PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u Cégjegyzékszám a ovábbiakban min Sraegon, valamin Ügyfél neve Szerződésszám Lakcím/Székhely Adóaz./Adószám Képviseli a ovábbiakban min Ügyfél közö a mai napon az alábbi feléelekkel. A szerződés árgya 1. A Sraegon a befekeési vállalkozásokról és az áruőzsdei szolgálaokról, valamin az álaluk végezheő evékenységek szabályairól szóló évi CXXXIII. örvény (ovábbiakban Bsz.) 5. (1) d) bekezdésében meghaározo porfoliókezelési befekeési szolgálaási evékenység végzésére a Pénzügyi Szervezeek Állami Felügyele (ovábbiakban Felügyele) álal kiado E-III/973/2008. számú haározaa alapján jogosul. 2. Ügyfél illeve annak örvényes képviselője megbízza Sraegon, hogy jelen szerződés feléelei szerin önállóan, az Ügyfél javára és erhére a jelen szerződéshez arozó Befekeési poliika szerin rendelkezzen a kezelésbe áado, a 12. ponban meghaározo Induló vagyon és a szerződés aralma ala áado ovábbi vagyonelemek (ovábbiakban együesen Porfolió) fele abból a célból, hogy annak elemei kezelje, a Porfolió éréké növelje. 3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés kereében kezel Porfolió Érékelési devizája Deviza ISO kód. Ennek megfelelően a Sraegon a Porfolió mindenkori éréké az Érékelési devizában muaja ki, illeve a Porfolió hozamá is ennek megfelelően érékeli. 4. Az Ügyfél ulajdoná, a Porfolió elemé képező pénzeszközök és pénzügyi eszközök nyilvánarására, a hozzájuk kapcsolódó ranzakciók, forgalmazási ügyleek végrehajására, nyilvánarására és elszámolására az Ügyfél részére külön szerződés (ovábbiakban Számlaszerződés) írásba foglalásával - megnyija az érékpapír-, érékpapír leéi-, valamin ügyfélszámlá (a ovábbiakban együesen Számla). Abban az eseben, ha az Ügyfél a Sraegonnal köö Bizományosi kereszerződés vagy másik befekeési poliika megvalósíására irányuló porfoliókezelési szerződés alapján - már rendelkezik Számlával, akkor a Sraegon külön számlaszám ala, azonban a Számlaszerződésben meghaározo szerződési feléelek melle megnyija a jelen szerződéshez kapcsolódó Számláka. 5. Az ügyfél-azonosíásra, az éresíési adaok megadására, Számlák vezeésére, az elszámolás szabályaira, a Számlák felei (jelen szerződésben meghaározo) rendelkezési jogosulságra a Számlaszerződés rendelkezései az irányadóak. Előzees ájékozaás és ájékozódás 6. Az Ügyfél a számlaszerződés írásba foglalásával megkapa a Bsz. X. fejezeében meghaározo ügyfelek ájékozaására vonakozó szabályok, valamin a XI. fejezeében rögzíe szerződésköésre vonakozó szabályok közö szerepelee ájékozaás (ovábbiakban Teljes őkepiaci ájékozaás). Ennek kereében a Sraegon külön Kockázafeláró nyilakozaban ájékozaa az ügyfele a őke és pénzügyi piacokkal, a pénzügyi eszközökkel és ügyleekkel kapcsolaos kockázaokról. Az Ügyfél udomással bír arról, hogy a kockázafeláró nyilakoza nem aralmazza eljes körűen a Sraegon álal a porfolió javára megköö ügyleekhez kapcsolódó kockázaoka. Az Ügyfél köelezi magá arra, hogy a Befekeési 1. oldal

2 poliikában meghaározo piacok és ermékek vonakozásában bármilyen kérdése vagy kéelye ámadna, köeles az a Sraegon felé jelezni 7. A Sraegon az Ügyfele a Bsz. álal meghaározo ügyfélminősíési szabályok szerin Lakossági ügyfélnek sorola be, amelyhez a legmagasabb szinű befekeő-védelmi szabályok párosulnak. 8. Az Ügyfél külön írásbeli nyilakozaal kérhei minden ügyle vonakozásában, meghaározo pénzügyi eszközök vagy azok csoporja vagy ado ügyle vonakozásában Szakmai ügyféllé örénő ásorolásá. Az ásorolás feléeleiről és a lakossági és szakmai ügyfélminősíési kaegóriák közöi különbségekről a Sraegon a Teljes őkepiaci ájékozaás kereében informála az Ügyfele. 9. Az Ügyfél kérhei a Szakmai ügyféllé örénő ásorolásá, amennyiben megfelel a kövekező feléelek közül legalább keőnek: a) az ásorolási kérelem napjá megelőző egy évben negyedévene álagosan legalább íz, egyenkén negyvenezer euró érékű, vagy az ado év során összesen négyszázezer euró érékű ügylee bonyolío le, b) pénzügyi eszközökből álló porfoliójának éréke eléri vagy meghaladja az öszázezer euró, illeve c) legalább egy éves folyamaos vagy a feléelek vizsgálásának időponjá megelőző ö éven belül legalább egy éves olyan munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik a Bsz. 49. (1) c) ponjában meghaározo ípusú ársaságnál, amely az ado pénzügyi eszközzel vagy befekeési szolgálaási evékenységgel kapcsolaos ismereke feléelez 10. Annak érdekében, hogy a Sraegon személyre szabo ajánlás udjon nyújani, a porfoliókezelési evékenység megkezdése elő a Sraegon az ado ügyle vagy pénzügyi eszköz megfelelőssége melle meggyőződik arról, hogy a jelen szerződés és annak melléklee álal meghaározo Befekeési poliika a) alkalmas-e az Ügyfél álal megjelöl befekeési célok megvalósíására, b) az annak kapcsán felmerülő, Ügyfél befekeési céljaival egyébkén összhangban lévő kockáza méréke megfelel-e az Ügyfél pénzügyi eherviselő képességének, és c) ermészeéhez és a kapcsolódó kockázaok megéréséhez és érékeléséhez az Ügyfél megfelelő apaszalaal és ismereel rendelkezik-e, ideérve a porfoliókezelési evékenység kapcsán az e evékenységből adódó kockázaoka is. (ovábbiakban Tesz) 11. A Sraegon megagadja a porfoliókezelési szerződés megköésé abban az eseben, ha a jelen eszben meghaározo információkhoz nem juo hozzá vagy a Sraegon sajá érékelési meódusa alapján a Tesz olyan eredmény ad, ami nem eszi leheővé az ado pénzügyi eszköz vagy ügyle porfolióba illeszésé. Tőkemozgások 12. Az Ügyfél köeles a jelen szerződés írásba foglalásá köveő 5 munkanapon belül a Sraegon kezelésébe áadni a porfoliókezelésre szán pénzeszközök és pénzügyi eszközök (ovábbiakban Teljes őke) jelen fejezeben meghaározo arányának megfelelő érékű eszköz (ovábbiakban Induló vagyon) a Sraegonnál vezee Porfoliókezelési számlájára örénő pénzári befizeéssel, áualással vagy érékpapír ranszferrel. 13. Az Ügyfél számára áado ájékozaóban foglalak szerini készeres kockázai szine válaszja, amely az jeleni, hogy a Teljes őke készerese (ovábbiakban Kockázai szorzó) az Induló vagyonnak. Másik megfogalmazásban az Ügyfél köeles az Induló vagyon és a Teljes őke hányadosának (ovábbiakban Áado őke aránya) megfelelő érékű eszköz elhelyezni a 12. ponban meghaározo haáridőig. 14. A Sraegon az Ügyfele ájékozaa, hogy a Sraegon a Befekeési poliikában meghaározo befekeési céloka (és ennek kereében elfogado őkeáéeli korláoka) a Teljes őkére veíve haározza meg. Ennél fogva a Porfolió Kezel őkére veíe - őkeáéeli korlája az Ügyfél álal meghaározo Kockázai szorzó és a Befekeési poliikában meghaározo őkeáéeli korlá szorzaakén kerül meghaározásra. Az addicionális őkeáéel mia a Porfolió hozama is muliplikálódik. Az Ügyfél a jelen ponban meghaározo az ado Befekeési poliikához képes megjelenő addicionális őkeáéelből eredő kockázao ismeri, megéree és kijeleni, hogy ez összhangban van befekeési céljaival és pénzügyi eherviselő képességével. 2. oldal

3 15. Az Ügyfél köeles a 13. ponban meghaározo Áado őke aránya felei, a Sraegon részére á nem ado eszközöke (ovábbiakban Addicionális őke) folyamaosan likvid befekeési formában abból a célból, hogy az a Sraegon felhívására bármikor a Sraegon rendelkezésére udja bocsáani. 16. A Sraegon a Porfolió eredménye, illeve a Befekeési poliikában meghaározo befekeési cél megvalósíása érdekében a szerződés fuamideje ala, 5 munkanapos haáridővel írásban bármikor felszólíhaja az Ügyfele, hogy az Addicionális őké (vagy annak egy részé) bocsássa a Sraegon rendelkezésére. Az Addicionális őke áadásának elmulaszásából eredő minden kár az Ügyfele erheli. Az Ügyfél jelen ponban meghaározo köelezeségének nemeljesíése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely eseén megnyílik a Sraegon joga a jelen szerződés rendkívüli felmondására. 17. Az Ügyfél kijeleni és szavaolja, hogy a porfoliókezelésre áado illeve az Addicionális őké képező - eszközök per-, eher- és igénymenesek. 18. Az Induló vagyon eleme a Szerződő felek elérő megállapodása hiányában a kövekező ípusú eszköz lehe a) befekeési kaegóriába sorol OECD agállam hivaalos fizeőeszköze, b) Magyar Állam vagy az MNB álal nyilvánosan kibocsáo hielviszony megesesíő érékpapírok (ovábbiakban Magyar állampapír) vagy c) a Budapesi Érékőzsde hivaalos indexkosarába arozó részvény. 19. Abban az eseben, ha az Induló vagyon eleme az Érékelési devizáól elérő eszköz, akkor a Sraegon a beérkezés köveő 5 munkanapon belül ájékozaja az Ügyfele az Induló vagyon Érékelési devizában meghaározo érékéről. 20. Az Ügyfél jogosul ovábbi eszközöke elhelyezni a Porfolióba (ovábbiakban Tőkebefizeés), illeve a Porfolióból pénzügyi eszközöke kivonni (ovábbiakban Tőkekivonás) az alábbi feléelek melle: a) Ügyfél udomásul veszi, hogy a szerződés megköéséhez minimálisan 2 millió forin (vagy az akuális MNB fixing szerin annak megfelelő érékű) Induló vagyonra van szükség. Amennyiben a szerződés érvényessége ala a Porfolió éréke az Ügyfél Tőkekivonása mia az előzőekben meghaározo összeg alá esik, akkor a Sraegon jogosul jelen szerződés azonnali haályú felmondására. Eől a szabályól a Sraegon az Ügyfél ájékozaása melle elekinhe. b) Az Ügyfél a erveze Tőkekivonásoka köeles 3 kereskedési munkanappal előre írásban jelezni. Abban az eseben, ha a Tőkekivonás meghaladja a Kezel őke 10%-á, akkor a erveze Tőkekivonás 5 kereskedési munkanappal kell előre jelezni. A Tőkivonáskor az Ügyfél köeles megjelölni, hogy az a Teljes őké csökkeni vagy a Tőkekivonás a Kezel őke és az Addicionális őke közöi ácsoporosíás jeleni. Uóbbira csak abban az eseben van leheőség, ha a Tőkekivonás eredményeképpen a Kezel őke és a Teljes őke aránya nem esik a 13. ponban meghaározo szin alá. A Sraegon jogosul az ácsoporosíásra vonakozó kérelme eluasíani abban az eseben, ha a befekeési cél megvalósíása, a Porfolió eredménye vagy a nyio pozíciók leéi köveelménye ez indokolja. c) Az Ügyfél álal kezdeményeze Tőkekivonás mia szükségessé váló pozíciózárásokból eredő veszeségér a Sraegon nem vállal felelőssége, illeve a Befekeési poliika megvalósíásához szükséges porfolió-árendezés addicionális kölségei is az Ügyfele erhelik. d) A Tőkekivonás a Felek elérő egyedi megállapodásáól elekinve kizárólag forinban vagy a 18.a) bekezdésben meghaározo más devizában örénhe. e) Abban az eseben, ha az Ügyfél a jelen porfoliókezelési szerződés ekineében Tarós befekeési számlára (ovábbiakban Tbsz) vonakozó kiegészíő megállapodás kö, akkor a Tőkebefizeésre és Tőkekivonásra vonakozóan szabályoka a Tbsz eseében meghaározo korláozások figyelembe véelével kell alkalmazni. 21. Az Induló vagyon, Tőkebefizeés, illeve Tőkekifizeés (ovábbiakban együesen Tőkemozgás) eredőjekén, az alábbi képle alapján adódik a Kezel őke: C T T0 i Δx i, p i, fx c, T T0 CF 3. oldal

4 ahol T0 az Induló befizeés időponja T a Kezel őke meghaározásának időponja az egyes Tőkemozgások időponja (index) i az eszközök (index) Δxi, az i eszközből, időponban örén Tőkemozgás mennyisége pi, az i eszköz időponi Érékelési árfolyama c az Érékelési árfolyam devizája fxc, az Érékelési árfolyam devizája és a Porfolió Érékelési devizája közöi időponi konverziós árfolyam CF a napi Tőkemozgások Érékelési devizában meghaározo éréke Álalános porfoliókezelési szabályok 22. A Porfolió kezelésekor a Sraegon a legjobb szakmai udása szerin, az Ügyfél álal a Befekeési poliikában, illeve a jelen szerződésben meghaározo feléelek melle jár el, ugyanakkor a Sraegon nem esz ígéree sem a Kezel vagyon megőrzésére (Tőkevédelem, illeve Tőkegarancia), sem előre meghaározo hozam elérésére (Hozamvédelem, illeve Hozamgarancia). A jelen szerződés kereében megköö ügyleekből eredő kockázao, illeve veszesége vagy nyeresége Ügyfél közvelenül viseli. 23. Jelen szerződés alapján Sraegon önállóan rendelkezik a Porfolióval, önállóan végzi a Porfolió ki- és áalakíásá a Befekeési poliikában foglalaknak megfelelően. Az Ügyfél rendelkezési joga jelen szerződés haálya ala kizárólag a Befekeési poliika meghaározására, illeve a Tőkebefizeésekre és Tőkekivonásokra korláozódik. 24. Az Ügyfél nem jogosul a Befekeési poliika szerződés időarama ala örénő megválozaására, erre a jelen szerződés megszűneésével és új porfoliókezelési szerződés megköésével van leheősége. 25. A Befekeési poliika kierjed a a) a Porfolió kezelése során érvényesülő célkiűzésekről, b) a porfoliókezelő mérlegelése során szerepe jászó kockázai szinről, c) a Porfolióba felveheő pénzügyi eszközökre, d) az ezekre vonakozóan végrehajhaó ügyleekről (ideérve a kapcsolódó korláozásoka), valamin e) a porfoliókezelő mérlegelési jogá érinő korláokról. 26. A Porfolióhoz kapcsolódó kockázai szinek Befekeési poliikában rögzíe arányai és aralmá Ügyfél a Szerződés aláírásával, felelőssége és a befekeésekben rejlő kockázaról Sraegonól kapo ájékozaás udaában, a rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági információk és apaszalaok eljes ismereében jóváhagyja. 27. Az Ügyfél udomásul veszi, hogy a Porfolió eljesíménye rövidávon nagyban függ a piac ingadozásaiól, illeve a szerződés haályba lépéskor meglévő piaci helyzeől, azaz a hozam, illeve az ezzel kapcsolaos várakozások legalább 1 éves időaramra érelmezheőek. 28. A Sraegon az Ügyfél javára kezel Porfolió erhére nem szerezhe a) sajá maga álal forgalomba hozo pénzügyi eszköz, b) kapcsol vállalkozása álal forgalomba hozo pénzügyi eszköz, ide nem érve a szabályozo piacra bevezee és a mulilaerális kereskedési rendszerben kereskedés árgyá képező érékpapír, és c) a őkepiacról szóló évi CXX. örvény (ovábbiakban Tp.) szerini nyilvános véeli ajánlaéeli köelezesége eredményező befolyás 29. A Sraegon a Porfolióban alálhaó érékpapíroka a felek külön egyedi megállapodásának hiányában nem adhaja kölcsön. 4. oldal

5 Sraegon köelezeségei és jogai Sraegon köelezeségei 30. Legjobb szakmai udása szerin, az ilyen szervezeől elvárhaó legnagyobb gondossággal, a Befekeési poliikában meghaározo köveelmények, szabályok és leheőségek szerin meghaározza a Porfolió összeéelé, szervezi, irányíja és végrehajja a kezelésébe ado Porfolió befekeési ügyleei, a Porfolió elemei uán járó hozamoka beszedi és jóváírja. 31. ezei a Porfolió - sajá és más ügyféleszközökől elkülönül - nyilvánarásá. A Sraegon köeles olyan nyilvánarás vezeni, amely Ügyfél számára valamennyi jogszabályban meghaározo, a kihelyeze befekeési üzlemeneel közveeen vagy közvelenül összefüggő jelenési és beszámolási köelezeségéhez szükséges adao hiel érdemlően aralmazza. 32. Tájékozaási köelezesége kereében a Sraegon a kövekező jelenéseke küldi el Ügyfél részére: (a) Rendszeres ájékozaás: Sraegon minden hónap 12. munkanapjáig az előző hónap uolsó munkanapjára vonakozóan (ovábbiakban Jelenés éréknapja) - éresíi az Ügyfele a kövekezőkről: (i) a Sraegon ponos neve, székhelye és elérheőségei, (ii) az Ügyfél neve és a Porfoliókezelési számla száma, (iii) a Befekeési poliika megnevezése, (iv) a Kezel őke, az Addicionális és Teljes őke összege, a eljes porfoliókezelési időszakra vonakozó Időszaki referenciahozam, a Referenciaérék (v) a Porfolió részlees összeéele és a Porfolió elmeinek piaci éréke, illeve a Neó eszközérék, (vi) az ado napári hónapra vonakozó Álagos eljes őke, illeve a Porfoliókezelési díj, (vii) a Sikerdíj alapja, méréke és összege, (viii) az Ügyfél felé, az ado napári hónapban felszámío jualékok, díjak és egyéb kölségek eljes összege, legalább a kezeléssel és a megbízás végrehajásával összefüggő éelek elkülöníésével, (ix) a Porfolióban lévő pénzügyi eszközön, a Jelenés éréknapjáig realizál oszalék, kama, kamanak minősülő vagy egyéb hozamjellegű kifizeés összege jogcímenkén (x) az uolsó és az akuális Rendszeres ájékozaás Jelenés éréknapja közöi időszakban örén olyan ársasági események, amelyek a Porfolióban lévő pénzügyi eszköz kapcsán valamilyen jog vagy jogosulság kelekezésével járak. (b) Rendkívüli adaszolgálaás: Sraegon 3 munkanapon belül éresíi az Ügyfele a kövekező eseekben: (i) Ügyfél ranzakciós kimuaás kér a Porfolió javára, illeve erhére lérejö ügyleekről vagy azok részlees kölség vagy díjvonzaáról, (ii) A Kezel őkéhez képes számío 25% pononkéni őkeveszés eseén, Abban az eseben, ha egy ado őkeveszési szin elérése mia a Sraegon már eljesíe Rendkívüli adaszolgálaás, akkor az ado szinen csak abban az eseben kell az Ügyfél figyelmé isméelen felhívni a őkeveszésre, ha a - Rendszeres ájékozaásban szereplő - Neó eszközérék a figyelmezeés óa elére vagy meghalada az eggyel feljebb lévő figyelmezeési szine (első figyelmezeési szin eseén magá a Kezel vagyon). A őkeveszés méréké a 44. ponban meghaározo Abszolú hozam és a Kezel vagyon hányadosakén kell meghaározni. (iii) a Sraegon porfoliókezelési evékenységi engedélyé a Pénzügyi Szervezeek Állami Felügyelee (ovábbiakban Felügyele) megvonja vagy korláozza. 33. A Tájékozaási köelezeség eljesíése az Ügyfél álal a Számlaszerződés alapján meghaározo éresíési módon örénik. Sraegon jogai 34. A Sraegon jogosul a jelen szerződésben meghaározo feladaai ellááshoz külső közreműködő igénybe venni. A Sraegon álal igénybe ve, álala megválaszo közreműködőér úgy felel, minha a rábízo felada sajá maga láa volna el. 35. A Sraegon a jelen szerződésben meghaározo feladaok elvégzése fejében a 47. ponban meghaározoak szerini díjazásra jogosul. 5. oldal

6 36. A ulajdonosi jogok gyakorlására feljogosíó érékpapírok Porfolióba kerülése eseén Sraegon Ügyfél előzees írásbeli felhaalmazása eseén jogosul a sajá nevében és Ügyfél javára eljárni és a ulajdonosi jogoka gyakorolni. Jelen pon nem vonakozik ezen érékpapírok uán járó bármilyen hozamra, amelye a Sraegon auomaikusan beszed. Az Ügyfél köelezeségei és jogai Ügyfél jogai 37. Ügyfél a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően jogosul: (a) a Porfolió erhére Tőkekivonás, illeve javára Tőkebefizeés eszközölni, (b) a Porfolióról Rendes és Rendkívüli ájékozaás kérni, illeve (c) a Befekeési irányelveke meghaározni. Ügyfél köelezeségei 38. Együműködési köelezeség kereében a Felek jelen Szerződés eljesíése érdekében köelesek egymással maradékalanul együműködni. 39. Ügyfél köeles a Sraegon haladékalanul írásban éresíeni, amennyiben (a) Ügyfél gazdasági ársaság és ellene csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményeznek, (b) Ügyfél gazdasági ársaság és végelszámolási eljárás kezdeményez, illeve (c) Ügyfél képviseleében eljáró személyek váloznak. A Porfolió érékelése 40. A Tőkemozgások, illeve a Porfolió érékelése a Sraegon mindenkor haályos, 59. ponban meghaározo módon publikál hirdeménye (ovábbiakban Érékelési hirdemény) alapján örénik. 41. A Porfolió akuális éréke (ovábbiakban Neó eszközérék) a Sraegon minden munkanapra vonakozóan megállapíja, az alábbiak szerin: a) A Porfolió elemei piaci, Érékelési árfolyamon kerülnek beérékelésre. b) Az Érékelési árfolyam aralmazza a kamaozó kövény ípusú érékpapírok, valamin minden olyan eszköz eseén, amelyből kamajövedelem származik, az időarányos kamaoka. c) A Neó eszközérék a már elszámol kölségek és díjak (ide érve a 47.a) bekezdésben meghaározo Szerződésköési díja is) levonása uán kerül megállapíásra. Az ado időszako erhelő, de a jelen szerződés alapján - csak a későbbi időponban esedékes, illeve akkor elszámolhaó kölségek nem kerülnek levonásra a Neó eszközérékből. d) A Porfolió erhelő adók csak abban az eseben kerülnek levonása a Neó eszközérékből, ha azoka a vonakozó adójogszabályok szerin a Sraegonnak kifizeőkén meg kell állapíania és le kell vonnia. e) Az egyes pénzeszközök és pénzügyi eszközök pozíciója a megköö, de még el nem számol ügyleeke is aralmazza (ovábbiakban Kereskedés-napi elszámolás elve). f) A nyio származao pozíciók elszámolás ala álló árkülönbözeé, illeve az Érékelési hirdemény alapján számol nem realizál eredmény az ado származao ermék elszámolási devizájában muajuk ki. g) A Neó eszközérék a Porfolió Érékelési devizájában kerül meghaározásra az alábbi képle szerin: i x i, p i, fx c, ahol az érékelés időponja x az i eszközből napon a Porfolióban szereplő mennyiség 6. oldal

7 42. Az időszakra vonakozó Álagos eljes őke az ado időszak egyes Neó eszközérék és Addicionális őke összegének napári nappal súlyozo számani álagakén adódik az alábbi képle szerin 2 a ( + ) (' ) + ( ' ) 2 2 ahol 1 a az Addicionális őke napi összege 1 a hónap első munkanapja 2 a hónap uolsó munkanapja - az érékelés napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma 2 - az időszak uolsó érékelési napja és az kövekező munkanap közöi napári napok száma 43. A Relaív hozam megállapíására napi idősúlyozo módszer alapján kerül sor az alábbiak szerin: a) Első lépésben a Napi hozam (r ) kerül megállapíásra az alábbi képle alapján: r ( CF ) 1 1 b) Az Időszaki hozam a Napi hozamok mérani láncakén kerül meghaározásra az alábbi képle alapján: 2 1, 2 (1 + ) 1 1 R r Ahol 1 az időszak kezdei napjának indexe 2 az időszak záró napjának indexe R1,2 az Időszaki hozam 44. Az Abszolú hozam a 41. pon szerini akuális Neó eszközérék és a 21. pon szerini Kezel Tőke különbözeekén adódik. 45. A Porfolió Napi referenciahozama (r ref ) az Érékelési deviza szerződésköés napján akuális jegybanki alapkamaa. A Porfolió Időszaki referenciahozama a 43.b) bekezdésben leír képle alapján, a Napi referenciahozam felhasználásával kerül megállapíásra. 46. A Porfolió hozamának érékeléséhez a Sraegon minden hónap uolsó munkanapjára vonakozóan megállapíja a Porfolió Referenciaéréké az alábbi képle alapján: ref T T T0 CF ref ( 1+ R ),T ahol R ref,t a Tőkemozgás és az érékelési időponja közöi Időszaki referenciahozam Díjak és kölségek 47. A Felek a jelen szerződés alapján megköö ügyleek vonakozásában a Sraegon mindenkor haályos kondíciós lisája az irányadó. A Porfolió kezelésével kapcsolaban az alábbi díjak (együesen Porfoliókezelési díjak) kerülnek felszámíásra: a) Szerződésköési díj: az Induló vagyon, illeve a Tőkebefizeés 2 %-a, amely a Tőkemozgás Porfoliókezelési számlán örénő jóváírásakor esedékes. 7. oldal

8 b) Porfoliókezelési díj: minden hónap uolsó munkanapján esedékes, a 42. ponban meghaározo Álagos eljes őke 2.4 %-ának izenkeed része. A Porfoliókezelési díj levonása uán újra meg kell állapíani a Neó eszközéréke, a Porfolió abszolú és relaív hozamá. c) Sikerdíj: minden hónap uolsó munkanapján esedékes i. Az első hónap uolsó munkanapján (ovábbiakban Havi fordulónap) összeveésre kerül a a b) bekezdés figyelembe véelével megállapío Neó eszközérék, illeve a Porfolió Referenciaéréke. Amennyiben a Neó eszközérék a magasabb, akkor a Sraegon a különböze 20 %-ára (ovábbiakban Sikerdíj) jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor a Legmagasabb hó végi neó eszközérék (ún. High waer mark) a Sikerdíj levonása elői Neó eszközérék, egyébkén a Havi fordulónapi Referenciaérék lesz. hw m max( ; ref ) ahol m hw a Legmagasabb hó végi neó eszközérék m hónap Fordulónapján m a hónap index (jelen pon szerin m1) a Havi fordulónap ii. A ovábbi hónapok Havi fordulónapján (illeve a szerződés megszűnésének napján) a jelen pon szerin kell eljárni. Ebben az eseben a a b) bekezdés figyelembe véelével megállapío Neó eszközérék és az előző Legmagasabb hó végi neó eszközérék Tőkemozgásokkal és Referenciahozammal korrigál éréke kerül összeveésre. Amennyiben a Neó eszközérék a magasabb, akkor a Sraegon erre a különbözere veíe Sikerdíjra jogosul. Abban az eseben, ha a jelen pon alapján Sikerdíj kerül elszámolásra, akkor az ado Havi fordulónapra vonakozó Legmagasabb hó végi neó eszközérék a Sikerdíj levonása elői Neó eszközérék, egyébkén a korrigál előző havi Legmagasabb hó végi neó eszközérék lesz f hw m m max( max( hw m 1 hw ' m 1 m ref ref ( 1+ R m 1,m ) + CF (1 + R,m); ) max( ;0) f fm 1 hw ' m 1 ; ) ahol m-1 az előző hónap index m-1 hw az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék Rm-1,m ref az előző és akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam R,m ref a Tőkemozgás napja és az akuális hónap Fordulónapjai közö számío időszaki Referenciahozam m-1 hw a korrigál előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék, amely az előző hónap végi Legmagasabb hó végi neó eszközérék akuális Fordulónapra Referenciahozammal számío jelenéréke és az előző Havi fordulónap óa (ide nem érve az előző Havi fordulónapo) örén Tőkemozgások Referenciahozammal számío jelenérékének összegével egyezik meg. fm az m hónapi elszámolhaó sikerdíj összege f a sikerdíj százalékos méréke 48. A Sraegon a hónap uolsó munkanapján esedékes Porfoliókezelési -és Sikerdíj elszámolása uán megállapíja a Porfoliókezelési díjak uáni neó eszközéréke. 49. A díjakra vonakozó megállapodásban nem rögzíe díjéelek ekineében a Sraegon mindenkor haályos kondíciós az irányadó. A díjak elszámolása a Porfolió erhére örénik. Egyéb rendelkezések 50. Jelen szerződés a Felek haározalan időre köik, a jelen fejezeben meghaározo felmondási szabályok melle. 8. oldal

9 51. Jelen szerződés bármelyik Fél indokolás nélkül a másik Félhez inéze írásbeli éresíéssel, 15 napos felmondási idővel felmondhaja (Rendes felmondás). Felek a felmondás jogával csak rendeleésszerűen élhenek. 52. Az Ügyfél oldaláról örénő Rendes felmondás eseén amennyiben a szerződés megköéséől számíva nem el el egy napári év - a Sraegon jogosul a porfoliókezelési szerződés első évére vonakozó Porfoliókezelési díjra. A fennmaradó időszakra vonakozó porfoliókezelési díja a Záró neó eszközérék alapján kell meghaározni. 53. Jelen szerződés bármely okból örénő megszűnése eseén a Felek a Szerződés megszűnéséől számío 10 munkanapon belül elszámolnak. 54. Ha a Felek másképp nem állapodnak meg, a Sraegon köeles a Porfolió elmei a Porfolió Érékelési devizájában vagy forinban a szerződés megszűnéséől számío 10 munkanapon belül az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően, számára áadni. A szerződés záró napjára vonakozóan a Sraegon elkészíi a Rendes ájékozaásban foglal jelenés, megállapíja a Porfolió Záró neó eszközéréké és elszámolja a Porfoliókezelési díjaka. 55. Ügyfél azonnali haállyal felmondhaja a Szerződés (Rendkívüli felmondás), ha a) Sraegon evékenységi engedélyé visszavonják, b) Sraegon a Befekeési poliikában meghaározo korláoka isméelen vagy súlyosan megséree, illeve c) bíróság jogerős végzéssel elrendeli a Sraegon elleni felszámolási eljárás megindíásá és az erről szóló hirdemény közzéeszi. 56. A Sraegon azonnali haállyal felmondhaja a Szerződés (Rendkívüli felmondás), ha a) az Ügyfél nem eljesíi haáridőben a 16. ponban foglal köelezeségé, b) a Porfolió Neó eszközéréke a 20.a) bekezdésben meghaározoak szerini összeg alá esik, vagy c) az Ügyfél a Sraegon üzleszabályzaában meghaározo súlyos szerződésszegés köve el. 57. Jelen szerződés megszűnése a felek közö lérejö a Porfolióhoz kapcsolódó Számlaszerződés megszűneésé is maga uán vonja. Ebben a ekineben a Számlaszerződés megszűnésre vonakozó rendelkezései is irányadók. 58. A jelen szerződésben nem szabályozo kérdésekben Sraegon mindenkor érvényben levő üzleszabályzaá, kondíciós lisájá, hirdeményei, az érvényben levő őzsdei- és elszámolóházi szabályzaoka, valamin a Bsz., a őkepiacról szóló évi CXX. örvény (Tp.) és a Polgári örvénykönyvről szóló évi I. örvény (Pk.) vonakozó rendelkezései kell megfelelően alkalmazni. 59. A Sraegon mindenkor haályos üzleszabályzaa, kondíciós lisája és hirdeményei a Sraegon ügyfélszolgálai irodájában, illeve Honlapján ekinheők meg. 60. Amennyiben a Sraegon közreműködő parnereke vesz igénybe (ide érve a leékezelőke is), valamely evékenységé kiszervezi vagy ügynökö alkalmaz, akkor azok evékenységéér úgy felel, minha az érine evékenysége maga láa volna el. Amennyiben a közreműködő felelősségé jogszabály vagy Üzleszabályza korláozza, a Sraegon felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. 61. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kapcsán kialakul jogviák eseén örekednek a árgyalásos, peren kívüli megállapodásra. Ha ez nem veze eredményre, akkor a Tőzsdei álaszo Bíróság illeékességé köik ki abban az eseben is, ha jelen szerződés bármilyen okból megszűn. 62. A Szerződő felek képviselői kijelenik, hogy a jelen szerződésben foglalaka kölcsönösen és együesen érelmezék és megállapíják, hogy a jelen szerződés akaraukkal mindenben megegyezik, ovábbá kijelenik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglal köelezeségvállalásra jogosulak, illeőleg felhaalmazással rendelkeznek. Budapes, oldal

10 Ügyfél Sraegon részéről Sraegon részéről Jelen szerződés elválaszhaalan mellékleé képezik 1. Megfelelési és alkalmassági esz Előünk, min anúk elő: Tanú neve Tanú neve Lakcíme Lakcíme Szüleés helye és ideje Szüleés helye és ideje 10. oldal

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. A konsrukció a HAJDÚ Takarék Takarékszövekeze címe: 4026 Debrecen, Behlen u. 10-12. A.I/6 (ovábbiakban: Hielinéze) nyújja Haálybalépés napja: 2016.03.21. Leheséges hielcélok: A kölcsönerméke felhasználási

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrasrukúra Operaív Program kereében meghirdee A közszolgálaásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megeremése I. A munkaerőpiaci és szociális szolgálaások akadálymenesíése

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS

SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS ÁROP-1.A.5-2013-2013-0052 Szervezefejleszés Kabán Kaba Város Önkormányzaa 4183 Kaba, Szabadság ér 1. Készíee: Kaszás Ilona Sólyom Eszer 2014. február Taralomjegyzék I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT A verseny rendezője: Nyíregyházi Fői e 4400 Nyíregyháza, Sósói ú 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: urcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2016. január 20. Hatályos: 2016.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2016. január 20. Hatályos: 2016. E-mail: erse@ersebank.hu www.ersebank.hu Az Erse Bank álal meghirdee Akciós ajánlaok lakossági ügyfelek részére Közzééel: 2016. január 20. Haályos: 2016. január 21-ől 1. EgySzámla számlavezeési díjkedvezmény,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1. Fejeze ÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRR = =,9 IRR =,9% 78 F Diszkon kincsárjegy A D96 jelű diszkon kincsárjegy névéréke euró, lejáraa 8 nap A befekeő elvár hozamráája 6% Meddig érdemes a kincsárjegy aukción liciálni?

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szerveze neve: H U M Á N S Z T R Á D A S z o c i á l i s, E g é s z s é g ü g y i, O k a á s i é s F o g l a l k o z a á s i N o n p r o f i K f Szerveze székhelye: B u d a p e s Közerüle neve: Irányíószám:

Részletesebben

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz.

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz. I Projek adalap Inegrál elepülésfejleszés Pes megyében és Budapesi kerülei közponok fejleszése c pályázai felhívásokhoz Kódszám: KMOP-2007-521/B és KMOP-2007-522/B 1 A projekek az Európai Unió ámogaásával,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben