A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató"

Átírás

1 Oktatái Hiatal A 13/14. tanéi Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Jaítái-értékeléi útutató 1.) Egy töegű, a talajon egy ozlop aljától d = 5 -re nyugó, kiéretű A golyónak = 1 / ebeéget ada úgy találjuk el a H aga, ékony ozlop tetején nyugó, zintén töegű, azono éretű B golyót, hogy azzal ízzinte irányú ebeéggel centrálian, egyeneen ütközik. Az ütközé tökéleteen rugala. a) Milyen aga lehet az ozlop? b) Milyen táol leznek egyától az eő golyók, aikor a eglökött B golyó a talajt H/-re egközelítette? c) Miniálian ekkora ebeéget kell adnunk az A golyónak, hogy az adott d ellett a folyaat így égbeenjen? Ebben az eetben ilyen aga az ozlop, é ilyen irányban kell indítani az A golyót? I. Megoldá. Az A golyó pályája olyan parabola, aelynek cúcpontja éppen a B golyó (töegközéppontjának) agaágában an, ui. ott ízzinte a pálya érintője. A ferde hajítá özefüggéeiből eghatározható a hajítá kezdőebeégének iránya, ajd ebből az ozlop agaága (a golyók ugarai a feladatzöeg zerint elhanyagolhatóak). A két, azono töegű golyó abzolút rugala ütközée köetkeztében ebeéget cerél, azaz az A golyó egáll, é ettől kezde zabadon eik (a ékony ozlop ne befolyáolja az A golyó zabadeéét), a B golyó pedig az A golyó ízzinte ebeégéel kezdi eg ízzinte hajítái pályáját. Ezért egyzerre érnek talajt. A két golyó pályáit özeolazta egyetlen golyó ferdehajítái pályáját kapjuk, agyi a B golyó úgy folytatja útját, intha A golyó lenne, é ne ütközött olna eiel (a B golyó pályája tükörképe az A golyóénak.) Az A golyó az ozlop töébe eik, a B golyótól tehát fél hajítátáolágra an leérkezékor. a) A ferde hajítá zöge a hajítá adott fél táolágából kapható: xax in gd d in. g Figyelebe ée, hogy egy zinuz-értékhez két, a feladatunknak egfelelő zög tartozik: 1 é = 18 o 1. Így az egyiket kizáola könnyen adódik a áik egoldá. Alkalaza ezt -ra: OKTV 13/14 1. forduló

2 Ezzel a feladatnak egfelelő két hajítái irány: gd 1 1 arcin arcin, 144 é Így necak két hajítá irány, hane két ozlop-agaág i adódik. Az ozlop agaága a hajítá agaágáal egyenlő: H in in 1 1, g 1 é H 144 in 68 in 6,, g 1 b) Az ütközét köetően az A é B golyók függőlege irányú kezdőebeégei egyaránt zéruok, é gyoruláuk egyaránt g, így inden pillanatban azono zinten annak. Az A golyó pályája függőlege egyene, a B golyóé parabolaí. A fél agaág egtételéig eltelt idő: H1 H 1 6, t1,3. é t,79. g 1 g 1 Ezalatt a B golyó az A golyótól a két eetben x1 xt1 co1 t1 1 co,3 3,5 é x xt1 co t 1 co 68, 79 3,5, tehát ugyanolyan táolra kerül. OKTV 13/14 1. forduló

3 Eredényünk ne életlen, ugyani az y = x parabola tulajdonágából köetkezik, hogy az y x d 5 értéket az helyen ezi fel, azaz x 3,5. (Ez a kapcolat az orráal felfelé álló parabola eetén i fennáll!) c) Mot a köetelény áltozatlanul az, hogy az A golyó az ozlop tetején nyugó, B golyóal ízzinte irányú ebeéggel centrálian, egyeneen ütközzön áltozatlan d = 5 ozloptáolág eetén, kiegézíte azzal az új köetelénnyel, hogy a kezdőebeég a lehető legkiebb legyen, aely ellett az elő köetelény i teljeül. Terézeteen az ozlopagaág eltérő lez az a) kérdében eghatározandó agaágtól. Az új ozlopagaág a hajítá zögéel é kezdőebeégéel kifejeze: a hajítá fél-táolága általában: in in H, g in d. g gd Innen in A kezdőebeég a legkiebb, ha a neező a legnagyobb, agyi in 1 iatt éppen 1, tehát 9, é így 45. Ezzel: in gd Végül az ozlop agaága ebben az eetben: in 45 1 in H,5. in g 1 (Ebben az eetben a 45 o -o zögű hajítá iatt terézeteen cak egyetlen H agaágot kapunk.) OKTV 13/ forduló

4 II. Megoldá. A feladat egoldáához ne zükége a ferde hajítá özefüggéeit ierni, elegendő a ízzinte hajítá leíráának ierete. a) Induljunk ki a jelenég közepétől, agyi aikor a B golyó egkezdi ízzinte hajítáát! Kezdőebeége egegyezik az A golyó ebeégének ízzinte koponenéel, tehát x zel (hizen A-ra ízzinte irányú erő az ütközéig ne hat, é ütközékor a lendület- é energia-egaradá iatt ebeéget cerélnek). Az eő B golyónak el kell jutnia d táolágra, ire a talajra ér, tehát érénye: d x. (1) t A d táolágot annyi idő alatt kell egtennie, íg függőlege irányú kezdőebeéggel függőlege, g gyoruláal ee egtezi a H táolágot a talajig, azaz: H t. () g Ezzel a B golyó ütközé utáni ízzinte kezdőebeége (1) é ()-ből: A golyó égebeégének y koponene talajtérékor: g x d. (3) H y gh. (4) A két ebeégkoponen négyzetözege a B golyó égebeégének négyzetéel egyelő, ai az energia egaradáa iatt az A golyó kezdőebeégéel egegyezik, x y, tehát (3) é (4) felhaználááal: Az ozlopagaágra rendeze: Innen az ozlopagaág: g H d gh H d g 4 gh 4gH H d g. H 1, 4 16d g 4d g 8g 4g 4 4 Eetünkben indkét gyök fizikailag egalóuló eetet jelent:. Nuerikuan: H 1, ,. 1, OKTV 13/ forduló

5 b) Lád az I. egoldát! c) Hajítuk el ízzinteen ieretlen nagyágú ebeéggel az ieretlen H agaágú ozlop tetejéről a B golyót úgy, hogy az ozlop aljától d = 5 éter táolágban érjen talajt! Tegyük ezt úgy, hogy a leérkező golyó égebeége iniáli legyen! A ízzinte irányú ozgára: co t d, a függőlege irányú ozgára: in gt, innen a ozgá ideje: Ezzel in t. g in in co co d. g g Az iert trigonoetriai özefüggé zerint (inco = in) ez így írható: Innen a kereett kezdőebeég-iniu: in d g. gd. in A kezdőebeég a legkiebb, ha négyzete i az. A záláló kontan, a tört akkor legkiebb, ha neezője legnagyobb, azaz aikor a in 1 egyenlőtlenég bal oldala a legnagyobb értéket ezi fel. A zinuz függény axiua 1, agyi = 9 o, azaz a beérkező B golyó ebeége a ízzinteel = 45 o -o zöget zár be. Ha gondolatban izafelé játzuk le a folyaat filjét, akkor láthatjuk, hagy az A golyó kezdőebeége i α = 45 -o zöget zár be a ízzinteel, é így a iniáli kezdőebeég: gd in Milyen hozú ozlopra kell helyezni a B golyót? A függőlege ozgára érénye: 1 in 45 yin in in H,5. g g 1 OKTV 13/ forduló

6 .) Vízzinte, úrlódáente aztallapon fekzik egy D átérőjű, M töegű korong. A közepén egy kici, töegű tet nyugzik. A tet é a korong közötti cúzái úrlódái együttható. a) Legalább ekkora ízzinte irányú ebeéggel kell a korongot hirtelen elindítani, hogy kicúzon a tet alól? b) Mekkora lez a tet é a korong ebeége, aikor ár közö ebeéggel ozognak, illete a korong éppen kicúzik a tet alól, ha a korongot 1, illete ebeéggel indítjuk? Adatok: D =,5, M =,5 kg, =,1 kg, =,3, 1 = 1, /, = /. I. Megoldá: a) A tetre é a korongra i ízzinte irányban cak a köztük fellépő cúzái úrlódái erő hat. Newton II. törényét alkalaza, eghatározzuk a tet é a korong gyoruláát: A korongé: A g,6 /, a teté: a g 3 /. M A korong akkor cúzik ki a tet alól, ha az általa egtett út legalább D/-el nagyobb a tet által egtett útnál: Oldjuk eg az egyenletet: A a D t t t. A at t D A áodfokú egyenletet egolda, a t időre két érték adódik: 1 A A a 4 a D t, A A a OKTV 13/ forduló t 4 a D A kici tet a t 1 -kor elhagyja a korongot. (A t időpillanatban a tet izatérne a korongra, ha a tetek gyoruláai ne áltoznának nullára.) Ez a két időpont terézeteen cak akkor an (akár azono értékkel), ha a gyök alatti kifejezé ne negatí. A 4 a D A a D 1,34. b) Miel 1 <, a tet ne fog lecúzni a korongról. A két tet közö k ebeégére igaz At, (1) k k 1 at () A () egyenletből t-t kifejeze, ajd (1) egyenletbe helyetteíte: A k a 5 k 1 k / a A a 6

7 Miel <, a tet lecúzik a korongról. A tet é a korong kölcönhatáának ideje: t t,143 1 A korong ebeége u1 At 1,914, a tet ebeége: u a t,43. II. Megoldá: a) Határeetben a ki tet é a korong úgy ér el közö ebeéget, hogy a ki tet eljut a korong zélére. Ebben az eetben a lendület egaradáa alapján felírhatjuk a közö u ebeéget: M M M u u M. A unkatétel alapján belátható, hogy a rendzer ozgái energia cökkenéének nagyága éppen a úrlódái unkáal (úrlódái hőel) egyenlő, ai határeetben így írható fel: D W g,75 J. Írjuk fel a ozgái energia cökkenéét, aiből a kritiku ebeég kizáítható: 1 1 M M W M M u W W M M 1,34. Megállapíthatjuk tehát, hogy a ki tet akkor cúzik le a korongról, ha legalább ebeéggel lökjük eg a korongot. b) Ha a korongot cak 1 ebeéggel indítjuk, akkor a ki tet ne cúzik le róla, ezért közö ebeéget érnek el, ait a lendület-egaradá alapján közetlenül kizáíthatunk: M1 k 1. M Ha ebeéggel indítjuk a korongot, akkor a ki tet lecúzik róla. A lecúzá pillanatában jelöljük a korong ebeégét u 1 -gyel, a ki tetét u -el. Ebben az eetben i ugyanakkora lez a úrlódái unka, int az a) rézben: D W g,75 J. Írjuk fel a lendület-egaradá tételét é a unkatételt: M Mu u 1 1 M 1 Mu 1 1 u W. Kétieretlene egyenletrendzerre jutottunk. Fejezzük ki az elő egyenletből u -t, ajd írjuk be a áodik egyenletbe: u M u 1 u M 1 M Mu1 W. Így áodfokú, egyieretlene egyenletet kaptunk u -re: OKTV 13/ forduló

8 M M M W u 1 u 1. M aiből az u 1 ebeéget a áodfokú egyenlet egoldóképlete alapján kizáíthatjuk.,5,5,1 4,5,1, 75 J u1 u1.,1,1,5 kg,1 Rendeze: 6u1 u116,3. Megoldáa: 1,914 u ,3 u1 1 1,4 u 1 Két pozití gyököt kapunk (1,91 / é 1,4 /), aelyek egítégéel az ill. u u M u M u M 1,5 1,914 u,43,,1,5 1, 4 u,9,1 ebeégre rendre,45 / é,9 / ebeégeket kapunk a ki tetre. Fizikailag ne lehetége, hogy a ki tet nagyobb ebeégre tegyen zert, int aekkoráal a korongot eglöktük ( = /), tehát cak az elő gyökök érteleek. Így egállapíthatjuk, hogy ebben az eetben a korong, illete a ki tet állandóult ebeége u 1 = 1,91 / é u =,43 / lez. 3.) Könnyen gördülő kikocin rögzített A = 1 d kereztetzetű hengerben az = kg töegű könnyen ozgó dugattyú V = 5 liter térfogatú leegőt zár el. Mind a henger, ind a dugattyú hőzigetelő. Az elzárt gáz hőéréklete T = 3 K, a külő légnyoá p = 1 5 Pa. A kikocin U = 4 V fezültégű akkuulátor i an, aely a hengerben léő fűtőzálhoz kapcolódik. A kikoci töege a hengerrel é az akkuulátorral együtt M = 3 kg. A fűtőzál ellenálláa R =. A fűtőzálat t = 3 -ig tartjuk bekapcola. Mennyit ozdul el ezalatt a kikoci? OKTV 13/ forduló

9 Megoldá. A folyaat izobár. A bezárt gáz hőéréklete nöekzik, nyoáa infiniteziálian aló nöekedée iatt tágul, nyoáát indégig a külő nyoá közetlen közelében tarta. A dugattyú elozdul balra, a kikocinak jobbra kell elozdulnia, hizen külő erők híján a töegközéppontnak helyben kell aradnia. Meghatározandó a gáz (térfogati) táguláa, ajd ebből a dugattyú elozduláa a hengerhez képet, ajd a talajhoz izonyíta. A hőzigetelé iatt a fűtőzál által leadott energiát telje egézében a bezárt gáz ezi fel. (A dugattyú é a henger hőzigetelée iatt ne ez fel hőt.) A gáz által 3 áodperc alatt felett hő: U 4 V Q Pt t 3 4J. R Az I. főtétel zerint: E Q W, gáz ahonnan a gáz unkája: Wgáz Q E, f ahol az izobár tágulá iatt Wgáz p V, é a belő energia áltozáa E p V. Ezeket beíra az előző egyenletbe: f f pv Q pv Q p V. Innen a gáz térfogatáltozáa eetünkben (leegőre f = 5-öt ée): Q 4 J V f p Pa d. A dugattyúnak a hengerhez izonyított x elozduláa a V Ax özefüggé alapján: V x A 1 d 3 6,86 d 6,86 d. (Az ábrán a lényeget ne érinte az egyzerűég kedéért feltettük, hogy a rendzer töegelozláa éppen olyan, hogy a töegközéppont a dugattyú kezdeti helyzetében an.) OKTV 13/ forduló

10 Egyrézt az ábra zerint r R x, (1) árézt a töegközéppont helyben aradáa iatt r M R, () ahol r é R a dugattyú, illete a koci elozduláa. M ()-ből r R, ait (1)-be íra kapjuk: M R R x, ahonnan a koci 3 alatti elozduláa: M kg R x R x 6,86 d,74 d. M 3 kg kg Megjegyzé. Ha ne tételezzük fel egyzerűég kedéért, hogy a rendzer töegközéppontja éppen a dugattyú kezdeti helyén an, a köetkező gondolatenettel juthatunk el eredényünkhöz. Tekintük az alábbi ábrát! (x M jelenti ot a kocinak a töegközépponthoz, tehát a talajhoz izonyított kereett elozduláát.) A dugattyú é a koci töegközéppontjának a rendzer töegközéppontjától aló eredeti táolágaira érénye: x Mx (1) Haonló kapcolat áll fenn a égállapotban i, ahol az új táolágok az eredeti táolágok é az elozduláok özegeként felírhatók: OKTV 13/ forduló M x x M x x. () M M Felhaznála, hogy V x xm, A azaz V x xm, A (3) a dugattyú elozduláa kiejthető, arad a kereett koci-elozdulá. (3)-at ()-be íra:

11 V x xm M xm xm, A V azaz x xm MxM M xm, A figyelebe ée (1)-et: V x, M M xm A azaz a koci kereett elozduláa: V V xm M xm A M A kg 3 kg 1 d 3 kg 6,86 d,74 d. 4.) Az ábrán egy elektroo hálózat látható, aely 17 azono ezető zakazból áll. Ezek a zakazok ind 1 ellenálláúak. a) Mekkora fezültéget kell az AB pontokra kapcolnunk, hogy az XY pontok között 1 A erőégű ára folyjon? b) Hogyan áltozik eg az XY pontok között folyó ára erőége, ha az AB pontok közötti ezető zakazt eltáolítjuk, ajd ugyanakkora fezültéget kapcolunk az AB pontokra, int az előző eetben? c) Mekkora teljeítényt ad le a fezültégforrá a izgált két eetben? Megoldá: Az Oh-törény é a töltéegaradá törényének iételt alkalazááal, alaint az árakörben felierhető zietriák kihaználááal az egye ellenálláokon átfolyó áraok erőége lépéről lépére kizáítható, a égeredényt az elő ábra utatja: A 4A + 4A 5A 4A - 13A 4A A 5A OKTV 13/ forduló

12 A rézletezett záítá a köetkező ódon történhet. Az ábrán az egye ellenálláokat a könnyebb áttekinthetőég érdekében egzáozzuk. Szietria okok iatt necak az 1- e ellenálláon folyik 1 A ára, hane a -e, 3-a, 4-e, 13-a, 16-o, 17-e é 15-ö ellenálláokon i. Ezek az áraok a töltéegaradá törénye zerint egyeülnek, így az 5-ö é a 14-e ellenálláon - A ára folyik, ahogy ezt a köetkező ábra utatja. Az árakör négy arkában léő négy hurok 3-3 iert áraú ellenálláára alkalazhatjuk az Oh-törényt, így egkaphatjuk a rájuk eő fezültégeket, ai azért célzerű, ert így kizáíthatjuk a 6-o, 7-e, 11-e é 1-e ellenálláokra eő fezültéget. Minden ellenálláon annyi a fezültég, ahány aper ára folyik az ellenálláon, ert az ellenálláok 1 -oak. Tehát a kérdée ellenálláokra = 4 V eik, ezeken 4 A ára folyik át. A záítának ezt az állapotát az utoló ábra utatja. Mot újra a töltéegaradá törénye alapján határozhatjuk eg a 8-a é a 1-e ellenálláokon átfolyó áraokat. Ezek = 5 A értékűek. Végül újra az Oh-törény alkalazááal a fezültégek kizáítáa köetkezik, ert így egkaphatjuk a 9-e jelű ellenállá fezültégét (é áraát i). Így tehát az A é B pontok közötti fezültég = 13 V, tehát a 9-e ellenálláon 13 A ára folyik. Özefoglala tehát egállapíthatjuk, hogy ahhoz, hogy az 1-e jelű ellenálláon 1 A ára folyjon át, az A é B pontok közé 13 V fezültéget kell kapcolnunk, é ezeken a pontokon a beenő é kijöő áraerőégek értéke = 3 A, agyi az árakör eredő ellenálláa 13/3. Adjuk eg a feladatban található rézkérdéekre a álazt: a) Az A é B pontok közötti fezültég 13 V. b) Az A é B pontok közötti ellenállát é az árakör többi rézét úgy tekinthetjük, hogy ezek egyához képet párhuzaoan annak kapcola. Ennek egfelelően, ha kiezük az A é B pontok közötti ellenállát, akkor az árakör többi rézén eilyen áltozá ne történik, tehát az X é Y pontok között toábbra i 1 A ára folyik. OKTV 13/ forduló

13 c) Az elő eetben a fezültégforrá áraa 3 A, így a leadott teljeítény P = (13 V) (3 A) = 99 W. A áodik eetben a telep áraa cak 1 A, agyi ekkor a telep teljeíténye: P = (13 V) (1 A) = 13 W. Megjegyzé: Ha az AB egyene entén kettéhajtjuk az árakört, akkor izonylag könnyen átrajzolhatjuk úgy, hogy egy egyzerűbb, könnyebben kezelhető árakört kell izgálnunk. Ekkor az egyára kerülő ellenálláok párhuzaoan annak kapcola, tehát ezek 1/ ellenálláúak, de ha ezekből kettő oroan helyezkedik el, akkor egint cak 1 -ot kapunk. Elégeze a kettéhajtát é égrehajta a fenti egfontoláokat, a köetkező árakörhöz jutunk: Az ábrán a atírozott ellenálláok 1 -ot jelentenek, íg az üre ellenálláok 1/ -ot. A feladatban egadott 1 A ára az XY pontok között azt eredényezi, hogy az ábra jobb é bal oldalán léő - oho ellenálláokon - aper ára folyik, tehát ezekre özeen 4 V fezültég eik. Ez azt eredényezi, hogy a függőlegeen álló 1/ -o ellenálláokra i 4 V eik, agyi rajtuk 8 A ára folyik. Ez cak úgy lehet, hogy az aló-középő 1/ -o ellenálláon az ára ( A + 8 A) = 1 A (a töltéegaradá törénye zerint), tehát az erre eő fezültég 5 V. Így ár láthatjuk, hogy a + é pontokra (4 V + 5 V + 4 V) = 13 V-ot kell kapcolnunk. OKTV 13/ forduló

14 Értékeléi útutató: 1. feladat. Az I. egoldát köetők dolgozatának pontozáa a) Annak felierée, hogy az A é B golyó ebeéget cerél: pont A ferde hajítá indkét zögének eghatározáa 1 +, özeen: pont Az ozlop kétféle agaágának eghatározáa 1 +, özeen: pont b) Annak felierée, hogy hogyan ozog ütközé után a két golyó: 3 pont A fél-agaág egtételéhez zükége idő eghatározáa: pont A két golyó egyától aló táolágának kizáítáa: pont c) Az új, iniáli kezdőebeég eghatározáa: 3 pont A hajítá hajlázögének eghatározáa: pont Az új ozlopagaág eghatározáa: pont Özeen: pont A II. egoldát köetők dolgozatának pontozáa a) Annak felierée, hogy az ütközé utáni folyaat ízzinte hajítá: pont A B golyó kezdőebeégének eghatározáa: pont A kereett ozlopagaág kifejezée az adatokkal: Az ozlopagaág nueriku eghatározáa 1 +, özeen: pont b) Annak felierée, hogy hogyan ozog ütközé után a két golyó: 3 pont A fél-agaág egtételéhez zükége idő eghatározáa: pont A két golyó egyától aló táolágának kizáítáa: pont c) A B golyó új kezdőebeégének felíráa a köetelény zerint : pont A inializálá ódjának felierée é felíráa: Az új hajítái irány zögének eghatározáa: Az új ozlopagaág eghatározáa: pont Özeen: pont. feladat. Az I. egoldát köetők dolgozatának pontozáa a) Annak felierée, hogy akkor cúzik ki a korong a tet alól, ha az általa egtett út legalább D/-el nagyobb a tet által egtett útnál: pont A korong gyoruláának egállapítáa: pont A tet gyoruláának egállapítáa: pont A két tet kölcönhatáának idejét egadó áodfokú egyenlet felíráa: pont A áodfokú egyenlet izgálata: pont A kereett ebeég eghatározáa: pont b) Annak egállapítáa, hogy 1 ebeég eetén a tet ne fog lecúzni a korongról: A k közö ebeég eghatározáa: pont pont Annak egállapítáa, hogy ebeég eetén a tet le fog cúzni a korongról: pont A korong é a tet ebeégének eghatározá: pont Özeen: pont OKTV 13/ forduló

15 A II. egoldát köetők dolgozatának pontozáa a) Annak a határeetnek a felierée, hogy a ki tet é a korong úgy ér el a közö ebeéget, hogy a ki tet eljut a korong zélére: pont A korong é a tet közö ebeégének egállapítáa a lendület-egaradá törény alkalazááal: pont A úrlódái unka (úrlódái hő) helye kizáoláa: pont Munkatétel helye alkalazáa a jelenégre: pont A ozgái energia cökkenéének helye felíráa, egadáa: pont A kereett eghatározáa: pont b) Annak egállapítáa, hogy 1 ebeég eetén a tet ne fog lecúzni a korongról: pont A k közö ebeég eghatározáa: pont Annak egállapítáa, hogy ebeég eetén a tet le fog cúzni a korongról: pont A korong é a tet ebeégének eghatározáa a lendület-egaradá-, é a unkatétel egítégéel: pont Özeen: pont 3. feladat Annak felierée, hogy a töegközéppontnak helyben kell aradnia: 3 pont Annak felierée, hogy a folyaat lényegében izobár: pont Annak felierée, hogy cak a gáz ez fel energiát a fűtőzáltól: pont A fűtőzál által leadott energia kizáítáa: Az elő főtétel helye felíráa: A gáz tágulái unkájának helye eghatározáa: A felett hő é a térfogatáltozá kapcolatának helye felíráa: pont A térfogatáltozá kizáítáa: A dugattyú relatí elozduláának eghatározáa: A dugattyú é henger abzolút elozduláának kifejezée a relatí elozduláal: pont A töegközéppont helyben-aradáának helye figyelebeétele: pont A koci elozduláának helye eghatározáa: pont Özeen: pont 4. feladat a) A kérdezett fezültég helye eghatározáa: b) A kérdezett áraerőég egáltozáának helye eghatározáa: 6 pont c) A leadott teljeítény eghatározáa az elő eetben: pont A leadott teljeítény eghatározáa a áodik eetben: pont Özeen: pont A rézpontzáok ézerűen toább bonthatók. Ha a erenyző eljut az eredő ellenállá kizáítáához (13/3 ), de toább ne jut, akkor kapjon 5 pontot. Általáno egjegyzé: A záítáok orán a g = 9,81 / -tel, é a g = 1 / -tel záolók kié eltérő eredényt kapnak, ennek ellenére indkét egoldá a telje pontzáot kapja eg! OKTV 13/ forduló

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 : Oktatái Hiatal A 01/013 tanéi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é egoldáai I kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 06/07. tanév I. forduló 06. deceber 5. . Egyenleteen haladó kaion konvojt egy 90 k/h nagyágú egyenlete ebeéggel haladó zeélyautó 4 perc alatt előz eg. A gépkoci vizafelé

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória A 1/11. tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanuláni Veren áodik fordulójának feladatai é egoldáai fizikából II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így: IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég iányába utat. Newton II.

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 0/04. tané II. forduló 04. február. . Az A repülőtér 64 k-re ézakra található a B repülőtértől. A két repülőtérről két egyfora repülőgép záll fel pontoan egyidőben,

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 4/5. tané II. forduló 5. Egy diák a kollégiui zobájában fizikát tanul, é közben a háttérben a rádióból egy labdarúgó-érkőzé élő közetítée zól. A zoba egézen közel

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak.

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak. IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: töegű, ebeéggel ozgó tete: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály A 0/0 éi Mikola Sádor tehetégkutató erey gyögyöi dötıjéek feladatai é egoldáai Giáziu 9 oztály G Két egyelı l hozúágú foálra rögzített M é töegő kiérető golyó alakú tetet ízziteig kitérítük ajd egyzerre

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9.

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. 01/01. tnév Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló 01. noveber 9. Minden verenyzőnek záár kijelölt négy feldtot kell egoldni. A zkközépikoláoknk z A vgy B feldtort kell egoldni következők zerint: A:

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. áju 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A A 37. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak egoldása Döntő - Gináziu 0. osztály Pécs 08. feladat: a) Az első esetben eelési és súrlódási unkát kell végeznünk: d W = gd + μg cos sin + μgd, A B d d C

Részletesebben

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola 5 Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaerseny III forduló 06 ájus Gyöngyös, 9 éfolya Szakközépiskola feladat Soa, aikor a d = 50 széles folyón a partra erőlegesen eez, akkor d/ táolsággal sodródik

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő egyei Fizikavereny egoldáok 05/06. tanév II. orduló inden verenyzőnek a záára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy eladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B eladatort kell

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint Javítái-értékeléi útutató 33 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. áju 9. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika eelt zint Javítái-értékeléi

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint 09 ÉRETTSÉGI VIZSGA 00. áju 8. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

Mechanika részletes megoldások

Mechanika részletes megoldások Mechanika rézlee egoláok kineaika alapjai 6 k 6 6 7 6 k 6 c 6 j 6 h k? k? Feléeleze hogy a kapu azonnal ozíja a kezé (nulla a reakcióieje): k 6 k 67 6 Figyelebe ée hogy a laba ebeége nagyobb lez ha a jáéko

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon Fizikköny ifj. Záonyi Sándor, 6. Trlo Foglk Törények Képleek Lexikon Az egyene onlú, egyenleeen álozó ozgá Az olyn ozgá, elyeknél ponzerű e ozgáánk pályáj egyene é gyorulá állndó ngyágú, egyene onlú, egyenleeen

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000)

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000) htt://gle.fw.hu Mikolci Egyete Hő- é Áralátai azéke Műzaki hő- é áraláta (Házi feladat) (Főikolai zitű leelező gééz zak ) Kézítette: Koác Baláz II. ée géézérök hallgató ., Egy zárt redzerbe a egadott állaotú

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 05/06. tanévi Országos Középiskolai Tanulányi Verseny ásodik forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útutató. feladat: Vékony, nyújthatatlan fonálra M töegű, R sugarú karikát

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, )

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, ) Elôzó A terézet a ateatika nyelén íródott. (Galileo Galilei, 1564 1642) Ha azt, airől zó an, érni tudjuk, akkor a tárgyról tudunk alait, a azonban ne tudjuk záokkal egadni, akkor ieretünk zegénye é ne

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI köetkező éek ezőgazdaági terelééel kapcolatban árható, hogy a kedező terőhelyi adottágú területek az intenzí ezőgazdaági terelé irányába fognak fejlődni, e területeken az öntözé alapfeltétellé álik. z

Részletesebben

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás Az egyene onlú egyenleeen álozó ozgá 80 k/h ebeéggel bulib együnk. Uolérünk egy IFA-. Szerenénk egelőzni, ezér gyoríjuk z uó. Úgy nyojuk jobb zélő pedál (gázpedál!), hogy koci ebeége inden áodpercben 1

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

Hőtan részletes megoldások

Hőtan részletes megoldások Mechanika rézlee egoldáok.. A kineaika alapjai. 0,6. k. v 60 6, 7, 6, k 60 c 0, 6, v j 6. h v k v k. Feléelezve, hogy a kapu azonnal ozdíja a kezé (nulla a reakcióideje): v k k 06, 67,. 06, Figyelebe véve,

Részletesebben

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat (levelező) Pogány Andrea

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat (levelező) Pogány Andrea Terézeti jelenégek fizikáj gykorlt (leelező) Pogány Andre ndre@titn.phyx.u-zeged.hu Köetelények A gykorlt teljeítéének feltétele egy ZH ikere egírá ZH időpontok: ZH zbályok: Az eléleti izg előtt, zz: izgnpokon

Részletesebben

33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY HARMADIK FORDULÓ 9. osztály Gyöngyös, május 4-6. Megoldások.

33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY HARMADIK FORDULÓ 9. osztály Gyöngyös, május 4-6. Megoldások. 33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY HARMADIK FORDULÓ 9. osztály Gyöngyös, 4. ájus 4-6. Megoldások Gináziu. Egy adott pillanatban két őhold halad el egyás ellett. Az elhaladás

Részletesebben

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc Útuttó fizik feldtok egoldáához (izik1 villoérnököknek) Srkdi Tá, Márku erenc A fizik1 tárgy egyik célkitűzée, hogy hllgtókt hozzázoktuk fizik feldtok ziboliku záítá egítégével vló egoldáához, zeben z

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 13/14. tanévi Országos Középiskolai Tanulányi Verseny ásodik forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útutató 1.) Hőszigetelt tartályban légüres tér (vákuu) van, a tartályon kívüli

Részletesebben

Gimnázium 9. évfolyam

Gimnázium 9. évfolyam 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Gináziu 9 éfolya ) Egy test ízszintes talajon csúszik A test és a talaj közötti csúszási súrlódási együttható µ Egy ásik test α o -os

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M8. számú mérés Különböző alakú pillangószelepek veszteségtényezőjének vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M8. számú mérés Különböző alakú pillangószelepek veszteségtényezőjének vizsgálata Budapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Áralátan Tanzék Tanév,félév 009 / 00. Tantárgy Áralátan BMEGEÁTAG0 Képzé egyete Bc X Méré A B C X Nap Szerda -4 X Hét páro páratlan X A éré dátua 00. 04. 07. A

Részletesebben