Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny"

Átírás

1 Szakác Jenő egyei Fizikavereny egoldáok 05/06. tanév II. orduló

2 inden verenyzőnek a záára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy eladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B eladatort kell egoldaniuk a következők zerint: A: 9 0. oztályook é azok a. oztályook, akik két évig tanulnak izikát. B: Azok a. évolyaook, akik több int két évig tanulnak izikát. A rendelkezére álló idő 80 perc. A eladatok egoldáait önállóan kell elkézítenie, a Négyjegyű üggvénytáblázatok, özeüggéek é adatok c. tankönyv ( Függvénytábla ) é zebzáológép haználható. inden eladatot külön lapon oldjon eg! A eladatok különböző pontértékűek é az egye kategóriákban elérhető axiáli pontzáok i eltérőek lehetnek. A ginaziták eladatai 9. oztály, 5, 6, 7 0. oztály,, 8, 9. oztály, 4,,. oztály 4, 0,, 5 A zakközépikoláok eladatai A, 5, 6, 7 B, 8, 0, 4 Azokban a eladatokban, ahol ezekre az adatokra zükég van, vegye a öldelzíni gravitáció gyorulá értékét 0 / -nek! Jó unkát kívánunk!. eladat Egy ruhazárító gépnek c ugarú, vízzinte tengelyű dobja van, ely a tengelye körül állandó ordulatzáal orog. A ruhadarabok az ábrán látható ódon azon a ponton válnak el a dobtól, ait a középponttal 68 -o eelkedéű zakaz köt öze. ekkora a percenkénti ordulatzá? (0 pont) A ruha akkor van a dobtól való elválá határán, aikor a dob által a elületre erőlegeen kiejtett erő eltűnik, de az erők eredője ég létrehozza az a cp centripetáli gyorulát ( pont, l. az ábrát). A ruhára (töegét jelöljük -el) ilyenkor i indig hat a üggőlege g gravitáció erő, valaint ha a dob elülete egelelő alakú (int az ábrán i), a elülettel párhuzao K kényzererő.

3 K g a cp g a cp A két erő é az eredő gyorulának a töeggel való zorzata derékzögű vektorhározöget alkot, elynek az eredővel zeközti zöge éppen a egadott eelkedéi zög. Ennek a acp r zögnek ölírhatjuk a zinuzát a hározögben: in 68, g g aiből g in 68 r 0 in 68 0, 5,0 5,0 végül n = 8,44 / = 50,6 /perc. 68 K n,. eladat Egy vízzinte, úrlódáente dezka közepén egy apró lyuk van, elyen egy elhanyagolható töegű onál van átűzve. A onál két végéhez egyora töegű teteket kötöttek. A dezkán lévő tet éter ugarú pályán egyenlete körozgát végez, íg a áik tet a onál végén zabadon lóg é ne ozog. (a) ekkora a körozgát végző tet ebeégének nagyága? (6 pont) (b) A onálon lógó tet töegét egnövelték é a dezkán ozgó tet ennek hatáára él éter ugarú körpályára állt. ekkora a körozgát végző tet ebeége ekkor? (7 pont) (c) Hányzoroára növelték a onálon lógó tet töegét? (7 pont) egoldá (a) Jelölje K a kötélben ébredő erőt! A tetek ozgáegyenletei ezek után: Ezekből: v g r g K 0 K a v r cp g 0 4,47

4 (b) A perdület-egaradá törvényét alkalazva a tet ebeégének nagyága: v r v r r v v r 4,47 0,5 (c) A onálon lógó tet töege legyen x. A ozgáegyenletek: x g K 0 Ezekből: v v r x gr g r K a cp v r v xg r 4,47 0 0,5 7,888 6, eladat Egy vidápark népzerű attrakciója a rotor, egy nagy, 8 átérőjű üggőlege henger, ai elég gyoran orog tengelye körül ahhoz, hogy a benne állók a alhoz tapadva akkor i a helyükön aradjanak, ha a lábukat eleelik a padlóról. Az utaok,9 /perce ordulatzánál tapadnak kellőképpen a alhoz. ekkora az eberek háta é a al közötti tapadái úrlódái együttható? (0 pont) Az utaokra háro erő hat: a úlyuk, a al által a elületre erőlegeen kiejtett nyoóerő é a elülettel párhuzao úrlódái erő, ai akadályozza a úrlódá hiányában történő leelé cúzát, tehát ölelé irányul ( pont, l. az ábrát). Ierete, hogy a tapadái úrlódái erő axiua a elületeket özenyoó erővel arányo, az arányoági tényező a 0 tapadái úrlódái együttható: 0 F F ny tap. Az utaokat a tapadá egvédi a padlóra cúzától: F g tap, a nyoóerő pedig körozgában tartja őket: F a r. ny cp indezek az özeüggéek így egyeíthetők: F ny F tap g

5 g r g, aiből 0 = 0,40 r,9 4, A eladat egogalazáa zerint a egadott ordulatzá épphogycak elég az eberek alhoz tapaztáához, ezért a tapadái úrlódái erő a iniálian zükége 0,40 ( pont). 4. eladat Az 5-e út Keckeétet é Fülöpzállát özekötő 6 k hozúágú zakaza gyakorlatilag vízzinte é egyene. Egy kerékpárverenyző edzé gyanánt letekeri az odaviza utat. A telje idő alatt állandónak tekinthető k/h ebeégű zél újt Fülöpzállától Keckeét elé. A kerékpáro a Keckeétről Fülöpzállára való utat,5 óra alatt tette eg. ennyi idő alatt tezi eg a vizautat, ha ind az oda, ind a viza úton (á-á) egyenlete ebeéggel haladt úgy, hogy a légellenálláal zeben kiejtett teljeíténye indvégig állandó volt? A kerékpárora ható légellenállái erő az ún. Rayleigh-özeüggé zerint arányo a kerékpáro levegőhöz vizonyított v rel ebeégének négyzetével: Fe k vrel. (A légellenállához képet a gördüléi ellenállát azalt úton, keényre elújt guik eetén elhanyagolhatjuk.) (0 pont) Segítég: Egy (való együtthatójú) ax bx cx d 0 haradokú egyenlet (való) x egoldáát az alábbi háro lépében kaphatjuk eg: () p c b é q d b bc, a a a 7a a () () q p D, q q b. a x D D Az útzakaz hoza =6 k; a zélebeég u= k/h, az oda út időtartaa t =,5 óra. A Keckeétről Fülöpzállára való oda út orán a kerékpáro ebeége: 6 v k 4 k. ( pont) t,5 h h Az oda úton a kerékpáro zebezélben halad, így a levegőhöz vizonyított ebeége v u, tehát a légellenállái erő ekkor: F k v u, a kerékpáro teljeíténye pedig: ( pont)

6 P F v k v u v A viza úton a kerékpáro ebeége legyen v, ivel ekkor hátzélben halad, így a levegőhöz vizonyított ebeége v u, tehát a légellenállái erő: F k v u, a kerékpáro teljeíténye pedig: ( pont) P F v k v u v ivel tudjuk, hogy a kerékpáro teljeíténye állandó volt, így: k v u v k v u v. k-val egyzerűítve é az iert adatokat behelyetteítve: 4 4 v v, aelyet rendezve a: v 4v 44v 04 0 haradokú egyenletre jutunk, aelyet a Segítég-ben egadott lépéekkel egoldva a v 40 k (6 pont) értéket kapunk (a ponto záérték 9,95), így a viza út időtartaa: h 6 k t 0,9 h 54 perc v 40 k. ( pont) h 5. eladat Bioizikai éréek zerint az eberek utá közben egy-egy lépé egtétele alatt tetúly-kilograonként kb. 0,6 J energiát haználnak el. ilyen gyoran ut az a 60 kg-o verenyző, aki 70 W teljeítényt ogyazt? Tegyük el, hogy a utó egy lépée,5 hozú. (0 pont) Ha P = 70 W teljeítényt haznál el, iközben E = 0,6 J/kg 60 kg = 6 J energia zükége E 6 J egy lépééhez, akkor egy lépée időben t 0,54 -ig tart. P 70 W,5 A lépéhoz ieretében az eredény v =,9 /. t 0,54

7 6. eladat Egy 45 kg-o iú egy 5 kg-o palló egyik végén áll. A palló egy beagyott tavon, vízzinte, úrlódáente elületen ekzik. Karnyújtányira a palló ellett, a iútól 4,5 távolágra egy keztyű hever a jégen. A iú nekiindul, é végigétál a pallón, ahhoz képet,5 / ebeéggel. Legalább ilyen hozúnak kell lennie a pallónak, hogy a iú el tudja venni a keztyűt? (0 pont) =45 kg, p =5 kg, v rel =,5 /, =4,5. Az ábra zerint jelölje a iú jéghez képeti ebeégét v, a pallóét (ellenkező irányban) v p. Ha a jégelület úrlódáente, akkor a iúból é a pallóból álló rendzer zárt, ivel a külő erők eredője nulla (cak üggőlege irányú külő erők hatnak, a iú é a palló úlyerejének, valaint a jégelület tartóerejének eredője nulla). Zárt rendzerre alkalazhatjuk a lendület-egaradá tételét, azaz jelen eetben: a iúból é a pallóból álló rendzer telje lendülete a iú elinduláa előtt nulla volt, így a iú elinduláa után i nulla lez: 0 v p vp. Tudjuk ég, hogy a iú pallóhoz képeti relatív ebeége a jéghez képeti ebeégek özege (ivel a ebeégvektorokat ellentéte irányban vettük el): vrel v vp. A két-ieretlene egyenletrendzer egoldáa: v =,5 / é v p =0,75 /. Jelölje t azt az időtartaot, aíg a iú halad a pallón, hogy a jéghez képeti elozduláa a kívánt legyen: v t, aiből: t v Ezen idő alatt a iú pallóhoz képeti elozduláa: 4,5 l vrel t vrel,5 6 v,5 A iúnak 6 kell egtennie a pallón, tehát a pallónak legalább 6 hozúnak kell lennie.

8 7. eladat A Föld elzínén érhető p 0 = 0 5 Pa légnyoá abból zárazik, hogy a légkör úlya elozlik a Föld elzínén. (a) Becülje eg a Föld légkörében található levegő töegét! (A Föld ugara RF 670 k ) (5 pont) (b) Egy lélegzetvételünk orán hány olekulát lélegzünk be Juliu Caear utoló leheletéből? Tegyük öl, hogy valahogyan egjelölték azokat a olekulákat, aelyeket Juliu Caear utoló légzée orán kilélegzett. Több int két ezer év alatt ezek a olekulák egyenleteen elkeveredtek a légkörben. Egy lélegzetvételünkben legnagyobb valózínűéggel hány egjelölt olekula van? Az egyzeri alkaloal ki-, illetve belégezett levegő töege 0,5 g, a levegő óltöege 9 g/ol, az Avogadro-állandó 6 0 /ol. (5 pont) (a) A nyoá deiníciója zerint tehát: g p0 légkör, 4 RF aiből: 4 RF p0 8 légkör 5,0 kg g ( pont) (b) Avogadro-törvénye alapján egy lélegzetnyi levegőben levő olekulák záa: lélegzet 0,5 g Nlélegzet N A 60,0 0 (5 pont) ol levegő 9 g ol Ez egyzerind a Juliu Caear utoló leheletében levő olekulák záa: N JC,0 0. Avogadro-törvénye alapján a Föld légkörében levő olekulák záa: légkör 5,0 g 44 Nlégkör N A 60,0550 (5 pont) ol levegő 9 g ol Ezek alapján a Caear által kilehelt olekulák aránya a légkörben: NJC a 0, ( pont) N légkör Ha az eltelt idő alatt a keveredé tökéletenek tekinthető, akkor egy lélegzetnyi levegőnkben i ilyen arányban található Caear utoló leheletéből zárazó olekula, azaz: NJC / lélegzet a Nlélegzet 0,9760,00 Tehát lélegzetvételenként átlagoan olekulát lélegzünk be Juliu Caear utoló leheletéből.

9 8. eladat Egy gázelegy kétéle gázból áll, az egyik koponen töege kétzeree a áikénak. Ha a töegértékeket elceréljük, akkor változatlan térogat é hőéréklet ellett az új gázelegy nyoáa 5 zázalékkal több, int az elő eetben. ilyen gázok alkothatják az elegyet? (0 pont) egoldá A gázelegy nyoáa a gázkoponenek parciáli nyoáának özege: RT RT p V V RT RT p,5 p V V Ebből:,5 RT RT V V RT RT V V (Lehetége gázpárok: He é H ; H S é NH ; O é CH 4 ) (6+6 pont) (8 pont) 9. eladat Tervezzen 500 kg öze teher (hazno teher, kötélzet, gondola, ballon anyaga, palackok tb.) öleeléére alkala hőlégballont. A ballon alja nyitott, anyaga biztonággal 80 C-ot bír ki. A légnyoá 0 kpa, a külő levegő hőéréklete 0 C, a levegő óltöege 9 g/ol. ekkora legyen a hőlégballon térogata? (A teher térogatát hanyagolja el a ballon térogata ellett. A ballonban a hőéréklet indenütt azono.) (0 pont) T k =0 C=9 K; T b =80 C=5 K; p=0 kpa; R e =88 J/(kg K); =500 kg. Az ideáli gáz állapotegyenlete: pv RT, aiből a gáz űrűége:

10 p. RT (6 pont) A kinti levegő hőéréklete T k, a ballonban levőé T b, a nyoá a ballonban i é kívül i p, így a kinti, illetve a ballonban levő levegő űrűége: 5 p,00 9 kg k, 6, ( pont) RTk 849 illetve: 5 p,00 9 kg b,08. ( pont) RT 845 b A V térogatú ballonra ható eredő elhajtóerő: F Vg, (6 pont) k b aely erő egyenúlyt tart az öze teher úlyával,azaz: F Vg g, ( pont) k b aiből: 500 V 404, 6,08. ( pont) k b Tehát a hőlégballon térogata 404 legyen. 0. eladat Egy gyorlitben lengébe hozunk egy ateatikai ingát, elynek hoza 0,6 éter. A lit a öldzintről indul,75 gyoruláal, ajd aint eléri az utazóebeégét, ely 7,5, egyenleteen halad tovább egézen ozgáának haradik zakazáig. A haradik ozgázakaz alatt a lit,5 lauláal ozog, elyet a litet vezérlő autoatika úgy állít be, hogy a lit ebeége éppen a célálloára érkezékor váljon nullává. (a) ennyi ideig ozog a lit egyenleteen, ha a 69. eelet volt a célálloá é inden zozédo eelet távolága,5 éter? (8 pont) (b) A lit ozgáa orán hány telje lengét végez az inga a litben? ( pont) egoldá (a). ozgázakaz ideje:. ozgázakaz ideje: t 7,5 v a,75,77 ( pont)

11 (b) 7,5 v t 5 a,5 ( pont). ozgázakaz ideje: A kiinduló álloá é a végálloá távolága: x d 69,5 7,5 A telje ozgára vonatkozó ebeég-idő üggvény alatti terület alapján: v t v t v t 7,5 7,5,77 7,5 5 vt vt t 9,65 v 7,5. ozgázakaz orán a lengéek záa:. ozgázakaz orán a lengéek záa: l 0,6 T,6 a g,75 0 t,77 Z,00,00 T,6 T l 0,6,669 g a 0,5 t 5 Z,995,00 T,669. ozgázakaz orán a lengéek záa: l 0,6 T,59 g 0 t 9,65 Z,4 T,59 Az inga telje lengéeinek zá: Z Z Z Z,00,4,00 7, 4 (+ pont) (+ pont) (+ pont) ( pont)

12 . eladat Egy celló húrjának zabadon rezgő réze (ai az ún. láb é a ogólap között ezül az ábrán látható ódon) 60 c hozúágú. A húr a 440 Hz-e zenei A-hangot adja ki. (a) Hova tegye a zenéz az ujját (a lábtól való távolágban kiejezve), hogy az 587 Hz-e D-hang zólaljon eg? indkét hangot a húr alaprezgée adja ki. (b) Lehetége-e újrahangolá nélkül ezen a húron a 9 Hze G-hangot lejátzani? Hogyan, ill. iért ne? (0 pont) ogólap láb A húron állóhulláok alakulnak ki, elyek élhulláhoza (a két kötött vég iatt) k egéz zázor (jelen eetben adott, hogy egyzer, ert az alaprezgéel kiadott hangokról van zó) ér a húr rezgő x hozába : c x k, ahol c a hulláok terjedéi ebeége a húron (ai inden hang eetén azononak tekintendő), é a kiadott hang rekvenciája. c c Az A hang eetén a rezgő hoz az L = 60 c telje húrhozúág: L ka A A ( pont). Ha a D hangot kell lejátzani, é a húrt a lábtól x D távolágra kell leogni, akkor c c haonlóképpen teljeül, hogy xd kd ( pont). D D k A két egyenletet egyáal eloztva kiejezhetjük, hogy x D A D L ( pont). ka D Újra igyelebe véve, hogy a hangzerhúr alaphangjával záolunk, azaz k A = k D =, azért x 440 Hz D 60 c = 45,0 c ( pont). 587 Hz Ha a G hang lejátzáához próbáljuk haonlóképpen egkereni a leogá pontját: k x G A G L ka ( pont), akkor A G iatt alaphangok haználata eetén (k A = k G = ) a G húr telje hozúágánál nagyobb rezgő hoz adódna ( pont), vagyi ne lehetége az alaphangnál élyebb hang lejátzáa ( pont).. eladat Két azono töegű é azono töltéű zigetelő golyót d hozúágú zigetelő onálra erőítünk, ajd a onalak zabad végét közö P pontba üggeztjük el. Az elektrooan töltött golyókat zintén d hozúágú, vízzinte helyzetű zigetelő onállal kötjük öze. A háro onál így egy zabályo, üggőlege íkú hározöget alkot. A rendzer egyenúlyban van, é indháro zigetelő onálban azono nagyágú erő ébred. (a) Ha a töltéeket özekötő onalat elégetjük, akkor ekkora é ilyen irányú lez a töltéek gyoruláa az elégeté pillanatában? (8 pont) (b) ekkora axiáli zöget zárnak be a töltéek onalai a zétlendülékor? A úrlódái vezteégeket hagyjuk igyelen kívül! ( pont) egoldá (a) Jelöljük a kötélben ébredő erőket K-val! A golyók egyenúlyából adódik, hogy

13 K K co 60 F K in 60 g Ebből Fe g A vízzinte onál elvágáa után a töltéek gyoruláa a elüggeztett onalakra erőlege lez, azaz a vízzinteel 0 oko zöget zár be. ( pont) Nagyágát a ozgáegyenletből kaphatjuk eg: F co0 g co60 a e Ebből a g 0 (b) A axiáli ellendülé zögét az energiaegaradá törvényéből kaphatjuk eg: a golyók helyzeti energiáinak növekedéét az elektroztatiku potenciáli energiájuk cökkenée edezi. gd Q co k d e Q k d in Q ivel Fe g, ezért k gd. d Ezt beírva az energiaegyenletbe rendezé után: in A lehetége értékek 60 (a kezdeti helyzet) illetve 0. A axiáli kilendülé értéke így 0. eladat Határozza eg a orró azalt elett ölhevült levegő töréutatóját a következő délibáb-jelenégből: egy teherautó vezetője, akinek zeagaága az út ölött, víztócát lát aga előtt az úton, a vízzinteel leelé, -o zöget bezáró irányban. Az út terézeteen záraz, a tóca képzetét a orró levegő határán telje vizaverődét zenvedő ény kelti. A levegő töréutatója az azalttól távol,000. ekkora a töréutató közvetlenül az úttet ölött? (0 pont) A oőr zeébe az égről jut kék ény, az ábrán látható ugárenetet követve ( pont): ég ( pont) a b b hűvöebb levegő orró levegő ( pont)

14 A orró é a hűvöebb levegő határára a ény = 90 = 90, = 88,8 -o zög alatt eik be ( pont), é ott telje vizaverődé történik, elynek határeete az, hogy a töréi törvény zerint a ényugár 90 -o töréi zög alatt hatolna az új közegbe ( pont): n in 88,8 n in 90 ( pont), é ezt átrendezve hüvö orró in 88,8 in 88,8 n orró n hüvö,000 =,00008 ( pont). in90 in 90 egjegyzé: ha az útelület elé közeledve okozatoan elegedő levegőt vezünk záítába, é a töréi törvényt orra vékony, ár állandó hőérékletűnek tekinthető légrétegek határaira írjuk öl, akkor i a enti végeredényt kapjuk, vagyi az,00008-a é annál kiebb töréutatójú levegőbe ár ne hatol be a ényugár. 4. eladat A ia elületű Cende-óceán elett 0 kiloéter agaan repülőgép repül. A Hold éppen üggőlegeen elette van, aikor a pilóta lenéz az óceán vizére. ekkorának látja a pilóta a Holdat az óceánban a Hold látzólago éretéhez képet? (A Föld ugara 670 kiloéter, a Hold távolága a Föld középpontjától az aktuáli helyzetben 84 ezer kiloéter.) (0 pont) egoldá T tg t h K tg k h Ebből a zögnagyítá: K t h T k h BOD é AOC hározögek haonlóágából: K r k T b A tárgytávolág eghatározáa: t b r 84000k 670k 7760k A képtávolág eghatározáa a lence- é tüköregyenletből: k t r rt 670k 7760k k,k t r 7760k 670k r t A entiekből a zögnagyítá: r k t h 670k,k 7760k 0k 0,9608 b k h 84000k,k 0k (+ pont) ( pont) ( pont)

15 egjegyzé: Aennyiben a verenyző a T K arányt a K T k t özeüggéből záolja ki, azt a egoldát i telje értékűnek kell elogadni, bár ebben az eetben a zögnagyítára eredényül 0,998-at kap. 5. eladat A budapeti Koztolányi Dező téren található 4, 0 területű Feneketlen-tó vízennyiégét a következőképpen érték eg: a tóba 50 Ci aktivitáú Na 4 izotópot juttattak NaCl orájában. 60 óra elteltével 0 liter vízintát vettek a tóból, elynek aktivitáát 0,00 Ci-nek érték. (Tételezzük el, hogy a,5 nap alatt a bejuttatott izotópennyiég tökéleteen elkeveredett a tó telje vízennyiégében.) (a) ekkora a tó átlago vízélyége, ha a Na 4 izotóp elezéi ideje 5 óra? ( Ci egy gra rádiu aktivitáának elel eg: 0 Ci,7 0 bolá.) (5 pont) (b) it gondol, iért a Na 4 izotópot haználták, é iért NaCl vegyület orájában a éréhez? (5 pont) A Ci Ci 9, 0 50,5 0 Ainta t 60 h 0,00 Ci 0 Ci, T 5 h. (a) A tóba juttatott radioaktív Na aktivitáa a bolái törvény zerint: t 60 h T 5 h 4 A () (5 pont) A t h A A A 6 Ez az aktivitá a tó telje V vízennyiégében érhető, 0 liternyi intában arányoan keveebb (eltételezve a tökélete keveredét): 0 l Ainta t 60 h At 60 h. (5 pont) V Ebből ár () elhaználáával egkaphatjuk V értékét: A,5 0 A t V 0 l 0 l 0 l 4,690 l A t 60 h A t 60 h 0 inta 0 h inta Tehát a "Feneketlen-tó" vízennyiége integy , aiből az átlago vízélyég: 4 V 4,690 h 4, 6 (5 pont) 4 A,0 (b) ivel a konyhaó (NaCl) nagyon jól oldódik a vízben, így eltételezhető, hogy néhány nap alatt a bejuttatott ó-ennyiég tökéleteen elkeveredett a telje vízennyiégben. árézt a Na 4 izotóp elezéi ideje (5 h) elég rövid, így az aúgy i ki ennyiégű radioaktív anyag egy hét alatt gyakorlatilag teljeen eltűnik (a radioaktív nátriu β - boláal tabil agnéziuá alakul). ( pont)

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 06/07. tanév I. forduló 06. deceber 5. . Egyenleteen haladó kaion konvojt egy 90 k/h nagyágú egyenlete ebeéggel haladó zeélyautó 4 perc alatt előz eg. A gépkoci vizafelé

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 : Oktatái Hiatal A 01/013 tanéi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é egoldáai I kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hiatal A 13/14. tanéi Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Jaítái-értékeléi útutató 1.) Egy töegű, a talajon egy ozlop aljától d = 5 -re nyugó, kiéretű A golyónak

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

1. feladat Összesen 28 pont

1. feladat Összesen 28 pont . elaat Özeen 8 pont Dorr ülepítő berenezében zuzpenziót válaztunk zét. A zilár zecék űrűége 70 kg/ 3, a leválaztanó legkiebb zeceátérő 50. A olyaék űrűége kg/ 3, inaikai vizkozitáa 0 3 Pa. A belépő zagy

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 0/04. tané II. forduló 04. február. . Az A repülőtér 64 k-re ézakra található a B repülőtértől. A két repülőtérről két egyfora repülőgép záll fel pontoan egyidőben,

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás.

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás. ZÉCHEYI ITVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TZÉK 1. MECHIK-MOZGÁT GYKOLT (kidolgozt: éeth Ire órdó tnár Bojtár Gergel egetei t. züle Veronik eg. t.) Gördülő ozgá 1/1. feldt: Gördülő ozgá in C g F l B B dott:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória A 1/11. tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanuláni Veren áodik fordulójának feladatai é egoldáai fizikából II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

Anyagátviteli műveletek példatár

Anyagátviteli műveletek példatár Anyagátviteli műveletek példatár Erdélyi Péter, Mihalkó Józef, Rajkó Róbert (zerk.) 017/8/14 1. Állandóult állapotban oxigén (A) diffundál nyugvó zén-dioxidon (B) kereztül. Az öznyomá p ö 760 torr (1 atm).

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 4/5. tané II. forduló 5. Egy diák a kollégiui zobájában fizikát tanul, é közben a háttérben a rádióból egy labdarúgó-érkőzé élő közetítée zól. A zoba egézen közel

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERETEK Élelizeripari alapieretek középzint ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. áju 0. ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az íráli vizga időtartaa: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M8. számú mérés Különböző alakú pillangószelepek veszteségtényezőjének vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M8. számú mérés Különböző alakú pillangószelepek veszteségtényezőjének vizsgálata Budapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Áralátan Tanzék Tanév,félév 009 / 00. Tantárgy Áralátan BMEGEÁTAG0 Képzé egyete Bc X Méré A B C X Nap Szerda -4 X Hét páro páratlan X A éré dátua 00. 04. 07. A

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Fizika érnököknek záolái gyakorlat 009 0010 / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Mértékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi értékegyég-átváltáokat! a) 18 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 =

Részletesebben

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer Gázok -1 Gáznyoás - Egyszerű gáztörvények -3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet -4 tökéletes gáz egyenlet alkalazása -5 Gáz halazállapotú reakciók -6 Gázkeverékek

Részletesebben

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc Útuttó fizik feldtok egoldáához (izik1 villoérnököknek) Srkdi Tá, Márku erenc A fizik1 tárgy egyik célkitűzée, hogy hllgtókt hozzázoktuk fizik feldtok ziboliku záítá egítégével vló egoldáához, zeben z

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9.

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. 01/01. tnév Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló 01. noveber 9. Minden verenyzőnek záár kijelölt négy feldtot kell egoldni. A zkközépikoláoknk z A vgy B feldtort kell egoldni következők zerint: A:

Részletesebben

Hőtan részletes megoldások

Hőtan részletes megoldások Mechanika rézlee egoldáok.. A kineaika alapjai. 0,6. k. v 60 6, 7, 6, k 60 c 0, 6, v j 6. h v k v k. Feléelezve, hogy a kapu azonnal ozdíja a kezé (nulla a reakcióideje): v k k 06, 67,. 06, Figyelebe véve,

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2017/2018 tanév 9. évfolyam feladatainak megoldása

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2017/2018 tanév 9. évfolyam feladatainak megoldása Buó Ágoton Fizikai Felaategoló Vereny 07/08 tanév 9. évfolya felaatainak egoláa A javítái útutatóban inen felaathoz aunk egy egolát. Maxiáli pontzá (vagy egfelelő rézpontzá) aható bárely á, helye, követhetően

Részletesebben

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így: IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég iányába utat. Newton II.

Részletesebben

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály A 0/0 éi Mikola Sádor tehetégkutató erey gyögyöi dötıjéek feladatai é egoldáai Giáziu 9 oztály G Két egyelı l hozúágú foálra rögzített M é töegő kiérető golyó alakú tetet ízziteig kitérítük ajd egyzerre

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint Javítái-értékeléi útutató 33 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. áju 9. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika eelt zint Javítái-értékeléi

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

körsugár kapcsolata: 4 s R 8 m. Az egyenletből a B test pályakörének sugara:

körsugár kapcsolata: 4 s R 8 m. Az egyenletből a B test pályakörének sugara: 8 évi Mikola forduló egoldásai: 9 gináziu ) Megoldás Mivel azonos és állandó nagyságú sebességgel történik a ozgás a egtett utak egyenlők: sa sb vat vbt 4 π s 4π 57 s Ha a B testnek ne nulla a gyorsulása

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. áju 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útutató utaítáai zerint,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatáozá Töegont Pontzeű tet. Olyan tet, elynek jellező éete kck a álya éetehez kéet. Elozdulá helyvekto egváltozáa:, (t ) (t ) Sebeég Gyoulá d helyvekto változá gyoaága v, étékegyég:

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben