Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)"

Átírás

1 oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a dugattyúrúdé - eze táazkodik a úly 8 A hegert tápláló fogakerék-zivattyú jelleggörbéje a éréi diagra zerit Q [liter/i] = p[bar] A dugattyú alól a 970 kg/ űrűégű hidraulika-olaj fojtózelepe kereztül távozik aelyek átfolyái téyezője 07 Mekkora legye a fojtózelep axiália yitható kereztetzete? Mekkora a fogakerékzivattyú legagyobb hazo teljeítéye? Megoldá: g A dugattyú felületek: A D d gy p 0 Q ziv p+p 0 p A gy A D Erőegyeúly: 0 z e le p g y A p p A p g zelep A A p p g A p g y 0 d 0 Kotiuitá a heger dugattyú fölötti rézére p 0 Q A v z i v g y d d Szivattyú jelleggörbe: Kotiuitá a zelepre: 8 6 Q z i v p 7 b a r d Q A v z e le p d Beroulli egyelet a zelepre: Q A p z e le p z e le p z e le p Az erőegyeúlyból: é végül 6 A p g gy p b a r z e le p o la j A wwwtakoyvtarhu 1 Hő Caba TÁMOP A-KMR

2 A z e le p Q p z e le p 970 o la j z e le p A zivattyú hazo teljeítéye P Q p ( p ) p A axiu h z iv z iv z iv zükége feltétele: dp h z i v d p p 0 p 9 1 b a r o p t! o p t Ebbe a potba Q opt l p e r c így P h z i v a x W Rajzolja eg egy fogakerék-zivattyút tartalazó hidrauliku tápegyéggel hajtott forgó ozgát előállító fogakerék-otoro hidrauliku hajtá kapcolái vázlatát párhuzao fojtáal A vázlato az eleek zibóluához írjo egevezéeket Mi a kapcolat a hidrootor tegelyyoatéka é a hazoított yoáeé között? Iert Q(p) jelleggörbéjű hidrauliku tápegyéggel hidrootort hajtuk Adott a hidrootor η v voluetriku hatáfoka a hidrootor g geoetriai folyadékyelée a hidrootor η ö özhatáfoka A hidrootor évlege M terhelő yoatéka ieretébe határozza eg a hidrootor tegelyéek fordulatzáát ázolja fel az elredezét: olajtartály tápegyég cővezetékek hidrootor tegelyé teherrel Rajzolja eg egy hidrauliku tápegyég léyege eleeiek ziboliku kapcolái vázlatát é írja fel a tápegyég Q( p ) jelleggörbéjéek eghatározáához zükége egyeleteket (erőegyeúly kotiuitá Beroulliegyelet) é az egyeletekbe zereplő eyiégeket a yoáhatároló zelep etzet-rajzá jelölje be! 5 Határozzuk eg egy tehergépkoci dugattyú redzerű adagolózivattyújáak é fogakerék hűtővíz kerigető zivattyújáak fő geoetriai éreteit a következő adatok alapjá: a otor hegereiek záa: az effektív teljeítéy: P e = 80 kw ( = 00 f/i) a fajlago üzeayag fogyaztá: b e = 75 g/kwh ( = 00 f/i) az üzeayag fűtőértéke: H i = 10 kj/kg az adagolózivattyú fordulatzáa: z = ½ otor adagolózivattyú löket/furat aráya: 1 a hűtőél a teroztát: - yitái hőéréklet T = 95 C - zárái hőéréklet T 1 = 75 C a otorál zába veedő hűtéi teljeítéye: P h = Q h = 1/ P öz wwwtakoyvtarhu Hő Caba TÁMOP A-KMR

3 a gázolaj űrűége: ρ = 085 kg/d a hűtővízzivattyú két külő egyee fogazáú hegere fogakerékkel kézül ahol a fogakerekek - odulja: = 10 - fogzéleége: b = 0 a hajtó kerék fordulatzáa egegyezik a idekori otor fordulatzáal a voluetriku hatáfok becült értéke η v = 80% Megoldá Adagolózivattyú éretezée: Előzör eg kell határozi hogy az adagolózivattyúak eyi üzeayagot kell zállítai Ezt az üzeayag fogyaztá alapjá lehet elvégezi A otor üzeayag fogyaztáa: g kg b e Pe h Az adagolózivattyú által zállítadó térfogatára: d ρ 0 85 A otor egy hegerére záítva tehát: d z Az adagolózivattyú hegerátérőjéek é lökethozáak felvett aráyával kizáítható előzör pl a hegerátérő π d π d π d 1 1 d 1 80 ahoa d d 1 π 1 π 00 7 égül az adagolózivattyú lökethoza 1 d A hűtővízzivattyú éretezée: (zállítóteljeítéye) A hűtéi teljeítéy (elvezetedő hőeyiég): 1 1 kj Q h H i A hűtővízzivattyú a teroztát yitái é zárái hőéréklete közötti 0 C o hőérékletkülöbéggel záított vízeyiéget kell zállítai: wwwtakoyvtarhu Hő Caba TÁMOP A-KMR

4 Q h 85 5 kg v 1 01 Δ t c viz Figyelebe véve hogy a víz űrűége 1000 kg/ a hűtővíz térfogatáraa kb 101 (l/) A hűtővíz térfogatáraa é a jellező geoetriai éretek közötti özefüggé: v π k z η v π b d 0 η v ahol az egyzerű egyee fogazáú fogakerekek geoetriai törvéyei zerit a k z zorzat a fogzéleég a z zorzat pedig az oztókör átérője Így az özefüggébe egyetle ieretle arad égpedig az oztókör átérője aiből pedig kizáítható a fogakerék zivattyú befoglaló éreteit eghatározó fejkörök átérője Az oztókör átérő: 6 v d 0 π b η v A fejkör átérő pedig: d f d a fogak záa pedig: z d álazuk ki a következő adatokkal jellezett égy hegere dugattyú zivattyúhoz beépítedő azikrootort! Megoldá A zállítóteljeítéy: Adatok: dugattyúátérők: 100 löket: 80 zivattyúhatáfok: 80% tatiku zállító agaág: 0 a cővezeték hoza: 100 a cővezeték átérője: 100 a fordulatzá: 180 f/i a zállított víz kieatikai vizkozitáa: / A cővezetéket tekite hidraulikailag iáak! h π d wwwtakoyvtarhu Hő Caba TÁMOP A-KMR

5 Az áralá évlege ebeége a cővezetékbe: c A c ő A cővezeték vezteégagaágáak ( h' ) kizáítáához ierük kell a cőúrlódái téyezőt ai a Reyold zá függvéybe határozható eg: Re c d ν az áralá turbule λ 6 Re h ' λ 1 l d c ő c 1 g Megjegyzé: a gyakorlatba ha e áll redelkezére adat a cővezetékbe beépített zerelvéyekről é cőívekről akkor az egyee cőhozat kb 0% al zokták egöveli ezek elleállááak közelítő figyelebe vétele céljából Ezt alkalaztuk i i a feti záítá orá Szivattyú zállítóagaága: H H t h ' A zivattyú hajtáához zükége átlago teljeítéy: P z H ρ g η z W A kiválaztára kerülő villao otor teljeítéye eél legye agyobb hogy a tervezett üzei teljeítéy lehetőleg a legjobb hatáfokú pothoz közel legye Ez a tapaztalatok zerit a villao otorok eetébe a telje terhelé ¾ éek közelébe va többyire Tehát a villaootor évlege teljeítéye: P ot P z W Az azikro fordulatzáok közül több lehetége i va Ezek közül a egfelelő az lehet elyek a yoatéka elégége a hajtához Tekitettel a hegerek záára a cővezetékbe agy értékbe egyelete az áralái ebeég é így a dugattyúra átadódó erő kizáítááál a folyadékozlop gyorítáát figyele kívül lehet hagyi A dugattyút terhelő erő axiáli értéke: π d 1 F d H ρ g N wwwtakoyvtarhu 5 Hő Caba TÁMOP A-KMR

6 A zivattyú tegelyé a axiália zükége yoaték: M 0 08 z F d N A villaootor é a zivattyú tegelye között ideképpe zükég va egy hajtóűre elyek áttétele a villaootor fordulatzáától függ az alábbi táblázat zerit: otor fordulatzá zivattyú fordulatzá áttétel 16 8 Tekitettel arra hogy a kiebb ódoítáú hajtóű ide bizoyal olcóbb válazuk a 70 a fordulatzáot Ezzel a otor yoatéka: M ot P z 007 ω ot N 9 55 Figyeleel a hajtóű e áttételére aak kihajtó a zivattyút űködtető tegelyé a yoaték a kizáítottak a égyzeree lez (laító áttétel eeté a yoaték ő!) tehát kb 106 N ai biztoággal elégége a zivattyú hajtáához hize a zükége értékek kb 159% a A zükége otor tehát 70 f/i fordulatzáú é kb 7 kw teljeítéyű legye 7 Száíta ki aak a forgólaellá zivattyúak a hajtáához zükége villaootor teljeítéyét elyről a következőket tudja: Megoldá A térfogatára: a furat 15 a forgóréz átérője 100 a laellák záa 1 a laellák vatagága a laellák hoza 50 a percekéti fordulatzá 750 A laellá zivattyú zállítóagaága 50 A voluetriku hatáfok becült értéke 80% a echaikai hatáok % D d D d π π z b η v A hajtó villaootor teljeítéye iiália wwwtakoyvtarhu 6 Hő Caba TÁMOP A-KMR

7 P H ρ g η v η W 8 Mekkora a axiáli folyadékzállítáa aak az axiáldugattyú zivattyúak ely hegere a hegerek átérője 0 a lökethoz axiua 0 é a percekéti fordulatzá 00? A voluetriku hatáfok becült értéke 85% Megoldá A térfogatára: π d η v azaz percekét 1 liter a folyadékzállítá: d i 6 d i 1 d i wwwtakoyvtarhu 7 Hő Caba TÁMOP A-KMR

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés) . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

Összejátszás a piacon. Verseny és versenyellenesség. Eset: vitamin kartell. Eset: vitamin kartell. Modern piacelmélet

Összejátszás a piacon. Verseny és versenyellenesség. Eset: vitamin kartell. Eset: vitamin kartell. Modern piacelmélet Moer piacelélet Moer piacelélet Összejátszás, kartell ELTE TáTK Közgazaságtuoáyi Taszék Selei Arie ELTE TáTK Közgazaságtuoáyi Taszék Készítette: Hii Jáos A taayag a Gazasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Ketskeméty László Valószíűségszámítás és matematka statsztka Ketskeméty László Budapest, 996 Tartalomjegyzék I. fejezet VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 4. Kombatorka alapfogalmak 5 Elleőrző kérdések és gyakorló feladatok 7. A valószíűségszámítás

Részletesebben

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik

27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik 7.B 7.B 7.B Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Mutassa be a logikai függvéyek leírási módjait: a szövegeset, az igazság táblázatosat, a logikai vázlatosat és az algebrai alakkal törtéı leírást!

Részletesebben

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 9482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 27. szá A Korány 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalazásáról A Korány az állatok védelérõl és kíéletérõl szóló

Részletesebben