akkor a piknoéterbe öntött folyadékennyiégek aránya:

6 t 98,9 g 7 C, azaz. 4 pont t 97,59 g 4 C 4 Innen,07 4,57666 C 7 C, 4,67 0. C Az eltéré: Δβ=, 0-5 (~ 6%-o eltéré) pont C 6. Vízzinte helyzetű, hőzigetelt (rögzített) henger 60 alapterületű. A hengerben úrlódá nélkül ozogni képe, ugyanak jó hőzigetelő dugattyú 00 K hőérékletű, g töegű oxigéngázt zár el. A dugattyúhoz egyik végével egy nyújtatlan, 800 N rugóállandójú rugó atlakozik. A rugó áik vége egy zintén rögzített helyzetű falnak táazkodik. A hengerbe épített elegítőt egy ideig üzeeltetjük. A rúgó ekkor 7,5 -t nyoódik öze. a) Hány oxigénolekula van a hengerben? b) Mekkora erőt fejt ki a rugó a dugattyúra a elegíté befejezéekor? ) Mekkora a gáz nyoáa ekkor? d) Mekkora gáz hőéréklete a elegítő kikapoláakor? A külő légnyoá értéke 0 5 Pa. Adatok: A =60 N, T = 00 K, D = 800, = g, P = 00 W, Δl=7,5, M O a) N =?, b) F =?, ) p =?, d) T =?. g =, ol Megoldá: g g a) Az oxigén oltöege, azaz a g töegű oxigén n = =,5 ol, tehát ol g ol 4 N =,5 ol 6 0, 0 oxigénolekulát tartalaz. pont ol b) A rugó által a dugattyúra kifejtett erő a végállapotban N F D l 800 0, N. pont ) A gáz nyoáa egegyezik a külő légnyoá é a rugó által létrehozott nyoá özegével: F 5 60 N 5 p pk 0 Pa, 0 Pa. pont 4 A 60 0 nrt d) A gáz kezdeti térfogata: V = = 87,5 d. p k Az új térfogat: V = V + V = V + A Δl = 87,5 d + 0,45 d = 87,7 d, 5 továbbá p, 0 Pa. Az állapotegyenlet a végállapotra: p V = nrt, p V ebből T = =,6 K 8 pont nr 7. Hoogén elektroo ező térerőég vektora felfelé utat, nagyága 000 N C. a) Mekkora kezdőebeéggel indítuk el függőlegeen felfelé azt a ki golyót, aelynek töege

7 0 g, töltée 0 5 C, ha azt akarjuk, hogy 0 agaágig eelkedjen, aztán een viza? b) Milyen agara eelkedne a golyó, ha nin töltée, é az a) pontbeli kezdőebeéggel indítjuk fölfelé? ) Legföljebb ekkora lehet a golyó töege, ha azt akarjuk, hogy földobva ne een viza? g = 0 Adatok: E = 0 N C, = 0 g, q = 0 5 C, h = 0 = 0,, g = 0 a) v=? b) h =?, ) =? Megoldá. a) A golyót a gravitáió ező lefelé, az elektroo ező felfelé gyorítja. Felírva az energia egaradát (nulla zintnek a feldobá helyét válaztva): v = gh Eqh, ahonnan h(g Eq) v =, adatokkal g= 0 kg0 = 0, N, Eq = 0 N 0 5 C = 0,0 N. C v 0, (0, 0,0) = =,6, azaz v =,6. 8 pont 0,0 b) Ha a golyónak nin töltée, egyedül a gravitáió hat rá: v,6 h = = = 0,08 = 8. pont g 0 ) A golyó ne eik viza, ha az eredő gyoruláa 0 vagy fölfelé utat, azaz ha Eq g. Eq 0, 0 Ebből a golyó töegére kapjuk, hogy = kg = g. 4 pont g hozúágú, 50 kereztetzetű, 000 enete egyene tekerben az ára 0, alatt egyenleteen 0-ról 0 A erőégűre nő. A teker oho ellenálláa elhanyagolható. a) Mekkora a fezültég a tekeren? b) Írjuk fel é ábrázoljuk a teker teljeítényét az idő függvényében az adott intervalluban! ) Mennyi a teker ágnee ezeje által ezen idő alatt felvett energia? Adatok: L = 0,5, A = 50, N = 000, t = 0,, I(0) = 0, I = 0 A. a) Ui=? b) P(t)=?, ) W =? Megoldá: a) A tekerben fezültég indukálódik, ha változik a ágnee fluxu: B Ui = N = N A pont t t I áraal átjárt teker belejében a ágnee ező nagyága IN B N I B = µ0, ennek változáa = µ0. pont L t L t Így az indukált fezültég:

8 N I Ui = µ0 A = L t V 6 0 0A 50 0 A 0,5 0, b) A teker teljeíténye (0 t t) az idő függvényében P(t) = UiI(t) = UiIt =,50 t [] W = 5,t [] W, az idővel lineárian változik P(W) -4 =,5 V pont pont 5, pont 0, t() ) Az ára unkája a ágnee ező felépítéére fordítódik, így a P(t) grafikon alatti terület egadja a ágnee ezőben tárolt energiát: 0N I 0 N A ( I ) W = U i I t = A I t =, ai egfelel a W = LöI forulának, Lt L ahol Lö = 0 N A az önindukió együttható. L Száértékben W = 5,0, =,5 J. 5 pont 9. Egyfora eleekből telepet állítunk öze. A telepet a kapolái rajzon feltüntetett hálózatra kötjük. a) Mekkora egy ele elektrootoro ereje é belő ellenálláa, ha a telepet 5 db oroan kapolt eleből állítottuk öze, é tudjuk, hogy a 0 Ω-o ellenállá teljeíténye 5 W, a telep belő ellenálláa 0 Ω pedig a külő ellenállá -ad réze? b) Mekkora a kapofezültég nagyága? 40 Ω ) Mekkora unkát végez az ára a 0 Ω-o ellenálláon 50 áodper alatt, ha a telepet az előzőekben felhaznált eleekből párhuzao kapoláal kézítjük el? 60 Ω Adatok: n=5, P=6 W, (Rb)öz = a) U0=?, Rb=?, b) Uk=?, ) W? Megoldá: R k, R=40 Ω, R=60 Ω, R=0 Ω, t= 50.

9 a) A kapolái rajz alapján látható, hogy az R=40 Ω é az R=60 Ω nagyágú ellenálláok párhuzaoan vannak kötve egyáal, íg ezek eredőjével oroan kötött R=0 Ω nagyágú ellenállá. Így a külő ellenállá nagyága: R k R R R R k Mivel (Rb)öz = é n=5, így egy ele belő ellenálláa: Rk 44 R b,. 4 pont n 5 Az eleek oro kapoláánál a telep fezültégének nagyága: U=n U0, é n U ( ) 0 I Rk n Rb, azaz 5 U0=I (44 Ω+6 Ω)=I 50 Ω. Az R=0 Ω-o ellenálláon a teljeítény nagyága: P=5 W=I R, ahonnan P 5 W I 0,5 A. Ennek felhaználáával egy ele elektrootoro erejének nagyága: R ,5 A 50 Ω U 0 I 5 V. 4 pont 5 5 b) A kapofezültég értéke: Uk=I Rk=0,5A 44 Ω= V. pont 44 (A belő fezültégeé nagyága: Ub=I (Rb)öz=0,5 A = V, a telep fezültége: U=n U0=5 5 V=5 V). ) Az eleek párhuzao kapoláakor a telep fezültége U=U0=5 V, a telep belő ellenálláa R pedig (Rb)öz = b, 0, 4. pont 5 5 U 5 V Az R=0 Ω-o ellenálláon átenő ára erőége: I 0, A R k (R b ) öz 44 0,4 0,A. pont Az ára unkája: W I R (0, A) 0 Ω50, J. pont t 0. Az ábra egy rézekegyorító, a iklotron eatiku felépítéét utatja. A két fé félhenger (a duánok) vákuuban é ágnee ezőben vannak, őket egy kekeny légré válaztja el. A ágnee ező B vektora erőlege a duánok fedőlapjára, é függőlegeen lefelé utat. A indukióvektor nagyága 0,5 T. Az S forrából, kg töegű,,6 0-9 C töltéű protonok lépnek ki (jobbról balra). A kilépő protonok ebeége 0 6. a) Mekkora ugarú körpályán indulnak el a protonok? b) Mekkora a protonok keringéi ideje? ) Mikor egy proton a légré zéléhez ér, 6 kv effektív értékű,

10 7,579 MHz frekveniájú, nagyfrekveniá váltakozó fezültéget kapolunk a duánokra úgy, hogy a jobboldali duán legyen a negatív. Mekkora a proton ebeége, aikor az a jobboldali duán baloldali zéléhez ér? d) Aikor a proton a jobboldali duánnál a légréhez ér, a fezültég előjelet vált. Mekkora a proton ebeége akkor, aikor a proton iét a jobboldali duán baloldali zéléhez ér? e) Mekkora ekkor a proton ozgái energiája é ekkora a körpálya ugara? Adatok: B=0,5 T, =, kg, Q=,6 0-9 C, v0=0 6, U=6 kv, f=7,579 MHz a) R0=?, b) T=?, ) v=?, d) v=?, e) Eozg.=? é R=?. Megoldá: a) A protonokra ható Lorentz-erő iatt a protonok körpályán ozognak, é a dinaika v0 alapegyenlete alapján: Q v0 B, ivel a ágnee ező indukióvektora é a protonok R v0 ebeégvektora egyára erőlegeek. Innen Q B () R 7 6,67 0 kg 0 v0 é a körpálya ugara R 0 0,0. pont 9 Q B,6 0 C 0,5 T b) A ebeégre nézve fennáll, hogy v0 R0 R0, aiből a keringéi idő: T R0 0,0 π 7 6 T,9 0 (a frekvenia : f 7,579 0 Hz 7,579 MHz) v 6 0 T 0 pont Máképpen () alapján v0 Q B =, így a frekvenia é a keringéi idő független a körpálya ugarától! Figyeljük eg, R0 hogy a gyorító fezültég frekveniája i éppen 7,579 MHz, így a fezültég indig pont egfelelő pillanatban vált előjelet. ) A légrében kialakuló elektroo ező unkája gyorítja a protont, é fennáll, hogy e U v v0, ahonnan a kereett ebeég: 9 e U,6 0 C 6000 V 6 6 v v0 0, pont,67 0 kg d) Az előzőek alapján kaphatjuk a légréeken való újabb áthaladáok után az újabb ebeégeket: 9 e U,6 0 C 6000 V 6 6 v v,466 0, é,67 0 kg 6 9 e U,6 0 C 6000 V 6 v v,86 0,09 0 7,67 0 kg. pont

11 e) A proton ozgái energiája: Eozg v,67 0 kg,09 0, ,67 0 kg,09 0 v0 R 0, pont 9 Q B,6 0 C 0,5 T J, a körpálya ugara:. Egy 4 dioptriá egyzerű nagyítóval egy, átérőjű ki pénzérét nézünk. A pénzérét hározoro nagyítában látjuk. a) Mekkora a keletkező kép nagyága? b) Mekkora a lene fókuztávolága? ) A lenétől hány -re keletkezik a kép? ) Hová kellett elhelyezni a pénzérét? Adatok: D = 4 0,5, T = 0,8, N. a) K =?, b) f =?, ) k?, d) t =? Megoldá: K K a) A nagyítá definíiója alapján: = N, ahonnan a kép nagyága: T, K,,6. pont b) A lene fókuztávolága: f 0,5 5. pont D 4 ) A kép a lene tárgy felőli oldalán keletkezik, így a kép látzólago é így a nagyítára nézve k k k fennáll: N, azaz a k képtávolág negatív. A t tárgytávolág: t. pont t t A leképezéi törvény alapján:, tehát, f t k 5 - k k azaz 5 k k, ahonnan k pont ( 50 ) d) A tárgytávolág nagyága: t k 6,67 4 pont. Két azono hulláforrá (A é B) koheren hulláokat boát ki. A hulláforráok egyától ért távolága 4. A hulláok frekveniája 700 Hz é 400 Hz A d = 4 B között folyaatoan változtatható. A rajz zerint a P pontban egy 60º P 0º érzékeny detektort helyezünk el, aely érzékeli a beérkező hulláokat. a) Mekkora abban az eetben a hulláok hulláhoza, ha a P pontban erőítét jelez a detektor? b) Mekkora a hulláok hulláhoza abban az eetben, aikor a P pontban gyengíté ézlelhető? A hulláok terjedéi ebeége 40.

12 Adatok: d = 4, α=60º, β=0º, 700 Hz f 400 Hz, =40. a) λerőíté =?, b) λgyengíté =?. Megoldá: a) A hulláok útkülönbége: Δ = BP AP d o 0 d o60 4(0,866 0,5),464. A P pontbeli erőíté feltétele: k, ahol k egéz zá. Határozzuk eg k értékét a határfrekveniák eetén! Ekkor: k k f, illetve k k f. Ezekből az f, Hz özefüggéekből k 7, é 40 f, Hz k 0,. Mivel k é k i ak egéz zá lehet, ezért a lehetége 40 értékek: k 8 é k 0.,464 A kereett hulláhozak: (λerőíté)= 0,8, (a frekvenia: f=857,9 Hz), k 8,464 illetve (λerőíté) = 0,464, (a frekvenia: f=,4 Hz). 8 pont k 0 Ha ak egy hulláhozat talál eg 6 pont. b) A P pontbeli gyengíté feltétele: ( k ), ahol k egéz zá. Határozzuk eg k értékét a határfrekveniák eetén! Ekkor: ( k ) ( k ), illetve f ( k ) ( k ). f f, Hz 40 Ezekből az özefüggéekből k 6, 8 é f, Hz 40 k 9,8. Mivel k é k i ak egéz zá lehet, ezért a lehetége értékek: k 7 é k 9, de egfelel a k 8 i.,464 A kereett hulláhozak: (λgyengíté)= 0,95, k 7,464,464 (λgyengíté)= 0,54, (λgyengíté)= 0,7. k 9 k 8 (Ezekhez a hulláhozakhoz tartozó frekvenia-értékek: f =74 Hz, f =06 Hz, f =974 Hz).

13 Ha ak egy hulláhozat talál eg: 5 pont. 7 pont. Fotoella egítégével a Plank-állandó értékét zeretnénk eghatározni. A fotoellával párhuzaoan kötünk egy nf-o kondenzátort. Világítuk eg a fotoellát előzör 400 n-e, ajd 50 n-e hulláhozúágú fénnyel. Elő eetben a kondenzátor V fezültégre, a áodik eetben pedig 0,76 V fezültégre töltődik fel. a) Mekkorának adódik ebből a éréből a Plank-állandó? b) Mekkora töltére töltődött fel a kondenzátor az egyik, illetve a áodik eetben? ) Mekkora a fotókatódra vonatkozó kilépéi unka elektrovoltokban kifejezett értéke? A fény terjedéi ebeége = 0 8, az elektron töltée e=,6 0-9 C. Adatok: λ=400 n=4 0-7, λ=50 n=5, 0-7, U= V, U=0,76 V, = 0 8, e=,6 0-9 C, C= nf= 0-9 F. a) h=?, b) Q=?, Q=?, ) Wki=? (ev). Megoldá: a) A fényelektroo egyenlet zerint fennáll, hogy h Wki v é h Wki v A kondenzátor addig töltődik, aíg a kondenzátor elektroo ezőjének ellentere le ne fékezi az elektronokat. Így v eu é v eu. Ezekből az özefüggéekből: h Wki e U é h Wki e U. A két özefüggét egyából kivonva adódik: h h e U eu, aiből a Plank-állandó értéke: 9 U U,6 0 C V 0,76 V e h , 0 7 6, J. 6 pont. b) A kondenzátor töltée az elő eetben: Q C U 0 F V= 0-9 C, a áodik eetben pedig Q C U = 0-9 F 0,76 V=0, C. pont. ) A kilépéi unka értéke: h Wki e U, felhaználva, hogy ev=,6 0-9 J : W ki h e U 6,69 0 J, C V,475 0 J vagy a áik érték-párból,6 ev

14 ev,6 J 0,48 V 0,76 C 0, J 0 6, U e h W ki 7 pont.

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELAATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY α. Feadat: Az iert é záított adatokka atározzuk eg: a, Az eekedéi eenááa zebeni vonóerıt b, Az eez zükége

Részletesebben

19. Az elektron fajlagos töltése

19. Az elektron fajlagos töltése 19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév Köszönetnyilvánítás: Az órai példák kidolgozásáért, és az otthoni példákkal kapcsolatos kérdések készséges megválaszolásáért köszönet illeti

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSGA 006. május 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1 A Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló feldtink egoldá. 0, c 0,7 /, /, 0, /. c )? d? ) Az elő ut ebeége: c +,7 /. pont A áodik ut ebeége: c 0, /. 3 pont Az elő ut ozgáánk ideje: 0 t 30. pont,7 A áodik

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 0. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 014. május 0. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben Bajor fizika érettségi feladatok (Tervezet G8 2011-től) Munkaidő: 180 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia. A két feladatsor nem származhat azonos témakörből.)

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19.

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FOLYTONOS TESTEK Folyadékok sztatikája Térfogati erők, nyomás A deformáció szempontjából a testre ható erőket két csoportba soroljuk. A térfogati erők a test minden részére, a belső részekre és a felületi

Részletesebben

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Szigetelések feladatai, igénybevételei A villamos szigetelés feladata: Az üzemszerűen vagy időszakosan különböző potenciálon lévő vezető részek (fém alkatrészek

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Hőmérséklet mérése Termisztor és termoelem hitelesítése

Hőmérséklet mérése Termisztor és termoelem hitelesítése Hőmérséklet mérése Termisztor és termoelem hitelesítése Mit nevezünk hőmérsékletnek? A hőmérséklet fogalma hőérzetünkből származik: valamit melegebbnek, hűvösebbnek érzünk tapintással. A hőmérséklet fizikai

Részletesebben

Á É Á É Ü É í ö ö ö í ö ö í í ö í ö Ö ö í í í í Ö ö Ö É ö ö Ö ö É ö Í Í ö ö ö í ö ö ö í ö ö ú ö Í ö Ö ö Ö ö í ö í ú ö Ö ö Ö ö í ö í É ö É í í ö í í ö í É ö ö É É É ö ö í ú í ű ö ö Í ö ö í ö Ü ö ö É ö ú

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK /CSK ISKOLI HSZNÁLTR / ECHNIK / STTIK ÉS SZILÁRDSÁGTN / ELDTOK ÖSSZEÁLLÍTOTT: SZEKERES GYÖRGY . eladat: Cı ellenırzé, ébredı fezültégekre. z " é " pontok közé hegeztett cı tengelyére merılegeen hegeztett

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Segédlet a menetes orsó - anya feladathoz Összeállította: Dr. Kamondi László egyetemi docens, tárgyelőadó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, feladat felelős

Segédlet a menetes orsó - anya feladathoz Összeállította: Dr. Kamondi László egyetemi docens, tárgyelőadó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, feladat felelős Segélet a menetes orsó - anya felaathoz Összeállította: Dr. Kamoni László egyetemi ocens, tárgyelőaó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, felaat felelős Terhelhetőségi vizsgálat Az ismert geometriai méretek, és

Részletesebben

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY /CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM ELAATOK II. ré KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY . elaa: árcá egelykapcoló Tegelykapcolók A ábrá lévı árcá egelykapcolóval yoaéko áraauk á. A egao aaokkal, haárouk eg a cavarok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA m ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK 1. Béla zebében 20 é 50 Ft-o pénzérmék vannak, özeen 24 db, értékük 720 Ft. Hány 20 é ány 50 Ft-o pénzérméje van? 2. Béla zebében 10 é 20 Ft-o pénzérmék vannak,

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 0/007 (. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL 1. BEVEZETÉS Neutronsugárzás hatására bizonyos stabil eleekben agátalakulás egy végbe, és a keletkezett radioaktív terék aktivitása egfelelő szálálórendszer

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész MI A TITA? Ez a négyrészes sorozat azt a célt szolgálja, hogy az idegsejtek űködéséről ateatikai, fizikai odellekkel alkossunk képet középiskolás iseretekre

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája M A TTA? Ujfalussy Balázs degsejtek biofizikája Második rész A nyugali potenciál A sorozat előző cikkében nekiláttunk egfejteni az idegrendszer alapjelenségeit. Az otivált bennünket, hogy a száítógépeink

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT I. rész: Az alábbi 4 feladat megoldása kötelező volt! 1) Egy idegen nyelvekkel kapcsolatos online kérdőívet hetven SG-s töltött ki. Tudja, hogy minden

Részletesebben

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat -1- Fizikaiskola 2012 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkesztette: Jármezei Tamás (1 75. feladat)

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I.

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Szegedi Tudoányegyete Mérnöki Kar Műszaki Intézet TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-015-0006 Növényteresztés gépei I. készítette: Dr. Molnár Taás Géza P.D főiskolai docens SZEGED 015 Tartalojegyzék Tartalojegyzék...

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök Elektronika 2. Feladatok a zaj témakörhöz Külső zajok 1. Sorolja fel milyen jellegű külső eredetű zavarok hatnak az elektronikus áramkörök (például az erősítők) bemenetére! Szemléltesse egy-egy ábrán az

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

Grafit fajlagos ellenállásának mérése A mérés célkitűzései: Ohm törvényének felhasználásával különböző keménységű grafitok fajlagos ellenállásának meghatározása. Eszközszükséglet: különböző keménységű grafit ceruzák digitális multiméter 2

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód:

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód: E-1 oldal Név:. EHA Kód: 1. Írja fel a tölté-megmaradái (folytonoági) egyenletet. (5 %)... 2. Határozza meg a Q = 6 µc nagyágú pontzerű töltétől r = 15 cm távolágban az E elektromo térerőég értékét, (

Részletesebben

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK X. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő X.TÉMAKÖR EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK Téma Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása Egyszerűbb modellalkotást igénylő, elsőfokú egyenletre

Részletesebben

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR 5 IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR A koábbiakban külön, egymástól függetlenül vizsgáltuk a nyugvó töltések elektomos teét és az időben állandó áam elektomos és mágneses teét Az elektomágneses té pontosabb

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI 15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.

Részletesebben

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált Síkban polarizált hullámok Tekintsünk egy z-tengely irányában haladó fénysugarat. Ha a tér egy adott pontjában az idő függvényeként figyeljük az elektromos (ill. mágneses) térerősség vektorokat, akkor

Részletesebben

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor Bevezetés talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor z ember már õsidõk óta ki van téve a radioaktív sugárzásoknak 1 1 ( α, β, γ, n, p, ν, ~,... ). Egy személy évi sugárterhelésének

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Ferenczi Dóra. Sorbanállási problémák

Ferenczi Dóra. Sorbanállási problémák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Ferenczi Dóra Sorbanállási problémák BSc Szakdolgozat Témavezet : Arató Miklós egyetemi docens Valószín ségelméleti és Statisztika Tanszék Budapest,

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő): Ááások /s k/ : 6 π adiá 8 E J EW6 K 7 Pa a V E 5 Vie 9 J EeV6 Áadók oosa adaok 7 oi öegegység: u 666 oag sűűsége: 7 ogado-szá: N 6 o Boza-áadó: J k 8 K ouo-öé aáossági éezője: 9 N k 9 Vákuu dieekoos áadója:

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Ipari robotok megfogó szerkezetei ROBOTTECHNIKA Ipari robotok megfogó szerkezetei 7. előad adás Dr. Pintér József Tananyag vázlatav 1. Effektor fogalma 2. Megfogó szerkezetek csoportosítása 3. Mechanikus megfogó szerkezetek kialakítása

Részletesebben

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek TÁMOP.1. -08/1/B-009-000 PÁLYÁZAT 1. SZ. ALPROJEKT 1..1. Öniseretet táogató ódszerek - Pályaoritációs ódszertani eszköztár - - vitaanyag- Készítette: Dr. Dávid Mária Dr. Hatvani Andrea Dr. Taskó Tünde

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben