Villamos gépek tantárgy tételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villamos gépek tantárgy tételei"

Átírás

1 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb é legüzembztoabb ndítá mód. A hálózatra kapcolá pllanatában a még álló motor az állóréz rövdzárá áramával megegyező I ndítá áramot vez fel a hálózatból é az M ndító nyomatékot fejt k. A kördagramra tekntve megállapíthatjuk, hogy az ndítá áram nagy (a névlege áram zeree), vzont az ndító nyomaték aránylag kc. A kalcká motorokat úgy méretezk, hogy a közvetlen ndítá áramát károodá nélkül kbírják. A nagy ndítá áram nkább a hálózatra é a hálózatra kapcolt má gépekre, kézülékekre lehet vezélye, mert túlmelegedét é fezültégcökkenét déz elő. Túlmelegedé nkább cak gyakor ndítá eetén lép fel, tönkre tehet a vezetékek zgeteléét é zárlatot okozhat. A fezültégcökkené a hálózatot tápláló tranzformátornak é a hálózat vezetékenek ellenálláan bekövetkező fezültégeé matt keletkezk, zavart okozhat a hálózatra kapcolt má gépek é kézülékek üzemében. Kalcká motor közvetlen ndítáa: a) ndítá áram é ndító nyomaték, b) lyen jelleggörbék eetén a motor nem ndul el Kalcká motor ellenálláo ndítáának a) kapcolá vázlata é b) a gyorító nyomaték (M gy ) változáa a fordulatzám növekedéével A hálózat teljeítményétől függ, hogy mlyen teljeítményű motor ndítható róla közvetlenül. K teljeítményű fogyaztó hálózatról cak néhány kw-o, nagy teljeítményű hálózatról, például erőművekben, több MW-o motorok közvetlenül ndíthatók.

2 Az aránylag k ndító nyomatéknak az lehet a következménye, hogy a motor eetleg nem tud elnduln, ha álló állapotban nagy a terhelő nyomaték. A következőkben olyan ndítá módokat merünk meg, amelyekkel a kalcká motorok ndítá árama cökkenthető. Sajno ezeknél az ndítáoknál az amúgy k ndító nyomaték még jobban cökken. Cak tekercelt forgórézű é különlege kalcká motoroknál lehet elérn, hogy mközben cökkentjük az ndítá áramot, az ndító nyomaték növekedjék. Indítá az állóréz-tekercelé körébe ktatott /háromfázú rezztencával vagy reaktancával (ndító fojtótekerccel). Ha a motort rezztencákon kereztül kapcoljuk a hálózatra (1K kapcoló bekapcolva), akkor az ndítá árum kebb ( I ), mnt közvetlen ndítákor. Az ndítá áram a motor tekercevel orba kapcolt rezztencákon fezültégeét hoz létre, a motorra tehát kebb fezültég jut (U 1 ). Közvetlen ndítánál az U l hálózat fezültég léteít a motor I áramát, rezztencá ndítánál a motorra jutó U 1 fezültég hozza létre az I 1 áramot. Ez azt jelent, hogy amlyen arányban cökken a oro ellenálláok matt a motorra jutó fezültég, ugyanolyan arányban cökken az ndítá áram, tehát ha U 1 /U 1 = b, akkor I /I = b é U 1 = U 1 /b, I 1 = I /b A kördagram átmérője a motorra jutó fezültéggel arányo. Rezztencá ndítánál a motorra jutó fezültég U 1 /b, tehát b-ed rézére cökken a kördagram átmérője, azaz mnden metzék a kördagramban 1/b-zere lez. A közvetlen ndítánál fellépő ndító nyomaték M = 3U 1 y 1 /ω g0. Rezztencá ndítá eetén az U1 y 3 ' M b b = ω képlettel határozhatjuk meg az ndító nyomatékot. Ezt az előző özefüggéel özehaonlítva megállapíthatjuk, hogy ' M M = 2 b tehát rezztencá ndítánál az ndító nyomaték négyzeteen cökken ezért ez az ndítá mód cak ott alkalmazható, ahol az ndítá k terheléel történk. Cak az ndító nyomaték cökken négyzeteen. A felgyorulá folyamán cökken az áramfelvétel, cökken a fezültégeé, nő a motorra jutó fezültég, ezért a növekvő fordulatzámokhoz tartozó nyomatékok egyre kebb arányban cökkennek. Az M h -val jelöltük a motor hajtónyomatékának jelleggörbéjét, ha a motor közvetlenül a hálózatra van kapcolva. Ellenállá bektatáa eetén az M h jelű jelleggörbe érvénye. A terhelő nyomaték változáát az M t jelű görbe mutatja. Rezztencá ndítánál a motor kezdetben az M h -M t nyomatékkülönbég gyorítja. Ez a gyorító nyomaték, az ábrán M gy -vel jelöltük. A motor addg a fordulatzámg gyorul, amelynél M h -M t = Mg y = 0. Ezt a fordulatzámot n'-vel jelöltük. Amkor a motor már tovább nem gyorul, azaz elérte az n' fordulatzámot, akkor közvetlenül a hálózatra kell kapcoln. Ez az R rezztencák rövdzáráával történhet (az ábrán a 2K kapcoló bekapcoláával). Ettől kezdve a motort az M h -M t nyomaték gyorítja a fordulatzámg. Itt M h -M t = M gy = 0. E fordulatzám eléréekor fejeződk be a motor ndítáa. A rezztencákon létrejövő energavezteég matt a rezztencá ndítát cak kebb motoroknál alkalmazzák. Nagyobb teljeítményű motoroknál vamago fojtótekercet alkalmaznak. A fojtók beruházá költége nagyobb, de rajtuk alg jön létre vezteég. Az ndítá lefolyáa egyébként a rezztencá ndítáal teljeen megegyezk. Tranzformátoro ndítá. A motorra jutó fezültég nem cak a motorral orba kapcolt rezztencákkal vagy reaktancákkal cökkenthető, hanem tranzformátorral. U l hálózat fezültég é a tranzformátoráttétel eetén a motorra jutó fezültég: g0

3 U ' = 1 U a 1 Kalcká motor tranzformátoro ndítáának a) elve é b) kapcolá vázlata Ha közvetlen ndítánál az U 1 fezültég a motoron I ndító áramot léteít, akkor az U 1 fezültégnél fellépő ndító áram ' I I = a Tehát tranzformátoro ndítánál a motor ndítóárama a közvetlen ndítánál fellépő áram 1/a -zoroa. A tranzformátorok prmer árama mndg közelítőleg a zekunder áram 1/a - zoroa. Tehát a prmer oldalon fellépő ndítá áram, azaz ndítákor a hálózatot terhelő áram: 1 ' 1 I I I h = I = = 2 a a a a Tehát tranzformátoro ndítánál a hálózato terhelő ndító áram a közvetlen ndítánál fellépő áram 1/a 2 -zeree. A motorra jutó fezültég kzámítáánál a tranzformátor a áttételének ugyanaz a zerepe, mnt a rezztencá ndítánál a b arányoág tényezőnek. Ez azt jelent, hogy a tranzformátoro ndítánál fellépő ndító nyomaték ' M M = ' 2 a tehát az ndító nyomaték tranzformátoro ndítánál négyzeteen cökken. Ezt termézeteen a tervezénél fgyelembe kell venn, nehogy a motor ne tudjon elnduln. Az ndítá folyamata tranzformátoro ndítánál az ábrához haonlóan játzódk le, azzal a különbéggel, hogy a nyomatékcökkené aránya állandó mnden fordulatzámon. Ha a tranzformátoron kereztül ndított motor elér az n' állandóult fordulatzámot, akkor a motort a névlege fezültégre kapcoljuk. Gazdaágoabb takarékkapcoláú tranzformátor alkalmazáa.. A motort az IK é a 2K kapcolók bekapcoláával ndítjuk. Ha a fordulatzám állandóul, akkor a 2K kapcolót nytjuk é a 3K kapcolót zárjuk. Ezzel a motort közvetlenül a hálózatra kapcoltuk. Érdeke a 2K kapcoló zerepe. Belátható, hogy a 3K kapcoló mnden tovább nélkül nem kapcolható be, mert ezzel nemcak a motorra juttatjuk a hálózat fezültéget, hanem a tranzformátor kfezültégű kapcara. Ettől a tranzformátor tönkremenne. Ennek

4 elkerülée érdekében a 3K bekapcoláa előtt a motort az A helyen le kellene a tranzformátorról kapcoln. Ez hátrányo lenne, mert így az átkapcolá dejére a motor fezültég nélkül maradna. Ezért nem az A helyen kapcolunk le, hanem a 3K bekapcoláa előtt nytjuk a 2K-t. Így a motor nem marad fezültég nélkül, hanem rövd dőre orba kapcolódnak tekercevel - mnt fojtótekercek - a tranzformátor tekerceléének felő réze. Ha már a 2K kapcoló nytva van, azaz felbontottuk a tranzformátor cllagpontját, akkor nem okoz bajt, ha a kfezültégű kapcokra a hálózat fezültég kerül. A tranzformátoro ndítá előnye a reaktancá ndítáal zemben, hogy tt a hálózat ndítá áram négyzeteen cökken. Hátránya a tranzformátor é a kapcolókézülékek nagy beruházá költége, ezért ezt az ndítá módot cak nagy motoroknál alkalmazzuk, ahol a motor árához vzonyítva a tranzformátor é a kapcolókézülékek ára már nem olyan jelentő. Mélyhornyú é kétkalcká motorok A kalcká motorok közvetlen ndítáánál nagy az ndítá áram é aránylag kc az ndító nyomaték. Rezztencá, fojtótekerce, tranzformátoro é cllag-háromzög ndítáal az ndítá áram cökkenthető, de ezzel cökken az amúgy k ndító nyomaték. Különlege kalcká forgórézekkel el lehet érn, hogy közvetlen ndítánál változatlan ndító nyomaték mellett kebb ndító áram lépjen fel, őt az ndító nyomaték még növelhető. Mélyhornyú motorok. Ennél a különlege kalcká motornál a kalcka rúdjanak ugárrányú (magaág) mérete a rúd zéleégénél okkal nagyobb, ezért a rudak elhelyezéére zolgáló hornyok mélyek, mélyen benyúlnak a gép tengelye felé. A rudak lyen alakja előegít, hogy a forgóréz zórt fluxuának egy réze az ábrán látható módon záródjék. Az ndukcóvonalak a nagy permeabltáú, tehát a fluxut jól vezető vaban özeűrűödnek, míg a k permeabltáú réz vagy alumínum vezetőben közel egyenleteen ozlanak el. Ez azt eredményez, hogy a horonyban elhelyezkedő vezető mélyebben fekvő, azaz a légrétől távolabb lévő rézet több ndukcóvonal vez körül, mnt a légréhez közelebb rézeket. Ezek az ndukcóvonalak f 2 frekvencával váltakoznak, a rudakban fezültéget ndukálnak, tehát ezek léteítk a forgóréz zórá reaktancáját. Mvel a rúd légrétől távolabb lévő rézet több ndukcóvonal vez körül, ezért ezeknek a rézeknek nagyobb a zórá reaktancájuk. Úgy fogható fel, mntha a rúd zálakból állna (zaggatott vonal) a zálak reaktancája cökkenne a légré felé haladva. A forgóréz árama ott gyekzk folyn, ahol a reaktanca kebb, tehát kzorul a rúdnak a légréhez közelebb lévő rézére. Ez az áramkzorítá jelenége vagy kn hatá. A rudakban tehát az áraműrűég nem egyenlete, a légréhez közelebb lévő rézeken nagy, a tengely felé haladva cökken. A helyzet olyan, mntha az áram nem folyna a rúd telje kereztmetzetén, cak annak egy rézén. A hazno kereztmetzet cökkenée matt a rúd rezztencája megnövekzk. A reaktanca a frekvencával egyeneen arányo. Ezért nagy frekvencán az áram jobban kzorul a légréhez közelebb lévő rézekbe, tehát ez a jelenég nagy frekvencán jobban megnövel a rúd rezztencáját. A frekvenca cökkenéével a rúd rezztencája cökken. A motor ndítáakor f 2 = f 1, ezért a forgóréz rezztencája nagy. Olyan a helyzet, mnt a cúzógyűrű motor ndítáánál, amkor rezztencát kapcolunk a cúzógyűrűk közé. A motor tehát k ndítá árammal ndul. Ahogy növekzk a fordulatzám é cökken a f 2 frekvenca, úgy cökken a forgóréz rezztencája. A helyzet mot a cúzógyűrű motorhoz haonló, hzen ndítákor annak forgóréz áram köréből rezztencát ktatunk k. A névlege fordulatzámon f 2 = Hz. Az áramkzorítá tt már alg jelentkezk, a forgóréz rezztencája a közönége kalcká motoréval egyezk meg. A mélyhornyú motor ndítáa tehát a cúzógyűrű motoréhoz haonlóan játzódk le, de a mélyhornyú motornál a rezztenca kktatáa automatkuan, külő beavatkozá nélkül következk be.

5 Kalckarudak kétkalcká forgórézben Kaltkarúd mélyhornyú forgórézben a) közönége egykalcká, b) mélyhornyú, é cj kétkalcká motorok nyomaték-fordulatzám jelleggörbé A mélyhornyú forgórézel kézült motornak az ndítá árama kebb é ndító nyomatéka nagyobb, mnt az azono teljeítményű közönége kalcká motoré. Kétkalcá motorok A forgórézén két kalcka van. A belő kalcka rúdja nagyobb, a külő rúdja kebb kereztmetzettek, így a belő kalcka kebb, a külő nagyobb rezztencájú. A rezztencák közt különbéget azzal fokozzák, hogy a belő kalckát kebb, a külőt nagyobb fajlago ellenálláú anyagból kézítk. A mélyhornyú forgóréz ndukcóvonal képéhez haonlóan a belő kalckát több ndukcóvonal vez körül, mnt a külőt, tehát a belő zórá reaktancája nagyobb, az áram kzorul a külő kalckába. Ez a jelenég előorban f 1 -gyel azono forgóréz frekvencán, tehát ndítákor jelentkezk. Ilyenkor az áram znte kzárólag a nagy rezztencájú külő kalckában folyk, ezért kc az ndítá áram é nagy az ndító nyomaték. A fordulatzám növekedéével, azaz a frekvenca cökkenéével az áram fokozatoan a k rezztencájú belő kalckába húzódk, melynek rezztencája az azono teljeítményű közönége kalcká motor forgóréz rezztencájával egyezk meg. A kétkalcká motor ndítá árama kebb, ndító nyomatéka nagyobb nemcak a közönége egykalcká, hanem a mélyhornyú motorhoz képet. Közönége egykalcká, mélyhornyú é kétkalcká motor nyomaték-fordulatzám jelleggörbé láthatók az ábrán. A közép- é nagyteljeítményű motorok (kb. 100 kw felett) a kebb ndítá áram é a nagyobb ndító nyomaték matt kzárólag mélyhornyú vagy kétkalcká kvtelben kézülnek, de okzor alkalmazzák ezeket a megoldáokat kebb teljeítményeknél.

6 26. tétel Mlyen műzak megoldáokat mer az aznkron motorok automatku cllag-delta ndítáára Cllag-delta (háromzög) ndítá. Olyan kalcká motoroknál alkalmazható, amelyek névlege fezültége háromzög kapcolában egyezk meg a hálózat fezültéggel. Az ndítá áram cökkenée tt azért következk be, mert cökkentjük a motor tekercere jutó fezültéget. A cllag-háromzög ndítá előnye, hogy megfelelő vagy kapcolókon kívül Kalcká motor cllag-háromzög ndítáának elve A cllag-háromzög ndítá kapcolá vázlata má berendezét nem gényel, ezért ez a k é a közepe teljeítményű kalcká motorok leggyakorbb ndítá módja. A motort cllag kapcolában kapcoljuk a hálózatra, majd ha a fordulatzáma állandóult, átkapcoljuk háromzögbe.ha a motort közvetlenül háromzögbe kapcolnánk a hálózatra, akkor az I ndítá árammal ndulna. Ez a háromzög kapcolá vonal árama. Az U 1 hálózat vonal fezültég a tekercben folyó fázáramot léteít, mely közvetlenül háromzögbe való ndítánál I / 3 volna. Mvel a motort nem háromzögbe, hanem cllagba ndítjuk, ezért a fáztekercre nem U l, hanem cak U 1 / 3 fezültég jut. Ha az U 1 fezültég I / 3 áramot léteít, akkor az U 1 / 3 fezültég cak I 3 I = 3 3

7 áramot. Cllag kapcolánál a fáztekerc árama megegyezk a hálózatot terhelő árammal. Tehát cllag/háromzög ndítánál a motor fáztekercének ndító árama 1 / 3 -zorora, a hálózat ndító áram 1/3 -zorora cökken. Az ndító nyomaték meghatározáánál vegyük fgyelembe, hogy cllag kapcolában való ndítánál a motor fáztekercére U 1 / 3 fezültég jut é ez azt jelent, hogy kördagram mnden metzéke 1 / 3 -zorora cökken, tehát U1 y 3 ' 3 3 M = ω 1 = Cllag-háromzög ndítánál az ndítónyomaték 1/3 -zorora cökken. Három kapcolóval a cllag-háromzög ndítá az ábra zernt valóítható meg. Cllagba a motort az IK é 2K kapcolók bekapcoláával ndítjuk. A háromzögbe való átkapcolá a 2K nytáával é a 3K kapcoló záráával történk. Kézülnek különlege, de cak cllagháromzög ndítára alkalma kapcolók. Az ndítá folyamán a nyomatékok az ábrának megfelelően változnak azzal a különbéggel, hogy M h mnden fordulatzámnál M h -nak az 1/3 -zoroa. Az átkapcolát az n' fordulatzámnál kell elvégezn. g0 M 3

8 23. tétel Mlyen előnyökkel jár, ha cúzógyűrű aznkron motort a forgórézkörbe ktatott ellenálláok egítégével ndítjuk? Az M-n jelleggörbe egítégével grafkuan mutaa be, hogy az egye ellenállá-fokozatokat hogyan célzerű megválaztan! Az zlppel járó aznkron motor helyetteítő kapcoláát merjük. Tudjuk, hogy az ' ' 1 R k = R 2 rezztenca a valóágban nnc a forgóréz áramkörében, hanem a motor zlp eetén úgy velkedk - azaz akkora áramot vez fel é olyan nagyágú nyomatékot fejt k - mnt az álló motor bekötött R k rezztencával. Ez azt jelent, hogy az zlpnek megfelelő áramfelvételt é nyomatékot álló állapotban létre lehet hozn, ha az R k =R k /a 2 rezztencát valóban bektatjuk a forgóréz áramkörébe. Erre azonban cak cúzógyűrű motoroknál van lehetőég, ahol a rezztencák a cúzógyűrűk közé köthetők be. Egy cúzógyűrű motor kördagramja é nyomaték görhéje látható az a é b ábrákon. Ha ezt a motort rövdrezárt cúzógyűrűkkel közvetlenül ndítjuk, akkor I árammal é M nyomatékkal ndul. b) A cúzógyűrűk közé kötött ellenálláok hatáa: változá a) a kördagramban, b) a nyomatékfordulatzám jelleggörbén Mközben a motor fordulatzáma növekzk, áramvektorának végpontja a kördagramon a Q 1 pontból kndulva bal felé halad, nyomatéka az M jelű görhe zernt változk. Ez a motor termézete jelleggörbéje. Ha a motort az zlpnél fellépő M nyomatékkal akarjuk ndítan, 1 akkor cúzógyűrű közé fázonként = R rezztencát kell bekapcoln. Az R k 2 ábrából látható, hogy bár a motor ndító nyomatéka így nagyobb, az ndítá áram még kebb. Az Rk rezztencát növelve az ndító nyomaték tovább növelhető. A legnagyobb ndító nyomatékot akkor kapjuk, ha R 1 b k = R 2 rezztencát ktatunk be fázonként. Ilyenkor b a motor éppen az M b bllenő nyomatékkal ndul. R k -t tovább növelve az ndító nyomaték már cökken. A kördagramból látható, hogy az R k rezztenca növeléével az ndítá áram mndg cökken. Tehát a cúzógyűrű motorok cúzógyűrű közé ktatott rezztencával a motor ndító nyomatéka a bllenőnyomatékg növelhető, mközben az ndítá áram cökken. Az R k rezztenca bektatáával nemcak az ndító nyomaték, hanem a telje nyomatékfordulatzám jelleggörbe megváltozk. Mközben a motor fordulatzáma növekzk az áramvektor végpontja már nem a Q 1 pontból, hanem a Q pontból ndul é halad bal felé. Mot a Q pont tartozk = 1 zlphez. A nyomaték metzékek ugyanazok, mnt közvetlen

9 ndítákor, cak hányzanak az 1 é zlpek között nyomaték értékek vzont az é 0 zlpek között nyomatékok mot a telje motoro tartományra zéthúzódnak. Ezt láthatjuk az ábra M jelű nyomaték jelleggörbéjén. A motor termézete jelleggörbéjének az é 0 zlpek közé eő zakaza zéthúzódk a telje motoro tartományra. A bllenő nyomaték nagyága nem változk meg, cak nagyobb zlpnél lép fel. Az R k ellenállá növeléével a jelleggörbe egyre jobban elklúzódk bal felé é a bllenő nyomaték egyre nagyobb zlpeknél lép fel- Ha az R k ellenállá oly nagy, hogy az ndító nyomaték már cökken, akkor ez azt jelent, hogy a bllenő nyomaték már a jelleggörbe fékmotoro tartományába k kerül. A cúzógyűrű motorok ndítáa általában több fokozatú rezztencával történk. Az ábrán öt fokozatú ndító rezztencát rajzoltunk meg. Az egye fokozatokhoz tartozó nyomaték-fordulatzám jelleggörbék láthatók az ábrán. 0-val jelöltük a motor termézete jelleggörbéjét (akkor érvénye, ha a cúzógyűrűk rövdre vannak zárva). Az 1 jelű jelleggörbe akkor érvénye, ha a forgóréz áramkörébe a rezztenca elő fokozata van bektatva (az a cllagpontot kalakító cúzó-érntkezők az 1 jelű álló érntkezőkön vannak). Ugyanígy a 2, 3, 4 é 5 jelű jelleggörbék akkor érvényeek, ha a rezztenca máodk, harmadk tb. fokozata vannak bektatva. A motor ndítáát úgy végezzük, hogy a nyomatéka közben M max -nál ne legyen nagyobb é M mn -nál ne legyen kebb. Melőtt a motort a hálózatra kapcolnánk az ndító rezztenca mozgó érntkezőjét a legnagyobb fokozatra (eetünkben az 5.-re) állítjuk. A motor az 5 jelű jelleggörbén M max nyomatékkal ndul. Mközben fordulatzáma növekzk, nyomatéka cökken. Ha elér az M mn -ot, akkor egy fokozatot kktatunk é ezzel áttérünk a 4 jelű jelleggörbére. A nyomaték M max -ra ugrk fel é mot már ezen a jelleggörbén cökken M mn -g. Ekkor újabb fokozatot ktatunk k. Így folytatjuk az utoló fokozat kktatáág. Ekkor a termézete jelleggörbére kerül a motor nyomatéka é addg cökken, míg egyenlő nem lez az M t terhelő nyomatékkal. Cúzógyűrű motor többfokozatú ndítáának jelleggörbé Az ábrán megrajzoltuk a motor kördagramjának egy rézét. Ebből látható, hogy a maxmál é mnmál nyomatékhoz meghatározott nagyágú áramok tartoznak. Indítá közben a motor áramfelvétele I max é I mn között változk. Az ndító rezztenca kézülhet fémből. Gazdaáglag fonto, hogy mennél keveebb anyagból kézüljön, tehát mennél rövdebb legyen. Így a megfelelő rezztencát cak k kereztmetzettel lehet elérn. K kereztmetzetű huzalnak kc a hűtőfelülete é ezért az ndító rezztenca hamar túlmelegzk, tehát cak az ndítához feltétlenül zükége deg zabad bekapcolva tartan. Gyakran alkalmazunk olajhűtéű rezztencát. Vlágoan látzk, hogy a fokozatok zámának növeléével az M max é M mn közt különbég cökkenthető, azaz az ndítá egyenleteebbé tehető. Fokozatmente, teljeen állandó nyomatékú ndítá valóítható meg folyadékrezztencával. A cúzógyűrűkkel özekötött

10 A többfokozatú ndítá legnagyobb é legkebb árumra Folyadékndító lemezeket zódá vízbe merítjük.mennél mélyebbre merülnek a lemezek a vízbe, annál kebb a lemezek között rezztenca. A vízbemeríté ebeégét özhangban kell tartan a motor gyoruláával. Végül a lemezeket rövdre kell zárn. A cúzógyűrű gépek gyakran el vannak látva rövdrezáró é kefeleemelő zerkezettel, mellyel az ndítá befejezée után a cúzógyűrűk közvetlenül rövdrezárhatók é a kefék a cúzógyűrűkről leemelhetők, hogy a forgóréz tekercenek rezztencán kívül valóban ne legyen má rezztenca a forgóréz áramkörben é hogy a kefék üzem közben úrlódá vezteéget ne okozzanak. Ha van lyen zerkezet, akkor ndítá után a rezztenca alaphelyzetbe állítható. A következő ndítánál vgyázn kell, nehogy a motor rövdrezárt cúzógyűrűkkel ndítuk.

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

SI mértékegység rendszer:

SI mértékegység rendszer: S értékgyég rndzr: Fizikai nnyiég S gyég nv S gyég zibólua Kifjzé Salapgyégkkl lktroo tölté (q) coulob lktroo fzültég, (), lktroo potnciálkülönbég volt V J/ kg ára rőég () apr / lktroo llnállá () oh Ω

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben