4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze"

Átírás

1 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra vonakoz álános szabályok bearaása - a kölségvei rendele címrendjének megismere, címrend i ervez - a ervez során elláand egyezei (az inézményekkel a fennarv) Előzees i Folyamaba épíe Ulagos i Mdja, eszköze Haáridő Mdja, eszköze Haáridő Mdja, eszköze Haáridő Szakmai, érekezleen v rzvel Írásos feljegyz az egyes ervezi munkafolyamaok elláásának várha időszakairl, a munkamegoszás rendjéről, illeve írásbeli uasíás az egyes ervszámok áámaszásának rendjéről (pl. apaszai adaok, rzlees számíások sb. köveelménye) Vezeői szbeli aás Konzuláci az elláand egyezei rl Felada ellája Tervezi Tervezi Tervezi Tervezi Tervezi Közponi irányelvek, úmuak Egyeze, szbeli aás, min az elkzül íro anyagokba örénő beekin ervez munkapéldányaiba, apszámíásaiba örénő beekin, ájékozaás kér ervezi megkezde során az cím, illeve az címek kölségveébe v beekin z egyezei dokumenumainak, feljegyzeinek Felada ellája s s s s Legább 1 ervez elmélei szakmai dokumenumai meglének e aás a ervezi elláásának meneéről ervezi dokumenáci beleérve mennyi ervszámo megapoz számíás, nyilvánarás sb - ervezi dokumenáci, a kölségvei rendele-erveze érine címrendjének e z egyeze folyamaának ulag, a rendelkezre áll apján Felada ellája Tervez során Tervezi Tervezi Tervezi Tervezi

2 - a személyi juaások a lszám-előirányza erveze a megado sarokszámok apján - a munkaadka erhelő járulékok erveze a megado sarokszámok figyelembevelével - dologi jellegű kiadások erveze a megado sarokszámok apján ervez végző személy ájékozaása a személyi juaások ervezére vonakoz jogszabályi, illeve belső szabályoz előírásokrl, a kölségvei ervezi úmua a MESI vonakoz adaszolgálaása apján ervez végző személy munkaadka erhelő járulékok ervezére vonakoz, - a erveznél kmazand - jogszabályokrl v ájékozaása a kölségvei ervezi úmua a MESI vonakoz adaszolgálaása apján ervez végző személy egyes dologi kiadásokra vonakoz jogszabályi, (Pl. áfa) illeve belső szabályoz (munkaruha, kezi kölségérí sb), illeve a erveznél figyelembe veendő egyéb ényezőkkel (Pl. feladaválozás) ismereeiről v ájékozdás, illeve a szükséges ájékozaás megadása Személyi juaások erveze munkaad ka erhelő járulékok erveze Dologi jellegi kiadások erveze ervezi folyamaok szakmai nyomonkövee az elvégze munka áekinével, szükség eseén ervezi folyamaok szakmai nyomonkövee az elvégze munka áekinével, szükség eseén a személyi juaások ervez végző bevonásáv ervezi folyamaok szakmai nyomonkövee az elvégze munka áekinével, szükség eseén ervez a legább 2 ervez a legább 2 ervez a legább 2 erülere vonakozan elkzül erveze az az megapoz számíások, illeve aás az elvégze feladarl erülere vonakozan elkzül erveze az az megapoz számíások, illeve aás az elvégze feladarl erülere vonakozan elkzül erveze az az megapoz számíások, illeve aás az elvégze feladarl személyi juaások ervezi feladaellá ásá munkaad ka erhelő járulékok ervezi feladaellá ásá dologi kiadások ervezi feladaellá ásá 2

3 - juaások, ámogaások erveze a megado sarokszámok apján - beruházások, felújíások egyéb felhmoz célú kiadások, ámogaások erveze a megado sarokszámok apján Tájékozdás, a ervez végző személy érine erülere vonakoz jogszabályi, belső szabályoz (bele érve a erülere vonakoz helyi rendelee is) ismereeiről, min a szerv erveznél figyelembe veendő köelezeségvállásainak Tájékozdás, a ervez végző személy érine erülere vonakoz akuális ismereeiről, az önkormányza ilyen irányú elképzeleiről, min a szerv erveznél figyelembe veendő köelezeségvállásainak - sajá bevelek erveze z ismer a várha beveli források, a folyamaban lévő szerződekről, inézményi - inézményfinanszírozás, áve pénzeszközök sarokszámok i erveze elképzelekről z egyes források igénybeveli leheőségeinek szakmai, az előzees adaszolgálaás újra e ja erüle erveze erüle erveze erüle erveze erüle erveze e ervezi folyamaok szakmai nyomonkövee az elvégze munka áekinével, szükség eseén ervezi folyamaok szakmai nyomon kövee az elvégze munka áekinével, szükség eseén, jasla erv riánsok kidolgozására ervez folyamán a munkapéldányok, a meglévő szerződekkel egyéb k v összevee ervezi munkapéldányok, egyéb adaszolgálaások egyezee, aás ervez a legább 2 ervez a legább 2 ervez a legább 2 ervez a legább 2 erülere vonakozan elkzül erveze az az megapoz számíások, illeve aás az elvégze feladarl erülere vonakozan elkzül erveze az az megapoz számíások, illeve aás az elvégze feladarl, a ervriánsok megapozoságán ak e v, bevel ervének e uán a erveze adaokrl beveli ervek eljes dokumenácijának e, szükség eseén szbeli aás erüle ervezi feladaellá ásá erüle ervezi feladaellá ásá sajá bevelek erveze uán erüle erveze uán 3

4 - a beveli kiad előirányza-ok egyensúlyának megereme az inézményfinanszírozás, min beveli forrás figyelembevelével, illeve egyes kiadások csökkenével - adaszolgálaás a rendeleerveze mellékleének éhez - a rendele-erveze mellékle megapoz informácik e - a rendele-erveze mellékleének inézményre vonakoz előerjeszének ében v közreműköd - az elemi kölségve megállapíása, dokumenácijának e, ovábbíása Előzees konczuláci a beveli kiad előirányzaokrl, azok főösszegeiről, az egyezőség megeremének leheőségeiről Előzees szakmai a rendele-erveze armáv, formájáv i elvárásokrl Előzees megbeszél a fennar ál kér informácik armárl, mélységéről vonakoz belső előírások, pl. SZMSZ, az előerjeszsel szembeni elvárások z elemi kölségve armi köveelményeivel szakmai ismereek felfrissíe v, a ervezi segédanyagok áekinével rzerüle ek ervez ervszámo k kidolgozás a uán z informáci összeállíá sá megelőző en rendeleerveze Elemi kölségve összeállíá sa z egyensúly megeremére vonakoz levezeek, munkapok vonakoz adaszolgálaás e során kidolgozása során szbeli egyeze, illeve a félkz anyagok, piszkozaok z informácik e során a dokumenumerveze ek, munkapéldányok e, megbeszél z előerjesz összeállíása közben a kzülő dokumenáciba v beekin, illeve szükség eseén z elemi kölségve megállapíása során a munkapéldányok e felada a legább 1 rendeleerveze mellékleé nek összeállíá sa során legább 2 z informáci k összeállíá sa a legább 1 z előerjesz e közben legább 1 - beveli kiad előirányzaok egyezőségének e az összesíe adaoka armaz, kimuaások apján kz adaszolgálaáserveze inézményre vonakoz rzeinek, illeve aás a felada elláásárl z informácik e során a kz dokumenáci e kz előerjesz, szbeli aás a feladarl z elkzíe elemi kölségve a jváhagyo kölségvei rendele áekinével z összesíe adaoka armaz ervek z adaszolg álaás végleges informáci uán z előerjesz z elemi kölségve, de annak informáci s rendszerb e v ovábbíás a 4

5 - a kölségvei dokumenácik megőrze kz dokumenácik kezelére vonakoz uasíás megadása dokumen ácik dokumenácik árolásának e aáss, illeve a kezel mdjának lkomsz erűen végrehajáss i nyomvon Munkafolyama, evékenység Előzees i Folyamaba épíe Ulagos i Mdja, eszköze Haáridő Mdja, eszköze Haáridő Mdja, eszköze Haáridő Felada ellája 1. Szabályzaok e, akuizálása - működ megapoz Megbeszél Legább évene szabályzaok e, akuizálása - a pénzügyi-gazdálkod Megbeszél Legább évene erüle kölségvei végrehaj szabályzaainak e, akuizálása 2. személyi juaások a lszám előirányza felhasználása - személyi juaások előirányza felhasználásának nyomon kövee MESI-vel v egyeze apján a felada elláásáv i elvárások kölségve jváhagyá sá Terveze megekine, Terveze megekine, nyilvánarások, kimuaások vezeének, ap k v egyezee Felada ellája Felada a min. egyszer Felada a min. egyszer z év során havona 1 Kz szabályzaok megekine, Kz szabályzaok megekine, nyilvánarások vezeéről aás Felada ellája kuáli kuáli legább a féléves, illeve az éves 1 5

6 - juom előirányzaa a jumazásra kifizee összegek egyezőségének e a MESI a erveze apján, a MESI-vel egyezeeen - az előirányza-felhasznál erv személyi juaásokra vonakoz rzének bearása, mdosí jaslaok kidolgozása erülere vonakoz jogszabályi belső szabályoz kérdek z előirányzafelhasznál erv személyi juaásokra vonakoz rzének, i iránymuaás megadása, a Pénzügyi Iroda felé az adaszolgálaás 3. dologi kiadások előirányzaának felhasználása - a dologi kiadások, evékenységek, beszerzével szak az munkamegoszás áluk felhasznál dologi kiadások evékenységi erüleenkén,, feladaonkén, felelősök szakfeladaonkén - a megrendelek felhasználások kezele - az előirányza-felhasznál erv dologi kiadásokra vonakoz rzének bearása, mdosí jaslaok kidolgozása megrendelek a dologi kiadások felhasználása rendjére vonakoz uasíás kiadása, rendszer felállíás z előirányzafelhasznál erv dologi kiadásokra vonakoz rzének, i iránymuaás megadása a Pénzügyi Irodáv felé az adaszolgálaások 4. felhmoz kiadások előirányzaának felhasználása Juom előirányza ának meghaár ozása, illeve felhasznál ása negyedév enkén min 1 1- szer, illeve feladavál ozáskor 1- szer, illeve feladavál ozáskor negyedév enkén min 1 jumazás előirányzaának meghaározásának, min a kifizeének nyomon kövee, a számíások e z előirányzafelhasznál üemerv eljesíének figyelemmel kísére apján felada ellákk v megbeszél felállío rendszer az uasíás e a nyilvánarásokba v beekinsel, illeve aáss z előirányzafelhasznál üemerv eljesíének figyelemmel kísére főkönyvi kivona apján Előirányza válozaá s, illeve Juom kifizee Igény Havi rendszere sséggel erülere vonakoz nyilvánarások, számíások ulagos z előirányzafelhasznál erv annak eljesíéről v aás, evékenységek, szak dologi kiadásaiér felelős személyek szbeli aása a végze evékenységükről felelősök aása z előirányzafelhasznál erv annak eljesíéről v aás legább a féléves, illeve az éves 1 legább a féléves, illeve az éves legább a féléves, illeve az éves legább 2 legább a féléves, éves 6

7 - a felhmoz kiadások eljesíével felelősségi kaegriák - az előirányza-felhasznál erv felhmoz kiadásokra vonakoz rzének bearása, mdosí jaslaok kidolgozása felhmoz kiadások eljesíével kapcsolaban a dön előkzíér (előkkuláci, árajánlaok) min a dönér, min a dön végrehajásér felelősök, a vonakoz belső szabályok z előirányzafelhasznál erv felhmoz kiadásokra vonakoz rzének, i iránymuaás megadása, a Pénzügyi Iroda felé az adaszolgálaás. 5. sajá bevek előirányza eljesíe - a sajá bevelek beszedével munkamegoszás evékenységi erüleenkén, feladaonkén, szakfeladaonkén, evékenységek, szak az áluk beszedendő bevelek, a beszedsel, felelősök - a bérlei díjak beszede meglévő szerződek a bérlei díjakra, felelekre vonakoz szabályozások, a bérbeadásokk lebonyolí eljárás 1- szer, illeve nagyobb felhmoz kiadás eseén negyedév enkén min 1 1- szer, illeve feladavál ozáskor 1- szer, illeve szükség eseén felada ellákk v megbeszél, a dönelőkzí, a dön, a dön végrehajás dokumenum ervezeeinek z előirányzafelhasznál üemerv eljesíének figyelemmel kísére főkönyvi kivona apján felada ellákk v megbeszél felállío rendszer az uasíás e a nyilvánarásokba, bérlei szerződekbe v beekinsel, illeve aáss Szükség Igény Havi rendszere sséggel beruház evékenységről a feladaellák ulagos szbeli aása a megvsíáss párhuzamos áekinével z előirányzafelhasznál erv annak eljesíéről v aás, evékenységek, szak beveleinek beszedéér felelős személyek szbeli aása a végze evékenységükről felelősök aása, a rendelkezre áll e legább a féléves, illeve az éves legább a féléves, éves legább a féléves, illeve az éves legább 2 7

8 - az előirányza-felhasznál erv bevelekre vonakoz rzének bearása, mdosí jaslaok kidolgozása z előirányzafelhasznál erv sajá bevelekre a vonakoz rzének, i iránymuaás megadása, a Pénzügyi Iroda felé az adaszolgálaás negyedév enkén min 1 6. Egyéb bevelek, áve pénzeszközök előirányzaának eljesíe - egyéb bevelek, áve pénzeszközök előirányza eljesíe érdekében a szükséges inézkedek jogszabályok, illeve ájékoza leiraok, eseleg ha nnak igényli felelek - pályázaok z egyes pályázaok figyelével, pályázai elképzelekkel elvek, felelősök negyedév enkén min 1 Havona min 1 z előirányzafelhasznál üemerv eljesíének figyelemmel kísére főkönyvi kivona apján bevelek eljesíének figyelemmel kísére az előirányza felhasznál üemerv apján pályázaokk evékenység figyelemmel kísére, a pályázai jaslaok z előirányzafelhasznál erv annak eljesíéről v aás z állami ámogaás egyezeő ábla, min a szervnél kimuao adaok egyezee, szbeli aás pályáza ervezeeinek, jváhagyása, szbeli aás legább a féléves, éves legább a féléves, éves Havona min 1 7. Főkönyvi aniikus könyvel - a főkönyvi könyvel főkönyvi könyvel ado év sajáosságainak, válozásának. főkönyvi számla ábonásokra v igény. főkönyvi könyvel során a munkamegoszás rendjének kiakíása, belső haáridők megadása. 1, a közponi, rzlees számlaker e-ükör ajánlás megjelené s főkönyvi könyvel kiakío rendjének bearaása a főkönyvi kivonaok a számlaforgmak ével, szükség eseén iránymuaáss főkönyvi kivonaok, a eljesíi adaok előirányzaokk, előirányzafelhasznál üemervvel v összehasonlíása, szbeli aás evékenys égekhez an, azok 8

9 - aniikus könyvel közponi előírás mia köelező, illeve a sajá belső informáciigény kielégíe céljábl fonos aniikus nyilvánarások körének, vezei mdjának ado évre vonakoz, az eseleges válozásokra - a főkönyvi könyvel az aniikus nyilvánarások közöi kapcsola, feladások figyelemfelhívás feladások rendjének, belső szabályozásának érineekkel v 8. Bizonylai rend bizonylakezel - a bizonylai rend bizonylai rend ado évi kiemel erüleinek, az eseleges új elemek megárgyása - bizonylakezel bizonylakezel fonosabb erüleeinek, különös ekineel az új bizonylakezeli erüleekre 9. Házipénzári pénzkezeli evékenység - a szerv kzpénzforgmának bonyolíása beveli kiad pénzárbizonyla apján pénzáros, pénzár helyees, illeve pénzárellenőr személyének felülvizsgálaa, a felelősségi nyilakozaok meglének e, az összeférheelenségi helyzeek feloldása 10. bankszámlaforgom kezeli evékenység 1, az ado évi ényleges könyveli megkezdé se 1, a ényleges könyveli 1, a ényleges könyveli 1, a ényleges könyveli 1, illeve szükség z aniikus nyilvánarások kiakío rendjének e a nyilvánarásokba v beekinre, azok apossága, naprakzsége sb. szemponjábl feladások ének figyelemmel kísérle, a feladások számszaki e bizonylai rend bearásának nyomon kövee a folyamaokba v beekinbe, illeve szbeli aás bizonylakezel bearásának nyomon kövee a folyamaokba v beekinbe, illeve szbeli aás pénzár evékenységének a pénzárnapl, illeve a pénzárjelenek apján, szükség eseén roncs kzíe, aás Feladáson kén 1 Feladáson kén 1 akom m aás aás aás aás pénzári evékenység e szbeli aáss evékenys égekhez an, azok evékenys égekhez an, azok evékenys égekhez an, azok evékenys égekhez an, azok 1-2 9

10 - a bankszámlaforgom bonyolíása bankszámlán kereszül bonyold forgom során a bankszámla fele rendelkezi jogosulságg bírk, a belső nyilvánar u rend - az uások eljesíe z uások eljesíi rendje elveinek, a vezeendő nyilvánarások armának 11. lelároz evékenység - a lelározásra vonakoz akuális szabályok - a lelározás érékelénél figyelembe veendő érékeli szabályok - a lelároz üemerv e - a lelároz evékenység ényleges végrehajása 11. selejezi evékenység lelározáss jogszabályi előírások, a válozások z eszközök források érékeli szabályai, a lelároz evékenységre kiha lelároz üemerv ével lelároz evékenység a ábeszéle Szükség Szükség 1, illeve szükség 1, illeve szükség 1, az üemerv kze 1, a lelározás végrehaj ása bankszámlaforgom a banknapl, illeve a bankszámlaforgom eles vizsgálaáv z uások rendjének a nyilvánarások apján, fizei felszlíások, kedelmes fizeek eseén lelározásra v felkzül során szakmai aás, az kmazand nyomaványok z érékel során szakmai ájékozaás nyújása a feladaelláv kzülő üemerv, e, szükség eseén lelározás végrehajásának a lelároz apján akom m akom m Lelározás ra v felkzülé s során 1-2 Lelározás ra v felkzülé s során 1-2 Lelározás i üemerv e a 1-2 Lelározás végrehaj ása a 1-2 bankszámla kezeli evékenység e szbeli aáss Beszámolaás a bejövő számlák u rendje bearásárl Beszámolaás a felkzülről Beszámolaás az érékeli elláásárl Beszámolaás az elkzül lelároz üemervről lelározás zár jegyzőkönyvének ávele, szükség eseén

11 - a selejezre vonakoz akuális szabályok selejezsel jogszabályi előírások, a válozások - a selejez kezdeményeze selejez kezdeményezével, jogkörök - a selejezi evékenység ényleges végrehajása selejezi evékenység a ábeszéle 1, illeve szükség 1, a selejezi kezdemén yez haáridejé megelőző 3 hnapban 1, a selejez végrehaj ása selejezre v felkzül során szakmai aás, az kmazand nyomaványok kzülő selejezi kezdeményezek selejez végrehajásának a selejezi apján selejez re v felkzülé s során 1-2 selejezi kezdemén ye-z e a 1-2 Selejez i evékenys ég a 1-2 Beszámolaás a felkzülről Beszámolaás az elkzül a selejezi kezdeményezsel kapcsolaban elláo rl selejezi jasla, eljárások sb.,, a végleges selejezi ávele 12. Pénzgazdálkodáss evékenység (köelezeségvállás, uványozás, érvényesí, ellenjegyz) - a erülere vonakoz szabályok - a köelezeségvállások bonyolíása Vamennyi jogkör gyakorlására jogosul közös megbeszél, a közponi a helyi szabályok, érelmeze köelezeségvállá sra vonakoz előírások, a nyilvánarásokra vonakoz előírások rögzíe, ponosíása legább 1, év elején legább 1, év elején szabályok álános érvényesülének figyelemmel kísére, szabályozásban lévő érelmezi problémák köelezeségvállá si, egyezee más k Havona legább 1-2 Havona legább 1-2 aás a szabályok bearásáv kapcsolaban aás, illeve a köelezeségvállá sok nyilvánarásának, min az előirányzafelhasznál üemerv eljesíének 1 1 Szükség Szükség Legább a féléves éves 11

12 - a köelezeségvállások ellenjegyze - a eljesí szakmai igazolása z ellenjegyz köelező jellegének, körülményeinek, armának, a felhamazo feladaellák ájékozaása eljesí szakmai igazolása meneének, az igazolás szemponjainak, min mdjának, közös érelmez - érvényesí z érvényesí köelező jellegének, körülményeinek, armának, a felhamazo feladaellák ájékozaása - uványozás z uványozásra vonakoz előírások, feladaellák ájékozaása - uványozás ellenjegyze z ellenjegyz köelező jellegének, körülményeinek, armának, a felhamazo feladaellák ájékozaás 13. Vagyongazdálkodás legább 1, év elején legább 1, év elején legább 1, év elején legább 1, év elején legább 1, év elején köelezeségvállá sok ellenjegyze során az ellenjegyz armának megfelelő konroll elláása eljesí szakmai igazolása meneébe örénő beekin, aás. eljesí a köelezeségvállá s összehasonlíása. z érvényesí meneébe örénő beekin, aás. z érvényesíendő az érvényesí apjá képező szakmai igazolás, min fedeze meglének, összegszerűségnek, aki köveelmények bearásának e z uványozo, egyezee más k z uványok ellenjegyze során az ellenjegyz armának megfelelő konroll elláása. (illeve ellenjegyző ) Feladaellá Feladaellá illeve ellenjegyző Minden köeleze ségvállá s eseén Havona 1-2 Havona 1-2 Havona legább 1-2 Minden uványo zás eseén aás az ellenjegyzi evékenységgel kapcsolaban aás a szakmai eljesí igazolásáv kapcsolaban aás az érvényesíi evékenység elláásáv kapcsolaban aás aás az ellenjegyzi evékenységgel kapcsolaban, Legább a féléves éves Legább a féléves éves Legább a féléves éves Legább a féléves éves Legább a féléves éves 12

13 - a gyon nyilvánarása gyonnyilvánarás ra vonakoz szabályok, 14. féléves evékenység - a féléves elkzére v felkzül - a féléves ás főbb munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a féléves v feladaelláásra vonakoz álános szabályok bearaása - a kölségvei rendele címrendjéről v ájékozdás, az inézmény, min egyik cím i féléves ás - a féléves során elláand egyezei vonakoz jogszabályok, a kiado úmuak Megbeszél az egyes féléves munkafolyamaok elláásának várha időszakairl, a munkamegoszás rendjéről, illeve írásbeli uasíás az egyes előirányzaokhoz aroz ás rendjéről (pl. az időarányos eljesíől v elér magyarázaa sb.) Vezeői szbeli aás Konzuláci az elláand egyezei rl legább 1, év elején féléves féléves féléves féléves féléves gyonnyilvánarás okba v beekin, az egyeze célz elkzíee féléves ra v felkzülségről ájékozdás, érekezleek Egyeze, szbeli aás, min az elkzül íro anyagokba örénő beekin féléves k munkapéldányaiba, apszámíásaiba örénő beekin, ájékozaás kér féléves ás megkezdé során a cím i ervezeébe v beekin z egyezei dokumenumainak, feljegyzeinek Legább negyedév enkén féléves kze során szükségsz erűen s s s Legább 1 aás, gyonkimuaások féléves evékenység során szbeli ájékozdás aás a féléves elláásának meneéről féléves dokumenáci beleérve mennyi előirányzaeljesí, időarányos elér kifejő, igazol számíás, nyilvánarás, szöveges ájékozaás sb. féléves dokumenáciinak, a haároza (illeve) rendele erveze címrendre vonakoz összeállíásának z egyeze folyamaának ulag, a rendelkezre áll apján, egyszer, legább a féléves evékenys ég során legább 2-3 Féléves féléves féléves féléves 13

14 - a féléves számszaki adaainak előkzíe - a féléves főkönyvi kivona elkze címrend is - a féléves számszaki e - a féléves szöveges e - a féléves elemi megállapíása, dokumenácijának e, ovábbíása - a féléves dokumenácik megőrze féléves adaszolgálaás vdisága érdekében bearand szemponok főkönyvi kivona címrend i ének a könyveli sajáosságok figyelembevelével féléves számszaki e a címrend i főkönyvi kivonaok felhasználásáv, az eseleges kriikus ponok szöveges v elvárások, apveő összefüggek z elemi armi köveelményeivel szakmai ismereek felfrissíe v, a segíő anyagok áekinével kz dokumenácik kezelére vonakoz uasíás megadása féléves főkönyvi kivonaok kzíe főkönyvi kivonaok kzíe uán számszaki féléves elemi összeállíá sa dokumen ácik számszaki adaok vdiságának e, a főkönyvi kivona az egyes szánmlaforgmak e, szükség a könyvel korrekcija cím főkönyvi kivonaának, számíásainak, eseleges adagyűjének 14 kzülő számszaki ervezeekbe v beekin dokumenum ervezebe v beekin, féléves elemi megállapíása során a munkapéldányok e Legább a féléves e 1 főkönyvi kivonaok kzíe során folyamao számszaki elkze során folyamao feladaell áás során folyamao aás az adaok vdisága érdekében elláo rl, azok eredményeiről főkönyvi kivonaok számszaki k dokumenum erveze e, ájékozaás kére z elkzíe féléves elemi a esüle ál jváhagyo egyezee dokumenácik árolásának e aáss, illeve a kezel mdjának féléves főkönyvi kivonaok számszaki k e uán erveze e uán féléves elemi, de annak informáci s rendszerb e v ovábbíás a lkomsz erűen

15 15. z éves evékenység - az éves elkzére v felkzül - az éves ás főbb munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - az éves v feladaelláásra vonakoz álános szabályok bearaása - a kölségvei rendele címrendjéről v ájékozdás, az inézmény, min egyik cím i éves ás - az éves során elláand egyezei vonakoz jogszabályok, a kiado úmuak Megbeszél az egyes zárszámadáshoz munkafolyamaok elláásának várha időszakairl, a munkamegoszás rendjéről, illeve írásbeli uasíás az egyes előirányzaokhoz aroz ás rendjéről (pl. az időarányos eljesíől v elér magyarázaa sb.) Vezeői szbeli aás Konzuláci az elláand egyezei rl z éves z éves z éves ra v felkzülségről ájékozdás, érekezleek Egyeze, szbeli aás, min az elkzül íro anyagokba örénő beekin munkapéldányaiba, apszámíásaiba örénő beekin, ájékozaás kér ás megkezde során az ado cím ervezeébe v beekin z egyezei dokumenumainak, feljegyzeinek kze során szükségsz erűen s s s Legább 1 evékenység során szbeli ájékozdás aás az éves elláásának meneéről dokumenáci beleérve mennyi előirányzaeljesí, időarányos elér kifejő, igazol számíás, nyilvánarás, szöveges ájékozaás sb dokumenáciinak, a rendele erveze címrendek i összeállíásának e z egyeze folyamaának ulag, a rendelkezre áll apján, evékenys ég során legább

16 - az éves számszaki adaainak előkzíe - a pénzmaradvány, a személyi juaások maradványának - az éves főkönyvi kivona elkze a cím, illeve címek is - az éves számszaki e - az éves szöveges e z éves adaszolgálaás vdisága érdekében bearand szemponok vonakoz jogszabályi háér, a vonakoz belső szabályok, a vezee nyilvánarások, a köveendő eljárás főkönyvi kivona címrend i ének a könyveli sajáosságok figyelembevelével számszaki e a címrend i főkönyvi kivonaok felhasználásáv, az eseleges kriikus ponok szöveges v elvárások, apveő összefüggek közben főkönyvi kivonaok kzíe főkönyvi kivonaok kzíe uán számszaki számszaki adaok vdiságának e, a főkönyvi kivona az egyes számlaforgmak e, szükség a könyvel korrekcija pénzmaradványkimuaások ervezeének e, az áámaszás szolgál nyilvánarások, főkönyvi számlák e címrend i főkönyvi kivonaok számíásainak, eseleges adagyűjének kzülő számszaki ervezeekbe v beekin dokumenum ervezebe v beekin, Legább a e 1 kzí közben legább 2 akom m főkönyvi kivonaok kzíe során folyamao számszaki elkze során folyamao feladaell áás során folyamao aás az adaok vdisága érdekében elláo rl, azok eredményeiről aás a pénzmaradvány akulásárl, a személyi juaások maradványának felhasználhaságár l főkönyvi kivonaok számszaki k dokumenum erveze e, ájékozaás kére,,, pénzmara dvány kimuaás főkönyvi kivonaok számszaki k e uán erveze e uán 16

17 - az éves elemi megállapíása, dokumenácijának e, ovábbíása - az éves dokumenácik megőrze z elemi armi köveelményeivel szakmai ismereek felfrissíe v, a segíő anyagok áekinével kz dokumenácik kezelére vonakoz uasíás megadása z elemi összeállíá sa dokumen ácik z elemi megállapíása során a munkapéldányok e z elkzíe elemi a esüle ál jváhagyo egyezee dokumenácik árolásának e aáss, illeve a kezel mdjának z elemi, de annak informáci s rendszerb e v ovábbíás a lkomsz erűen 17

18 belső sel i nyomvon Munkafolyama, evékenység ellája 1. belső ervezének előkzí - a kölségvei szerveze Megbeszél ja céljának, funkcijának Előzees i Folyamaba épíe Ulagos i Mdja, eszköze Felada Haáridő Mdja, eszköze Haáridő Mdja, eszköze Haáridő Legább első kor felülvizsgá laakor Terveze megekine, Felada ellája ja Felada végrehaj ása a, min. egyszer az elfogadás Ellenőrz, jváhagyás Felada ellája Igazgaja Jváhagyá skor - a kockázaelemz Megbeszél ja Legább első elemz ekor, felülvizsgá lakor Terveze megekine, ja Felada végrehaj ása a min.. egyszer az elfogadás Ellenőrz, jváhagyás ja Jváhagyá skor 2. Belső erveze - az erőforrások eloszása Megbeszél, illeve a rendelkezre áll erőforrások a rangsorol összevee ja - sraégiai erv e Megbeszél ja belső i ervjasl a megelőző en sraégiai erv jasla megelőző en Terveze megekine, Terveze megekine, ja ja Felada végrehaj ása a min. egyszer a erv elfogadás a felada végrehaj ása a min. egyszer az elfogadás Ellenőrz, jváhagyás Ellenőrz, jváhagyás Igazgaja Igazgaja Jváhagyá skor Jváhagyá skor 18

19 - középávú i erv e - az éves i erv e Megbeszél Megbeszél 3. z re v felkzül - a végrehajás megerveze Megbeszél egyeze ja ja középávú ervjasl a megelőző en Tervezi az egyes ekhez an Terveze megekine Terveze megekine aás ja ja felada végrehaj ása a min. egyszer elfogadás felada végrehaj ása a szükség s az i erv Ellenőrz, jváhagyás Ellenőrz, jváhagyás végrehajás meneének üemezének jváhagyása ja ja ja ervjasl a köveőe n Tervjasl a köveőe n vizsgála meneéne k, üemez ének az éves erv - az i program e aás - az adminiszraív felkzül Megbeszél, egyeze ja ja z i erv az egyes vizsgálao khoz an z hez an az i erv szbeli aás aás ja ja s az i erv z i erv z i program jváhagyása z éresíő levél a megbízlevél e jváhagyás ja ja z ellenőrüe meze z i erv, az menee, üemez e 4. z végrehajása 19

20 - a nyi megbeszél aás - a vizsgála lefolyaása inerjúk kzíe eszel bizonyíékok begyűje aás az vizsgála megkezdéről ja ja z üemez e z üemez e ájékozdás arrl folyik-e a vizsgála ja Tájékozaás kére a nyi megbeszélről z i munkapok ének e ja ja nyi megbeszé l erveze időponja uán vizsgála idején folyamao - az előzees ellenőri jelen e, megkülde -egyezeő megbeszél -az ellenőri jelen lezárása, megkülde - inézkedi erv ének e Tájékozdás, az előzees ellenőri jelen ervezeének éről Tájékozdás, az előzees ellenőri jelen elfogadásárl, az egyezeő megbeszél szükségességéről Tájékozdás az ellenőri jelen lezárhaságárl z inézkedi erv e szükségességének ja ja Vizsgálave zeő z üemez e z előzees ellenőri jelen bemuaá sáköveő en z üemez e jelen ável köveő 8 napon belül, illeve a külön meghaár ozo haáridőn belül Tájékozdás az előzees ellenőri jelen ervezeének éről,megk üldéről Tájékozdás az egyezeő megbeszél megszervezéről Tájékozdás a lezár ellenőri jelen éről z inézkedi erv meglének e ja ja ja Vizsgála z üemez e z üemez e z üemez e z inézkedé si erv ére előír haáridő lejárakor ájékozdás az előzees ellenőri jelen elfogadásárl, az egyezeő megbeszél szükségességéről Tájékozdás az egyezeő megbeszél mgörénéről Tájékozdás a lezár ellenőri jelen megküldéről z inézkedi erv armi megfelelőségének e ja ja ja Vizsgálave zeő z üemez e z üemez e z üemez e a lezár ellenőri jelen z inézkedé si erv megküldé s köveő nyolc napon belű 20

21 - az inézkedi erv végrehajása, az lezárása - uvizsgála/ a vizsgála lezárása - az nél kelekeze iraok megőrze, iraározása z inézkedi erv megfelelőségének e z inézkedi erv végrehajásárl kzül ájékoza apján dön az uvizsgála szükségességéről Tájékozdás a megőrzről iraározás időponjárl vizsgálave zeő z inézkedé si erv z inézkedé si ervben fogl uols haáridő negyedév ében Szükség évene legább egyszer z inézkedi erv üemeze végrehajásának e Tájékozdás az iraárba helyez megörénéről z ellenőrzö szerveze, (szervezei egység) je z inézkedé si erv ál megado haáridők folyamao Szükség évene legább egyszer z inézkedi ervről szl ájékoza apján az abban foglak végrehajásának e, dön a vizsgála lezárásárl, gy az uről z uvizsgálai jelen, elfogadása dön a vizsgála lezárásárl z iraárba helyez szabályos megörénének e, ellenőrizee ja ja z inézkedé si erv végrehaj haáridői z uvizsgál ai jelen Szükség évene legább egyszer 21

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. november 27. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. november 27. Hatályos: 2015. E-mail: erse@ersebank.hu www.ersebank.hu Lakossági Bankszámla és Beéi kama Hirdemény 6. sz. mellékle Az Erse Bank álal meghirdee Akciós ajánlaok lakossági ügyfelek részére Közzééel: 2015. november 27.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2016. január 20. Hatályos: 2016.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2016. január 20. Hatályos: 2016. E-mail: erse@ersebank.hu www.ersebank.hu Az Erse Bank álal meghirdee Akciós ajánlaok lakossági ügyfelek részére Közzééel: 2016. január 20. Haályos: 2016. január 21-ől 1. EgySzámla számlavezeési díjkedvezmény,

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szerveze neve: H U M Á N S Z T R Á D A S z o c i á l i s, E g é s z s é g ü g y i, O k a á s i é s F o g l a l k o z a á s i N o n p r o f i K f Szerveze székhelye: B u d a p e s Közerüle neve: Irányíószám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejleszti alprojekt az SZTE-n 2013. december 12. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági műszaki főigazgató High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció Premisszák, alapelvek rögzíte Súlyponti kérdek

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) NGYECSED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS, UTLVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZBÁLYZT (módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: 2005 december 01 től Jóváhagyta: Dr.

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA GYUL ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZBÁLYZT Érvényes: 2011. június 30-tól Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás FEUVE szabályzatának

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben