Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*"

Átírás

1 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem docense Az 1828 és 1945 közö angol, francia és néme nyelven kibocsáo Baedeker-úikönyvek ármozgásá anulmányozzák a szerzők. Arra a kérdésre keresik a válasz, hogy erre a nem úl nagy volumenű, alacsony likvidiású, kevés szereplővel működő piacra milyen mérékben érelmezheő a haékony árazás hipoézise, amelye likvid, sokszereplős, alacsony ranzakciós kölség melle működő őkepiacok árazására fejleszeek ki. Egyben kísérlee esznek a saiszikai, ökonomeriai módszerek alkalmazására egy eddig mások álal nem vizsgál erüleen. Sikeres ebay aukciók leüési áraiból isméel ranzakciók regressziójával becsül index alapján a Baedeker-úikönyvek egy közös fakor álal meghaározoan mozognak. A minaidőszakban, a szakirodalomban gyakran vizsgál meser példányok (a legdrágább úikönyvek) aluleljesíésé nem lehe kimuani. Az Egyesül Államok, az Egyesül Királyság és a koninenális Európa Baedekerek piacának árszínvonala jelenősen nem különbözik, így az egységes ár elve nem veheő el. Az egyensúlyi eszközárazási modellek (CAPM) alapján, az úikönyvpiac árazása a kockázaal egyensúlyban levő hozamoka ígér. Összességében a gyűjheő ermékek piacának e megleheősen szűk szegmense öbb oldalról is megvizsgálva meglepően haékony árazás mua. TÁRGYSZÓ: Piaci ár. Árindex. Könyv. * Köszöneünke fejezzük ki Åke Nilsonnak, aki a bdkr.com weboldal üzemelei, és rendelkezésünkre bocsáoa a Baedekerekre vonakozó ebay ranzakciók adaai. Külön köszönjük a folyóira főszerkeszőjének, Hunyadi Lászlónak a dolgozahoz fűzö megjegyzései, észrevéelei, amelyek alapján egy világosabb, érheőbb írás szülee. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

2 200 Erdôs Péer Ormos Mihály Tanulmányunk émája némileg furcsának űnhe egy saiszikai folyóira hasábjain, hiszen írásunkban az 1828 és 1945 közö nyomao néme, angol és francia nyelvű Baedeker-úikönyvek piacá elemezzük. Célunk bemuani, hogy a saiszika, az ökonomeria, valamin a pénzügyi közgazdaságan módszerei egy ilyen egészen kicsi és egyedi erüle vonakozásában mikén lehe sikeresen alkalmazni a piac alapveő ulajdonságainak elemzésére. Dolgozaunk felfoghaó ehá egy esepéldának is, amely igazolása a saiszikai módszerek szereágazó alkalmazhaóságának. A Baedekerek árazásá és hozamai sikeres ebay aukciók leüési árai 1 alapján, a pénzügyi közgazdaságan szemponjából vizsgáljuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon egy ilyen, arányai ekinve megleheősen szűk, nem úl nagy volumenű, alacsony likvidiású, kevés szereplővel működő piacra milyen mérékben érelmezheő a haékony árazás hipoézise, amelye likvid, sokszereplős, alacsony ranzakciós kölség melle működő őkepiacokon ámaszoák alá. Elemzésünk során különböző indexeke becslünk a Baedekerek árválozásának köveésére, amelyeke a későbbiekben az árazás haékonyságának vizsgálaára használunk fel. A haékonyságo öbb oldalról (meserek aluleljesíésének 2 egységes ár elvének, valamin egyensúlyi modellek eszelése) is körbejárva igazoljuk, hogy ez a kis, súrlódásokól nem menes piac is elege esz a haékony árazással szemben ámaszo köveelményeknek. Méréseink arra is rávilágíanak, hogy az úikönyvek gyűjése pénzügyi szemponból milyen előnyökkel vagy eseleges hárányokkal kecsegenek. Meg kell jegyeznünk, hogy a régi úikönyv csak egyelen példája a gyűjheő árgyaknak. A Baedekere-ke eddig senki nem vizsgála befekeési szemponból, igaz ez a piac öredéké sem eszi ki a ké legfonosabb gyűjheő ermék piacnak (a boroknak és a műkincseknek), azonban érdekes lehe egy ilyen kis piac árazódásá is figyelemmel köveni, hiszen ezálal beekinés nyerheünk a gyűjheő árgyak piacainak működésébe. Az mondhajuk, hogy ha a gyűjheő árgyak legkisebb szegmense is haékony árazódás mua, akkor joggal éelezhejük fel, hogy az ennél nagyobb, likvidebb, öbb gyűjő álal kövee piacok árazása is haékony. A Baedeker-árak jelenős szórás muanak, az online aukciós piacon a leüési árak néhány dolláról öbb ezer dollárig váloznak. A leheőség ado arra, hogy egy gyűjő diverzifikál Baedeker-porfólió arson, mivel az online aukciós piacon folyamaosan, viszonylag nagyszámú úikönyve kínálnak eladásra (megközelíőleg párhuzamosan 100 online aukció fu az ebayen a nap 24 órájában és számos hagyo- 1 A legmagasabb liciérék, feléve, hogy ez elére az eladó álal meghaározo minimum ára, és amelyen a ranzakció végül lérejö. 2 A legdrágább példányokra jellemző álagos alacsonyabb (hozam-kockáza szerini) eljesímény hipoézisé érjük a meserek aluleljesíésén (lásd részleesebben később). Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

3 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 201 mányos könyvaukció is szerveznek világszere, amelyek a Baedeker-úikönyveknek külön szekció szenelnek). Azonban meg kell jegyezni, hogy a piac mélysége nem hasonlíhaó össze a radicionális pénzügyi eszközökével, ezér ez a piac nem alkalmas nagy inézményi befekeők (nyugdíjalapok, hedge fundok, befekeési alapok) számára. Annak ellenére, hogy ez inkább a gyűjők piaca, érdemes megvizsgálni pénzügyi szemponból, mivel érdekes információka rejhe arról, hogy hogyan, mennyire ökéleesen működnek a gyűjheő árgyak piacai. A vizsgálaok elvégzéséhez első körben egy indexe becslünk az isméel ranzakciók regressziós (repea sales regression RSR) módszeré alkalmazva, amely egyúal az is megmuaja, hogy a Baedeker-úikönyvek árai egy közös fakor alapján mozognak. Az RSR-index alapján összevejük a Baedeker-hozamoka az S&P 500, 3 valamin a CRSP 4 (Cener for Research in Securiy Prices) éréksúlyozású őkepiaci indexek hozamaival. A Baedeker-hozamok és a ké részvényindex hozama közö rendre 0,47 és 0,46 korrelációs együhaó mérünk, amelyek erősen szignifikánsak. Ez az eredmény megerősíi Goezmann [1993] műkincspiacra vonakozó állíásá, miszerin az anik úikönyvek iráni keresle a gyűjők vagyonának növekvő függvénye, viszon a korrelációs együhaók érékei arra is rámuanak, hogy a Baedekerúikönyveknek jelenős diverzifikációs szerepe lehe. A vizsgál időszakban a legdrágább Baedekerek ( meserek 5 ) aluleljesíésé nem lehe kimuani. Az adabázison leheőségünk nyílik az egységes ár elvének eszelésére is, igaz a klasszikus eszekől elérően, nem aukciós házak vagy országok közöi árszínvonal-különbsége vizsgáljuk, hanem a különböző devizákban denominál aukciók közöi eléréseke próbáljuk felárni. Mivel az USD-ben jegyze árveréseke az ebay.com, míg az EUR aukciók öbbségé az ebay.de és ebay.fr, illeve a GBP aukcióka az ebay.co.uk inernees oldalon indíoák, ez a esz hasonló ahhoz, minha ha az Egyesül Államok online aukciós úikönyvpiacá venénk össze a koninenális európaival, valamin az angollal. Természeesen az egyes aukciókon bárki rész vehe mind az eladói, mind a vásárlói oldalon a világ bármely ájáról, aki rendelkezik ebay regiszrációval. Ugyanakkor ez nem jelen lényegi különbsége a radicionális offline árverésekhez képes. Ha minden amerikai dollárban mérünk, akkor az USD-ben érékesíe Baedekerek hozama negyedévene 1,1 százalékponal felüleljesíi az euróban érékesíeeké, azonban ez az eredmény csak 7 százalékos szinen szignifikáns. Az euróban, illeve angol fonban denominál aukciók hozama nem mua szignifikáns elérés. 3 Az S&P 500 index a legnagyobb 500 New York-i őzsdén és a NASDAQ-on kereskede részvény aralmazó éréksúlyozo index. 4 A pénzügyi közgazdaságani írások legöbbje erre, a udományos írások világában leginkább elfogado, az Universiy of Chicago álal összeállío és kezel őkepiaci adabázisra épül lásd a részlees meodológiá a oldalon. 5 Az ár szerini felső decilisbe arozók. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

4 202 Erdôs Péer Ormos Mihály Végezeül a Baedeker-piac haékonyságá a CAPM 6 (Sharpe [1964]) indexmodelljével eszeljük. A becsül Jensen [1968] alfák nem szignifikánsak, így a Baedeker-piac haékonyságá ebből a nézőponból sem udjuk elveni. Óvaosan kell azonban érelmezni ezeke az eredményeke, mivel a piac mélysége a őkepiaccal ellenében igen csekély. 1. A Baedekerek árindexének becslése A gyűjheő árgyak likvidiásának alacsony szinje elemzésükkor komoly problémá jelen. A radicionális pénzügyi eszközök árfolyam-alakulásá leggyakrabban egy fix vagy válozó kosarú indexszel szokuk köveni. A válozó kosárnak megvan az az előnye, hogy könnyen ud alkalmazkodni a piaci viszonyok válozásához, például új kibocsáások kerülhenek be az index kosarába. Egy likvid piac indexe egyszerűen számolhaó a komponensek folyamaos vagy időnkéni ármegfigyelésének segíségével. Álalában valamilyen súlyozás használnak az indexszámíáshoz, a leggyakoribb a piaci vagy éréksúlyozású (S&P 500 vagy CRSP) és az egyenlő súlyozású (S&P 500 Equally Weighed Index) index, de alálhaunk ársúlyozásúra (Dow Jones Indusrial Average) is példá. A likvidiás hiánya mia, a gyűjheő árgyak eseében ez az ú azonban nem járhaó. A gyűjheő árgyakkal öbbnyire rikán kereskednek, ezér az árak megfigyelése csak szabályalan időközönkén leheséges. Ennek eredményekén becslés kell alkalmazni, ha illikvid gyűjheő árgyak vagy azokból képze porfólió árfolyamá szerenénk vizsgálni. Alapveően ké módszer alkalmazhaunk az indexbecslésre; az egyik a hedonikus regresszió, a másik pedig az isméel ranzakciók regressziója (repea sales regression RSR). Az hogy melyik módszer használaa az előnyösebb, a rendelkezésre álló adaok jellegéől, részleezeségéől, minőségéől, illeve a vizsgál eszköz alapveő jellemzőiől függ. A hedonikus árazáshoz szükség van egy megfelelően definiál árazó függvényre, amely a gyűjheő árgy ulajdonságain alapul. A fesmények eseében egy ilyen hedonikus függvény válozói lehenek a mére, az alapanyag, a echni- 6 Capial Asse Pricing Model, amely a pénzügyi eszközökbe örénő befekeések várhaó hozamá magyarázza releváns kockázauk függvényében. A modell az állíja, hogy minden olyan kockáza, amely nem piaci kockáza diverzifikálhaó, ezér a releváns kockáza mérőszáma a piaci index és a befekeési leheőség hozamai r r =α ˆ +βˆ r r +ε ˆ, ahol r i, az i eszköz hozama, közi regressziós egyenes meredeksége. Azaz ( ) f, i, f, i i m, f, i, r a kockázamenes hozam, r m, a piaci hozam, ε ˆi, a regresszió maradékválozója minden időponban. α ˆ i a regresszió engelymeszee (amely az normálisól elérő hozamo muaja), β ˆ i a regressziós egyenes meredeksége (ez a paraméer adja a releváns kockázao). Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

5 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 203 ka, a művész, a kor, az aláírás meglée, éleben van-e a művész, van-e provenance-a (ulajdonképpen a fesmény hielesíe éleúja: kik volak a ulajdonosok, hol vol kiállíva sb.) és korábban hol érékesíeék (például Buelens Ginsburgh [1993]; Agnello [2002]). Gyakran előfordul, hogy nem minden válozó éréké dokumenálják az aukció lezárakor, uólag azonban szine leheelen összegyűjeni ezeke az információka. A gyenge adaminőség mia önkényesen definiál hedonikus specifikáció félrevezeő lehe, mivel a kimarad válozók orzíhaják a becslés. A hedonikus módszer feléelezi a válozók állandóságá, ami meg kell jegyezni erős felevés, hiszen a gyűjők ízlése időről-időre válozik. Amennyiben a hedonikus módszer megfelelő adaok hiányában nem alkalmazhaó, egy másik leheséges módszer, a már emlíe RSR. Ennek a módszernek akkor előnyös a használaa, ha az ado árgy nem egyedi vagy ugyan egyedi, de ugyanaz a gyűjheő árgy öbbször is szerepel az adabázisban. Az RSR a véeli és eladási árak összehasonlíásával becsüli az indexe vagy ugyanazon árgy eladási és véeli árával (egyedi árgy eseén), illeve ké olyan különböző árgy eladási és véeli árával, amelyek minden ulajdonságukban megegyeznek. Az RSR-nek a legfőbb előnye a hedonikus módszerrel szemben, hogy nem egy önkényesen válaszo függvény haározza meg. Háránya, hogy nem veszi figyelembe az összes ranzakció, csak azoka, amelyek olyan árgyakra vonakoznak, amelyek legalább készer megjelennek az adabázisban. Ez felfelé orzíhaja az indexe, hiszen például azok a gyűjheő árgyak, amelyek kimennek a divaból, azaz jelenős árveszés köveően eljesen elűnnek a piacról nem kerülnek az indexbe (Frey Pommerehne [1989]; Goezmann [1996]). Azér érdemes ehhez hozzáenni, hogy ennek csak akkor van jelenősége, ha az ado árgy pon a vizsgála időszakában megy ki a divaból és űnik el a piacról. A múzeumoknak örénő érékesíés szinén kiesik, hiszen nem lesz újraérékesíés, ez valamelyes csökkenhei a felülbecslés, mivel álalában az ilyen aukciók leüési árai igen magasak lehenek. Az RSR eredményesen használhaó nem egyedi gyűjheő árgyak (például érmék, bélyegek, könyvek, nyomaok sb.) piaci indexbecsléséhez. Mind a hedonikus, mind pedig az RSR-módszer mérési hibá hordoz magában, azaz a radicionális pénzügyi eszközökkel ellenében ezek az indexek csak közelíik a piac ényleges mozgásá. Az RSR-becslés alkalmazzuk, ami a P si is, i = ln = BX +ε i P ib, = bi r, /1/ formában adhaó meg, ahol r i az i-edik isméel úikönyv ranzakció 7 arási időszak alai kumulál hozama, ehá az a hozam, ami b i (a véel ideje) és s i (az eladás ideje) 7 Az adabázisban 3309 ilyen pár van, így i éréke 1 és 3309 közöi éréke vehe fel (lásd később az Adaok részben). Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

6 204 Erdôs Péer Ormos Mihály közö halmozódo fel, P i,b a véeli ár, P i, s az eladási ár, B az árindex logarimusa a -edik időszakban, X pedig 1 éréke vesz fel a b i (véel) időponban, 1 éréke az s i (eladás) időponban, egyébkén éréke 0, végül ε i a regresszió hibaagja (Pesando [1993]). Mei és Moses [2002] az /1/-es egyenlee Case és Shiller [1987] WRS (Weighed Repea Sales) módszere alapján becsüle, mivel ez kiküszöböli a logarimus ranszformáció mia fellépő lefelé orzíás (Goezmann [1992]). A WRSbecslés egy háromlépcsős regressziós módszer: az első lépés megegyezik az /1/-es egyenle OLS-becslésével; a második lépésben az első regresszió reziduumai magyarázzuk egy konsanssal és a arási periódus hosszával; majd a harmadik lépésben egy álalánosío legkisebb négyzeek módszerére (Generalized Leas Squares GLS) épülő regressziós becslés kell lefuani, 8 ahol a súlyfüggvény a második lépésben kapo regresszió álal előrejelze érék négyzegyökének reciproka, azaz a súlyozás fordíoan arányos a arási periódussal. Collins Scorcu Zanola [2009] az állíják, hogy a nemvélelen minavéel mia a műkincs indexek (akár RSR, akár hedonikus módszeren alapulnak) orzíoak lehenek, mivel viszonylag magas azoknak a árgyaknak az aránya, amelyeke végül nem érékesíenek, így végül kimaradnak az adabázisból. Collinsék a Heckman-féle korrekció ajánlják, amely képes kiküszöbölni a minavéelből adódó orzíás. A rendelkezésünkre álló adabázisban nem kerülek elmenésre a nem érékesíe úikönyvek, ezér a Heckman-korrekció alkalmazása a kuaás jelen fázisában nem leheséges. A neó hozamok becslése nem egyszerű felada, mivel az árak a ranzakciós kölségeke nem aralmazzák, amelyek a részvények vagy kövényekéhez képes magasak (elérheik az 5 10 százaléko, ha beleérjük a lisázási díja, a véeli és eladási jualéko, valamin az áualás kölségei) 9. Mindezek melle a Baedeker gyűjése jelenős lopási és a űzkárkockázaal jár, amelye a kapcsolódó bizosíási díjjal mérheünk (Ashenfeler Graddy [2003]). Az exra kölségeke azonban kompenzálja a nem pénzügyi jellegű hozam, amely a ulajdonos eszéikai érzeéből és a ársadalmi sáusából fakad (Goezmann [1993]). Mivel a Baedeker-úikönyvek információaralma nem akuális, ezér a használai éréke figyelmen kívül hagyjuk, de az élvezei éréke, amelye egy ilyen régi könyv lapozgaása okozha, figyelembe vesszük. Használai érék legfeljebb abból adódha, ha a gyűjő arra használja az úikönyve, hogy egy bizonyos erüle jelenlegi és a kiadáskori állapoá összevesse. Goezmann [1993] állíásá elfogadjuk, és az feléelezzük, hogy a Baedeker-úikönyvek eseében is a nem pénzügyi hozamok nagyjából egyensúlyban állnak a öbblekölségekkel. 8 Természeesen a heeroszkedasziciás mia. 9 A lisázási díj annak a kölsége, ha valaki aukcióra akar bocsáani egy erméke az ebayen. Az ebay aukciókér álalában PayPalon kereszül fize a vásárló, amelynek a kölsége 1,9 2,9 százalék. A vásárlók előnyben részesíik ez a fizeési módo a hagyományos áualással szemben, mivel egyrész így az áual összege azonnal jóváírják az eladó számláján (meggyorsíva ezzel az adásvéel meneé), másrész a vevők csak ezálal jogosulak a vásárlóka védő programra. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

7 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa Adaok A felhasznál adabázis amelye Åke Nilson, a bdkr.com szerkeszője bocsáo rendelkezésünkre az összes 1828 és 1945 közö angol, francia vagy néme nyelven kiado Baedeker-úikönyv ebay leüési árá aralmazza. Az ebay.com vagy egyéb bejegyze ebay oldalon (auszrál, oszrák, kanadai, angol, francia, néme és olasz) január 1. és december 31. közö érékesíéssel végződő aukciók kerülek be az adabázisba, ami az ún. élő aukciós (live aucion) adaoka is aralmazza, ezek nagyon hasonlók a radicionális offline aukciókhoz: a liciálás csak rövid ideig leheséges és a éelek egymás köveően kerülnek licire. Az adabázis nem aralmazza az ún. fixáras érékesíéseke, 10 mivel ha az eladó a piaci árnál olcsóbban haározza meg az ára, akkor ez lefelé orzíaná a becsül indexe. 11 Minden egyes aukciónak ké azonosíó száma van, az egyik folyamaosan számolja az egymás köveő aukcióka és egy másik, ami az aukciós oldal érékesíési referenciaszáma. A liciálási időszakban, ami álalában egyhees időszak, a bdkr.com oldal minden aukció nyomon köve, de csak a sikereseke meni el az adabázisban. A sikerelenek kizárása minavéeli orzíás okoz (Collins Scorcu Zanola [2009]); azonban érdemes megjegyezni, hogy még nagyobb orzíás okozha az, ha minimáláraka vagy legmagasabb licieke ennénk az adabázisba, mivel ilyen áron a piacon nem jön lére ranzakció, így ezek nem ekinheők valós piaci áraknak. A Baedekerek nem egyedi árgyak, így a szakirodalomban leír úlélési orzíás kevésbé jelenős, min a fesmények vagy egyéb egyedi árgyak eseén. Elképzelheő azonban, hogy egy sikerelen aukció köveően néhány gyűjő, akinek ugyanolyan úikönyve lenne eladó, min amilyen megbuko az aukción, kedvé veszi és egy időre elűnik a piacról. A sikerelen aukciók aránya 48,9 százalék, ami magasabb, min a hagyományos műkincspiacon: az impresszionisa fesmények eseében például ez az arány egyharmad körül mozog (Ashenfeler [1989]). Minden Baedekernek van egy alfanumerikus azonosíója, amely a Hinrichsenkaalóguson alapszik, ez a gyűjők és kereskedők sandard irodalma, a legfrissebbe 1992-ben adák ki. Az azonosíó első karakere egy nyomao nagybeű: a néme kiadásoké D, az angoloké E és a franciáké F. A legöbb úikönyv öbb nyelven, öbb kiadás is megél, a Hinrichsen-azonosíó numerikus része a köe kiadásának megfelelően válozik. A Hinrichsen-kaalógusban majdnem minden köehez arozik egy ársáv. Ezeke az árak eredeileg néme márkában adák meg, de a bdkr.com álal publikál 10 Buy i now: nincs lici, azaz az eladó egy fix ára haároz meg, amelyen lérejöhe a ranzakció, feléve, hogy akad egy vevő. 11 Ha az ára úl magasan haározzák meg, akkor a Baedeker nem kelne el, így nem lenne haással a becslésre, azonban az alulárazo fixáras érékesíés felfelé orzíaná a becsül hozamoka. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

8 206 Erdôs Péer Ormos Mihály árak már frissíe formában euróban és más devizanemekben is hozzáférheőek. Ezeke a bdkr.com irányáraka kizárólag adaiszíási célból használjuk, mivel 2005 óa nem akualizálák őke, azonban irányadó árakkén ma is megállják a helyüke. Az irányárak olyan árak, amelyeke egy bdkr.com állapoú könyvér lehe elvárni. A bdkr.com irányárak 2004 ősze és 2005 ele ala készíe 10 ezer könyves piaci felmérésen alapul. A Baedekereke álagosan az irányárak egyharmadáér érékesíik, azonban a legrikább példányoké akár az irányárak fölé is emelkedhe. Leellenőrizük, hogy az aukciós áraknak vajon a bdkr.com vagy a Hinrichsen-árak a jobb előrejelzői. Mindké eseben kiszámíouk a négyzees hibák összegé és az apaszaluk, hogy a bdkr.com árak álagosan megközelíőleg 22 százalékkal kisebb hibával járnak. 12 Azok az aukciók, amelyek nem euróban denominálak az aukció lezárá köveően azonnal áválásra kerülnek az xe.com akuális árfolyamán. Mivel a dollárban mér CRSP éréksúlyozású indexe és az S&P500-a használuk, ezér az aukciós áraka dollárra válouk a hivaalos EUR/USD napi záróárakon. A nyelvi kézikönyveke kiszűrve eladási ár szerepel az adabázisban. 13 Sajnos nem ismerjük az érékesíe úikönyvek állapoá, ami korrekció alkalmazása nélkül jelenős haással lenne a becslésekre. Pesandohoz [1993] és Pompehez [1996] hasonlóan RSR-módszer használunk, ami csak akkor helyes, ha ugyanannak a árgynak a véeli és eladási árából indulunk ki, ami a mi eseünkben az jeleni, hogy nemcsak ugyanarra a kiadásra (nyelv, cím, kiadás éve megegyezik) vonakoznak, hanem minden egyéb ényezőjükben min például az állapoukban is megegyeznek. A bdkr.com alapján összefoglaljuk azoka a ényezőke, amelyek befolyással lehenek a Baedekerek árára. E könyveken gyakran meglászik a használa, könnyen elszakadnak az oldalai, mivel nélkülözheelen úiársnak, mindennapi használara készülek. Előfordul, hogy nem rendeleésszerűen használák őke. Figyelemreméló hiba, ha a könyv gerince sérül, ami az éréke jelenősen csökkeni. Egy másik érzékelheő jellemző az aranyozás fényessége. A legöbb kiadásnak a címe nagyon fényes aranyozással készül, de a 1920-as években néhány példánynál rosszabb alapanyago használak. A könyv árazásá ekinve a legfonosabb, hogy vajon az összes érkép és úvonalerv megvan-e. Sokszor előfordul, hogy valakinek megeszik egy érkép, ami eseleg be akar kereezni, ezér kivágja a könyvből. 12 A bdkr.com áraka adaiszíási célokra használjuk fel, ezér fonos, hogy udjuk, mi érünk bdkr.com állapo ala. Ennek részlees leírásá lásd az előbb emlíe honlapon. 13 Az feléelezzük, hogy minden sikeres aukció ranzakcióval zárul, de meg kell jegyezni, hogy ez a valóságban nincs mindig így. Néhány ranzakció meghiúsul, mer az eladó, vagy a vevő meggondolja magá. Egy sikeres aukció adásvéeli szerződésnek minősül, ami az jeleni, hogy bármely félnek megvan a jogi alapja, hogy kikényszeríse a ranzakció, de mivel a Baedekerek éréke és a jogi eljárás kölsége nincsenek arányban, ezér ez nem valószínű. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

9 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa Adaiszíási folyama A Baedeker-úikönyvek minősége jelenősen válozó és csak a könyvek ípusá és árá ismerjük, ezér ki kell dolgozni egy olyan eljárás, amely csökkeni a minőséggel kapcsolaos bizonyalanságo, hogy az ennek ulajdoníhaó nem valódi ármozgásoka ki udjuk küszöbölni. Nem sok érelme van hozamo számolni ké egymás köveő ranzakcióra, ami ugyan azonos kiadásra vonakozik, de az egyik könyv kifogásalan állapoban van, a másik pedig a széesés haárán. Meg kell oldani, hogy azok az árak, amike összeveünk, egymással azokra a könyvekre vonakozzanak, amelyek jellemzői olyan közel vannak egymáshoz amennyire csak leheséges, máskülönben a becslések erősen orzíoak lesznek. Az Åke Nilson álal rendelkezésünkre bocsáo ranzakciós lisára vonakozóan kidolgozunk egy adaiszíási eljárás, amely a válozó állapoból fakadó orzíás próbálja csökkeneni, minimalizálni. Először is leválogauk az azonos Hinrichsen-azonosíó alá eső könyveke. Minden egyes csopor alá azonos ípusú könyvek aroznak, azaz ugyanolyan nyelvűek, ugyanabban az évben adák ki őke, és ugyanarról a földrajzi erüleről szólnak. Ez a csoporosíás még nem elegendő ahhoz, hogy orzíalan RSRbecsléseke kapjunk. Az egy csopor alá arozó könyvek ugyan eljesen megegyezek (évnyomaokól elekinve), amikor kiadák őke, de az idő múlásával állapouk egyre válozékonyabb. A probléma feloldására a kövekező eljárás alkalmazuk: ha ké egymás köveő azonos Hinrichsen-zonosíójú ranzakció a arási időszakban legalább álagos 15 százalékos nyeresége/veszesége hozo negyedévene, akkor a párból az a ranzakció örölük, amelyik messzebb vol a bdkr.com áról. Ezek uán az azonos Hinrichsen-azonosíó alá arozó könyveke újra csoporosíouk, a hozamoka újraszámíouk. Ez köveően ugyanúgy járunk el, min korábban, ehá azon párok eseén, amelyek álag 15 százalék negyedéves hozamo bizosíoak, azoka a ranzakció örölük, amelyek ávolabb volak a bdkr.com áról. Az feléelezük, hogy az álagos 15 százalékos negyedéves hozam nem köszönheő kizárólag az áremelkedésnek, valószínűbb, hogy legalább részben a könyvek állapoában rejlő különbségek az árválozás okozói. Ez az eljárás nem az jeleni, hogy kizárjuk annak a leheőségé, hogy a könyvek éréke egyik negyedévről a másikra 15 százalékkal nőjenek. Csupán az jeleni, hogy a arási időszakban, amely álagosan 3,17 negyedév, nem engedjük meg, hogy negyedévene ekkora hozamo muassunk ki, mivel az feléelezzük, ez nem kizárólag az árnövekedésből/árcsökkenésből kövekezik. Elképzelheő, hogy néhány kiemelkedően magas ára elérő aukció örlünk, amelyek nem az állapoban levő elérések mia eredményeznek nagy hozamo, hanem például a befekeők őzsdemámora mia (például Pesando Shum [2007]). Ezeke az érékesíéseke egyébkén is örölnünk kellene, még akkor is, ha ponosan ismernénk az egyes könyvek állapoá, mivel olyan exrém eseek, amelyeke a piac mozgása nem képes magyarázni. I pedig a cél a piac mozgásának megragadása, nem pedig egyedi események magyarázá- Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

10 208 Erdôs Péer Ormos Mihály sa. Az RSR piaci index csak racionális piaci mozgásoka képes megragadni, ehá az i bemuao exrém eseményeke nem udja magyarázni. 14 Az adaiszíás köveően leüési ár marad az adabázisban, amelyből véeli-eladási pár lehee azonosíani. Pesando [1993] féléves hozamoka számío modern nyomaokra, és ha egy nyomao az ado negyedévben öbbször is érékesíeek, akkor az álagára használa az egyes árak helye. Ebben a ekineben kövejük Pesando, és amikor ugyanaz a kiadvány egy negyedéven belül öbbször is érékesíik, akkor az álagárral helyeesíjük az egyedi áraka. Az adaiszíás uán EUR, GBP, 853 USD, 13 AUD és csak egy CHF ranzakció marad az adabázisban. 3. Baedekerek árazása Negyedéves árindex becsléséhez a WRS-módszer használjuk. A 1. ábláza muaja az eredményeke. Az R 2 mindössze 11,10 százalék, ami viszonylag alacsony, azonban a becsül modell szignifikáns, ami az muaja, hogy a Baedekerárak egy közös fakor szerin mozognak. Amennyiben az indexkomponenseknél (eseünkben úikönyvek) ez nem így lenne, akkor a becslés még ez az R 2 -e sem eredményezné, ez az jelenené, hogy az árak egymásól eljesen függelenül mozognának. Egyúal ez az is jeleni, hogy van a Baedekerek árazódásban egy közös fakor (ún piaci fakor ), ami együ arja az egyes úikönyvek ármozgásá, ezér nevezhejük ez egyálalán piacnak, különben csak egyedei ermékekről beszélnénk, amelyeknek semmi közük nem lenne egymáshoz. Viahaalan, hogy a Baedeker-hozamok varianciájának mindössze 11,10 százaléká magyarázza a modell, ami igen alacsonynak ekinheő. Elképzelheő, hogy a rossz illeszkedés részben az úikönyvek állapoának válozékonyságával magyarázhaó, mivel az adaiszíási folyama nem járha ökélees eredménnyel. Igaz, udunk erről a problémáról, mivel nincs ponos információnk a könyvek állapoáról, a orzíás eljesen nem szüneheő meg a kuaás jelenlegi fázisában. A könyvek válozó állapoa orzíhaja a becsléseke, ám nem egyérelmű, hogy mely irányba, felfelé vagy lefelé. Bizosan vannak árpárok, amelyek nagy poziív hozamo adnak, ez akkor leheséges, ha a második könyv jobb állapoú, és vannak nagy negaív hozamok, ami akkor állha elő, ha az első könyv jobb állapoban van. Tehá az eloszlás mindké oldalán lesznek orzío hozamok, amelyek ha az feléelezzük, hogy vélelensze- 14 A részvénypiaci indexszámíásnál sem rika, hogy exrém eseekben az index készíője korrekcióka alkalmaz, hogy egy neves példá emlísünk, például 2008-ban a DAX-indexben a Volkswagen AG súlyá limiálák, amikor a piac arra spekulál, hogy a Porsche felvásárolja a vállalao. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

11 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 209 rűen fordulnak elő akkor várhaóan kiolják egymás. Meg kell jegyeznünk mérésünk védelmében, hogy a émában megjelenő anulmányok jelenős része a becslés deerminációs együhaójá szemérmesen elhallgaja, vagy ha mégis közli, akkor a mi eredményünk ezekkel harmonizál. Negyedév 1. ábláza A becsül Baedeker árindex logarimusa és annak hozama B ( ) SE B 1 B B SE ( B B ) 1 1Q05 0,000 0,000 2Q05 0,057 0,046 0,057 0,046 3Q05 0,010 0,042 0,067 0,042 4Q05 0,015 0,040 0,025 0,039 1Q06 0,077 0,039 0,062 0,036 2Q06 0,031 0,041 0,046 0,035 3Q06 0,124 0,042 0,093 0,039 4Q06 0,147 0,040 0,023 0,037 1Q07 0,061 0,040 0,086 0,033 2Q07 0,039 0,040 0,022 0,034 3Q07 0,098 0,042 0,059 0,035 4Q07 0,124 0,040 0,026 0,035 1Q08 0,125 0,041 0,001 0,033 2Q08 0,047 0,045 0,078 0,039 3Q08 0,025 0,044 0,022 0,042 4Q08 0,169 0,046 0,194 0,042 1Q09 0,267 0,044 0,098 0,041 2Q09 0,155 0,044 0,111 0,041 3Q09 0,308 0,054 0,153 0,051 4Q09 0,080 0,058 0,228 0,063 Megjegyzés. I és a ovábbi áblázaok és ábrák eseén a vizsgála a január 1. és december 31. közöi időszakra vonakozik, valamin B a becsül árindex logarimusa minden negyedév végén, B B 1 a SE B B a kapcsolódó sandard hibák. loghozam a -edik időszakban, ( ) SE B és ( ) 1 A 1. ábra a becsül árindexe, az S&P 500-a és a CRSP éréksúlyozású indexe muaja. A Baedeker-index és a részvényindexek hozama közö mér korreláció rendre 0,47 és 0,46, ami erősen szignifikáns. Ez az eredmény megerősíi Goezmann [1993] műkincspiacra vonakozó állíásá, miszerin a műárgyak iráni keresle a gyűjő vagyonával párhuzamosan növekszik. A mér korrelációk alapján a Baedekerek diverzifikációs szerepe nem elhanyagolhaó. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

12 210 Erdôs Péer Ormos Mihály Százalék ábra. A becsül árindex logarimusa Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 negyedév Baedeker-árindex Adasor1 Adasor3 S&P 500 CRSP Adasor4 éréksúlyozású index 3.1. Meser effekus eszelése A meser effekusra öbb kuaó (Pesando [1993]; Goezmann [1993]; Mei Moses [2002]; Ashenfeler Graddy [2003] sb.) is felhívja a figyelme. Az effekus azon a piaci hien alapul, hogy a legdrágább művek eljesíménye úlszárnyalja a öbbi. A meser Baedekereke a legdrágább úikönyvekkén definiáljuk, ezek azok, amelyek ár szerin a legfelső decilisbe aroznak. Ez az jeleni, hogy minden olyan könyv, amelye 167,34 dollárnál öbbér árverezek el mesernek minősül. A /1/ egyenleben láhaó WRS-becslés egy dummy válozóval egészíejük ki, ami egy éréke vesz fel, ha meser úikönyvről van szó és nullá különben. A meser dummy megszorozuk a arás periódus hosszával ( si bi), hogy negyedéves hozamo udjuk becsülni. Egyenleünk a kövekező: r P B X s b D si is, i = ln = +α i i maser i +ε i P ib, = bi ( ),. /2/ Az eredmények a 2. áblázaban láhaók. Ez alapján a meser Baedekerek szignifikánsan nem eljesíik alul az olcsóbb ársaika, mivel a meser dummy szignifikánsan nem különbözik nulláól. Pesando [1993] a Picasso-nyomaok Mei és Moses [2002] pedig a fesmények eseében szignifikáns aluleljesíés muao ki. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

13 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 211 Mei és Moses azonban elérő módszeran használ, ami a későbbiekben mi is megvizsgálunk. A mi eredményeinkkel összhangban Goezmann [1993] és Ginsburgh és Jeanfils [1995] művészei indexek alapján nem udák bizonyíani a meser effekus. 2. ábláza Válozó/negyedév A meser Baedekerek aluleljesíése B ( ) SE B 1 B B SE ( B B ) 1 α 0,001 0,004 0,001 0,004 1Q05 0,000 0,000 2Q05 0,059 0,043 0,059 0,043 3Q05 0,019 0,039 0,078 0,040 4Q05 0,028 0,037 0,047 0,037 1Q06 0,079 0,036 0,051 0,034 2Q06 0,040 0,039 0,039 0,033 3Q06 0,129 0,040 0,089 0,037 4Q06 0,154 0,037 0,025 0,035 1Q07 0,068 0,038 0,086 0,032 2Q07 0,062 0,038 0,006 0,032 3Q07 0,114 0,040 0,052 0,033 4Q07 0,130 0,038 0,016 0,033 1Q08 0,139 0,039 0,009 0,031 2Q08 0,035 0,043 0,103 0,037 3Q08 0,035 0,042 0,001 0,040 4Q08 0,167 0,044 0,201 0,040 1Q09 0,257 0,042 0,091 0,040 2Q09 0,157 0,042 0,100 0,039 3Q09 0,314 0,051 0,157 0,048 4Q09 0,059 0,056 0,255 0,059 Megjegyzés. α a meser dummy becsül paraméere negyedévekre normalizálva, az R 2 = 11,83 százalék. Mos megvizsgáljuk Mei Moses [2002] elérő módszeraná és a WRSregresszióhoz hozzáadjuk a logvéelára magyarázóválozókén, azaz árrugalmasságo becslünk. Érelmezésük szerin, ha ez szignifikánsan negaív, akkor a meser effekus bizonyío. Legyen r P B X s b P si is, i = ln = +γ i i i b +ε i P ib, = bi ( ) ln,, /3/ Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

14 212 Erdôs Péer Ormos Mihály ahol γ az úikönyvek elasziciása, ami negyedévre normalizálunk azálal, hogy megszorozuk a arási időszakkal, ( si bi) -vel. Az eredményeke a 3. ábláza muaja, a /3/ egyenle becsül elasziciása 0,018 (SE = 0,002), ami az jeleni, hogy a véelár 10 százalékos növekedése, várhaóan és álagosan 0,18 százalékkal csökkeni a jövőbeli negyedéves hozamoka. Ennek az eredménynek az előjele megegyezik, de a nagysága különbözik Mei és Moses [2002] számíásaiól, ők 10 százalékos árnövekedésre 0,1 százalékos éves várhaó hozamcsökkenés mérek. Velük ellenében mi a negaív árrugalmasságo inkább a győzelem ákával (Rock [1986]) vagy a őzsdemámorral (DeBond Tahler [1995]) magyarázzuk, az állíjuk, hogy a gyűjők az aukció hevében hajlamosak úlliciálni, ami kövekezében a jövőbeli várhaó hozamok csökkenek. Ez az állíás viszon nemcsak a mesereke, hanem minden úikönyve érin, a őzsdemámor ugyanúgy fennállha a néhánydolláros úikönyveknél, min a legdrágábbaknál. Válozó/negyedév 3. ábláza A meser Baedekerek aluleljesíése árrugalmasság alapján B ( ) SE B 1 B B SE ( B B ) 1 γ 0,018 0,002 0,018 0,002 1Q05 0,000 0,000 2Q05 0,124 0,045 0,124 0,045 3Q05 0,119 0,042 0,005 0,042 4Q05 0,215 0,043 0,097 0,039 1Q06 0,367 0,046 0,151 0,036 2Q06 0,384 0,051 0,018 0,035 3Q06 0,545 0,055 0,161 0,038 4Q06 0,632 0,058 0,087 0,036 1Q07 0,631 0,064 0,000 0,034 2Q07 0,686 0,069 0,054 0,034 3Q07 0,818 0,075 0,133 0,035 4Q07 0,922 0,080 0,104 0,035 1Q08 0,989 0,086 0,067 0,033 2Q08 0,995 0,094 0,006 0,039 3Q08 1,042 0,099 0,047 0,041 4Q08 0,918 0,105 0,124 0,042 1Q09 0,913 0,112 0,004 0,041 2Q09 1,084 0,117 0,171 0,040 3Q09 1,010 0,127 0,074 0,050 4Q09 1,296 0,134 0,285 0,061 Megjegyzés. γ a becsül árrugalmasság, R 2 = 14,78 százalék. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

15 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 213 A meserek eljesíményére vonakozó becslések nem ellenmondásosak. Ezen Baedekerek hozama szignifikánsan nem különbözik ugyan a nemmeserekéől, de a leüési ár növekedése jelenősen csökkeni a jövőbeli várhaó hozamoka, ez azonban állíásunk szerin minden úikönyve érin Az egységes ár elve a Baedeker-piacon A ovábbiakban megvizsgáljuk, hogy az egységes ár örvénye sérül-e a Baedekerek elekronikus piacán. Újrafuajuk az /1/ egyenleben definiál regresszió ké deviza dummy válozóval kiegészíve. Az alapérelmezés, hogy az érékesíés EUR-ban örénik, a GBP és USD (az AUD és CHF aukciókra nem lehe regresszió fuani, mivel úl kevés az adapon) dummyk egy éréke vesznek fel, ha a dummy nevében szereplő devizában denominál az aukció, különben nullá. A modell a /4/ egyenle definiálja: ahol ( ) s P i is, ri = ln = BX + ( si bi)( β GBP, igbpi +β USD, iusdi) +ε i P, /4/ ib, = bi si b i a becsül paraméereke negyedévre normalizálja. Az adabázisból kizárjuk azoka a hozamoka, amelyeke különböző devizájú érékesíések közö számíounk, így például kiesnek azok a párok, amelyeke eredeileg dollárban, majd később euróban érékesíeek. A regresszióhoz így 2029 hozamo használunk fel, az eredmények a 4. áblázaban láhaók. A GBP és USD dummyk paraméerei az EUR aukciókhoz viszonyío relaív eljesímény mérik. Egyik dummy sem szignifikáns 5 százalékos szinen. Az USD érékesíések hozama álagosan negyedévene 1,1 százalékponal nagyobb, min EUR aukcióké 7 százalékos szignifikanciaszinen. A GBP aukciók hozama semmilyen szokásos szignifikanciaszin melle sem különbözik az EUR aukciók hozamáól. Az eredmények csak 7 százalékon érelmezheők az egységes ár elvének sérülésekén. Ahhoz, hogy eldönhessük, hogy az USD-ben mér igaz, csak gyengén szignifikáns eljesímény valóban csupán annak köszönheő, hogy az aukciók az Egyesül Államokban, nem pedig Európában volak, érdemes az index összeéelé megvizsgálni. Első lépéskén az egyes devizákra külön-külön is becsülünk indexeke (lásd 5. áblázao), a becslések alapján a különböző devizákban jegyze aukciók hozama nem mua szignifikáns különbsége. Ez az eredmény is az ámaszja alá, hogy az egységes ár elve fennáll, azaz a Baedeker-úikönyvek ára országonkén nem mua elérés. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

16 214 Erdôs Péer Ormos Mihály 4. ábláza Az egységes ár elvének eszelése Válozó/negyedév β β i SE B B 1 βi SE GBP 0,005 0,006 0,005 0,006 USD 0,011 0,006 0,011 0,006 1Q05 0,000 0,000 2Q05 0,103 0,060 0,103 0,060 3Q05 0,091 0,055 0,011 0,052 4Q05 0,071 0,054 0,020 0,049 1Q06 0,157 0,051 0,086 0,045 2Q06 0,195 0,058 0,038 0,045 3Q06 0,238 0,056 0,043 0,049 4Q06 0,272 0,053 0,034 0,044 1Q07 0,156 0,055 0,117 0,040 2Q07 0,175 0,054 0,019 0,040 3Q07 0,169 0,056 0,006 0,042 4Q07 0,152 0,054 0,017 0,042 1Q08 0,225 0,055 0,074 0,039 2Q08 0,061 0,060 0,164 0,046 3Q08 0,089 0,058 0,028 0,050 4Q08 0,111 0,060 0,201 0,048 1Q09 0,230 0,058 0,119 0,047 2Q09 0,076 0,059 0,154 0,045 3Q09 0,237 0,072 0,161 0,060 4Q09 0,106 0,069 0,131 0,071 Megjegyzés. β i a deviza dummy negyedévekre normalizálva. Az index USD-ben érendő, R 2 = 15,51 százalék. A 2. ábra a különböző devizákban denominál Baedeker-árindexeke muaja az 5. áblázaban közöl eredmények alapján. Elmondhaó, hogy az egyes indexek egy irányban mozognak, hosszabb ávon nem muahaó ki szignifikáns alul/felüleljesíés a különböző devizájú indexhozamok közö. Az 5. áblázaban láhaó korrelációs márix ugyan az sugallja, az indexhozamok nem minden eseben mozognak egy irányba, hangsúlyozni kell, ez csak a rövid ávú lineáris kapcsolaoka veszi figyelembe. Az ábrá ekinve láhajuk, hogy az indexek öbbször is kereszezik egymás, azaz lehe, hogy rövid ávon elérnek, de hosszabb ávon mindig visszaérnek egymáshoz. Az ilyen folyamaoka koinegrálónak nevezik a szakirodalomban (például Engle és Granger [1987]). Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

17 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa ábláza EUR-ban, GBP-ben és USD-ben denominál aukciókra becsül indexek Negyedév EUR GBP USD B ( ) SE B B ( ) SE B B SE ( B ) 1Q05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2Q05 0,075 0,061 0,054 0,055 0,080 0,101 3Q05 0,033 0,058 0,015 0,049 0,078 0,097 4Q05 0,068 0,056 0,035 0,050 0,015 0,102 1Q06 0,108 0,053 0,025 0,061 0,067 0,088 2Q06 0,075 0,059 0,026 0,053 0,115 0,093 3Q06 0,228 0,061 0,020 0,055 0,036 0,091 4Q06 0,210 0,054 0,117 0,051 0,149 0,096 1Q07 0,111 0,056 0,027 0,055 0,076 0,098 2Q07 0,100 0,054 0,060 0,056 0,299 0,097 3Q07 0,063 0,059 0,163 0,051 0,107 0,093 4Q07 0,123 0,054 0,021 0,057 0,186 0,088 1Q08 0,173 0,056 0,150 0,053 0,194 0,089 2Q08 0,003 0,064 0,099 0,062 0,161 0,105 3Q08 0,067 0,058 0,131 0,055 0,094 0,105 4Q08 0,115 0,060 0,225 0,055 0,317 0,116 1Q09 0,228 0,058 0,066 0,061 0,115 0,095 2Q09 0,124 0,058 0,064 0,059 0,053 0,096 3Q09 0,328 0,079 0,084 0,069 0,070 0,098 4Q09 0,082 0,071 0,097 0,139 0,057 0,259 R² 0,123 0,131 0,183 Álag 0,004 0,005 0,003 Szórás 0,117 0,116 0,147 Sharpe 0,037 0,044 0,020 EUR 1,000 0,224 0,048 Megjegyzés. Az álag és a szórás az ado index loghozamára vonakozik, a ábláza alján a hozamok közöi korrelációs márix láhaó. Az indexek USD-ben érendők. Az egyes devizaindexekben levő egységgyök nem veheő el, azonban a differenciájukra vonakozó hasonló eszek nullhipoézise már igen, amely állíásoka Dickey Fuller-eszel ellenőrizünk, melynek eredménye alapján az egyes indexek elsőrendű inegrálsága nem veheő el; ezér alkalmazhaó a Johansen-esz ez egyes indexek közö levő hosszú ávú egyensúlyi kapcsolaok eszelésére. A Johansen [1991] koinegrációs esz alapján az egyes árindexek páronkéni koinegrációja semmilyen szignifikancia-szinen sem veheő el, azaz az árindexek hosszabb ávon mindig visszaérnek egymáshoz lásd a 6. ábláza p érékei. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

18 216 Erdôs Péer Ormos Mihály 6. ábláza A Baedeker-devizaindexek Johansen koinegrációs eszje A koinegrációs kapcsolaok száma Késleleések száma Sajáérék Nyomsaiszika p Max-sajáérék saiszika p Nulla 2 0,679 31,730 0,030 19,305 0,088 Maximum egy 2 0,453 12,425 0,138 10,263 0,195 Maximum keő 2 0,119 2,163 0,141 2,163 0,141 Megjegyzés. A ábláza az EUR-ban, GBP-ben és USD-ben denominál aukciókra becsül Baedekerárindexek koinegrációs eszjé muaja. A késleleések számá Schwarz-kriériumok alapján válaszouk. Meg kell jegyezni, hogy az adabázis csak ö év leüési árai aralmazza, amely inkább veheő középávnak, min hosszúnak, így a Johansen-esz eredményei érdemes inkább jelzésérékűnek kezelni, azonban mivel a 2. ábra is a koinegárció ényé lászik aláámaszani, a esz kimeneele nem űnik ellenmondásosnak. Százalék ábra. A különböző devizákra számío WRS-index USD-ben Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 negyedév EUR Adasor1 aukció Adasor3 GBP aukció USD Adasor4 aukció Valamennyi nyelvre is becsülünk külön-külön indexe, az eredmények a 7. áblázaban és a 3. ábrán láhaók. Ezek alapján a francia Baedekerek aluleljesíik mind a piac egészé, mind pedig a néme és angol nyelvű Baedekereke. A néme nyelvű köeeknek a legnagyobb a Sharpe-ráája 15 és csak a néme Baedekerek ho- 15 A Sharpe-ráa az egységnyi kockázara veíe hozamöbble alapján muaja egy ado eszköz pénzügyi eljesíményé. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

19 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 217 zama eljesíi felül szignifikánsan a piac egészé. Az USD ranzakciók hozama a /3/ egyenleben becsül paraméer alapján, és ha nem is szignifikánsan, de az 5. áblázaban számío Sharpe-ráa alapján is felüleljesíi az EUR-ban jegyze aukciók hozamá. Angol, francia és néme nyelvű Baedekerek becsül árindexe 7. ábláza Negyedév D E F B ( ) SE B B ( ) SE B B SE ( B ) 1Q05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2Q05 0,262 0,081 0,115 0,063 0,047 0,109 3Q05 0,005 0,080 0,072 0,055 0,080 0,072 4Q05 0,141 0,076 0,039 0,052 0,027 0,070 1Q06 0,204 0,075 0,131 0,051 0,117 0,065 2Q06 0,140 0,077 0,005 0,053 0,034 0,076 3Q06 0,335 0,085 0,009 0,050 0,150 0,085 4Q06 0,351 0,075 0,075 0,052 0,071 0,075 1Q07 0,181 0,075 0,008 0,055 0,069 0,074 2Q07 0,285 0,078 0,021 0,051 0,141 0,073 3Q07 0,241 0,082 0,127 0,053 0,104 0,078 4Q07 0,336 0,078 0,100 0,051 0,038 0,071 1Q08 0,303 0,078 0,112 0,055 0,017 0,075 2Q08 0,250 0,084 0,008 0,063 0,135 0,079 3Q08 0,237 0,081 0,027 0,060 0,101 0,087 4Q08 0,037 0,087 0,237 0,063 0,282 0,082 1Q09 0,114 0,083 0,273 0,060 0,313 0,082 2Q09 0,104 0,083 0,235 0,061 0,356 0,077 3Q09 0,126 0,107 0,316 0,065 0,429 0,106 4Q09 0,318 0,099 0,100 0,126 0,527 0,102 R² 0,135 0,179 0,201 Álag 0,017 0,005 0,028 Szórás 0,185 0,100 0,092 Sharpe 0,090 0,053 0,300 D 1,000 0,393 0,098 E 0,393 1,000 0,005 F 0,098 0,005 1,000 Megjegyzés. Az álag és a szórás az ado index loghozamára vonakozik. A ábláza uolsó három sorában a devizaindexek hozamainak korrelációs márixa láhaó. Az indexek USD-ben érendők. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

20 218 Erdôs Péer Ormos Mihály 3. ábra. Angol, francia és néme nyelvű Baedekerek becsül árindexe USD-ben Százalék Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 negyedév Teljes Adasor1 Baedekerpiac Adasor3 Néme nyelvű Angol Adasor4 nyelvű Adasor5 Francia nyelvű Megvizsgáljuk, hogy a devizaindexek relaív eljesíményé a különböző nyelvű Baedekerek éréke, azaz a minőségbeli különbségek magyarázhaják-e. A 3. ábra alapján lászik, hogy a vizsgál időszakban a néme Baedekerek eljesíenek a legjobban, míg a franciák a legrosszabbul. Mivel van különbség az egyes nyelvek eljesíményének ekineében, az egyes devizaindexek különböző összeéele magyarázhaja a mér különbségeke. Ezér modellszámíásoka végzünk a devizaindexekre a nyelvspecifikus indexek alapján, azaz a devizaindexek hozamá magyarázzuk a nyelvindexek hozamával. Az eredményeke a 8. ábláza aralmazza. A Baedeker-piac összeéele Megnevezés Összes EUR GBP USD 8. ábláza Konsans 0,001 0,002 0,008 0,009 (0,006) (0,010) (0,026) (0,033) D 0,393 0,456 0,056 0,164 (0,033) (0,056) (0,147) (0,189) E 0,326 0,290 0,613 0,722 (0,062) (0,104) (0,273) (0,350) F 0,293 0,449 0,316 0,441 (0,062) (0,104) (0,272) (0,349) R² 0,951 0,901 0,307 0,288 Megjegyzés. A ábláza mindenegyes oszlopa egy-egy regresszió mua. Az EUR, GBP és USD index hozamai egy konsanssal, valamin a nyelvindexek hozamaival magyarázzuk. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

21 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 219 A piac egészé ekinve az összeéel szine eljes egészében képes magyarázni a hozamoka, ami a eljes piaci index és az egyes nyelvekre becsül indexek robuszusságá is muaja. Az EUR index hozamai szinén jól magyarázza az összeéel, a hozamok varianciájának öbb min 90 százaléká képes leírni. A másik ké index hozamainak varianciájából megközelíőleg csak 30 százalék köszönheő az összeéelnek. Ha a Baedeker-piac hozamai az egyes deviza indexek hozamaival magyarázzuk, akkor az apaszaljuk, hogy a regresszió illeszkedése ugyan valamivel 85 százalék fele van, de a GBP és USD hozamok becsül paraméerei nem szignifikánsak. 16 Ebből az kövekezik, hogy ennek a ké indexnek a becslése valószínűleg nem elég ponos, aminek az lehe az oka, hogy a GBP indexe mindössze 46 francia és 78 néme, míg az USD indexe 10 francia és 13 néme nyelvű Baedeker hozama alapján becsülük. Az USD aukciók mér felüleljesíése, ehá valószínűleg becslési hibának udhaó be. Ez ámaszja alá az a ény is, hogy az angol nyelvű Baedekerek eljesíménye nem különbözik szignifikánsan a piac egészéől (lásd a 3. ábrá) és az USD-ben érékesíe úikönyvek 85 százaléka angol és mindössze 10 százaléka néme, 5 százaléka francia A Baedeker-piac haékonyságvizsgálaa egyensúlyi modellekkel Ha egy Baedeker-gyűjő szignifikánsan magasabb vagy alacsonyabb kockázaal korrigál hozamo ud elérni, minha egy diverzifikál részvényindexbe fekene (például a CRSP éréksúlyozású indexébe, vagy az S&P 500-ba), akkor az úikönyvbefekeés előnybe/hárányba részesíheő a részvénypiaccal szemben. Az összes Baedekerre vonakozó árindex kockázai prémiumá magyarázzuk a CRSP éréksúlyozású index kockázai prémiumával, azaz a CAP (Sharpe [1964]) modelljé becsüljük az rbaedeker, rf, = 0,015+ 0, 468 rcrsp, rf, +ε ˆ /5/ ( 0,014) ( 0,225) formában (zárójelben Newey Wes [1994] heeroszkedasziciás és auokorreláció konziszens sandard hibái láhaók). A regresszióban az egyhónapos US Treasury bill (amerikai kincsárjegy) hozamá válaszouk kockázamenes hozamnak. A /4/ egyenle R 2 -e 18,33 százalék, a piaci kockáza éppen szignifikáns 5 százalékos szin melle. 17 A regresszió becsül engelymeszee nem különbözik szignifikánsan nulláól, ami egyúal az is jeleni, hogy a piac haékonysága nem veheő el. A becsül paraméerek nagyon hasonlók Pesando [1993] Picasso-nyomaokra mér eredményeihez: az 16 Ez a regresszió i nem közöljük, de kérésre rendelkezésre bocsájuk. 17 Mei és Moses [2005] valamin Sanning és sai. [2007] módszeraná köveve a CAPM melle a Fama- French [1996] háromfakoros modell is alkalmazuk a Baedekerek kockázai prémiumára. Mivel az új fakorok bevonása nem javíoa a regresszió illeszkedés ez az eredmény i nem közöljük, de kérésre rendelkezésre áll. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

22 220 Erdôs Péer Ormos Mihály S&P 500-hoz képes 0,43-as béá becsül, míg az alfa nem bizonyul szignifikánsnak, a regresszió R 2 -e pedig 14,1 százalékos le. Goezmann [1993] formálisan CAPM-e ugyan nem becsül, de megmére a művészei és a részvényhozamok közö a korreláció, egy jóval hosszabb minaperiódusra, 1716 és 1986 közö 0,67 korreláció mér a fesmény és a LSE (London Sock Exchange) részvényhozamok közö. Ebből 45 százalék körüli R 2 adódna feléve, hogy a konsans az ő minájában sem különbözne szignifikánsan nulláól ami szinén közel esik az álalunk apaszalhoz. Hodgson és Vorkink [2004] kanadai fesmények hozamaira illesze CAP-modell, ahol a piaci fakor az MSCI Canada index kockázai prémiuma vol. Ők kisebb béá (0,251) becsülek, alacsonyabb R 2 (5,1%) és szinén nem szignifikáns alfa melle. Mei és Moseshez [2005] hasonlóan a meserekre külön CAPM-regresszió becsülünk. I a meserek ala a legdrágább 30 százaléko érjük, annak érdekében, hogy megbízhaó indexe becsülhessünk a legdrágább úikönyvekre. A meserek érékei a 9. ábláza foglalja össze. A meserindex kockázai prémiumára vonakozó CAPM regresszió az /6/ egyenle muaja: r r = 0,018+ 0,871 r r +ε ˆ /6/ Meser, f, CRSP, f, (0,055) (0,630) aminek az R 2 -e 10,1 százalék. A meser Baedekerek sem muanak szignifikáns eljesímény a CRSP éréksúlyozású indexhez képes, azonban ami szembeűnő, hogy a meserek piaci kockázaa lényegesen meghaladja a piac egészének kockázaá. A mi eredményeinkkel ellenéesen igaz más időszakra, 1973 és 2002 közö Mei és Moses [2005] a meser fesményekre szignifikáns negaív alfá és kisebb, de ugyancsak szignifikáns alfá mérek a nemmeser fesményekre is. Annak ellenére, hogy a Baedekerek eljesíménye nem szignifikáns, az ilyen ípusú befekeéseknek egyéb kölségei is vannak. A Baedeker-piac illikvid a részvénypiachoz képes, azaz nagyobb a likvidiási kockázaa, amiér egy racionális befekeő a Baedekerekől magasabb hozamo várna el (Amihud Mandelson [1986]; Chordia Swaminahan [2000] Chordia Roll Subrahmanyam [2000]; Pásor Sambaugh [2003]; Mei Moses [2005]). Mindemelle a Baedeker piac kereskedési kölségei jelenősek és a árolási- és bizosíási kölségek sem elhanyagolhaók. Ha ezeke az exra kölségeke és kockázaoka a nem pénzügyi jellegű hozam kompenzálja, akkor az mondhajuk, hogy a Baedeker-piac szignifikánsan nem eljesíi alul a részvénypiaco, azonban ez csak feléelezhejük, mivel a nem pénzügyi jellegű hozamok becslése igen nehézkes lenne, ha nem leheelen. A probléma mindenképp úlmua a jelen dolgozaunk kereein. A nem pénzügyi jellegű hozamoka a Baedekerek bérlei díjával lehene becsülni, de mivel ilyen piac nem léezik, ezér ez a számíás nem végezheő el. 18 Ashenfeler Graddy [2003] szerin nagy művészei porfóliók eseén a 18 Ashenfeler és Graddy [2003] az állíják, hogy nincs udomásuk olyan anulmányról, amely a nem pénzügyi jellegű hozamok mérésé kísérelné meg, ezér alán érdemes lenne egyszer ezzel is foglalkozni. Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

23 Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa 221 nem pénzügyi jellegű hozamok jelenősek lehenek. Ha feléelezzük, hogy ez igaz a Baedeker-piacra is, akkor az állíhajuk, hogy a piac haékonysága ebből a szemponból sem veheő el. A becsül meser Baedeker árindex logarimusa és annak hozama 9. ábláza Negyedév B ( ) SE B 1 B B SE ( B B ) 1 1Q05 0,000 0,000 2Q05 0,247 0,090 0,247 0,090 3Q05 0,144 0,079 0,102 0,077 4Q05 0,345 0,072 0,200 0,063 1Q06 0,302 0,078 0,043 0,060 2Q06 0,405 0,077 0,102 0,062 3Q06 0,385 0,089 0,020 0,074 4Q06 0,459 0,076 0,074 0,071 1Q07 0,343 0,078 0,116 0,059 2Q07 0,325 0,077 0,018 0,060 3Q07 0,370 0,074 0,045 0,056 4Q07 0,432 0,076 0,061 0,054 1Q08 0,372 0,080 0,059 0,058 2Q08 0,457 0,084 0,084 0,068 3Q08 0,526 0,082 0,069 0,070 4Q08 0,168 0,086 0,358 0,071 1Q09 0,032 0,085 0,200 0,076 2Q09 0,391 0,080 0,423 0,075 3Q09 0,070 0,114 0,461 0,106 4Q09 0,556 0,096 0,626 0,115 Megjegyzés. R 2 = 19,81 százalék. 4. Záró gondolaok Az isméel ranzakciók módszerével (RSR) becsül árindex alapján megmuauk, hogy a Baedeker-árak egy közös fakor álal meghaározoan mozognak. A Baedeker-index hozama szignifikánsan korrelál az S&P 500 és a CRSP részvényindexek hozamával, a mér korreláció rendre 0,47 és 0,46, amely az muaja, hogy a Saiszikai Szemle, 89. évfolyam 2. szám

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje 1

Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje 1 516 HITELINTÉZETI SZEMLE NAFFA HELENA Eszközárazási anomáliák öbbválozós modellje 1 A cikkben öbbválozós eszközárazási modelleke muaunk be, amelyeknek a megalkoása egybeese az információs haékonyságo propagáló

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A likviditási mutatószámok struktúrája

A likviditási mutatószámok struktúrája 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 581 DÖMÖTÖR BARBARAMAROSSY ZITA A likvidiási muaószámok srukúrája A likvidiás mérésére öbbféle muaó erjed el, amelyek a likvidiás jelenségé különböző szemponok alapján

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Saiszikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. KARSAI GÁBOR, DR.

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

MNB Háttértanulmányok 2003/1. Krekó Judit Vonnák Balázs

MNB Háttértanulmányok 2003/1. Krekó Judit Vonnák Balázs MNB Háéranulmányok 2003/1 Krekó Judi Vonnák Balázs MAKROELEMZŐK INFLÁCIÓS VÁRAKOZÁSAI MAGYARORSZÁGON 2003. január Online ISSN: 1587-9356 Krekó Juid: Közgazdasági főoszály, Moneáris elemzési oszály E-mail:

Részletesebben