LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin SZTE Gazdaságudományi Kar Pénzügyek és Nemzeközi Kapcsolaok Inézee Dr. Pap Gyula SZTE Bolyai Inéze Szochaszika Tanszék Szeged, 2013

2 Taralom 1. Témaválaszás indoklása, hipoézisei, felépíése A kuaás célja és hipoézisei A dolgoza felépíése Az 1. Tézis bizonyíása, a likvidiás definiálása A bróker-kereskedők jelenősége, működése A 2. Tézis bizonyíása Módszeran Ökonomeriai Elemzés A 3. Tézis bizonyíása Roboszusság vizsgála A 4. Tézis bizonyíása, az eszközárak szerepe Az érekezés főbb eredményei Az érekezés ovábbi szakirodalomi hozzájárulása Hivakozások A ézisek alapjául szolgáló publikációk A szerző udományos publikációi

3 1. Témaválaszás indoklása, hipoézisei, felépíése A likvidiás kapcsán hasonló miszikummal alálhaja magá szembe az olvasó, min Carl Menger, aki 1892-ben ír esszéjében a pénz léezésének oká enigmaikusnak jellemeze. A likvidiásnak számos formája és ennek megfelelően számos definíciója léezik, de a fogalomra és annak aralmára koncenráló írás nem alálni a nemzeközi szakirodalomban. Egymásól eljesen különbözőnek űnő fogalmaka illenek a likvidiás megnevezéssel (pl. min piaci, makro, finanszírozási, globális likvidiás), ami mégis az sejei, hogy valami közös csak van bennük. A 2000-es évek közepén megszaporodak a úlzo likvidiással kapcsolaos cikkek és elemzések, amelyben a likvidiás jelenségének a magyarázaa elsikkad és figyelmen kívül hagyák a pénzügyi innovációk szerepé és a pénz aggregáumok megválozo információ aralmá (Rüffer, Sracca (2006)). A iszánláás nehezíee a világ őkepiacainak az egyre szorosabb inegrálódása, amely kövekezében folyamaosan mosódak el a haárok a bankhiel és a őkepiac, a közveíő bankok és a kliensek, valamin a nemzei és nemzeközi piacok közö (Boos (1987), 162 o.). Az Egyesül Államok pénzügyi rendszerében a hieleremés és az innováció meghaározó szereplőivé a befekeési bankok vagy más néven a bróker-kereskedők lépek elő, és a 2008-ban kirobban pénzügyi válság kapcsán kerülek a figyelem középponjába. Az olyan innovációkól fűö pénzügyi rendszer eseében, min az Egyesül Államoké, nem leheséges a moneáris aggregáumoka az akív pénz- és őkepiaci evékenysége folyaó pénzinézeek aggregál köelezeségével azonosíani, és így nem is alkalmasak a likvidiás mérésére (Adrian, Shin (2008a)). 1 Ahogy Lámfalussy (1969) hangsúlyozza, a moneáris aggregáumokon kívül szükséges a pénzügyi közveíőke jellemző minőségi válozások számíásba véele is. 2. A kuaás célja és hipoézisei Az érekezés célja öbbszörös. Egyrész, a likvidiásnak egy új álalános érelmezésé és a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszegével örénő régi-újszerű mérési módjá javasolja, másrész a bróker-kereskedőknek a reálgazdaságra és a befekeési eszközökre 1 Az Egyesül Államok eseében a pénzügyi aggregáumok nem ájékozanak kellően a gazdasági szereplők dönéseiről és a gazdaságban végbemenő válozásokról a válságo megelőző években. A GDP növekedési üemé nem eljesen köveék a moneáris aggregáumok válozásai, ső az M1 GDP-hez viszonyío aránya folyamaosan csökkenő pályán vol. 3

4 gyakorol szerepé kívánja megvizsgálni. Ennek megfelelően az érekezés a likvidiással kapcsolaban a kövekező éziseke fogalmazza meg: Tézis 1: A likvidiás a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége. Tézis 2: Az álalános likvidiási kondíciók mérésére a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszege a legalkalmasabb. Tézis 3: A reálgazdasági akiviás szemponjából az álalános likvidiási kondíciók mérésére használ bróker-kereskedők mérlegfőösszege meghaározó szereppel van. Tézis 4: Bizonyos eszközárakra nézve az álalános likvidiási kondíciók mérésére használ bróker-kereskedők mérlegfőösszege meghaározó szereppel van. 3. A dolgoza felépíése Az érekezés első fejezee a likvidiás különböző fajái, definíciói és mérési módjai muaja be: a belső és külső likvidiás megkülönbözeésé, valamin a makroökonómiai (vagy moneáris), a piaci, a finanszírozási és a globális likvidiás. Ismereésre kerülnek a likvidiásra mind a mai napig álalánosan használ pénzügyi aggregáumok, és rövid moneáris poliikai karrierjüknek az okai. Az uolsó alfejeze fogalmazza meg a különböző likvidiási faják mérési módjai illeő kriikai észrevéeleke. A második fejezeben egy örénelmi, logikai megközelíési módon kereszül kerül bemuaásra a likvidiás fejődése és alakíó ényezői. A fejeze célja a likvidiáshoz szükséges ényezőknek a megragadása és a különböző likvidiás faják közös nevezőre hozása. A fejeze mondanivalójának a megéreéséhez segíségre lesznek a pénzfunkciók, amelyekre logikai egymásuánban fűződnek fel az egyes alfejezeek, és kerül bevezeésre a pénzfunkció ranszformáció fogalma. A fejeze legfőbb megállapíása, és egyben az 1. Tézis bizonyíása, hogy a likvidiás jelenésaralma a pénzfunkció ranszformáció könnyedségével ragadhaó meg. A harmadik fejeze bemuaja a mai pénz- és őkepiacokra alapuló pénzügyi rendszer működésé, az érékpapírosíás, a visszavásárlási megállapodás és annak piacá. Tárgyalásra kerül a bróker-kereskedők pénzügyi, gazdasági súlyának az alakulása, kockázakezelési echnikája, annak jelenősége és szerepe a gazdasági folyamaok pro-ciklikus alakíásában. Az uolsó alfejezeben kerül sor a bróker-kereskedők összesíe mérlegének likvidiási mérőszámkén való érelmezése. A fejeze célja, hogy megfelelően aláámassza és igazolásá szolgálassa a 2. Tézisnek. 4

5 A negyedik fejeze az előző elmélei megközelíés során ismereeésre kerül fogalmaknak egy makroökonómiai és őkepiaci konexusba helyezésére örekszik a brókerkereskedők mérlegalakulásá illeő silizál ények bemuaásával együ. A fejeze a brókerkereskedők pénzügyi, gazdasági súlyának az alakulásá a mérlegadaoknak a nemzegazdasági kibocsáással és a pénzmennyiséggel való relációba helyezésével szemlélei. A fejeze egy leíró elemzés is aralmaz a bróker-kereskedők mérlegadaainak eszköz és forrásoldali alakulásáról, valamin dokumenálásra kerül a bróker-kereskedők őkeáéelének a kilencvenes évek elejéől deekálhaó válozása. A fejeze zárásakén a bróker-kereskedőknek a moneáris poliikában való leheséges szerepéről lesz szó. Az öödik fejeze a dolgoza módszeraná és annak használaá muaja be. Ez a módszerani rész alapveően maemaikai megközelíésű. A sacionárius vekor auoregressziós modell származaása uán annak használaa kerül bemuaása: a Granger okság, az orogonalizál impulzus válaszfüggvény és az variancia dekompozíció. Az írás haodik fejezee az ökonomeriai elemzéssel és a VAR modellek szakirodalomi használaával foglalkozik. A VAR modell idenifikálása és a származao eredmények bemuaása uán azok ellenőrzése örénik meg, és szolgálaja az érekezés 3. Tézisének az igazolásá. A kövekezeések szerves részé képezi a fejeze uolsó részében az eszközárak VAR modellbeli szerepeleése, amely az érekezés 4. Tézisének az igazolására is szolgál. Az uolsó fejeze összefoglalja az eredményeke, a éziseke, és a dolgozanak a szakirodalomhoz való hozzájárulásá. A záró alfejeze a sajá kriikáka és alapveően a módszeran érinő leheséges jövőbeli kuaási irányoka aralmazza. 4. Az 1. Tézis bizonyíása, a likvidiás definiálása A különböző likvidiási faják a pénzhez juás könnyedségé fejezik ki. Von Mises ([1912], o.) a likvidiásá úgy definiálja, min a bankok eszközeinek azon ulajdonságá, amely leheővé eszi a szóban forgó pénzinéze köveeléseinek azonnali és eljes kiegyenlíésé, amely meghaározás minden gazdasági szereplő eseében igaz. Likvid egy gazdasági szereplő, ha készpénzzel vagy bankszámlapénzzel rendelkezik köelezeségei rendezéséhez. A likvidiással pedig azér rendelkezik valaki, mer vagy megakarío, vagy pénzzé eheő eszköze van, vagy hielképes. 5

6 Ahogyan a pénz alapveően egy ársadalmi jelenség (Menger (1892)), ugyanígy elmondhaó ez a likvidiásról is. 2 Egy ársadalmi viszonyban meghaározó a bizalmi fakor. 3 Ugyanez igaz a likvidiás eseében is. A bizalom (vagy annak párja a bizonyalanság) mind a mai napig a likvidiás legfonosabb sarokköve, legfőbb forrása, amire Bageho (1873) minegy másfél évszázaddal ezelő felhíva a figyelme. Warsh (2007) szerin a likvidiás bizalom. A pénzfunkciók rendkívül hasznosak a likvidiás érelmezéséhez. A pénz érékmérő, fizeési és megakaríási eszköz funkciói egyben logikai sorrende is alkonak, mely uóbbi keő pénzfunkció megkülönbözeésének a fonosságára Wicksell híva fel a figyelme (Wicksell (1898), 22 o.). A megakaríási eszköz funkció nehéz elképzelni a másik keő nélkül, illeve a fizeési-eszköz funkció az érékmérő funkció hiányában. Az elszámolási egység funkció a külső, fia pénz álal az infláció függvényében ado. Az ókori pénzválóknak a pénzek érékének a megállapíásá szolgáló evékenysége ee leheővé, hogy a nemesfém pénzek maximálisan beölsék a gazdasági éle szemponjából különösen fonos fizeési és csereeszköz funkció. A pénzválók azálal, hogy a pénzek éréké garanálák, likvidiási szolgálaás nyújoak, hiszen leheővé eék, hogy azonos érékek cseréje örénjen meg. A nemesfémek szűkössége pedig garanála a pénz érékállandóságá. A pénz ér- és időbeli dimenziója, kiegészülve a barerezés jelenee kényelmelenséggel, bizosíja a fémpénzek álalános elfogadásá. A fizeéshez szükséges ellenérék a megakaríáson kívül kölcsön vagy hiel révén is előeremheő. Ebből a szemponból a likvidiás a forrásbevonás képességéhez kapcsolódik. Nem a pénzmennyiség a dönő, hanem a likvidiás (Boos (2013b)), vagyis a pénzek szervezesége, munkára foghaósága. A pénzválók pedig a fizeési szolgálaás melle egy ovábbi, bár kevésbé udaos innovaív evékenysége is végezek: megeremeék a kölcsönözheő pénzek piacá. Az ilyen rendszer auomaikusan megeremi a hielkínálao. A pénzinézeek és a vállalaok alapveően a felhalmozási, aralékolási céllal aro pénzeke udják kölcsönvenni a megakaríókól, ami a hielkérelmezőknek fizeési céllal adnak ovább, hogy abból akuális kifizeési köelezeségeike, beruházásaika eljesíhessék. A pénzinézeek így pénzfunkció ranszformáció is végrehajanak: a hielezők felé garanálniuk kell a pénzben felhalmozo vagyon éréké, a pénz felhalmozási funkciójá, miközben a kölcsönműveleek kereében a pénz fizeési funkciója kerül ovábbadásra, hiszen 2 A likvidiás egy ársadalmi jelenség, hiszen a gazdasági szereplők egymással való inerakcióikban szüleik meg, ahol a hangsúly a bizalmon, a várakozásokon van; bizalom egymásban, a piacban, a pénzügyi inézeekben, a piaci szereplőkben, a felügyelei szervekben, az államban, az öleben, az üzlei ervben, a gazdasági várakozásokban. 3 A bizalom, ársadalom és állam kapcsolaáról bővebben Kiss (2012a). 6

7 a kölcsönkérők a pénz nem felhalmozásra kérik, hanem beruházásaik, befekeésiek, fogyaszásaik és köelezeségeik kifizeésére akarják használni. A bank sajá őkéjének a szerepe, hogy fedezee nyújson az előre nem láhaó veszeségekre és bizosísa a közveíő mindenkori fizeőképességé (Diamond (1984); Brunnermeier, Sannikov (2011)). A kölcsönzési evékenység eseében a bizalmi fakor egy ovábbi dimenzióval gazdagszik: korábban a fizeési szolgálaáshoz elégséges beées és hielinéze közöi bizalmi kapcsola a hielinéze és kölcsönkérő közöi kapcsolaal gazdagszik. A pénzinézeek innovációs erőfeszíéseire úgy is lehe ekineni, min a beéesek részéről jelenkező bizalmalanság áhidalására e lépések sorozaára. A bankok forgalomképes érékpapíroka, banki adósságo próbálnak eremeni, min pl. a beészámla. A forgalomképesség köveelménye a bizonság. Egyrész ez jeleni, hogy a banki adósság éréke közel válozalan, ovábbá a ranzakciók során konra-szelekcióól menes, azaz senkinek sem éri meg a banki adóssággal kapcsolaos információér fizeni és arra spekulálni (Goron, Merick (2010b)). Azálal, hogy a bankok forgalomképes adósságo képesek eremeni, leheővé eszik, hogy egymással bizalmi viszonyban nem lévő emberek készpénzes fizeési mód nélkül egyenlíhessék ki adósságaika a banknál vezee számláik erhére. Azálal, hogy a bankok forgalomképes, bizonságos, konra-szelekcióól menes banki adósságo igyekeznek eremeni, implicie jeleni a pénz felhalmozási funkciójának a garanálásá is. Az előző bekezdés szellemében a likvidiás, az egyének és a vállalaok produkív evékenysége melle, a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége, amely során adósság (bankbeé, kövény) vagy ulajdonrész (részvény) kelekezik. A pénzfunkció ranszformáció a bizalmon, a várakozásokon kívül a pénzinézei innováció függvénye. 4 A pénzinézei innovációnak a pénzfunkció ranszformáció akívabbá, bizonságosabbá és gyorsabbá éele a célja, azaz arra örekszik, hogy a gazdasági, echnológiai és a ársadalmi válozások jelenee kihívások (leheőségek) közepee kielégíse a gazdasági szekorok megakaríási és forrásbevonási igényei, illeve egyre haékonyabb fizeési szolgálaásoka kínáljon. Csökkenő likvidiás a pénzfunkció ranszformáció nehézségé jeleni, amikor is a kölcsönforrás bizosíó szereplők az adósságok vagy ulajdonrészek reprezenála vagyonok 4 A pénzügyi innováció jeleni új piacok szervezésé, piaci likvidiás eremésé (pl. a jelzálog fedezeű érékpapírok, kövények, devizák piaca) és a már meglévő piacok haékonyabbá éelé is (pl. pénzkiadó auomaák, káryás fizeési módok, inernees kereskedés) ami alapveően a fizeési szolgálaás érinő echnikai jellegű innováció. Az új piacok auomaikusan igény ámaszanak a kockázaok kezelésre, ami jelenhei a már meglévő kockázakezelési módok adapálásá vagy új eljárások kifejleszésé (pl. PIN kód, Value-a-Risk, CoVaR, Basel szabályozás) és új piacok szervezésé (opciók, derivaívák, hielbizosíási ermékek). 7

8 pénzre örénő visszaranszformálásá (pénzfunkció re-ranszformáció) a korábbiakhoz képes kevésbé láják bizosíonak. A finanszírozási-, a őzsdei- és kövénypiaci likvidiás mind az fejezi ki, hogy mennyire gyorsan és milyen kölségek melle lehe a befekeéseke készpénzre visszaválani. A makroökonómiai likvidiás, ami a pénzmennyiségekkel, hielállománnyal és a hielkamaokkal mérheünk pedig a hielhez juás leheőségéről árulkodnak. Ezzel a disszeráció 1. Tézise bizonyíásra kerül. 5. A bróker-kereskedők jelenősége, működése Az olyan innovációkól fűö pénzügyi rendszer eseében, min az Egyesül Államoké, nem leheséges a moneáris aggregáumoka az akív pénz- és őkepiaci evékenysége folyaó pénzinézeek aggregál köelezeségével azonosíani. 5 Manapság, a piaci-alapú köelezeségek, min a kereskedelmi papírok és a repo állomány, sokkal jobb mércéi a gazdaságo befolyásoló hielfeléeleknek, melyek nagysága a 2007-es válság kirobbanásakor csak 20%-kal vol kisebb az M2 állományánál az Egyesül Államokban (Adrian Shin (2009a)). Ez az érvelés pedig a likvidiás egy másik mérési módjához veze el. A likvidiás ehá fizeési képessége jelen. A köelezeségek rendezéséhez szükséges készpénz vagy bankszámlapénz jelenee likvidiással azér rendelkezik egy gazdasági szereplő, mer vagy megakarío, vagy pénzzé eheő eszköze van vagy, mer hielképes. Az eszköz pénzre, fizeési eszközre válása piaco köveel, így ennek szellemében a likvidiás alapveően piaci likvidiás jelen. A hielképesség már sokkal összeeebb jelenség, és ebben az eseben a likvidiásá a hielhez, vagy a kölcsönhöz 6 juás leheőségével azonosíhajuk. A kölcsönhöz juás könnyedségé legegyszerűbben a hielmennyiséggel, ami egyenlő a hielezési evékenysége folyaó inézeek mérlegfőösszegének a válozásával, és a különböző beéi és hielkamaok közöi különbséggel (credi spread) mérhejük. A likvidiás ehá alapveően a pénzinézeek mérlegfőösszeg növelésének a képességé jeleni. Ezeknek az összefüggéseknek az ismereében a legjobb megoldás lenne, egy olyan nagy gazdasági szereplő viselkedésé megfigyelni, akinek a reakciófüggvényébe és így mérlegébe is beépülnek a különböző likvidiás faják árazásai. Ennek az elvárásnak felelnek 5 Az Egyesül Államok eseében a pénzügyi aggregáumok nem ájékozanak kellően a gazdasági szereplők dönéseiről és a gazdaságban végbemenő válozásokról a válságo megelőző években. A GDP növekedési üemé nem eljesen köveék a moneáris aggregáumok válozásai, ső az M1 GDP-hez viszonyío aránya folyamaosan csökkenő pályán vol (Ács, 2009). 6 A hiel és a kölcsön fogalma nem ugyanaz. A hiel a pénzhez juás leheőségé jeleni, míg a kölcsön a felve pénzösszege. A hielnek és a kölcsönnek is ára van, hiel uán azér fizeünk, mer a bank rendelkezésünkre arja a pénz, ha pedig az igénybe vesszük, azaz kölcsön veszünk fel, az uán kamao kell fizenünk. hp://www.pszaf.hu/fogyaszoknak/hielek/hielipusok/gyik_fogyhi.hml 8

9 meg a bróker-kereskedők, akik a 2008-ban kirobban pénzügyi válság során jászoak kulcsszerepe. Továbbá az árnyék-bankrendszer álal végze érékpapírosíás folyamaa hé lépése közül ké szakasz pedig a bróker-kereskedőkön kereszül örénik (Adrian, Ashcraf (2012). Az elmúl évizedekben az árnyék-bankrendszer relaíve olcsó hieleke bizosío azálal, hogy kées minőségű, kockázaos, hosszú fuamidejű eszközöke, lászólag kockázamenes, rövid fuamidejű, pénzszerű köelezeségeké konverálak (Pozsár e al (2010)). A bróker-kereskedők visszavásárlási megállapodások, repo bizosíoa rövid haáridős kölcsönökből fedezik evékenységük forrásai. Ennek egy része fordío repo formájában ovábbkölcsönzésre kerül más inézeek (pl. hedge fund) részére, másik része pedig hosszabb lejáraú, kevésbé likvid eszközökbe fekeődik. A repo művele fedezeekén szolgáló érékpapír eladási ára és az akuális piaci ára közöi különbség az ún. haircu (Adrian, Shin (2009a)). A haircu a kockázakezelés egy módja szerepe, hogy bizosísa a repo műveleek árgyá képező érékpapírok információsemlegességé. Ezálal a fedeze információ-immunissá válik, ami bizosíja a befekeők bizalmá és a piac likvidiásá (Goron, Merick (2010b)). A piaci kereskedők rendelkezésére álló finanszírozási kapaciás így kamaok melle a őke köveelmények (margin vagy haircu) függvénye (Brunnermeier, Pedersen (2008); Adrian, Eula (2010)). A haircu mérékének válozása nagyban meghaározza a őkeáéeles inézeek számára elérheő finanszírozási likvidiás, mivel annak nagysága egyben meghaározza az elérheő maximális őkeáéel nagyságá. A piaci-alapú inézeek eseében a őkeáéelnek ugyanaz a szerepe, min a pénzmuliplikáornak a kereskedelmi bankok eseében; a rendelkezésre álló alapjárai pénzinézei kapaciás megsokszorozza. A haircu szerepe pedig ugyanaz, min a klasszikus pénzmuliplikáló modellben a köelező aralékráának; felső korláo jelen a (fedeze) hieleremés számára (Lagos (2006)). A likvidiás mindenkori alakulása szemponjából meghaározó bizalmi ényező egyik mércéje ehá éppen a repo haircu. Minhogy a visszavásárlási megállapodások során használ haircu méréké a forrás bizosíó inézeek haározzák meg, ezér az alkalmazo haircu nagysága a finanszírozási oldalon érzékel bizonyalanságo méri. A bróker-kereskedők a csőd bekövekezének az esélyé a kockázao érék menedzselésén (Value-a-Risk, VaR) kereszül igyekeznek konrolálni, amely a likvidiás alakulása ekineében meghaározó bizalmi ényező egy másik mércéje. A pénzinézeek piaci eszközeire vonakozó mark-o-marke piaci áras könyvelési szabály érelmében, a befekeéseke a mindenkori piaci árakon kell nyilvánarani, ami maga uán vonja a 9

10 befekeési banki sajáőke folyamaos válozásá. A piaci áras sajáőke a VaR kockázakezelési módon kereszül meghaározza a maximálisan vállalhaó befekeési porfólió nagyságá (Adrian Shin (2009a)). Köszönheően köveeléseik piaci áron való (mark-o-marke) nyilvánarásának illeve, köelezeségeik rövid-ávú volának, mérlegük alakulása közvelenebb visszajelzés ad a likvidiási kondíciók alakulásáról. 6. A 2. Tézis bizonyíása A bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszegének álalános likvidiási mérőszámakén való használaá a kövekező érvek ámaszják alá: 1.) Az 1. Tézis érelmében a likvidiás a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége, amelyben a pénzügyi inézeek közül duplán is rész vesznek: az érékpapírosíás során hieleznek, és forgalomképes adósságoka igyekeznek eremeni, miközben a részvénykibocsáások és a őkepiacok szervezői, a piaci likvidiás (marke liquidiy) szolgálaói. Emelle piacszervezői feladaoka lának el a befekeési és fedezei, kockázakezelési ermékek eseében is. 2.) Mérlegadaaik alakulásában jelenős szerepe van az eszközáraknak, a kockázakezelésének és a őkeáéelek alakulásának. Akívan kezel befekeési és kereskedelmi porfóliójuk kövekezében az eszközárak révén a bróker-kereskedők mérlegeiben megjelenik a bizalmi fakor 7 a piaci, a gazdasági és a poliikai várakozásokon kereszül, illeve a különböző jövedelmezőségi indikáorok, és a kockázavállalás haása is. 3.) Az árnyék bankrendszeri pénzinézeek közül a bróker-kereskedők a pénz- és őkepiacok gyorsreagálású inézménye. Így reakcióikban az összes likvidiási faja (piaci, finanszírozási, makroökonómiai, moneáris, globális) haása közveve vagy közvelenül azonnal megjelenik, mérlegük likvidiási baroméerkén használhaó. 7 A likvidiás szemponjából lényeges bizalmi fakornak a mérésére elvileg öbb mód is kínálkozik, de előe iszázandó ké dolog. Az egyik, hogy mindegyik indikáor eseében jelenős dilemma van, hogy mi is mér ponosan, ugyanis a piaci bizonyalanság és a piaci kockáza mérése sokszor keveredik egymással. A kockáza a bizonyalanság kvaniaív mérheő része, az igazi bizonyalanság, pedig az, ami visszamarad (Knigh (1921)). Ezzel összhangban, a piaci árak feléel nélküli volailiásának a növekedése jelezhei egymásól függelen jelenős méreű sokkok bekövekezé, ami nem felélen válozaja meg alapveően a szereplők bizonyalansági érzeé. A feléeles volailiásban bekövekező válozás azonban a növekvő mérheő kockáza melle jelezhei egyben a nagyobb, nem mérheő bizonyalanságo is (Davis (2010)). A másik ok, hogy nem egyérelmű, mi is a releváns bizalmi muaó a likvidiás eseében: fogyaszói bizalmi index, piaci árvolailiás, ipari kibocsáás, ipari megrendelések, sb.. 10

11 4.) A pénzügyi innováció legfőbb hajóerői, így mérlegükben megjelenik az innovációs ényező haása. 8 5.) Összesíe mérlegfőösszegük jelenős gazdasági súly képvisel, a kereskedelmi bankokéhoz viszonyío százalékos arányával. Ezek a ények aláámaszják a hipoézis, amely szerin az álalános likvidiási kondíciók mérésére a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszege a legalkalmasabb, és a disszeráció 2. Tézisének állíásá megalapozonak ekinsük. 7. Módszeran Az empíriai rész vekor auoregressziós (VAR, Vecor Auo-Regression) modelleke használ az érekezés 3. és 4. Tézisének a bizonyíásához. A VAR modellek a moneáris poliikai elemzések álalánosan elfogado módja. Chrisopher Sims nevéhez fűződik a módszer kidolgozása, melyér 2011-ben a közgazdasági Nobel díjjal üneék ki. A VAR modellben alkalmazo idenifikációs feléelek eszik leheővé a modellválozók közöi korrelációk oksági kapcsolakén való érelmezésé. A VAR modellek, olyan egyenlerendszerek, amelyekben mindegyik endogén válozó a sajá és a öbbi válozó késlelee érékeinek illeve egy hibaagnak a függvénye. A modell válozói endogénnek nevezzük, mivel a rendszeren belül, az egymással való kölcsönhaásokon kereszül haározódnak meg. A VAR modellek azon ulajdonsága, hogy kiválóan alkalmasak az endogeniás kezelésére, rendkívül fonos a módszerani megközelíés során, mer sokszor még a szakirodalomban sem iszázo, hogy a válozók közöi deekál kapcsola oksági, vagy a várakozások szüle. Egy p-ed rendű VAR(p) modell a kövekezőképen írhaó, ahol y c y y... y p p (5.3.3) y a modell válozóka aralmazó ( n 1) vekor, c konsansoka aralmazó ( n 1) vekor, az auoregressziós koefficienseke magába foglaló ( n n) márix, ahol j 8 A pénzügyi innováció jelenségével számos leíró jellegű anulmány foglalkozo, de alig alálni anulmány, amely felvállala volna a kvaniaív mérés jelenee nehézségeke (Beck, Chen, Lin, Song (2012)). A pénzügyi innováció ugyanis jeleni új piacok szervezésé (pl. a jelzálog fedezeű érékpapíroké, derivaívák, devizák, hielbizosíási ermékek piaca) és a már meglévők haékonyabbá éelé (pl. pénzkiadó auomaák, káryás fizeési módok, inernees kereskedés). Az új piacok auomaikusan igény ámaszanak a kockázaok kezelésre, ami jelenhei a már meglévő kockázakezelési módok adapálásá vagy új eljárások kifejleszésé (pl. PIN kód, Value-a-Risk, Basel szabályozás) és új piacok szervezésé (opciók, derivaívák). Ennek a logikának megfelelően a pénzügyi és/vagy a likvidiási problémák forrásai mindig a piacok, ponosabban a kereskede ermékek mögöes fedezeei, vagy a kockázakezelési módok ökélelenségeiből fakadó fel- vagy fel nem ismer kockázaok. 11

12 . Továbbá ε egy ( n 1) dimenziójú Gauss eloszlású diszkré reprezenációjú fehér zaj folyamao aralmazó vekor, ahol E( ) 0 és E ) ha és 0 egyébkén, ahol ( egy ( n n) szimmerikus poziív szemidefini márix. Az és y 1,, y p korrelálalansága a lineáris projekció ulajdonsága álal bizosío. Ezér egy vekor auoregressziós folyama paraméereinek a konziszens becslése a legkisebb négyzeek módszere (odinary leas squares, OLS) révén leheséges ((Hamilon (1994), o.). A VAR modellekből ún. impulzus-válaszfüggvényeke (impulse-reponse funcion) szokak generálni, ami a válozók jelen- és jövőbeli válaszreakciói jeleníik meg az egyik VAR hibaagban bekövekező egységnyi nagyságú növekményre, azon feléel melle, hogy a hibaag válozása csak egy periódus ideig ar, és a válozás uán éréke ismé nulla. Az impulzus-válaszfüggvények jelenősége abban áll, hogy leheővé eszi oksági viszonyok vizsgálaá (Cochrane (1997), 37 o.) Az impulzus-válaszfüggvények a VAR modellek végelen mozgóálagolású, vekor MA() felírásából generálhaóak. Egy VAR a kövekező formában írhaó MA () formába: y s s j j j0 ( L), (5.3.13) ahol j a mozgóálagolású együhaók ( n n) márixa, és fehér zaj folyamao köve. Amennyiben a kuaói cél srukurális analízis, vagyis a válozók közöi kapcsolaok oksági volának a kideríésére, akkor problémakén jelenkezik a korreláció és az okoza közöi különbségéel nehézsége, ami idenifikációs problémakén nevez a szakirodalom (Sock, Wason (2001)). Mivel egymással kölcsönhaásban álló válozók szerepelnek a VAR modellben, ezér eljesen ermészees a válozóknak egy azon sokkra ado egyidejű reakciója, ami az impulzus válaszfüggvények ok-okozai reakciókén való érelmezésé leheelenné eszi. Az egyik járhaó ú a VAR hibaagok varaiancia-kovariancia (semidefini) márixának Sims javasola ADA Cholesky féle dekompozíciója, ahol A egyedi alsó háromszög márix egyesekkel a diagonális főálójában és D egyedi diagonális márix, poziív elemekkel a főálójában. Az A márix felhasználásával előállíhaó a kövekező ( n 1) -es u vekor u A 1, amely az A márixszal való ászorzás uán az Au, illeve behelyeesíve a márixoka a 12

13 1 a a an a a 32 n a n3 0u1 1 0 u2 2 0u u n n (5.4.8) formá öli. A rendelkezésre álló minából becsül ˆ sâ j agok s = 0, 1, 2,..., Eˆ( y s y j, y j1,,..., y1, x 1) y j a, (5.4.18) s j a függvényében való ábrázolásá nevezzük az orogonalizál impulzus válaszfüggvénynek, ahol a j vekor az (5.4.4) egyenleben definiál A márix j-ik oszlopa (Hamilon (1994), o.). Az orogonalizál impulzus válaszfüggvény az orogonalizál u j hibaagokban bekövekező egységnyi válozások (vagy az y j -kről szóló új információk) haás muaja y s -re. 8. Ökonomeriai Elemzés Éppen a Cholseky dekompozíció implikála rekurzív rendszerből kifolyólag a válozók sorrendiségének kiemelkedő szerepe van. Bernanke és Blinder (1992) idenifikációs sraégiájá köveve a modellválozóknak a kövekező sorrendisége le meghaározva: reálkibocsáás (adaforrás Bureau of Economic Analysis), fogyaszói árindex szezonálisan igazío adasora (adaforrás Federal Reserve Bank of S. Louis), M2 pénz aggregáum, jegybanki kamaláb 9 és a bróker-kereskedők mérlegfőösszege (adaforrás Federal Reserve). A sorrendiség eljesen megfelel a nemzeközi szakirodalomi gyakorlanak. A válozók közi kapcsolai rendszer, és a ranszformál valamin az eredei hibaagok közöi kapcsolao muaja a lenebbi, márix formában felír egyenle: 1 a a a a a a a a a a u 0 u 0 u 0 u 1 u GDP INF M 2 R BD M R GDP INF 2 BD. 9 Habár, a moneáris ranszmissziós mechanizmus érinő anulmányok egyik fonos eredménye, hogy számos ranszmissziós csaornában a reál- és nem pedig a nominális kamaoknak van befolyása az eszközárakra és a kölekezésekre (Boivin-Kiley-Mishkin, 2010). 13

14 Az elemzési időáv meghaározása során figyelembe le véve, hogy az Egyesül Államok jegybankjának szerepé beölő FED (Federal Reserve) 1970-ől konkré pénzmennyiségi növekedési üeme jelöl ki moneáris poliikai feladaakén, ami a 90-es évekig kövee (Friedman (1996)), majd az inflációs célköveésre áll á. Továbbá az érekezés a 90-es évek elejéől a bróker-kereskedők őkeáéelének az eszközállomány függvényében való válozásá dokumenála, illeve a bróker-kereskedők összesíe mérlegének GDP-hez viszonyío aránya szinén az 1990-es évek elejéől kezde el igazán dinamikusan növekedni. Mindezek figyelembevéelével az elemzési időávok az 1968 és 1989 és az 1990 és 2012 második negyedéve közi éveke aralmazza. A VAR modell késleleési hosszának a megállapíásakor alapveően a hibaagok auókorrelálalanságá illeő feléel eljesülése vol a dönő ényező. A különböző késleleési hossz eszek az 1968q1-1989q4 időperiódus adaai használó VAR modell eseében egységesen 2 késleleési hossz javasolak, míg a 1990q1-2012q2 időáv eseén az LR esz 3, míg a öbbi esz 1 késleeési számo javasol. Ennek ellenére mindké eseben a nagyobb 3 késleleési szám kerül alkalmazásra, mivel ezálal a válozók közöi gazdagabb dinamikák megragadása válik leheővé. A nagyobb késleleési számnak azér van jelenősége, mer alacsonyabb rendű polinomok eseén az impulzus-függvények görbülee nem feléelen ud megjeleníődni. 10 Azonban a úlilleszés ellen is óvakodni kell. Az indokolalanul nagy késleleési szám a konfidencia inervallumok kiágulásá és az eredmények saiszikailag jelenékelen volá eredményezik. Az ökonomeriai elemzés az EViews program öös verziójával le végrehajva. 9. A 3. Tézis bizonyíása A ké modell generála 3 3 darab kumulál orogonalizál impulzus válaszfüggvény 11,12 a szaggao vonalak jeleze ké-sandardhibányi konfidencia inervallummal az 1. ábra és 2. ábra muaja 30 negyedévnyi időávra. Mindhárom válaszfüggvény a reálkibocsáás (RGDP) reakciójá muaja az M2 pénz-aggregáumra, a jegybanki kamara (R) és a bróker-kereskedők mérlegfőösszegében (BrKer) bekövekező egy sandard hiba nagyságú sokkra. 10 Amennyiben a cél előrejelzés lenne, akkor a kisebb késleleési szám használaa ajánlo. 11 A kumulál orogonalizál impulzus-függvény a s s p formában írhaó, és csak sacionárius idősorok 1 j eseén használaosak. 12 A 25 darab impulzus válaszfüggvény a disszeráció Függelék részében láhaóak. 14

15 Az 1. és 2. ábra összeveéséből a ké időszak ranszmissziós mechanizmusában meglévő különbség elsősorban a reálkibocsáás jegybanki kamaemelésre ado elérő reakciójában muakozik meg. Az M2 pénz aggregáumra ado kibocsáási reakció mindké eseben igazolja a moneáris mennyiségekkel kapcsolaban megfogalmazo hosszú ávú semlegességi éel. A anulmány szemponjából a legfonosabb eredmény a jobboldali válaszfüggvények alapján egyérelműen láhaó: a reálgazdasági kibocsáás a 1990q1-2012q2 időszakban a bróker-kereskedők felől érkező egységnyi sandard hiba nagyságú poziív irányú sokkra saiszikailag szignifikáns és arós reakciójá mua. Kisebb meglepeésre az 1968q1-1989q4 periódus eseében is a GDPR szignifikáns reakciójá aláljuk a 3-4. negyedév környékén, azonban a kumulál haás gyorsan nullához ar. Tehá a bróker-kereskedők mérlegfőösszege, szemben a kereskedelmi banki mérlegekkel, reálkibocsájási szemponból nem semleges. 13 A GDP- érinő variancia dekompozíció számai az muaják, hogy az 1968q1 és 1989q4 közi időszakban az M2 és a bróker-kereskedők felől érkező sokkok, míg a GDP előrejelzéskor elkövee varianciához kevesebb, min 6 illeve 4 százalékban járulak hozzá, addig az 1990 és 2012 közöi időszakban a bróker-kereskedők felől érkező sokk már a negyedik negyedévől 16 százaléknyi rész magyaráz a GDP előrejelzésekor elkövee becslési hibából. Eközben az M2 a GDP előrejelzés varianciájából hasonló időávon már egy százaléknyi résznél is kisebb rész magyaráz és hosszabb ávon is hasonló szinen marad. A VAR(3) modellekből kapo Granger oksági eszek megerősíik az impulzusfüggvények és a variancia dekompozíciók álali eredményeke (A esz null-hipoézise, hogy a Granger esz során használ segédegyenle paraméerei egyenlők nullával. Az első, az 1968q1 és 1989q4 közi időszako érinő időperiódusban a GDP- érinő eszben, csupán a jegybanki kama eseében kerül elveésre a null-hipoézis, a 2 ( p) eloszlású esz saiszikához arozó aszimpoikus p-érék 0,0242, azaz a jegybanki kama Granger oka a GDP-nek. A második 1990q1-2012q2 elemzési időáv adaain végze Granger oksági esz a bróker-kereskedők (p- 13 A eljesség kedvéér megemlíendő, hogy a reálkibocsájás az inflációban bekövekező egységnyi sandard hiba nagyságú poziív irányú sokkra saiszikailag szignifikáns és arósan negaív reakciójá mua mindké eseben (nincs az ábrán). Ez az eredmény összhangban van pl. Jiménez-Rodríguez és Sánchez (2004) anulmányával, melyben az olajimporőr országok olajár sokkra ado kibocsáási reakciójá vizsgálák. Továbbá, az inflációnak a jegybanki kamaláb növekedésére ado válasza csak kezdeben örénik a jó, negaív irányba, uána poziív. Az inflációnak ez az inuícióval ellenées válasza a jegybanki kamaemelésre szine eljesen elűnik, amin az olajár válozás a modellbe illeszjük. Valamin figyelembe kell venni az a ény is, hogy a manapság a jegybank nem az inflációra, hanem az inflációs várakozásokra reagál, amikor kamalába emel (Boivin, Kiley, Mishkin, 2010). 15

16 érék 0,0041) és az infláció eseében (p-érék 0,0034) eredményez Granger okságo a GDP irányába Accumulaed Response o Cholesky One S.D. Innovaions ± 2 S.E. Accumulaed Response of GDPRLD o M2LD Accumulaed Response of GDPRLD o R Accumulaed Response of GDPRLD o BDTALD.012 RGDP válasza M2-re RGDP válasza Alapkamara RGDP válasza BrKer-re ábra: 1968q1-1989q4, kumulál válaszfüggvény 1 s.e. Cholesky innovációra, ± 2 s.e. hibahaárral Accumulaed Response o Cholesky One S.D. Innovaions ± 2 S.E. Accumulaed Response of GDPRLD o M2LD Accumulaed Response of GDPRLD o R Accumulaed Response of GDPRLD o BDTALD.012 RGDP válasza M2-re.012 RGDP válasza Alapkamara.012 RGDP válasza BrKer-re ábra: 1990q1-2012q2, kumulál válaszfüggvény 1 s.e. Cholesky innovációra, ± 2 s.e. hibahaárral 9.1. Roboszusság vizsgála A kavaniaív eredmények roboszusságának ellenőrzése az empíria fonos része, és jelen eseben az 1990q1-2012q2 időszak eredményeinek a megerősíésé szolgálja. A Cholesky dekompozíció során alkalmazo sorrendisége illeően nemigen léezik reális alernaíva. Ennek ellenére álalánosío impulzus-függvények is generálásra kerülek, melyek eseén a válozók sorrendiségének nincs haása a generál orogonalizál válaszfüggvényekre. Az álalánosío impulzus-függvények öbbnyire megerősíik az elemzés eredményei. Köveve Weber, Gerke, Worms (2011) anulmányá, és ekineel a szélsőséges gazdasági eseményekre, az 1990q1 és 2007q2 közöi időszakra is specifikálva le az előzőekben használ VAR modell. A 3. ábrán láhaó impulzus-válaszfüggvények nagyjából megerősíik az 1990q1-2012q2 időszak eredményei, habár a GDP-nek a brókerkereskedőkől érkező sokkokra ado reakciójának nulláól való különbözősége elveszee saiszikai relevanciájának jelenős részé: ké sandard hibányi konfidencia inervallumo jelző alsó szaggao vonal, igaz éppen csak, de az öödik negyedévől kezdve folyamaosan a 16

17 zéró engely ala marad. Továbbá a kumulál sokkhaás a felére ese vissza; a brókerkereskedőke ér egy sandard hiba nagyságú sokk a GDP-nek már csak 0,3 százalék nagyságú növekedésé okozza, az időszakra kapo 0,6 százalékos növekedés helye. Accumulaed Response o Cholesky One S.D. Innovaions ± 2 S.E..008 Acd Response of GDPRLD o M2LD GDP kumulál válasza M2-re.008 Acc Response of GDPRLD o BDLD GDP kumulál válasza BrKer-re ábra: 1990q1-2007q2 kumulál válaszfüggvény 1 s.e. Cholesky innovációra, ± 2 s.e. hibahaárral A variancia dekompozíció során kapo eredmények (8. ábláza) összhangban vannak az előzőleg írakkal, a bróker-kereskedők felől származó sokkok a GDP varianciájának a korábbi 16 százalék helye, már csak alig öbb min 8 százaléká magyarázzák. A Granger oksági esz eredményei szerin a bróker-kereskedők már nem Granger okai a GDP-nek. Az M2 pénzmennyiség felől érkező egy sandard hibányi sokkoknak pedig sem saiszikailag, sem gazdaságilag sincs saiszikailag szignifikáns haása a GDP-re. Mindeközben a makroökonómiai likvidiás ár jellegű mércéjekén ekinheő jegybanki kama egyelen eseben sem produkál nulláól saiszikailag szignifikánsan különböző válaszfüggvény. A ézis állíása számos alernaív modell feléelezés melle ellenőrzésre kerül, de az eredmények mindegyik modellspecifikáció eseén válozalanul a ézis igazolák. Az 1990 uáni időszak idősorai felhasználó VAR modellnek az eredményei saiszikai bizonyosságá adják, hogy a likvidiás szerves részekén azonosío bróker-kereskedők saiszikailag szignifikáns és maradandó haással vannak az Egyesül Államok gazdaságára. 10. A 4. Tézis bizonyíása, az eszközárak szerepe Az eszközáraknak a VAR modellben való szerepeleése egyfaja roboszusság vizsgálanak is ekinheő, hiszen amennyiben a bróker-kereskedők felől érkező sokkok megarják a GDP- érinően a saiszikai jelenőségüke, akkor bizonyosságá kapjuk annak, hogy az érekezés számára kedvező eredmények nem a VAR modellből kihagyo egyéb 17

18 releváns magyarázó válozóknak ulajdoníhaóak (Omied Variable Bias probléma). Ez az egyik legfőbb kriikai észrevéel Lükepohl ((2005), 62 o.) részéről is. Továbbá a kövényhozamok egyben a makroökonómiai likvidiás ár jellegű mércéjekén is ekinheőek. Így a GDP-nek a kövényhozam sokkokra ado válaszának nagysága és saiszikai ulajdonságai segíenek a bróker-kereskedők felől érkeze sokkok eseében kapo eredmények relaív fonosságának a megíélésében. Az eszközáraknak a VAR modellben való szerepeleéséhez Sousa és Zaghini (2004)), és Rüffer, Sracca, (2006) álal is használ gyakorla le alkalmazva, amivel összhangban az S&P500 index, a 3 hónapos és a 10 éves kövényhozam a modell uolsó válozójakén kerül be az 1990 és 2012 közöi adaoka felhasználó VAR modellbe. Az ingalanárak, ekinve lassabb áralkalmazkodásuka az infláció uán kövekeznek a VAR modell rekurzív sorrendjében. A VAR késleleési hossz a legöbb eseben válozalan 3 marad, alapveően az maradékagok auókorrelálalansága vol a dönő ényező. Az elemzés az 1990 uáni időszakra szoríkozik, és a számíások a 2007q2 illeve a 2012q2-ig aró időperiódusokra leek elvégezve. A VAR modellből kapo eredmények alapján ez a ézis csak bizonyos eszközökre eljesül, konkréan az S&P500 őzsdeindex, a kincsárjegyek, az államkövények, a BAA minősíésű vállalai kövények és a hiel spread eseében. A reakciók hasonlóak, a válaszfüggvények minden eseben pár negyedévig aró saiszikailag szignifikáns reakció muanak. Példakén a Hiba! A hivakozási forrás nem alálhaó. az időhorizonra, a differenciál kincsárjegy hozamok idősorával készül modell három impulzus függvényé ábrázolja. A reálgazdasági kibocsáás a bróker-kereskedők felől érkező sokkra, a Hiba! A hivakozási forrás nem alálhaó. jobboldalán láhaó impulzus függvényhez hasonlaos, és arósan saiszikailag szignifikáns reakció mua, miközben a kincsárjegy hozamban bekövekező sokknak nincs saiszikailag számoevő haása a RGDP alakulására. Ugyanakkor a kincsárjegy hozamok egy-ké negyedévig aró szignifikáns negaív reakció muanak a bróker-kereskedők idősorában bekövekező egységnyi nagyságú sokkra, azaz a bróker-kereskedők mérlegnövekedése a kincsárjegy hozamok csökkenésé eredményezi. A variancia dekompozíció isméelen az muaja, hogy a bróker-kereskedők a RGDP előrejelzésekor elkövee hiba 16 százaléká magyarázzák, és a bróker-kereskedők megin Granger okai a RGDP-nek. 18

19 Accumulaed Response o Cholesky One S.D. Innovaions ± 2 S.E..012 RGDP Response válasza of GDPRLD BrKer-re o BDTALD RGDP Response válasza of Kincsárjegyre GDPRLD o TB3MD Kincsárjegy Response válasza of TB3MD BrKer-re o BDTALD ábra: 1990q1-2012q2, kumulál válaszfüggvény 1 s.e. Cholesky innovációra, ± 2 s.e. hibahaárral Az eszközáraknak a bróker-kereskedők idősorában bekövekező sokkra ado válaszreakciói igaz, csak rövid ideig bizonyulak saiszikailag nulláól különbözőnek az 1990q1-2012q2 időperiódus eseében, de minden eseben az inuíciónak megfelelő irányban reagálak. Az 1990q1-2007q2 alernaív időszakra készül elemzések is az S&P500 őzsdeindex, a kincsárjegyek, az államkövények, a BAA minősíésű vállalai kövények és a hiel spread eseében igazolák vissza a bróker-kereskedők idősorában bekövekező sokk releváns haásá, de a reakciók saiszikai szignifikánciája jelenősen csökken, vagy megszűn. Így az érekezés 4. számú ézise is igazolás nyer bizonyos eszközáraka illeően. A kapo szerényebb eredmények egyik oka az idősorok alacsony frekvenciája is lehe. A negyedéves adaok nem igazán alkalmasok az akívan kereskede eszközök eseében a kíván kapcsola elemzésére. 11. Az érekezés főbb eredményei Tézis 1: A likvidiás a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége. A likvidiás egy újfaja megközelíésé és érelmezésé ada a dolgoza a pénzfunkciók használaán kereszül. Ennek megfelelően a likvidiás a pénzfunkció ranszformáció könnyedségé fejezi ki, amely során a megakaríásokból adósság (bankbeé, kövény) vagy ulajdonrész (részvény) kelekezik. Csökkenő likvidiás a pénzfunkció ranszformáció nehézségé jeleni, amikor is a kölcsönforrás bizosíó szereplők az adósságok vagy ulajdonrészek reprezenála vagyonok pénzre örénő visszaranszformálásá (pénzfunkció reranszformáció) a korábbiakhoz képes kevésbé láják bizosíonak. A pénz-, a őkepiaci-, a finanszírozási-, a őzsdei- és kövénypiaci likvidiás mind az fejezi ki, hogy mennyire gyorsan és milyen kölségek melle lehe a befekeéseke készpénzre visszaválani. A makroökonómiai likvidiás, ami a pénzmennyiségekkel, hielállománnyal és a hielkamaokkal mérheünk pedig a hielhez juás leheőségéről árulkodnak. Ezzel a disszeráció 1. Tézise bizonyíásra kerül. 19

20 Tézis 2: A likvidiási kondíciók mérésére a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszege a legalkalmasabb. A pénzfunkció ranszformáció a bizalmon, a várakozásokon kívül a pénzinézei innováció függvénye. 14 A pénzinézei innovációnak a pénzfunkció ranszformáció akívabbá, bizonságosabbá és gyorsabbá éele a célja, azaz arra örekszik, hogy a gazdasági, echnológiai és a ársadalmi válozások jelenee kihívások (leheőségek) közepee kielégíse a gazdasági szekorok megakaríási és forrásbevonási igényei, illeve egyre haékonyabb fizeési szolgálaásoka kínáljon. A bróker-kereskedők a mérlegadaiban az összes likvidiási faja (piaci, finanszírozási, makroökonómiai, moneáris, globális) haása közveve vagy közvelenül és azonnal megjelenik, (köszönheően eszközeik piaci áras nyilvánarásának), így mérlegük likvidiási baroméerkén használhaó. Továbbá a pénzfunkció ranszformációban duplán is rész vesznek: az érékpapírosíás során hieleznek, és forgalomképes adósságoka eremenek, miközben a részvénykibocsáások és a őkepiacok szervezői, a piaci likvidiás (marke liquidiy) bizosíói. Emelle piacszervezői feladaoka lának el a befekeési és fedezei, kockázakezelési ermékek eseében is. Emelle a pénzügyi innováció legfőbb hajóerői, és mérlegadaaik hűen ükrözik a likvidiás bizalmi fakorá, hiszen mérlegeikben megjelennek a piaci, a gazdasági és a poliikai várakozások, bizonyalanságok, köszönheően akív porfólió kezelésüknek, amely során minden fejleményre azonnal reagálnak. Tekinve jelenős gazdasági súlyuka mindezen ények megfelelően aláámaszják a 2. Tézis kijelenésé. Tézis 3: A reálgazdasági akiviás szemponjából, a bróker-kereskedők mérlegfőösszegekén definiál likvidiásnak meghaározó szerepe van. Az érekezés legfonosabb közgazdaságani hozadéka, hogy a moneáris mennyiségek kapcsán megfogalmazo hosszú ávú semlegességi éel, a bróker-kereskedők eseében nem érvényes. A bróker-kereskedők összesíe mérlegével azonosío likvidiásnak, elérően a pénzmennyiségek eseében széles körűen, és ezen írás álal is dokumenál ulajdonságával, reálgazdasági szemponból nem semleges. 14 A pénzügyi innováció jeleni új piacok szervezésé, piaci likvidiás eremésé (pl. a jelzálog fedezeű érékpapírok, kövények, devizák piaca) és a már meglévő piacok haékonyabbá éelé is (pl. pénzkiadó auomaák, káryás fizeési módok, inernees kereskedés) ami alapveően a fizeési szolgálaás érinő echnikai jellegű innováció. Az új piacok auomaikusan igény ámaszanak a kockázaok kezelésre, ami jelenhei a már meglévő kockázakezelési módok adapálásá vagy új eljárások kifejleszésé (pl. PIN kód, Value-a-Risk, CoVaR, Basel szabályozás) és új piacok szervezésé (opciók, derivaívák, hielbizosíási ermékek). 20

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

A likviditási mutatószámok struktúrája

A likviditási mutatószámok struktúrája 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 581 DÖMÖTÖR BARBARAMAROSSY ZITA A likvidiási muaószámok srukúrája A likvidiás mérésére öbbféle muaó erjed el, amelyek a likvidiás jelenségé különböző szemponok alapján

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje 1

Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje 1 516 HITELINTÉZETI SZEMLE NAFFA HELENA Eszközárazási anomáliák öbbválozós modellje 1 A cikkben öbbválozós eszközárazási modelleke muaunk be, amelyeknek a megalkoása egybeese az információs haékonyságo propagáló

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Budapest, 2007. december 19-20.

Debreceni Egyetem. Budapest, 2007. december 19-20. LAKOSSÁGI DEVIZAHITELEK HATÁSA A MONETÁRIS TRANSZMISSZÓS MECHANIZMUSOKRA MAGYARORSZÁGON * HERCZEG BÁLINT ** Debreceni Egyeem KÉSZÜLT A MKE 2007-ES KONFERENCIÁJÁRA Budapes, 2007. december 19-20. A dolgoza

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében A hiperbolikus diszkonálás alkalmazása az opimális szabadalmak elméleében Nagy Benedek Absrac: Gazdaságpoliikai dönések során gyakora szükséges azonnali kölségek és hosszú időn á realizálódó hasznok, vagy

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. február (164 188. o.) Gábor amás kiss gábor dávid kovács péer A moneáris serilizáció haékonysága és kölségei Kínában A szerzők Kína moneáris poliikájá, azon belül

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA

KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA STATISZTIKAI ELEMZÉSEK KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA MELLÁR TAMÁS A GDP és a kölségveési kiadások kapcsolaa elmélei és gyakorlai szemponból egyarán igen fonos

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Saiszikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. KARSAI GÁBOR, DR.

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben