Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje 1"

Átírás

1 516 HITELINTÉZETI SZEMLE NAFFA HELENA Eszközárazási anomáliák öbbválozós modellje 1 A cikkben öbbválozós eszközárazási modelleke muaunk be, amelyeknek a megalkoása egybeese az információs haékonyságo propagáló elméleek megszüleésével. Az elméleek a piaci és a fundamenális árak elérésé anomáliakén emlíik. Ilyen elérések mia felmerül egy olyan áfogó modell iráni igény, amely képes az anomáliáka min magyarázó válozóka kezelni. A Fama és French álal eszel, háromfakoros modell sikeresen magyaráza a őkepiaci árazási anomáliáka a mére, az érék és a piaci fakorok bevonásával. A részvények olyan ulajdonságai, min a mére, valamin a könyv szerini érék és piaci érék hányados megfelelően képviseli a nehézségekkel küzdő vállalaok prémiumá. A magyar piacon végze empirikus kuaásokból az kövekezik, hogy a nehézséggel küzdő vállalaok érzékenyebbek a ciklikusságra, ezér a befekeők csak öbblehozam fejében hajlandók ezekbe fekeni. Ez a ény magyarázza a kisvállalai és magas könyv szerini és piaci érék hányados prémiumá. A magyar piac sajáosságai figyelembe véve azonban feleheő, hogy ezek a prémiumok inkább likvidiási prémiumoka ükröznek. 1. BEVEZETÉS Az anomália héköznapi érelemben rendellenessége, az ismer jelenségekől való elérés jelen. A ermészeudományokban ezek a devianciák öszönzik a kuaóka olyan új elméleek megalkoására, amelyek jobban kezelik ezeke a devianciáka. A pénzügyekben az olyan eléréseke nevezzük anomáliáknak, amelyeke a radicionális eszközárazási elméleekkel megmagyarázni nem udunk. Azokban az eseekben, amikor az elérések felismeréséből gazdasági előny származha, az elérés szine mindig arbirálják, majd később anomáliakén kerül be a pénzügyi irodalomba. A meglévő elméleek ökélelenségei mia Fama és French egy olyan öbbfakoros eszközárazási modell alkoo, amellyel sikeresen magyaráza az anomáliáka. Az új elméle képes bevonni az anomáliáka az eszközárazási formulákba. A cikkben a megfigyel abnormális 2 piaci hozamoka muaom be. Ezek az abnormális hozamok vagy megmagyarázhaó prémiumkén, vagy piaci sikerelenségkén érelmezheők. Az anomáliák megjelenésé a mai pénzügyi irodalom öbb közelíésben magyarázza. Egy ilyen közelíés a haékony piacok elmélee, amely fonos szerepe jászik abban, mikén definiálunk egy eszközárazási modell az ideálisnak vél világállapoban. A cikkben bemuajuk a őkepiacok álalános eszközárazási modelljé, ovábbá egy kibővíe eszközárazási 1 A cikk a BÉT Kochmeiser-díjának pályázaán helyezés elér anulmány rövidíe válozaa. 2 Az a öbblehozam, amely a piaci hozam fele helyezkedik el, azaz r i r m.

2 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 517 modell, amelynek Fama [1996] a szerzője. A modell aralmazza azoka a fakoroka, amelyek az emlíe anomáliákhoz kapcsolódnak. A Fama-modell kriikusai egy igen helyálló bírálaal illeik: a modell úlságosan is azokra az adaokra illeszkedik, amelyen Fama vizsgálódo. Ezér a modell eredményekén kapo, igen precíz illeszkedés az egyes eszközök hozamára nem vélelen. A cikkben az vizsgálom, ez a modell vajon mennyire erjeszheő ki, és mennyire illeszkedik a magyar piacra 2003 szepembere és 2008 szepembere közö. 2. A HATÉKONY PIACOK ELMÉLETE A haékony piacok elmélee feléelezi, hogy a piaci szeplők nemcsak haszonmaximalizálók, hanem racionális várakozásaik is vannak a hozamoka illeően. Ez aralmazza az a felevés is, hogy az egyén évedhe, azonban a közösség rendszerin helyesen dön, valamin az, hogy az emberek az új információkhoz igazíják várakozásaika. Amikor a szereplők eddig ismerelen, új információkkal szembesülnek, néhányan úl-, egyesek pedig alulreagálják cselekedeeikkel az információban felfedezni vél ény. Röviden összefoglalva, ezek a reakciók vélelenszerűen alakulnak, azaz lesz volailiásuk és eloszlásuk. Ezálal a neó haás nem engedi, hogy abnormális hozamok kelekezzenek, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a ranzakciós kölségeke és a szpredeke. Fama [1993] szerin az ekinheő haékony piacnak, amely gyorsan idomul az új információkhoz. Ez ehá olyan piacokon valósulha meg, ahol az árak eljes mérékben ükrözik a rendelkezésre álló információka, ami az jeleni, hogy leheelen exraprofira szer enni, ha olyan információk birokában kereskedünk, amely beleépül az árakba. Ebből az is kövekezik, hogy a haékony piac legerősebb formájában az információknak nincs ára. Azonban udjuk: ez a valóságban nem igaz, és egy egész iparág épül arra, hogy az információval kereskedjék. Ezér jogosan merül fel az igény, hogy a piaci haékonyság elméleé ovább vizsgáljuk. A piaci haékonyságnak három szinjé különbözehejük meg az információ inegrálsága alapján. Így erős, közepes és gyenge haékonyságú piacokról beszélheünk. A haékonyság erős formája az jeleni, hogy az összes léező publikus és privá információ gyorsan beépül az árakba. A közepesen haékony forma eseén a publikus információk árazódnak be, azaz a fundamenális elemzéssel nem lehe öbblehozamo elérni. A haékonyság gyenge formája az feléelezi, hogy csak a hisorikus részvényárfolyamok álal hordozo információk épülnek be a jelenlegi eszközárba. Ezek alapján Tímári [2005] arra az álalánosan is beláhaó kövekezeésre ju, hogy a piacok gyengén haékonyak. 3. ESZKÖZÁRAZÁSI MODELLEK Azokban az eseekben, amikor a befekeési porfólió öbb insrumenumo is aralmaz, a relaív árak befolyásoló szerepe ölenek be. A pénzügyi elméleek szerin egy insrumenum hozamának arányban kell állnia a kockázaával. A különböző várhaó hozamok a különféle insrumenumok eseében az elérő kockázai szineke ükrözik, ezér egy egyensúlyi modellre van szükségünk.

3 518 HITELINTÉZETI SZEMLE A haékony piacok elméleének megszüleésekor az akkori kockáza-hozam egyensúlyi modell a őkepiaci árfolyamok modellje vol (Capial Asse Pricing Model CAPM). Megalkoása Sharp és Linner nevéhez fűződik. A CAPM feléelezi, hogy a befekeők haszonmaximalizálók, ovábbá az is, hogy az összes befekeő azonos módon cselekszik. Ezér ha összevonjuk hasznosságaika, egy érékpapír-piaci egyenes (Securiies Marke Line SML) vonal haározhaó meg, valamin meg lehe haározni az opimális befekeési porfólió. A CAPM kockázamenes hozamo, valamin a béa és a piaci hozam szorzaá aralmazza. Ez a kövekező képle muaja be: E( ri ) = rf + β[ E( rm ) rf ] (1) A képleben az E(r) az eszköz várhaó hozamá, r f a kockázamenes hozamo, r m a piaci hozamo, β a részvény érzékenységé muaja a piaci hozamok válozásaira. A CAPM-e helyeesíő és azzal konkurens egyik elméle öbb fakor aralmaz az eszköz hozamának magyarázaára. Ez a helyeesíő elméle az arbirál árfolyamok modellje (Arbirage Pricing Theory APT), amely egy lineáris fakormodellel magyarázza az eszközhozamo a kockázai fakorhozamok összegekén. A fakorok a makroökonómiaiól egészen a fundamenális piaci muaókig erjedhenek, amelyek mindegyiké a fakorra való érzékenységével súlyozoan veszik figyelembe. Ezeke az érzékenységeke fakorspecifikus béa koefficienseknek nevezik. A CAPM-el szemben ez nem egyensúlyi modell, azaz nem foglakozik a befekeő haékony porfóliójával. Az APT végelen számú befekeési leheősége feléelez, ami a vállalaspecifikus kockáza elűnésé eredményezi. Az APT- olyan kínálai oldal leíró modellkén ekinhejük, ahol a béa együhaók az eszköz érzékenységé muaják a különböző fakorok eseében. Ebben az érelemben a fakorválozások befolyásolják az eszköz várhaó hozamá. Ezzel szemben a CAPM egy keresleoldali modell, amelynek eredménye a befekeők haszonmaximalizálási örekvéséből és az ebből kövekező piaci egyensúlyból származik. A befekeők az eszközök fogyaszóinak ekinheők, ezér alkalmazhaó a keresleoldali modell. 4. AMIKOR AZ ELMÉLETEK MEGDŐLNEK, AKKOR AZ ANOMÁLIÁK ELŐTÖRNEK Az anomáliák vizsgálaára akkor helyeződö nagyobb hangsúly, amikor a szakemberek felismerék az eszközök félreárazásá az uralkodó gazdasági elméleek alapján. A megfigyeléseke azonban uólag lényegesen könnyebb megmagyarázni, minsem felmerülésükkor jelenbeli eseményekkén azonosíani, vagy árazási modellekbe foglalni. Ezér képesek haszonra szer enni a spekulánsok az anomáliák azonosíása során. Amikor felismernek egy anomáliá, ami az arbirazsőrök arbirálnak, akkor az eseménnyel kapcsolaos rend elűnik. Ez köveően az anomália publikusá válik, és megindul a verseny az anomália okának megmagyarázására. Az anomáliáka öbb ényező is okozhaja, öbbek közö: az adóopimalizálás, a porfólió kozmeikázása vagy a belső érineekkel szembeni, ellenées pozíciók felvéele.

4 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 519 Az ismer anomáliák közül az egyik a napárhaás, amely különböző megfigyeléseke aralmaz a napár bizonyos jellemzőihez kapcsolódóan. Ezek gyakran olyan előreláhaó időponokhoz aroznak, amelyek vagy valamilyen szociológiai szokásokhoz, vagy valamely vállalai eseményekhez köheők. Az anomáliák más okai kapcsán Fama és French [1995] vizsgála a vállalai mére és a könyv szerini és piaci érék hányadosának haásá a jövedelmekre. Az alálák, hogy a jövedelem a piaci fakor, a mérefakor és a könyv szerini érék/piaci érék hányados fakor (book equiy-o-marke equiy BE/ME) függvénye. A magas BE/ME hányados alacsony jövedelme, míg az alacsony BE/ME magas jövedelme eredményeze. Más anulmányokban az vizsgálák, hogy az árfolyam-nyereség (price/earnings raio P/E) rááknak előrejelző szerepe van a kövekező időszakoka jellemző hozamoka illeően. Basu [1997] az vizsgála, hogy az alacsony P/E ráájú vállalaok úleljesíik a magas P/E ráájú vállalkozásoka. A napárhaáshoz kapcsolódva, a kisvállalahaás kísére a januári hozamoka. Banz [1981] vizsgála a NYSE 3 részvényei azzal a szándékkal, hogy empirikus kapcsolao aláljon a hozamok és a eljes piaci érék közö. Az eredmények az muaák, hogy a kisvállalaok álagosan magasabb kockázaokkal korrigál hozamoka érek el, min a nagyvállalaok. Azonban egyéb anomáliáka is megfigyelek, például az időszaki vállalai jelenéseknek a részvényárakban ükröződő úl- vagy alulreagálásá. DeBond és Thaler [1985] erről a kövekező íra: A Bayes-szabállyal ellenében, a legöbb ember hajlamos arra, hogy úlreagálja a váralan és drámai eseményeke. Fama és French [1996] egy másik anomáliá vizsgál, amely a momenumsraégiára épül. A émában előzőleg DeBond és Thaler [1985] álal publikál eóriá, az álaghoz való visszahúzás elméleé Fama és French megcáfola 1996-ban. Fama és French a háromfakoros modell vizsgálva, arra a kövekezeésre juo, hogy azok a porfóliók, amelyeke a múlbéli eljesíményeik alapján haározak meg, inkább folyonosságo vagy más szóval momenumo muaak, minsem az álaghoz való visszaérés, ahogy az DeBond és Thaler bemuaa. Jegadeesh és Timan [1993] egy korábbi anulmányában megerősíik ez a momenumkoncepció Az anomáliák okai A megfigyel anomáliák az eszközfélreárazás viselkedési okainak felárására öszönzi a szakembereke. Az év végi haás legelerjedebb magyarázaa a veszeségrealizálás, amely a fizeendő adó csökkenésé szolgálja. A befekeők veszeséges pozícióka realizálnak az év vége elő, ezálal kevesebb lesz a fizeendő adójuk. Amennyiben ez nagy számban eszik, akkor az ár ennek haására csökken decemberben; ezzel szemben a január eleji vásárlási rali kövekezében emelkedik, ami exraprofio eredményez. Az anomáliák másik oka lehe a porfólió eredményének kozmeikázása. Ennek során a menedzserek megpróbálják maximalizálni a nekik járó juaásoka, amelyek rendszerin a porfólió eljesíményéől függnek. Ezér gyorsan érékesíik a nem kellően jövedelmező részvényeke, és bevásárolnak a szárinsrumenumokból, iparágól függelenül. Ezzel a lépéssel az próbálják sugallni a befekeőknek a porfóliójelenésben, hogy milyen jó öszszeéelű porfólió válaszo a menedzsmen. Az anomáliák ezenkívül magyarázhaók az 3 New York Sock Exchange

5 520 HITELINTÉZETI SZEMLE információk árával is, amely azonban a haékony piacok elméleé cáfolja. Az árak sosem fogják ökéleesen ükrözni a jelenlegi információka, mer ha ükröznék, akkor azok, akik erőfeszíéseke eek az információk megszerzésére, nem lennének kompenzálva ezér a evékenységükér. Ahogy Lo és MacKinlay [1999] emlíi: A kereskedők álal ermel profi ra olyan díjkén ekinheünk, amely azoka illei meg, akik ezekkel a evékenységekkel foglalkoznak Anomáliák: prémium vagy nem kellő haékonyság? Tehá egy ado piac információs haékonyságá az új információk megjelenéséhez kapcsolódó reagálási mechanizmusok haározzák meg. Ennek gyorsasága definiálja a piac haékonysági foká. Amennyiben ez a reakció egy információ eseében nem azonnali, akkor lehe abnormális profiokra szer enni a félreárazo részvények adásvéelével. A gondolao ovább folyava, a piac abban az eseben nevezheő haékonynak, ha a befekeők reagálnak az új információkra, azaz olyan ranzakciók szülenek, amelyek az áraka elmozdíják az információnak megfelelő irányba. Ez az a mechanizmus, ami fennarja a piaci haékonyságo. Azonban mindig vannak korai fecskék, akiknek az ügyleei elindíják az árkorrekcióka, és ők lesznek azok, akik az exra hozamoka elérik. Ugyanakkor felveődhe a kérdés: vajon hogyan lehe az adabányásza ennyire jövedelmező, amikor a piac áláhaóságá, és az információ gyorsaságá modern elekommunikáció bizosíja? A valóság az, hogy ezek az abnormális profiok meghaladják az indokol prémiumoka. Lakonishok, Shleifer és Vishney [1994] úgy alála: ez a bizonyíék arra, hogy a piacok nem haékonyak, és az elemzők úlzoan ámaszkodnak a múlbéli eljesíményekre a jövőbeni eljesímények becslésekor. Az állíják ovábbá, hogy a jelenleg nyereséges részvény jövőbeni eljesíményé poziívabban érékeli a piac, min az éppen veszeséges részvényeké. Ez nevezik az idősor hosszú memóriájának Több fakor: a mére és az érék A CAPM eddigi sikerei nehéz megmagyarázni, mivel a világ ényleges aspekusaiól igen ávol áll. Meron ideje óa az eszközárazási elmélealkoók újabb fakorok bevonásá láák szükségesnek, például olyan kockázai fakoroké, amelyek a piaci porfólión kívüli kockázaoka képviselnek. Ilyen fakor lehe a mére és a BE/ME hányados. A méree a vállala piaci kapializációja alapján haározák meg. Az éréke a BE/ME hányados mére. Azoka a részvényeke, amelyeknél ez az arány magas, érékrészvényeknek (value socks), azoka pedig, ahol ez az arány alacsony, növekedési részvényeknek (growh socks) nevezzük. A jelölés mögö húzódó logika az, hogy a magasabb hozamok kompenzálják a magasabb sziszemaikus kockázao. Fama és French [1996] az hangsúlyozza, hogy ez a ké fakor képviseli a baj, és a bajba juo vállalaok érzékenyebbek bizonyos üzleiciklus-fakorokra, min például a megválozo hielkondíciókra, szemben azokkal, akik kevésbé sebezheőek (58. o.). Lakonishok e al. [1994] szerin azok a befekeők generálják a magas BE/ME részvényekkel kapcsolaos hozamoka, akik helyelenül exrapolálják a múlbéli jövedelemnövekedési rááka. Tanulmányuk az állíja, hogy a befekeők úlzoan opimisák azokkal a

6 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 521 vállalaokkal kapcsolaban, amelyek jól eljesíeek a múlban, és úlzoan pesszimisák azokkal szemben, amelyek gyengén. A szerzők kiemelik ovábbá, hogy ezek a növekedési részvények még varázslaosabbak, min az érékrészvények, ezálal vonzzák a naiv befekeőke, akik az áraka felgerjeszik, ezzel csökkenve a részvények várhaó hozamá. Az érékrészvények olyan piaci érékkel rendelkeznek, amely relaíve kicsi az eszközeik könyv szerini érékéhez képes. Mind az érékrészvények, mind pedig a kis kapializációjú vállalaok részvényei magas álagos hozamokkal rendelkeznek. Ezzel szemben a nagy kapializációjú és növekedési részvények különösen alacsony hozamo bizosíanak. Az a gondola, hogy az alacsony árak magas hozamok eléréséhez vezenek, ermészees. Ez a magas álagos hozam konziszens a CAPM-modellel, ha az ilyen részvények érzékenysége a piac mozgásához képes magas, azaz magas a béájuk. A kis kapializációjú és érékrészvények hozamai azonban abnormálisan magasabbak annál, ami a piac indokol. Ezzel szemben a növekedési részvények sziszemaikusan rosszabbul eljesíenek, min ami a béájuk indokolna. Cochrane [1999] úgy muaja ez az érék-mére összefüggés, hogy a részvényeke mére és BE/ME hányados alapú porfóliókba rendezi. A legmagasabb hozamú porfóliónak háromszor akkora az álagos öbblehozama, min a legalacsonyabb hozamú porfóliók eseében. Ez a különbség függelen a piaci béáól. Fama és French [1995] azzal szemlélei a valódi makroökonómiai, nem diverzifikálhaó kockázao, amelye a magas BE/ME és kis kapializációjú porfóliók jeleznek, hogy a ipikus érékrészvények olyan árakkal rendelkeznek, amelye már lenyomak a pénzügyi nehézségek. A csődközeli vállalaok részvényei öbb eseben lábalak ki a bajból, min ahányszor elbukak. Ez a megfigyelés ermészees magyarázao ad az érékprémiumra: likvidiásszűke eseén azoknak a vállalaoknak a részvényei, amelyek pénzügyi nehézségekkel küszködnek, nagyon rosszul fognak eljesíeni, és a befekeők éppen ilyenkor örülnek legkevésbé annak, hogy a porfóliójuk bukik. Fama és French háromfakoros modellje ehá kibővíee a hagyományos, egy piaci fakoron alapuló eszközárazási elméleeke ké új fakorral. Az első ilyen fakor a kis kapializációjú vállalaok részvényeiből alkoo, diverzifikál porfólió öbblehozama a nagy kapializációjú vállalaokból alkoo porfóliójának hozamához képes (small minus big SMB). A porfóliókba való besorolásá a vállala BE/ME hányadosa nem befolyásola. A második fakor a magas BE/ME hányadosú részvényekből alkoo, diverzifikál porfólió öbblehozama az alacsony BE/ME hányadosú részvények porfóliója fele (high minus low HML). Az ado porfólióba sorolás a vállala kapializációjának nagysága nem befolyásola. A modell az alábbi képle muaja be: R R = α + β ( R R ) + β SMB + β HML + ε i f i im m f isml ihml i (2) ahol az R i az i-edik eszköz hozamá, R f a kockázamenes kamalába, R m pedig az éréksúlyozású piaci porfolió hozamá jelöli.

7 522 HITELINTÉZETI SZEMLE 5. EMPIRIKUS VIZSGÁLAT A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN A vizsgálahoz szükséges hisorikus adaoka a BÉT honlapjáról nyerük. A vizsgálao és közöi időszakra végezük 23 különböző, A és B kaegóriájú részvény bevonásával, amelyek közül 16 részvény a BUX-kosárban is szerepel. Az alábbi képleel örén a hozamok meghaározása: PT P + Div T ri = T (3) P ahol a P T a -i napi árfolyamo, a Div a és T álal meghaározo időszakban kifizee oszaléko, a P pedig az előző időszak végi részvényárfolyamo jelenik. Számíásainkban az feléelezzük, hogy a befekeők véelmegarás-sraégiá kövenek, azaz véel uán egy évvel realizálják az eredményé. Ezuán minden részvény hozamának álagá, szórásá és varianciájá kiszámoluk, majd ugyanez eük a BUX indexre, amely a piaci hozamo képviseli a vizsgálaban. Minden részvény piaci béájához kiszámoluk a részvényhozamok piaci hozamokkal való kovarianciájá, amelynek eredményeképpen a béákhoz juunk az alábbi képle alapján: cov( r,.. i, rm ) ρ i m σi σm β im = = (4) 2 2 σ marke σ marke Az így kapo béáka a kövekező ábra szemlélei a piaci hozamok függvényében: 1. ábra 23 vállala a béa-hozam érben

8 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 523 Ezekből a részvényekből ha porfólió alkounk a mére és a BE/ME alapján. A kis kapializációjú vállalaok porfóliójába (S) azok a vállalaok kerülek, amelyeknek a kapializációja a medián ala helyezkede el, a nagy kapializációjú vállalaok porfóliójába (B) ezzel szemben azoka a vállalaoka soroluk, amelyeknek a méree a medián fele helyezkede el. A besorolás a BE/ME hányadosól függelenül örén. Ezenkívül a részvényekből három másik porfólió is alkounk a BE/ME hányados alapján. A harmincadik percenilisbe eső részvényeke H, a középső percenilisbe esőke M és a legkisebb percenilisbe eső vállalaoka L porfólióba soroluk, a méreől függelenül. A porfólióka minden év januárjában újra meghaározuk az akuális adaok alapján. A ké fakor szerin kialakío porfóliókból a kövekező 6 porfólió képezük: S/H, S/M, S/L, B/H, B/M, B/L. Például az S/H porfólióba azok a részvények kerülek, amelyeknek a méree kicsi (S), a BE/ME hányadosa viszon magas (H). Az 1. ábrán béa-hozam érben ábrázol vállalaoka a 2. és 3. ábrán a ké fakor szerin csoporosíouk. A 2. ábra eseében az azonos BE/ME hányadosú, de elérő méreű vállalaoka különböző vonalakkal kööük össze. Így a szaggao vonal az alacsony, a félkövér folyonos vonal a közepes, míg a vasag folyonos vonal a nagy BE/ME arányú vállalaoka jelöli. A 3. ábrán azoka a részvényeke kööük össze különböző vonalakkal, amelyek mére szerin azonos kaegóriába aroznak. Így a folyonos vonal a kisméreű, míg a szaggao vonal a nagyméreű vállalaoka jelöli. A 2. ábra eseén a válozó mére válozó hozamoka eredményez, amely poziívan korrelál a piaci béákkal. A 3. ábra eseében a mérekaegórián belül válozó a BE/ME hányadosok hozama, amely negaívan korrelál a piaci béákkal. Azaz a CAPM az így képze porfóliók eseében nem lenne képes megfelelő magyarázao adni. A öbbfakoros modell Fama és French [1993, 1996] cikkei bemuaják, amelyekben a fakorbéák válozásával magyarázzák a válozó álaghozamoka a BE/ME és mére alapján képze porfóliók eseében. Fama és French [1996] megmére az SMB és HML porfóliók közöi korreláció és közö, ennek éréke 0.13 vol. A magyar piacon az álalunk vizsgál periódusban a korreláció éréke muao. Tehá az SMB és HML egymásól függelennek ekinheő.

9 524 HITELINTÉZETI SZEMLE Válozó mére az azonos BE/ME hányados szerini csoporosíásban 2. ábra

10 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM ábra Válozó BE/ME hányadosaz azonos mére szerini csoporosíásban Fámáék munkájában a fakorok regressziója erős magyarázó erővel jelenik meg mind a piaci, mind pedig az SML és HML fakorok eseében. Ez öszönöze új vizsgálaok elvégzésére öbbek közö Cochrane- is, aki szerin a HML nem ad elfogadhaó magyarázao a részvények öbblehozamára (r i r m ), mivel a magas BE/ME a pénzügyi nehézsége muaja, és a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalaok gyakrabban kelnek újból élere, min ahányszor csődbe mennek. Ez a prémium ehá a úlélés ára. Fama és French 1996-ban ádolgoza munkájá, és a HML fakorról az állapíja meg, hogy a prémiumok jelenős része a úlélési orzíásból ered. Az adabázisban arányalan a magas BE/ME ráájú vállalaok száma, amelyek úlélék a nehézségeke, ehá a magas BE/ME hányadosú vállalaok álagos hozama elúlzo. A BÉT 23 vállalaán végze regresszió az bizonyíja, hogy a három fakor minden eseben szignifikáns. A fakorbéák rendre: SMB 0,06, HML 0,02; a piaci fakor viszon 0,29-es béával rendelkezik, ami úgy érelmezünk, hogy 1 százalékponos elmozdulás a hozamban béányi százalékkal magyaráz az ado fakor.

11 526 HITELINTÉZETI SZEMLE 6. ÖSSZEFOGLALÁS A cikkben bemuauk a különböző eszközárazási modelleke, amelyeknek a megalkoása egybeese az információs haékonyságo aláámaszó elméleek megszüleésével. Áekineük az a erjedelmes szakirodalma, amely megkérdőjelezi a haékony piac elméleé. Amikor a piaci árfolyamok elszakadnak a eoreikus árakól, anomáliákról beszélünk, és a befekeők igyekeznek kihasználni az egyensúlyalansági állapo kapcsán kínálkozó leheősége. Fama és French egy olyan öbbfakoros modell alkoo, amely sikeresen vonja be az anomáliáka az eszközárazási formulába. A szerzőpáros szerin ezek az anomáliák valójában nehézségeke visszaükröző prémiumok. Publikációikban bemuaják, hogy a piaci kapializáció, valamin a könyv szerini és piaci érék (BE/ME) hányados megfelelő muaói a nehézségeknek. A nehézségekkel küzdő vállalaok érzékenyek lehenek bizonyos üzleiciklus-fakorokra, min például a napjainkban is apaszalhaó hielszűkére. Ez az jeleni, hogy a befekeők hajlandók lemondani a várhaó hozam egy részéről olyan befekeésekér cserébe, amelyek ellenállóbbak a piaci urbulenciákkal szemben. Ez magyarázza a prémiumo a kis vállalaok és a magas BE/ME részvények eseében. Úgy gondoljuk azonban, hogy a magyar piacon a öbblehozamok inkább szolgálnak likvidiási prémiumkén, minsem a vállalaok pénzügyi nehézségei kompenzálnák. Véleményünk szerin a múlbéli piaci hozamokra egyszerűbb magyarázaoka alálni, a félreárazási problémák azonosíása a jelen piacokon azonban udás és kemény munká igényel és néha egy kis szerencsé.

12 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 527 IRODALOMJEGYZÉK BANZ, R. [1981]: The Relaionship Beween Reurn and Marke Value of Common Socks. Journal of Financial Economics 9., o. BASU, S. [1977]: Invesmen Performance of Common Socks in Relaion o Their Price-Earnings Raios: A Tes of he Efficien Marke Hypohesis. The Journal of Finance, Vol. 32. No. 3., o. COCHRANE, J. [1999]: New Facs in Finance. Economic Perspecives, Federal Reserve Bank of Chicago, issue Q III, o. DEBONDT, W. THALER, R. [1985]: Does he Sock Marke Overreac? The Journal of Finance, Vol. 40. No. 3. FAMA, E. FRENCH, K. [1993]: Common risk facors in he reurns on socks and bonds. Journal of Financial Economics 33., o. FAMA, E. FRENCH, K. [1995]: Size and Book o Marke Facors in Earnings and Reurns. The Journal of Finance, Vol. 50. No. 1., o. FAMA, E. FRENCH, K. [1996]: Mulifacor Explanaions of Asse Pricing Anomalies. The Journal of Finance, Vol. 51. No. 1., o. JEGADEESH, N. TITMAN, S. [1993]: Reurns o Buying Winners and Selling Losers: Implicaions for Sock Marke Efficiency. The Journal of Finance. Vol. 48. No. 1., o. LAKONISHOK, J. SHLEIFER, A. VISHNY, R. W. [1994]: Conrarian invesmen, exrapolaion and risk. Journal of Finance 49., o. LO, A. W. MACKINLAY, A. C. [1999]: A Non-Random Walk down Wall Sree. Princeon Universiy Press TÍMÁRI JÚLIA [2005]: Haékonyság és anomáliák a Budapesi Érékőzsdén. Budapesi Érékőzsde, Kochmeiser-díj

A likviditási mutatószámok struktúrája

A likviditási mutatószámok struktúrája 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 581 DÖMÖTÖR BARBARAMAROSSY ZITA A likvidiási muaószámok srukúrája A likvidiás mérésére öbbféle muaó erjed el, amelyek a likvidiás jelenségé különböző szemponok alapján

Részletesebben

A magyarországi befektetési alapok teljesítményét meghatározó tényezők vizsgálata 1

A magyarországi befektetési alapok teljesítményét meghatározó tényezők vizsgálata 1 2014. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 147 BÓTA GÁBOR A magyarországi befektetési alapok teljesítményét meghatározó tényezők vizsgálata 1 Az alábbi cikkben a magyarországi részvénybefektetési alapok teljesítményét

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje Széchenyi Isván Egyeem Járműpark üzemeleési rendszere vizsgálaának Markov ípusú folyamamodellje Dr. Zvikli Sándor f. anár Széchenyi Isván Egyeem, Győr Közlekedésudományi konferencia Győr, 2 március 24-25

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.05.02 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.05.02 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.5.2 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 493 483 cink LME 3hó () 1886 1887 nikkel LME 3hó () 92 8985 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Közgazdasági Szemle, LXII. évf., 2015. július augusztus (871 875. o.) Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Cambridge University Press, Cambridge,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1. Fejeze ÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRR = =,9 IRR =,9% 78 F Diszkon kincsárjegy A D96 jelű diszkon kincsárjegy névéréke euró, lejáraa 8 nap A befekeő elvár hozamráája 6% Meddig érdemes a kincsárjegy aukción liciálni?

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK endszerek Tanszék HİMÉSÉKLETFÜGGİ ELLENÁLLÁSOK Alapfogalmak és meghaározások ELLENÁLLÁS-HİMÉİK (Elmélei összefoglaló) Az ellenállás fogalma és egysége Valamely homogén, végig állandó kereszmeszeő vezeı

Részletesebben

Készítette: Timári Júlia

Készítette: Timári Júlia BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE Likviditás és piaci hatékonyság mérése a tőzsdén HATÉKONYSÁG ÉS ANOMÁLIÁK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN Készítette: Timári Júlia Budapest, 2005 0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében A hiperbolikus diszkonálás alkalmazása az opimális szabadalmak elméleében Nagy Benedek Absrac: Gazdaságpoliikai dönések során gyakora szükséges azonnali kölségek és hosszú időn á realizálódó hasznok, vagy

Részletesebben

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. február (164 188. o.) Gábor amás kiss gábor dávid kovács péer A moneáris serilizáció haékonysága és kölségei Kínában A szerzők Kína moneáris poliikájá, azon belül

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 6. Befektetési portfóliók Szerzı:

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA

KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA STATISZTIKAI ELEMZÉSEK KEDVEZMÉNYEZETT VAGY ÁLDOZAT: A GDP ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KAPCSOLATA MELLÁR TAMÁS A GDP és a kölségveési kiadások kapcsolaa elmélei és gyakorlai szemponból egyarán igen fonos

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.04.18 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.04.18 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.4.18 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 488 4835 cink LME 3hó () 1872 1872 nikkel LME 3hó () 8915 832 alumínium LME 3hó

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb.

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb. A MONETÁRIS POLITIKA LEHETŐSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI A LIBERALIZÁLT NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: DEVIZAHITELEK HATÁSA MAGYARORSZÁGON HERCZEG BÁLINT dokorandusz, Debreceni Egyeem Közgazdaságudományi

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

A csõdelõrejelzés és a nem fizetési valószínûség számításának módszertani kérdéseirõl

A csõdelõrejelzés és a nem fizetési valószínûség számításának módszertani kérdéseirõl MÛHELY Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. május (441 461. o.) KRISTÓF TAMÁS A csõdelõrejelzés és a nem fizetési valószínûség számításának módszertani kérdéseirõl A Bázel 2 tõkeegyezmény magyarországi

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FÁBRI GYÖRGY Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Az Akadémia tradícióit, a hozzá kapcsolódó kulturális és szellemi kapacitás értékét

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.02.08 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.02.08 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.2.8 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4549 448 cink LME 3hó () 1674 157 nikkel LME 3hó () 84 859 alumínium LME 3hó ()

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Budapest, 2007. december 19-20.

Debreceni Egyetem. Budapest, 2007. december 19-20. LAKOSSÁGI DEVIZAHITELEK HATÁSA A MONETÁRIS TRANSZMISSZÓS MECHANIZMUSOKRA MAGYARORSZÁGON * HERCZEG BÁLINT ** Debreceni Egyeem KÉSZÜLT A MKE 2007-ES KONFERENCIÁJÁRA Budapes, 2007. december 19-20. A dolgoza

Részletesebben

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE EVÉEES KONENZÁCIÓS ÉS EENNYOMÁSÚ GŐZURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHAÓSÁGI MOEEZÉSE r. Fazekas Anrás Isván Magyar Vllamos Művek Zr. / Buapes Buapes Műszak és Gazaságuomány Egyeem Energeka Gépek és Renszerek

Részletesebben

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK II./. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK A FOGASKEREKEK FUNKCIÓJA ÉS TÍPUSAI : Az áéel (ahol az index mindig a hajó kereke jelöli): n ω i n ω A fogszámviszony (ahol az index mindig a kisebb kereke jelöli):

Részletesebben

Veres Judit. Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából. Témavezető:

Veres Judit. Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából. Témavezető: Vezetői Számvitel Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Veres Judit Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Lukács

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. május (408 427. o.) KISS GERGELY VADAS GÁBOR A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban A lakáspiac a monetáris politika alakításának egyre fontosabb tényezõje

Részletesebben

Opponensi vélemény. Kézdi Gábor: Heterogeneity in Stock Market Expectation. and Portfolio Choice of American Households

Opponensi vélemény. Kézdi Gábor: Heterogeneity in Stock Market Expectation. and Portfolio Choice of American Households Opponensi vélemény Kézdi Gábor: Heterogeneity in Stock Market Expectation and Portfolio Choice of American Households című, MTA doktori címre benyújtott disszertációjáról Kézdi Gábor disszertációjában

Részletesebben

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés Kerényi Péter http://www.cs.elte.hu/ keppabt 2011. április 7. T kepiaci hatékonyság 1. Fama: Ecient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work Egységes modellé gyúrta a korábbi eredményeket.

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

Haladó. Jegyzet: Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek II.

Haladó. Jegyzet: Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek II. Haladó vállalati pénzügyek Jegyzet: Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek II. Kockázatdiagnosztikai és kezelési eszközök Kockázat és bizonytalanság Bizonytalanság nem ismerjük a kimeneteket és/vagy

Részletesebben

Tőkepiaci árfolyamok modellje és a hatékony piacok elmélete. Molnár Márk 2006. március 8.

Tőkepiaci árfolyamok modellje és a hatékony piacok elmélete. Molnár Márk 2006. március 8. Tőkepiaci árfolyamok modellje és a hatékony piacok elmélete Molnár Márk 2006. március 8. Tartalom A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) Hatékony piacok elmélete (EMH) 2 Miért tart minden befektető piaci

Részletesebben

MONITOR: JÖVEDELEM, SZEGÉNYSÉG, ELÉGEDETTSÉG. (Előzetes adatok)

MONITOR: JÖVEDELEM, SZEGÉNYSÉG, ELÉGEDETTSÉG. (Előzetes adatok) MONITOR: JÖVEDELEM, SZEGÉNYSÉG, ELÉGEDETTSÉG (Előzetes adatok) Szerződésszám: VI-SZ/296/2/2005 IX-18/33/4/2005. Budapest, 2005. december Készült a TÁRKI Rt. és a Miniszterelnöki Hivatal között 2005. szeptember

Részletesebben

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

XVI. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVI. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVI. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVI. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 20. Felelős szerkesztő

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

A válság mint negatív információ és bizonytalansági tényező

A válság mint negatív információ és bizonytalansági tényező MŰHELY Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. december (1357 1369. o.) A válság mint negatív információ és bizonytalansági tényező A válság hatása az egy részvényre jutó nyereség-előrejelzésekre A szerző

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1 2.2 1.1 Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással Tárgyszavak: átlátszó műanyag; fröccsöntés; dombornyomás; hibalehetőségek; új technológiák; extrudálás;

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel 2005. december TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Lisszaboni Stratégia 5 Lisszabon szembesítése a tényadatokkal 6 Változások félúton 12 Lisszabon

Részletesebben

Takarekszovetkezeti Integracio. Felkészülés közösen. (Gyakorlati problémák, javaslatok)

Takarekszovetkezeti Integracio. Felkészülés közösen. (Gyakorlati problémák, javaslatok) Felkészülés közösen (Gyakorlati problémák, javaslatok) ÚJ TŐKEMEGFELELÉSI S Z A B Á L Y O Z Á S P(1) MINIMÁLIS TŐKE- KÖVETELMÉNY Hitelkockázatok Piaci kockázatok Működési kockázatok A törvények, rendeletek

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 6. MA3-6 modul A statisztika alapfogalmai SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999.

Részletesebben

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN Riport tulajdonosa: Jane Doe Azonosító: HB290579 Dátum: 2012. augusztus 02. 2 0 0 9

Részletesebben

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 Összefoglalás: A tanulmány betekintést ad a válságba került hazai társaságok válságának jelzéseibe és

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

Tóth Gábor Surányi Rozália

Tóth Gábor Surányi Rozália Tóth Gábor Surányi Rozália Az általános forgalmi adó mérték változásának hatása az élősertés, hús és húskészítmények kereskedelmében The effect of the changes of Value Added Tax rate on the trade of live

Részletesebben

Tóth István János: Három magyar közvélemény-kutató cég pártpreferencia vizsgálatainak adatai 1990-2003

Tóth István János: Három magyar közvélemény-kutató cég pártpreferencia vizsgálatainak adatai 1990-2003 Tóth István János: Három magyar közvélemény-kutató cég pártpreferencia vizsgálatainak adatai 1990-2003 Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás

Részletesebben

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2 Matematika A 1. évfolyam 5. modul Térfogat és felszínszámítás Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 5. modul: TÉRFOGAT ÉS FELSZÍNSZÁMÍTÁS Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Árazási modellek inflációs termékekre

Árazási modellek inflációs termékekre Eövös Loránd Tudományegyeem Természeudományi Kar Budapesi Corvinus Egyeem Közgazdaságudományi Kar Árazási modellek inflációs ermékekre Készíee: Víg Aila András Bizosíási és pénzügyi maemaika meserszak

Részletesebben

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Adaptivitás és innováció a gazdasági fejlődés lehetőségei Sebestyén Tamás

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Adaptivitás és innováció a gazdasági fejlődés lehetőségei Sebestyén Tamás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Adaptivitás és innováció a gazdasági fejlődés lehetőségei Sebestyén Tamás A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai II. rész dr. Szakály Dezső Berényi

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET 2013.6.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 170/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AJÁNLÁSA (2013. április

Részletesebben

Térségi hálózatok hatáselemzése

Térségi hálózatok hatáselemzése Hálózaban könnyebb! ROP-3.3.1.-05/1-2005-12-0006/31 DR. KOCZISZKY GYÖRGY Térségi hálózaok haáselemzése Okaási segédle Miskolc 2007. Taralomjegyzék 1. Előszó 5 2. Regionális gazdaságani haásvizsgálaok

Részletesebben

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH Miskolci Egyeem és CASAR Drahseilwerk Saar GmbH GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TÖBBTÁRCSÁS SÚRLÓDÓ HAJTÁS ERŐJÁTÉKÁNAK ELEMZŐ VIZSGÁLATA A TÁRCSAKOPÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL PH.D ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A HATÉKONY PIACOKRÓL SZÓLÓ ELMÉLET KRITIKÁI ÉS EMPIRIKUS TESZTJEI *

A HATÉKONY PIACOKRÓL SZÓLÓ ELMÉLET KRITIKÁI ÉS EMPIRIKUS TESZTJEI * 44 Molnár Márk András A HATÉKONY PIACOKRÓL SZÓLÓ ELMÉLET KRITIKÁI ÉS EMPIRIKUS TESZTJEI * Talán nincs még egy olyan téma, amely annyira áthatná a modern pénzügyi elméleteket, mint a hatékony piacokról

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XIV évfolyam 12 szám 211 július 1 XIV évfolyam 12 szám XIV évfolyam 12 szám 211 25 hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS3 A gabonafélék termelői ára6 Megjelenik

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 391 410. (2002) A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK EGYSÉGES KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

kapcsolt energiatermelésre

kapcsolt energiatermelésre ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 2.6 Energeikai fafelhasználás kapcsol energiaermelésre Tárgyszavak: kapcsol energiaermelés; biomassza; Spilling moor; gazdaságossági elemzés.

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

KÖNYVEK. A SZEGÉNYSÉG DINAMIKÁJÁRÓL Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest: Századvég Kiadó, 2002.

KÖNYVEK. A SZEGÉNYSÉG DINAMIKÁJÁRÓL Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest: Századvég Kiadó, 2002. Szociológiai Szemle 2005/1, 79 85. KÖNYVEK A SZEGÉNYSÉG DINAMIKÁJÁRÓL Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest: Századvég Kiadó, 2002. MONOSTORI Judit Központi Statisztikai

Részletesebben

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ DR. GÁL JÓZSEF Budapesti Műszaki Egyetem Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök BTO 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ A cikk cím szerinti témáját két, egymástól időben nagyon távoleső kapcsolási

Részletesebben

A modern bayesi elemzések eszköztára és alkalmazása*

A modern bayesi elemzések eszköztára és alkalmazása* A modern bayesi elemzések eszközára és alkalmazása* Kehl Dániel PhD, a Pécsi Tudományegyeem adjunkusa E-mail: kehld@kk.pe.hu Várpaloai Vikor PhD, a Nemzegazdasági Miniszérium főoszályvezeőhelyeese, a Pécsi

Részletesebben

A bankközi forintpiac Magyarországon

A bankközi forintpiac Magyarországon MNB MÛHELYTANULMÁNYOK GEREBEN ÁRON A bankközi forintpiac Magyarországon (az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti idoszak néhány tanulsága) 20 A Mûhelytanulmányok sorozatában megjelenõ füzetek a szerzõk

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Működési kockázati önértékelések veszteségeloszlás-alapú modellezése

Működési kockázati önértékelések veszteségeloszlás-alapú modellezése 506 HITELINTÉZETI SZEMLE HAJNAL BÉLA KÁLLAI ZOLTÁN NAGY GÁBOR Működési kockázati önértékelések veszteségeloszlás-alapú modellezése Tanulmányunkban a működési kockázatok önértékelésen alapuló modellezését

Részletesebben

Tulajdonjogi intézmények. A közpolitika mozgatórugói. Finanszírozási szerződés. Közpolitika és vállalatfinanszírozás

Tulajdonjogi intézmények. A közpolitika mozgatórugói. Finanszírozási szerződés. Közpolitika és vállalatfinanszírozás Közpolitika és vállalatfinanszírozás Vállalati pénzügyek és politikai gazdaságtan Vállalati pénzügytan 3. Intézményi, szaályozói környezet ETE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter

Részletesebben

GAZDASÁGI STATISZTIKA

GAZDASÁGI STATISZTIKA GAZDASÁGI STATISZTIKA Dr. Kun István GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Tantárgy: Gazdasági statisztika Kódszám: 224 Lapszám: 1 TÉMAKÖRÖK A STATISZTIKA ALAPFOGALMAI STATISZTIKAI SOROK STATISZTIKAI TÁBLÁK ÖSSZETETT VISZONYSZÁMOK

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter 1. Adatállományok létrehozása, kezelése... 2 2. Leíró statisztikai eljárások... 3 3. Várható értékek (átlagok) vizsgálatára irányuló próbák... 5 4. Eloszlások vizsgálata...

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a)

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Havasi Éva Rakovics Márton

Havasi Éva Rakovics Márton Havasi Éva Rakovics Márton Súlyos gender kérdés, avagy a túlsúlyban, az elhízottságban megnyilvánuló nemi különbségek 1 Ebben a rövid terjedelmű írásban a férfiak és a nők testsúlyában meglevő különbségekről

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

Tőzsdei spekuláció. - kivonat - Andor György Ormos Mihály 2007.

Tőzsdei spekuláció. - kivonat - Andor György Ormos Mihály 2007. 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Tőzsdei spekuláció Andor György Ormos Mihály - kivonat - 2007. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS AZ

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben