Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József Konzulens: Dr. Hajdu Oó Behlendi András: A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK Ph.D. - Tézisgyűjemény Budapes, 2009.

2 I. A kuaás előzményei A hazai hielpiacra vonakozó empirikus kuaásom szorosan összefüggö karrierem és szakmai érdeklődésem alakulásával. Rövid kereskedelmi banki apaszalao köveően 2002-ben a Magyar Nemzei Bank Bankfőoszályán (késöbbi Pénzügyi Sabiliási erüle) helyezkedem el elemzőkén. Az új munkahely szakmai érdeklődésemhez nagyon közel áll. Későbbi karrierem és kuaásaim szemponjából meghaározó vol ez a Mérő Kaalin álal vezee szakmai műhely. Először a banki porfólió minőség, illeve az ebből kövekező veszeség-elszámolás, jövedelem és őkehelyze közöi összefüggések vizsgálaá végezem. A őkehelyzere és a őkeköveelményre irányuló elemzésen kereszül bekapcsolódam az akkor induló új bázeli irányelvek, illeve európai őkeszabályozás haásvizsgálaba. Ez köveően az abban az időszakban fellendülő házarási üzleág vizsgálaára érem á. Ezen a erüleen a nemzeközi apaszalaok alapján bizonyos folyamaokra számíani lehee ihon is, azonban fonos hazai sajáosságok is kialakulak. Ez a éma sokoldalú jellegéből adódóan számos kuaási erülee foglal magában. A házarási hielpiac fejlődése, a házarások eladósodási és magakaríási viselkedése a bankrendszeri, illeve pénzügyi sabiliási haásokon úl fonos makrogazdasági összefüggéseke is lefed. A éma vizsgálaa során az MNB különböző árserüleeivel, illeve külföldi kuaókkal is akív szakmai kapcsolaba kerülem, mely nem egyszer igen inenzív, de gyümölcsöző szakmai viákhoz vezee. MNB-és éveim ala kezdem el a Ph.D. anulmányaima, amely evékenység jó összhangban vol az akkori munkahelyi feladaaimmal. A dokori iskoláól kapo elmélei és módszerani ismereek is nagyban hozzájárulak a kuaásaim eredményességéhez. Az MNB-és munkaviszonyoma köveően egy regionális kereskedelmi banknál helyezkedem el kockázakezelési részben kele-közép európai (régiós) - munkakörben, ahol alkalmam adódo az elmélei ismereeim gyakorlai alkalmazására. Jelenleg egy nagy bizosíó ársaság regionális közponjában Solvency 2, Marke Consisen Embedded Value és IFRS Phase 2 régiós felkészüléséér felelek. Tehá újból a pénzügyi szabályok válozásaira örénő felkészüléssel foglalkozom, de ezúal mikró szinen. II. Kuaási célkiűzések és akualiásuk A hazai bankrendszer és hielpiacok jelenős válozáson esek á az elmúl húsz év folyamán. Az egyszinű bankrendszer köveően a 90-es évek közepére már kialakul a piaci alapelveken működő készinű bankrendszer. Amíg a 90-es években még a hielhez juás, illeve a hielezési evékenység úri huncuságnak űn a hazai házarások és vállalkozások dönő részének, addig a 2000-es években már a hielek demokraizálódásá figyelhejük meg. Ma már a pénzügyi közveíőrendszer fejlődése és a piacgazdaság inézményrendszerének megszilárdulása kövekezében a hazai gazdasági szereplők széles része számára elérheőek különböző hielleheőségek. Az egyéb pénzügyi szolgálaások nagymérékű fejlődéséről már nem is beszélve. A pénzügyi közveíés 90-es években megfigyelheő szűkülése, majd az az köveő gyors mélyülése jól láhaó az 1. ábrán. 2

3 A hazai pénzügyi közveíés - fejlődésének kövekezében - egyre növekvő szerepe jászik a gazdaságban. A pénzügyi közveíésben zajló folyamaok ma már jelenős makrogazdasági (házarási finanszírozási képesség, a folyó fizeési mérleg, fiskális és moneáris poliika haékonysága) és pénzügyi sabiliási haásokkal járnak. Ezek összhangban állnak az elmúl harminc év hielpiacokkal kapcsolaos nemzeközi kuaások eredményeivel. Az amerikai másodrendű jelzáloghiel-piaci válság és annak kövekezményei újra felhívák a figyelme a pénzügyi közveíés hielkínála - reálgazdasági haásaira, a gyors hielfelfuás kockázaaira (főleg, ha az elsősorban a lazuló hielezési feléelekhez köődik), illeve a bankrendszereken kereszüli ferőzési csaornákra. Ez a válság a hazai pénzügyi rendszer sabiliásá is komoly erőpróbának eszi ki. A válság jelenős negaív haás gyakorol a befekeők kockázai évágyára, a világgazdasági és ezen belül az európai növekedésre, és ezeken kereszül az európai bankrendszer likvidiási és őkehelyzeére. Mivel a hazai pénzügyi szekor (ulajdonosi, finanszírozási ekineben) és a külkereskedelem szoros kapcsolaban van az Európai Unióval, a hazai pénzügyi inézmények sem udják a kedvezőlen nemzeközi folyamaok alól kivonni maguka. Az ilyen jellegű kockázaok érékeléséhez szükséges a hazai bankrendszer jellemzőinek ismeree. A válság haásainak árgyalása azonban már nem árgya a dolgozaomnak. 1. ábra: A pénzügyi rendszer mélységének muaói a GDP arányában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hazai bankrendszer mérlegfőösszege Magánszekor belföldi banki hiele Magánszekor belföldi hiele Házarások belföldi hielei Forrás: MNB Jelenősége ellenére a hazai irodalomban a pénzügyi közveíés fejlődése, működésének sajáosságai és a hielpiacok gazdaságban beölö szerepe, relaíve kevésbé kuao erüle. A hazai bankpiac egyre inkább reail (házarások, mikrovállalaok) és kis- és középvállalai piacnak ekinheő. Ez a endencia lászik fennmaradni a hazai vállalai srukúrából és ulajdonosi szerkezeből kövekezően (nagyvállalaoknál jelenős a külföldi ulajdonosi, illeve banki hielek állománya, valamin leheőségük van a közvelen pénz- és őkepiaci forrásbevonásra). A vizsgálódásaim középponjában az alábbi émakörök állak: 1) A hazai hielpiac fejlődési irányainak és sajáosságainak kuaása A fejle hielpiacokhoz képes kívánam beazonosíani a hazai hielpiaci sajáosságoka, aminek során elsősorban három erüleen vizsgálódam: 3

4 a) reail, elsősorban házarási hielezés gyors felfuása; b) árfolyamkockáza szemponjából fedezelen devizahielezés erjedése, mely főleg a reail piacon jelenkezik; c) hazai bankrendszerbe irányuló jelenős működő őke beáramlása, illeve a hazai banki működő őke expor elindulása. A nemzeközi apaszalaok alapján ké ovábbi ényező kívánam vizsgálni. d) A hielpiacok fonos jellemzője más piacokhoz képes, hogy az ár nem képes megiszíani a piaco. A nem ár jellegű ényezőknek jelenős szerepük van a hielkínálaban (Sigliz Weiss [1981]). Ez a jelensége kívánam a hazai adaokon vizsgálni a reail és KKV piacra fókuszálva. e) A veszeségelszámolás meghaározó fakora a bankok pénzügyi helyzeének, ami akár felrősíhei a gazdasági ciklusoka. A veszeségelszámolással kapcsolaos három meghaározó banki magaarás prociklikusság, jövedelemsimíás és őkekezelés vizsgálaa a kuaási ervem részé képeze. 2) A hazai házarási hielpiac kapcsolaa a makrogazdasággal és a pénzügyi sabiliással A közgazdasági elméleek a nyolcvanas évekig viszonylag kevés figyelme ulajdoníoak ennek a kapcsolanak. Álalában feléelezék, hogy a pénzügyi rendszernek nincs fonos szerepe a reálgazdaság szemponjából. Ez köveően az információs közgazdaságan fejlődése felhíva a figyelme a hielpiac ökélelenségeire (Jaffe-Russell [1976]), míg a credi view elméle (Bernanke Blinder [1988]) a hielezés moneáris ranszmisszióban beölö jelenős szerepére muao rá. Ma már öbb egymás kiegészíő elméle (hieladagolás és prociklikusság elmélee) is van arra, hogy a hielpiac különböző sajáosságai mikén éríik el a kínálao a keresleől, reálgazdasági haásoka okozva. Az előbbi elméleek alapján - az es évek második feléől - erjed el a pénzügyi sabiliás fogalma és növekede meg az ezzel kapcsolaos kuaások száma. Bár az első ponban megfogalmazo kuaási célok alapján is levonam kövekezeések a hielpiac makrogazdasági, illeve pénzügyi sabiliási haására nézve. Ez a kapcsolao azonban közvelenül is szereem volna empirikusan eszelni. A hielpiac makrogazdasági haásainak vizsgálaára az álalam már kuao és az elmúl évizedekben jelenős válozásokon áeső hazai házarási hielpiac vol legalkalmasabb. 3) A hazai házarások pénzügyi kulúrája A nemzeközi apaszalaok alapján a demográfia, a gazdaság és a pénzügyi közveíőrendszer válozásai kövekezében a házarások pénzügyi jellegű kockázaokkal szembeni kiesége folyamaosan növekszik. A leggyengébb kockázakezelési ismereel rendelkező szekor egyre közvelenebbül a pénz- és őkepiaci sokkok végső elnyelőjévé válik. Az alacsony pénzügyi kulúra (informálság) kövekezében piaci kudarc léphe fel. A házarások rossz pénzügyi dönései a jóléi veszeségeken úl a pénzügyi közveíőkkel, illeve szolgálaók bizonyos csoporjával szembeni bizalom csökkenésé is okozhaják. A piaci kudarc eredményekén sérülhe a pénzügyi közveíés haékonysága, illeve az állami szerepvállalás megerősödőséhez vezehe. Ez felismerve a pénzügyi kulúra növelése - a pénzügyi inézmények szabályozása és a fogyaszóvédelem melle - annak a kererendszernek a részévé válik, mely a gazdasági növekedés és sabiliás kívánja szolgálni (OECD [2005]). Magyarországon a 2003-ól fellendülő házarási devizahielezés érékelése során merül fel először, hogy vajon a házarások rendelkeznek-e a megválozo kockázaviselésükhöz igazodó, azaz a dönéseik kockázaainak felméréséhez szükséges pénzügyi ismereekkel. A hazai házarások fogyaszási és eladósodási viselkedése, illeve az alacsony szinű és nagyon 4

5 konzervaív srukúrájú pénzügyi megakaríások is összefügghenek a pénzügyi kulúra kérdésével. Ebből kiindulva erjeszeem ki kuaásoma erre a kérdéskörre. III. Vizsgálai módszerek Kuaási pononkén elérő módszeran alkalmazam a émáól és az elérheő adaokól függően. Ezér részleesebben az álalam használ vizsgálai módszer az egyes ézisponoknál muaom be. Mindegyik árgyal émakörnél a nemzeközi és hazai irodalom összefoglalásával kezdem a vizsgálao. Majd álalában ez köveék a silizál ények és összefüggések bemuaása (gyakran nemzeközi konexusba helyezve), egyszerűbb saiszikai módszerek alkalmazásával. A hipoéziseim egy részé ökonomeria eszközökkel (idősorelemzés, panel ökonomeria, hibakorrekciós modell) is eszelem. Egyes émakörök vizsgálaánál az MNB-PSZÁF adaforrásoka kiegészíeem kérdőíves felmérésekkel (GfK Hungária Pénzügypiaci adaszolgálaás, MNB Hielezési Felmérés), mely újszerű megközelíésnek számío. Az előbbi fejezeben ismeree kuaási émakörök melle pénzügyi szabályozási kérdéseke is vizsgálam. Azonban a munkahelyi via visszajelzései alapján mind a ézisekből, mind a dolgozaból elhagyam ezeke a részeke. IV. Új udományos eredmények 1. ézis 1970 és 2006 közöi időszak alapján, Magyarországon a házarási hielállomány válozása elsősorban a hielkínálai oldal álal meghaározo. A hazai házarási hielpiacon jelenős srukurális és inézményi válozásoka figyelheünk meg az elmúl közel négy évized során. Fonos kuaási kérdés, hogy a válozások mennyire volak kínálai indíaásúak. Az előbbi elsősorban a 90-es évek hielszűkének, illeve a 2000-es évek gyors hielfelfuásának érelmezésénél merül fel az irodalomban. Lásd például Várhegyi [2001], aki paradox jelenségkén érelmezi, hogy a magyar bankszekorba lépek be legkorábban és legnagyobb arányban a külföldi bankok a közép- és kele európai régióban. Ennek ellenére a pénzügyi közveíés szinje rendkívül alacsony, a környező országoknál is alacsonyabb marad. Ez ő elsősorban kereslei ényezőkre vezee vissza. A hielkínála szerepének megérése makrogazdasági (fogyaszásra és megakaríásra kifeje haásá lásd a 2. ézisben) és pénzügyi sabiliási haásainak szemponjából bír jelenőséggel. A hosszú ávú kapcsolaok megragadása érdekében a vizsgálaomba bevonam a szocialisa gazdaság hielezésé, így összességében az 1970 és 2006 közöi időszako elemezem. A vizsgála kezdő időponjá az elérheő adaok haározák meg. A házarási hielezés a szocialisa gazdaságban az 1960-as évek második felében kezde kialakulni, idősoros adaokkal azonban csak 1970-ől rendelkezem. A feni kérdéskör a kövekező módszerekkel vizsgálam: piaci srukura bemuaása, nemzeközi endenciákkal való összeveés, felmérések eredményeinek elemzése (GfK 5

6 Hungária Pénzügypiaci adaszolgálaás és MNB Hielezési felmérése), fogyaszás ökonomeriai modellezése. Az alábbiakban a ézis aláámaszó eredményeke ismereem három nagyobb csoporra bonva: Az üzlei ciklus ranszmissziójának, illeve a nemzeközi gazdasági és finanszírozási környeze meghaározó szerepe. A hazai házarási hielezés nagymérékű kilengései egybeesek a külföldi anyabankok pénzügyi helyzeének, illeve a nemzeközi gazdasági és finanszírozási környeze ciklusaival, melyek az üzlei ciklus bankszekoron kereszüli ranszmissziójának hipoézisé ámaszják alá. McGuire Tarashev [2008] szerzőpáros 1990 és 2007 közöi időszako vizsgálva kimuaa, hogy a fejle országokban székelő anyabankok pénzügyi helyzeének romlásával a felzárkózó országok felé irányuló hielnövekedésük visszaesik, annak ellenére, hogy a hielporfóliójuknak relaíve kis részé eszik ki ezek a köveelések. Bár a külföldi bankok korán megjelenek Magyarországon a pénzügyi közveíés szinje a házarási hielpiacon jelenősen visszaese. Más vol szocialisa országokkal összehasonlíva az állam viszonylag gyorsan kivonul a különböző hielpiaci szegmensekből. Ugyanakkor a gyors piacnyiás során megjelenő új külföldi szereplők az üzlei ciklus ranszmissziója mia nem ölöék be a megnyíló finanszírozási űr. Ugyanis a fejle országokban a 90-es évek első felében apaszalhaó gazdasági recesszió és bankválságok (skandináv, Egyesül Államok - saving and loans), illeve a kedvezőlen nemzeközi finanszírozási környeze mia a külföldi bankok csak korláozo akiviás fejeek ki. Míg ezzel szemben a 90-es évek második feléől a javuló nemzeközi gazdasági helyze, az alacsonyabbá váló kamakörnyeze és növekvő likvidiás melle a külföldi bankok álal a hazai házarási hielezés felfuása a régió országainak nagy részénél korábban megindul. Jelenős mérékű hieladagolás állapíhaó meg a vizsgál időszak egészében. A hieladagolás jelenségének az nevezzük, amikor a hielpiacon az ár nem hozza egyensúlyba a hielkereslee és -kínálao, melynek eredményekén arós hiel-úlkeresle alakul ki. Azaz: (1) a hieligénylők egy része egyálalán nem ju hielhez még akkor sem, ha hajlandók lennének magasabb kamao fizeni, míg másoknak kielégíik a hieligényé; vagy (2) a kölcsön igénylője az ado kamaláb melle nem ud annyi hiel felvenni, min amennyi működésének opimalizálásához szükséges lenne. A házarások fogyaszási szokásai leíró irodalomban a hieladagolás jelenségé a fogyaszó szemszögéből vizsgálva likvidiási korlának nevezik. Piaciszíó ár hiányában a banki hielezés alakulásá jelenős mérékben a nem ár jellegű ényezők magyarázzák, melyek ala a bankok hielképességi sandardjai és hielezési feléelei érjük. Hieladagolás eseén a folyósío hielek nagyságának válozásá alapveően a kínálai oldal haározza meg, a hielúlkeresle kövekezében. Az alábbi elemzések alapján jelenős mérékű hieladagolás állapíoam meg a vizsgál idősszak egészére, mely a 2000-es években muao érdemi enyhülés. Ökonomeriai modell alapú vizsgálaok A hazai házarások fogyaszására hibakorrekciós modell becsülem az 1970 és 2006 közöi időszakra. A modellben a srukurális öréseke kezelem. A modell alapján a likvidiáskorláos fogyaszók aránya 68%. A magasnak ekinheő érék összhangban áll Menczel [1999] eredményével (83%), aki egy rövidebb a hielfelfuás nem aralmazó és 1998 közöi időszakra végeze a számíásá. Az 1990-es évek második felére, illeve a 2000-es évek elejére végze bankpiaci verseny és a moneáris ranszmisszió vizsgáló ökonomeria modell alapú anulmányok a fogyaszási 6

7 hielpiacon nagyon alacsony kereslei kamaérzékenysége (Móré a al. [2004]), illeve a fogyaszási hielek kamaának a piaci kamaokhoz való alkalmazkodása kirívó rugalmalanságá (Várhegyi [2003]; Horváh a al. [2004]) alálák, mely a hieladagolás, illeve hiel-úlkeresle jele. Házarási felmérés alapú vizsgála A GfK felmérése alapján az alálam, hogy még a 2000-es évek első felében (hielfelfuás időszakában) is az eladósodás gyakorisága szoros poziív kapcsolao mua a vagyoni helyzeel, az egy főre juó neó jövedelemmel, illeve a kedvezőbb jövedelem-kiláással, azaz a gyengébb hielképességű házarások közül kevesebben junak hielhez. A megakaríási célok közül pedig a legfonosabbnak a meghaározo jövőbeli fogyaszásra irányuló megakaríás bizonyul. Mindké magaarás a likvidiási korlá megléére ual. Hielezési felmérés alapú vizsgála A 2003-ban kezde Hielezési felmérés anúsága szerin a hazai bankok a házarási hielezésben jelenős mérékben ámaszkodnak a nem ár jellegű feléelekre. Állami hieladagolás a lakáshielezési szegmensben A szocialisa gazdaságban a hielszabályozás kövekezében a házarásoknak viszonylag egyenleesen növekvő jövedelemarányos eladósodása kövekeze be, elsősorban az erősen ámogao lakáshieleken kereszül. A rendszerválás köveően, az állam gyorsan és eljesen kivonul a házarási hielezésből. A 2000-ben újból kialakuló lakáshielezésben ismé jelenőssé vál az állami szerepvállalás. A lakáshielezés 1990 elő és 2000 uán egyarán jelenős mérékű állami kamaámogaás jellemeze. Az alacsony kamaok jelenős úlkereslee eredményezek. A nem ár ényezőkkel szabák meg az elérheő hielek nagyságá. A lakásberuházási ráára vonakozó idősoros ökonomerai elemzésem aláámaszoa az ár ényező gyengeségé. Az örököl monopoliszikus piaci srukúra, a gyenge verseny is hozzájárul az alacsony szinű házarási hielkínálahoz. Az 1990-es években alacsony szinű házarási hielkínálahoz a gyenge kínálai verseny is hozzájárul. Magyarországon a rendszerválás köveően, egészen az 1990-es évek végéig a bankok ulajdonosi háerükől függelenül - a nagyvállalai hielezés ekineék fő piacuknak. A kezdei monopoliszikus piaci srukúrában az új szereplők megjelenésé a házarási piacon hárálaák a vállalai piacon apaszalhaónál sokkal jelenősebb belépési korláok, melyek kiépíése megleheősen idő- és kölségigényes vol. Az előbbiek melle még inézményi hiányosságok (például a lakásfedeze haékony érvényesíésének örvényi feléelei) is fennállak. A házarási piacól való arózkodásnak kockázai okai is volak, ugyanis ebben a kaegóriában nagyobb vol illeve nehezebben mérheő a kockáza a nagyvállalai erülehez képes. Az 1990-es évek végére a makrogazdasági sabilizáció (alacsonyabb hozamok, javuló házarási fizeőképesség) és az inézményi rendszer fejleszése (jelzáloghielezés jogi kererendszere) ellenére piaci alapon nem indul meg a jelzáloghielezés, mely a piaci erők gyengeségé muaa. Ez a piaco csak az állami lakásámogaási rendszer kaalizála a 2000-es évek elején. A verseny csak lassan növekede ezen a piacon. Móré a al. [2004] alacsony fokú árverseny muao ki a fogyaszási hielpiacon 1996 és 2003 közöi időszakra és 2003 közöi időszakra Várhegyi [2003] korláozo árverseny alál a házarási hielpiacon. 7

8 A ézishez kapcsolódóan még a kövekező eredményekhez juoam: A relaíve alacsony pénzügyi megakaríás, a örleszési eher közel azonos szinje, illeve a magas devizahiel részarány Magyarországon egy kockázaosabb házarási eladósodoságo, illeve nagyobb pénzügyi sabiliási kockázaoka jeleznek a fejle európai országokhoz viszonyíva. A fogyaszási hielek 50% fölöi aránnyal rendelkeznek a eljes házarási porfólióból, mely magasnak ekinheő. A házarások kama- és örleszőerhének nagyobbik része is fogyaszási hielekből származik. A házarási hielezés gazdasági súlya elére a nagyon heerogén fejle országok alsó mezőnyé. Kiépül a hazai házarási hielpiac, melye bejárao inézményrendszer, széles ermékválaszék és erősödő verseny jellemez. Emelle jól megfigyelheő egy eladósodással kapcsolaos házarási magaarás (lásd a 2. ézis). Ezér az elkövekező időszako már kevésbé lehe felzárkózási folyamanak ekineni. A külső és belső gazdasági helyze melle alapveően a hazai inézményi és kulurális ényezők haározzák meg az eladósodás jövőbeli alakulásá. Ennek ellenére öbb szerző még ma is alapveően felzárkózási folyamakén érelmezi a hazai házarások eladósodásá (lásd például MNB [2008] 8.o.) 1. A 2000-es években a likvidiás korlá oldódásának eredményekén egyes hielpiaci insrumenumok (személyi és áruhiel) ma már ömegerméknek számíanak, míg másoknál még erősebb a hieladagolás ől a jelzáloghiel piacon is jelenős ermékkínála bővülés vol megfigyelheő. Nemzeközi apaszalaok alapján a korábban homogénnek ekinheő nemzei jelzáloghiel-piacok egyre heerogénebbé válnak, ez a folyama 2004-ől a hazai jelzálogpiacra is egyre jellemzőbbé vál. A jelzáloghiel ermék és az ezekhez kapcsolódó refinanszírozási, illeve őkearbirázs innovációknak meghaározó szerepe vol az Egyesül Államokban kibonakozó másodrendű jelzálogpiaci válság kialakulásában és a világ szinű ferőzési haásaiban. Az amerikai piacon már a körül láhaóvá vál, hogy a klasszikus jelzálog-hielezéshez képes a kockázaok érdemben növekedek, illeve a hagyományos kockázamérési és -kezelési echnikák veszíeek haásosságukból. 2. ézis - (2) Behlendi [2009] Magyarorszgágon erős hielkínála melle arósan alacsony házarási pénzügyi megakaríási ráa alakul ki. Ugyanis a házarások hosszú ávú viselkedésére egy, a pénzügyi magakaríásokkal szemben a fogyaszás és lakásberuházás előnyben részesíő magaarás a jellemző. Az 1970 és 2006 közöi időszako vizsgálva, megállapíoam, hogy az inézményrendszer jelenős válozásai ellenére a hazai házarások hosszú ávú viselkedésére egy, a pénzügyi megakaríásokkal szemben a fogyaszás és lakásberuházás előnyben részesíő magaarás a jellemző. A hielkínála alakulása jelenékeny haással van a házarások pénzügyi megakaríási ráájára. A házarások a hielleheőségeke is kihasználva növelik fogyaszásuka és lakásberuházásuka. A nagyságrendje mia jelenős makromuaó, a házarások fogyaszási kiadása, a 2000-es években jelenősen növekede, s egy magasabb szinre áll á, amely arósan alacsony ben ovább növekede a házarások eladósodosága, részben a felzárkózási folyama, részben a fogyaszássimíás kövekezében. 8

9 pénzügyi megakaríáshoz vezee. Ez a folyama kíséreiesen hasonlí az 1970-es és az as években apaszalakhoz. Holo egyrészről ma már kifinomul és széles körű pénzügyi megakaríási leheőségek állnak rendelkezésre szemben a szocialisa gazdaság egyszerű pénzügyi megakaríási kínálaával. Másrészről a szociális elláórendszer áalakulásával az öngondoskodás szerepe megnövekede, s ez nagyobb mérékű pénzügyi megakaríás indokolna. A szekor eladósodása gyors üemben növekszik. Az elmondoak alól kivéel a ranszformációs válság időszaka, amelye a pénzügyi megakaríások megugrása, a megakaríási csoda, illeve a fogyaszás csökkenése jellemze. Célom vol, hogy a feni folyamaban felárjam a hielpiac szerepé. A házarások hosszú ávú viselkedésé vizsgálva, az feléelezem, hogy a rendszerválás nem okozo srukurális válozás. A ézis igazolása a kövekezőképpen épül fel: Először a hazai házarások porfólió alakulásá ismereem silizál módon. Ez köveően a fogyaszási, beruházási és megakaríási ráa alakulásá muaam be. A megakaríási ráa nemzeközi összehasonlíásá is elvégezem, mely során három fonos inézményi ényező haásá (közösségi fogyaszás szinje, adó- és nyugdíjrendszer) is kiszürem az OECD [2004] módszerana alapján. Majd kéfaja - idősorelemzés és hibakorrekciós modell alapú - ökonomeriai elemzés kereében vizsgálam a hielpiaci válozók szerepé. Az elméle és az elérheő adaok alapján a kövekező magyarázó válozóka használam: jövedelem, neó pénzügyi vagyon, beéi kamaláb és hielkínála (neó hielfelvéel, hielkama, spread, Herfindahl Hirschman-index). Az idősorelemzés a fogyaszásválozás modellezésével kezdem. Mivel a beruházási kiadásoka a fogyaszási kiadások messzemenően felülmúlják, az aggregál kiadás modellezésekor (fogyaszás és beruházás együese) a fogyaszás modellezéséhez képes nagyon hasonló eredményeke váram. Ezér a beruházási kiadásokra külön becslés is végezem. Hibakorrekciós modellem az alábbiból indul ki. D(lnCE ) n = 0 - b1(lnce- 1 - a 0 - a1 lny -1 ) + b 2D(lnCE -1 ) + b 3D(lnY ) + S TiZ -i 1= 0 b + e, (1) ahol CE a házarások válozalan áras fogyaszása, Y a házarások jövedelme és Z a fogyaszás befolyásoló egyéb konrollválozók. A kiinduló éziseme az ökomeriai elemzés bizonyíoa és e melle a kövekező fonos eredményeke kapam még: A ranszformációs válság okoza óvaossági moívum melle a megakaríási csodá egyes szerzők (például Zsoldos [1997]) elsősorban a porfólióegyensúly helyreállíási folyamaának arják. Véleményem szerin a megakaríások megugrásában a draszikus hielszűkének nagyobb jelenősége vol a porfóliegyensúly helyreállíási folyamanál. Megállapíhaó, hogy a 2000-es években a hazai bruó és neó megakaríási ráák nem egyedülállóan alacsonyak az európai országok közö. Mind az új, mind a régi agországok közö alálam arósan hasonló vagy akár alacsonyabb muaójú országoka. Az eurózóna álagával való összehasonlíáskor az alálam, hogy a bevon három fonos inézményi ényező nem magyaráza a megakaríási ráák közöi különbsége a hasonló inézményi berendezkedés kövekezében. Mindké modell alapján a reál-hielkamaláb emelkedése negaív, míg a reál beéi kamaláb növekedése poziív kapcsolaban áll a fogyaszással. A beéi és hielkamalábak azonos mérékű válozása eseén összességében negaív a kapcsola a fogyaszás és a 9

10 kamaválozás közö, ami a moneáris poliika céljával azonos folyamaoka indukál, bár ebben a hazai moneáris poliika szerepe egyre kisebb a növekvő devizahielezés mia. A hibakorrekciós modell alapján a jövedelem és a fogyaszás közö koinegrációs kapcsola muakozik. Kimuahaó, hogy a lakáshielek nem elhanyagolhaó részé fogyaszási célra is fordíoák a házarások. A ézisből kövekező gazdaságpoliikai kövekezményekre is fel szereném hívni a figyelme, melyeke a as hazai gazdasági események is igazolak. Erős hielkínála melle: A hazai házarások arósan alacsony neó finanszírozási képessége nem bizos, hogy fedezni udja a vállalai szekor finanszírozási igényé, különösen akkor, ha az állam finanszírozási igénye jelenősebb. Ez a külső eladósodás növekedéséhez veze; A folyó fizeési mérlegre arós nyomás nehezül a fogyaszási és beruházási akiviás magas imporigénye mia; A fogyaszássimíásra örekvés mia a fiskális megszoríások haása korláozoabb, mivel a házarások kihasználják a hielleheőségeke; A bemuao magaarásra a moneáris poliika haása is leszűkül a devizahielezés elerjedése mia. 3. ézis - (4) Behlendi [2007] A hazai bankok hielezésiveszeség-elszámolása prociklikus: a veszeségelszámolás szorosan együ mozog a gazdasági konjunkúrával. A hazai banki hielezésiveszeség-elszámolási gyakorlao kívánam bemuani az 1997 és 2004 közöi időszak adaai alapján. Megállapíhaó, hogy a vizsgála alá von bankok összességénél az érékveszésképzés a vállalai hielek dominálják a házarások növekvő eladósodása ellenére. Ezér i nem szűkíeem le a vizsgálao a házarási erülere, hanem a eljes (a vállalai szekor is magában foglaló) veszeség-elszámolás vizsgálam. A magyar szakirodalom erre a problémakörre eddig kevés figyelme fordío. Ugyanakkor a nemzeközi apaszalaok alapján a veszeségelszámolás, nagyságrendjénél fogva, nemcsak meghaározó eleme a bankok pénzügyi helyzeének, hanem akár jelenősen felerősíhei a gazdaság ciklikusságá. Erre a jelenségre az amerikai másodrendű jelzálogpiaci válság kövekezményei is felhívák a figyelme. A prociklikus veszeségelszámolás a kövekező csaornán kereszül hordoz veszélyeke a makrogazdasági és a pénzügyi sabiliásra. Kedvező gazdasági környezeben a bankok hielezési akiviása gyorsan növekszik, és alularalékolnak a hosszabb ávon várhaó gazdasági visszaesés is magába foglaló veszeségekhez képes. Az alacsony veszeségelszámolás a hielezők opimizmusá erősíi, illeve magasabb visszaforgao jövedelmen kereszül a hielnövekedés őkeoldalról is segíi. Ennek kövekezében fellendülés eseén úlzo hielezés alakulha ki. Az előbbiek mia a gazdaság recesszióba fordulásá köveően a bankok elszámol veszesége megugrik, aminek kövekezében jövedelmük nagymérékben lecsökken, negaívvá válik. A nem vár veszeségek melle, a vár veszeségek egy részére is a őkének kell fedezee nyújania. A bankok őkehelyzee romlik. Gazdasági visszaesés idején a megingo pénzügyi helyzeű bankok nem, vagy csak nagyon drágán udnak új őké bevonni. Ezér a minimális őkeköveelménynek való megfelelés érdekében a bankok a keresle csökkenésé meghaladóan fogják vissza hielezési akiviásuka, ovább mélyíve a gazdasági visszaesés. 10

11 A konjunkúrára való érzékenység alapján a nagyobb gazdasági kilengések, ciklusok, várhaóan jelenősebb haással vannak a veszeségelszámolásra ((4) Behlendi [2007]) Magyarországon a 2007-ől kibonakozó hazai gazdasági lassulás, illeve visszaesés jelenős banki veszeségelszámolás növekedéshez veze. A 2008-as év végi bankszekori veszeségelszámolások már ez muaák. Az előbbi a hielkínála csökkenésé is maga uán vonja a fen ismeree csaornán kereszül. Ezenkívül a drágábbá váló refinanszrozás és az emelkedő kockázaok is a hielkínála visszafogásának irányába hanak. A hazai bankszekor nagy része ugyan külföldi banki ulajdonban van. Mivel azonban a ulajdonosainak öbbsége is hasonló problémákkal küzd komolyabb piaci alapú őkeinjekció rövid ávon nem várhaó. Az EKB hielezési felmérése (European Cenral Bank [2009]) az eurózónában már 2007 második félévéől egy jelenős mérékű hielkínálai visszafogás jelez a vállalai és házarási piacon egyarán a hielezési sandardok és feléelek szigoríásán kereszül. Magyarországon a vállalai szegmensre vonakozó hazai eredmények hasonlóak az EKB felméréseiben jelze szigoríási endenciákhoz. A hazai házarási piacra azonban ez a folyama a várhaóan csak közel egy éves késéssel gyűrűzik be: 2008 első félévére a hazai Hielezési felmérés még nem jelze szigoríás a hielezési sandardokban és feléelekben, 2008 második félévére várhaó ennek jelenkezése. Elméleileg a veszeségelszámolás poziív függvénye a hielkockázanak (bank kockázai profilja, KOCK ). Azonban a bankok a szabályozási kereeken belül mozgásérrel rendelkeznek a veszeségelszámolás erén. A szakirodalom alapján a kövekező hipoéziseke állíoam fel: 1) Prociklikusnak ekinjük a veszeségelszámolás, amikor a reálgazdaság ciklusával szorosan együ mozog az elszámol veszeség nagysága. Azaz az elszámol (indokol) veszeség ( TEL ) a bank kockázai profilja melle a gazdasági konjunkúra ( RÉS ) függvénye is. -1 TEL b, ahol b b 0 (2) = 0KOCK - b1rés- 1 0, 1 > 2) Jövedelemsimíás eseén a énylegesen elszámol veszeség ( ATEL ) a hielkockáza álal * indokol veszeség mérékénél a ényleges ( P = ( JÖV - ATEL )(1 - z) ) és a megcélzo ( P ) jövedelmezőség közöi elérés függvényében ér el ( JÖV : adófizeés és veszeségelszámolás elői jövedelem, z : adókulcs). * ATEL = TEL - b 2 ( P - P ), ahol b 2 > 0 (3) 3) Tőkekezelés eseén a énylegesen elszámol veszeségből kelekező visszaforgao * jövedelem (VJ) a periódus elejei ( TMM ) és a megcélzo ( TMM ) őkehelyze közöi -1 különbség csökkenése irányába ha. * VJ ATEL ) VJ ( TEL ) = b ( TMM -TMM ), ahol β 3 >0 (4) ( ) Jövedelem és őkehelyze együes befolyásolásá is megcélozhaja a bank, amikor a jövedelem cél a őkehelyze függvényében módosul. * * P P + d ( TMM -TMM ) 1, ahol δ>0 (5) = - 5) A fenieken kívül egyéb, az elszámol veszeségek alakulása szemponjából feléelezheően befolyásoló erővel bíró ényezőkre is kierjeszeem az elemzés, min: banki mére, fedezeek használaa és gyors hielnövekedési üem. A silizál ények és a válozóim bemuaásá köveően panel ökonomeriai módszerrel eszelem a feniekben ismeree hipoéziseime. 11

12 A kiinduló éziseme az ökomeriai elemzés bizonyíoa és e melle a kövekező fonos eredményeke kapam még: A veszeségelszámolás poziív kapcsolaban áll a banki méreel. Ez azonban csak konrollválozókén érelmezheő, a hazai bankpiac jellemzői mia nem jeleni a nyugod éle hipoézis eljesülésé. Elveeem az a hipoézis, hogy a gyors hielnövekedés a jövőben a veszeségek növekedéséhez veze. Ezzel ellenées, prudens banki magaarás apaszalam. A bankok a gyors hielnövekedéssel gyakorlailag egyidejűleg növelik a veszeségelszámolásuka. A porfólióminősíési és érékveszésképzési szabályok előírásai ellenére a neó érékveszésképzés erős szezonaliás mua. A bankok a hielkockázaban bekövekező válozás az egész éves eredmény ükrében, illeve az audiálási köelezeség mia elsősorban év végén köveik le érékveszésképzéssel. Ez nem ekinem prudensnek, mivel feléelezheő, hogy a veszeségek bekövekezésé valószínűsíő információk nem az év végére összponosulnak. Így azoka, a felmerülésükkor, a bankok nem veszik eljesen figyelembe. Az előbbi melle prudenciális szemponból még aggályosnak arom, hogy a bankok a várhaó veszeségeike jelenős ponalansággal becslik, az elszámol veszeségek közel felé visszaírják. Irodalomjegyzék Bernanke, B. S. Blinder, A. S. [1988]: Credi, Money and Aggregae Demand, American Economic Review, Vol. 78. No. 2., Papers and Proceedings of he One-Hundredh Annual Meeing of he American Economic Associaion, o. European Cenral Bank [2009]: The euro area bank lending survey, January 2009, hp://www.ecb.in/sas/money/lend/hml/index.en.hml Horváh Cs. - Krekó J. - Naszódi A. [2004]: Kama-ágyűrűzés Magyarországon. MNB Füzeek 2004/8 Jaffe, D. Russell, Th. [1976]: Imperfec Informaion, Uncerainy and Credi Raioning. Quarerly Journal of Economics, Vol. 90. No o. Magyar Nemzei Bank [2008]: Jelenés a pénzügyi sabiliásról április McGuire, P. Tarashev, N. [2008]: Bank healh and lending o emerging markes. BIS Quarely Review, December 2008 Móré, Cs. Nagy, M. [2004]: Verseny a magyar bankpiacon. MNB Füzeek 2004/9., auguszus OECD [2004]: Comparison of Household Saving Raios Euro area/unied Saes/Japan. OECD Saisics Brief. No. 8. OECD [2005]: Recommendaion on principles and good pracices for financial educaion and awareness Soussa, F. [2004]: A Noe on Banking FDI in Emerging Markes: Lieraure Review and Evidence from M&A. Daa Inernaional Finance Division, Bank of England London EC2R 8AH March, 2004 Sigliz, J. E. Weiss, A. [1981]: Credi Raioning in Markes wih Imperfec Informaion, American Economic Review, Vol. 71., No 3., o. Taylor, A. Goodhar, C. A. E. [2004]: Procyclicaliy and volailiy in he financial sysem: The implemenaion of Basel II and IAS 39. Mimeo. Várhegyi, É. [2001]: Külföldi ulajdon a magyar bankrendszerben. Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., július auguszus [ o.] Várhegyi, É. [2003]: Bankverseny Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 12. sz o. 12

13 A ézisponokhoz kapcsolódó udományos közlemények [1] Behlendi, A. [2007]: Foreign Direc Invesmen in he Banking Secor. Developmen & Finance 2007 / 1. [2] Behlendi, A. [2009]: Consumpion and saving of Hungarian households. The imporance of credi marke. Aca Oeconomica 2009/1 [3] Behlendi, A. Bodnár, K. [2005]: A hazai hielpiac srukurális válozása. A Hielezési felmérés apaszalaai. Hielinézei Szemle 2005/3 [4] Behlendi, A. [2007]: A hazai bankok hielezési-veszeségelszámolásának vizsgálaa. Közgazdasági Szemle LIV.évf., január. További sajá publikációk lisája [5] Behlendi, A. Naszódi, A. [2003]: Reflecions on he preferenial reamen of small and medium-sized enerprises in Hungary, he role of diversificaion, Sudies on he Poenial Impacs of he New Basel Capial Accord, MNB Occasional Papers 2003/27. [6] Behlendi, A. Czei, T. Krekó, J. Nagy, M. Paloai, D. [2005]: A magánszekor devizahielezésének mozgaórugói. MNB HT 2005/2 [7] Behlendi, A. Nagyné Vas, E. [2003]: The double challenge ha cooperaive ownership and inernaional regulaions pose o he cooperaive secor Repor on Financial Sabiliy June 2003, MNB. [8] Behlendi, A. [2005]: Van-e ere a jelzálog-bizosíás piaci konsrukciójának? Bizosíási Szemle, június-július. [9] Behlendi, A. [2006]: Maximálól az indexálig, innovációk a lakossági jelzáloghielezésben. Bank&Tőzsde, szám [10] Behlendi, A. [2004]: Mire jó a Hielezési felmérés? március. hp://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_hielezesi_felmeres [11] Behlendi, A. [2004]: Felmérés a hielezési vezeők körében, a bankok hielezési gyakorlaának vizsgálaára - Az első három felmérés összesíe eredményének ismereése március. hp://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_hielezesi_felmeres&conenid=5018 [12] Behlendi, A. Nagyné Vas, E. [2004]: Dynamic expansion in he Hungarian consumer lending marke in he ligh of inernaional rends Repor on Financial Sabiliy December 2004, MNB. [13] Behlendi, A. Kiss, G. [2004]: Housing Finance in Hungary, Par II and Chaper 2. in Housing Finance Markes in Transiion Economies, Trends and challenges. OECD Publishing. 13

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK

A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szlávik János Témavezető: Dr. Veress

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben

A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1041 1065. o.) BETHLENDI ANDRÁS A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben Az elmúlt közel négy évtized adatait vizsgálva,

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon és más kelet-közép-európai országokban

A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon és más kelet-közép-európai országokban 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 445 FÁBIÁN GERGELY HUDECZ ANDRÁS SZIGEL GÁBOR 1 A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon és más kelet-közép-európai országokban A 2008 őszén eszkalálódó,

Részletesebben

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás?

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? E cikk egy gazdaságpolitikai szempontból is fontos, az Európai Unió számos tagországában aktuális közgazdasági kérdésre

Részletesebben