LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin SZTE Gazdaságudományi Kar Pénzügyek és Nemzeközi Kapcsolaok Inézee Dr. Pap Gyula SZTE Bolyai Inéze Szochaszika Tanszék Szeged, 2013

2 Taralom 1. Témaválaszás indoklása, hipoézisei, felépíése A kuaás célja és hipoézisei A dolgoza felépíése Az 1. Tézis bizonyíása, a likvidiás definiálása A bróker-kereskedők jelenősége, működése A 2. Tézis bizonyíása Módszeran Ökonomeriai Elemzés A 3. Tézis bizonyíása Roboszusság vizsgála A 4. Tézis bizonyíása, az eszközárak szerepe Az érekezés főbb eredményei Az érekezés ovábbi szakirodalomi hozzájárulása Hivakozások A ézisek alapjául szolgáló publikációk A szerző udományos publikációi

3 1. Témaválaszás indoklása, hipoézisei, felépíése A likvidiás kapcsán hasonló miszikummal alálhaja magá szembe az olvasó, min Carl Menger, aki 1892-ben ír esszéjében a pénz léezésének oká enigmaikusnak jellemeze. A likvidiásnak számos formája és ennek megfelelően számos definíciója léezik, de a fogalomra és annak aralmára koncenráló írás nem alálni a nemzeközi szakirodalomban. Egymásól eljesen különbözőnek űnő fogalmaka illenek a likvidiás megnevezéssel (pl. min piaci, makro, finanszírozási, globális likvidiás), ami mégis az sejei, hogy valami közös csak van bennük. A 2000-es évek közepén megszaporodak a úlzo likvidiással kapcsolaos cikkek és elemzések, amelyben a likvidiás jelenségének a magyarázaa elsikkad és figyelmen kívül hagyák a pénzügyi innovációk szerepé és a pénz aggregáumok megválozo információ aralmá (Rüffer, Sracca (2006)). A iszánláás nehezíee a világ őkepiacainak az egyre szorosabb inegrálódása, amely kövekezében folyamaosan mosódak el a haárok a bankhiel és a őkepiac, a közveíő bankok és a kliensek, valamin a nemzei és nemzeközi piacok közö (Boos (1987), 162 o.). Az Egyesül Államok pénzügyi rendszerében a hieleremés és az innováció meghaározó szereplőivé a befekeési bankok vagy más néven a bróker-kereskedők lépek elő, és a 2008-ban kirobban pénzügyi válság kapcsán kerülek a figyelem középponjába. Az olyan innovációkól fűö pénzügyi rendszer eseében, min az Egyesül Államoké, nem leheséges a moneáris aggregáumoka az akív pénz- és őkepiaci evékenysége folyaó pénzinézeek aggregál köelezeségével azonosíani, és így nem is alkalmasak a likvidiás mérésére (Adrian, Shin (2008a)). 1 Ahogy Lámfalussy (1969) hangsúlyozza, a moneáris aggregáumokon kívül szükséges a pénzügyi közveíőke jellemző minőségi válozások számíásba véele is. 2. A kuaás célja és hipoézisei Az érekezés célja öbbszörös. Egyrész, a likvidiásnak egy új álalános érelmezésé és a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszegével örénő régi-újszerű mérési módjá javasolja, másrész a bróker-kereskedőknek a reálgazdaságra és a befekeési eszközökre 1 Az Egyesül Államok eseében a pénzügyi aggregáumok nem ájékozanak kellően a gazdasági szereplők dönéseiről és a gazdaságban végbemenő válozásokról a válságo megelőző években. A GDP növekedési üemé nem eljesen köveék a moneáris aggregáumok válozásai, ső az M1 GDP-hez viszonyío aránya folyamaosan csökkenő pályán vol. 3

4 gyakorol szerepé kívánja megvizsgálni. Ennek megfelelően az érekezés a likvidiással kapcsolaban a kövekező éziseke fogalmazza meg: Tézis 1: A likvidiás a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége. Tézis 2: Az álalános likvidiási kondíciók mérésére a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszege a legalkalmasabb. Tézis 3: A reálgazdasági akiviás szemponjából az álalános likvidiási kondíciók mérésére használ bróker-kereskedők mérlegfőösszege meghaározó szereppel van. Tézis 4: Bizonyos eszközárakra nézve az álalános likvidiási kondíciók mérésére használ bróker-kereskedők mérlegfőösszege meghaározó szereppel van. 3. A dolgoza felépíése Az érekezés első fejezee a likvidiás különböző fajái, definíciói és mérési módjai muaja be: a belső és külső likvidiás megkülönbözeésé, valamin a makroökonómiai (vagy moneáris), a piaci, a finanszírozási és a globális likvidiás. Ismereésre kerülnek a likvidiásra mind a mai napig álalánosan használ pénzügyi aggregáumok, és rövid moneáris poliikai karrierjüknek az okai. Az uolsó alfejeze fogalmazza meg a különböző likvidiási faják mérési módjai illeő kriikai észrevéeleke. A második fejezeben egy örénelmi, logikai megközelíési módon kereszül kerül bemuaásra a likvidiás fejődése és alakíó ényezői. A fejeze célja a likvidiáshoz szükséges ényezőknek a megragadása és a különböző likvidiás faják közös nevezőre hozása. A fejeze mondanivalójának a megéreéséhez segíségre lesznek a pénzfunkciók, amelyekre logikai egymásuánban fűződnek fel az egyes alfejezeek, és kerül bevezeésre a pénzfunkció ranszformáció fogalma. A fejeze legfőbb megállapíása, és egyben az 1. Tézis bizonyíása, hogy a likvidiás jelenésaralma a pénzfunkció ranszformáció könnyedségével ragadhaó meg. A harmadik fejeze bemuaja a mai pénz- és őkepiacokra alapuló pénzügyi rendszer működésé, az érékpapírosíás, a visszavásárlási megállapodás és annak piacá. Tárgyalásra kerül a bróker-kereskedők pénzügyi, gazdasági súlyának az alakulása, kockázakezelési echnikája, annak jelenősége és szerepe a gazdasági folyamaok pro-ciklikus alakíásában. Az uolsó alfejezeben kerül sor a bróker-kereskedők összesíe mérlegének likvidiási mérőszámkén való érelmezése. A fejeze célja, hogy megfelelően aláámassza és igazolásá szolgálassa a 2. Tézisnek. 4

5 A negyedik fejeze az előző elmélei megközelíés során ismereeésre kerül fogalmaknak egy makroökonómiai és őkepiaci konexusba helyezésére örekszik a brókerkereskedők mérlegalakulásá illeő silizál ények bemuaásával együ. A fejeze a brókerkereskedők pénzügyi, gazdasági súlyának az alakulásá a mérlegadaoknak a nemzegazdasági kibocsáással és a pénzmennyiséggel való relációba helyezésével szemlélei. A fejeze egy leíró elemzés is aralmaz a bróker-kereskedők mérlegadaainak eszköz és forrásoldali alakulásáról, valamin dokumenálásra kerül a bróker-kereskedők őkeáéelének a kilencvenes évek elejéől deekálhaó válozása. A fejeze zárásakén a bróker-kereskedőknek a moneáris poliikában való leheséges szerepéről lesz szó. Az öödik fejeze a dolgoza módszeraná és annak használaá muaja be. Ez a módszerani rész alapveően maemaikai megközelíésű. A sacionárius vekor auoregressziós modell származaása uán annak használaa kerül bemuaása: a Granger okság, az orogonalizál impulzus válaszfüggvény és az variancia dekompozíció. Az írás haodik fejezee az ökonomeriai elemzéssel és a VAR modellek szakirodalomi használaával foglalkozik. A VAR modell idenifikálása és a származao eredmények bemuaása uán azok ellenőrzése örénik meg, és szolgálaja az érekezés 3. Tézisének az igazolásá. A kövekezeések szerves részé képezi a fejeze uolsó részében az eszközárak VAR modellbeli szerepeleése, amely az érekezés 4. Tézisének az igazolására is szolgál. Az uolsó fejeze összefoglalja az eredményeke, a éziseke, és a dolgozanak a szakirodalomhoz való hozzájárulásá. A záró alfejeze a sajá kriikáka és alapveően a módszeran érinő leheséges jövőbeli kuaási irányoka aralmazza. 4. Az 1. Tézis bizonyíása, a likvidiás definiálása A különböző likvidiási faják a pénzhez juás könnyedségé fejezik ki. Von Mises ([1912], o.) a likvidiásá úgy definiálja, min a bankok eszközeinek azon ulajdonságá, amely leheővé eszi a szóban forgó pénzinéze köveeléseinek azonnali és eljes kiegyenlíésé, amely meghaározás minden gazdasági szereplő eseében igaz. Likvid egy gazdasági szereplő, ha készpénzzel vagy bankszámlapénzzel rendelkezik köelezeségei rendezéséhez. A likvidiással pedig azér rendelkezik valaki, mer vagy megakarío, vagy pénzzé eheő eszköze van, vagy hielképes. 5

6 Ahogyan a pénz alapveően egy ársadalmi jelenség (Menger (1892)), ugyanígy elmondhaó ez a likvidiásról is. 2 Egy ársadalmi viszonyban meghaározó a bizalmi fakor. 3 Ugyanez igaz a likvidiás eseében is. A bizalom (vagy annak párja a bizonyalanság) mind a mai napig a likvidiás legfonosabb sarokköve, legfőbb forrása, amire Bageho (1873) minegy másfél évszázaddal ezelő felhíva a figyelme. Warsh (2007) szerin a likvidiás bizalom. A pénzfunkciók rendkívül hasznosak a likvidiás érelmezéséhez. A pénz érékmérő, fizeési és megakaríási eszköz funkciói egyben logikai sorrende is alkonak, mely uóbbi keő pénzfunkció megkülönbözeésének a fonosságára Wicksell híva fel a figyelme (Wicksell (1898), 22 o.). A megakaríási eszköz funkció nehéz elképzelni a másik keő nélkül, illeve a fizeési-eszköz funkció az érékmérő funkció hiányában. Az elszámolási egység funkció a külső, fia pénz álal az infláció függvényében ado. Az ókori pénzválóknak a pénzek érékének a megállapíásá szolgáló evékenysége ee leheővé, hogy a nemesfém pénzek maximálisan beölsék a gazdasági éle szemponjából különösen fonos fizeési és csereeszköz funkció. A pénzválók azálal, hogy a pénzek éréké garanálák, likvidiási szolgálaás nyújoak, hiszen leheővé eék, hogy azonos érékek cseréje örénjen meg. A nemesfémek szűkössége pedig garanála a pénz érékállandóságá. A pénz ér- és időbeli dimenziója, kiegészülve a barerezés jelenee kényelmelenséggel, bizosíja a fémpénzek álalános elfogadásá. A fizeéshez szükséges ellenérék a megakaríáson kívül kölcsön vagy hiel révén is előeremheő. Ebből a szemponból a likvidiás a forrásbevonás képességéhez kapcsolódik. Nem a pénzmennyiség a dönő, hanem a likvidiás (Boos (2013b)), vagyis a pénzek szervezesége, munkára foghaósága. A pénzválók pedig a fizeési szolgálaás melle egy ovábbi, bár kevésbé udaos innovaív evékenysége is végezek: megeremeék a kölcsönözheő pénzek piacá. Az ilyen rendszer auomaikusan megeremi a hielkínálao. A pénzinézeek és a vállalaok alapveően a felhalmozási, aralékolási céllal aro pénzeke udják kölcsönvenni a megakaríókól, ami a hielkérelmezőknek fizeési céllal adnak ovább, hogy abból akuális kifizeési köelezeségeike, beruházásaika eljesíhessék. A pénzinézeek így pénzfunkció ranszformáció is végrehajanak: a hielezők felé garanálniuk kell a pénzben felhalmozo vagyon éréké, a pénz felhalmozási funkciójá, miközben a kölcsönműveleek kereében a pénz fizeési funkciója kerül ovábbadásra, hiszen 2 A likvidiás egy ársadalmi jelenség, hiszen a gazdasági szereplők egymással való inerakcióikban szüleik meg, ahol a hangsúly a bizalmon, a várakozásokon van; bizalom egymásban, a piacban, a pénzügyi inézeekben, a piaci szereplőkben, a felügyelei szervekben, az államban, az öleben, az üzlei ervben, a gazdasági várakozásokban. 3 A bizalom, ársadalom és állam kapcsolaáról bővebben Kiss (2012a). 6

7 a kölcsönkérők a pénz nem felhalmozásra kérik, hanem beruházásaik, befekeésiek, fogyaszásaik és köelezeségeik kifizeésére akarják használni. A bank sajá őkéjének a szerepe, hogy fedezee nyújson az előre nem láhaó veszeségekre és bizosísa a közveíő mindenkori fizeőképességé (Diamond (1984); Brunnermeier, Sannikov (2011)). A kölcsönzési evékenység eseében a bizalmi fakor egy ovábbi dimenzióval gazdagszik: korábban a fizeési szolgálaáshoz elégséges beées és hielinéze közöi bizalmi kapcsola a hielinéze és kölcsönkérő közöi kapcsolaal gazdagszik. A pénzinézeek innovációs erőfeszíéseire úgy is lehe ekineni, min a beéesek részéről jelenkező bizalmalanság áhidalására e lépések sorozaára. A bankok forgalomképes érékpapíroka, banki adósságo próbálnak eremeni, min pl. a beészámla. A forgalomképesség köveelménye a bizonság. Egyrész ez jeleni, hogy a banki adósság éréke közel válozalan, ovábbá a ranzakciók során konra-szelekcióól menes, azaz senkinek sem éri meg a banki adóssággal kapcsolaos információér fizeni és arra spekulálni (Goron, Merick (2010b)). Azálal, hogy a bankok forgalomképes adósságo képesek eremeni, leheővé eszik, hogy egymással bizalmi viszonyban nem lévő emberek készpénzes fizeési mód nélkül egyenlíhessék ki adósságaika a banknál vezee számláik erhére. Azálal, hogy a bankok forgalomképes, bizonságos, konra-szelekcióól menes banki adósságo igyekeznek eremeni, implicie jeleni a pénz felhalmozási funkciójának a garanálásá is. Az előző bekezdés szellemében a likvidiás, az egyének és a vállalaok produkív evékenysége melle, a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége, amely során adósság (bankbeé, kövény) vagy ulajdonrész (részvény) kelekezik. A pénzfunkció ranszformáció a bizalmon, a várakozásokon kívül a pénzinézei innováció függvénye. 4 A pénzinézei innovációnak a pénzfunkció ranszformáció akívabbá, bizonságosabbá és gyorsabbá éele a célja, azaz arra örekszik, hogy a gazdasági, echnológiai és a ársadalmi válozások jelenee kihívások (leheőségek) közepee kielégíse a gazdasági szekorok megakaríási és forrásbevonási igényei, illeve egyre haékonyabb fizeési szolgálaásoka kínáljon. Csökkenő likvidiás a pénzfunkció ranszformáció nehézségé jeleni, amikor is a kölcsönforrás bizosíó szereplők az adósságok vagy ulajdonrészek reprezenála vagyonok 4 A pénzügyi innováció jeleni új piacok szervezésé, piaci likvidiás eremésé (pl. a jelzálog fedezeű érékpapírok, kövények, devizák piaca) és a már meglévő piacok haékonyabbá éelé is (pl. pénzkiadó auomaák, káryás fizeési módok, inernees kereskedés) ami alapveően a fizeési szolgálaás érinő echnikai jellegű innováció. Az új piacok auomaikusan igény ámaszanak a kockázaok kezelésre, ami jelenhei a már meglévő kockázakezelési módok adapálásá vagy új eljárások kifejleszésé (pl. PIN kód, Value-a-Risk, CoVaR, Basel szabályozás) és új piacok szervezésé (opciók, derivaívák, hielbizosíási ermékek). 7

8 pénzre örénő visszaranszformálásá (pénzfunkció re-ranszformáció) a korábbiakhoz képes kevésbé láják bizosíonak. A finanszírozási-, a őzsdei- és kövénypiaci likvidiás mind az fejezi ki, hogy mennyire gyorsan és milyen kölségek melle lehe a befekeéseke készpénzre visszaválani. A makroökonómiai likvidiás, ami a pénzmennyiségekkel, hielállománnyal és a hielkamaokkal mérheünk pedig a hielhez juás leheőségéről árulkodnak. Ezzel a disszeráció 1. Tézise bizonyíásra kerül. 5. A bróker-kereskedők jelenősége, működése Az olyan innovációkól fűö pénzügyi rendszer eseében, min az Egyesül Államoké, nem leheséges a moneáris aggregáumoka az akív pénz- és őkepiaci evékenysége folyaó pénzinézeek aggregál köelezeségével azonosíani. 5 Manapság, a piaci-alapú köelezeségek, min a kereskedelmi papírok és a repo állomány, sokkal jobb mércéi a gazdaságo befolyásoló hielfeléeleknek, melyek nagysága a 2007-es válság kirobbanásakor csak 20%-kal vol kisebb az M2 állományánál az Egyesül Államokban (Adrian Shin (2009a)). Ez az érvelés pedig a likvidiás egy másik mérési módjához veze el. A likvidiás ehá fizeési képessége jelen. A köelezeségek rendezéséhez szükséges készpénz vagy bankszámlapénz jelenee likvidiással azér rendelkezik egy gazdasági szereplő, mer vagy megakarío, vagy pénzzé eheő eszköze van vagy, mer hielképes. Az eszköz pénzre, fizeési eszközre válása piaco köveel, így ennek szellemében a likvidiás alapveően piaci likvidiás jelen. A hielképesség már sokkal összeeebb jelenség, és ebben az eseben a likvidiásá a hielhez, vagy a kölcsönhöz 6 juás leheőségével azonosíhajuk. A kölcsönhöz juás könnyedségé legegyszerűbben a hielmennyiséggel, ami egyenlő a hielezési evékenysége folyaó inézeek mérlegfőösszegének a válozásával, és a különböző beéi és hielkamaok közöi különbséggel (credi spread) mérhejük. A likvidiás ehá alapveően a pénzinézeek mérlegfőösszeg növelésének a képességé jeleni. Ezeknek az összefüggéseknek az ismereében a legjobb megoldás lenne, egy olyan nagy gazdasági szereplő viselkedésé megfigyelni, akinek a reakciófüggvényébe és így mérlegébe is beépülnek a különböző likvidiás faják árazásai. Ennek az elvárásnak felelnek 5 Az Egyesül Államok eseében a pénzügyi aggregáumok nem ájékozanak kellően a gazdasági szereplők dönéseiről és a gazdaságban végbemenő válozásokról a válságo megelőző években. A GDP növekedési üemé nem eljesen köveék a moneáris aggregáumok válozásai, ső az M1 GDP-hez viszonyío aránya folyamaosan csökkenő pályán vol (Ács, 2009). 6 A hiel és a kölcsön fogalma nem ugyanaz. A hiel a pénzhez juás leheőségé jeleni, míg a kölcsön a felve pénzösszege. A hielnek és a kölcsönnek is ára van, hiel uán azér fizeünk, mer a bank rendelkezésünkre arja a pénz, ha pedig az igénybe vesszük, azaz kölcsön veszünk fel, az uán kamao kell fizenünk. hp://www.pszaf.hu/fogyaszoknak/hielek/hielipusok/gyik_fogyhi.hml 8

9 meg a bróker-kereskedők, akik a 2008-ban kirobban pénzügyi válság során jászoak kulcsszerepe. Továbbá az árnyék-bankrendszer álal végze érékpapírosíás folyamaa hé lépése közül ké szakasz pedig a bróker-kereskedőkön kereszül örénik (Adrian, Ashcraf (2012). Az elmúl évizedekben az árnyék-bankrendszer relaíve olcsó hieleke bizosío azálal, hogy kées minőségű, kockázaos, hosszú fuamidejű eszközöke, lászólag kockázamenes, rövid fuamidejű, pénzszerű köelezeségeké konverálak (Pozsár e al (2010)). A bróker-kereskedők visszavásárlási megállapodások, repo bizosíoa rövid haáridős kölcsönökből fedezik evékenységük forrásai. Ennek egy része fordío repo formájában ovábbkölcsönzésre kerül más inézeek (pl. hedge fund) részére, másik része pedig hosszabb lejáraú, kevésbé likvid eszközökbe fekeődik. A repo művele fedezeekén szolgáló érékpapír eladási ára és az akuális piaci ára közöi különbség az ún. haircu (Adrian, Shin (2009a)). A haircu a kockázakezelés egy módja szerepe, hogy bizosísa a repo műveleek árgyá képező érékpapírok információsemlegességé. Ezálal a fedeze információ-immunissá válik, ami bizosíja a befekeők bizalmá és a piac likvidiásá (Goron, Merick (2010b)). A piaci kereskedők rendelkezésére álló finanszírozási kapaciás így kamaok melle a őke köveelmények (margin vagy haircu) függvénye (Brunnermeier, Pedersen (2008); Adrian, Eula (2010)). A haircu mérékének válozása nagyban meghaározza a őkeáéeles inézeek számára elérheő finanszírozási likvidiás, mivel annak nagysága egyben meghaározza az elérheő maximális őkeáéel nagyságá. A piaci-alapú inézeek eseében a őkeáéelnek ugyanaz a szerepe, min a pénzmuliplikáornak a kereskedelmi bankok eseében; a rendelkezésre álló alapjárai pénzinézei kapaciás megsokszorozza. A haircu szerepe pedig ugyanaz, min a klasszikus pénzmuliplikáló modellben a köelező aralékráának; felső korláo jelen a (fedeze) hieleremés számára (Lagos (2006)). A likvidiás mindenkori alakulása szemponjából meghaározó bizalmi ényező egyik mércéje ehá éppen a repo haircu. Minhogy a visszavásárlási megállapodások során használ haircu méréké a forrás bizosíó inézeek haározzák meg, ezér az alkalmazo haircu nagysága a finanszírozási oldalon érzékel bizonyalanságo méri. A bróker-kereskedők a csőd bekövekezének az esélyé a kockázao érék menedzselésén (Value-a-Risk, VaR) kereszül igyekeznek konrolálni, amely a likvidiás alakulása ekineében meghaározó bizalmi ényező egy másik mércéje. A pénzinézeek piaci eszközeire vonakozó mark-o-marke piaci áras könyvelési szabály érelmében, a befekeéseke a mindenkori piaci árakon kell nyilvánarani, ami maga uán vonja a 9

10 befekeési banki sajáőke folyamaos válozásá. A piaci áras sajáőke a VaR kockázakezelési módon kereszül meghaározza a maximálisan vállalhaó befekeési porfólió nagyságá (Adrian Shin (2009a)). Köszönheően köveeléseik piaci áron való (mark-o-marke) nyilvánarásának illeve, köelezeségeik rövid-ávú volának, mérlegük alakulása közvelenebb visszajelzés ad a likvidiási kondíciók alakulásáról. 6. A 2. Tézis bizonyíása A bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszegének álalános likvidiási mérőszámakén való használaá a kövekező érvek ámaszják alá: 1.) Az 1. Tézis érelmében a likvidiás a pénzfunkció ranszformáció könnyedsége, amelyben a pénzügyi inézeek közül duplán is rész vesznek: az érékpapírosíás során hieleznek, és forgalomképes adósságoka igyekeznek eremeni, miközben a részvénykibocsáások és a őkepiacok szervezői, a piaci likvidiás (marke liquidiy) szolgálaói. Emelle piacszervezői feladaoka lának el a befekeési és fedezei, kockázakezelési ermékek eseében is. 2.) Mérlegadaaik alakulásában jelenős szerepe van az eszközáraknak, a kockázakezelésének és a őkeáéelek alakulásának. Akívan kezel befekeési és kereskedelmi porfóliójuk kövekezében az eszközárak révén a bróker-kereskedők mérlegeiben megjelenik a bizalmi fakor 7 a piaci, a gazdasági és a poliikai várakozásokon kereszül, illeve a különböző jövedelmezőségi indikáorok, és a kockázavállalás haása is. 3.) Az árnyék bankrendszeri pénzinézeek közül a bróker-kereskedők a pénz- és őkepiacok gyorsreagálású inézménye. Így reakcióikban az összes likvidiási faja (piaci, finanszírozási, makroökonómiai, moneáris, globális) haása közveve vagy közvelenül azonnal megjelenik, mérlegük likvidiási baroméerkén használhaó. 7 A likvidiás szemponjából lényeges bizalmi fakornak a mérésére elvileg öbb mód is kínálkozik, de előe iszázandó ké dolog. Az egyik, hogy mindegyik indikáor eseében jelenős dilemma van, hogy mi is mér ponosan, ugyanis a piaci bizonyalanság és a piaci kockáza mérése sokszor keveredik egymással. A kockáza a bizonyalanság kvaniaív mérheő része, az igazi bizonyalanság, pedig az, ami visszamarad (Knigh (1921)). Ezzel összhangban, a piaci árak feléel nélküli volailiásának a növekedése jelezhei egymásól függelen jelenős méreű sokkok bekövekezé, ami nem felélen válozaja meg alapveően a szereplők bizonyalansági érzeé. A feléeles volailiásban bekövekező válozás azonban a növekvő mérheő kockáza melle jelezhei egyben a nagyobb, nem mérheő bizonyalanságo is (Davis (2010)). A másik ok, hogy nem egyérelmű, mi is a releváns bizalmi muaó a likvidiás eseében: fogyaszói bizalmi index, piaci árvolailiás, ipari kibocsáás, ipari megrendelések, sb.. 10

11 4.) A pénzügyi innováció legfőbb hajóerői, így mérlegükben megjelenik az innovációs ényező haása. 8 5.) Összesíe mérlegfőösszegük jelenős gazdasági súly képvisel, a kereskedelmi bankokéhoz viszonyío százalékos arányával. Ezek a ények aláámaszják a hipoézis, amely szerin az álalános likvidiási kondíciók mérésére a bróker-kereskedők összesíe mérlegfőösszege a legalkalmasabb, és a disszeráció 2. Tézisének állíásá megalapozonak ekinsük. 7. Módszeran Az empíriai rész vekor auoregressziós (VAR, Vecor Auo-Regression) modelleke használ az érekezés 3. és 4. Tézisének a bizonyíásához. A VAR modellek a moneáris poliikai elemzések álalánosan elfogado módja. Chrisopher Sims nevéhez fűződik a módszer kidolgozása, melyér 2011-ben a közgazdasági Nobel díjjal üneék ki. A VAR modellben alkalmazo idenifikációs feléelek eszik leheővé a modellválozók közöi korrelációk oksági kapcsolakén való érelmezésé. A VAR modellek, olyan egyenlerendszerek, amelyekben mindegyik endogén válozó a sajá és a öbbi válozó késlelee érékeinek illeve egy hibaagnak a függvénye. A modell válozói endogénnek nevezzük, mivel a rendszeren belül, az egymással való kölcsönhaásokon kereszül haározódnak meg. A VAR modellek azon ulajdonsága, hogy kiválóan alkalmasak az endogeniás kezelésére, rendkívül fonos a módszerani megközelíés során, mer sokszor még a szakirodalomban sem iszázo, hogy a válozók közöi deekál kapcsola oksági, vagy a várakozások szüle. Egy p-ed rendű VAR(p) modell a kövekezőképen írhaó, ahol y c y y... y p p (5.3.3) y a modell válozóka aralmazó ( n 1) vekor, c konsansoka aralmazó ( n 1) vekor, az auoregressziós koefficienseke magába foglaló ( n n) márix, ahol j 8 A pénzügyi innováció jelenségével számos leíró jellegű anulmány foglalkozo, de alig alálni anulmány, amely felvállala volna a kvaniaív mérés jelenee nehézségeke (Beck, Chen, Lin, Song (2012)). A pénzügyi innováció ugyanis jeleni új piacok szervezésé (pl. a jelzálog fedezeű érékpapíroké, derivaívák, devizák, hielbizosíási ermékek piaca) és a már meglévők haékonyabbá éelé (pl. pénzkiadó auomaák, káryás fizeési módok, inernees kereskedés). Az új piacok auomaikusan igény ámaszanak a kockázaok kezelésre, ami jelenhei a már meglévő kockázakezelési módok adapálásá vagy új eljárások kifejleszésé (pl. PIN kód, Value-a-Risk, Basel szabályozás) és új piacok szervezésé (opciók, derivaívák). Ennek a logikának megfelelően a pénzügyi és/vagy a likvidiási problémák forrásai mindig a piacok, ponosabban a kereskede ermékek mögöes fedezeei, vagy a kockázakezelési módok ökélelenségeiből fakadó fel- vagy fel nem ismer kockázaok. 11

12 . Továbbá ε egy ( n 1) dimenziójú Gauss eloszlású diszkré reprezenációjú fehér zaj folyamao aralmazó vekor, ahol E( ) 0 és E ) ha és 0 egyébkén, ahol ( egy ( n n) szimmerikus poziív szemidefini márix. Az és y 1,, y p korrelálalansága a lineáris projekció ulajdonsága álal bizosío. Ezér egy vekor auoregressziós folyama paraméereinek a konziszens becslése a legkisebb négyzeek módszere (odinary leas squares, OLS) révén leheséges ((Hamilon (1994), o.). A VAR modellekből ún. impulzus-válaszfüggvényeke (impulse-reponse funcion) szokak generálni, ami a válozók jelen- és jövőbeli válaszreakciói jeleníik meg az egyik VAR hibaagban bekövekező egységnyi nagyságú növekményre, azon feléel melle, hogy a hibaag válozása csak egy periódus ideig ar, és a válozás uán éréke ismé nulla. Az impulzus-válaszfüggvények jelenősége abban áll, hogy leheővé eszi oksági viszonyok vizsgálaá (Cochrane (1997), 37 o.) Az impulzus-válaszfüggvények a VAR modellek végelen mozgóálagolású, vekor MA() felírásából generálhaóak. Egy VAR a kövekező formában írhaó MA () formába: y s s j j j0 ( L), (5.3.13) ahol j a mozgóálagolású együhaók ( n n) márixa, és fehér zaj folyamao köve. Amennyiben a kuaói cél srukurális analízis, vagyis a válozók közöi kapcsolaok oksági volának a kideríésére, akkor problémakén jelenkezik a korreláció és az okoza közöi különbségéel nehézsége, ami idenifikációs problémakén nevez a szakirodalom (Sock, Wason (2001)). Mivel egymással kölcsönhaásban álló válozók szerepelnek a VAR modellben, ezér eljesen ermészees a válozóknak egy azon sokkra ado egyidejű reakciója, ami az impulzus válaszfüggvények ok-okozai reakciókén való érelmezésé leheelenné eszi. Az egyik járhaó ú a VAR hibaagok varaiancia-kovariancia (semidefini) márixának Sims javasola ADA Cholesky féle dekompozíciója, ahol A egyedi alsó háromszög márix egyesekkel a diagonális főálójában és D egyedi diagonális márix, poziív elemekkel a főálójában. Az A márix felhasználásával előállíhaó a kövekező ( n 1) -es u vekor u A 1, amely az A márixszal való ászorzás uán az Au, illeve behelyeesíve a márixoka a 12

13 1 a a an a a 32 n a n3 0u1 1 0 u2 2 0u u n n (5.4.8) formá öli. A rendelkezésre álló minából becsül ˆ sâ j agok s = 0, 1, 2,..., Eˆ( y s y j, y j1,,..., y1, x 1) y j a, (5.4.18) s j a függvényében való ábrázolásá nevezzük az orogonalizál impulzus válaszfüggvénynek, ahol a j vekor az (5.4.4) egyenleben definiál A márix j-ik oszlopa (Hamilon (1994), o.). Az orogonalizál impulzus válaszfüggvény az orogonalizál u j hibaagokban bekövekező egységnyi válozások (vagy az y j -kről szóló új információk) haás muaja y s -re. 8. Ökonomeriai Elemzés Éppen a Cholseky dekompozíció implikála rekurzív rendszerből kifolyólag a válozók sorrendiségének kiemelkedő szerepe van. Bernanke és Blinder (1992) idenifikációs sraégiájá köveve a modellválozóknak a kövekező sorrendisége le meghaározva: reálkibocsáás (adaforrás Bureau of Economic Analysis), fogyaszói árindex szezonálisan igazío adasora (adaforrás Federal Reserve Bank of S. Louis), M2 pénz aggregáum, jegybanki kamaláb 9 és a bróker-kereskedők mérlegfőösszege (adaforrás Federal Reserve). A sorrendiség eljesen megfelel a nemzeközi szakirodalomi gyakorlanak. A válozók közi kapcsolai rendszer, és a ranszformál valamin az eredei hibaagok közöi kapcsolao muaja a lenebbi, márix formában felír egyenle: 1 a a a a a a a a a a u 0 u 0 u 0 u 1 u GDP INF M 2 R BD M R GDP INF 2 BD. 9 Habár, a moneáris ranszmissziós mechanizmus érinő anulmányok egyik fonos eredménye, hogy számos ranszmissziós csaornában a reál- és nem pedig a nominális kamaoknak van befolyása az eszközárakra és a kölekezésekre (Boivin-Kiley-Mishkin, 2010). 13

14 Az elemzési időáv meghaározása során figyelembe le véve, hogy az Egyesül Államok jegybankjának szerepé beölő FED (Federal Reserve) 1970-ől konkré pénzmennyiségi növekedési üeme jelöl ki moneáris poliikai feladaakén, ami a 90-es évekig kövee (Friedman (1996)), majd az inflációs célköveésre áll á. Továbbá az érekezés a 90-es évek elejéől a bróker-kereskedők őkeáéelének az eszközállomány függvényében való válozásá dokumenála, illeve a bróker-kereskedők összesíe mérlegének GDP-hez viszonyío aránya szinén az 1990-es évek elejéől kezde el igazán dinamikusan növekedni. Mindezek figyelembevéelével az elemzési időávok az 1968 és 1989 és az 1990 és 2012 második negyedéve közi éveke aralmazza. A VAR modell késleleési hosszának a megállapíásakor alapveően a hibaagok auókorrelálalanságá illeő feléel eljesülése vol a dönő ényező. A különböző késleleési hossz eszek az 1968q1-1989q4 időperiódus adaai használó VAR modell eseében egységesen 2 késleleési hossz javasolak, míg a 1990q1-2012q2 időáv eseén az LR esz 3, míg a öbbi esz 1 késleeési számo javasol. Ennek ellenére mindké eseben a nagyobb 3 késleleési szám kerül alkalmazásra, mivel ezálal a válozók közöi gazdagabb dinamikák megragadása válik leheővé. A nagyobb késleleési számnak azér van jelenősége, mer alacsonyabb rendű polinomok eseén az impulzus-függvények görbülee nem feléelen ud megjeleníődni. 10 Azonban a úlilleszés ellen is óvakodni kell. Az indokolalanul nagy késleleési szám a konfidencia inervallumok kiágulásá és az eredmények saiszikailag jelenékelen volá eredményezik. Az ökonomeriai elemzés az EViews program öös verziójával le végrehajva. 9. A 3. Tézis bizonyíása A ké modell generála 3 3 darab kumulál orogonalizál impulzus válaszfüggvény 11,12 a szaggao vonalak jeleze ké-sandardhibányi konfidencia inervallummal az 1. ábra és 2. ábra muaja 30 negyedévnyi időávra. Mindhárom válaszfüggvény a reálkibocsáás (RGDP) reakciójá muaja az M2 pénz-aggregáumra, a jegybanki kamara (R) és a bróker-kereskedők mérlegfőösszegében (BrKer) bekövekező egy sandard hiba nagyságú sokkra. 10 Amennyiben a cél előrejelzés lenne, akkor a kisebb késleleési szám használaa ajánlo. 11 A kumulál orogonalizál impulzus-függvény a s s p formában írhaó, és csak sacionárius idősorok 1 j eseén használaosak. 12 A 25 darab impulzus válaszfüggvény a disszeráció Függelék részében láhaóak. 14

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Befektetési anomáliák néhány gazdaságpszichológiai aspektusa 2

Befektetési anomáliák néhány gazdaságpszichológiai aspektusa 2 KÜLÖNSZÁM 89 ÁCS ATTILA 1 Befektetési anomáliák néhány gazdaságpszichológiai aspektusa 2 A közelmúltbeli pénzügyi válság rávilágított a banki kockázatkezelési gyakorlat elégtelen voltára. A válság gócpontjai

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz 278 HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA Út a válsághoz Ezen írás megkísérli feltárni a jelenlegi likviditási és gazdasági válság kiváltó okait, jelentős részben akadémiai, kisebb részben befektetési banki

Részletesebben

a PIACI LIKVIDITÁS HATÁSA A VÁLLALATOKRA

a PIACI LIKVIDITÁS HATÁSA A VÁLLALATOKRA MICHALETZKY Márton a PIACI LIKVIDITÁS HATÁSA A VÁLLALATOKRA A 2007-ben kezdődő pénzügyi eredetű világgazdasági válság nyilvánvalóvá tette a kapcsolatot a likviditás két fajtája, a finanszírozási és a piaci

Részletesebben

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének?

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Az alapozó makroökonómia tankönyvek a transzmissziós mechanizmus bemutatásakor a pénz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Credit crunch Magyarországon 2009 2013 között: egy hiteltelen korszak vége?

Credit crunch Magyarországon 2009 2013 között: egy hiteltelen korszak vége? Credit crunch Magyarországon 29 213 között: egy hiteltelen korszak vége? * Balog Ádám Matolcsy György Nagy Márton Vonnák Balázs Tanulmányunkban bemutatjuk a 29 és 213 közötti magyar credit crunch történetét,

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

MNB-szemle 2010. OKTÓBER

MNB-szemle 2010. OKTÓBER MNB-szemle 2010. OKTÓBER MNB-szemle 2010. október Jelen kiadvánnyal a Magyar Nemzeti Bank célja az, hogy a szakmai és szélesebb közvéleményt közérthetõ formában tájékoztassa a magyar gazdaságban végbemenõ

Részletesebben