Villamos gépek tantárgy tételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villamos gépek tantárgy tételei"

Átírás

1 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb é legüzembztoabb ndítá mód. A hálózatra kapcolá pllanatában a még álló motor az állóréz rövdzárá áramával megegyező I ndítá áramot vez fel a hálózatból é az M ndító nyomatékot fejt k. A kördagramra tekntve megállapíthatjuk, hogy az ndítá áram nagy (a névlege áram zeree), vzont az ndító nyomaték aránylag kc. A kalcká motorokat úgy méretezk, hogy a közvetlen ndítá áramát károodá nélkül kbírják. A nagy ndítá áram nkább a hálózatra é a hálózatra kapcolt má gépekre, kézülékekre lehet vezélye, mert túlmelegedét é fezültégcökkenét déz elő. Túlmelegedé nkább cak gyakor ndítá eetén lép fel, tönkre tehet a vezetékek zgeteléét é zárlatot okozhat. A fezültégcökkené a hálózatot tápláló tranzformátornak é a hálózat vezetékenek ellenálláan bekövetkező fezültégeé matt keletkezk, zavart okozhat a hálózatra kapcolt má gépek é kézülékek üzemében. Kalcká motor közvetlen ndítáa: a) ndítá áram é ndító nyomaték, b) lyen jelleggörbék eetén a motor nem ndul el Kalcká motor ellenálláo ndítáának a) kapcolá vázlata é b) a gyorító nyomaték (M gy ) változáa a fordulatzám növekedéével A hálózat teljeítményétől függ, hogy mlyen teljeítményű motor ndítható róla közvetlenül. K teljeítményű fogyaztó hálózatról cak néhány kw-o, nagy teljeítményű hálózatról, például erőművekben, több MW-o motorok közvetlenül ndíthatók.

2 Az aránylag k ndító nyomatéknak az lehet a következménye, hogy a motor eetleg nem tud elnduln, ha álló állapotban nagy a terhelő nyomaték. A következőkben olyan ndítá módokat merünk meg, amelyekkel a kalcká motorok ndítá árama cökkenthető. Sajno ezeknél az ndítáoknál az amúgy k ndító nyomaték még jobban cökken. Cak tekercelt forgórézű é különlege kalcká motoroknál lehet elérn, hogy mközben cökkentjük az ndítá áramot, az ndító nyomaték növekedjék. Indítá az állóréz-tekercelé körébe ktatott /háromfázú rezztencával vagy reaktancával (ndító fojtótekerccel). Ha a motort rezztencákon kereztül kapcoljuk a hálózatra (1K kapcoló bekapcolva), akkor az ndítá árum kebb ( I ), mnt közvetlen ndítákor. Az ndítá áram a motor tekercevel orba kapcolt rezztencákon fezültégeét hoz létre, a motorra tehát kebb fezültég jut (U 1 ). Közvetlen ndítánál az U l hálózat fezültég léteít a motor I áramát, rezztencá ndítánál a motorra jutó U 1 fezültég hozza létre az I 1 áramot. Ez azt jelent, hogy amlyen arányban cökken a oro ellenálláok matt a motorra jutó fezültég, ugyanolyan arányban cökken az ndítá áram, tehát ha U 1 /U 1 = b, akkor I /I = b é U 1 = U 1 /b, I 1 = I /b A kördagram átmérője a motorra jutó fezültéggel arányo. Rezztencá ndítánál a motorra jutó fezültég U 1 /b, tehát b-ed rézére cökken a kördagram átmérője, azaz mnden metzék a kördagramban 1/b-zere lez. A közvetlen ndítánál fellépő ndító nyomaték M = 3U 1 y 1 /ω g0. Rezztencá ndítá eetén az U1 y 3 ' M b b = ω képlettel határozhatjuk meg az ndító nyomatékot. Ezt az előző özefüggéel özehaonlítva megállapíthatjuk, hogy ' M M = 2 b tehát rezztencá ndítánál az ndító nyomaték négyzeteen cökken ezért ez az ndítá mód cak ott alkalmazható, ahol az ndítá k terheléel történk. Cak az ndító nyomaték cökken négyzeteen. A felgyorulá folyamán cökken az áramfelvétel, cökken a fezültégeé, nő a motorra jutó fezültég, ezért a növekvő fordulatzámokhoz tartozó nyomatékok egyre kebb arányban cökkennek. Az M h -val jelöltük a motor hajtónyomatékának jelleggörbéjét, ha a motor közvetlenül a hálózatra van kapcolva. Ellenállá bektatáa eetén az M h jelű jelleggörbe érvénye. A terhelő nyomaték változáát az M t jelű görbe mutatja. Rezztencá ndítánál a motor kezdetben az M h -M t nyomatékkülönbég gyorítja. Ez a gyorító nyomaték, az ábrán M gy -vel jelöltük. A motor addg a fordulatzámg gyorul, amelynél M h -M t = Mg y = 0. Ezt a fordulatzámot n'-vel jelöltük. Amkor a motor már tovább nem gyorul, azaz elérte az n' fordulatzámot, akkor közvetlenül a hálózatra kell kapcoln. Ez az R rezztencák rövdzáráával történhet (az ábrán a 2K kapcoló bekapcoláával). Ettől kezdve a motort az M h -M t nyomaték gyorítja a fordulatzámg. Itt M h -M t = M gy = 0. E fordulatzám eléréekor fejeződk be a motor ndítáa. A rezztencákon létrejövő energavezteég matt a rezztencá ndítát cak kebb motoroknál alkalmazzák. Nagyobb teljeítményű motoroknál vamago fojtótekercet alkalmaznak. A fojtók beruházá költége nagyobb, de rajtuk alg jön létre vezteég. Az ndítá lefolyáa egyébként a rezztencá ndítáal teljeen megegyezk. Tranzformátoro ndítá. A motorra jutó fezültég nem cak a motorral orba kapcolt rezztencákkal vagy reaktancákkal cökkenthető, hanem tranzformátorral. U l hálózat fezültég é a tranzformátoráttétel eetén a motorra jutó fezültég: g0

3 U ' = 1 U a 1 Kalcká motor tranzformátoro ndítáának a) elve é b) kapcolá vázlata Ha közvetlen ndítánál az U 1 fezültég a motoron I ndító áramot léteít, akkor az U 1 fezültégnél fellépő ndító áram ' I I = a Tehát tranzformátoro ndítánál a motor ndítóárama a közvetlen ndítánál fellépő áram 1/a -zoroa. A tranzformátorok prmer árama mndg közelítőleg a zekunder áram 1/a - zoroa. Tehát a prmer oldalon fellépő ndítá áram, azaz ndítákor a hálózatot terhelő áram: 1 ' 1 I I I h = I = = 2 a a a a Tehát tranzformátoro ndítánál a hálózato terhelő ndító áram a közvetlen ndítánál fellépő áram 1/a 2 -zeree. A motorra jutó fezültég kzámítáánál a tranzformátor a áttételének ugyanaz a zerepe, mnt a rezztencá ndítánál a b arányoág tényezőnek. Ez azt jelent, hogy a tranzformátoro ndítánál fellépő ndító nyomaték ' M M = ' 2 a tehát az ndító nyomaték tranzformátoro ndítánál négyzeteen cökken. Ezt termézeteen a tervezénél fgyelembe kell venn, nehogy a motor ne tudjon elnduln. Az ndítá folyamata tranzformátoro ndítánál az ábrához haonlóan játzódk le, azzal a különbéggel, hogy a nyomatékcökkené aránya állandó mnden fordulatzámon. Ha a tranzformátoron kereztül ndított motor elér az n' állandóult fordulatzámot, akkor a motort a névlege fezültégre kapcoljuk. Gazdaágoabb takarékkapcoláú tranzformátor alkalmazáa.. A motort az IK é a 2K kapcolók bekapcoláával ndítjuk. Ha a fordulatzám állandóul, akkor a 2K kapcolót nytjuk é a 3K kapcolót zárjuk. Ezzel a motort közvetlenül a hálózatra kapcoltuk. Érdeke a 2K kapcoló zerepe. Belátható, hogy a 3K kapcoló mnden tovább nélkül nem kapcolható be, mert ezzel nemcak a motorra juttatjuk a hálózat fezültéget, hanem a tranzformátor kfezültégű kapcara. Ettől a tranzformátor tönkremenne. Ennek

4 elkerülée érdekében a 3K bekapcoláa előtt a motort az A helyen le kellene a tranzformátorról kapcoln. Ez hátrányo lenne, mert így az átkapcolá dejére a motor fezültég nélkül maradna. Ezért nem az A helyen kapcolunk le, hanem a 3K bekapcoláa előtt nytjuk a 2K-t. Így a motor nem marad fezültég nélkül, hanem rövd dőre orba kapcolódnak tekercevel - mnt fojtótekercek - a tranzformátor tekerceléének felő réze. Ha már a 2K kapcoló nytva van, azaz felbontottuk a tranzformátor cllagpontját, akkor nem okoz bajt, ha a kfezültégű kapcokra a hálózat fezültég kerül. A tranzformátoro ndítá előnye a reaktancá ndítáal zemben, hogy tt a hálózat ndítá áram négyzeteen cökken. Hátránya a tranzformátor é a kapcolókézülékek nagy beruházá költége, ezért ezt az ndítá módot cak nagy motoroknál alkalmazzuk, ahol a motor árához vzonyítva a tranzformátor é a kapcolókézülékek ára már nem olyan jelentő. Mélyhornyú é kétkalcká motorok A kalcká motorok közvetlen ndítáánál nagy az ndítá áram é aránylag kc az ndító nyomaték. Rezztencá, fojtótekerce, tranzformátoro é cllag-háromzög ndítáal az ndítá áram cökkenthető, de ezzel cökken az amúgy k ndító nyomaték. Különlege kalcká forgórézekkel el lehet érn, hogy közvetlen ndítánál változatlan ndító nyomaték mellett kebb ndító áram lépjen fel, őt az ndító nyomaték még növelhető. Mélyhornyú motorok. Ennél a különlege kalcká motornál a kalcka rúdjanak ugárrányú (magaág) mérete a rúd zéleégénél okkal nagyobb, ezért a rudak elhelyezéére zolgáló hornyok mélyek, mélyen benyúlnak a gép tengelye felé. A rudak lyen alakja előegít, hogy a forgóréz zórt fluxuának egy réze az ábrán látható módon záródjék. Az ndukcóvonalak a nagy permeabltáú, tehát a fluxut jól vezető vaban özeűrűödnek, míg a k permeabltáú réz vagy alumínum vezetőben közel egyenleteen ozlanak el. Ez azt eredményez, hogy a horonyban elhelyezkedő vezető mélyebben fekvő, azaz a légrétől távolabb lévő rézet több ndukcóvonal vez körül, mnt a légréhez közelebb rézeket. Ezek az ndukcóvonalak f 2 frekvencával váltakoznak, a rudakban fezültéget ndukálnak, tehát ezek léteítk a forgóréz zórá reaktancáját. Mvel a rúd légrétől távolabb lévő rézet több ndukcóvonal vez körül, ezért ezeknek a rézeknek nagyobb a zórá reaktancájuk. Úgy fogható fel, mntha a rúd zálakból állna (zaggatott vonal) a zálak reaktancája cökkenne a légré felé haladva. A forgóréz árama ott gyekzk folyn, ahol a reaktanca kebb, tehát kzorul a rúdnak a légréhez közelebb lévő rézére. Ez az áramkzorítá jelenége vagy kn hatá. A rudakban tehát az áraműrűég nem egyenlete, a légréhez közelebb lévő rézeken nagy, a tengely felé haladva cökken. A helyzet olyan, mntha az áram nem folyna a rúd telje kereztmetzetén, cak annak egy rézén. A hazno kereztmetzet cökkenée matt a rúd rezztencája megnövekzk. A reaktanca a frekvencával egyeneen arányo. Ezért nagy frekvencán az áram jobban kzorul a légréhez közelebb lévő rézekbe, tehát ez a jelenég nagy frekvencán jobban megnövel a rúd rezztencáját. A frekvenca cökkenéével a rúd rezztencája cökken. A motor ndítáakor f 2 = f 1, ezért a forgóréz rezztencája nagy. Olyan a helyzet, mnt a cúzógyűrű motor ndítáánál, amkor rezztencát kapcolunk a cúzógyűrűk közé. A motor tehát k ndítá árammal ndul. Ahogy növekzk a fordulatzám é cökken a f 2 frekvenca, úgy cökken a forgóréz rezztencája. A helyzet mot a cúzógyűrű motorhoz haonló, hzen ndítákor annak forgóréz áram köréből rezztencát ktatunk k. A névlege fordulatzámon f 2 = Hz. Az áramkzorítá tt már alg jelentkezk, a forgóréz rezztencája a közönége kalcká motoréval egyezk meg. A mélyhornyú motor ndítáa tehát a cúzógyűrű motoréhoz haonlóan játzódk le, de a mélyhornyú motornál a rezztenca kktatáa automatkuan, külő beavatkozá nélkül következk be.

5 Kalckarudak kétkalcká forgórézben Kaltkarúd mélyhornyú forgórézben a) közönége egykalcká, b) mélyhornyú, é cj kétkalcká motorok nyomaték-fordulatzám jelleggörbé A mélyhornyú forgórézel kézült motornak az ndítá árama kebb é ndító nyomatéka nagyobb, mnt az azono teljeítményű közönége kalcká motoré. Kétkalcá motorok A forgórézén két kalcka van. A belő kalcka rúdja nagyobb, a külő rúdja kebb kereztmetzettek, így a belő kalcka kebb, a külő nagyobb rezztencájú. A rezztencák közt különbéget azzal fokozzák, hogy a belő kalckát kebb, a külőt nagyobb fajlago ellenálláú anyagból kézítk. A mélyhornyú forgóréz ndukcóvonal képéhez haonlóan a belő kalckát több ndukcóvonal vez körül, mnt a külőt, tehát a belő zórá reaktancája nagyobb, az áram kzorul a külő kalckába. Ez a jelenég előorban f 1 -gyel azono forgóréz frekvencán, tehát ndítákor jelentkezk. Ilyenkor az áram znte kzárólag a nagy rezztencájú külő kalckában folyk, ezért kc az ndítá áram é nagy az ndító nyomaték. A fordulatzám növekedéével, azaz a frekvenca cökkenéével az áram fokozatoan a k rezztencájú belő kalckába húzódk, melynek rezztencája az azono teljeítményű közönége kalcká motor forgóréz rezztencájával egyezk meg. A kétkalcká motor ndítá árama kebb, ndító nyomatéka nagyobb nemcak a közönége egykalcká, hanem a mélyhornyú motorhoz képet. Közönége egykalcká, mélyhornyú é kétkalcká motor nyomaték-fordulatzám jelleggörbé láthatók az ábrán. A közép- é nagyteljeítményű motorok (kb. 100 kw felett) a kebb ndítá áram é a nagyobb ndító nyomaték matt kzárólag mélyhornyú vagy kétkalcká kvtelben kézülnek, de okzor alkalmazzák ezeket a megoldáokat kebb teljeítményeknél.

6 26. tétel Mlyen műzak megoldáokat mer az aznkron motorok automatku cllag-delta ndítáára Cllag-delta (háromzög) ndítá. Olyan kalcká motoroknál alkalmazható, amelyek névlege fezültége háromzög kapcolában egyezk meg a hálózat fezültéggel. Az ndítá áram cökkenée tt azért következk be, mert cökkentjük a motor tekercere jutó fezültéget. A cllag-háromzög ndítá előnye, hogy megfelelő vagy kapcolókon kívül Kalcká motor cllag-háromzög ndítáának elve A cllag-háromzög ndítá kapcolá vázlata má berendezét nem gényel, ezért ez a k é a közepe teljeítményű kalcká motorok leggyakorbb ndítá módja. A motort cllag kapcolában kapcoljuk a hálózatra, majd ha a fordulatzáma állandóult, átkapcoljuk háromzögbe.ha a motort közvetlenül háromzögbe kapcolnánk a hálózatra, akkor az I ndítá árammal ndulna. Ez a háromzög kapcolá vonal árama. Az U 1 hálózat vonal fezültég a tekercben folyó fázáramot léteít, mely közvetlenül háromzögbe való ndítánál I / 3 volna. Mvel a motort nem háromzögbe, hanem cllagba ndítjuk, ezért a fáztekercre nem U l, hanem cak U 1 / 3 fezültég jut. Ha az U 1 fezültég I / 3 áramot léteít, akkor az U 1 / 3 fezültég cak I 3 I = 3 3

7 áramot. Cllag kapcolánál a fáztekerc árama megegyezk a hálózatot terhelő árammal. Tehát cllag/háromzög ndítánál a motor fáztekercének ndító árama 1 / 3 -zorora, a hálózat ndító áram 1/3 -zorora cökken. Az ndító nyomaték meghatározáánál vegyük fgyelembe, hogy cllag kapcolában való ndítánál a motor fáztekercére U 1 / 3 fezültég jut é ez azt jelent, hogy kördagram mnden metzéke 1 / 3 -zorora cökken, tehát U1 y 3 ' 3 3 M = ω 1 = Cllag-háromzög ndítánál az ndítónyomaték 1/3 -zorora cökken. Három kapcolóval a cllag-háromzög ndítá az ábra zernt valóítható meg. Cllagba a motort az IK é 2K kapcolók bekapcoláával ndítjuk. A háromzögbe való átkapcolá a 2K nytáával é a 3K kapcoló záráával történk. Kézülnek különlege, de cak cllagháromzög ndítára alkalma kapcolók. Az ndítá folyamán a nyomatékok az ábrának megfelelően változnak azzal a különbéggel, hogy M h mnden fordulatzámnál M h -nak az 1/3 -zoroa. Az átkapcolát az n' fordulatzámnál kell elvégezn. g0 M 3

8 23. tétel Mlyen előnyökkel jár, ha cúzógyűrű aznkron motort a forgórézkörbe ktatott ellenálláok egítégével ndítjuk? Az M-n jelleggörbe egítégével grafkuan mutaa be, hogy az egye ellenállá-fokozatokat hogyan célzerű megválaztan! Az zlppel járó aznkron motor helyetteítő kapcoláát merjük. Tudjuk, hogy az ' ' 1 R k = R 2 rezztenca a valóágban nnc a forgóréz áramkörében, hanem a motor zlp eetén úgy velkedk - azaz akkora áramot vez fel é olyan nagyágú nyomatékot fejt k - mnt az álló motor bekötött R k rezztencával. Ez azt jelent, hogy az zlpnek megfelelő áramfelvételt é nyomatékot álló állapotban létre lehet hozn, ha az R k =R k /a 2 rezztencát valóban bektatjuk a forgóréz áramkörébe. Erre azonban cak cúzógyűrű motoroknál van lehetőég, ahol a rezztencák a cúzógyűrűk közé köthetők be. Egy cúzógyűrű motor kördagramja é nyomaték görhéje látható az a é b ábrákon. Ha ezt a motort rövdrezárt cúzógyűrűkkel közvetlenül ndítjuk, akkor I árammal é M nyomatékkal ndul. b) A cúzógyűrűk közé kötött ellenálláok hatáa: változá a) a kördagramban, b) a nyomatékfordulatzám jelleggörbén Mközben a motor fordulatzáma növekzk, áramvektorának végpontja a kördagramon a Q 1 pontból kndulva bal felé halad, nyomatéka az M jelű görhe zernt változk. Ez a motor termézete jelleggörbéje. Ha a motort az zlpnél fellépő M nyomatékkal akarjuk ndítan, 1 akkor cúzógyűrű közé fázonként = R rezztencát kell bekapcoln. Az R k 2 ábrából látható, hogy bár a motor ndító nyomatéka így nagyobb, az ndítá áram még kebb. Az Rk rezztencát növelve az ndító nyomaték tovább növelhető. A legnagyobb ndító nyomatékot akkor kapjuk, ha R 1 b k = R 2 rezztencát ktatunk be fázonként. Ilyenkor b a motor éppen az M b bllenő nyomatékkal ndul. R k -t tovább növelve az ndító nyomaték már cökken. A kördagramból látható, hogy az R k rezztenca növeléével az ndítá áram mndg cökken. Tehát a cúzógyűrű motorok cúzógyűrű közé ktatott rezztencával a motor ndító nyomatéka a bllenőnyomatékg növelhető, mközben az ndítá áram cökken. Az R k rezztenca bektatáával nemcak az ndító nyomaték, hanem a telje nyomatékfordulatzám jelleggörbe megváltozk. Mközben a motor fordulatzáma növekzk az áramvektor végpontja már nem a Q 1 pontból, hanem a Q pontból ndul é halad bal felé. Mot a Q pont tartozk = 1 zlphez. A nyomaték metzékek ugyanazok, mnt közvetlen

9 ndítákor, cak hányzanak az 1 é zlpek között nyomaték értékek vzont az é 0 zlpek között nyomatékok mot a telje motoro tartományra zéthúzódnak. Ezt láthatjuk az ábra M jelű nyomaték jelleggörbéjén. A motor termézete jelleggörbéjének az é 0 zlpek közé eő zakaza zéthúzódk a telje motoro tartományra. A bllenő nyomaték nagyága nem változk meg, cak nagyobb zlpnél lép fel. Az R k ellenállá növeléével a jelleggörbe egyre jobban elklúzódk bal felé é a bllenő nyomaték egyre nagyobb zlpeknél lép fel- Ha az R k ellenállá oly nagy, hogy az ndító nyomaték már cökken, akkor ez azt jelent, hogy a bllenő nyomaték már a jelleggörbe fékmotoro tartományába k kerül. A cúzógyűrű motorok ndítáa általában több fokozatú rezztencával történk. Az ábrán öt fokozatú ndító rezztencát rajzoltunk meg. Az egye fokozatokhoz tartozó nyomaték-fordulatzám jelleggörbék láthatók az ábrán. 0-val jelöltük a motor termézete jelleggörbéjét (akkor érvénye, ha a cúzógyűrűk rövdre vannak zárva). Az 1 jelű jelleggörbe akkor érvénye, ha a forgóréz áramkörébe a rezztenca elő fokozata van bektatva (az a cllagpontot kalakító cúzó-érntkezők az 1 jelű álló érntkezőkön vannak). Ugyanígy a 2, 3, 4 é 5 jelű jelleggörbék akkor érvényeek, ha a rezztenca máodk, harmadk tb. fokozata vannak bektatva. A motor ndítáát úgy végezzük, hogy a nyomatéka közben M max -nál ne legyen nagyobb é M mn -nál ne legyen kebb. Melőtt a motort a hálózatra kapcolnánk az ndító rezztenca mozgó érntkezőjét a legnagyobb fokozatra (eetünkben az 5.-re) állítjuk. A motor az 5 jelű jelleggörbén M max nyomatékkal ndul. Mközben fordulatzáma növekzk, nyomatéka cökken. Ha elér az M mn -ot, akkor egy fokozatot kktatunk é ezzel áttérünk a 4 jelű jelleggörbére. A nyomaték M max -ra ugrk fel é mot már ezen a jelleggörbén cökken M mn -g. Ekkor újabb fokozatot ktatunk k. Így folytatjuk az utoló fokozat kktatáág. Ekkor a termézete jelleggörbére kerül a motor nyomatéka é addg cökken, míg egyenlő nem lez az M t terhelő nyomatékkal. Cúzógyűrű motor többfokozatú ndítáának jelleggörbé Az ábrán megrajzoltuk a motor kördagramjának egy rézét. Ebből látható, hogy a maxmál é mnmál nyomatékhoz meghatározott nagyágú áramok tartoznak. Indítá közben a motor áramfelvétele I max é I mn között változk. Az ndító rezztenca kézülhet fémből. Gazdaáglag fonto, hogy mennél keveebb anyagból kézüljön, tehát mennél rövdebb legyen. Így a megfelelő rezztencát cak k kereztmetzettel lehet elérn. K kereztmetzetű huzalnak kc a hűtőfelülete é ezért az ndító rezztenca hamar túlmelegzk, tehát cak az ndítához feltétlenül zükége deg zabad bekapcolva tartan. Gyakran alkalmazunk olajhűtéű rezztencát. Vlágoan látzk, hogy a fokozatok zámának növeléével az M max é M mn közt különbég cökkenthető, azaz az ndítá egyenleteebbé tehető. Fokozatmente, teljeen állandó nyomatékú ndítá valóítható meg folyadékrezztencával. A cúzógyűrűkkel özekötött

10 A többfokozatú ndítá legnagyobb é legkebb árumra Folyadékndító lemezeket zódá vízbe merítjük.mennél mélyebbre merülnek a lemezek a vízbe, annál kebb a lemezek között rezztenca. A vízbemeríté ebeégét özhangban kell tartan a motor gyoruláával. Végül a lemezeket rövdre kell zárn. A cúzógyűrű gépek gyakran el vannak látva rövdrezáró é kefeleemelő zerkezettel, mellyel az ndítá befejezée után a cúzógyűrűk közvetlenül rövdrezárhatók é a kefék a cúzógyűrűkről leemelhetők, hogy a forgóréz tekercenek rezztencán kívül valóban ne legyen má rezztenca a forgóréz áramkörben é hogy a kefék üzem közben úrlódá vezteéget ne okozzanak. Ha van lyen zerkezet, akkor ndítá után a rezztenca alaphelyzetbe állítható. A következő ndítánál vgyázn kell, nehogy a motor rövdrezárt cúzógyűrűkkel ndítuk.

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=i o egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék 1. Gépelemek minimum rajzjegyzék Rajzi beugró ábrák válaztéka (Kovác Gáborné Mezei Gizella, Rácz Péter, Szalai Péter, Törőcik Dávid elektroniku jegyzetének zámozáa alapján) Kifáradára történő méretezé

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS 2 0 1 3 M Ű V E L E T I E R Ő S Í T Ő K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Műveleti erőítők...3 Műveleti erőítők fogalma, működéi elve, felépítée...3

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2014. november 06. A közgazdaságtan játékelméleti megközelítései

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2014. november 06. A közgazdaságtan játékelméleti megközelítései Műzak folyamatok közgazdaág elemzée Előadávázlat 04. november 06. A közgazdaágtan átékelmélet megközelítée a Története: - Táraátékok elmélete (Zermelo - Neumann Jáno (mnmax-tétel, azaz mkor létezk megoldá

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer MŰHELY Közgazdaág Szemle, LVIII. évf., 011. zeptember (79 805. o.) Szüle Borbála Portfólóelmélet modell zernt optmál nyugdíjrendzer Az optmál nyugdíjrendzer elmélete ránt az utóbb években folyamato érdeklődé

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. fejezet. Egykomponensű rendszerek kémiai termodinamikája FSz szint

Tartalomjegyzék 2. fejezet. Egykomponensű rendszerek kémiai termodinamikája FSz szint Katay György: Fzka kéma 2. Egykmnenű anyagk kéma termdnamkája / FSz znt artalmjegyzék 2. fejezet. Egykmnenű rendzerek kéma termdnamkája 02 02 FSz znt 2.F.1. A tandard állat 04 06 2.F.2. Elemek tandard

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

Idő-ütemterv hálók - II.

Idő-ütemterv hálók - II. Előadá:Folia1.doc Idő-ütemterv hálók - II. CPM - CPM létra : Továbbra i gond az átlaolá, a nyitott háló é a meg-nem-zakítható tevékenyég ( termeléközeli ütemtervek ) MPM time : ( METRA Potential' Method

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők é beavatkozók DC motorok 2. réz egyetemi docen - 1 - A DC motor dinamiku leíráa Villamo egyenlet: R r L r i r v r v e v r a forgóréz kapocfezültége i r a forgóréz árama R r a forgóréz villamo

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK 2. SZERKEZET 89 ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM SZERKEZETI CSTLKOZÓK modern cavarok új megközelítée úgymint catlakozók nagyfokú tatikai teljeítménnyel, kihaználva az axiáli kapacitát. ELLENÁLLÁS CSVROK RÉSZLEGES

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

Tartóprofilok Raktári program

Tartóprofilok Raktári program Tartóproflok Raktár program ThenKrupp Ferroglou ThenKrupp Nolcadk kadá 6. áprl Ötvözetlen é alacon ötvözéú lemeztermékek Betonacélok Szerzámacélok Melegen hengerelt rúdacélok Könnú - é zínefémek Rozdamente

Részletesebben

Egyenáramú motor kaszkád szabályozása

Egyenáramú motor kaszkád szabályozása Egyeáramú motor kazkád zabályozáa. gyakorlat élja z egyeáramú motor modellje alajá kazkád zabályozó terezée. zabályozá kör feléítée Smulk köryezetbe. zmuláó eredméyek feldolgozáa.. Elmélet beezet a az

Részletesebben

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szent Itván Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI Doktori (Ph.D.) értekezé téziei Rácz Péter Gödöllı 2009. A doktori ikola megnevezée: Mőzaki Tudományi

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl 8.9 Határozza meg zinuzo váltakozó fezültég eetén a hányadoát az effektív értéknek é az átlag értéknek. m m eff átl π m eff K f, átl m π 8. z ábrán látható áram jelalakjának határozza meg az effektív értékét

Részletesebben

II.2. A Monte Carlo számítógépes szimuláció

II.2. A Monte Carlo számítógépes szimuláció II.2. A Monte Calo zámítógépe zmulácó Rendezetlen anyag endzeek zmulácójának két alapvet változata meete: a molekulá dnamka MD é a Monte Calo MC módze []. A két módze között alapvet elv különbég a következ.

Részletesebben

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF - Márku Zolt marku.zolt@qo.hu Értelmezéek, munkapont beállítáok Negatív vizacatoláú rendzerek alapvető követelménye hogy: az x zabályozott jellemző a lehető legnagyobb mértékben közelíte meg az x a alapjellel

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Integrált mikrorendszerek

Integrált mikrorendszerek Mizei Jáno "There i plenty of room at the bottom." (Odalenn rengeteg hely van.) R. P. Feynman Integrált mikrorendzerek 1. Bevezeté Az integrált mikrorendzer olyan, mikroelektronikai technológiákkal létrehozott,

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz Akkumulátoros segédndító 12 voltos hálózatokhoz BAT 250 HU 2 BAT 250 HU 3 Tartalom Magyar nyelven...4 BAT 250 HU 4 Tartalomjegyzék 1. Felhasználó nformácók... 5 1.1 Fontos utasítások... 5 1.2 Bztonság

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata Proxy Cahe zerverek hatékonyág vizgálata Performane Evaluation of Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berze.tama@ifz.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, jztrik@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai,

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai, Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, betontörténelem...5 1.1. A beton é vabeton fogalma...5 1.. Vabeton zerkezetek oportoítáa...6 1.3. A vabeton előnyö tulajdonágai...7 1.4. A vabeton hátrányo tulajdonágai...7

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Konfidencia-intervallumok

Konfidencia-intervallumok Konfdenca-ntervallumok 1./ Egy 100 elemű mntából 9%-os bztonság nten kéített konfdenca ntervallum: 177,;179,18. Határozza meg a mnta átlagát és órását, feltételezve, hogy az egé sokaság normáls elolású

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI HADVEEK VAMOSSÁGTAN AAPJA Dr. vány Mklóné Profeor Emert 5. Előadá PTE PMMK Műzak nformatka Tanzék Hardverek Vllamoágtan Alapja/EA-V/ Hálózatzámítá Fzka valóág modell Az objektm modellje a rendzer A rendzer

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné professor emeritus. 5. Előadás

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné professor emeritus. 5. Előadás MŰSZAK FZKA Dr. vány Mklóné profeor emert 5. Előadá PTE PMMK Műzak nformatka Tanzék Műzak Fzka-/EA-V/ Hálózatzámítá Fzka valóág modell Az objektm modellje a rendzer A rendzer megvalóítáa realzácója a hálózat

Részletesebben

PID szabályozó tervezése frekvenciatartományban

PID szabályozó tervezése frekvenciatartományban ID zabályozó tervezée frekvencatartományban... A zabályozó erítéének hatáa a tabltára A zabályozó erítée az a paraméter, amelyet a zabályozá mköée alatt zámo eetben móoítanak, hangolnak pélául a mnél kebb

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

Ventilátorok üzeme (16.fejezet)

Ventilátorok üzeme (16.fejezet) Vetilátoro üzee (16.fejezet) 1. Defiiálja vetilátoro tatiu é zyoá veedéét! Vázlato utaa eg az zyoá ooeeie változáát egy egyfoozatú terelőrá élüli a ilééél a járóeré utá diffúzorral ellátott iáli átléű

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

1. feladat Összesen 28 pont

1. feladat Összesen 28 pont . elaat Özeen 8 pont Dorr ülepítő berenezében zuzpenziót válaztunk zét. A zilár zecék űrűége 70 kg/ 3, a leválaztanó legkiebb zeceátérő 50. A olyaék űrűége kg/ 3, inaikai vizkozitáa 0 3 Pa. A belépő zagy

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás ZÉHENYI ITVÁN EGYETE GÉPZERKEZETTN É EHNIK TNZÉK 6. EHNIK-TTIK GYKORLT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa Egy létrát egy verembe letámasztunk

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR ÓBAI EGYETEM KANÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR ATOMATIKA INTÉZET 3. Félvezetők BAPEST, 2012. 3. FÉLVEZETŐK 3.1. A FÉLVEZETŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK A félvezetők a zilárd tetek coportjába tartoznak.

Részletesebben

4. Mérés Szinkron Generátor

4. Mérés Szinkron Generátor 4. Mérés Szinkron Generátor Elsődleges üzemállaot szerint beszélhetünk szinkron generátorról és szinkron motorról, attól függően, hogy a szinkron gé elsődlegesen generátoros vagy motoros üzemállaotban

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár) SZÉHNYI ISTVÁN GYT LKLZOTT HNIK TNSZÉK 6. HNIK-STTIK GYKORLT (kidolgozta: Triesz Péter egy. ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár) Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa gy létrát egy

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. Mekkora a nyomatékok hatására ébredő legnagyobb csúsztatófeszültség? Mekkora és milyen irányú az A, B és C keresztmetszet elfordulása? Számítsuk

Részletesebben

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet

Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás és piaci erő. Termékdifferenciálás és piaci. Termékdifferenciálás. Modern piacelmélet Moder acelmélet Moder acelmélet Termékdfferecálá ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Sele Adre ELTE TáTK Közgazdaágtudomáy Tazék Kézítette: Hd Jáo A taayag a Gazdaág Vereyhvatal Vereykultúra Közota é a Tudá-Ökoóma

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján BME Hdak és Szerkezetek Tanszék Magasépítés acélszerkezetek tárgy Gyakorlat útmutató Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhe az EN 1991 alapján Összeállította: Dr. Papp Ferenc tárgyelőadó Budapest, 2006.

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

1. Gyors folyamatok szabályozása

1. Gyors folyamatok szabályozása . Gyor olyamatok zabályozáa Gyor zabályozá redzerekrl akkor bezélük, ha az ráyított olyamat dálladó máoder, agy az alatt agyágredek. gyor olyamatok eetébe a holtd általába az ráyítá algortmu megalóítááál

Részletesebben

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon Caládi állapottól függõ halandóági táblák Magyarorzágon A házaágok várható tartama, túlélée MÓDSZERTANI TANULMÁNY Központi Statiztikai Hivatal Hungarian Central Statitial Offie Központi Statiztikai Hivatal

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben