Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József Konzulens: Dr. Hajdu Oó Behlendi András: A HAZAI HITELPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁLATA FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI STABILITÁSI KÖVETKEZMÉNYEK Ph.D. - Tézisgyűjemény Budapes, 2009.

2 I. A kuaás előzményei A hazai hielpiacra vonakozó empirikus kuaásom szorosan összefüggö karrierem és szakmai érdeklődésem alakulásával. Rövid kereskedelmi banki apaszalao köveően 2002-ben a Magyar Nemzei Bank Bankfőoszályán (késöbbi Pénzügyi Sabiliási erüle) helyezkedem el elemzőkén. Az új munkahely szakmai érdeklődésemhez nagyon közel áll. Későbbi karrierem és kuaásaim szemponjából meghaározó vol ez a Mérő Kaalin álal vezee szakmai műhely. Először a banki porfólió minőség, illeve az ebből kövekező veszeség-elszámolás, jövedelem és őkehelyze közöi összefüggések vizsgálaá végezem. A őkehelyzere és a őkeköveelményre irányuló elemzésen kereszül bekapcsolódam az akkor induló új bázeli irányelvek, illeve európai őkeszabályozás haásvizsgálaba. Ez köveően az abban az időszakban fellendülő házarási üzleág vizsgálaára érem á. Ezen a erüleen a nemzeközi apaszalaok alapján bizonyos folyamaokra számíani lehee ihon is, azonban fonos hazai sajáosságok is kialakulak. Ez a éma sokoldalú jellegéből adódóan számos kuaási erülee foglal magában. A házarási hielpiac fejlődése, a házarások eladósodási és magakaríási viselkedése a bankrendszeri, illeve pénzügyi sabiliási haásokon úl fonos makrogazdasági összefüggéseke is lefed. A éma vizsgálaa során az MNB különböző árserüleeivel, illeve külföldi kuaókkal is akív szakmai kapcsolaba kerülem, mely nem egyszer igen inenzív, de gyümölcsöző szakmai viákhoz vezee. MNB-és éveim ala kezdem el a Ph.D. anulmányaima, amely evékenység jó összhangban vol az akkori munkahelyi feladaaimmal. A dokori iskoláól kapo elmélei és módszerani ismereek is nagyban hozzájárulak a kuaásaim eredményességéhez. Az MNB-és munkaviszonyoma köveően egy regionális kereskedelmi banknál helyezkedem el kockázakezelési részben kele-közép európai (régiós) - munkakörben, ahol alkalmam adódo az elmélei ismereeim gyakorlai alkalmazására. Jelenleg egy nagy bizosíó ársaság regionális közponjában Solvency 2, Marke Consisen Embedded Value és IFRS Phase 2 régiós felkészüléséér felelek. Tehá újból a pénzügyi szabályok válozásaira örénő felkészüléssel foglalkozom, de ezúal mikró szinen. II. Kuaási célkiűzések és akualiásuk A hazai bankrendszer és hielpiacok jelenős válozáson esek á az elmúl húsz év folyamán. Az egyszinű bankrendszer köveően a 90-es évek közepére már kialakul a piaci alapelveken működő készinű bankrendszer. Amíg a 90-es években még a hielhez juás, illeve a hielezési evékenység úri huncuságnak űn a hazai házarások és vállalkozások dönő részének, addig a 2000-es években már a hielek demokraizálódásá figyelhejük meg. Ma már a pénzügyi közveíőrendszer fejlődése és a piacgazdaság inézményrendszerének megszilárdulása kövekezében a hazai gazdasági szereplők széles része számára elérheőek különböző hielleheőségek. Az egyéb pénzügyi szolgálaások nagymérékű fejlődéséről már nem is beszélve. A pénzügyi közveíés 90-es években megfigyelheő szűkülése, majd az az köveő gyors mélyülése jól láhaó az 1. ábrán. 2

3 A hazai pénzügyi közveíés - fejlődésének kövekezében - egyre növekvő szerepe jászik a gazdaságban. A pénzügyi közveíésben zajló folyamaok ma már jelenős makrogazdasági (házarási finanszírozási képesség, a folyó fizeési mérleg, fiskális és moneáris poliika haékonysága) és pénzügyi sabiliási haásokkal járnak. Ezek összhangban állnak az elmúl harminc év hielpiacokkal kapcsolaos nemzeközi kuaások eredményeivel. Az amerikai másodrendű jelzáloghiel-piaci válság és annak kövekezményei újra felhívák a figyelme a pénzügyi közveíés hielkínála - reálgazdasági haásaira, a gyors hielfelfuás kockázaaira (főleg, ha az elsősorban a lazuló hielezési feléelekhez köődik), illeve a bankrendszereken kereszüli ferőzési csaornákra. Ez a válság a hazai pénzügyi rendszer sabiliásá is komoly erőpróbának eszi ki. A válság jelenős negaív haás gyakorol a befekeők kockázai évágyára, a világgazdasági és ezen belül az európai növekedésre, és ezeken kereszül az európai bankrendszer likvidiási és őkehelyzeére. Mivel a hazai pénzügyi szekor (ulajdonosi, finanszírozási ekineben) és a külkereskedelem szoros kapcsolaban van az Európai Unióval, a hazai pénzügyi inézmények sem udják a kedvezőlen nemzeközi folyamaok alól kivonni maguka. Az ilyen jellegű kockázaok érékeléséhez szükséges a hazai bankrendszer jellemzőinek ismeree. A válság haásainak árgyalása azonban már nem árgya a dolgozaomnak. 1. ábra: A pénzügyi rendszer mélységének muaói a GDP arányában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hazai bankrendszer mérlegfőösszege Magánszekor belföldi banki hiele Magánszekor belföldi hiele Házarások belföldi hielei Forrás: MNB Jelenősége ellenére a hazai irodalomban a pénzügyi közveíés fejlődése, működésének sajáosságai és a hielpiacok gazdaságban beölö szerepe, relaíve kevésbé kuao erüle. A hazai bankpiac egyre inkább reail (házarások, mikrovállalaok) és kis- és középvállalai piacnak ekinheő. Ez a endencia lászik fennmaradni a hazai vállalai srukúrából és ulajdonosi szerkezeből kövekezően (nagyvállalaoknál jelenős a külföldi ulajdonosi, illeve banki hielek állománya, valamin leheőségük van a közvelen pénz- és őkepiaci forrásbevonásra). A vizsgálódásaim középponjában az alábbi émakörök állak: 1) A hazai hielpiac fejlődési irányainak és sajáosságainak kuaása A fejle hielpiacokhoz képes kívánam beazonosíani a hazai hielpiaci sajáosságoka, aminek során elsősorban három erüleen vizsgálódam: 3

4 a) reail, elsősorban házarási hielezés gyors felfuása; b) árfolyamkockáza szemponjából fedezelen devizahielezés erjedése, mely főleg a reail piacon jelenkezik; c) hazai bankrendszerbe irányuló jelenős működő őke beáramlása, illeve a hazai banki működő őke expor elindulása. A nemzeközi apaszalaok alapján ké ovábbi ényező kívánam vizsgálni. d) A hielpiacok fonos jellemzője más piacokhoz képes, hogy az ár nem képes megiszíani a piaco. A nem ár jellegű ényezőknek jelenős szerepük van a hielkínálaban (Sigliz Weiss [1981]). Ez a jelensége kívánam a hazai adaokon vizsgálni a reail és KKV piacra fókuszálva. e) A veszeségelszámolás meghaározó fakora a bankok pénzügyi helyzeének, ami akár felrősíhei a gazdasági ciklusoka. A veszeségelszámolással kapcsolaos három meghaározó banki magaarás prociklikusság, jövedelemsimíás és őkekezelés vizsgálaa a kuaási ervem részé képeze. 2) A hazai házarási hielpiac kapcsolaa a makrogazdasággal és a pénzügyi sabiliással A közgazdasági elméleek a nyolcvanas évekig viszonylag kevés figyelme ulajdoníoak ennek a kapcsolanak. Álalában feléelezék, hogy a pénzügyi rendszernek nincs fonos szerepe a reálgazdaság szemponjából. Ez köveően az információs közgazdaságan fejlődése felhíva a figyelme a hielpiac ökélelenségeire (Jaffe-Russell [1976]), míg a credi view elméle (Bernanke Blinder [1988]) a hielezés moneáris ranszmisszióban beölö jelenős szerepére muao rá. Ma már öbb egymás kiegészíő elméle (hieladagolás és prociklikusság elmélee) is van arra, hogy a hielpiac különböző sajáosságai mikén éríik el a kínálao a keresleől, reálgazdasági haásoka okozva. Az előbbi elméleek alapján - az es évek második feléől - erjed el a pénzügyi sabiliás fogalma és növekede meg az ezzel kapcsolaos kuaások száma. Bár az első ponban megfogalmazo kuaási célok alapján is levonam kövekezeések a hielpiac makrogazdasági, illeve pénzügyi sabiliási haására nézve. Ez a kapcsolao azonban közvelenül is szereem volna empirikusan eszelni. A hielpiac makrogazdasági haásainak vizsgálaára az álalam már kuao és az elmúl évizedekben jelenős válozásokon áeső hazai házarási hielpiac vol legalkalmasabb. 3) A hazai házarások pénzügyi kulúrája A nemzeközi apaszalaok alapján a demográfia, a gazdaság és a pénzügyi közveíőrendszer válozásai kövekezében a házarások pénzügyi jellegű kockázaokkal szembeni kiesége folyamaosan növekszik. A leggyengébb kockázakezelési ismereel rendelkező szekor egyre közvelenebbül a pénz- és őkepiaci sokkok végső elnyelőjévé válik. Az alacsony pénzügyi kulúra (informálság) kövekezében piaci kudarc léphe fel. A házarások rossz pénzügyi dönései a jóléi veszeségeken úl a pénzügyi közveíőkkel, illeve szolgálaók bizonyos csoporjával szembeni bizalom csökkenésé is okozhaják. A piaci kudarc eredményekén sérülhe a pénzügyi közveíés haékonysága, illeve az állami szerepvállalás megerősödőséhez vezehe. Ez felismerve a pénzügyi kulúra növelése - a pénzügyi inézmények szabályozása és a fogyaszóvédelem melle - annak a kererendszernek a részévé válik, mely a gazdasági növekedés és sabiliás kívánja szolgálni (OECD [2005]). Magyarországon a 2003-ól fellendülő házarási devizahielezés érékelése során merül fel először, hogy vajon a házarások rendelkeznek-e a megválozo kockázaviselésükhöz igazodó, azaz a dönéseik kockázaainak felméréséhez szükséges pénzügyi ismereekkel. A hazai házarások fogyaszási és eladósodási viselkedése, illeve az alacsony szinű és nagyon 4

5 konzervaív srukúrájú pénzügyi megakaríások is összefügghenek a pénzügyi kulúra kérdésével. Ebből kiindulva erjeszeem ki kuaásoma erre a kérdéskörre. III. Vizsgálai módszerek Kuaási pononkén elérő módszeran alkalmazam a émáól és az elérheő adaokól függően. Ezér részleesebben az álalam használ vizsgálai módszer az egyes ézisponoknál muaom be. Mindegyik árgyal émakörnél a nemzeközi és hazai irodalom összefoglalásával kezdem a vizsgálao. Majd álalában ez köveék a silizál ények és összefüggések bemuaása (gyakran nemzeközi konexusba helyezve), egyszerűbb saiszikai módszerek alkalmazásával. A hipoéziseim egy részé ökonomeria eszközökkel (idősorelemzés, panel ökonomeria, hibakorrekciós modell) is eszelem. Egyes émakörök vizsgálaánál az MNB-PSZÁF adaforrásoka kiegészíeem kérdőíves felmérésekkel (GfK Hungária Pénzügypiaci adaszolgálaás, MNB Hielezési Felmérés), mely újszerű megközelíésnek számío. Az előbbi fejezeben ismeree kuaási émakörök melle pénzügyi szabályozási kérdéseke is vizsgálam. Azonban a munkahelyi via visszajelzései alapján mind a ézisekből, mind a dolgozaból elhagyam ezeke a részeke. IV. Új udományos eredmények 1. ézis 1970 és 2006 közöi időszak alapján, Magyarországon a házarási hielállomány válozása elsősorban a hielkínálai oldal álal meghaározo. A hazai házarási hielpiacon jelenős srukurális és inézményi válozásoka figyelheünk meg az elmúl közel négy évized során. Fonos kuaási kérdés, hogy a válozások mennyire volak kínálai indíaásúak. Az előbbi elsősorban a 90-es évek hielszűkének, illeve a 2000-es évek gyors hielfelfuásának érelmezésénél merül fel az irodalomban. Lásd például Várhegyi [2001], aki paradox jelenségkén érelmezi, hogy a magyar bankszekorba lépek be legkorábban és legnagyobb arányban a külföldi bankok a közép- és kele európai régióban. Ennek ellenére a pénzügyi közveíés szinje rendkívül alacsony, a környező országoknál is alacsonyabb marad. Ez ő elsősorban kereslei ényezőkre vezee vissza. A hielkínála szerepének megérése makrogazdasági (fogyaszásra és megakaríásra kifeje haásá lásd a 2. ézisben) és pénzügyi sabiliási haásainak szemponjából bír jelenőséggel. A hosszú ávú kapcsolaok megragadása érdekében a vizsgálaomba bevonam a szocialisa gazdaság hielezésé, így összességében az 1970 és 2006 közöi időszako elemezem. A vizsgála kezdő időponjá az elérheő adaok haározák meg. A házarási hielezés a szocialisa gazdaságban az 1960-as évek második felében kezde kialakulni, idősoros adaokkal azonban csak 1970-ől rendelkezem. A feni kérdéskör a kövekező módszerekkel vizsgálam: piaci srukura bemuaása, nemzeközi endenciákkal való összeveés, felmérések eredményeinek elemzése (GfK 5

6 Hungária Pénzügypiaci adaszolgálaás és MNB Hielezési felmérése), fogyaszás ökonomeriai modellezése. Az alábbiakban a ézis aláámaszó eredményeke ismereem három nagyobb csoporra bonva: Az üzlei ciklus ranszmissziójának, illeve a nemzeközi gazdasági és finanszírozási környeze meghaározó szerepe. A hazai házarási hielezés nagymérékű kilengései egybeesek a külföldi anyabankok pénzügyi helyzeének, illeve a nemzeközi gazdasági és finanszírozási környeze ciklusaival, melyek az üzlei ciklus bankszekoron kereszüli ranszmissziójának hipoézisé ámaszják alá. McGuire Tarashev [2008] szerzőpáros 1990 és 2007 közöi időszako vizsgálva kimuaa, hogy a fejle országokban székelő anyabankok pénzügyi helyzeének romlásával a felzárkózó országok felé irányuló hielnövekedésük visszaesik, annak ellenére, hogy a hielporfóliójuknak relaíve kis részé eszik ki ezek a köveelések. Bár a külföldi bankok korán megjelenek Magyarországon a pénzügyi közveíés szinje a házarási hielpiacon jelenősen visszaese. Más vol szocialisa országokkal összehasonlíva az állam viszonylag gyorsan kivonul a különböző hielpiaci szegmensekből. Ugyanakkor a gyors piacnyiás során megjelenő új külföldi szereplők az üzlei ciklus ranszmissziója mia nem ölöék be a megnyíló finanszírozási űr. Ugyanis a fejle országokban a 90-es évek első felében apaszalhaó gazdasági recesszió és bankválságok (skandináv, Egyesül Államok - saving and loans), illeve a kedvezőlen nemzeközi finanszírozási környeze mia a külföldi bankok csak korláozo akiviás fejeek ki. Míg ezzel szemben a 90-es évek második feléől a javuló nemzeközi gazdasági helyze, az alacsonyabbá váló kamakörnyeze és növekvő likvidiás melle a külföldi bankok álal a hazai házarási hielezés felfuása a régió országainak nagy részénél korábban megindul. Jelenős mérékű hieladagolás állapíhaó meg a vizsgál időszak egészében. A hieladagolás jelenségének az nevezzük, amikor a hielpiacon az ár nem hozza egyensúlyba a hielkereslee és -kínálao, melynek eredményekén arós hiel-úlkeresle alakul ki. Azaz: (1) a hieligénylők egy része egyálalán nem ju hielhez még akkor sem, ha hajlandók lennének magasabb kamao fizeni, míg másoknak kielégíik a hieligényé; vagy (2) a kölcsön igénylője az ado kamaláb melle nem ud annyi hiel felvenni, min amennyi működésének opimalizálásához szükséges lenne. A házarások fogyaszási szokásai leíró irodalomban a hieladagolás jelenségé a fogyaszó szemszögéből vizsgálva likvidiási korlának nevezik. Piaciszíó ár hiányában a banki hielezés alakulásá jelenős mérékben a nem ár jellegű ényezők magyarázzák, melyek ala a bankok hielképességi sandardjai és hielezési feléelei érjük. Hieladagolás eseén a folyósío hielek nagyságának válozásá alapveően a kínálai oldal haározza meg, a hielúlkeresle kövekezében. Az alábbi elemzések alapján jelenős mérékű hieladagolás állapíoam meg a vizsgál idősszak egészére, mely a 2000-es években muao érdemi enyhülés. Ökonomeriai modell alapú vizsgálaok A hazai házarások fogyaszására hibakorrekciós modell becsülem az 1970 és 2006 közöi időszakra. A modellben a srukurális öréseke kezelem. A modell alapján a likvidiáskorláos fogyaszók aránya 68%. A magasnak ekinheő érék összhangban áll Menczel [1999] eredményével (83%), aki egy rövidebb a hielfelfuás nem aralmazó és 1998 közöi időszakra végeze a számíásá. Az 1990-es évek második felére, illeve a 2000-es évek elejére végze bankpiaci verseny és a moneáris ranszmisszió vizsgáló ökonomeria modell alapú anulmányok a fogyaszási 6

7 hielpiacon nagyon alacsony kereslei kamaérzékenysége (Móré a al. [2004]), illeve a fogyaszási hielek kamaának a piaci kamaokhoz való alkalmazkodása kirívó rugalmalanságá (Várhegyi [2003]; Horváh a al. [2004]) alálák, mely a hieladagolás, illeve hiel-úlkeresle jele. Házarási felmérés alapú vizsgála A GfK felmérése alapján az alálam, hogy még a 2000-es évek első felében (hielfelfuás időszakában) is az eladósodás gyakorisága szoros poziív kapcsolao mua a vagyoni helyzeel, az egy főre juó neó jövedelemmel, illeve a kedvezőbb jövedelem-kiláással, azaz a gyengébb hielképességű házarások közül kevesebben junak hielhez. A megakaríási célok közül pedig a legfonosabbnak a meghaározo jövőbeli fogyaszásra irányuló megakaríás bizonyul. Mindké magaarás a likvidiási korlá megléére ual. Hielezési felmérés alapú vizsgála A 2003-ban kezde Hielezési felmérés anúsága szerin a hazai bankok a házarási hielezésben jelenős mérékben ámaszkodnak a nem ár jellegű feléelekre. Állami hieladagolás a lakáshielezési szegmensben A szocialisa gazdaságban a hielszabályozás kövekezében a házarásoknak viszonylag egyenleesen növekvő jövedelemarányos eladósodása kövekeze be, elsősorban az erősen ámogao lakáshieleken kereszül. A rendszerválás köveően, az állam gyorsan és eljesen kivonul a házarási hielezésből. A 2000-ben újból kialakuló lakáshielezésben ismé jelenőssé vál az állami szerepvállalás. A lakáshielezés 1990 elő és 2000 uán egyarán jelenős mérékű állami kamaámogaás jellemeze. Az alacsony kamaok jelenős úlkereslee eredményezek. A nem ár ényezőkkel szabák meg az elérheő hielek nagyságá. A lakásberuházási ráára vonakozó idősoros ökonomerai elemzésem aláámaszoa az ár ényező gyengeségé. Az örököl monopoliszikus piaci srukúra, a gyenge verseny is hozzájárul az alacsony szinű házarási hielkínálahoz. Az 1990-es években alacsony szinű házarási hielkínálahoz a gyenge kínálai verseny is hozzájárul. Magyarországon a rendszerválás köveően, egészen az 1990-es évek végéig a bankok ulajdonosi háerükől függelenül - a nagyvállalai hielezés ekineék fő piacuknak. A kezdei monopoliszikus piaci srukúrában az új szereplők megjelenésé a házarási piacon hárálaák a vállalai piacon apaszalhaónál sokkal jelenősebb belépési korláok, melyek kiépíése megleheősen idő- és kölségigényes vol. Az előbbiek melle még inézményi hiányosságok (például a lakásfedeze haékony érvényesíésének örvényi feléelei) is fennállak. A házarási piacól való arózkodásnak kockázai okai is volak, ugyanis ebben a kaegóriában nagyobb vol illeve nehezebben mérheő a kockáza a nagyvállalai erülehez képes. Az 1990-es évek végére a makrogazdasági sabilizáció (alacsonyabb hozamok, javuló házarási fizeőképesség) és az inézményi rendszer fejleszése (jelzáloghielezés jogi kererendszere) ellenére piaci alapon nem indul meg a jelzáloghielezés, mely a piaci erők gyengeségé muaa. Ez a piaco csak az állami lakásámogaási rendszer kaalizála a 2000-es évek elején. A verseny csak lassan növekede ezen a piacon. Móré a al. [2004] alacsony fokú árverseny muao ki a fogyaszási hielpiacon 1996 és 2003 közöi időszakra és 2003 közöi időszakra Várhegyi [2003] korláozo árverseny alál a házarási hielpiacon. 7

8 A ézishez kapcsolódóan még a kövekező eredményekhez juoam: A relaíve alacsony pénzügyi megakaríás, a örleszési eher közel azonos szinje, illeve a magas devizahiel részarány Magyarországon egy kockázaosabb házarási eladósodoságo, illeve nagyobb pénzügyi sabiliási kockázaoka jeleznek a fejle európai országokhoz viszonyíva. A fogyaszási hielek 50% fölöi aránnyal rendelkeznek a eljes házarási porfólióból, mely magasnak ekinheő. A házarások kama- és örleszőerhének nagyobbik része is fogyaszási hielekből származik. A házarási hielezés gazdasági súlya elére a nagyon heerogén fejle országok alsó mezőnyé. Kiépül a hazai házarási hielpiac, melye bejárao inézményrendszer, széles ermékválaszék és erősödő verseny jellemez. Emelle jól megfigyelheő egy eladósodással kapcsolaos házarási magaarás (lásd a 2. ézis). Ezér az elkövekező időszako már kevésbé lehe felzárkózási folyamanak ekineni. A külső és belső gazdasági helyze melle alapveően a hazai inézményi és kulurális ényezők haározzák meg az eladósodás jövőbeli alakulásá. Ennek ellenére öbb szerző még ma is alapveően felzárkózási folyamakén érelmezi a hazai házarások eladósodásá (lásd például MNB [2008] 8.o.) 1. A 2000-es években a likvidiás korlá oldódásának eredményekén egyes hielpiaci insrumenumok (személyi és áruhiel) ma már ömegerméknek számíanak, míg másoknál még erősebb a hieladagolás ől a jelzáloghiel piacon is jelenős ermékkínála bővülés vol megfigyelheő. Nemzeközi apaszalaok alapján a korábban homogénnek ekinheő nemzei jelzáloghiel-piacok egyre heerogénebbé válnak, ez a folyama 2004-ől a hazai jelzálogpiacra is egyre jellemzőbbé vál. A jelzáloghiel ermék és az ezekhez kapcsolódó refinanszírozási, illeve őkearbirázs innovációknak meghaározó szerepe vol az Egyesül Államokban kibonakozó másodrendű jelzálogpiaci válság kialakulásában és a világ szinű ferőzési haásaiban. Az amerikai piacon már a körül láhaóvá vál, hogy a klasszikus jelzálog-hielezéshez képes a kockázaok érdemben növekedek, illeve a hagyományos kockázamérési és -kezelési echnikák veszíeek haásosságukból. 2. ézis - (2) Behlendi [2009] Magyarorszgágon erős hielkínála melle arósan alacsony házarási pénzügyi megakaríási ráa alakul ki. Ugyanis a házarások hosszú ávú viselkedésére egy, a pénzügyi magakaríásokkal szemben a fogyaszás és lakásberuházás előnyben részesíő magaarás a jellemző. Az 1970 és 2006 közöi időszako vizsgálva, megállapíoam, hogy az inézményrendszer jelenős válozásai ellenére a hazai házarások hosszú ávú viselkedésére egy, a pénzügyi megakaríásokkal szemben a fogyaszás és lakásberuházás előnyben részesíő magaarás a jellemző. A hielkínála alakulása jelenékeny haással van a házarások pénzügyi megakaríási ráájára. A házarások a hielleheőségeke is kihasználva növelik fogyaszásuka és lakásberuházásuka. A nagyságrendje mia jelenős makromuaó, a házarások fogyaszási kiadása, a 2000-es években jelenősen növekede, s egy magasabb szinre áll á, amely arósan alacsony ben ovább növekede a házarások eladósodosága, részben a felzárkózási folyama, részben a fogyaszássimíás kövekezében. 8

9 pénzügyi megakaríáshoz vezee. Ez a folyama kíséreiesen hasonlí az 1970-es és az as években apaszalakhoz. Holo egyrészről ma már kifinomul és széles körű pénzügyi megakaríási leheőségek állnak rendelkezésre szemben a szocialisa gazdaság egyszerű pénzügyi megakaríási kínálaával. Másrészről a szociális elláórendszer áalakulásával az öngondoskodás szerepe megnövekede, s ez nagyobb mérékű pénzügyi megakaríás indokolna. A szekor eladósodása gyors üemben növekszik. Az elmondoak alól kivéel a ranszformációs válság időszaka, amelye a pénzügyi megakaríások megugrása, a megakaríási csoda, illeve a fogyaszás csökkenése jellemze. Célom vol, hogy a feni folyamaban felárjam a hielpiac szerepé. A házarások hosszú ávú viselkedésé vizsgálva, az feléelezem, hogy a rendszerválás nem okozo srukurális válozás. A ézis igazolása a kövekezőképpen épül fel: Először a hazai házarások porfólió alakulásá ismereem silizál módon. Ez köveően a fogyaszási, beruházási és megakaríási ráa alakulásá muaam be. A megakaríási ráa nemzeközi összehasonlíásá is elvégezem, mely során három fonos inézményi ényező haásá (közösségi fogyaszás szinje, adó- és nyugdíjrendszer) is kiszürem az OECD [2004] módszerana alapján. Majd kéfaja - idősorelemzés és hibakorrekciós modell alapú - ökonomeriai elemzés kereében vizsgálam a hielpiaci válozók szerepé. Az elméle és az elérheő adaok alapján a kövekező magyarázó válozóka használam: jövedelem, neó pénzügyi vagyon, beéi kamaláb és hielkínála (neó hielfelvéel, hielkama, spread, Herfindahl Hirschman-index). Az idősorelemzés a fogyaszásválozás modellezésével kezdem. Mivel a beruházási kiadásoka a fogyaszási kiadások messzemenően felülmúlják, az aggregál kiadás modellezésekor (fogyaszás és beruházás együese) a fogyaszás modellezéséhez képes nagyon hasonló eredményeke váram. Ezér a beruházási kiadásokra külön becslés is végezem. Hibakorrekciós modellem az alábbiból indul ki. D(lnCE ) n = 0 - b1(lnce- 1 - a 0 - a1 lny -1 ) + b 2D(lnCE -1 ) + b 3D(lnY ) + S TiZ -i 1= 0 b + e, (1) ahol CE a házarások válozalan áras fogyaszása, Y a házarások jövedelme és Z a fogyaszás befolyásoló egyéb konrollválozók. A kiinduló éziseme az ökomeriai elemzés bizonyíoa és e melle a kövekező fonos eredményeke kapam még: A ranszformációs válság okoza óvaossági moívum melle a megakaríási csodá egyes szerzők (például Zsoldos [1997]) elsősorban a porfólióegyensúly helyreállíási folyamaának arják. Véleményem szerin a megakaríások megugrásában a draszikus hielszűkének nagyobb jelenősége vol a porfóliegyensúly helyreállíási folyamanál. Megállapíhaó, hogy a 2000-es években a hazai bruó és neó megakaríási ráák nem egyedülállóan alacsonyak az európai országok közö. Mind az új, mind a régi agországok közö alálam arósan hasonló vagy akár alacsonyabb muaójú országoka. Az eurózóna álagával való összehasonlíáskor az alálam, hogy a bevon három fonos inézményi ényező nem magyaráza a megakaríási ráák közöi különbsége a hasonló inézményi berendezkedés kövekezében. Mindké modell alapján a reál-hielkamaláb emelkedése negaív, míg a reál beéi kamaláb növekedése poziív kapcsolaban áll a fogyaszással. A beéi és hielkamalábak azonos mérékű válozása eseén összességében negaív a kapcsola a fogyaszás és a 9

10 kamaválozás közö, ami a moneáris poliika céljával azonos folyamaoka indukál, bár ebben a hazai moneáris poliika szerepe egyre kisebb a növekvő devizahielezés mia. A hibakorrekciós modell alapján a jövedelem és a fogyaszás közö koinegrációs kapcsola muakozik. Kimuahaó, hogy a lakáshielek nem elhanyagolhaó részé fogyaszási célra is fordíoák a házarások. A ézisből kövekező gazdaságpoliikai kövekezményekre is fel szereném hívni a figyelme, melyeke a as hazai gazdasági események is igazolak. Erős hielkínála melle: A hazai házarások arósan alacsony neó finanszírozási képessége nem bizos, hogy fedezni udja a vállalai szekor finanszírozási igényé, különösen akkor, ha az állam finanszírozási igénye jelenősebb. Ez a külső eladósodás növekedéséhez veze; A folyó fizeési mérlegre arós nyomás nehezül a fogyaszási és beruházási akiviás magas imporigénye mia; A fogyaszássimíásra örekvés mia a fiskális megszoríások haása korláozoabb, mivel a házarások kihasználják a hielleheőségeke; A bemuao magaarásra a moneáris poliika haása is leszűkül a devizahielezés elerjedése mia. 3. ézis - (4) Behlendi [2007] A hazai bankok hielezésiveszeség-elszámolása prociklikus: a veszeségelszámolás szorosan együ mozog a gazdasági konjunkúrával. A hazai banki hielezésiveszeség-elszámolási gyakorlao kívánam bemuani az 1997 és 2004 közöi időszak adaai alapján. Megállapíhaó, hogy a vizsgála alá von bankok összességénél az érékveszésképzés a vállalai hielek dominálják a házarások növekvő eladósodása ellenére. Ezér i nem szűkíeem le a vizsgálao a házarási erülere, hanem a eljes (a vállalai szekor is magában foglaló) veszeség-elszámolás vizsgálam. A magyar szakirodalom erre a problémakörre eddig kevés figyelme fordío. Ugyanakkor a nemzeközi apaszalaok alapján a veszeségelszámolás, nagyságrendjénél fogva, nemcsak meghaározó eleme a bankok pénzügyi helyzeének, hanem akár jelenősen felerősíhei a gazdaság ciklikusságá. Erre a jelenségre az amerikai másodrendű jelzálogpiaci válság kövekezményei is felhívák a figyelme. A prociklikus veszeségelszámolás a kövekező csaornán kereszül hordoz veszélyeke a makrogazdasági és a pénzügyi sabiliásra. Kedvező gazdasági környezeben a bankok hielezési akiviása gyorsan növekszik, és alularalékolnak a hosszabb ávon várhaó gazdasági visszaesés is magába foglaló veszeségekhez képes. Az alacsony veszeségelszámolás a hielezők opimizmusá erősíi, illeve magasabb visszaforgao jövedelmen kereszül a hielnövekedés őkeoldalról is segíi. Ennek kövekezében fellendülés eseén úlzo hielezés alakulha ki. Az előbbiek mia a gazdaság recesszióba fordulásá köveően a bankok elszámol veszesége megugrik, aminek kövekezében jövedelmük nagymérékben lecsökken, negaívvá válik. A nem vár veszeségek melle, a vár veszeségek egy részére is a őkének kell fedezee nyújania. A bankok őkehelyzee romlik. Gazdasági visszaesés idején a megingo pénzügyi helyzeű bankok nem, vagy csak nagyon drágán udnak új őké bevonni. Ezér a minimális őkeköveelménynek való megfelelés érdekében a bankok a keresle csökkenésé meghaladóan fogják vissza hielezési akiviásuka, ovább mélyíve a gazdasági visszaesés. 10

11 A konjunkúrára való érzékenység alapján a nagyobb gazdasági kilengések, ciklusok, várhaóan jelenősebb haással vannak a veszeségelszámolásra ((4) Behlendi [2007]) Magyarországon a 2007-ől kibonakozó hazai gazdasági lassulás, illeve visszaesés jelenős banki veszeségelszámolás növekedéshez veze. A 2008-as év végi bankszekori veszeségelszámolások már ez muaák. Az előbbi a hielkínála csökkenésé is maga uán vonja a fen ismeree csaornán kereszül. Ezenkívül a drágábbá váló refinanszrozás és az emelkedő kockázaok is a hielkínála visszafogásának irányába hanak. A hazai bankszekor nagy része ugyan külföldi banki ulajdonban van. Mivel azonban a ulajdonosainak öbbsége is hasonló problémákkal küzd komolyabb piaci alapú őkeinjekció rövid ávon nem várhaó. Az EKB hielezési felmérése (European Cenral Bank [2009]) az eurózónában már 2007 második félévéől egy jelenős mérékű hielkínálai visszafogás jelez a vállalai és házarási piacon egyarán a hielezési sandardok és feléelek szigoríásán kereszül. Magyarországon a vállalai szegmensre vonakozó hazai eredmények hasonlóak az EKB felméréseiben jelze szigoríási endenciákhoz. A hazai házarási piacra azonban ez a folyama a várhaóan csak közel egy éves késéssel gyűrűzik be: 2008 első félévére a hazai Hielezési felmérés még nem jelze szigoríás a hielezési sandardokban és feléelekben, 2008 második félévére várhaó ennek jelenkezése. Elméleileg a veszeségelszámolás poziív függvénye a hielkockázanak (bank kockázai profilja, KOCK ). Azonban a bankok a szabályozási kereeken belül mozgásérrel rendelkeznek a veszeségelszámolás erén. A szakirodalom alapján a kövekező hipoéziseke állíoam fel: 1) Prociklikusnak ekinjük a veszeségelszámolás, amikor a reálgazdaság ciklusával szorosan együ mozog az elszámol veszeség nagysága. Azaz az elszámol (indokol) veszeség ( TEL ) a bank kockázai profilja melle a gazdasági konjunkúra ( RÉS ) függvénye is. -1 TEL b, ahol b b 0 (2) = 0KOCK - b1rés- 1 0, 1 > 2) Jövedelemsimíás eseén a énylegesen elszámol veszeség ( ATEL ) a hielkockáza álal * indokol veszeség mérékénél a ényleges ( P = ( JÖV - ATEL )(1 - z) ) és a megcélzo ( P ) jövedelmezőség közöi elérés függvényében ér el ( JÖV : adófizeés és veszeségelszámolás elői jövedelem, z : adókulcs). * ATEL = TEL - b 2 ( P - P ), ahol b 2 > 0 (3) 3) Tőkekezelés eseén a énylegesen elszámol veszeségből kelekező visszaforgao * jövedelem (VJ) a periódus elejei ( TMM ) és a megcélzo ( TMM ) őkehelyze közöi -1 különbség csökkenése irányába ha. * VJ ATEL ) VJ ( TEL ) = b ( TMM -TMM ), ahol β 3 >0 (4) ( ) Jövedelem és őkehelyze együes befolyásolásá is megcélozhaja a bank, amikor a jövedelem cél a őkehelyze függvényében módosul. * * P P + d ( TMM -TMM ) 1, ahol δ>0 (5) = - 5) A fenieken kívül egyéb, az elszámol veszeségek alakulása szemponjából feléelezheően befolyásoló erővel bíró ényezőkre is kierjeszeem az elemzés, min: banki mére, fedezeek használaa és gyors hielnövekedési üem. A silizál ények és a válozóim bemuaásá köveően panel ökonomeriai módszerrel eszelem a feniekben ismeree hipoéziseime. 11

12 A kiinduló éziseme az ökomeriai elemzés bizonyíoa és e melle a kövekező fonos eredményeke kapam még: A veszeségelszámolás poziív kapcsolaban áll a banki méreel. Ez azonban csak konrollválozókén érelmezheő, a hazai bankpiac jellemzői mia nem jeleni a nyugod éle hipoézis eljesülésé. Elveeem az a hipoézis, hogy a gyors hielnövekedés a jövőben a veszeségek növekedéséhez veze. Ezzel ellenées, prudens banki magaarás apaszalam. A bankok a gyors hielnövekedéssel gyakorlailag egyidejűleg növelik a veszeségelszámolásuka. A porfólióminősíési és érékveszésképzési szabályok előírásai ellenére a neó érékveszésképzés erős szezonaliás mua. A bankok a hielkockázaban bekövekező válozás az egész éves eredmény ükrében, illeve az audiálási köelezeség mia elsősorban év végén köveik le érékveszésképzéssel. Ez nem ekinem prudensnek, mivel feléelezheő, hogy a veszeségek bekövekezésé valószínűsíő információk nem az év végére összponosulnak. Így azoka, a felmerülésükkor, a bankok nem veszik eljesen figyelembe. Az előbbi melle prudenciális szemponból még aggályosnak arom, hogy a bankok a várhaó veszeségeike jelenős ponalansággal becslik, az elszámol veszeségek közel felé visszaírják. Irodalomjegyzék Bernanke, B. S. Blinder, A. S. [1988]: Credi, Money and Aggregae Demand, American Economic Review, Vol. 78. No. 2., Papers and Proceedings of he One-Hundredh Annual Meeing of he American Economic Associaion, o. European Cenral Bank [2009]: The euro area bank lending survey, January 2009, hp://www.ecb.in/sas/money/lend/hml/index.en.hml Horváh Cs. - Krekó J. - Naszódi A. [2004]: Kama-ágyűrűzés Magyarországon. MNB Füzeek 2004/8 Jaffe, D. Russell, Th. [1976]: Imperfec Informaion, Uncerainy and Credi Raioning. Quarerly Journal of Economics, Vol. 90. No o. Magyar Nemzei Bank [2008]: Jelenés a pénzügyi sabiliásról április McGuire, P. Tarashev, N. [2008]: Bank healh and lending o emerging markes. BIS Quarely Review, December 2008 Móré, Cs. Nagy, M. [2004]: Verseny a magyar bankpiacon. MNB Füzeek 2004/9., auguszus OECD [2004]: Comparison of Household Saving Raios Euro area/unied Saes/Japan. OECD Saisics Brief. No. 8. OECD [2005]: Recommendaion on principles and good pracices for financial educaion and awareness Soussa, F. [2004]: A Noe on Banking FDI in Emerging Markes: Lieraure Review and Evidence from M&A. Daa Inernaional Finance Division, Bank of England London EC2R 8AH March, 2004 Sigliz, J. E. Weiss, A. [1981]: Credi Raioning in Markes wih Imperfec Informaion, American Economic Review, Vol. 71., No 3., o. Taylor, A. Goodhar, C. A. E. [2004]: Procyclicaliy and volailiy in he financial sysem: The implemenaion of Basel II and IAS 39. Mimeo. Várhegyi, É. [2001]: Külföldi ulajdon a magyar bankrendszerben. Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., július auguszus [ o.] Várhegyi, É. [2003]: Bankverseny Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 12. sz o. 12

13 A ézisponokhoz kapcsolódó udományos közlemények [1] Behlendi, A. [2007]: Foreign Direc Invesmen in he Banking Secor. Developmen & Finance 2007 / 1. [2] Behlendi, A. [2009]: Consumpion and saving of Hungarian households. The imporance of credi marke. Aca Oeconomica 2009/1 [3] Behlendi, A. Bodnár, K. [2005]: A hazai hielpiac srukurális válozása. A Hielezési felmérés apaszalaai. Hielinézei Szemle 2005/3 [4] Behlendi, A. [2007]: A hazai bankok hielezési-veszeségelszámolásának vizsgálaa. Közgazdasági Szemle LIV.évf., január. További sajá publikációk lisája [5] Behlendi, A. Naszódi, A. [2003]: Reflecions on he preferenial reamen of small and medium-sized enerprises in Hungary, he role of diversificaion, Sudies on he Poenial Impacs of he New Basel Capial Accord, MNB Occasional Papers 2003/27. [6] Behlendi, A. Czei, T. Krekó, J. Nagy, M. Paloai, D. [2005]: A magánszekor devizahielezésének mozgaórugói. MNB HT 2005/2 [7] Behlendi, A. Nagyné Vas, E. [2003]: The double challenge ha cooperaive ownership and inernaional regulaions pose o he cooperaive secor Repor on Financial Sabiliy June 2003, MNB. [8] Behlendi, A. [2005]: Van-e ere a jelzálog-bizosíás piaci konsrukciójának? Bizosíási Szemle, június-július. [9] Behlendi, A. [2006]: Maximálól az indexálig, innovációk a lakossági jelzáloghielezésben. Bank&Tőzsde, szám [10] Behlendi, A. [2004]: Mire jó a Hielezési felmérés? március. hp://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_hielezesi_felmeres [11] Behlendi, A. [2004]: Felmérés a hielezési vezeők körében, a bankok hielezési gyakorlaának vizsgálaára - Az első három felmérés összesíe eredményének ismereése március. hp://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_hielezesi_felmeres&conenid=5018 [12] Behlendi, A. Nagyné Vas, E. [2004]: Dynamic expansion in he Hungarian consumer lending marke in he ligh of inernaional rends Repor on Financial Sabiliy December 2004, MNB. [13] Behlendi, A. Kiss, G. [2004]: Housing Finance in Hungary, Par II and Chaper 2. in Housing Finance Markes in Transiion Economies, Trends and challenges. OECD Publishing. 13

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Budapest, 2007. december 19-20.

Debreceni Egyetem. Budapest, 2007. december 19-20. LAKOSSÁGI DEVIZAHITELEK HATÁSA A MONETÁRIS TRANSZMISSZÓS MECHANIZMUSOKRA MAGYARORSZÁGON * HERCZEG BÁLINT ** Debreceni Egyeem KÉSZÜLT A MKE 2007-ES KONFERENCIÁJÁRA Budapes, 2007. december 19-20. A dolgoza

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében A hiperbolikus diszkonálás alkalmazása az opimális szabadalmak elméleében Nagy Benedek Absrac: Gazdaságpoliikai dönések során gyakora szükséges azonnali kölségek és hosszú időn á realizálódó hasznok, vagy

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter június GAZDASÁGPOLITIKA GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Az új magyar adósságszabály értékelése

Az új magyar adósságszabály értékelése Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. okóber (1107 1137. o.) Balaoni András Tóh G. Csaba Az új magyar adósságszabály érékelése A anulmányban a Magyarország gazdasági sabiliásáról szóló 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb.

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb. A MONETÁRIS POLITIKA LEHETŐSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI A LIBERALIZÁLT NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: DEVIZAHITELEK HATÁSA MAGYARORSZÁGON HERCZEG BÁLINT dokorandusz, Debreceni Egyeem Közgazdaságudományi

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben