Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:"

Átírás

1 Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k, 4k, 44,47k/h). A 7k/h ebeéggel ozgó zeélykoci 700-re van az 54k/h ebeéggel ozgó teherkocitól. A járővek egyá felé haladnak. Mikor é hol találkoznak. Oldjuk eg a feladatot grafikuan i! Kézítük el a járővek hely idı grafikonját! (0 úlva, az autó kezdeti helyétıl 400-re) 3. Egy cónako a partra erılegeen evez a vízhez vizonyított 7, k/h ebeéggel. A folyó odra a cónakot 150 távolágon odorja lefelé. A folyó zéleége 500. Mekkora ebeéggel folyik a víz é ennyi ideig tart a folyón való átkelé? (0,6/, 4in 10) 4. A folyó partján egyától 60k távolágra lévı két váro között hajó közlekedik. A folyó odrának irányában óra, az áraláal zeben 3 óra a enetidı. Határozzuk eg a folyó vizének a ebeégét é a hajónak vízhez vizonyított ebeégét! Mekkora a hajó átlagebeége az oda-viza útzakazon? (5 k/h, 5 k/h, 4 k/h) 5. Egy autó útjának elı felét 40 k/h átlagebeéggel tette eg. Mekkora volt az átlagebeége a aradt útzakazon, ha az egéz útra záított átlagebeége 48 k/h volt? (60 k/h). 6. Ierıünknek délelıtt 11 órára eg kell érkeznie a tılünk harinc kiloéterre levı vároba. a. záold ki, hogy ikor kellene indulnia, ha végig a egengedett 90k/h nagyágú ebeéggel haladhatna? b. valai halazthatatlannak tőnı dolog iatt a záolt idıpontnál cak hét perccel kéıbb indulhat el. Mekkora ebeéggel kellene végigzáguldania az egéz utat, hogy égi idıben érkezzen. c. záold ki a ponto egérkezéhez zükége indulái idıpontokat úgy i, hogy figyelebe vezed, hogy a 30k-bıl indkét vároban 3-3 kiloétert kell egtennie. Lakott területen cak 50k/h a egengedett ebeég. Így ekkora az átlagebeége? (10.40-kor kell indulnia, 138k/h, óra, 77,5k/h) 7. A kiegér éterre, a acka vele egyezı irányban 5 éterre van az egérlyuktól aikor ézrevezik egyát. Mindketten azonnal rohanni kezdenek a lyuk felé. A acka 10/, az egér 4/ nagyágú ebeéggel. Megenekül-e a kiegér? (éppen egyzerre érnek az egérlyukhoz ) Nehezebb feladatok: 8. Két kerékpáro egyáal zebe halad. Az egyik ebeége 7 k/h a áik kerékpáro ebeége 13 k/h. Egyzerre indulnak az egyától 40 k-re elhelyezkedı helyégekbıl. Induláuk pillanatában az egyik kerékpáro orráról elindul egy légy a áik kerékpáro felé, ajd aikor eléri, azonnal egfordul. Ez így zajlik

2 indaddig, íg a két kerékpáro ne találkozik. Mennyi utat repült özeen a légy, ha ebeége 40 k/h? (40k) 9. Egy erdei övény egy forrát é egy tıle l, k távolágra lévı barlangot köt öze. A kettı között, a forrához közelebbi haradolópontban van egy nagy tölgyfa, elynek tövében két ün ül. Egyzer cak egy villá cap a fába, ire a egréült ünik egyáal ellentéte irányban 40 /in ebeéggel kezdenek futni az övényen. Ugyanebben a pillanatban a forrától egy nyuzi indul a barlang felé 4,8 k/h ebeéggel. a. A villácapától záítva ikor találkozik a nyuzi a ünikkel, illetve ikor halad el a tölgyfa ellett? (a nyuzi a tölgyfa ellett 5 perc úlva haladt el, a vele zeben futó ünivel 3,33 perc úlva találkozott, é a vele azono irányban futó üni ellett pedig 10 perc úlva haladt el) b. Kézíten elozdulá-idı grafikont a ünik é a nyuzi ozgááról a villácapá pillanatától addig, aíg a ünik az övény végére érkeznek! 10. Egy kerékpáro állandó ebeéggel közeledik egy falhoz, arra erılege irányban. Füttyent egyet, ire a vizhangot ézleli, távolága a faltól %-al cökkent. Mekkora a kerékpáro ebeége, ha a hangé 340/? (3,43/) Alapfeladatok Egyenleteen változó ozgá v(/) 11. Az ellékelt grafikon egy ozgáról kézült. Jelleezzétek a ozgát é találjatok ki egy valóágo történetet ilyen ozgára. Mekkora utat tez eg a járő özeen 100 alatt? Mekkora volt a gyoruláa é t()

3 átlagebeége? (1,9 k, /, 19 /) 1. Egy verenyautó álló helyzetbıl 7,4 áodperc alatt gyorított fel 108k/h ebeégre. Mekkora utat tett eg eközben, ekkora a gyorulá? A ozgá egyenleteen változó. (111, 4/ ) 13. Az alábbi táblázat adatai egy nyugaloból induló autó ozgáára vonatkoznak. Az elı orban a ért idıtartaokat jegyeztük, a áodik orban a egtett utakat. Az idıérét inden eetben az autó induláakor kezdtük. Egyenleteen váltózó-e az autó ozgáa? Indoklá! (ne) t () () Egy 68,4 k/h ebeéggel haladó zeélyautó vezetıje a padlóig nyoja a fékpedált a egálláig. Mekkora az autó lauláa, ha a féknyo 40. Mennyi idı alatt állt eg? Feltételezzük, hogy a fékezé állandó lauláal blokkolt kerekekkel történt. (4,51/, 4,1) 15. Mennyivel lépte túl egy gépkoci a egengedett 80 k/h ebeéget, ha a féknyo 50, a lauláa fékezé közben 4 /? Mennyi ideig tartott a fékezé? (ne lépte túl, 5) 16. A Concorde repülıgép felzállái ebeége a levegıhöz vizonyítva 360k/h. Mekkora átlago gyoruláal ozog a kifutópályán, ha tudjuk, hogy k táv után képe a földrıl feleelkedni? Mennyi ideig tart a gyorítá? 17. Egy villao 54k/h ebeéggel halad. Egy adott pillanatban fékezni kezd 1,5 / lauláal. Mennyi idı után áll eg a villao a fékezé pillanatától záolva é ekkora utat tez eg a egálláig? Mennyi idı alatt tezi eg az utoló 48 -t? (10; 75; 8) 18. Mekkora követéi távolágot javaolna egy autóvezetınek autópályán 130k/h ebeég eetén, ha a gépkocivezetı átlago reakcióideje 1. A laulá értékét fékezékor vegyük 4/ nek! (legkeveebb 00, ha a legvezélyeebb eetet vezük figyelebe, aikor az elıtte haladó autó hirtelen egáll). 19. Egy egyenleteen gyoruló tet ebeége 3 áodperc alatt egkétzerezıdött. Közben 10 éter utat tett eg. a. ekkora az átlagebeége? (3,33/) b. ekkora a kezdeti é végebeége (,/, 4,44/) c. ekkora gyoruláal ozgott? (0,74/ ) 0. Egy repülıgép a felzállá elıtt 1-on kereztül gyorít, ialatt 600 utat fut be. Mennyi utat tett eg a repülı a feleelkedé elıtti utoló áodpercben? (95,83) 1. Egy gyerek kerékpárjára felugorva, 1/ kezdıebeéggel indul, ajd / nagyágú gyoruláal eléri a 7/ nagyágú ebeéget. Ezután hirtelen fékeznie kell, é áodperc alatt ikerül egállnia. Ábrázold a gyoruláát, ebeégét é egtett útját az idı függvényében.

4 . Egyene entén egyenleteen lauló ozgát végzı tet 0 ebeégrıl -ra laul 5 perc alatt. Mekkora a gyoruláa é ekkora utat tez eg eközben? Add eg a ozgá út idı grafikonját! (-0,06, 3,3k) () 3,5E3 3E3,5E3 E3 1,5E3 1E t() Egy egyenleteen gyoruló ozgát végzı koci kezdeti ebeégrıl 1 -ra gyorul fel. Közben 49 éter utat fut be. Mennyi ideig tart ez a folyaat? Mekkora a gyoruláa? Add eg a ozgá út idı, ebeég idı é gyorulá idı grafikonját! (7, 1,43/ )

5 v(/) t() -1 () t() a(/) 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1, 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0,1-0,1-0, t()

6 Nehezebb feladatok: 4. Egy zeélyautó 7k/h ebeéggel halad az orzágúton egy kellee, béké erdei tájon, aikor hirtelen az autó elıtt 65-re a vezetı egpillantja az útteten heverı egérült zarvat. Figyelebe véve, hogy egy eber átlago reakcióideje 0,5 é hogy az autó axiálian 4/ lauláal tud egyenleteen fékezni elkerülhetı-e az ütközé?(igen, éppen hogy! aniáció: 5. Egy egyenleteen fékezı autó fékútjának elı felét 10 alatt tezi eg. Mennyi idı alatt tezi eg a áodik felet? (4,14) 6. Egyenleteen lauló autó ebeége 100 étere úton az eredeti érték negyedére cökken. Mekkora utat tez eg ég a egálláig, ha továbbra i ugyanúgy laul? (6,67)

7 Szabadeé, hajítáok Alapfeladatok: 7. Egy baleet-egelızéi weboldalon a következıket olvahatjuk: Egy 50 k/h-nál bekövetkezı ütközé eetén egy átlago felnıtt töege közel 1,5 tonna, a zélvédınek capódá olyan, int ha leugrottunk volna a haradik eeletrıl. Ellenırizzük fizikai zepontból az állítá valóág tartalát a agaágra vonatkozóan! (Útutató: záítuk ki ekkora ebeéggel érkezik a talajra a haradik eeletrıl kiejtett tet!) 8. Egy tárgyat függılegeen lefelé dobunk 15/ ebeéggel 5 agaból. Mekkora ebeéggel capódik a földnek, ennyi idı alatt érkezik a földre, ennyi idı alatt tezi eg az utoló 10 étert? (6,9 /; 1,19/; 0,4) 9. Egy követ függılegeen felfelé dobunk 15 / ebeéggel. Milyen agara jutott, ennyi ideig eelkedett, ennyi idı alatt tette eg az utoló 5 étert felfelé? Ábrázoljátok a kı ebeégét az idı függvényében. (11,5, 1,5, 1) 30. Kútba követ dobunk 54 k/h kezdıebeéggel. Milyen ély a kút, ha a vízcobbanát 1,5 úlva halljuk. Mekkora a kı ebeége vízbe eé elıtt 0,5-el? A hang terjedéi idejét elhanyagoljuk. (33,75, 5/).

8 31. Egy követ 10 / ebeéggel függılegeen felfelé hajítunk. Milyen agara ér a kı é ennyi ideig van a kı a levegıben. Mekkora ebeéggel capódik a kı a földnek? Kézítük el a kı agaág idı grafikonját! (5,, 10/). 3. Kútba követ dobunk 54 k/h kezdıebeéggel. Milyen ély a kút, ha a vízcobbanát 1,5 úlva halljuk. Mekkora a kı ebeége vízbe eé elıtt 0,5-el? A hang terjedéi idejét elhanyagoljuk. (33,75, 5/). 33. Az ábra egy érdeke ozgáorozat ebeég-idı grafikonját ábrázolja. Találjatok ki egy történetet, ely egfelel az ábrának. A történetet táazátok alá rövid záítáokkal i v(/) t() Nehezebb feladatok agaból zabadon eik egy kiérető tet. A tet elejtéétıl záított áodperc úlva a talajról függılegeen fölfelé indítunk egy áik, haonlóan kiérető tetet 40 / kezdıebeéggel. A áodik tet pályája az elı tet pályájához közel eik. a. Mennyi idı alatt é ekkora ebeéggel éri el a talajt az elı tet? (4, 40 /) b. Milyen agara eelkedik a áodik tet? (80) c. Az elı tet indítáától záítva ikor haladnak el a tetek egyá ellett? (elı tet indítáa után 3) d. *Ábrázolja közö koordináta-rendzerben a két tet elozduláidı grafikonját az elı tet ejtéétıl kezdve addig, aíg a áodik tet eléri a axiáli agaágát!

9 35. *Egy tet zabadon eik 0 agaból. Ugyanabban a pillanatban felfelé löknek egy áodik tetet a földrıl. Mekkora ebeéggel lökték eg a áodik tetet, ha 8 agaban találkoztak? (14/) 36. **Határozzuk eg azt a h agaágot, ahonnan egy tet zabadon eik é a ozgá T idejét, ha tudjuk, hogy az eé utoló áodpercében a telje agaág 0,19-ed rézét tezi eg. (T=10, h=490 ) 37. *Valaely bolygón két tet H=5 agaról eik egyá után. A áodik tet abban a pillanatban kezd eni, aikor az elı h=16 utat egtett. Határozzuk eg a két tet közötti távolágot abban a pillanatban, aikor az elı tet a bolygó felületére ér. (104 ) 38. **Két tetet ugyanazzal a v 0 =0/ kezdıebeéggel hajítunk függılegeen felfelé t 0 = idıkülönbéggel egyiket a áik után. Mennyi idı úlva leznek egyfora agaágban? (3) 39. **Két tetet függılegeen felfelé hajítunk ugyanazzal a v 0 =4,9 / kezdıebeéggel t 0 idıközzel egyiket a áik után. Határozzuk eg ezt az idıközt úgy, hogy a két tet az általuk elért axiáli agaág 0,36-od rézénél találkozzon. (g = 9,8 / ) (0,8) A példaegoldáoknál inden eetben a következı alapözefüggéekbıl kell kiindulni! egyenlete ozgá : = v t egyenleteen változó ozgá: a = v0 t+ t v0 + v v v = v átlag t = t = a v v= v 0 + a t ; a = t zabadeé, függılege hajítánál: a= ±g. g = 10. 0

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny Mérünk és számolunk 21 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat Szerkesztette: Jármezei Tamás Lektorálta: Dr.

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén!. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db -es,... db -es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db 6-os,...

Részletesebben

HONVÉDSÉGI Fizikai Alkalmasság-vizsgálat

HONVÉDSÉGI Fizikai Alkalmasság-vizsgálat HONVÉDSÉGI Fizikai Alkalmasság-vizsgálat v.1.00 (az előző verzióhoz képest személyes tapasztalattal és gyakorlati útmutatóval [esetleírással] bővített!) Jelen dokumentum a A honvédelmi miniszter 7/2006.

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben