I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Mértékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi értékegyég-átváltáokat! a) 18 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 = = n = d) 7,4 C = K e) kg g 1580 = c kn f) 56 = Pa c 1 g) 1 = Hz in k ) 7 = Vektorűveletek I./. Végezze el grafikuan az alábbi vektorűveleteket! I./. Adja öze grafikuan az alábbi két erővektort! I./4. Száíta ki az alábbi vektorok vízzinte é függőlege koponeneit, a a 0 a vízzinteen jobbra utató irányt jelöli! a) F = (4 N, 0 ) c) a = (15, 1 ) b) v = (4, 10 ) d) v = (0, 90 ) I./5. 1 Az alábbi koponenek ieretében adja eg a vektorok nagyágát é irányát! v =1 ; v = 1 a) x y b) Fx= 10 N; F y= 45 N v = 6,1 ; v = 4 c) x y a = 15 ; a =1 d) x y 1

2 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév I./6. Legyenek a (, 7, 6), b (,, 5) é c (6, 0,1). Száíta ki a következőket! a) a b) a+ b d) ( b a) + c g) a e) 4a+ b c ) ea = c) b a f) 6a-b-9c a a A éré ibája I./7. Egy távoli tárgy távolágát zeretnénk egatározni két darab éterrúd é egy érőzalag egítégével. A éterrudakat úgy fektetjük a földre, ogy azok a tárgy felé utaanak é négy végpontjuk egy egyenlő zárú trapézt alkoon (a éterrudak leznek a trapéz zárai). A trapéz felénk eő, illetve túloldali alapját 100 c-nek, illetve 96 c-nek érjük. Milyen eze van az egyik éterrúd felénk eő végétől a tereptárgy? Milyen pontoággal atározatjuk eg a tereptárgy távolágát, a -t tévedetünk a kiebb alap ozának éréekor? Vizgáljuk eg a távolág egatározáánál elkövetett ibát, a a trapéz rövidebb oldalát 96 c elyett 99 c nek érjük! Függvénytani alapieretek I./8. I./9. Egy derékzögű ározög két befogója 5 c é 6 c ozú. Mekkora a ározög átfogója? Jelölje α az 5 c ozú befogóval zeben lévő egye zöget. Száolja ki tgα, ctgα, inα é coα értékét! Egy derékzögű ározögben jelölje a, b é c rendre a ározög két befogóját é átfogóját. Ha a ározög α zögét úgy válaztjuk eg, ogy inα =, fejezze ki coα, tgα é in(90 α ) értékeit. a c I./10. Ábrázolja é jelleezze értelezéi tartoányuk, értékkézletük, enetük é zélőértékeik zepontjából az alábbi függvényeket! a) f x ( ) = x b) f( x) = x+ 5 e) f ( x) = x f) f ( x) = inx i) f ( x) = cox j) f( x) = co( x π) c) f ( x) = 1,5x g) f ( x) = inx k) f( x) = tg x d) f ( x) = x ) f ( x) = inx l) f ( x) = lgx I./11. Adja eg a következő függvények értékkézletét, ajd ábrázolja őket. Van-e közöttük olyan függvény, aely ne folytono a egadott értelezéi tartoányon? Az elő két eetben atározza eg a függvények eredekégét i. a) f( x) = 5x+ 4 ( x [ 5;10] ) 1 b) f( x) = x+ 5 ( x [ ;0] ) e) f( x) = tg x ( x [ 90 ;60 ]) c) f( x) = co x ( x [ 90 ;60 ]) d) f( x) = inx ( x [ 90 ;60 ]) I./1. Egy autó által egtett út egyeneen arányo az eltelt idővel. Tudjuk, ogy az elő 0 perc alatt k utat tett eg. Özeen ekkora utat agyott aga ögött a gépjárű, a 4 óra 0 perccel ezelőtt indult el? Ábrázolja a egtett utat az idő függvényében!

3 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév I./1. Egyetlen állandó nagyágú erő atáát vizgáljuk. A tetek gyoruláa fordítottan arányo azok töegével. Tudjuk, ogy egy 10 kg töegű tetet 0,5 gyoruláal ozgat az erő. Mekkora gyoruláal ozgatja ez az erő az 5 kg, a 8 kg, illetve a 1 kg töegű tetet? Ábrázolja a gyorulát a töeg függvényében! Határérték- é differenciálzáítá I./14. Tanulányozza a következő záorozatokat: ábrázolja a orozat eleeit egy záegyeneen, állapíta eg, ogy leet-e atárértékük a orozatoknak? a) 1 ( n) = 1,,,,,...,,..., 4 5 n b) n 1 ( n) = 1,,,,,...,,..., 4 5 n c) n ( ) 1 ( ) 1 n n = n I./15. Száíta ki a következő függvények differenciálányadoait! a) f ( x) = x d) f x x x x ( ) = g) f( x) = tgx b) f( x) = x+ 4 e) f ( x) = x inx ) f ( x) = e -x c) f ( x) = x f) f ( x) = cox inx i) - f ( x) = e x x j) f( x) = x tgx I./16. Egy függőlegeen felajított tet talajzinttől ért z agaága időben a következő özefüggéel írató le: g z() t = z0 + v0 t t. Az egyenletben a független változót t jelöli, a jobb oldalon zereplő többi ennyiég kontan (paraéter). Határozza eg a tet pályájának legagaabb pontját telje négyzetté alakítáal, ill. a differenciálá felaználáával. Milyen fizikai tartala van a differenciálányado-függvénynek? I./17. A következő példák egyene vonalú pályán ozgó tetek ely idő függvényei, x é t a ely- é időváltozó. Határozza eg a dx x dt = é d x = x dt függvényeket (aol x az x(t) függvényt jelöli). Milyen ozgátípuokat írnak le az egye függvények? a) x() t = a t+ b b) x() t = a t + b t+ c e) x(t)=a in ( ωt π ) -βt f) x(t)=a e coωt c) x() t = A int d) x(t)= A inω t -βt g) x(t)=a e in ( ωt+ ϕ)

4 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév II. KINEMATIKA EGYSZERŰ MOZGÁSTÍPUSOK Egyene vonalú egyenlete ozgá, egyenlete körozgá II./1. Száíta ki, ány éter 1 fényév! (A fény terjedéi ebeége vákuuban közelítőleg k/). II./. A Föld é a Nap közepe távolága 150 illió k. Hány perc alatt érkezik a fény a Napról a Földre? II./. Egy anyagi pont alatt egyene vonalú egyenlete ozgáal az (1,5 ; ) pontból a (0 ; 0,5 ) pontba jutott. Határozza eg a ebeégvektort é a ebeég nagyágát! Mekkora volt a tet elozduláa? II./4. Egyenleteen aladó gépkocikonvojt egy 45 k nagyágú, egyenlete ebeéggel aladó otoro 7 perc alatt előz eg. A otoro vizafelé jövet ugyanakkora ebeéggel perc alatt alad el a gépkocik ellett. Milyen ozú volt a konvoj é ekkora egyenlete ebeéggel aladt indvégig? II./5. Mennyi idő úlva érkezik eg egy ato által kibocátott foton a tőle 450 n távolágra lévő kétatoo olekuláoz? II./6. 5 khz iétléi frekvenciával űködő ipulzuüzeű lézerrel vágatot kézítünk egy olyan intán, aelyet a fényfolt alatt c ebeéggel ozgat egy intatovábbító aztal. Milyen távol leznek egyától a fényipulzuok által létreozott foltok középpontjai? II./7. Egy vezélye anyagot gyűjtő tartályban a folyadékzint agaágának figyeléére ultraangipulzuokat aználnak. Az ultraangipulzuok 0 ebeéggel terjednek a levegőben, a érénél egy kiugárzott é a vizavert jelcoport közötti időkülönbéget atározzák eg. Mennyivel eelkedett a folyadékzint, a az időkülönbég 0 -al cökkent? II./8. Egy autó 5 k-t alad keleti, ajd 8 k-t ézaki, utána k-t nyugati, végül 1 k-t déli irányba. Határozzuk eg az elozdulávektort grafikuan é algebrai úton i! Mekkora az elozdulá nagyága? Mennyit ozdult el az autó ézaki é keleti irányba? Mekkora zöget zár be az elozdulávektor a keleti iránnyal? II./9. Egy 810 k ebeéggel aladó repülőgép 10 k ugarú körpályán ozog. Mekkora a repülőgép zögebeége, keringéi vagy perióduideje, ekkora a centripetáli gyoruláa? Mennyi idő alatt tez eg egy félkört a repülőgép? II./10. Egy gépkoci 108 k ebeéggel alad, kerekeinek átérője 75 c. Mekkora a kerekek zögebeége? Mekkora a kerék pereébe ágyazódott kavic ebeége, aikor a talajjal érintkezik, illetve aikor a talajtól legtávolabb van? II./11. Egy töegpont ozgáegyenletei : x = A in ω t é y = A co ω t, aol A = 4 é ω = π 1. Milyen pályán ozog a tet? Mekkora a ebeége é a gyoruláa az x = elyen? Mekkora erő at rá, a a töege 0,1 kg? II./1. Mekkora az ultracentrifuga tartályának ugara, a benne a axiáli gyorulá 694 g (g a neézégi gyorulá értékét jelöli), a centrifuga percenkénti fordulatzáa pedig ? Egyene vonalú egyenleteen gyoruló ozgá II./1. Egy lejtőn leguruló golyó állandó gyoruláa 5. Mekkora utat tez eg az 1.,.,. é 4. áodpercek alatt? Hogyan aránylanak egyáoz a egtett utak? Mennyivel változik eg az indulá után úlva ért ebeég újabb elteltével? II./14. Egy autóval gyorulái próbát végeztek. Mekkora az átlago gyoruláa az egye eetekben, a a) az autó álló elyzetből indulva 19, alatt érte el a 80 k ebeéget? b) álló elyzetből kiindulva 4,5 alatt tett eg 400 távolágot? c) 15 alatt növekedett a ebeége 60 k ebeégről 90 k -ra? 4

5 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév II./15. A gyoruláal induló gépkoci a 6 ebeéget elérve egyenleteen alad tovább. Milyen ezire jut az indulától záított 8 alatt? II./16. Az alábbi grafikon elezéével jelleezze a tet ozgáát a 0 é a 80 közötti időintervalluban! Kézíte el a ozgá gyorulá idő grafikonját, é atározza eg a tet elozduláának nagyágát! v (/) t () II./17. Egy 54 k ebeéggel aladó vonat 0,4 gyoruláal laul. Mennyi idő alatt cökken a ebeége a kezdeti ebeég egyaradára, é ekkora utat tez eg ez idő alatt? II./18. Mennyi idő alatt ér földet egy 1 agaágban elejtett tet? Milyen ebeéggel capódik a földbe? II./19. 0 ély kútba követ ejtünk. Mennyi idő úlva alljuk a cobbanát? (A ang terjedéi ebeége levegőben 40.) II./0. 0 kezdőebeéggel függőlege irányba feldobunk egy labdát. A kezdeti elyzetéez képet ilyen agaan lez 10 a ebeége? II./1. Egy nyugvó elyzetből induló otoro járű 0 -ig gyoruláal ozog egyene vonalú pályán, ajd 10 nagyágú állandó lauláal továbbra i egyene vonalú pályán alad, aíg eg ne áll. Az elindulától a egálláig ekkora utat tett eg a járű? II./. Egy rézecke folyadékban úgy ozog egyene pályán, ogy éréi adataink zerint ebeége v = t ( ), aol t-t áodpercben kell érni. A kezdőponttól záítva ilyen távol lez úlva a rézecke, a álló elyzetből indul? II./. Egy tet ebeége a vt () = + dt egyenlettel adató eg, aol d=0,6. Hol lez a tet a t = időpillanatban, a ebeége indvégig páruzao az y tengellyel, é kezdetben (t = 0 ), a P( ; 4, ) pontban volt? Hajítá, ne egyenleteen gyoruló ozgá, gyoruló körozgá II./4. Egy zurdok zéléről vízzinteen egy követ elajítunk 0 kezdőebeéggel. Hol lez a tet úlva, feltételezve, ogy elég ély é elég zéle a zurdok? II./5. Egy kici férézecke lefelé ozog egy folyadékban, elyben a gravitáció ezőn é a közegellenálláon kívül egy ágnee ező i at rá úgy, ogy a elyzetét az y = (15t t) özefüggé írja le (t-t áodpercben érjük). Határozzuk eg a rézecke elozduláát a t 1 = é a t = 4 között, továbbá a rézecke ebeégét a t = 5 időpillanatban (elég közelítő egoldát kereni)! II./6. Egy levegővel ajtott ultracentrifuga egyenleteen gyorulva a axiáli, percenkénti fordulatzáát 0 alatt éri el. Hány fordulatot tez eg eközben? 5

6 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév III. A TÖMEGPONT DINAMIKÁJA Egyene vonalú ozgá III./1. Egy 80 kg töegű eber talpára az induló lift padlója 700 N erővel at. Mekkora gyoruláal é ilyen irányba ozog a lift? III./. 70 kg töegű eber áll a liftben. Mekkora erőt fejt ki a lift padlójára, aikor a lift egyenleteen ozog, valaint aikor gyoruláal ozog lefelé, illetve felfelé? III./. Egy 1 tonná vontatóajó áro, egyenként 0 tonná uzályt vontat állandó, 4 nagyágú ebeéggel. A vontatóajónak le kell győznie a víz ellenálláa iatt keletkező erőket (ez az erő az egye uzályok eetén kn, íg a vontatóajó eetén 1,5 kn nagyágú). Ha az utoló uzály vontatókötele elzakad, ekkora gyoruláal alad a vontatóajó? III./4. Mennyire laítja a N nagyágú fékezőerő az 100 kg töegű gépkocit? III./5. Egy 0 -o ajlázögű, úrlódáente lejtőn felfelé 8 ebeéggel elindítunk felfelé egy tetet. Mekkora utat tez eg vizaérkezééig a tet? Mennyi idő telik el eközben? III./6. Egy 1, kg töegű ellökött tet 5 alatt áll eg, iközben a vízzinte útteten 4,5 utat tez eg. Mekkora erők atottak a tetre a ozgáa orán? Mekkora ebeéggel löktük eg, é ekkora a cúzái úrlódái együttató a tet é az úttet között? III./7. Egy teerautó vezélye anyagot tartalazó ládát zállít. A láda é a teerautó platója között a tapadái úrlódái együttató 0,. Legfeljebb ekkora lauláal fékezet a járű, ogy a láda ne cúzon eg? III./8. Egy 0 -o ajlázögű lejtőre fel akarunk úzni egy 40 kg töegű tetet. A lejtő íkjával páruzao irányban ekkora erőt kell kifejtenünk, a a) a úrlódá elanyagolató, b) a cúzái úrlódái együttató 0,4. III./9. Dezkalapra egy aábot elyezünk. A dezka egyik végét laan eelve azt tapaztaljuk, ogy a aáb akkor kezd lefele cúzni, aikor a dezkának a vízzinteel bezárt zöge elérte a 0º-ot, é ugyanezen zög ellett 4 utat 4 alatt tez eg. A egfigyelt adatok alapján atározza eg a dezka é a aáb közötti tapadái é cúzái úrlódái együttatót! Körozgá III./10. Mekkora ugarú körben fordulat eg egy ugárajtáú repülőgép, aelynek ebeége 1500 k, a a fellépő centripetáli erő ne aladatja eg a neézégi gyorulá 10,-zereét? Mekkora a 75 kg-o pilótára ató centripetáli erő? III./11. Geotacionáriu pályán lévő űoldak ilyen távol vannak a Föld felzínétől? III./1. Egy 100 zéle folyó két oldalát doború körív alakú íd köti öze. A íd által egatározott körzelet agaága 10. Mekkora axiáli ebeéggel aladat át a ídon egy 600 kg töegű autó úgy, ogy a íd tetején ég ne eelkedjen el az úttól? III./1. Egyenlete körozgát végző tet ebeége, zögebeége Hány fordulatot tez eg 1 alatt? Mekkora a tet töege, a 15 N nagyágú erő zükége a körozgá fenntartááoz? III./14. Síko aztalon egy rugóoz kötött korong ozog, éppen körpályán. A korong egy ki darabja lereped (úgy, ogy a két darab ne löki eg egyát). Hogyan ódoul a pálya: a körtől kifelé, vagy befelé kanyarodik a korong? III./15. Hogyan változik a körpályán tartáoz zükége erő, a a körpályán ozgó tetet kiceréljük egy 1,5- zör nagyobb űrűégű, de azono térfogatú áik tetre? III./16. Egy 5,1 kg töegű golyót,4 ozú fonálra függeztünk. Az így kapott ingát a függőlege elyzettől α zöggel kitérítve, vízzinte íkban körozgára kéztetjük (kúpinga). Mekkora zöget zár 6

7 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév be a fonál a vízzinteel, a a fonálerő 60 N? Mekkora a golyó kerületi ebeége? Mekkora a perióduidő? kg III./17. Mekkora erő at egy vízben lévő 1 l térfogatú, 1500 űrűégű zecére, a a víz fordulatzáal forgó tartályban van, é a zece a forgátengelytől c távolágban lebeg? Erők özeadáa é koponenekre bontáa III./18. Egy vízzinte elyzetű, ozú dezka a közepén legfeljebb 60 kg töegű tetet tud tartani anélkül, ogy lezakadna. Milyen aga lejtőt kell kézíteni belőle, ogy a közepére elyezett 75 kg-o tetet elbírja? III./19. Az ábrán egy tet két kötélen függ. Az A kötélben ébredő erő N. Száíta ki a B kötélben ébredő erőt é a tet töegét! III./0. Egy vízzinteen kiúzott kötélen függ egy lápa. A kötélben ébredő erő ogyan függ annak belógáától? 7

8 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév IV. TÖLTÖTT RÉSZECSKE SZTATIKUS ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES TÉRBEN IV./1. IV./. Két pozitív pontzerű Q é 4Q tölté egyától L távolágra van rögzítve. Hol kell elelyezni egy áik pontzerű Q töltét, ogy egyenúlyban legyen? Mekkora erő at két proton, ill. két neutron között, a távoláguk 1 n? (Q el = -1, C, γ=6, N, k= N, neutr =1, kg) kg C IV./. Két pontzerű tölté közötti távolág aradára cökken. Hogyan változik a köztük ató erő? (SZE.) IV./4. Az óra zálapján az egéz órákat jelölő pontokra -q, -q, -q,..., -1q töltéeket elyezünk el. Hány órakor utat a kiutató a középpontban uralkodó térerőég irányába? IV./5. IV./6. IV./7. 90 c ozú zigetelű rúd két végén azono előjelű, 10-8 C é C nagyágú töltéek vannak. A rúdra fűzött töltött gyöngy cúzáenteen ozogat a két végpont között. Mely pontban van egyenúlyban a gyöngy? Mikor tabil é ikor intabil az egyenúlyi elyzet? (SZE 1.) Egyenlő oldalú ározög cúcaiban azono előjelű é egyenlő nagyágú Q töltéek vannak. Mekkora é ilyen előjelű tölté van a ározög zietriacentruában, a ind a négy tölté egyenúlyban van? Két egyától é a külő környezettől elzigetelt vékonyfalú, fégöb koncentrikuan van elelyezve. A belő göb ugara 5 c, a külő göb ugara 10 c. A belő é a külő göbnek i C többlettöltée van. A göbök közelében ninc á tölté, e féfelület. Határozzuk eg a két göbön elelyezkedő töltéek elektroo terét! a. Mekkora tölté van a göbök külő é belő felületén? b. Mekkora a térerőég a göbök külő é belő felzínénél? c. Ábrázolja grafikonon az elektroo térerőég nagyágát a göbök középpontjától ért távolág függvényében! IV./8. IV./9. Síkkondenzátor leezei 1 c ugarú körlapok. A leezek távolága 0. A kondenzátorra kapcolunk egy 4 V fezültégű telepet, ajd a leezek közé betolunk egy töltetlen, é ugyancak 1 c ugarú, vatag féleezt, aelyet az egyik oldalon 10, a áik oldalon 6 vatag levegőréteg válazt el a kondenzátor leezeitől. a)mekkora lez a térerőég a betolt leez egyik é áik oldalán? b)mekkora fezültég alakul ki a betolt leez é a kondenzátor egyik, illetve a áik leeze között? A levegő dielektroo állandója 8, A. (felv. 1991) V Egy katódugárcő eltérítő leezeinek adatai: l= c, d= 0,5 c. Az ernyő távolága a leezek végétől: L= 19 c. A gyorító fezültég 1000 V, az eltérítő fezültég 100 V. Az elektronok az eltérítő leezpároz a leezekkel páruzaoan, azoktól egyenlő távolágra érkeznek. a) Mekkora ebeéggel érkeznek az elanyagolató kezdőebeégű elektronok az eltérítő leezpároz? b) Mekkora az elektronok ebeégének a leezpárra erőlege özetevője akkor, aikor kilépnek az eltérítő leezek közül? c) Mekkora az ernyőn ért D kitéré? Az elektron fajlago töltée: 1, C/kg. (felv. 1998) IV./10. Egy elektron 10 4 k/ ebeéggel lép be 6000 V/ térerőégű oogén elektroo térbe, az erővonalakra erőlegeen. Mekkora lez a ebeége 5 c út egtétele után? (SZE 6.1.) IV./11. Elektroo térben két pont között 0,5 V potenciálkülönbég van. Mennyivel változik eg a 10 5 C/kg fajlago töltéű rézecke kezdeti 500 / ebeége, a egyik pontból a áikba kerül? (SZE 6..) IV./1. Hoogén elektroo tér térerőége 1000 N/C, iránya függőlegeen felfelé utat. Ebbe a térbe egy 10 g töegű, 10-5 C töltéű golyót elyezünk. Mekkora a golyó gyoruláa? Mekkora lez a ebeége után? (SZE 9.) 8

9 Fizika érnököknek záolái gyakorlat / I. félév IV./1. Két egyától l távolágra levő, egyenlő ugarú vezető göbön Q 1 = 10-9 C illetve Q = C azono előjelű tölté van. A göböket özeérintjük, ajd iét l távolágba elyezzük egyától. Igazoljuk, ogy a göbök ot nagyobb erővel atnak egyára, int özeérintéük előtt. IV./14. Protonok é deuteronok (deutériu ionok) egy vákuu-karába lépnek, aol oogén ágnee tér van. Minden rézeckét ugyanazzal a potenciál különbéggel gyorítottak, így azok ozgái energiája azono. Ha az ion-ugár a ágnee indukcióra erőlegeen lép a karába, akkor a protonok körpályájának ugara 15 c. Mekkora a deuteronok pályájának ugara? (Budó 004/05) IV./15. Időben állandó 0,0 V indukciójú oogén ágnee ezőbe lövünk be 800 V fezültéggel felgyorított elektronokat. Az elektronok ebeégének iránya erőlege az indukcióvektor irányára. a. Mennyi idő alatt térül el az elektronok ebeégének iránya 0º-kal? b. Mekkora erőégű elektroo ezővel leetne elérni, ogy a belőtt elektronok a két ező együtte atáára irányváltoztatá nélkül aladjanak? Az elektron töltée: 1, C, töege: kg. IV./16. Ha egy q töltéű, töegű, v ebeégű rézecke B indukciójú ágnee térbe jut, akkor rá F = qv B ágnee Lorentz-erő at. Milyen ozgát végez, a a rézecke v 1 kezdeti ebeége erőlege az indukcióvektorra? Határozza eg a jellező adatokat! IV./17. Egy töltött rézecke kezdeti ebeége erőlege a oogén ágnee tér indukcióvektorára. ilyen görbén ozog a rézecke é elyek ennek a görbének a paraéterei, a a rézecke kezdeti ebeége 0000 /, az indukcióvektor nagyága 10 - T, a fajlago tölté pedig 1, C/kg? (SZE.) 9

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória A 1/11. tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanuláni Veren áodik fordulójának feladatai é egoldáai fizikából II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 : Oktatái Hiatal A 01/013 tanéi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é egoldáai I kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 06/07. tanév I. forduló 06. deceber 5. . Egyenleteen haladó kaion konvojt egy 90 k/h nagyágú egyenlete ebeéggel haladó zeélyautó 4 perc alatt előz eg. A gépkoci vizafelé

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

1. Kinematika feladatok

1. Kinematika feladatok 1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Fizika énököknek záolái gyakolat 009 010 / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Métékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi étékegyég-átváltáokat! a) 318 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 = = n

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítény 4. október 6., : A ai óráoz szükséges eléleti anyag: K unka W F s F s cos α skalárszorzat (száít az irány!). [W ] J F szakaszokra bontás,

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 0/04. tané II. forduló 04. február. . Az A repülőtér 64 k-re ézakra található a B repülőtértől. A két repülőtérről két egyfora repülőgép záll fel pontoan egyidőben,

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9.

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. 01/01. tnév Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló 01. noveber 9. Minden verenyzőnek záár kijelölt négy feldtot kell egoldni. A zkközépikoláoknk z A vgy B feldtort kell egoldni következők zerint: A:

Részletesebben

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc Útuttó fizik feldtok egoldáához (izik1 villoérnököknek) Srkdi Tá, Márku erenc A fizik1 tárgy egyik célkitűzée, hogy hllgtókt hozzázoktuk fizik feldtok ziboliku záítá egítégével vló egoldáához, zeben z

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, )

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, ) Elôzó A terézet a ateatika nyelén íródott. (Galileo Galilei, 1564 1642) Ha azt, airől zó an, érni tudjuk, akkor a tárgyról tudunk alait, a azonban ne tudjuk záokkal egadni, akkor ieretünk zegénye é ne

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hiatal A 13/14. tanéi Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Jaítái-értékeléi útutató 1.) Egy töegű, a talajon egy ozlop aljától d = 5 -re nyugó, kiéretű A golyónak

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el. 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő egyei Fizikavereny egoldáok 05/06. tanév II. orduló inden verenyzőnek a záára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy eladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B eladatort kell

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai. II. kategória

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai. II. kategória Oktatási Hivatal A 008/009. tanévi IZIKA Országos Középiskolai Tanulányi Verseny első fordulójának feladatai és egoldásai II. kategória A dolgozatok elkészítéséez inden segédeszköz asználató. Megoldandó

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás.

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás. ZÉCHEYI ITVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TZÉK 1. MECHIK-MOZGÁT GYKOLT (kidolgozt: éeth Ire órdó tnár Bojtár Gergel egetei t. züle Veronik eg. t.) Gördülő ozgá 1/1. feldt: Gördülő ozgá in C g F l B B dott:

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin egyetemi docens Fontos tudnivalók e-mail: racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu web: http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/index.htm Iroda: Bécsi út, C. épület, 124. szoba Fizika II. - ismertetés

Részletesebben

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1) 3. Gyakorlat 29A-34 Egy C kapacitású kondenzátort R ellenálláson keresztül sütünk ki. Mennyi idő alatt csökken a kondenzátor töltése a kezdeti érték 1/e 2 ed részére? Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény)

Részletesebben

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása? EGYENÁRAM 1. Mit utat eg az áraerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása? Ω 2 3. Mit jelent az, hogy a vas fajlagos ellenállása 0,04? 4. Írd le Oh törvényét! 5. Milyen félvezetı eszközöket isersz?

Részletesebben

sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog?

sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog? Mechanika.. A kinematika alapjai. A kézilabdacapat átlövője 60 km h ebeéggel lövi kapura a labdát a hatméterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára?. Az előző feladat kapuának

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás Az egyene onlú egyenleeen álozó ozgá 80 k/h ebeéggel bulib együnk. Uolérünk egy IFA-. Szerenénk egelőzni, ezér gyoríjuk z uó. Úgy nyojuk jobb zélő pedál (gázpedál!), hogy koci ebeége inden áodpercben 1

Részletesebben

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés Fizika nagyoko özeállíoa: Juház Lázló (www.biozof.hu) Newon örvények: I. Van olyan vonakozaái rendzer, aelyben a eek ozgáállapouka cak á eekkel vagy ezőkkel való kölcönhaá orán válozaják eg. Az ilyen rendzer

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 4/5. tané II. forduló 5. Egy diák a kollégiui zobájában fizikát tanul, é közben a háttérben a rádióból egy labdarúgó-érkőzé élő közetítée zól. A zoba egézen közel

Részletesebben