(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymuaás módosíásáról (EKB/2011/9) (2011/509/EU) AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA, ekineel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikkére, ekineel a Közponi Bankok Európai Rendszere és az Európai Közponi Bank alapokmányára és különösen annak 5. és 16. cikkére, mivel: (1) január 1-jei haállyal az euro valódiságés forgalomképesség szerini vizsgálaáról, illeve visszaforgaásáról szóló, szepember 16-i EKB/2010/14 haároza ( 1 ) váloa fel a hielinézeek és a készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek számára a hamisíványok felismerésére és a valódi forgalomképesség szerini válogaására vonakozó feléelrendszer (a ovábbiakban: bankjegy-visszaforgaási feléelrendszer). Az EKB/2010/14 haároza előírja a készpénzkezelők számára legkésőbb január 1- jéől saiszikai adaoknak nemzei közponi bankjuk ( NKB ) számára örénő jelenésé. Az nak ezeke a saiszikai adaoka összesíe formában kell szolgálaniuk az EKB-nak az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló, szepember 11-i EKB/2008/8 iránymuaásban ( 2 ) megállapíoak szerin. (2) Annak bizosíása érdekében, hogy a saiszikai adaszolgálaásban kiesés ne kövekezzen be, rendelkezni kell ezen adaoknak 2011 során azon inézményekől az álal örénő begyűjéséről, amelyek január 1-jéig a bankjegy-visszaforgaási feléelrendszer haálya alá arozak. ( 1 ) HL L 267., , 1. o. ( 2 ) HL L 346., , 89. o. (3) A pénzügyi válsághelyzeekben hahaós adaszolgálaási eszközök hiányára reagálva napi adaszolgálaási funkciók kerülek kialakíásra az EKB/2008/8 iránymuaásban már előír havi és féléves adaszolgálaási funkciókon úlmenően. Ezeke a Kormányzóanács május 12-én hagya jóvá. Ezér szükséges az EKB/2008/8 iránymuaás annak érdekében örénő módosíása, hogy az előírja az számára a CIS 2 adaok bizonyos körülmények közö örénő napi gyakorisággal örénő jelenésé. (4) A 2008/8/EKB iránymuaásban használ egyes kifejezések is felválásra szorulnak. (5) Ezér az EKB/2008/8 iránymuaás módosíani kell, ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST: 1. cikk Módosíások Az EKB/2008/8 iránymuaás a kövekezőképpen módosul: 1. A 1. cikk (1) bekezdése a kövekezőképpen módosul: a) Az a) pono el kell hagyni. b) A c) pon i. ponja helyébe a kövekező szöveg lép: i. az EKB-nál elepíe közponi adabázis az eurore, euroérmékre, a készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó és az euro valódiság- és forgalomképesség szerini vizsgálaáról, illeve visszaforgaásáról szóló, szepember 16-i EKB/2010/14 haároza (*) szerini, ezen iránymuaás szerin gyűjö összes vonakozó információ árolására; (*) HL L 267., , 1. o.

2 L 217/2 Az Európai Unió Hivaalos Lapja c) Az i. alpon helyébe a kövekező szöveg lép: i)»adaüzene«: valamely NKB vagy eurorendszerhez csalakozó NKB egy adaszolgálaási időszakra, vagy revízió eseében öbb adaszolgálaási időszakra vonakozó napi, havi vagy féléves adaai aralmazó állomány, a CIS 2 ávieli mechanizmussal kompaibilis adaformáumban; d) Az m) pon i. ponja helyébe a kövekező szöveg lép: i. amikor valamely NKB napi, havi vagy féléves adaüzenee küld a CIS 2-be, ez visszacsaoló üzenee generál az ado NKB-nak és az EKB-nak; e) A szöveg az m) pon uán a kövekező fogalommeghaározással egészül ki: n)»pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók«: az euro pénzhamisíás elleni védelméhez szükséges inézkedések megállapíásáról szóló, június 28-i 1338/2001/EK anácsi rendele (*) 6. cikkének (1) bekezdésében meghaározo inézmények és gazdasági szereplők. (*) HL L 181., , 6. o. 2. A 2. cikk címe helyébe a kövekező szöveg lép: Az eurore vonakozó, havi gyakorisággal jelene adaok összegyűjése 3. A szöveg a kövekező 2a. cikkel egészül ki: 2a. cikk Az eurore vonakozó, napi gyakorisággal jelene adaok összegyűjése (1) Az EKB a CIS 2 adaok napi gyakorisággal örénő jelenésé a kövekezők bármelyikének bekövekezésekor bevezei: a) öbb NKB a készpénzciklus szokalan fejleményeiről számol be az EKB-nak és ezek közül legalább egy NKB valószínűleg kérni fog ad hoc nagy éelben való eurobankjegy-szállíás; b) a havi CIS 2 adaok az muaják, hogy az eurobankjegy-kibocsáás az eurorendszer szinjén meghaladja a Kormányzóanács álal jóváhagyo és az EKB álal külön megállapío bizonyos haárérékeke; c) bevezeésé a Bankjegybizoság megindokolja. (2) Az (1) bekezdés ellenére rendkívüli helyzeek eseére szóló eszelési célra a CIS 2 adaok napi gyakorisággal örénő jelenése minden év júniusában egy hónapos időaramra bevezeésre kerül. (3) A napi adaszolgálaási köelezeség (1) vagy (2) bekezdés szerini bevezeésekor az napi gyakorisággal jelenik az EKB-nak az eurore vonakozó CIS 2 adaoka, azaz a re vonakozóan a VII. mellékleben meghaározo adaéeleke. Ezeknek az adaoknak a napi adaszolgálaási köelezeség bevezeéséől számío harmadik munkanapon rendelkezésre kell állniuk, beleérve a bevezeés köveő második munkanap adaai is. (4) Az a (3) bekezdésben emlíe adaoka az adaszolgálaási időszako köveő munkanapon középeurópai idő szerin 17:00 óráig ovábbíják. (5) A 2. cikk (5) bekezdésé érelemszerűen alkalmazni kell a (3) bekezdésben emlíe adaok ávielére. 4. A 3. cikk címe helyébe a kövekező szöveg lép: Az euroérmékre vonakozó, havi gyakorisággal jelene adaok összegyűjése 5. A 4. cikk helyébe a kövekező szöveg lép: 4. cikk A készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó és az EKB/2010/14 haároza szerini adaok féléves gyakorisággal örénő gyűjése (1) Az féléves gyakorisággal szolgálaják az EKB részére a készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó, a IIIa. mellékleben meghaározo adaoka. (2) Az első alkalommal a (7) bekezdésben emlíe időponokban, az köveően pedig féléves gyakorisággal szolgálaják az EKB részére a IIIa. mellékleben meghaározo adaoka. Az EKB-nak megado adaok azokon az adaokon alapulnak, amelyeke az az EKB/2010/14 haároza IV. melléklee szerin a pénzforgalmazókól/pénzfeldolgozókól be udak gyűjeni. (3) Figyelemmel arra, hogy az EKB/2010/14 haároza 13. cikke szerin az egyéves ámenei időszako engedélyezhenek a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az EKB/2010/14 haároza IV. mellékleében emlíe adaok jelenésére, az 2011 okóberében és 2012 áprilisában aól függelenül szolgálaják az EKBnak a IIIb. mellékleben meghaározo adaoka, hogy engedélyezek-e a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára ilyen ámenei időszako okóberéől az adaok a (2) bekezdésben meghaározo adaok. (4) Az a CIS 2 ávieli mechanizmusá használják az (1) (3) bekezdésben emlíe adaok ovábbíására. (5) Az minden évben, legkésőbb okóber haodik munkanapjáig ovábbíják az (1) (3) bekezdésben emlíe, az ado év január június adaszolgálaási időszakára vonakozó adaoka.

3 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/3 (6) Az minden évben, legkésőbb április haodik munkanapjáig ovábbíják az (1) (3) bekezdésben emlíe, az ado év július-december beszámolási időszakára vonakozó adaoka. (7) Az EKB/2010/14 haároza szerini adaok első ovábbíására a kövekezők szerin kerül sor: a) okóberében azon agállamok NKB-i, amelyek az euró legkésőbb január 1-jén vezeék be; és b) az euro bevezeésének évé köveő év okóberében azon agállamok NKB-i, amelyek január 1-je uán vezeék be az euró. 6. A 5. cikk a kövekezőképpen módosul: a) a (3) bekezdés helyébe a kövekező szöveg lép: (3) Az euro-készpénzcsere dáuma uán és az NKB, illeve az EKB megállapodása szerini időszakon belül az NKB napi gyakorisággal jeleni az EKB részére a VII. mellékleben meghaározo adaéeleke. b) a szöveg a kövekező (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A 2. cikk (5) bekezdésé érelemszerűen alkalmazni kell az (1) és a (3) bekezdésben emlíe adaok ávielére. 7. A 7. cikk a kövekezőképpen módosul: a) a (1) bekezdés helyébe a kövekező szöveg lép: (1) Az megeszik a megfelelő inézkedéseke az ezen iránymuaás szerin szükséges adaok eljességének és helyállóságának bizosíására, mielő azoka az EKB részére ovábbíanák. A kövekező minimumellenőrzéseke kell elvégezniük: a) az V. mellékleben meghaározo eljességi ellenőrzések és a VI. mellékleben meghaározo hibaellenőrzések a havi és féléves gyakorisággal jelene adaéelek ekineében; és b) a VII. mellékleben meghaározo eljességi ellenőrzések a napi rendszerességgel jelene adaéelek vonakozásában. b) a (3) bekezdés helyébe a kövekező szöveg lép: (3) Az EKB bizosíja a kövekezőke: a) az V. mellékleben meghaározo eljességi ellenőrzések és a VI. mellékleben meghaározo hibaellenőrzések a havi és féléves gyakorisággal jelene adaéelek ekineében; és b) a VII. mellékleben meghaározo eljességi ellenőrzések a napi rendszerességgel jelene adaéelek vonakozásában a CIS 2 álali elvégzésé, mielő ezek az adaok a CIS 2 közponi adabázisában árolásra kerülnének. c) a szöveg a kövekező (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Amennyiben az I. mellékle 2. részében meghaározo áadására és ávéelére vonakozó, egymásnak ellenmondó CIS 2 adaoka azaz a 4.2. és 4.3., adaéel jelenenek, a problémá indokolalan késedelem nélkül kéoldalúan kell egyezeniük. Ennek elmulaszása eseén az EKB közbeavakozik annak bizosíása céljából, hogy a CIS 2 adaoka megfelelően jelensék. 8. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a kövekező szöveg lép: (1) Az EKB ad hozzáférés a CIS 2-höz, írásbeli kérelem kézhezvéelé és a (2) bekezdésben leír külön szerződéses megállapodás megköésé köveően a kövekezőknek: a) minden NKB-nál, az eurorendszerhez csalakozó minden NKB-nál, valamin jogosul harmadik személykén az Európai Bizoságnál legfeljebb 10 egyéni felhasználónak, és b) minden más jogosul harmadik személynél egy egyéni felhasználónak. A jogosul harmadik személyek felhasználójának ado hozzáférés az euroérmékre vonakozó adaokra korláozódik. Az EKB az elérheőség és a kapaciás függvényében ésszerűen megvizsgálja ovábbi egyéni felhasználók CIS 2-höz való hozzáférésére vonakozó írásbeli kérelmeke. 9. A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a kövekező szöveg lép: (2) Az Európai Közponi Bank eljárási szabályzaának cikkével összhangban az Igazgaóság felhaalmazás kap az iránymuaás mellékleeinek és a CIS 2 ávieli mechanizmus műszaki jellemzői echnikai módosíásainak végrehajására, a Bankjegybizoság és az Informaikai Bizoság állásponjának figyelembevéelé köveően. 10. Az EKB/2008/8 iránymuaás I. melléklee ezen iránymuaás I. mellékleének megfelelően módosul. 11. Az EKB/2008/8 iránymuaás III. melléklee helyébe az ezen iránymuaás II. mellékleében meghaározo szöveg lép. 12. Az EKB/2008/8 iránymuaás V. melléklee helyébe az ezen iránymuaás III. mellékleében meghaározo szöveg lép. 13. Az EKB/2008/8 iránymuaás VI. melléklee helyébe az ezen iránymuaás IV. mellékleében meghaározo szöveg lép. 14. Az EKB/2008/8 iránymuaás az ezen iránymuaás V. mellékleében meghaározo szövegű, új VII. mellékleel egészül ki. 15. Az EKB/2008/8 haározaban szereplő fogalomár helyébe az ezen iránymuaás VI. mellékleében meghaározo szöveg lép.

4 L 217/4 Az Európai Unió Hivaalos Lapja cikk Haálybalépés Ez az iránymuaás az elfogadásá köveő ké nap elelével lép haályba. 3. cikk Címzeek Ennek az iránymuaásnak címzeje az eurorendszer valamennyi közponi bankja. Kel Frankfur am Mainban, június 30-án. az EKB Kormányzóanácsa nevében: az EKB elnöke Jean-Claude TRICHET

5 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/5 I. MELLÉKLET Az I. mellékle 2. része helyébe a kövekező szöveg lép: 2. RÉSZ Eurobankjegy adaéelek meghaározása Az és az eurorendszerhez csalakozó valamennyi adaéelre egész számkén jelenik a darabszámo, függelenül aól, hogy az poziív vagy negaív érék-e. 1. Összesíe adaéelek Az összesíe adaok az összes adaszolgálaási időszakon á göngyölíe számadaok, az új soroza, váloza vagy címle bevezeése elő a nyomdából örénő első szállíásól az adaszolgálaási időszak zárásig erjedően 1.1. Lérehozo Azok a, amelyeke: i. a bankjegyelőállíásról szóló külön EKB jogi akus alapján állíoak elő; ii. leszállíoak az NKB LS vagy ESS készleébe; és iii. nyilvánarásba veek az NKB készpénzkezelési rendszerében ( 1 ). Az NHTOjogalanyoknak és ECI-bankoknak áado vagy álaluk aro, beleérve a megsemmisíe e is (1.2. és 1.3. adaéel), ovábbra is az NKB lérehozo bankjegyeinek részé képezik Online megsemmisíe 1.3. Offline megsemmisíe Olyan lérehozo, amelyeke az NKB vagy az NKB nevében az eredeiség és a forgalomképesség vizsgálaa uán beépíe apríóval felszerel válogaógépen semmisíeek meg. Olyan lérehozo, amelyeke az NKB vagy az NKB nevében az eredeiség és a forgalomképesség vizsgálaa uán nem beépíe apríóval felszerel válogaógépen semmisíeek meg, pl. megrongál vagy olyan, amelyeke a bankjegyválogaó gép valamely okból visszauasío. Ezekbe az adaokba nem aroznak bele az online megsemmisíe (1.2. adaéel). 2. Bankjegykészleekre vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek állományadakén az adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak A. Eurorendszer álal aro készleek 2.1. Az új ESS-e Az ESS részé alkoó és az EKB nevében az NKB álal aro új A forgalomképes ESS-e 2.3. Új NKB álal aro LS-e 2.4. Forgalomképes NKB álal aro LS-e 2.5. Forgalomképelen NKB álal aro (megsemmisíendő) készleei 2.6. Feldolgozalan NKB álal aro készleei Az ESS részé alkoó és az EKB nevében az NKB álal aro forgalomképes. Az NKB LS-ébe arozó és az NKB álal (közponjában és/vagy fiók szinen) aro új. Ez a számada nem aralmazza az ESS részé képező új e. Az NKB LS-ébe arozó és az NKB álal (közponjában és/vagy fiók szinen) aro forgalomképes. Ez a számada nem aralmazza az ESS részé képező forgalomképes e. Az NKB álal aro és még nem megsemmisíe forgalomképelen. Az NKB álal aro olyan, amelyek eredeiségének és forgalomképességének vizsgálaá az NKB nem végeze el bankjegyválogaó gépen vagy manuálisan. Azok a, amelyek eredeiségé és forgalomképességé NHTO-jogalanyok, ECI-bankok vagy más hielinézeek vagy készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek megvizsgálák és amelyeke később visszajuaak az NKB-nak, ezen adaéel részé képezi az ilyen NKB álali feldolgozásáig.

6 L 217/6 Az Európai Unió Hivaalos Lapja B. NHTO-jogalanyok álal aro készleek Ezek az adaéelek arra az NHTO programra vonakoznak, amelye valamely NKB az országában lérehozha. Az egyes NHTO-jogalanyokól eredő adaoka az NKB minden NHTO-jogalanyra összesíve jeleni. Ezek a készleek nem aroznak a forgalomban lévő közé Új NHTO-jogalanyok álal aro LS-e NKB álal áado olyan új, amelyeke az NHTO-jogalanyok aranak Forgalomképes NHTO-jogalanyok álal aro LS-e Az NKB álal áado vagy forgalomból kivon, az NHTO-jogalanyok álal aro olyan, amelyeke az NHTO-jogalanyok az EKB/2010/14 haározanak megfelelően forgalomképesnek minősíenek Forgalomképelen NHTO-jogalanyok álal aro készleei Az NHTO-jogalanyok álal aro olyan, amelyeke az NHTO-jogalanyok az EKB/2010/14 haározanak megfelelően forgalomképelennek minősíenek Feldolgozalan NHTO-jogalanyok álal aro készleei Az NHTO-jogalanyok álal aro olyan, amelyek eredeiségének és forgalomképességének vizsgálaá az EKB/2010/14 haározanak megfelelően nem végezék el. C. ECI-bankok álal aro készleek Ezek az adaéelek az ECI programra vonakoznak. Ezek a készleek nem aroznak a forgalomban lévő közé Új ECI-bankok álal aro LS-e NKB álal áado olyan új, amelyeke az ECI-bankok aranak Forgalomképes ECI-bankok álal aro LS-e Az NKB álal áado vagy forgalomból kivon, az ECI-bankok álal aro olyan, amelyeke az ECI-bankok az EKB/2010/14 haározanak megfelelően forgalomképesnek minősíenek Forgalomképelen ECI-bankok álal aro készleei Az ECI-bankok álal aro olyan, amelyeke az ECI-bankok az EKB/2010/14 haározanak megfelelően forgalomképelennek minősíenek Feldolgozalan ECI-bankok álal aro készleei Az ECI-bankok álal aro olyan, amelyek eredeiségének és forgalomképességének vizsgálaá az EKB/2010/14 haározanak megfelelően nem végezék el ECI-bankokól vagy hozzájuk úon lévő logiszikai készleei A valamely NKB álal valamely ECI-banknak (vagy ECI-bank nevében eljáró pénzszállíónak) áado, amelyek az adaszolgálaási időszak zárásakor még úon vannak az ECI-bank elephelyére, valamin minden olyan bankjegy, amelye az NKB valamely ECI-bankól (vagy ECIbank nevében eljáró pénzszállíóól fog ávenni, és amelyek az adaszolgálaási időszak zárásakor még úon vannak, azaz amelyek már elhagyák az ECI-bank elephelyé, de még nem érek be az NKB-ba.

7 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/7 D. Kereszellenőrzésre szolgáló adaéelek Áadásra megjelöl ESS Az NKB álal az ESS-ben aro új és forgalomképes, amelyeke a bankjegyelőállíásról és a bankjegykészleek kezeléséről szóló külön EKB jogi akus szerin áadásra aranak fenn. Az NKB áadhaja a e egy vagy öbb NKB LS-ébe vagy ESS-ébe vagy sajá LS-ébe. A fizikai ászállíásáig azok az NKB álal aro, új vagy forgalomképes ESS-be aroznak (2.1. vagy 2.2. adaéel) Áadásra megjelöl LS Az NKB álal az LS-ben aro új és forgalomképes, amelyeke a bankjegyelőállíásról és a bankjegykészleek kezeléséről szóló külön EKB jogi akus szerin áadásra aranak fenn. Az NKB áadhaja a e egy vagy öbb NKB LS-ébe vagy ESS-ébe vagy az NKB álal aro ESS-be. A fizikai ászállíásáig azok új vagy forgalomképes LS-be aroznak (2.3. vagy 2.4. adaéel) Ávéelre megjelöl ESS Az NKB (min fogadó NKB) álal aro ESS-be egy vagy öbb másik NKB, nyomda álal vagy az NKB sajá LS-éből a bankjegyelőállíásról és a bankjegykészleek kezeléséről szóló külön EKB jogi akus szerin áadandó új és forgalomképes Ávéelre megjelöl LS Az NKB (min fogadó NKB) álal aro LS-be egy vagy öbb másik NKB, nyomda álal vagy az NKB sajá ESS-éből a bankjegyelőállíásról és a bankjegykészleek kezeléséről szóló külön EKB jogi akus szerin áadandó új és forgalomképes. 3. Operaív evékenységekre vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek forgalmi adakén a eljes adaszolgálaási időszak zárására ualnak. A. operaív evékenységei 3.1. NKB álal kibocsáo Az NKB pénzáraiban harmadik személyek álal felve új és forgalomképes, ekine nélkül arra, hogy a felve e ügyfélszámlára erhelék-e vagy sem. Ebbe az adaéelbe nem aroznak bele az NHTO-jogalanyoknak (3.2. adaéel) és ECI-bankoknak (3.3. adaéel) örénő áadások NKB-ól NHTO-jogalanyoknak áado NKB álal NHTO-jogalanyoknak áado új és forgalomképes NKB-ól ECI-bankoknak áado NKB álal ECI-bankoknak áado új és forgalomképes NKB-nak visszajuao Az NKB-hoz a forgalomból visszajuao, ekine nélkül arra, hogy a visszajuao e ügyfélszámlára jóváírák-e vagy sem. Ebbe az adaéelbe nem aroznak bele az NHTO-jogalanyok álal (3.5. adaéel) vagy ECI-bankok álal (3.6. adaéel) az NKB-nak örénő áadások NHTO-jogalanyokól NKB-nak áado NHTO-jogalanyok álal az NKB-nak áado ECI-bankok álal NKB-nak áado ECI-bankok álal az NKB-nak áado.

8 L 217/8 Az Európai Unió Hivaalos Lapja NKB álal feldolgozo Olyan, amelyek eredeiségé és forgalomképességé az NKB elvégeze bankjegyválogaó gépen vagy manuálisan. Ezek az adaok a kövekezőke jelenik: az előző adaszolgálaási időszak nem feldolgozo bankjegyeinek állománya (2.6. adaéel) + forgalomból visszajuao (3.4. adaéel) + az NHTO-jogalanyokól az NKB-nak áado (3.5. adaéel) + az ECI-bankokól az NKB-nak áado (3.6. adaéel) + más ól kapo nem feldolgozo (a 4.3. adaéel aléele) más NKB-nak áado nem feldolgozo (4.2. adaéel aléele) az akuális adaszolgálaási időszak nem feldolgozo bankjegyeinek állománya (2.6. adaéel) NKB álal forgalomképelennek minősíe Az NKB álal feldolgozo és az álali bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi akusnak megfelelően forgalomképelennek minősíe. B. NHTO-jogalanyok operaív evékenységei 3.9. NHTO-jogalanyok álal forgalomba hozo Valamely NHTO-jogalany álal forgalomba hozo, azaz az NHTO-jogalanynál végze összes készpénzfelvéel NHTO-jogalanynak visszajuao Valamely NHTO-jogalanyhoz forgalomból visszajuao, azaz az NHTO-jogalanynál végze összes készpénzbefizeés NHTO-jogalanyok álal feldolgozo Olyan, amelyek eredeiségé és forgalomképességé az NHTO-jogalany elvégeze bankjegyválogaó gépen vagy manuálisan, az EKB/2010/14 haározanak megfelelően NHTO-jogalany álal forgalomképelennek minősíe Az NHTO-jogalanyok álal feldogozo és az EKB/2010/14 haározanak megfelelően forgalomképelennek minősíe. C. ECI-bankok operaív evékenységei ECI-bankok álal forgalomba hozo Valamely ECI-bank álal forgalomba hozo, azaz az ECI-banknál végze összes készpénzfelvéel ECI-bankoknak visszajuao Valamely ECI-bankhoz forgalomból visszajuao, azaz az ECI-banknál végze összes készpénzbefizeés ECI-bankok álal feldolgozo Olyan, amelyek eredeiségé és forgalomképességé az ECI-bank elvégeze bankjegyválogaó gépen vagy manuálisan, az EKB/2010/14 haározanak megfelelően. Ezek az adaok a kövekezőke jelenik: az előző adaszolgálaási időszak nem feldolgozo bankjegyeinek állománya (2.14. adaéel) + az ECIbankhoz visszajuao (3.14. adaéel) az akuális adaszolgálaási időszak nem feldolgozo bankjegyeinek állománya (2.14. adaéel) ECI-bank álal forgalomképelennek minősíe Az ECI-bankok álal feldogozo és az EKB/2010/14 haározanak megfelelően forgalomképelennek minősíe.

9 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/9 4. Bankjegymozgásokra vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek forgalmi adakén a eljes adaszolgálaási időszak zárására ualnak Új előállíású beszállíása nyomdák részéről a felelős NKB-hoz A bankjegyelőállíásról és a bankjegykészleek kezeléséről szóló külön EKB jogi akus szerin előállío és a nyomdából az NKB-ba (mivel az előállíásér az NKB felel) vagy az NKB-n kereszül (mivel az előállíásér az NKB felel) más NKB-ba szállío új Bankjegyek áadása Az NKB-ól bármely másik NKB-nak vagy házon belül sajá LS-éből az NKB álal aro ESS-be vagy fordíva áado Bankjegyek ávéele Az NKB-ól bármely másik NKB-ól kapo vagy házon belül sajá LS-éből az NKB álal aro ESS-be vagy fordíva áado. 5. Az eurorendszerhez csalakozó nkb-kra vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek az adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak Fizeőeszközzé válás elői készleek Az eurorendszerhez csalakozó NKB álal a készpénzcsere céljaira aro euro Előszállíás Az eurorendszerhez csalakozó NKB álal azon jogosul szerződő feleknek előszállío euro, akik az EKB/2006/9 iránymuaás szerin megfelelnek az euro készpénzcsere elői, előszállíás céljából örénő ávéelére vonakozó feléeleknek Továbbszállíás A jogosul szerződő felek álal az EKB/2006/9 iránymuaás szerin készpénzzel hivaásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára ovábbszállío és a készpénzcsere elő e készpénzzel hivaásszerűen foglalkozó harmadik személyek elephelyén aro euro. Ez az adaéel az 5.2. adaéel aléele. ( 1 ) Ebből az adaéelből le kell vonni azoka a e, amelyeke lérehozak és később minabankjegykén jelölek meg.

10 L 217/10 Az Európai Unió Hivaalos Lapja II. MELLÉKLET IIIa. MELLÉKLET KÉSZPÉNZKEZELÉSI INFRASTRUKTÚRÁRA VONATKOZÓ ÉS AZ EKB/2010/14 HATÁROZAT SZERINTI ADATOK Valamennyi adaéel ekineében a számadaoka poziív egész számkén kell jeleneni. 1. Az EKB-hoz kapcsolódó készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek az adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak NKB-fiókok száma Az NKB hielinézeeknek és egyéb hivaásos ügyfeleknek készpénzkezelési szolgálaás nyújó valamennyi fiókja Tárolókapaciás Az NKB eljes bizonságos bankjegyároló kapaciása millió bankjegyben és 20 EUR-s címle alapján számíva Válogaókapaciás Az NKB bankjegyválogaó gépeinek eljes bankjegyválogaó kapaciása (azaz a eljes elmélei ábocsáása), az NKB ado éves munkanapjai alapján számíva, a karbanarási napok levonásával Szállíókapaciás Az NKB működő páncélauóinak eljes szállíókapaciása (azaz legnagyobb szállíókapaciása), ezer bankjegyben és 20 EUR-s címle alapján számíva. 2. Az álalános készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó és az EKB/2010/14 haároza szerini adaok Ezek az adaéelek az adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak. Álalános készpénzkezelési infrasrukúra 2.1a. Hielinézei fiókok száma A rész vevő agállamban leelepede hielinézeek lakossági vagy vállalai készpénzkezelési szolgálaásoka nyújó valamennyi fiókja, beleérve a ávoli fiókoka. 2.1b. Távoli hielinézei fiókok száma Az EKB/2010/14 haároza alapján»ávoli fiók«-nak minősülő valamennyi hielinézei fiók Pénzszállíók száma A rész vevő agállamban leelepede valamennyi pénzszállíó, amely készpénzszállíás végez ( 1 ) ( 2 ) A nem az NKB ulajdonában álló készpénzközponok száma Auomaa pénzkiadó 2.4a. Hielinézeek álal üzemelee bankjegykiadó auomaák (ATM-ek) száma A rész vevő agállamban leelepede, hielinéze, pénzszállíó és készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szerveze ulajdonában álló készpénzközpon ( 1 ) ( 2 ).»Auomaa pénzkiadó«: olyan önkiszolgáló berendezés, mely bankkárya vagy más eszköz használaán kereszül bankszámla megerhelésével euroe ad ki a nagyközönségnek ( 1 ) ( 2 ). A rész vevő agállamban leelepede hielinézeek felelőssége ala üzemelee valamennyi ATM, ekine nélkül az ilyen ATM-ek felölésé végző személyére. 2.4b. Más pénzforgalmazók álal üzemelee ATM-ek száma Ebbe az aléelbe arozik a rész vevő agállamban leelepede nem hielinézeek álal üzemelee valamennyi ATM (pl.»iskereskedelmi ATM-ek«vagy»kényelmi ATM-ek« Auomaa pénzkiadók száma Ebbe az aléelbe aroznak azok az auomaa pénzkiadók, melyekkel a lakosság árukér vagy szolgálaásokér bankkáryával, készpénzzel vagy más fizeőeszközzel fizehe, de amelyek nem vizsgálják az euro valódiságá és forgalomképességé Egyéb pénzkiadók száma Minden más ípusú pénzkiadó ebbe az aléelbe arozik.

11 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/11 Ügyfél és személyze álal kezel bankjegyvizsgáló berendezések A kövekező adaszolgálaási köelezeségek az EKB/2010/14 haároza I. és IV. mellékleére ualnak. A IV. melléklenek megfelelően az adaszolgálaás haálya menessége és/vagy az egyes álal meghaározandó küszöbérékek mia korláozo lehe. 2.7a. Hielinézeek álal üzemelee, ügyfél álal kezel készpénz-visszaforgaó auomaák (CRM-ek) száma A CRM az ügyfelek számára leheővé eszi, hogy bankkárya vagy más eszköz használaával bankszámlájukra euroe fizessenek be vagy onnan euroe vegyenek fel. A CRM ellenőrzi az euro valódiságá és forgalomképességé és leheővé eszi a számlaulajdonos visszakeresésé. Készpénzfelvéelhez a CRM más ügyfelek korábbi ügyleeiben befizee valódi és forgalomképes eurobankjegyei használhaja. Ebbe az aléelbe aroznak a hielinéze álal üzemelee CRM-ek. 2.7b. Más pénzforgalmazók álal üzemelee, ügyfél álal kezel CRM-ek száma A CRM az ügyfelek számára leheővé eszi, hogy bankkárya vagy más eszköz használaával bankszámlájukra euroe fizessenek be vagy onnan euroe vegyenek fel. A CRM ellenőrzi az euro valódiságá és forgalomképességé és leheővé eszi a számlaulajdonos visszakeresésé. Készpénzfelvéelhez a CRM más ügyfelek korábbi ügyleeiben befizee valódi és forgalomképes eurobankjegyei használhaja. Ebbe az aléelbe aroznak a más pénzforgalmazók álal üzemelee CRM-ek Ügyfél álal kezel, készpénzbefizeésre alkalmas gépek (Cash-in machine CIM) száma A CIM az ügyfelek számára leheővé eszi, hogy bankkárya vagy más eszköz használaával készpénz fizessenek be bankszámlájukra, de készpénzkifizeési funkcióval nem rendelkezik. A CIM ellenőrzi az euro valódiságá és leheővé eszi a számlaulajdonos visszakeresheőségé. A forgalomképességi ellenőrzés nem köelező. Ebbe az aléelbe aroznak az összes pénzforgalmazó álal üzemelee CIM-ek ( 1 ) ( 2 ) Készpénzbefizeésre alkalmas kombinál gépek (Combined cash-in machine CCM-ek) száma A CCM az ügyfelek számára leheővé eszi, hogy bankkárya vagy más eszköz használaával bankszámlájukra euroe fizessenek be vagy onnan euroe vegyenek fel. A CCM ellenőrzi az euro valódiságá és leheővé eszi a számlaulajdonos visszakeresheőségé. A forgalomképességi ellenőrzés nem köelező. Készpénzfelvéelhez a CCM-ek nem más ügyfelek korábbi ügyleeiben befizee, hanem a külön felölö euroe használják. Ebbe az aléelbe aroznak az összes pénzforgalmazó álal üzemelee CCM-ek ( 1 ) ( 2 ) Készpénzkiadó gépek (Cash-ou machine COM) száma A COM olyan készpénzkiadó, mely az ügyfélnek való kifizeés elő ellenőrzi az euro valódiságá és forgalomképességé. A COM a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók vagy más auomaizál rendszer (pl. árusíó auomaa) álal felölö euroe használja). Ebbe az aléelbe arozik az összes pénzforgalmazó álal üzemelee COM Az ügyfél álal kezelkén használ pénzári visszaforgaó gépek (eller assisan recycling machine TARM) A TARM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók álal kezel pénzvisszaforgaó gép, mely ellenőrzi az euro valódiságá és forgalomképességé. Készpénzfelvéelhez a TARM más ügyfelek korábbi ügyleeiben befizee valódi és forgalomképes eurobankjegyei használhaja. Ezen felül bizonságosan őrzi az euroe és leheővé eszik a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az ügyfél bankszámlájának jóváírásá vagy megerhelésé. Ez az aléel csak akkor kell alkalmazni, ha ügyfelek ölik be a TARM-ba befizee euroe vagy veszik fel az e gépek álal kiado euroe.

12 L 217/12 Az Európai Unió Hivaalos Lapja Az ügyfél álal kezelkén használ pénzári valódiságvizsgáló gép (eller assisan machine TAM) 2.13a. Hielinézeek álal üzemelee, személyze álal kezel, bankjegyvizsgáló berendezések száma A TAM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók álal kezel gép, mely ellenőrzi az euro valódiságá. Ezen felül bizonságosan őrzi az euroe és leheővé eszik a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az ügyfél bankszámlájának jóváírásá vagy megerhelésé ( 1 ). Ez az aléel csak akkor kell alkalmazni, ha ügyfelek ölik be a TAMba befizee euroe vagy veszik fel az e gépek álal kiado euroe ( 1 ) ( 2 ). Ebbe az aléelbe arozik a hielinézeek álal üzemelee, személyze álal kezel, összes bankjegyvizsgáló berendezés. 2.13b. Más pénzforgalmazók álal üzemelee, személyze álal kezel, bankjegyvizsgáló berendezések száma Ebbe az aléelbe arozik a más pénzforgalmazók álal üzemelee, személyze álal kezel, összes bankjegyvizsgáló berendezés. 3. Operaív adaéelek Ezek az adaéelek forgalmi adakén a eljes adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak és jelenésük címleenkéni részleezésben, darabszámkén örénik. Az EKB/2010/14 haároza IV. mellékleében megállapío szabályoknak megfelelően az adaszolgálaás haálya menességek és/vagy az egyes álal meghaározandó küszöbérékek mia korláozo lehe. Álalában nem aroznak az adaszolgálaás körébe a ávoli bankfiókokban feldolgozo, válogao és/vagy visszaforgao 3.1. Hielinézeek álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken feldolgozo száma 3.2. Más pénzforgalmazók álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken feldolgozo száma 3.3. Hielinézeek álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken forgalomképelennek minősíe száma 3.4. Más pénzforgalmazók álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken forgalomképelennek minősíe száma 3.5. Hielinézeek álal visszaforgao száma 3.6. Más pénzforgalmazók álal visszaforgao száma Azon száma, amelyek eredeiségé és forgalomképességé a rész vevő agállamban hielinézeek álal üzemelee, háérirodai bankjegyválogaó gépeken ellenőrizék. Azon száma, amelyek eredeiségé és forgalomképességé a más pénzforgalmazók álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken ellenőrizék. Azon száma, amelyeke hielinézeek álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken forgalomképelennek minősíeek. Azon száma, amelyeke más pénzforgalmazók álal üzemelee, személyze álal működee bankjegyvizsgáló berendezéseken forgalomképelennek minősíeek. A hielinéze álal kapo, ügyfelek álal és személyze álal működee bankjegyvizsgáló gépen az EKB/2010/14 haározanak megfelelően feldolgozo és az ügyfeleknek kiado vagy az ügyfeleknek örénő kiadás céljára aro. Nem aroznak bele az NKB-nak visszaküldö euro. A más pénzforgalmazók álal kapo, ügyfelek álal és személyze álal működee bankjegyvizsgáló gépen az EKB/2010/14 haározanak megfelelően feldolgozo és az ügyfeleknek kiado vagy az ügyfeleknek örénő kiadás céljára aro. Nem aroznak bele az NKB-nak visszaküldö euro. ( 1 ) Az adaszolgálaás az adaok rész vevő agállamban való rendelkezésre állásáól függ. Az ájékozaják az EKB- adaszolgálaásuk erjedelméről. ( 2 ) Az valamennyi, az 1338/2001/EK rendele 6. cikkének (1) bekezdésében meghaározo pénzforgalmazóra kierjedő adaoka közöl.

13 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/13 IIIB. MELLÉKLET A KÉSZPÉNZKEZELÉSI INFRASTRUKTÚRÁRA ÉS AZ EUROBANKJEGYEK BANKJEGY-VISSZAFORGATÁSI FELTÉTELRENDSZER (BRF) ( 1 ) ALAPJÁN TÖRTÉNŐ VISSZAFORGATÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Valamennyi adaéel ekineében a számadaoka poziív egész számkén kell jeleneni. 1. Az NKB-hoz kapcsolódó készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek az adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak NKB-fiókok száma Az NKB hielinézeeknek és egyéb hivaásos ügyfeleknek készpénzkezelési szolgálaás nyújó valamennyi fiókja Tárolókapaciás Az NKB eljes bizonságos bankjegyároló kapaciása millió bankjegyben és 20 EUR-s címle alapján számíva Válogaókapaciás Az NKB működő bankjegyválogaó gépeinek eljes bankjegyválogaó kapaciása (azaz a eljes elmélei ábocsáása), ezer bankjegy/órában és 20 EUR-s címle alapján számíva Szállíókapaciás Az NKB működő páncélauóinak eljes szállíókapaciása (azaz legnagyobb szállíókapaciása), ezer bankjegyben és 20 EUR-s címle alapján számíva. 2. Álalános készpénzkezelési infrasrukúrára és BRF-re vonakozó adaéelek Ezek az adaéelek az adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak Hielinézei fiókok száma A rész vevő agállamban leelepede hielinézeek lakossági vagy vállalai készpénzkezelési szolgálaásoka nyújó valamennyi fiókja Távoli hielinézei fiókok száma A BRF ( 1 ) alapján ávoli fiók -nak minősülő valamennyi hielinézei fiók Pénzszállíók száma A rész vevő agállamban leelepede valamennyi pénzszállíó, amely készpénzszállíás végez ( 2 ) ( 3 ) A nem az NKB ulajdonában álló készpénzközponok száma 2.5. Hielinézeek álal üzemelee bankjegykiadó auomaák (ATM-ek) száma A rész vevő agállamban leelepede, hielinéze, pénzszállíó és készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szerveze ulajdonában álló, a BRF érelmében ve készpénzközpon ( 2 ) ( 3 ). A rész vevő agállamban leelepede hielinézeek felelőssége ala üzemelee valamennyi ATM, ekine nélkül az ilyen ATM-ek felölésé végző személyére Más ATM-ek száma A rész vevő agállamban leelepede nem hielinézeek álal üzemelee valamennyi ATM (pl. kiskereskedelmi ATM-ek vagy kényelmi ATM-ek ) Hielinézeek álal üzemelee, ügyfél álal kezel készpénz-visszaforgaó auomaák (CRM-ek) száma 2.8. Hielinézeek álal üzemelee, ügyfél álal kezel készpénzbefizeésre alkalmas gépek (Cash-in machine CIM) száma A rész vevő agállamban hielinézeek álal üzemelee, ügyfél álal kezel valamennyi készpénz-visszaforgaó auomaa ( 1 ). A rész vevő agállamban hielinézeek álal üzemelee, ügyfél álal kezel valamennyi CIM ( 1 ). ( 1 ) A bankjegy-visszaforgaási feléelrendszer (BRF) a Kormányzóanács álal december 16-án elfogado és az EKB weboldalán január 6-án közzée, Az euro visszaforgaása: feléelrendszer a hielinézeek és a készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek számára a hamisíványok felismerésére és a valódi forgalomképesség szerini válogaására c. dokumenumban az euro visszaforgaására megállapío feléelrendszer, valamin az annak nemzei szinű végrehajási haáridőihez kapcsolódó dokumenumok.

14 L 217/14 Az Európai Unió Hivaalos Lapja Hielinézeek álal üzemelee, személyze álal kezel, bankjegyvizsgáló berendezések száma A BRF érelmében ve, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal üzemelee, személyze álal kezel, háérirodai bankjegyválogaó gépek száma A rész vevő agállamban hielinézeek álal visszaforgaás céljára használ, személyze álal kezel, bankjegyvizsgáló berendezések ( 1 ). A rész vevő agállamban a BRF haálya alá arozó, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó és az ilyen agállamban leelepede más szervezeek álal visszaforgaás céljára használ, személyze álal kezel, valamennyi bankjegyválogaó gép. 3. BRF operaív adaéelek ( 4 ) Ezek az adaéelek forgalmi adakén a eljes adaszolgálaási időszak zárására vonakoznak és jelenésük címleenkéni részleezésben, darabszámkén örénik Hielinézeek álal ügyfeleknek visszaforgao száma 3.2. A BRF érelmében ve, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal ügyfeleknek visszaforgao száma 3.3. Hielinézeek álal üzemelee, háérirodai bankjegyválogaó gépeken feldolgozo száma 3.4. A BRF érelmében ve, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal üzemelee, háérirodai bankjegyválogaó gépeken feldolgozo száma 3.5. Hielinézeek álal üzemelee, háérirodai bankjegyválogaó gépeken forgalomképelennek minősíe száma 3.6. A BRF érelmében ve, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal üzemelee, háérirodai bankjegyválogaó gépeken forgalomképelennek minősíe száma A hielinéze álal ügyfelekől kapo, háérirodai bankjegyvizsgáló gépen a BRF-nek megfelelően feldolgozo és az ügyfeleknek kiado vagy az ügyfeleknek örénő kiadás céljára aro. A készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal hielinézeekől kapo, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal háérirodai bankjegyvizsgáló gépen a BRF-nek megfelelően feldolgozo és hielinézenek áado vagy hielinézenek örénő áadás céljára aro. Azon száma, amelyek eredeiségé és forgalomképességé a rész vevő agállamban leelepede hielinézeek álal üzemelee, háérirodai bankjegyválogaó gépeken ellenőrizék. Azon száma, amelyek eredeiségé és forgalomképességé a rész vevő agállamban leelepede, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal üzemelee, személyze álal kezel háérirodai bankjegyválogaó gépeken ellenőrizék. Azon száma, amelyek eredeiségé és forgalomképességé a rész vevő agállamban leelepede hielinézeek álal üzemelee, személyze álal kezel háérirodai bankjegyválogaó gépeken forgalomképelennek minősíeek. Azon száma, amelyek eredeiségé és forgalomképességé a rész vevő agállamban leelepede, készpénzkezeléssel hivaásszerűen foglalkozó más szervezeek álal üzemelee, személyze álal kezel háérirodai bankjegyválogaó gépeken forgalomképelennek minősíeek. ( 1 ) A rész vevő agállamban leelepede valamennyi olyan hielinéze, amelyre a BRF december 31-én vonakozo. ( 2 ) Az adaszolgálaás az adaok rész vevő agállamban való rendelkezésre állásáól függ. Az ájékozaják az EKB- adaszolgálaásuk erjedelméről. ( 3 ) Az minimálisan a BRF haálya alá arozó hielinézeekre és/vagy pénzszállíókra vonakozó adaoka szolgálanak. Az ájékozaják az EKB- adaszolgálaásuk erjedelméről. ( 4 ) Nem aroznak ide a ávoli bankfiókokban visszaforgao.

15 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/15 III. MELLÉKLET V. MELLÉKLET TELJESSÉGI ELLENŐRZÉSEK AZ NKB-K ÉS AZ EURORENDSZERHEZ CSATLAKOZÓ NKB-K ÁLTAL KÜLDÖTT ADATOK TEKINTETÉBEN 1. Bevezeés A CIS 2-ben ellenőrzik az és az eurorendszerhez csalakozó álal küldö adaok eljességé. Az adaéelek elérő jellege mia megkülönbözejük egyfelől az 1. és 2. kaegóriába arozó adaéeleke, amelyek ekineében adaoka kell jeleneni minden adaszolgálaási időszakra, másfelől pedig az eseményvezérel adaéeleke, amelyekre csak akkor kell adao jeleneni, ha a kiváló esemény az adaszolgálaási időszakban bekövekezik. A CIS 2 ellenőrzi, hogy az NKB álal valamely adaszolgálaási időszakra küldö első adaüzeneben valamennyi 1. és 2. kaegóriába arozó adaéel jelen van-e, figyelembe véve a IV. mellékle áblázaának 2. szakaszában leír NKB-aribúumokhoz és ECI NKB kapcsolaokhoz arozó rendszerparaméereke. Ha legalább egy 1. kaegóriába arozó adaéel hiányzik vagy hiányos, a CIS 2 visszauasíja az első adaüzenee és az NKB-nak újra kell küldenie az adaüzenee. Ha az 1. kaegóriába arozó adaéelek hiányalanok, de legalább egy 2. kaegóriába arozó adaéel hiányzik vagy hiányos az NKB első adaüzeneében, a CIS 2 elfogadja az első adaüzenee és elárolja az a közponi adabázisban, de az érine adaéel ekineében figyelmezeés jelenik meg az inernees alapú online alkalmazásban. Ez az információ valamennyi EKB, NKB és eurorendszerhez csalakozó NKB felhasználó, érmék eseében pedig valamennyi jogosul harmadik személy felhasználó számára láhaó. A figyelmezeés mindaddig láhaó, amíg az érine NKB nem küld el egy vagy öbb módosío adaüzenee, amelyek eljessé eszik az első adaüzeneből hiányzó adaoka. A CIS 2 nem végez eljességi ellenőrzéseke az eseményvezérel adaéelek ekineében. A 4. szakaszban megkülönbözeésre kerül a készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó, a IIIa. mellékle 4.a) ponjában meghaározo adaok eljességi ellenőrzése és a készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó, a IIIb. mellékle 4.b) ponjában meghaározo adaok eljességi ellenőrzése. 2. Eurore vonakozó adaok eljességi ellenőrzései Adaéel száma és megnevezése Soroza/váloza szerini részleezés és címle szerini részleezés ECI-bank szerini részleezés Adaéelípus örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória Összesíe adaéelek örvényes fizeőeszközzé válás megelőző és annak megszűnésé köveő állapo felüneésével Eseményvezérel örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória Eurorendszer álal aro készleek örvényes fizeőeszközzé válás megelőző és annak megszűnésé köveő állapo felüneésével Eseményvezérel NHTO-jogalanyok álal aro készleek örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszközzé válás megelőző és annak megszűnésé köveő állapo felüneésével 1. kaegória Eseményvezérel ECI-bankok álal aro készleek örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank 1. kaegória Eseményvezérel

16 L 217/16 Az Európai Unió Hivaalos Lapja Adaéel száma és megnevezése Soroza/váloza szerini részleezés és címle szerini részleezés ECI-bank szerini részleezés Adaéelípus Kereszellenőrzésre szolgáló adaéelek Bármely kombináció örvényes fizeőeszköz és a örvényes fizeőeszközzé válás megelőző állapo felüneésével Eseményvezérel 3.1. NKB álal kibocsáo örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória 3.2. NKB-ól NHTOjogalanyoknak áado örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszközzé válás megelőző állapo felüneésével 1. kaegória Eseményvezérel 3.3. NKB-ól ECIbankoknak áado örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank Eseményvezérel 3.4. NKB-nak visszajuao örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével 1. kaegória Eseményvezérel 3.5. NHTOjogalanyokól NKBnak áado örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszközzé válás megelőző és annak megszűnésé köveő állapo felüneésével 1. kaegória Eseményvezérel 3.6. ECI-bankok álal NKB-nak áado örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank Eseményvezérel Eseményvezérel 3.7. NKB álal feldolgozo örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória 3.8. NKB álal forgalomképelennek minősíe örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória

17 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/17 Adaéel száma és megnevezése Soroza/váloza szerini részleezés és címle szerini részleezés ECI-bank szerini részleezés Adaéelípus 3.9. NHTO-jogalanyok álal forgalomba hozo örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória NHTO-jogalanynak visszajuao örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével Eseményvezérel NHTO-jogalanyok álal feldolgozo örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória NHTO-jogalany álal forgalomképelennek minősíe örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével 1. kaegória ECI-bankok álal forgalomba hozo örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank 1. kaegória örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank 1. kaegória ECI-bankoknak visszajuao örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank Eseményvezérel ECI-bankok álal feldolgozo örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank 2. kaegória ECI-bank álal forgalomképelennek minősíe örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Az NKB álal kezel összes ECI-bank 2. kaegória

18 L 217/18 Az Európai Unió Hivaalos Lapja Adaéel száma és megnevezése Soroza/váloza szerini részleezés és címle szerini részleezés ECI-bank szerini részleezés Adaéelípus 4.1. Új előállíású beszállíása nyomdák részéről a felelős NKB-hoz Bármely kombináció örvényes fizeőeszköz és a örvényes fizeőeszközzé válás megelőző állapo felüneésével Eseményvezérel 4.2. Bankjegyek áadása 4.3. Bankjegyek ávéele örvényes fizeőeszköz, a örvényes fizeőeszközzé válás megelőző és annak megszűnésé köveő állapo felüneésével örvényes fizeőeszköz, a örvényes fizeőeszközzé válás megelőző és annak megszűnésé köveő állapo felüneésével Eseményvezérel Eseményvezérel Eurorendszerhez csalakozó ra vonakozó adaéelek Bármely kombináció örvényes fizeőeszköz és a örvényes fizeőeszközzé válás megelőző állapo felüneésével Eseményvezérel 3. Euroérmékre vonakozó adaok eljességi ellenőrzései Adaéel száma és megnevezése Soroza szerini részleezés és címle szerini részleezés Jogalany szerini lebonás Adaéelípus 1.1. Forgalomba hozaalra szán érmék nemzei neó kibocsáása örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével 1. kaegória Eseményvezérel 1.2. Gyűjőknek szán érmék nemzei neó kibocsáása (szám) 2. kaegória 1.3. Gyűjőknek szán érmék nemzei neó kibocsáása (érék) 2. kaegória 2.1. Érmekészleek örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszközzé válás megelőző vagy annak megszűnésé köveő állapo felüneésével Valamennyi olyan érmekibocsáó harmadik személy, amelyől az NKB gyűji az érmékre vonakozó készleadaoka 1. kaegória Eseményvezérel 3.1. Lakosságnak kibocsáo érmék örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Valamennyi olyan érmekibocsáó harmadik személy, amelyől az NKB gyűji az érmékre vonakozó forgalmi adaoka 1. kaegória

19 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/19 Adaéel száma és megnevezése Soroza szerini részleezés és címle szerini részleezés Jogalany szerini lebonás Adaéelípus 3.2. Lakosságól visszakapo érmék örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszköz jelleg megszűnése uáni állapo felüneésével Valamennyi olyan érmekibocsáó harmadik személy, amelyől az NKB gyűji az érmékre vonakozó forgalmi adaoka 1. kaegória Eseményvezérel 3.3. Feldolgozo érmék örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Valamennyi olyan érmekibocsáó harmadik személy, amelyől az NKB gyűji az érmékre vonakozó forgalmi adaoka 2. kaegória 3.4. Forgalomképelennek minősíe érmék örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Valamennyi olyan érmekibocsáó harmadik személy, amelyől az NKB gyűji az érmékre vonakozó forgalmi adaoka 2. kaegória 4.1. Forgalomba hozaalra szán érmék áadása örvényes fizeőeszköz vagy annak megszűnésé köveő állapo felüneésével Eseményvezérel 4.2. Forgalomba hozaalra szán érmék áadása örvényes fizeőeszköz vagy annak megszűnésé köveő állapo felüneésével Eseményvezérel 5.1. Érmekibocsáó jogalanyok álal aro, gyűjőknek szán érmék jóváír készleei örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével örvényes fizeőeszközzé válás megelőző vagy annak megszűnésé köveő állapo felüneésével 2. kaegória Eseményvezérel 5.2. Érmekibocsáó jogalanyok álal aro, gyűjőknek szán, jóváír érmék száma 2. kaegória 5.3. Érmekibocsáó jogalanyok álal aro, gyűjőknek szán, jóváír érmék éréke 2. kaegória 6.1. Érmeöbble örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Eseményvezérel 6.2. Érmehiány örvényes fizeőeszköz állapo felüneésével Eseményvezérel

20 L 217/20 Az Európai Unió Hivaalos Lapja Adaéel száma és megnevezése Soroza szerini részleezés és címle szerini részleezés Jogalany szerini lebonás Adaéelípus 6.3. NKB álal a örvényes kibocsáó(k)nak jóváír készleek éréke 1. kaegória Csalakozó agállamokra vonakozó adaéelek Bármely kombináció örvényes fizeőeszköz és a örvényes fizeőeszközzé válás megelőző állapo felüneésével Eseményvezérel 4. Teljességi ellenőrzések a készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó féléves adaok ekineében a. Készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó és az EKB/2010/14 haároza szerini adaok IIIa. mellékleben meghaározo eljességi ellenőrzése Adaéel száma és megnevezése Címle szerini részleezés Adaéelípus Az NKB-hoz kapcsolódó készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó adaéelek 1.1. NKB-fiókok száma 2. kaegória 1.2. Tárolókapaciás 2. kaegória 1.3. Válogaókapaciás 2. kaegória 1.4. Szállíókapaciás 2. kaegória Álalános készpénzkezelési infrasrukúrára vonakozó adaok 2.1a. Hielinézei fiókok száma 2. kaegória 2.1b. Távoli hielinézei fiókok száma Eseményvezérel 2.2. Pénzszállíók száma Eseményvezérel 2.3. A nem az NKB ulajdonában álló készpénzközponok száma Eseményvezérel 2.4a. Hielinézeek álal üzemelee bankjegykiadó auomaák (ATM-ek) száma Eseményvezérel 2.4b. Más pénzforgalmazók álal üzemelee ATM-ek száma Eseményvezérel 2.5. Auomaa pénzkiadók száma Eseményvezérel 2.6. Egyéb pénzkiadók száma Eseményvezérel 2.7a. Hielinézeek álal üzemelee, ügyfél álal kezel készpénzvisszaforgaó auomaák (CRM-ek) száma Eseményvezérel 2.7b. Más pénzforgalmazók álal üzemelee, ügyfél álal kezel CRM-ek száma Eseményvezérel

21 Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/21 Adaéel száma és megnevezése Címle szerini részleezés Adaéelípus 2.8. Ügyfél álal kezel, készpénzbefizeésre alkalmas gépek (CIM) száma Eseményvezérel 2.9. Készpénzbefizeésre alkalmas kombinál gépek száma Eseményvezérel Készpénzkifizeésre szolgáló gépek száma Eseményvezérel Az ügyfél álal kezelkén használ pénzári visszaforgaó gépek Eseményvezérel Az ügyfél álal kezelkén használ pénzári valódiságvizsgáló gépek Eseményvezérel 2.13a. Hielinézeek álal üzemelee, személyze álal kezel, bankjegyvizsgáló berendezések száma Eseményvezérel 2.13b. Más pénzforgalmazók álal üzemelee, személyze álal kezel, bankjegyvizsgáló berendezések száma Eseményvezérel Operaív adaéelek 3.1. Hielinézeek álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken feldolgozo száma Valamennyi címle, amelyre legalább egy soroza/váloza/címle kombináció léezik örvényes fizeőeszköz állapoal az adaszolgálaási időszakban legalább egy hónapig Eseményvezérel 3.2. Más pénzforgalmazók álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken feldolgozo száma Valamennyi címle, amelyre legalább egy soroza/váloza/címle kombináció léezik örvényes fizeőeszköz állapoal az adaszolgálaási időszakban legalább egy hónapig Eseményvezérel 3.3. Hielinézeek álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken forgalomképelennek minősíe száma Valamennyi címle, amelyre legalább egy soroza/váloza/címle kombináció léezik örvényes fizeőeszköz állapoal az adaszolgálaási időszakban legalább egy hónapig Eseményvezérel 3.4. Más pénzforgalmazók álal üzemelee bankjegyvizsgáló berendezéseken forgalomképelennek minősíe száma Valamennyi címle, amelyre legalább egy soroza/váloza/címle kombináció léezik örvényes fizeőeszköz állapoal az adaszolgálaási időszakban legalább egy hónapig Eseményvezérel

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 2011.2.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 35/17 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2010. november 25.) azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

L 176/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.5.

L 176/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.5. L 176/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.5. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2011. június 21.) az eurobankjegyek előállítása tekintetében a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011D0008 HU 16.05.2012 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2011. június 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2012. július 20.) (4) A készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer

IRÁNYMUTATÁSOK. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2012. július 20.) (4) A készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer 2012.9.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 245/3 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2012. július 20.) a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről (EKB/2012/16)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére, L 14/30 2016.1.21. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/65 IRÁNYMUTATÁSA (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről 2010O0020 HU 21.07.2015 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA. (2000. augusztus 31.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA. (2000. augusztus 31.) 268 10/1. kötet 32000O0007 2000.12.11. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 310/1 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2000. augusztus 31.) az euro-rendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

HATÁROZATOK. tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. és 46.2.

HATÁROZATOK. tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. és 46.2. 2016.6.1. HU L 144/99 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/868 HATÁROZATA (2016. május 18.) a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 284/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. november 5.) a Vatikánvárosi

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 2013.7.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 187/17 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2013. június 21.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

(E rendelet alkalmazásában

(E rendelet alkalmazásában A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2014. (. ) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.)

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

IRÁNYMUTATÁSOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére, 2015.2.20. L 47/29 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/280 IRÁNYMUTATÁSA (2014. november 13.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról (EKB/2014/44) AZ EURÓPAI

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléle A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvárhasználai és műödési rend OM azonosíó: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A önyvár adaai:

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., és 14.3.

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., és 14.3. L 14/36 HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/66 IRÁNYMUTATÁSA (2015. november 26.) az Európai Bank negyedéves elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/530 HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/530 HATÁROZATA 2015.3.28. HU L 84/67 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/530 HATÁROZATA (2015. február 11.) az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE C 284/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.25. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. november 16.) az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2006 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK AZ EKB MÉRLEGE 3 AZ EKB EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5 AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 6 A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 15 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2012.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 137/7 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2012. március 2.) az euró pénzhamisítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA. (2003. október 23.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA. (2003. október 23.) 312 10/3. kötet 32003O0012 2003.10.31. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 283/81 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2003. október 23.) a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverer MaserDrive MSI 10 inverer MaserDrive 2 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása 4 1.2 Figyelmezeő jelzések 4 1.2 Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés 6 2.1 Gyors üzembe helyezés 6 2.1.1 Kicsomagolás

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről

H I R D E T M É N Y. a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről H I R D E T M É N Y a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről I. FORINT BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK 1.) A hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő (Érvényes: 2016. október 01-től) átvétele

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

IRÁNYMUTATÁSOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére, 2016.1.21. L 14/25 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/64 IRÁNYMUTATÁSA (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2007 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG 3. oldal EREDMÉNYKIMUTATÁS 6. oldal AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 7. oldal A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 14. oldal AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2010. november 25.) az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról (EKB/2010/22) (2010/773/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2010. november 25.) az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról (EKB/2010/22) (2010/773/EU) L 330/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2010. november 25.) az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról (EKB/2010/22) (2010/773/EU) AZ EURÓPAI

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2005.2.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 30/21 EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2005. január 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben