Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés"

Átírás

1 Fizika nagyoko özeállíoa: Juház Lázló ( Newon örvények: I. Van olyan vonakozaái rendzer, aelyben a eek ozgáállapouka cak á eekkel vagy ezőkkel való kölcönhaá orán válozaják eg. Az ilyen rendzer inercia rendzernek nevezzük. I II. Inercia rendzerben: F a III. Ugyanabban a kölcönhaában az erő é az ellenerő: egyenlő nagyágú közö haávonalú é ellenée irányú egyik az egyik ere, áik a áik ere ha Dinaika alapörvénye: Σ F a Egyene vonalú, egyenlee ozgá v ; v ; v Dinaikai feléel: A ere haó erők eredője nulla. Egyene vonalú, egyenleeen válozó ozgá, zabadeé a áll. (lehe negaív i) a v + v + v + (ez ne az ú, hane a e pillananyi helye!!!) v v + a a + v zabadeé eeén a feni képleek alkalazhaók: ha a poziív irány lefelé ua, akkor a g, ellenkező eeben a -g - Dinaikai feléel: A ere haó erők eredője állandó nagyágú é haávonala egegyezik a pálya egyeneével. Egyenlee körozgá ϕ ω ; v ; r ϕ ; (ϕ radiánban!!!) rπ π ϕ v r ω rπ f ; T ; ω T f T ϕ fordulaok záa: N π T v a cp rω r F cp a cp Dinaikai feléel: Az eredő erő nagyága állandó, iránya pedig a körpálya középponja felé ua.

2 Munkaéel: Álaláno alak: E W vagyi rézleeen: v + gh + Dy + Θ ω v + gh + Dy + Θ ω Σ W Ekkor a jobboldalon ne zerepelhe a graviáció é rugó erő unkája!!! A baloldalon álalában egyzerre ne zerepel ind a négyféle energia. Energia egaradá éele: Konzervaív rendzerben: E vagy E E v + gh + Dy + Θ ω v + gh + Dy + Θ ω vagy v + gh + Dy + Θ ω v + gh + Dy + Θ ω Lendüle egaradá éele Zár rendzer özipulzua állandó. ké e eeén: v + v u + u Üközéek: Tökéleeen rugalalan (a ké e ebeége az üközé elő vagy uán egegyezik): v + v u + u (a ebeég negaív i lehe!!!) Tökéleeen rugala: v + v u + u v + v u + u v v u u (ezen uóbbi egyenle az elő keőből kövekezik) Kepler örvényei. A bolygók pályája ellipzi, aelynek egyik fókuzponjában a Nap áll.. A Napól a bolygókhoz húzo vezérugár egyenlő idők ala egyenlő erüleeke úrol. (a bolygók Napközelben gyorabban ozognak, in Napávolban) 3 T a 3. 3, ahol T keringéi idő, a pedig a fél nagyengely T a egjegyzé: ezek a örvények érvényeek a Föld é eerége égieei vizonylaában i Anyagi pon egyenúlya Σ F Merev e egyenúlya Σ F é Σ M

3 Haróniku rezgőozgá x A in( ω ) ; v A ω co( ω ) ; a A ω in ( ω ) ω x π ω ; f ; A: apliúdó; v ax Aω ; a ax Aω ; T T Dinaikai feléel: F Dx Energia: E v + Dx DA vax Kapcola a kiéré é a ebeég köz: perióduidő: T π D v x + ω A rugók orba köve: D D + D ; D D rugók párhuzaoan, vagy a e ké oldalán: D D + D ha egy D rugóállandójú rugó a közepénél keévágunk, akkor a kelekező darabok állandója D lez Fonálinga (aeaikai inga) T π l g Haladó hulláok c λ f ; f ; ω T x ; y( x, ) Ain ω π T c Hullájelenégek vizaverődé: α β in α c öré: n, ; f ne válozik, c é λ válozik in β c hulláok alálkozáa, inerferencia (k,, ) ha a ké hullá azono fáziban indul: akkor a axiáli erőíé feléele: k λ akkor a axiáli gyengíé feléele: ( k + ) ha a ké hullá ellenée fáziban indul: akkor a axiáli erőíé feléele: ( k + ) akkor a axiáli gyengíé feléele: k λ elhajlá akkor figyelheő eg, ha a ré zéleége közelíőleg egegyezik a hulláhozal polarizáció cak ranzverzáli hullá eeén figyelheő eg λ λ

4 Pacal örvénye Folyadékra vagy gázra haó külő erő álal lérehozo nyoá a folyadékban vagy gázban inden irányban gyengíelenül erjed. Hidrozaikai nyoá p ρ g h, ahol h a folyadék vagy gáz agaága Arkhiedez örvénye ' F V ρ Hőágulá f g vonala (lineári): l l α l l + α l + érfogai: V V β ; V V ( + β ) V + V ρ β 3α ; ρ + β Gázörvények ; ( ) l pv pv Egyeíe gázörvény: ha állandó, akkor T T V V Gay-Luac I. örvénye: ha pállandó (izobár), akkor T T P P Gay-Luac II. örvénye: ha Vállandó (izochor), akkor T T Boyle-Marioe örvény: ha Tállandó (izoer), akkor p V pv egjegyzé: A hőérékle kelvinben!!! Ideáli gázok állapoegyenlee pv nrt ; vagy pv NkT ; vagy J R 8, 3 ; ol K öeg ρ RT p M 3 J k,38 ; N a rézeckék záa, n olzá; M olári K egjegyzé: A hőérékle kelvinben!!! A gázolekulák eriku álagebeége: v 3RT M Kapcola c p é c v közö c p cv R M

5 Gázok belő energiája f f f f f E nrt NkT ( pv ) ; E nr T ( pv ) A hőérékle kelvinben!!! J 3 J R 8, 3 ; k,38 ; ol K K N a rézeckék záa, n olzá; f zabadági fokok záa; neegáznál 3, kéaoonál 5, 6 egyébkén A hőan. fő éele E Q + W ahol W a gázon végze unka, Q a gázzal közöl hő, indkeő negaív i lehe; W -W, a gáz unkája, ely a p-v grafikon alai erüle (ha a gáz águl, unkája poziív) peciáli eeek: Izoer (Táll): E Izobár (páll): W p V ; E f W ; Q cp T Izochor (Váll): W; Q cv T Adiabaiku (Q) Özenyoákor nő a gáz hőéréklee (pupa), águlákor cökken (zifonparon, univerzu) egjegyzé: Álalában a feladaok egoldáának enee: p, V, T, n állapojelzők eghaározáa, E egha., ajd W egha., végül Q egha. A hőan. fő éele A eek eriku kölcönhaáakor indig a elegebb e ad á energiá a hidegebb enek. Halazállapo-válozáok, hőérékle válozá Melegíé, hűé: Q c T Olvadá, fagyá: Q L Forrá: Q Lf Teriku egyenúly Q fel Q le ha nincen halazállapo válozá: c ( Tk T ) c ( T T k ), ahol T k a közö hőérékle, az -e anyag a hidegebb zilárd anyag é folyadék keveredée, feléve, hogy folyékony halazállapo alakul ki: c T T + L + c T T c T T ( ) ( ) ( ) z o o f k o k, ahol c z az elő anyag fajhője zilárd halazállapoban, c f pedig folyékonyban, T o az elő anyag olvadáponja Coulob örvény: Q Q 9 N F k, ahol k 9 r C

6 Oh örvény U állandó I Fée vezeő ellenálláa l R ρ, ρ a fajlago ellenállá, l a vezeő hoza, A pedig a kerezezee, kör eeén: A A r π Elekroo eljeíény é unka eljeíény: unka: W P UI P I R U R Kirchoff I. örvénye, a coóponi örvény Σ I Σ be I ki Kirchoff II. örvénye, a hurokörvény Σ RI + Σ U Telep R b belő ellenálláú, U elekroooro erejű elep: U IR b + IR k vagy U IR b + U k ( U k I Rk a kapocfezülég, R k a külő ellenállá) árendezve: U k RbI + U vagyi U k I-nek lineári függvénye -R b a eredekég, U -ban ezi a függőlege engely Rövidzárái ára folyik, ha R k Ω Mérőűzerek éréhaárának kierjezée n-zereére áraérő űzer: a űzerrel párhuzaoan kell beikani. fezülégérő űzer: a űzerrel oroan kell e ( ) V beikani. RA R ön ellenállá n R n R előé-ellenállá egjegyzé: a érénél ügyelni kell a polariára é a legnagyobb éréhaárral kell kezdeni az áraérő űzer oroan kell beköni az ideáli áraérő űzer ellenálláa oh a fezülégérő űzer párhuzaoan köjük az ideáli fezülégérő űzer ellenálláa végelen oh Ellenálláok eredője oro kapcolá: Re Σ Ri párhuzao kapcolá: Σ ; ké ellenállá eeén: R e R i R R R R e R +

7 Ha ellenálláoka párhuzaoan kapcolunk, akkor az eredő ellenálláuk éréke kiebb indegyiknél. Árajára vezeőre haó erő F B I l, ahol B az indukció vekornak a vezeőre erőlege koponene I, B é F iránya jobbcavar alko Lorenz erő F Q v B, ahol B az indukció vekornak a ölé ebeégének irányára erőlege koponene v, B é F iránya jobbcavar alko egjegyzé: öegű, q öléű rézecke v ebeéggel érkezik a B indukciójú érbe (v v é B erőlegeek), akkor r ugarú körpályán fog ozogni: Σ F a vagyi qvb r Mozgái indukció U B l v, ahol B az indukció vekornak a vezeőzakaz ebeégének irányára erőlege koponene Nyugali indukció Φ U i N, ahol Φ a ekerc egyelen enee álal körülve ágnee fluxu válozáa Önindukció Φ U i L, ahol L a ekerc önindukció együhaója, érékegyége H (henry) N A L µ l Lenz örvénye Az indukál ára iránya olyan, hogy ágnee haáával akadályozza az ő lérehozó haá. Válakozó fezülég ( ) U U in ω ax ; U U ax eff ; I eff I ax Tranzforáor (ideáli) U N I N ; ; P P ; U I U I U N I N A vizaverődé örvényei A beeéi zög egegyezik a vizaverődé zögével. A beeő fényugár, a vizaver fényugár é a beeéi erőlege egy íkban van.

8 Leképezéi örvény k + f f k k + Előjelek: f negaív doború ükör é hoorú lence eeén negaív, ha a árgy lázólago k negaív, ha a kép lázólago Hoorú é doború ükör f R K k ; N, ahol N a nagyíá T A doború ükör képe lázólago, kicinyíe, egyező álláú. (pl. az auó vizapillanó ükre) A hoorú ükör képalkoáa: ha < f, akkor a kép lázólago, egyező álláú, nagyío (fogorvoi ükör haználaa) ha < < f, akkor a kép nagyío, fordío álláú, valódi ha f, akkor a kép é árgy egyező nagyágú, fordío álláú, valódi ha f <, akkor a kép kicinyíe, fordío álláú, valódi Hoorú é doború lence N K k, ahol N a nagyíá; D, ahol D a diopriá jelöli, érékegyége: T f A hoorú lence képe lázólago, kicinyíe, egyező álláú. A doború lence képalkoáa: ha < f, akkor a kép lázólago, egyező álláú, nagyío (nagyíó funkció) ha < < f, akkor a kép nagyío, fordío álláú, valódi (diaveíő) ha f, akkor a kép a árggyal egyező nagyágú, fordío álláú, valódi ha f <, akkor a kép kicinyíe, fordío álláú, valódi (fényképezőgép) Fényöré in α in β c c n, ; n, n ;, n, n n Telje vizaverődé haárzöge: in α h, ahol n > n A fény a beeéi erőlege felé örik, ha a. közeg öréuaója nagyobb, in az elő közegé. Fényöré planparalel leezen A fényugár az eredei irányával párhuzaoan folyaja újá, de Δ ávolággal odébb. Δ záíáa (α a beeéi zög, d a leez vaagága, a leezben ege ú, n a leez öréuaója): in α n β in β d co β

9 in ( α β ) Fényöré prizán Adaok: n öréuaó, ϕ örőzög, α a beeéi zög A fény iránya δ zöggel elérül δ záoláa: in α n β, ahol β az elő öréi zög in β ' ' ϕ α + β α, ahol α beeéi zöggel érkezik a fény a priza falához ' in α ' β ', ahol β a áodik öréi zög in β n ' δ α + β ϕ egjegyzé: δ iniáli, ha α Fényelhajlá opikai rácon ' β kλ Az erőíé irányai: in α ; k,,, ; d a rácállandó d Ha x a. é. erőíé ávolága, L pedig a rác é az ernyő ávolága, akkor: λ in α é d g α x L Fooeffeku f frekvenciájú foon haáára elekron lép ki a féből (ha f h <f ): hf W ki + v vagy hf W ki + Ek eu z v hf W h ki c λ f W ki kilépéi unka, v az elekron ebeége, f h haárfrekvencia, U z a zárófezülég, pedig a kilépő elekron ozgái energiája egjegyzé: az elő ké egyenleből: hf W ki + eu z egjegyzé: ha a egvilágíó fény inenziáá növeljük, zíné (frekvenciájá) ne válozajuk, akkor a kilépő elekronok záa nőni fog, feléve, hogy f h <f Anyaghulláok λ h v Radioakiviá T N egfeleződik), N az aoagok záa N N A / ( ) N ( ), ahol T / a felezéi idő (az az idő, aely ala az aoagok záa, ahol A az akiviá; ovábbi képleek: A( ) A( ) T/ E k

10 N A,693 T agok záa /, ha az ado idő ala a boláok záa jóval kiebb, in a kezdei A radioakív bolá főbb ípuai A A 4 α-bolá: X 4 Z Z Y + α A A β-bolá: Z X Z + Y + β (egy neuron proonra é elekronra haad) γ-bolá: nincen agáalakulá Speciáli relaiviá eléle kidolgozá ala fogalak ú jele: SI érékegyége: á érékegyég: fényév (az az ú, elye a fény egy év ala ez eg) eghaározáa: a pálya hoza egjegyzé: az ua egkapjuk, ha a v- (ebeég-idő) grafikon alai erülee kizáíjuk ebeég jele: v SI érékegyége: k á érékegyég: ; h eghaározáa: v egjegyzé: vekorennyiég k 3,6 h egjegyzé: álagebeég kizáíáa: uak egegyeznek (), akkor: gyorulá jele: a SI érékegyége: v eghaározáa: a egjegyzé: vekorennyiég zög jele: α, ϕ v + v v v öze öze ; ha a ozgá ké zakazból áll é az

11 SI érékegyége: radián á érékegyég: fok eghaározáa: az egyég ugarú körben az egyégnyi ívhozhoz arozó középponi zög (rad) zögebeég jele: ω SI érékegyége: eghaározáa: ω ϕ zöggyorulá jele: β SI érékegyége: ω eghaározáa: β öeg jele: SI érékegyége: kg eghaározáa: a eheelenég éréke űrűég jele: ρ (ró, görög beű) kg SI érékegyége: 3 kg kg kg g á érékegyégei: ; d c eghaározáa: ρ, ( a öeg, V pedig a érfoga) V kg kg egjegyzé: A víz űrűége 3 3 d lendüle, ipulzu jele: I SI érékegyége: kg eghaározáa: I v egjegyzé: vekorennyiég

12 erő jele: F SI érékegyége: N kg eghaározáa: A eek ozgáállapoá egválozaó haá. egjegyzé: vekorennyiég Erőörvények: graviáció: F N f, ahol f 6,67 r kg nehézégi erő: F g, ahol g 9,8 (Magyarorzágon) rugóerő nagyága: F D l cúzái úrlódái erő nagyága: F µ Fny ; ík lapon: F µ g ; α hajlázögű lejőn: F µ g coα apadái erő nagyága: Fap µ Fny, aikor a e éppen egindul egyenlőég áll fenn folyadékok, gázok nyoáából zárazó erő: F p A Arkhiedez örvénye, a felhajó erő nagyága: ' F V ρ f g Q Q Coulob örvény: F k r Q öléű ere haó erő: F E Q árajára vezeőre haó erő: F B I l Lorenz erő: F Q v B További özefüggéek: Σ F a F I eheelenégi nyoaék jele: Θ (hea görög beű) SI érékegyége: kg eghaározáa: öegponok eeén: Θ i r i hoogén henger eeén: Θ r hoogén göb eeén: Θ r 5 perdüle jele: N kg SI érékegyége: eghaározáa: N Θ ω

13 forgaónyoaék jele: M SI érékegyége: N kg eghaározáa: M F k, (F az erő, k pedig az erőkar) egjegyzé: M N B I A, ahol B az indukcióvekornak a ekerc íkjával párhuzao koponene öegközéppon eghaározáa: A eeknél az a pono, aely körül zabad ozgáuk közben forognak, a e öegközépponjának nevezzük. Téel: A zár rendzer öegközépponja vagy nyugaloban van, vagy egyene vonalú egyenlee ozgá végez. unka jele: W SI érékegyége: J (joule) J N kg á érékegyég: W J; kwh 36J ; eghaározáa: Ha az erő állandó é az elozdulá irányába eik: W F Ha az erő állandó é α zöge zár be az elozduláal: W F coα Ha az erő egyirányú az elozduláal: Az erő-elozdulá grafikon alai erüle Elekroo unka: W U q egjegyzé: W P (P a eljeíény, az idő) egjegyzé: Elekroo unka: W P U I energia jele: E SI érékegyége: J (joule) J N kg á érékegyég: W J; kwh 36J ; eghaározáa: ozgái vagy kineikai energia*: Ek v helyzei vagy poenciáli energia*: E h gh (h a válazo null zinől ve előjele ávolág) rugala energia*: Er Dx forgái energia*: E f Θ ω

14 gázok belő energiája: E nrt NkT ( pv ) kondenzáor energiája: f f W E elekroo CU ekerc energiája: Eágnee LI a foon energiája: ε h f (h a Planck állandó, f a foon frekvenciája) Einein képlee: E c a *-gal jelöleke özefoglalóan echanikai energiának nevezzük eljeíény jele: P J SI érékegyége: W (wa) W W E eghaározáa: P ; ha v ebeég állandó: P F v U egjegyzé: elekroo eljeíény: P U I I R R haáfok jele: η (éa görög beű) SI érékegyége: - Ehazno Whazno Phazno eghaározáa: η Eöze Wöze Pöze egjegyzé: η egjegyzé: zoká zázalékban i egadni, ekkor a záolákor a zázadrézé kell venni nyoá jele: p N SI érékegyége: Pa (pacal) Pa F eghaározáa: p A f, ahol A a nyoo felülee jelöli, F pedig a felülere erőlege nyoóerő egjegyzé: a engerzinen a légnyoá Pa, ez egfelel aga vízozlop, vagy 76 c aga higanyozlop nyoáának hőérékle jele: T SI érékegyége: K (kelvin) á érékegyég: o C (celiu fok) (a o C-ban ado hőéréklehez 73-a adva kapjuk a hőéréklee kelvinben) egjegyzé: a gázokra vonakozó képleek alkalazáánál K-be kell áválani a hőéréklee egjegyzé: a hőérékle válozá ( T ) kelvinben é celiuban i egegyezik

15 egjegyzé3: a p-v grafikon állandó hőérékle eeén hiperbola, az ún. izoera; a agaabban lévő izoerához agaabb hőérékle arozik érfoga jele: V 3 SI érékegyége: á érékegyég: l (lier); ( l d 3 ) anyagennyiég, olzá jele: n SI érékegyége: ol eghaározáa: n M rézeckezá jele: N SI érékegyége: - eghaározáa: N n N n A 3 6 ölé jele: Q SI érékegyége: C (coulob) á érékegyég: A C ; Ah 36C egjegyzé: kondenzáor ölée: Q C U ( kucu ) egjegyzé: Q I elekroo érerőég jele: E N SI érékegyége: V C F eghaározáa: E Q egjegyzé: vekorennyiég, iránya a poziív próbaölére haó erő irányával egyezik eg Q egjegyzé: Q ponölé elekroo ere: E k r elekroo fluxu jele: Ψ (pzí görög beű) N SI érékegyége: C eghaározáa: Ψ E A fezülég jele: U SI érékegyége: V (vol) eghaározáa: U W q J V C

16 egjegyzé: hoogén elekroo érben: U E d poenciál jele: U A SI érékegyége: V (vol) eghaározáa: A közö ponhoz vizonyío fezülég. U U U AB A B kondenzáor kapaciáa jele: C SI érékegyége: F (farad) Q eghaározáa: C U ε r ε A íkkondenzáor kapaciáa: C, ahol ε r a leezeke kiölő anyagra jellező d állandó, vákuuban éréke, A a leezek erülee, d pedig a ávolága áraerőég jele: I SI érékegyége: A (aper) eghaározáa: I Q C A ellenállá jele: R SI érékegyége: Ω (oh) eghaározáa: R U I V Ω A ágnee indukció jele: B V SI érékegyége: T (ela) T M eghaározáa: B N I A, M forgaónyoaék, N a ekerc enezáa, I áraerőég, A a ekerc álal közbezár felüle egjegyzé: vekorennyiég egjegyzé: M N B I A, ahol B az indukcióvekornak a ekerc íkjával párhuzao koponene egjegyzé3: µ I hozú, árajára vezeő ágnee ere r ávolágban: B π r ekerc (hoza l) ágnee ere a belejében hoogén, az indukció nagyága: µ I N B l

17 ágnee fluxu jele: Φ (fí görög beű) SI érékegyége: Wb (weber); Wb V eghaározáa: Φ B A ekerc indukiviáa vagy önindukció együhaója jele: L V SI érékegyége: H (henry) H A N A eghaározáa: L µ r µ l köéi energia jele: E k SI érékegyége: J E ( ) c eghaározáa: c Z + ( A Z ) k öeghiány jele: Δ SI érékegyége: kg eghaározáa: Z p + ( A Z ) n ag p n ag akiviá jele: A SI érékegyége: Bq (becquerel) N N eghaározáa: A (a bolá gyoraága) ovábbi képleek: T N / A( ) A( ) ; A,693 T/ záa jóval kiebb, in a kezdei agok záa, ha az ado idő ala a boláok frekvencia jele: f SI érékegyége: eghaározáa: f T egjegyzé: a hullá öréekor ne válozik eg hullához jele: λ SI érékegyége: képle: c λ f Hőkapaciá jele: C

18 J J érékegyége: vagy K C eghaározáa: C c, ahol c fajhő fizikai állandók: az állandó neve jele éréke nehézégi gyorulá g 9,8 graviáció állandó γ ; f N 6,67 kg egyeee gázállandó R J 8,3 ol K Bolzann állandó k 3 J,38 K Avogadro-állandó N A 3 6 ol - k 9 N 9 C a vákuu dielekroo állandója ε C 8,85 N vákuupereabiliá µ 6 V,57 A Planck-állandó h 34 6,63 J elekronvol ev 9,6 J elei ölé e; q 9,6 C elekron öege e 3 9, kg proon öege p 7,676 kg, 7u 7 neuron öege n,6749 kg, 9u aoi öegegyég u 7,6654 kg fényebeég vákuuban c 8 3 hangebeég levegőben c 33 Föld öege F 4 6 kg Föld ugara r F 6,4 6 Nap öege N 3 kg Nap é Föld ávolága (cillagázai egyég) CSE 5 illió k 8,5

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Hőtan részletes megoldások

Hőtan részletes megoldások Mechanika rézlee egoldáok.. A kineaika alapjai. 0,6. k. v 60 6, 7, 6, k 60 c 0, 6, v j 6. h v k v k. Feléelezve, hogy a kapu azonnal ozdíja a kezé (nulla a reakcióideje): v k k 06, 67,. 06, Figyelebe véve,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Mechanika részletes megoldások

Mechanika részletes megoldások Mechanika rézlee egoláok kineaika alapjai 6 k 6 6 7 6 k 6 c 6 j 6 h k? k? Feléeleze hogy a kapu azonnal ozíja a kezé (nulla a reakcióieje): k 6 k 67 6 Figyelebe ée hogy a laba ebeége nagyobb lez ha a jáéko

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

ha a kezdősebesség (v0) nem nulla s = v0 t + ½ a t 2 ; v = v0 + a t Grafikonok: gyorsulás - idő sebesség - idő v v1 v2 s v1 v2

ha a kezdősebesség (v0) nem nulla s = v0 t + ½ a t 2 ; v = v0 + a t Grafikonok: gyorsulás - idő sebesség - idő v v1 v2 s v1 v2 FIZIKA - SEGÉDANYAG - 9. ozály 1. oldal I. A TESTEK MOZGÁSA 1. Egyene vonalú egyenlee mozgá - Feléele: a ere haó erők eredője nulla ( F = 0 N) Egyenlee a mozgá, ha a e egyenlő időközök ala ugyanakkora

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis Maemaika A HÁZI FELADAT megoldáok Vekoranalízi Nem mindenhol íram le a konkré megoldá. Ahol az jelenee volna, hogy félig én oldom meg a feladao a hallgaóág helye, o cak igen rövid megjegyzé alálnak A zh-ban

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március 14. 3. előadás

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március 14. 3. előadás FIZIKA Elekromágneses indukció, válakozó 6 március 14. 3. előadás FIZIKA II. 5/6 II. félév Áram ás mágneses ér egymásra haása Válakozó feszülség jellemzése FIZIKA II. 5/6 II. félév Lorenz erő mal ájár

Részletesebben

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom 1. kaegória 1.3.1. 1. CERN 2. PET 3. elekronvol. ikloron 5. Porozlay. Fiziku Napok 7. neurínó 8. álom 9. környezefizikai 10. Nagyerdő A megfejé: SZALAY SÁNDOR Szalay Sándor (195-1975) köveő igazgaók: Berényi

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Az I. forduló megoldásai

Az I. forduló megoldásai Szakác Jnő Mgyi Fizika Vrny 005/006 Az I. foruló goláai. 500 5 k 5 000 α 0 ÉK x? y? z?. z Az ábra alapján z 500 x + y + z + z z 4 99 ( 5000) x inα 7 496 (500) 4 pon 7 pon x K. Θ α y É y coα 98 4 pon. 400

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA Az anyag ermézee állapoa a mozgá. Klaziku mechanika: mozgáok leíráa Kinemaika: hogyan mozog a e Dinamika: ké rézből áll: Kineika: Miér mozog Szaika: Miér nem mozog A klaziku

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS 1. éel: EGYENLETES MOZGÁS Kérdéek: a.) Mikor bezélünk eyene vonalú eyenlee ozáról? b.) Ké e közül elyiknek nayobb a ebeée? (Elí e yakorlai példá!) c.) Mi ua e a ebeé? Mi a jele, érékeyée? Hoyan záoljuk

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny forduló Megoldások 1 1. s = 36 km,

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny forduló Megoldások 1 1. s = 36 km, Szakác Jenő Meyei Fizikaereny 009 00. forduló Meoldáok. 6 k, 6 k 6 k 5 8 k k,5 a)? b) ál? c) ( ) rafikon d) ( ) rafikon a) aradik úzakaz oza k. 6 k z elő zakaz 0,4 idő ala, a áodik k 5 8 k zakaz,5 idő

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga Képzési kódja: N- Név: Azonosíó: Helyszá: MŰSZAKI HŐTAN I.. ZÁRTHELYI elölje eg aláhúzással vagy kereezéssel a Gyakorlavezeőjé! Bachinger Zsol Boh Soa Dénes Ferenc Dobai Aila Györke Gábor Kerekes Kinga

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Hullámtan. Hullám Valamilyen közeg kis tartományában keltett, a közegben tovaterjedő zavar.

Hullámtan. Hullám Valamilyen közeg kis tartományában keltett, a közegben tovaterjedő zavar. Hulláan A hullá fogala. A hulláok oszályozása. Kísérleek Kis súlyokkal összeköö ingsor elején kele rezgés áerjed a öbbi ingára is [0:6] Kifeszíe guiköélen kele zavar végig fu a köélen [0:08] Kifeszíe rugón

Részletesebben

Fizika I minimumkérdések:

Fizika I minimumkérdések: Fizika I minimumkérdések: 1. Elmozdulás: r 1, = r r 1. Sebesség: v = dr 3. Gyorsulás: a = dv 4. Sebesség a gyorsulás és kezdei sebesség ismereében: v ( 1 ) = 1 a () + v ( 0 0 ) 5. Helyvekor a sebesség

Részletesebben

Gyakorló feladatok Az alábbiakon kívül a nappalis gyakorlatokon szereplő feladatokból is lehet készülni.

Gyakorló feladatok Az alábbiakon kívül a nappalis gyakorlatokon szereplő feladatokból is lehet készülni. Gyakorló feladaok z alábbiakon kívül a nappali gyakorlaokon zereplő feladaokból i lehe kézülni. 1. 0,1,,,, zámjegyekből hány olyan valódi hajegyű zám kézíheő, melyben minden zámjegy cak egyzer zerepelhe,

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

Merev test kinetika, síkmozgás Hajtott kerék mozgása

Merev test kinetika, síkmozgás Hajtott kerék mozgása ere e kineika, íkozá Hajo kerék ozáa k a kerék öee, a kerék uara nyoaék µ, ozábeli úrlódái ényez µ, nyuábeli úrlódái ényez / zöebeé o y A ázol hooén öeelozláú kerék zöebeéel ördül ízzine, érde alajon.

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

2.3. Belsı és ferde fogazat.

2.3. Belsı és ferde fogazat. .3. Belı é ferde fogaza. Tevékenyég: Olvaa el a jegyze 83-94 oldalain alálhaó ananyagá! Tanulányozza á a egédle 9.3. é 9.4. fejezeeiben lévı kidolgozo feladaai, valain oldja eg az o lévı gyakorló feladaoka!

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István Ez egy gázos előadás lesz! ( hőtana) Dr. Seres István Kinetikus gázelmélet gáztörvények Termodinamikai főtételek fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szie.hu Kinetikus gázelmélet Az ideális gáz állapotjelzői:

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ LKTONIK (BMVIMI07) ZOLTI művelei erőíők alkalmazáai z lekronika -ben már zerepel: művelei erőíő alapkapcoláai: - nem inveráló alapkapcolá, - inveráló alapkapcolá, - differenciálerőíő alapkapcolá. További

Részletesebben

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István Ez egy gázos előadás lesz! ( hőtana) Dr. Seres István Kinetikus gázelmélet gáztörvények Termodinamikai főtételek fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szie.hu Kinetikus gázelmélet Az ideális gáz állapotjelzői:

Részletesebben

Képlékenyalakítás elméleti alapjai. Feszültségi állapot. Dr. Krállics György

Képlékenyalakítás elméleti alapjai. Feszültségi állapot. Dr. Krállics György Képlékeyalakíás elmélei alapjai Feszülségi állapo Dr. Krállics György krallics@eik.bme.hu Az előadás sorá megismerjük: A érfogai és felülei erőke, a feszülség ezor. A feszülség ezor főérékei és főiráyai;

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 : Oktatái Hiatal A 01/013 tanéi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é egoldáai I kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Tudtad? Ezt a kérdést azért tesszük fel, mert lehet, hogy erre még nem gondoltál.

Tudtad? Ezt a kérdést azért tesszük fel, mert lehet, hogy erre még nem gondoltál. Tudad? - 10 Ez a kédé azé ezük fel me lehe hogy ee még nem gondolál Mo ké egyzeűbb feladao oldunk meg a közúi közlekedéel kapcolaban Ezek nagyon könnyűnek ő: nyilánalónak i űnhenek De mi an ha mégem? 1

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000)

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000) htt://gle.fw.hu Mikolci Egyete Hő- é Áralátai azéke Műzaki hő- é áraláta (Házi feladat) (Főikolai zitű leelező gééz zak ) Kézítette: Koác Baláz II. ée géézérök hallgató ., Egy zárt redzerbe a egadott állaotú

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hiatal A 13/14. tanéi Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Jaítái-értékeléi útutató 1.) Egy töegű, a talajon egy ozlop aljától d = 5 -re nyugó, kiéretű A golyónak

Részletesebben

Fizika A2E, 11. feladatsor

Fizika A2E, 11. feladatsor Fizika AE, 11. feladasor Vida György József vidagyorgy@gmail.com 1. felada: Állandó, =,1 A er sség áram öl egy a = 5 cm él, d = 4 mm ávolságban lév, négyze alakú lapokból álló síkkondenzáor. a Haározzuk

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1 A Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló feldtink egoldá. 0, c 0,7 /, /, 0, /. c )? d? ) Az elő ut ebeége: c +,7 /. pont A áodik ut ebeége: c 0, /. 3 pont Az elő ut ozgáánk ideje: 0 t 30. pont,7 A áodik

Részletesebben

Elektromágneses indukció (Vázlat)

Elektromágneses indukció (Vázlat) Elekromágneses ndukcó (Vázla). z elekromágneses ndukcó és annak fajá. mozgás ndukcó 3. Lenz-örvény 4. yugalm ndukcó 5. Időben válozó mágneses mező álal kele elekromos mező ulajdonsága 6. Kölcsönös és önndukcós

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

A mi kísérletünk azt mutatja, hogy a negatív töltésű elektroszkópról elektronok folytak, áramlottak át a pozitív töltésű elektroszkópra.

A mi kísérletünk azt mutatja, hogy a negatív töltésű elektroszkópról elektronok folytak, áramlottak át a pozitív töltésű elektroszkópra. .. ölékigynlíődé gyoran végbgy.2. víz ááralik a agaabb (ponciáli nrgiájú) hlyről az alaconyabbra.3. farúd ébn a ölék ozgaáához jlnő fzülég zükég.4. z áranak hő-, kéiai é ágn haáa i van Köük öz a ké, azono

Részletesebben