FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011"

Átírás

1 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM

2 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré Játékmotor teljeítményének é hatáfokának vizgálata A rugóra függeztett tet rezgéidejének vizgálata Egyenleteen gyoruló mozgá lejtőn Galilei történelmi kíérlete Tapadókorongo játékpiztoly-lövedék ebeégének mérée balliztiku ingával A nehézégi gyorulá értékének meghatározáa Whiting-féle dezká ingával Palack oldalán kifolyó vízugár vizgálata A hang ebeégének mérée állóhullámokkal Gay-Luac elő törvényének igazoláa, a gáz hőtáguláa Szilárd anyag (alumínium) fajlago hőkapacitáának (fajhőjének) meghatározáa Kritályoodái hő mérée Ekvipotenciáli vonalak kimérée elektromo térben Elektrolit elektromo ellenálláának vizgálata Az áramforrá paramétereinek vizgálata Félvezető (termiztor) ellenálláának hőmérékletfüggée Hagyományo izzólámpa é energiatakaréko kompakt lámpa relatív fényteljeítményének özehaonlítáa A víz törémutatójának meghatározáa A domború lence fókuztávolágának meghatározáa Beel-módzerrel A fényelhajlá jelenége optikai rácon, a fény hullámhozának meghatározáa Napelemcella vizgálata /34. oldal

3 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK SÚLYMÉRÉS az 1 métert kicit meghaladó hozú farúd centimétere beoztáú kálával (a rúd úlya a mérendő tet úlyával özemérhető) mérleg (ajánlott a digitáli aztali mérleg, de lehet egyzerű rugó erőmérő i) akaztózineggel ellátott, imeretlen úlyú tet (a tet úlya kevéel meghaladja a rendelkezére álló mérleg vagy erőmérő méréhatárát) métere mérőzalag támaztó ékek rugó erőmérő alkalmazáa eetén Bunen-állvány, zinegek Merev tetek egyenúlya; erőtörvények Helyezze az imeretlen úlyú tetet a rúd legalább négy különböző helyére, mérje meg ezek távolágát az alátámaztától, é határozza meg, hogy mekkora erő hat a rúd mérleggel (erőmérővel) egyenúlyban tartott végén! Kézíten a méréről az erőket feltüntető értelmező rajzot! A mért hozúág- é erőadatokból határozza meg az imeretlen tet úlyát! A mérendő tet úlya meghaladja az erőmérő, illetve a mérleg méréhatárát, ezért van zükég a farúdra i a méréhez. A méré célja az, hogy az erőértékek é a hozzájuk tartozó távolágok imeretében, megfelelő rajz elkézítée után meg tudjuk határozni az imeretlen tet tömegét. Ha mérleggel mérünk, akkor a fa lécet vízzinte helyzetben feltámaztjuk. A rúd egyik vége a digitáli aztali mérlegre 3/34. oldal helyezett ékre, a máik egy azono magaágban elhelyezett ékre támazkodjon. A két alátámaztái pont távolága körülbelül 1 méter. A léc oldalára métere papír mérőzalagot célzerű előre felragaztani. A mérendő úlyú tet a rákötött hurokkal akaztható a lécre. Ha rugó erőmérővel mérünk, akkor a centiméterkálával ellátott léc egyik végét ékkel feltámaztjuk, a mérendő úlyú tet akaztó zinegét a rúdra húzzuk, majd a rúd zabad végét a feltámaztott végtől kb. 1 méter távolágban rugó erőmére akaztjuk. Az erőmérő megemeléével a rudat a vízzinte helyzetig emeljük. Figyelni kell arra, hogy a Az özeállítá rugó erőmérő haználatával rugó lehetőleg ne fezüljön. Mivel a tet minden helyzetében teljeülni kell az egyenúly mindkét feltételének (tehát az erők é a forgatónyomatékok előjele özegének i nullának kell lennie); ezért felírható az erők egyenúlya. Tehát: F + F = G +, ahol F az általunk leolvaott erő az erőmérőn (vagy a mérlegen leolvaott tömegértékből zámított t G x Az özeállítá mérleggel Az erőket feltüntető rajz erő, aminek értéke ennek az F erőnek az értékével megegyezik Newton harmadik törvénye alapján); F t a léc máik végén a lécre ható tartóerő; G a léc úlya, amely a léc közepére tehető (homogén úlyelozlát feltételezve); G x pedig az a úlyérték, amit meg kell határoznunk. Legyen a rúd telje hoza l, a tetnek a mérlegtől vagy az erőmérőtől mért távolága pedig x. Az erőket mutató ábra felrajzoláa után, mivel a

4 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 forgatónyomatékok előjele özege bármely pontra nulla, ezért felírható a forgatónyomatékok egyenúlya. Célzerű a l tartóerőre felírni a forgatónyomatékokat. Így: G x ( l x) + G F l = 0. Legalább 4 különböző x távolágra kell elhelyezni az imeretlen tömegű tetet. A kapott adatokat célzerű táblázatba foglalni, hogy láuk, melyik x értékhez melyik F erő tartozik. A kapott 4 értékpárból válazunk ki kettőt! Az egyik x távolág legyen x 1, a hozzá tartozó F erő legyen F 1, a máik x távolág legyen x, a hozzá tartozó erő legyen F! l l Felírható a következő két egyenlet: G x ( l x1 ) + G F1 l = 0 ; illetve G x ( l x ) + G F l = 0. Ebből a két F F1 egyenletből meghatározható a G x értéke: G x = l. Válazunk még néhányzor tetzőlegeen további két x1 x (különböző) értékpárt, é ezek felhaználáával i zámítuk ki a G x értékét! A kapott körülbelül négy-öt G x átlaga adja azt a G x úlyértéket, amit meg kellett határoznunk. Ebből az értékből a G = m g özefüggé felhaználáával zámítható a tet tömege i. Ha imerjük a tet valódi tömegét, akkor kizámítható a méré abzolút é relatív hibája i. Az abzolút hiba a mért é a ponto érték különbége; a relatív hiba az abzolút hibának é a ponto értéknek a hányadoa (amely zázaléko alakban i megadható). A méré termézeteen nem lez hibátlan eredményű. Sem a mérleg, em a rugó erőmérő leolvaáa nem kellően ponto, ez a hiba egyik fő oka. Erőmérő eetében a rugó úrlódáa i rontja az erőérték pontoágát. További hiba az i, hogy a mérleg vagy az erőmérő kálázáa nem tezi lehetővé a pontoabb leolvaát. 4/34. oldal

5 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011. JÁTÉKMOTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS HATÁSFOKÁNAK VIZSGÁLATA egyenáramú játékmotor (pl LEGO Technic-motor, alapáttétellel laított modellmotor) tengelyén kb. 1 cm átmérőjű tárcával, megfelelő rögzítéel meghajtó telep, kapcoló (ajánlott póluváltó forgáirányváltó kapcoló) árammérő műzer fezültégmérő műzer topper mérőzalag vagy méterrúd fonál 50 g egyégekből álló akaztható tömegorozat Egyenáram, teljeítmény é hatáfok Határozza meg a motor elektromo teljeítményfelvételét a fordulatzám függvényében! Határozza meg a motor mechanikai teljeítményét a fordulatzám függvényében! Határozza meg é ábrázolja grafikuan a motor hatáfokát a fordulatzám függvényében! Adja meg, mekkora terhelé eetén optimáli a motor működtetée! Elő lépéként öze kell állítani a rajz zerinti kapcolát. A motort úgy kell rögzíteni, hogy a főtengelyén lévő tárca túllógjon az aztal zélén. Így a motor a tárcára cévélődő zineg aztalról lelógó végére akaztott tömeget emelni tudja. Elő lépéként meg kell mérni a motor tengelyén lévő tárca átmérőjét (d). (Fonto, hogy a tárca azon rézének az átmérőjét kell mérni, amelyre a motor a zineget cévéli, mert a felcévélt zineg hoza alapján fogjuk zámítani a fordulatzámot.) Ezután különböző nagyágú tömegeket kell akaztani a fonálra, é mérni kell, mekkora idő alatt emeli fel azokat a motor 50 cm magara. (Ez a magaág lez a h.) Az emeléi távolágot az aztal mellé állított méterrúdon érdeme bejelölni. A mérét kb. 10 cm kezdeti emelkedéi magaág után célzerű kezdeni, így a ebeég egyenletenek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a talajtól 10 cm-re kell az időmérét kezdeni, é 60 cm-re kell befejezni. Minden tömeg (terhelé) eetében kétzer kell elvégezni a kíérletet: a máodik emelénél le kell olvani a motor fezültégét é áramerőégét. A méréi pontoág növelée érdekében elvileg az időmérét háromzor i el kéne végezni, é a kapott idők átlagával zámolni, de a felkézüléi idő rövidége miatt erre nem lez lehetőég. Özeen 6 különböző tömegérték eetében ajánlott elvégezni a mérét, de lehet, hogy a rendelkezére álló idő cak keveebb mérére lez elegendő. Az adatokat táblázatba kell foglalni. Így minden különböző tömeg (m) eetében jelölni kell a motor fezültégét (U), áramerőégét (I); az emeléi időt (t); az elektromo teljeítményt ( A kapcolá rajza é egy lehetége kíérleti özeállítá 5/34. oldal P el = U I ); a mechanikai teljeítményt (ami nem m g h má, mint az emeléi munka é az idő hányadoa: P mech = ); a hatáfokot (ami a mechanikai teljeítmény é az t Pmech h elektromo teljeítmény hányadoa: η = ); az emeléi ebeéget ( v = ); illetve a fordulatzámot. Ez utóbbi a Pel t következő megfontolá alapján zámítható. Mivel a tömeget h magaágba emeli a motor, ezért a mért idő alatt h

6 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 hozúágú fonál cévélődik a tárca kerületére (aminek átmérőjét már lemértük). Tehát ahányzor megvan a tárca h kerülete a h fonálhozban, annyit fordul a mért idő alatt özeen a motor főtengelye: n =. Mivel a h magaág d π é a tárca átmérője i állandó, ez az érték i állandó lez. A fordulatzám pedig az egyégnyi idő alatt megtett fordulat, n h 1 tehát az állandó n értéknek é a mért időnek (t) a hányadoa: f = = (mértékegyége: [ f ] = ). A t d π t táblázatban célzerű a tömeg zerint növekvő orrendben rögzíteni az adatokat, mert a fordulatzám annál kiebb lez, minél nagyobb a tömeg. Ha mindent kizámoltunk, akkor jöhet az eredmények ábrázoláa. A grafikonok alakja az alkalmazott motor fajtájától i függ, ezért nem bizto, hogy haonlítani fog az itt leírtakra. Ábrázolni kell a motor elektromo teljeítményfelvételét (P el ) a fordulatzám (f) függvényében, majd a mechanikai teljeítményt (P mech ) i a fordulatzám függvényében, végül pedig a motor hatáfokát (η) i a fordulatzám függvényében. Az elektromo teljeítmény fordulatzám grafikon fokozatoan (de nem lineárian) cökkenő lez; a mechanikai teljeítmény fordulatzám grafikon kezdetben (egy pontig) növekvő, aztán cökkenő; a hatáfok fordulatzám grafikon pedig kezdetben növekzik, egy pont után azonban cökken. Végül pedig meg kell határozni azt a tömegértéket, amelynél a mechanikai teljeítmény a legnagyobb lez (ez a grafikonról i leolvaható, de a zámított adatokból i látzani fog), illetve azt a terhelét i, amelynél optimáli a motor működée. Ez az a tömeg lez, amelynél a legnagyobb a hatáfok. A méréi eredmények ezúttal em leznek hibátlanok. Pontatlan az időméré (ami már a reakcióidőnkből i következik), é valózínűleg nem lez időnk arra, hogy három időméré átlagával zámoljunk, ami tovább rontja a pontoágot. A motor energiáját biztoító telep működé közben merül, ez i befolyáolhatja a kapott eredményeket. A fezültég é az áramerőég értékének mérée em egyzerű, mert a méré ideje alatt nem állnak be ponto értékre. Ezenkívül a tet a haladó mozgáon kívül forgómozgát i végez, továbbá nem lehet pontoan meghatározni, hogy hol van a tet tömegközéppontja. Ezek a tényezők mind rontják a méré pontoágát. m (kg) U (V) I (A) t () P el (W) P mech (W) η v ( m ) f ( 1 ) A mért é a zámított értékeket tartalmazó táblázat 6/34. oldal

7 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK A RUGÓRA FÜGGESZTETT TEST REZGÉSIDEJÉNEK VIZSGÁLATA Bunen-állvány, -dió a dióba befogható rúd a rugó rögzítééhez rugó imert tömegű egyégekből álló tömegorozat imeretlen tömegű tet akaztóval (tömege kiebb legyen, mint a telje tömegorozaté) topper Harmoniku rezgőmozgá, rezgéidőképlet A méréi eredményeket foglalja táblázatba, majd grafiku ábrázoláal igazolja a T ~ m arányoágot! Akaza az imeretlen tetet a rugóra, é mérje meg a rezgéidőt! Az így mért rezgéidő é az előzőleg ábrázolt grafikon alapján határozza meg az imeretlen tet tömegét! Egy tabilan rögzített állványra rugót kell akaztani. A rezgéidőképlet amely zerint egy adott rugó eetén a rezgéidő a rezgő tömeg négyzetgyökével arányo igazoláára különböző nagyágú tömegeket kell akaztani a rugóra, majd a tömeg megemeléével rezgébe kell hozni a rendzert, é mindegyik tömeg eetén mérni kell a rezgéidőt. A megadott tömegeket lehet kombinálni i, így még több tömegértéket kapunk. Minden tömegérték eetében 10 rezgé idejét kell mérni, majd ezt meg kell imételni még kétzer, é a három idő átlagát oztani kell 10-zel. Így kapjuk meg az adott tömeghez tartozó rezgéidőt (T). Legalább 4-5 imert tömeg eetében el kell ezt végezni, majd az imeretlen tömeg eetében i. Az adatok felhaználáával ábrázolni kell az egye tömegekhez tartalmazó perióduidőt a tömeg négyzetgyökének függvényében (vízzinte tengely: m ; függőlege tengely: T). A kapott pontokra illezteni kell a grafikont, aminek egy origóból kiinduló félegyene képére kell haonlítania. m Mivel a perióduidő képlete zerint T = π, ezért a rugóállandó: D m D = 4π. Célzerű az öze tömeg rezgéidő értékpárból kizámítani a T rugóállandót, majd a kapott értékek átlagát tekinteni. Ez lez a D rugóállandó, aminek T D egítégével már meghatározható az imeretlen tet tömege: m =. 4π A méré hibái közé orolható a pontatlan időméré (ami már a reakcióidőnkből i adódik), a tömeg feltüntetett értékének pontatlanága, é az ezekből következő pontatlan rugóállandó-meghatározá i. A rezgő tet továbbá lengéeket i végez a harmoniku rezgőmozgá mellett. A kíérleti özeállítá 7/34. oldal

8 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁS LEJTŐN GALILEI TÖRTÉNELMI KÍSÉRLETE kb. m hozú, változtatható magaágban feltámaztható egyene lejtő capágygolyó mérőzalag műanyag zigetelőzalag topper zögmérő Egyene vonalú egyenleteen változó mozgá Végezze el a méréeket, é adatait foglalja táblázatba! Kézíte el a mozgá út idő grafikonját! Galilei gondolatmenetét követve zámíta ki mért adatainak felhaználáával a bejelölt útzakazokhoz tartozó átlagebeégek értékeit! Ábrázolja ebeég idő grafikonon az átlagebeégeket, é igazolja ezzel, hogy a golyó egyenleteen gyorul! Határozza meg a golyó lejtő menti gyoruláát legalább két különböző lejtőmeredekég eetén! A golyó gurítáára zolgáló ín egyik végét alátámaztva lejtőt kell kézíteni. A lejtő ne legyen meredek, elég, ha a telje emelkedée néhány cm. A lejtő felő végétől 1- cm távolágban a lejtő oldalára ragaztott zigetelőzalaggal meg kell jelölni az indítái pontot, majd attól mérve 10, 40, 90 é 160 centimétere távolágokban kell ugyanígy jelölét tenni a lejtő oldalára. A lejtőre helyezett golyót a megjelölt felő pontban elengedve mérni kell a bejelölt pontokig megtett egyre nagyobb utak megtételéhez zükége 8/34. oldal időtartamokat. Minden egye pont eetében háromzor meg kell mérni, hogy a golyó a legfelő ponttól mennyi idő alatt ért el az adott pontig. A három időérték átlagát kell tekinteni, ez lez az adott út megtételéhez zükége idő. Az út é a megtételéhez zükége átlago idő imeretében kézíthető el az út idő grafikon, aminek egy parabolára kell emlékeztetnie (az út időnégyzet grafikon egy origóból kiinduló félegyene lenne). Ezután minden úthoz a három mért idő átlaga mellé érdeme kizámítani az idő négyzetét, majd a gyorulát i (ami az a = képlettel zámítható, é elvileg mindenhol kb. ugyanannyinak kell lennie). Ezek után pedig a golyó t átlag A Galilei-lejtő adott út alatt elért pillanatnyi ebeégét i meg kell határozni ( v = a t ). Ezeket a ebeégeket kell ábrázolni az idő függvényében, hogy megkapjuk a pillanatnyi ebeég idő grafikont. Ezután pedig az átlagebeéget i ki kell zámítani minden úthoz ( v átlag = ). Ezeket a ebeégeket az idő függvényében ábrázolva kapjuk az átlagebeég t átlag idő grafikont. A mért é zámított adatokat tartalmazó táblázatunkban tehát az elő ozlopban a megtett út, a máodik, harmadik é negyedik ozlopban a mért időértékek, az ötödik ozlopban ezek átlaga, a hatodik ozlopban ennek a négyzete, a hetedik ozlopban a gyorulá, a nyolcadik ozlopban a pillanatnyi ebeég, a kilencedik ozlopban pedig az átlagebeég zerepel. A táblázatnak négy adatorból kell állnia. Ha ez megvan, akkor egy máik lejtőmeredekég eetén i végig kell mérni az utak megtételéhez zükége időket, majd zámítani kell minden út eetében a mért idők átlagát, ennek az időnek a négyzetét é a gyorulát. Így két különböző lejtőmeredekég eetén i megkapjuk a golyó lejtő menti gyoruláát. A táblázatunk ekkor már nyolc adatort tartalmaz. Az utoló négy adator eetében i ki lehet zámítani a pillanatnyi ebeégeket é az átlagebeégeket, de nem kötelező. átlag

9 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Amennyiben az azono lejtőmeredekéghez tartozó adatorok eetében a gyorulá értéke különbözne, akkor tekintük lejtő menti gyorulának a négy gyoruláérték átlagát. A méré perze nem lez teljeen ponto, hizen a lejtő nem tökéleteen egyene pályát jelent, valamint az idő méréekor már a reakcióidőből i adódhat méréi pontatlanág. Ezek a tényezők azonban zerencére nem befolyáolják zámottevően a kapott eredményeinket. (m) t 1 () t () t 3 () t átlag () t átlag ( ) m a ( ) m v ( ) m vátlag ( ) 0,1 0,4 0,9 1,6 0,1 0,4 0,9 1,6 A mért é a zámított értékeket tartalmazó táblázat 9/34. oldal

10 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK TAPADÓKORONGOS JÁTÉKPISZTOLY-LÖVEDÉK SEBESSÉGÉNEK MÉRÉSE BALLISZTIKUS INGÁVAL tapadókorongo műanyag játékpiztoly (a lövedék tömege adott) imert tömegű, fénye felületű, vatag bútorlapból kézült inga, hozú zineggel bifilárian állványra felfüggeztve hurkapálca ráragaztott vékony zigetelőzalag-cíkkal az elmozduláának mérééhez megfelelő magaágú támaz (fahaáb), amin a hurkapálca akadálytalanul elcúzhat, é amelyre millimétere beoztáú papír mérőzalagot ragazthatunk topper Matematikai inga; lendületmegmaradá Mérje le, mennyire tolta hátra a kilendülő ingatet a hurkapálcát a támazon! A mérét imételje meg háromzor, az átlaggal zámoljon a továbbiakban! Stopperrel mérje meg az inga 10 lengéének idejét (a rátapadt lövedékkel együtt) é határozza meg a lengéidőt! A lengéidő é a maximáli kilendülé mért értékeinek felhaználáával a tapadókorongo lövedék é az ingatet tömegeinek imeretében határozza meg a harmoniku lengé maximáli ebeégét! A rugalmatlan ütközére érvénye impulzumegmaradái törvényt felhaználva zámíta ki a tapadókorongo lövedék ebeégét az ütközé előtt! A bifilárian felfüggeztett inga mögé néhány centimétere távolágban kell elhelyezni a támazt, é erre kell fektetni a hurkapálcát úgy, hogy az hátulról éppen érinte az ingatet középpontját. A mérőzalag úgy legyen a támazra erőítve, hogy le leheen olvani a hurkapálca elmozduláát. A hurkapálcára ott erőítük rá a zigetelőzalag darabját, ahol a mérőzalag éppen 0 cm-en áll, é a hurkapálca éppen hozzáér az ingatet középpontjához. Így az ingatet elmozduláának következtében hátraikló hurkapálca elmozduláa egyértelműen leolvaható, hizen azt az értéket kell leolvani, ahol a zigetelőzalag darabja éppen áll. (Perze biztoítani kell például a fahaábra erőített ínnel, hogy a hurkapálca cak egyene vonalon mozoghaon.) A piztollyal elölről, az inga lapjára merőlegeen kell lőni, a haáb közepét (tömegközéppontját) kell megcélozni. A célzákor a piztolyt távolabb kell tartani az ingától, mint a tapadókorongo lövedék zára. Jó célzá eetén a tapadókorong megtapad az ingán, é az inga hátralendül anélkül, hogy közben billegne. Le kell olvani a hurkapálca hátratolódáát, é mérni kell az inga lengéidejét a rátapadt lövedékkel (10 lengé idejét kell lemérni). Ezt az egéz folyamatot meg kell imételni még kétzer. A három hurkapálca-elmozdulá é a három időérték átlagát kell tekinteni. Utóbbit 10-zel oztani kell, hogy megkapjuk az inga lengéidejét. A hurkapálca maximáli kitérée az amplitúdóval egyenlő, tehát az előbb zámított elmozdulái átlagérték lez az π amplitúdó. A maximáli ebeég a következőképp zámítható: vmax = A ω = A, ahol az A az amplitúdó, a T a T lengéidő. Mivel rugalmatlan a bekövetkező ütközé, ezért felírható, hogy m v = ( m + M ) vmax, ahol m a lövedék tömege, M az ingatet tömege, v a lövedék ebeége, v max pedig az ingatet é a rátapadt lövedék közö maximáli ( m + M ) vmax ebeége. Mivel cak a lövedék ebeége az imeretlen, ezért ez már meghatározható: v =. m A méréi eredmény termézeteen ezúttal em lez teljeen ponto. A balliztiku inga lengéideje nem határozható meg pontoan, mert nehezen érzékelhető a lengé zélő helyzete, é a reakcióidő i rontja a méré pontoágát. A hurkapálca úrlódáa, pályájának nem tökéleteen egyene volta zintén befolyáolja a maximáli kitéré értékét. 10/34. oldal A kíérleti özeállítá

11 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK A NEHÉZSÉGI GYORSULÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA WHITING- FÉLE DESZKÁS INGÁVAL özeállított dezká inga állványon akaztóval ellátott acélgolyó zineg indigó papírlap ragaztózalag topperóra mérőzalag gyufa Gravitáció mező, nehézégi gyorulá, egyene vonalú egyenleteen változó mozgá Mérje meg az inga lengéidejét! 3-4 méré átlagából határozza meg, mekkora utat tez meg a golyó zabadon eve ütközééig! A mért adatokból zámíta ki a g értékét! A zámítáal kapott eredményt haonlíta öze a g elméleti értékével, adja meg az eetlege eltéré okát, é a méré relatív hibáját! A Whiting-féle dezká inga egy cm hozú, 5-6 cm zéle dezka, amelynek felő vége tengelyezett. Az állványhoz rögzített tengelyen a lap könnyen elfordulhat. Nyugalmi helyzetben a dezka függőlege helyzetű, ha kitérítjük é magára hagyjuk, lengéeket végez. A méré lényege, hogy az egyenúlyi helyzetéből kitérített inga a rögzítő kötél elégetée (vagy elengedée) után pontoan akkor lendül viza az egyenúlyi helyzetbe, amikor a felfüggeztő tengely magaágából a rögzítő kötéllel rögzített, a kötél elégetée (vagy elengedée) után zabadeébe kezdő vagolyó egy adott távolágra leérkezik a tengely magaágából. A dezkalap oldalról nekiütközik a függőlegeen eő golyónak. Az ütközé ponto helyét meghatározhatjuk, ha a dezkalapra előzeteen egy papírlapot é arra egy fetéke felével a lap felé fordított indigót rögzítettünk. Az ütközé helyén az indigó nyomot hagy a papíron, így a zabadon eő golyó által megtett távolág lemérhető. A mért út megtételéhez zükége idő az inga lengéidejének negyede. Ninc má dolgunk tehát, mint hogy a rögzítő kötéllel rögzítük az ingát a zélő helyzetében. é ugyanezzel a kötéllel a golyót i a felfüggeztő tengely magaágában. Ha a kötelet elégetjük vagy elengedjük, a golyó g gyoruláal kezd zuhanni. Amikor nyomot hagy a dezkára erőített papírlapon, akkor az inga tetejétől megtett távolága (az út ) megegyezik azzal a távolággal, ami az inga teteje (a dezka vége) é a papíron lévő pont között mérhető. Az idő pedig, ami alatt a golyó ezt az utat megtette, megegyezik az inga lengéidejének negyedével. A Whiting-féle dezká inga A távolág lemérée mellett tehát mérnünk kell az inga lengéidejét: tíz lengé idejét mérjük háromzor, majd ezeknek az időknek az átlagát oztjuk tízzel; ez lez a lengéidő (T). A golyó mozgáára felírható, g T 3 hogy: =. Ebből az -t már lemértük, a T-t meghatároztuk, így a g kifejezhető: g = =. Ebbe az 4 T T 4 özefüggébe behelyetteítve megkapjuk a g mért értékét. 11/34. oldal

12 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 A kapott eredmény termézeteen nem fog megegyezni a g elméleti értékével. Ennek oka például, hogy az inga rögzítée nem tabil, így az inga billeg. A becapódá helye nem pontzerű, így a távolágméré em teljeen ponto (ráadául az inga teteje em eik pontoan egybe a dezka végével). A perióduidő mérée em teljeen ponto: egyrézt nehezen érzékelhető a zélő helyzet, márézt a reakcióidő i rontja a pontoágot. Így minden valózínűég zerint a g elméleti értékétől eltérő gyorulát kapunk. A relatív hiba a mért é az elméleti érték különbége oztva az elméleti értékkel. 1/34. oldal

13 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK PALACK OLDALÁN KIFOLYÓ VÍZSUGÁR VIZSGÁLATA kb cm maga dobogón álló, -,5 litere műanyag üdítő-palack, oldalán félmagaágban kb. 5 mme lyuk lapo fotótál (vagy magaabb peremű tálca, tepi) fehér zigetelőzalag olló alkoholo filctoll vonalzó digitáli fényképezőgép állványon víz tölcér Nem egyene vonalú mozgáok; energiamegmaradá, nehézégi gyorulá Kézíten digitáli fényképet a kifolyó vízugárról akkor, amikor a vízzint a palackban éppen eléri a felő jelölét! A felvételt mutaa be a vizgabizottágnak! A kinyomtatott fotón végzett zerkeztéel igazolja, hogy a vízugár alakja parabola! A fotón mért távolágok é a kíérleti özeállítá reáli adatainak imeretében határozza meg a lyukon kiömlő víz ebeégének nagyágát! Rajzolja be a vízugár pillanatnyi ebeégének irányát a palackon bejelölt aló negyed magaágában, a ebeégvektor vízzinte é függőlege komponenének aránya alapján igazolja, hogy a vízugár ebeégének vízzinte özetevője megegyezik azzal a ebeéggel, amit egy zabadon eő tet zerezne, ha épp olyan magaágból ene kezdőebeég nélkül, mint amekkora a palackban lévő vízfelzín é a palack oldalán lévő nyílá magaágkülönbége! Az állítá igazoláa orán haználja ki, hogy a zomzédo jelöléek közötti távolág azono. A palackot a dobogóra kell helyezni, mellé a tálat úgy, hogy a palack oldalán lévő lyuk a tál felé nézzen. A zigetelőzalagból vágott cíkokat a palack oldalára ragaztva meg kell jelölni a palack magaágának negyedét, felét (itt a lyuk) é háromnegyedét. Le kell mérni é fel kell jegyezni a zintjelek távolágát (ez lez a h távolág). Ezután le kell ragaztani zigetelőzalaggal a lyukat, majd fel kell tölteni a palackot vízzel (de nem zabad lezárni). Az állványon lévő digitáli fényképezőgépet úgy kell beállítani, hogy oldalról merőlege irányból láa a palackot é a kifolyó vízugarat (haonlóan az özeállítái rajzhoz). Törekedni kell arra, hogy a palack é az oldalnyíláon kifolyó vízugár optimálian kitölte a képmezőt. Óvatoan le kell venni a lyukat záró zigetelőzalagot. Ha ez megtörtént, akkor a palack oldalán vékony, ívelt ugárban folyik ki a víz. A vízugár annál távolabb ér a tálba, minél magaabb a kifolyónyílá feletti vízréteg magaága. Ez a víz kifolyáával laan cökken, így a kiömlő víz ebeége i változik. Amikor a vízzint a palackban eléri a felő jelölét, fényképet kell kézíteni, é be kell mutatni a vizgabizottágnak. Itt véget ér a kíérlet gyakorlati réze; ezután ugyani a vizgabizottág ad egy kinyomtatott fényképet a palackról, ami alapján el kell végezni a további feladatokat. Elő lépéként zerkeztéel kell igazolni, hogy a vízugár alakja parabola. Ehhez az ábrán látható módon a kiömlé helyétől x vízzinte távolágra jelölni kell az y függőlege távolágot (amit ugyancak a kiömlé helyétől kell mérni). Ezután a kiömlé helyétől x vízzinte távolágra kell vizgálni a függőlege távolágot a kiömlé helyétől ennek értéke kb. 4y lez. Ebből egyértelműen látzik, hogy a vízugár alakja parabola, hizen a parabola eetében teljeül az, hogy ha x távolághoz y érték tartozik, akkor x távolághoz 4y. Ezután meg kell határozni a lyukon kiömlő víz ebeégét. Előzör a kíérleti özeállítá reáli adatainak egítégével kell ezt megtenni. Mivel az áramló folyadékokra i igaz az energiamegmaradá törvénye (ezt Bernoulli 1 bizonyította), ezért ha a kiömlé helye felett a vízozlop magaága h, akkor felírható, hogy m g h = m v ki. Ebből pedig kapjuk, hogy v ki = g h. Ha a h értékét (ami a két jelölé közötti távolágot jelenti) behelyetteítjük ebbe az özefüggébe, megkapjuk a kiömléi ebeég értékét. A fotón mért távolágok adataival i ki kell zámolni a kiömléi ebeéget. A kiömlé után a ebeég vízzinte irányú komponene nem változik. Ez lez a kiömléi ebeég, hizen a kiömlé pillanatában a víznek még cak vízzinte irányú ebeége van, a függőlege irányú ebeégkomponen a nehézégi gyorulá miatt jelenik meg. A zabadeé miatt tehát folyamatoan nő a függőlege irányú ebeégkomponen. A középő é az aló jelölé közötti 13/34. oldal

14 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 távolág értéke h, amíg tehát a víz e két jelölé között mozog, addig h távolágot tez meg függőlegeen a g gyorulá miatt. Így felírható, hogy h g t =, ebből h t =. Ennyi idő alatt a víz vízzinte irányban (a vízzinte irányú, g nem változó kiömléi ebeég hatáára) x úton mozdul el. A x távolág a fotón a x' -nek felel meg, a h pedig a y' -nek. Mivel a fotón minden távolág ugyanolyan arányban kicinyített a valóágohoz képet, ezért felírható, hogy x h h =, amiből x = x'. (A x' é a y' távolágokat a fotón vonalzóval kell lemérni.) Ezután a kiömléi x' y' y' ebeég már meghatározható: h x' x x y' v ki = = =. Az így t h h g g meghatározott ebeég valózínűleg nem fog pontoan egyezni a kíérleti özeállítá reáli adatainak felhaználáával kizámolt kiömléi ebeéggel, ez pedig azzal magyarázható, hogy a fotó alapján nem ponto a leolvaá, ráadául az em bizto, hogy a fotó pont merőlege irányból ábrázolja a palackot. További hibát okozhat az i, ha a palackon a jelöléek egymától való távolágát nem pontoan mérjük le. Ezután az a feladatunk, hogy berajzoljuk a vízugár pillanatnyi ebeégének irányát a palackon lévő aló jelzé magaágában (az ábrán látható módon), a ebeégvektor vízzinte é függőlege komponenének aránya alapján igazoljuk, hogy a vízugár ebeégének vízzinte özetevője megegyezik azzal a ebeéggel, amit egy zabadon eő tet zerezne, ha épp olyan magaágból ene kezdőebeég nélkül, mint amekkora a palackban lévő vízfelzín é a palack oldalán lévő nyílá magaágkülönbége. Ez a magaágkülönbég a h, így a kezdőebeég nélkül eő tet energiája: 1 m g h = m v, innen az általa zerzett ebeég: v = g h. Azt kell tehát belátnunk, hogy a v x ebeégkomponen megegyezik ezzel a ebeéggel. Vizgáljuk a lyuknál é az aló jelölénél a V térfogatú, m tömegű (a lyukon kiömlő) víz energiáját! Felírható, 1 1 hogy m v3 = m g h + m v ki, mert a kiömléi ebeég v ki, a lyuk é az aló jelölé távolága pedig h, az aló jelölé magaágában az eredő ebeégvektor a v 3. Már korábban megállapítottuk, hogy ( g h ) = m g h v ki = g h, ezért 1 1 m v3 = m g h + m, ebből pedig: v3 = 4 g h. (Ez egyébként úgy i felírható, hogy v A kíérleti özeállítá fotója a zükége zerkeztéekkel 3 = g h = v ki.) A v 3 vektor két komponene a v x é a v y. Utóbbi abból zármazik, hogy a V térfogatú 1 é m tömegű folyadék a lyuk é az aló jelölé között, h úton zabadon eik. Ezért m g h = m v y, mert az aló jelöléhez képet h magaágban meglévő helyzeti energia cak a függőlege irányú ebeégkomponen megváltoztatáára fordítódik, a vízzinte irányú ebeégkomponenre ninc hatáal. Innen v y = g h. Mivel 14/34. oldal

15 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK v x v y =, ezért ebből adódik, hogy v = v v = ( 4 g h ) ( g h ) = g h v + x y 3. (Ez egyébként egyzerűbben i belátható: mivel a kiömléi ebeég aminek értékét már korábban megállapítottuk: v ki = g h vízzinte irányú é nem változik a mozgá orán, ezért a v x komponen értéke megegyezik vele.) Ezzel tehát igazoltuk, hogy a vízzinte ebeégkomponen megegyezik a kezdőebeég nélkül h magaágból eő tet által zerzett ebeéggel. 15/34. oldal

16 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK A HANG SEBESSÉGÉNEK MÉRÉSE ÁLLÓHULLÁMOKKAL nagyméretű, egyik végén zárt üveg- vagy műanyaghenger mindkét végén nyitott, a hengere edénybe illezthető műanyag cő, oldalán centimétere beoztáú kála (a kála alkoholo filctollal felrajzolható a cőre) imert rezgézámú hangvilla nagyméretű tálca víz tartóedényben mérőzalag Bunen-állvány, -dió lombikfogó Mechanikai hullámmozgá, hangtan Határozza meg a hang hullámhozát két egymá utáni rezonanciahelyzetben, majd a hangvilla rezgézámának imeretében a hang terjedéi ebeégét a levegőben! A hengert állítuk a tálcára, é töltünk bele vizet! Az oldalán kálával ellátott cövet a vízbe kell meríteni. A cőben lévő levegőozlopot alulról a víz zárja be, így a légozlop hoza (a cő teteje é a vízzint közötti távolág) a cő emeléével é üllyeztéével változtatható. A cő zabad vége fölé rezgébe hozott hangvillát kell tartani, majd a maximálian vízbe merített cövet egyre magaabbra emelve figyelni kell a hallható hang megjelenéét vagy felerőödéét. A maximáli hangerőéghez tartozó levegőozlop-magaágot (ami tehát a cő peremének é a henger vízzintjének különbége) le kell mérni. Ezután folytauk a cő emeléét egézen a máodik rezonanciahelyzetig, é mérjük le imét a belő cőben lévő levegőozlop hozát! (A levegőozlop hozának méréét megkönnyíthetjük, ha a cövet nem kézben tartjuk, hanem Bunen-állványhoz rögzített lombikfogóval. A lombikfogót cak annyira zorítuk meg, hogy az megtarta a függőlege helyzetű cövet, de ne akadályozza meg a magaág változtatáát. Ha a méré közben a hangvilla rezgée már nagyon elhalkulna, imételt megkoccintáal újból rezgébe hozható.) A villa hangjának erőödée jelzi, hogy a cőben lévő légozlop rezonál a hangvillára, azaz a cőben hanghullám (állóhullám) alakul ki. A mérét érdeme több (akár három) imert frekvenciájú hangvillával i elvégezni. Az adatokat táblázatba foglalva az egye hangvillákhoz tartozó értékek egy-egy adatort jelentenek majd. Mindegyik eetében ki kell zámolni a hang ebeégét az elő é a máodik rezonanciahelyzet eetében i. Az elő rezonanciahelyzetnél a kialakuló állóhullám negyede jelenik meg a levegőozlopban. Mivel c = f λ, ahol λ a levegőozlop hozának négyzeree, ezért a hang ebeége meghatározható: c = f 4 llevegő. A máodik rezonanciahelyzetnél a levegőozlopban az állóhullám hozának a háromnegyede 4 3 jelenik meg, vagyi a hangebeég: c = f llevegő (mert l levegő = λ ). 3 4 A rezonanciahelyek kereée Így tehát minden hangvilla eetében két ebeégértéket kapunk (az egyik az elő, a máik a máodik rezonanciahelyzethez tartozik). Az öze ebeégérték (három hangvilla eetében tehát ez hat értéket jelent) átlagát kell kizámítanunk, hogy megkapjuk a hang terjedéi ebeégét a levegőben. A méréi eredmény termézeteen nem fog megegyezni a hangebeég irodalmi értékével. Ennek oka többek között az, hogy a levegőozlop hozának leolvaáa nem ponto, már cak azért em, mert a rezonanciahelyeket nem lehet telje pontoággal meghatározni. Ezenkívül az i pontatlanágot eredményezhet, ha a hangvilla feltüntetett rezgézáma nem pontoan annyi, amennyi az a valóágban. 16/34. oldal

17 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK GAY-LUSSAC ELSŐ TÖRVÉNYÉNEK IGAZOLÁSA, A GÁZ HŐTÁGULÁSA 50 ml-e lombik, gumidugóval lezárva a dugó átfúrva, furatában ml öztérfogatú, 0,1 ml beoztáú (néhány mm belő átmérőjű), úgynevezett oztott pipettacő mindezek a pipetta vízzinte helyzetében rögzítve egy akváriumkád alján érzékeny (tized fok pontoágú) folyadéko vagy digitáli hőmérő meleg víz hideg víz edények Gáztörvények, gázok hőtáguláa Ábrázolja grafikuan a bezárt levegő térfogatát a hőméréklet függvényében! Értelmezze a kapott grafikont, é ehhez kapcolódva fogalmazza meg Gay Luac I. törvényét! A grafikon alapján határozza meg a levegő térfogati hőtágulái együtthatójának értékét! Adja meg a méré relatív hibáját, felhaználva a hőtágulái együttható függvénytáblázatból kikereett irodalmi értékét! A levegővel teli lombikot gumidugó zárja le, a gumidugó furatába 0,1 ml-e (0,1 cm 3 -e) beoztáú pipettacő illezkedik. A lombik é a cő úgy van vízzinteen rögzítve (megfelelő úlyú alapra), hogy helyzete a víz alatt, a felhajtóerő ellenére i változatlan maradjon. Az özeállítá véglegeítée előtt imernünk kell a lombik é az üvegcő együtte térfogatát, é ezeket külön i. A lombik térfogata 50 cm 3, a pipetta térfogata az együtte térfogatérték (V 0 ) é a lombik térfogatának különbége. A nehéz állványra rögzített lombikot állványotul kell vízzel tölthető edénybe célzerűen egy megfelelő méretű akváriumba helyezni. Az akváriumba annyi C-o meleg vizet kell tölteni, hogy a víz a lombikot 4-5 cm magaágban ellepje. A vízzintet az akvárium külő falán műanyag zigetelőzalagcíkkal kell megjelölni, é a továbbiakban ügyelni kell arra, hogy a vízzint ne nagyon térjen el ettől. A meleg víz felmelegíti a lombikot é a benne lévő gázt. A tágulá miatt a lombikból kibuborékol a levegő. A buborékolá megzűnte az egyenúly beálláát jelzi. A vízhőmérékletet folyamatoan mérni kell. A kezdeti hőméréklet (amit az egyenúly beálláa után olvahatunk le) leolvaáa után ki kell merni a medence meleg vizéből, majd a helyére körülbelül ugyanannyi térfogatú hideg vizet kell önteni, mint amennyit A kíérleti özeállítá kiöntöttünk, é öze kell keverni a meleg vízzel. A kié lehűlt vízben a lombik levegője özehúzódik. Ezt jól jelzi, hogy a vízzinte pipettacőbe behúzódik a víz. A mérét akkor kell kezdeni, amikor a behúzódó vízozlop eléri a pipetta elő oztávonalát. Az ekkor leolvaható térfogatérték nem má, mint a lombik térfogatának é a pipettacövön leolvaható térfogatértéknek az özege. (Tehát ha a lombik térfogata 50 cm 3, a pipettáé cm 3, é 0,4 cm 3 -t olvaunk le a pipetta káláján, akkor 50,4 cm 3 a bezárt levegő térfogata.) Tudjuk tehát a térfogatot, é leolvauk a hozzá tartozó vízhőmérékletet i (ami az egyenúly beálláa miatt a bezárt levegő hőméréklete i). További adagokat kell kimerni a meleg vízből, amelyeket hideg vízzel kell pótolni. Annyit kell hűteni, hogy a pipetta maximálian mérhető, cm 3 -nyi térfogatváltozáába legalább 4-5 méréi érték beleférjen. Táblázatba kell foglalni a hőmérékleteket é a hozzájuk tartozó térfogatot. Így már ábrázolható a bezárt levegő térfogata a kelvinben kifejezett hőméréklet függvényében, aminek Gay- Luac elő törvényének értelmében egyene arányoágot kellene mutatnia. Gay-Luac I. törvénye alapján állandó mennyiégű ideáli gáz izobár állapotváltozáakor a térfogat é a kelvinben kifejezett hőméréklet hányadoa egy állandót határoz meg (tehát a kettő egyeneen arányo). Ha a térfogatot a kelvinben kifejezett hőméréklet függvényében ábrázoljuk, akkor a kapott függvény(ek) az izobár(ok). 17/34. oldal

18 A levegő térfogati hőtáguláa: meredekége, amely két érték között meghatározható: V = V0 β T, innen a hőtágulái együttható: 1 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 V β =. A V T 0 V T a grafikon V V V1 =. A V 0 a 0 C-hoz tartozó térfogat. Mivel (Gay- T T T V 0 V V Luac I. törvénye alapján) =, ezért V 0 = T 0, ahol T0 = 73, 15 K, V pedig például a kezdeti térfogatérték T0 T T (pl. 5 cm 3 ), T pedig a hozzá tartozó hőméréklet. Így a V 0 értéke meghatározható. Ha ez megvan, akkor pedig a gáz V 1 térfogati hőtágulái együtthatója már zámítható: β =. T V0 A méré abzolút hibája a mért együtthatóérték é az irodalmi érték különbége, a relatív hiba az abzolút hibának é az irodalmi értéknek a hányadoa (amely zázaléko alakban i megadható). A méré hibájának tekinthető az, hogy a hőcere laú, ezért nehéz pontoan meghatározni a bezárt levegő é a víz közö hőmérékletét. A pipetta leolvaáa em ponto, ráadául a lombik térfogatának értéke em teljeen az, így a térfogatérték meghatározáa i pontatlan. Mindezek mellett pedig nehéz biztoítani az állandó nyomát az akváriumban. 18/34. oldal

19 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK SZILÁRD ANYAG (ALUMÍNIUM) FAJLAGOS HŐKAPACITÁSÁNAK (FAJHŐJÉNEK) MEGHATÁROZÁSA imert hőkapacitáú kaloriméter tetővel, keverővel zobai hőmérő 3 db közepe főzőpohár meleg víz nagyobb méretű tálca törlőruha mérleg záraz állapotú, zobahőmérékletű alumíniumdarabok (pl. alucavarok) Hőkapacitá, fajhő, halmazállapot-változáok A megadott é a mért adatok alapján határozza meg a zilárd anyag fajhőjét! A kapott eredményt haonlíta öze a kiadott fémnek a függvénytáblázatban található fajhőértékével! Imertee, mi okozhatja a mért é elméleti érték eetlege eltéréét! Elő lépéként le kell mérni a zobahőmérékletű alumíniumdarabok hőmérékletét (t). Ez nagyjából egyezni fog a zobahőméréklettel. Ezután a zárazra törölt kaloriméter tömegét fedővel, keverővel é a hőmérővel együtt kell mérni. A kalorimétert körülbelül háromnegyed rézéig forró vízzel kell megtölteni, é imét le kell mérni a berendezé tömegét a vízzel együtt. A két mérlegelé alapján az edénybe öntött víz tömege pontoan meghatározható. Ha mérleg nem áll rendelkezéünkre, akkor a beöntött víz térfogata alapján tudjuk a tömeget zámolni (felhaználva az 1 cm 3 = 1 g egyenlőéget). A víz tömege lez az m v. A zobahőmérékletű, záraz fémdarabokból kb. kétzer annyit kell kimérni, mint a kaloriméterbe töltött víz tömege. (A fém tömegének nem kell pontoan megegyeznie a víz tömegének kétzereével, de a tömegméré legyen ponto! Ehhez vagy mérlegre van zükég, vagy ha a rendelkezére álló fémdarabok öze tömege imert, akkor az öze fémdarabot ki kell zedni, a fémdarabok öze tömegének pedig kb. a felét kell előzőleg meleg vízként beletölteni a kaloriméterbe ha ninc mérleg, ennek kimérée a térfogat alapján történhet. A lényeg, hogy a víz m v é az alumínium tömege m i legyen imert, é a víztömeg körülbelül a fele legyen az alumínium tömegének.) A kaloriméterben lévő meleg víz hőmérékletét le kell olvani a hőmérőn (t v ). (A hőmérő leolvaáa előtt meg kell bizonyoodni róla, hogy az alumínium kiméréével töltött idő alatt a kaloriméter hőméréklete tabilizálódott.) Az imert tömegű, kb. zobahőmérékletű záraz fémdarabokat a kaloriméterbe kell A kíérlethez zükége ezközök helyezni, majd néhány percnyi kevergeté alatt beáll az új hőméréklet (t k ). Ezt kell leolvani. Ha ez megvan, akkor már minden adott az alumínium fajlago hőkapacitáának zámítáához. Felírható, hogy C ( t t ) + c m ( t t ) = c m ( t t), ahol C a kaloriméter hőkapacitáa (ez imert; a kaloriméteren v k leolvaható); v v v k k c kj = 4, 18 v kg (függvénytáblázati érték). Így már cak az alumínium fajlago hőkapacitáa (vagyi C ( tv tk ) ( C + cv mv ) fajhője) az imeretlen, ami kifejezhető: c =. m ( tk t) A méré termézeteen ezúttal em lez hibátlan, a mért fajhő valózínűleg nem fog egyezni az alumínium fajhőjének függvénytáblázati értékével. Ennek több oka i lehet. Egyrézt a kaloriméter megadott hőkapacitáa i lehet pontatlan, mert ennek meghatározáa nem egyzerű művelet. Márézt a kaloriméter teteje nem hőzigetelt, így mindenképpen fellép hővezteég, még ha ennek értéke nem i feltétlenül jelentő. Emellett pontoan azt em lehet tudni, hogy mikor állt be a hőmérékleti egyenúly, így a közö hőméréklet meghatározáa em lehet kellően ponto. 19/34. oldal

20 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK KRISTÁLYOSODÁSI HŐ MÉRÉSE imert tömegű túlhűtött óolvadék (célzerűen nátriumacetát-trihidrát) imert hőkapacitáú (vízértékű) ikolai kaloriméter keverővel hőmérő topperóra zobahőmérékletű állott víz mérőhenger Halmazállapot-változáok Kézíte el a kaloriméter melegedéét jellemző hőméréklet idő grafikont, é határozza meg a rendzer maximáli hőmérékletét! Az anyag tömegét, a víz tömegét é fajhőjét, a kaloriméter hőkapacitáát imerve, a kiindulái é a végő hőméréklet mért értékeit felhaználva írja fel az energiamegmaradát kifejező egyenletet! Az egyenletből zámítáal határozza meg az anyag tömegegyégére jutó kritályoodái hőt! A mérőhenger egítégével a kaloriméterbe imert mennyiégű, kb. zobahőmérékletű vizet kell tölteni. (A víz tömege kb. 6-7-zeree legyen a műanyag taakban lévő folyadék előzeteen lemért é megadott tömegének. A tömeg a térfogat alapján i mérhető, felhaználva az 1 cm 3 = 1 g egyenlőéget.) A zobahőmérékletű anyagot tartalmazó taakot a kaloriméter fölé kell emelni, majd a taakban lévő görbült fémlapocka átpattintáával be kell indítani a kritályoodái folyamatot. Amint ez megtörtént, a taakot a kaloriméter vizébe kell helyezni, a kaloriméterre rá kell tenni a tetőt, be kell helyezni a hőmérőt, é el kell indítani a topperórát. Ha az edény elég mély, nem feltétlenül zükége lefedni, mert a környezet é az edény közötti hőcere ilyenkor nem jelentő. A hőméréklet méréénél ügyelni kell arra, hogy a víz alatt a hőmérő ne közvetlenül a taak hőmérékletét mérje. A kritályoodá orán az anyagból energia zabadul fel, ami melegíti a kalorimétert é a beletöltött vizet. Óvato rázogatáal, a A zükége ezközök kaloriméter körköröen görbült keverőjének le-fel mozgatáával lehet egíteni a víz melegedéét, közben pedig percenként (vagy akár fél percenként) le kell olvani a vízhőmérékletet. Az idő- é hőmérékletértékeket fel kell jegyezni é táblázatba kell foglalni. A mérét addig kell folytatni, amíg a melegedé tart, de legfeljebb percig. Az idő hőméréklet értékpárok alapján ábrázolni kell a hőmérékletet az idő függvényében. A hőméréklet idő grafikon képe egy fokozatoan cökkenő meredekégű görbe lez. A rendzer maximáli hőméréklete az a közö hőméréklet lez (t k ), aminél már nem melegzik tovább a kaloriméterben lévő víz. A kezdeti hőméréklet a taak vízbe helyezéekor, 0 percnél mért hőméréklet (t 0 ). A kaloriméter hőkapacitáa (C) imert, a taakban lévő kritályo anyag tömege i (m), a víz tömege i (M). Felírható, hogy Q = Q, vagyi L m = C t t ) + c M ( t t ) + c m ( t ). Az egyenlet utoló tényezője le fel k ( k 0 v k 0 anyag k t0 elhanyagolható, mivel a zilárd anyagok fajhője kiebb, mint a folyadékoké, é a zilárd anyag mennyiége kiebb, mint a vízé. Így: Lk m = C ( tk t0 ) + cv M ( tk t0 ), ahol c kj = 4, 18 v kg (függvénytáblázati érték). Így a C C ( tk t0 ) + cv M ( tk t0 ) kritályoodái hő: Lk =. m A méré orán a környezet é a rendzer közötti hőcere nem zárható ki teljeen, még a fedővel em. Ez méréi hibaként jelentkezik. A keveré nem tökélete, így a hőcere em az, ez i rontja a pontoágot. A kritályoodái folyamat orán felzabaduló hőenergia magának a kritályo anyagnak é a taaknak i emeli a hőmérékletét. Ezt nem vezük figyelembe, mert nem imerjük a fajhőt; ez vizont így mindenképpen rontja a méréünk pontoágát. Ezenkívül még a műanyag tok hőtani adatait em vezük figyelembe a zámítá orán. 0/34. oldal

21 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK EKVIPOTENCIÁLIS VONALAK KIMÉRÉSE ELEKTROMOS TÉRBEN fezültégforrá (kb. 10 V egyenfezültég pl. darab orba kötött lapoelem) nagy belő ellenálláú fezültégmérő lapo potenciálkád vezetékek négyzetháló papír (milliméterpapír) Elektroztatika, elektromo térerőég, térerőégvonalak Mérjen ki a kádban néhány ekvipotenciáli vonalat, é rajzolja be azokat a négyzetháló papírlapra, a vonalakon tüntee fel a mért fezültég értékét i! A kimért ekvipotenciáli vonalak alapján kézíten vázlato rajzot a tér erővonal-zerkezetéről! A lapo műanyagkád (műanyagtálca) aljára négyzetháló beoztáú papírlapot helyezünk (ha a tál alja átlátzó, a papírt célzerűen a tál alá rögzítjük, ha a tál alja nem átlátzó, a papír a tálba kerül; ebben az eetben az átnedveedő papírt eetenként cerélni kell). A tálban elhelyezzük a pontzerű elektródát úgy, hogy az a négyzethálóra een. Egy máik milliméterpapíron (ezen fogunk dolgozni) be kell jelölni a pontzerű elektróda helyét. Ezután a tálba néhány milliméter magaan capvizet töltünk. Ezt követően az áramkört az ábrán látható módon fezültég alá helyezve, a fezültégmérőhöz kapcolt potenciálvezetéket a két elektródát özekötő középvonal mentén mozgatva le kell olvani a A kíérleti özeállítá é a kapcolái rajz 1/34. oldal fezültégértékeket, é jelölni kell őket azon a milliméterpapíron, amelyiken dolgozunk. Célzerű a középvonal mentén (ahogy a lenti ábrán i látzik) egéz centiméterben mért távolágokra megmérni a fezültég értékét, é jelölni egy grafikonon (é perze a milliméterpapíron, amelyiken dolgozunk). Ezt követően pedig az a dolgunk, hogy minden egye ezzel a módzerrel meghatározott fezültégértékhez ekvipotenciáli vonalakat kereünk. Ezt a legegyzerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy a fezültégmérőhöz kapcolt potenciálvezetéket a kádban mozgatva figyeljük, hogy a fezültég értéke hol lez ugyanakkora, mint amekkora az éppen kereett ekvipotenciáli vonal (vagyi a rajta lévő, középvonalon bejelölt pont) fezültégértéke. (Termézeteen nem kell pontoan ugyanakkorának lenni a fezültégnek, de minél kiebb az eltéré, annál pontoabb lez a rajz.) Két-három ilyen pontot kereünk minden a középvonalon bejelölt pontokhoz tartozó fezültégértékhez, jelöljük a milliméterpapíron (amelyiken dolgozunk); ezek alapján már megrajzolhatóak az ekvipotenciáli vonalak. Ha megrajzoltuk az ekvipotenciáli vonalakat, akkor már megrajzolhatóak a térerőégvonalak. Ezek merőlegeen indulnak ki a pozitív fezültégű elektródából, é merőlegeen záródnak a pontzerű elektródán, illetve az ekvipotenciáli vonalakra i merőlegeek. Termézeteen az általunk elkézített rajz nem lez teljeen ponto, hizen a méré orán itt i fellépnek hibák. Egézen pontoan például lehetetlen kimérni az ekvipotenciáli vonalak helyzetét é a hozzájuk tartozó fezültégeket (már a fezültégmérő belő ellenálláából adódóan em). Emellett nehéz úgy megrajzolni az ekvipotenciáli vonalakat é az erővonalakat, hogy előbbiek koncentrikuak legyenek, utóbbiak pedig minden metzépontban merőlegeek legyenek az erővonalakra.

22 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 A berajzolt ekvipotenciáli vonalak, erővonalak é a jelölt fezültégek (ezek értékeit célzerű feltüntetni az ekvipotenciáli vonalakon i) /34. oldal

23 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK ELEKTROLIT ELEKTROMOS ELLENÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 4 vagy 6 V-o váltakozó fezültégű áramforrá váltóáramú fezültég- é árammérő műzerek vezetékek két, egymától 1 cm távolágban zigetelő távtartók közé rögzített rézlemez elektróda, felő végén banándugó catlakozáal, aló zélén az elektródák közé forraztott zeblámpaizzóval állvány, ami az elektródák befogáát é magaágának változtatáát biztoítja tálca maga vize edény, külő falán centimétere beoztáú kála hideg capvíz meleg capvíz Elektromo áram, váltakozó áram, elektrolízi Adatait foglalja értéktáblázatba, é ábrázolja grafikuan, majd értelmezze a kapott áramerőég mélyég grafikont! Határozza meg, hogyan változik a víz elektromo ellenálláa az elektródák vízbe merülő hozának függvényében! Elfogadva, hogy a folyadékok áramvezetéére i érvénye Ohm törvénye, határozza meg a hideg é a meleg víz fajlago ellenálláát! Értelmezze a két különböző hőmérékletű víz eetén mért adatok különbözőégét! A kíérleti özeállítá látható az ábrán. Elő lépéként célzerű megmérni a két rézlemez távolágát (x), é a lemezek zéleégét (d). Az izzóra fezültéget kell kapcolni, majd áram- é fezültégméréel kell meghatározni az U izzó ellenálláát: R izzó =. (A rézlemez I ellenálláa a zámítáaink orán elhanyagolható az izzó ellenálláához képet, tehát a rézelemezek közé kapcolva i megmérhető az izzó ellenálláa.) Ezután az elektródákat hideg capvizet tartalmazó edénybe kell meríteni, é méréeket végezve meg kell határozni a kapcolá áramfelvételét az elektródák legalább négy különböző mértékű merülée eetén. (Célzerű víz hozzáöntéével változtatni a mélyéget.) Táblázatba kell tehát foglalni az adatokat: minden egye h értékhez fog A kíérleti özeállítá é a kapcolá rajza tartozni egy fezültégérték é egy áramerőég-érték. Ennek a kettőnek a hányadoa adja a h magaágú vízozlop é az izzó együtte ellenálláát. Ezek R Rizzó párhuzamoan kapcolódnak, így: = +. Innen: Rvíz = = =. Így minden h R R izzó R víz 1 1 Rizzó R Rizzó R R Rizzó R Rizzó vízmagaágértékhez tartozik egy R víz érték i. Továbbá minden magaágértékhez kizámítható a víz fajlago ellenálláa i. Mivel d a lemez zéleége, x pedig a két lemez távolága, ezért a vízozlop olyan, mint egy d h kereztmetzetű, x hozúágú ellenállá, a két elektróda közé kapcolva, az izzóval párhuzamoan. Így: R víz d h ρ víz =. A víz fajlago ellenálláának nagyjából ugyanakkorának kellene lennie minden magaágérték x eetében, ám ez nem fog teljeülni. A hideg víz fajlago ellenálláa a zámított értékek átlaga lez. 3/34. oldal

24 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 A mért é a zámított értékek alapján már ábrázolható az áramerőég (I) a mélyég (h) függvényében. Ez egy lineári, emelkedő grafikon lez: minél nagyobb a mélyég, annál nagyobb az áramerőég, mivel nő az vízozlop (vagyi az ellenállá) kereztmetzete, felülete. Tehát a h vízmagaág é az áramerőég között egyene arányoág van. A víz ellenálláát (R víz ) i ábrázolni kell a mélyég (h) függvényében. Ez egy hiperbolazerű, cökkenő tendenciát mutató grafikon lez. Tehát a víz ellenálláa fordítottan arányo a h vízmagaággal. Ezt követően az egéz mérét meg kell imételni meleg víz felhaználáával i. (Ezúttal i célzerű minden mért é zámított értéket táblázatba foglalni.) Tehát a már imert módon kell különböző h értékek eetében mérni a fezültéget é az áramerőéget, é ezekből zámítani az R-t, valamint az R é az R izzó egítégével a víz ellenálláát, h é R v imeretében pedig a víz fajlago ellenálláát. Az itt kapott fajlago ellenálláok átlaga lez a meleg víz fajlago ellenálláa. Az áramerőéget a mélyég függvényében ábrázolva itt i lineárian növekvő grafikont kell kapnunk, a meleg víz ellenálláát a mélyég függvényében ábrázolva pedig itt i hiperbolára emlékeztető, cökkenő tendenciát mutató grafikonnak kell kirajzolódnia. Tehát itt i elmondható, hogy az áramerőég egyeneen, míg az ellenállá fordítottan arányo az elektródák közötti víz magaágával. A meleg víz ellenálláa kiebb lez, mint a hideg vízé. Ennek az az oka, hogy a meleg vízben nagyobb az ionok mozgékonyága, így nagyobb a vezetőképeég i. A méré hibájaként említhető meg az, hogy a víz magaágának leolvaáa nem teljeen ponto, mivel ez nem egyzerű feladat. Ezenkívül nehéz az elektródákat pontoan függőlegeen felállítani; márpedig ha ez nem ikerül, akkor a zámítáaink eredményei cak közelítőleg felelnek meg a valóágnak (ekkor a vízozlop fajlago ellenálláának meghatározáa pontatlan lez). Továbbá már néhány milliméternyi magaágeltéré i jelentő különbéget eredményez a fajlago ellenállában. h (m) U (V) I (A) R (Ω) R v (Ω) ρ víz ( Ω m ) A mért é a zámított értékeket tartalmazó táblázat 4/34. oldal

25 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK AZ ÁRAMFORRÁS PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA 4,5 V-o lapoelem vagy dobozba foglalt áramforrá két banánhüvely-kivezetéel fezültégmérő árammérő 10-0 Ω-o é 4-5 A-rel terhelhető tolóellenállá kapcoló röpzinórok krokodilcipez Egyenáram, generátorok A cúzka helyzetét változtatva legalább négy pontban olvaa le az áram é a kapocfezültég özetartozó értékeit! A méréi adatokat foglalja táblázatba, majd ábrázolja fezültég áramerőég grafikonon! A grafikon alapján határozza meg a telep jellemző adatait! A kíérlet özeállítáát a kapcolái rajz mutatja. Változtatható ellenálláként 10-0 ohmo, 4-5 ampere árammal terhelhető tolóellenállát kell alkalmazni. A tolóellenállá cúzkájának eltoláával az áramkörbe bekötött ellenállá változtatható. Az árammérő műzert az ellenálláal oroan, a fezültégmérőt a teleppel párhuzamoan kapcoljuk. A kapcoló záráa után a műzerek által mutatott értékek a cúzka helyzetétől függenek. A feladat, hogy a cúzka helyzetét változtatva, legalább négy pontban le kell olvani a körben folyó áram é a kapocfezültég özetartozó értékeit. Fonto, hogy a változtatható ellenállá cúzkáját ne toljuk a zélő helyzetekig, illetve hogy az árammérőt a legnagyobb méréhatáron haználjuk. A kapcolót pedig cak a méréek idejére zárjuk, hogy az ellenállá felelegeen ne fogyaza a telep energiáját. Az értékpárokat célzerű táblázatba foglalni. Ezután az áramerőég függvényében ábrázolni kell a kapocfezültéget. Egy lineárian cökkenő grafikont kell eredményül kapnunk. Ennek oka az, hogy a kapocfezültég akkor egyezik meg a generátor ürejárái A kapcolá rajza fezültégével (forráfezültégével U 0 ), amikor a körben nem folyik áram, tehát a körben zakadá van. (Ennek a forráfezültégnek az értékét célzerű lemérni.) Az áramerőég pedig akkor maximáli, amikor az ellenállá helyén rövidzár van (vagyi az ellenállá értéke kb. zéru). Felírható, hogy U 0 = I R + I Rb, ahol R az ellenállá értéke. Minél nagyobb az R ellenállá, annál nagyobb fezültég jut rá, é annál kiebb az I áramerőég. A mért adatok alapján meghatározhatóak a telep adatai. Az ürejárái fezültéget méréel célzerű meghatározni (pl. a kapcoló nyitott állapotában), a maximáli áram pedig az ellenállá rövidre záráakor mérhető (I max ). Ekkor cak a belő ellenálláon folyik áram, é ott jelenik meg a forráfezültég. Ebből a két adatból kizámítható a belő ellenállá U 0 értéke: R b =. I max A méré pontoágát rontja a mérőműzerek belő ellenálláa é a vezetékek ellenálláa i. Szerencére ezek nem befolyáolják zámottevően a kapott méréi eredményeinket. 5/34. oldal

26 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK FÉLVEZETŐ (TERMISZTOR) ELLENÁLLÁSÁNAK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE termiztor ellenállámérő üzemmódba kapcolható univerzáli mérőműzer főzőpohár hideg capvíz tartóedényben forró víz termozban kiebb pohár a víz adagoláához nagyobb vízgyűjtő edény folyadéko ikolai bothőmérő milliméterpapír Egyenáram, termiztorok A méréi adatok alapján ábrázolja grafikonon a termiztor ellenálláának hőmérékletfüggéét! A kapott ellenállá hőméréklet karakteriztikát tekinte a termiztor-hőmérő kalibráció grafikonjának! A termiztort két ujja közé zorítva határozza meg a tethőmérékletét! Becülje meg, mekkora lenne a termiztor-hőmérő ellenálláának értéke olvadó jégben! A termozból forró vizet kell a főzőpohárba tölteni (félig), é bele kell helyezni a hőmérőt. Ezután catlakoztatni kell a termiztort az ellenállámérő műzerhez, majd a termiztort vízbe kell meríteni. Ha a hőmérő megállapodott, é a termiztor ellenálláának értéke em változik, akkor le kell olvani a műzereket, é fel kell jegyezni a hőmérékletet é a hozzá tartozó ellenálláértéket. (Célzerű táblázatba foglalni az adatokat.) Ezt követően fokozatoan változtatni kell a víz hőmérékletét. Ehhez a meleg víz egy rézét ki kell önteni a pohárból, é hideg capvízzel kell pótolni. Özekeveré után meg kell várni, amíg a hőmérő é az ellenállámérő által mutatott érték tabilizálódik. Ha ez megtörtént, akkor fel kell jegyezni a hőmérékletet é a hozzá tartozó ellenálláértéket. Ezzel a módzerrel változtatva a hőmérékletet (tehát fokozatoan hűtve a vizet), legalább 5-6 különböző hőmérékletű pontban le kell mérni a termiztor ellenálláát. Ezután az ellenállát ábrázolni kell a hőméréklet függvényében. A grafikon haonlítani fog egy hiperbola képére, amennyiben az általunk haznált termiztor A termiztor, amely hőmérékletmérére i haználható úgynevezett NTK (negatív hőmérékleti koefficien) típuú termiztor (ezeknek az ellenálláa a hőméréklet növekedéével cökken). A grafikon ábrázoláa után két ujjunk közé kell fogni a termiztort, é figyelni kell a termiztorhoz kapcolt ellenállámérő által jelzett ellenálláértéket. Ebből az ellenálláértékből kell következtetni a tethőmérékletünkre. A grafikon függőlege tengelyén megkereük azt a pontot, ahol a jelzett ellenálláérték található, é megkereük a hozzá tartozó hőmérékletet. Az olvadó jég hőmérékletéhez tartozó ellenállá értékét zerkeztéel a karakteriztika felfelé történő meghozabbítáával lehet nagyágrendre kb. helyeen meghatározni a félvezető anyagból kézült, hőmérékletmérére zolgáló ezközünkkel., aminek a működée azon alapul, hogy a félvezetők ellenálláa a hőméréklet növekedéével gyoran cökken. Méréi hiba adódhat az ellenállámérő pontatlanágából é a hőmérékletméré hibájából (nehéz megállapítani, hogy mikor alakul ki a hőmérékleti egyenúly). A tethőméréklet meghatározáa pedig a grafikon pontatlanága miatt nem lez teljeen ponto. 6/34. oldal

27 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK HAGYOMÁNYOS IZZÓLÁMPA ÉS ENERGIATAKARÉKOS KOMPAKT LÁMPA RELATÍV FÉNYTELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA imert névlege teljeítményű, hálózati izzólámpa é kompaktlámpa (a lámpák gömb alakú opál-burájúak) álló foglalatban földelt, biztonági dugazú catlakozáal, kapcolóval ellátott hálózati biztonági eloztó aljzat zírfolto fotométer mérőzalag Fényteljeítmény, fényerőég, megvilágítá, elektromo teljeítmény Mérje meg abban a helyzetben az ernyő távolágát mindkét lámpától, amikor a zírfolt egyik oldalról nézve em világoabb vagy ötétebb, mint a fotométer többi réze; majd a lámpák névlege teljeítményét alapul véve határozza meg a relatív fényteljeítmények arányát! A fényerőég méréére zolgáló ezköz a fotométer. Két fényforrá fényerőégének özehaonlítáa alapján működik. A legegyzerűbb a zírfolto fotométer (az úgynevezett Bunen-féle fotométer). Lényege egy fehér papírernyő, közepén egy kör alakú zírfolttal. Ha ezt cak az egyik oldaláról világítjuk meg, a zírfolt a fényforrá oldaláról ötétebbnek, a máik oldalról világoabbnak tűnik a papír többi rézéhez képet, ugyani a zírfolt több fényt enged át é keveebbet ver viza, mint a papír többi réze. Ha az ernyőt két oldalról egyzerre világítjuk meg az imert, illetve az imeretlen erőégű fényforráal, a zírfolt annál jobban beleolvad a környezetébe, minél kevébé tér el a két oldalról a megvilágítá értéke. A feladatunk tehát az, hogy a két fényforrá között megkereük azt a helyzetét az ernyőnek, amikor mindkét oldalról nézve a zírfolt eltűnik. A két lámpát tehát egymáal zemben, kb. 1 méter távolágban kell elhelyezni, majd a két lámpa közé, a lámpákat özekötő egyenere merőlegeen kell pozícionálni a zírfolto papírernyőt. Az özeállítát az ábra mutatja. A fényerőég (jele: I) az 1 zteradián térzögben 1 máodperc alatt kiugárzott energia. Máképpen: a fényerőég az 1 alatt egy 1 m ugarú gömb 1 m -nyi felületén átáramló energia. Mértékegyége a kandela (cd). A fényáram vagy fényteljeítmény (jele: Φ) az 1 alatt a telje térbe kiugárzott energia, vagyi a 4 π térzögben egy máodperc alatt kiugárzott energia. Kizámítáa: Φ = I 4π. A megvilágítá (E) az egyégnyi idő alatt egyégnyi felületre kiugárzott cd Φ 4π I I energiát jelenti. Mértékegyége:. Számítáa: E = = =. m A 4π r r A relatív fényteljeítmény nem má, mint a fényteljeítmény é az elektromo teljeítmény aránya. A feladat a két fényforrá relatív fényteljeítményének özehaonlítáa. Az ernyőnek abban a helyzetében, amikor mindkét oldalról nézve a zírfolt eltűnik, mindkét oldalról azono nagyágú energia érkezik a zírfoltra. Tehát az E értéke mindkét izzó eetében megegyezik. Mivel Φ = I 4π = E r 4π, ezért a relatív fényteljeítmények aránya: Φ P hagyományo hagyományo Φ P kompakt kompakt Φ = Φ hagyományo kompakt P P kompakt hagyományo E r = E r hagyományo kompakt P P kompakt hagyományo r = r kompakt 7/34. oldal hagyományo Az özeállítá ábrája P P kompakt hagyományo. Mivel mind a hagyományo izzólámpa, mind a kompaktlámpa névlege teljeítménye imert, ezért már cak az izzóktól való távolágokat kell meghatározni abban a helyzetben, amikor mindkét oldalról nézve a zírfolt eltűnik. A mérőzalag egítégével tehetjük

Szekszárdi I Béla Gimnázium Emelt szintű szóbeli vizsgaközpont. Eltérések az OH honlapján közzétettektől

Szekszárdi I Béla Gimnázium Emelt szintű szóbeli vizsgaközpont. Eltérések az OH honlapján közzétettektől Szekszárdi I Béla Gimnázium Emelt szintű szóbeli vizsgaközpont Eltérések az OH honlapján közzétettektől az emelt szintű fizika szóbeli érettségi mérési feladataihoz a kísérleti elrendezésekben, a mérési

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

1. Súlymérés. Eszközjegyzék: Mikola-cső mm beosztással digitális mérleg ékek A/4 lapok ismeretlen súlyú test (kő) Mikola-cső.

1. Súlymérés. Eszközjegyzék: Mikola-cső mm beosztással digitális mérleg ékek A/4 lapok ismeretlen súlyú test (kő) Mikola-cső. 1. Súlymérés Mikola-cső mm beosztással digitális mérleg ékek A/4 lapok ismeretlen súlyú test (kő) Mikola-cső ék digitális mérleg ismeretlen súlyú test (kő) A4-es papírlapok 2. A rugóra függesztett test

Részletesebben

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei Emelt szintű fizika érettségi kísérletei Tisztelt Vizsgázók! A 2019 tavaszi emelt szintű fizika érettségi kísérleti eszközeinek listája és bemutatása az alábbi dokumentumban található meg. A kísérletek

Részletesebben

Az emelt szintű fizika szóbeli vizsga méréseihez használható eszközök

Az emelt szintű fizika szóbeli vizsga méréseihez használható eszközök Az emelt szintű fizika szóbeli vizsga méréseihez használható eszközök 1. Súlymérés Szükséges eszközök: farúd centiméter beosztású skálával, rugós erőmérő, akasztózsineggel ellátott ismeretlen súlyú kődarab,

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

MÉRÉSI FELADATOK ESZKÖZLISTÁI EMELT SZINT ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓISKOLA. 1. Súlymérés

MÉRÉSI FELADATOK ESZKÖZLISTÁI EMELT SZINT ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓISKOLA. 1. Súlymérés MÉRÉSI FELADATOK ESZKÖZLISTÁI EMELT SZINT ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓISKOLA 2018 1. Súlymérés Eszközlista: 2 db Bunsen-állvány dióval és keresztrúddal; farúd centiméterskálával; rugós erőmérő; akasztózsineggel

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata

2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata 1. Súlymérés 1 méter hosszú farúd centiméter beosztású skálával; rugós erőmérő; akasztózsineggel ellátott, ismeretlen súlyú test (a test súlya kevéssel meghaladja a rendelkezésre álló erőmérő méréshatárát);

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Az emelt szintű fizika érettségi mérési feladataihoz tartozó eszközök listája és fényképei. 1. Súlymérés

Az emelt szintű fizika érettségi mérési feladataihoz tartozó eszközök listája és fényképei. 1. Súlymérés Az emelt szintű fizika érettségi mérési feladataihoz tartozó eszközök listája és fényképei 1. Súlymérés 1 métert kicsit valmivel meghaladó farúd, milliméter beosztású skálával mérleg akasztóval ellátott,

Részletesebben

Az emelt szintű fizika érettségi mérési feladatainak eszközlistája és fényképei

Az emelt szintű fizika érettségi mérési feladatainak eszközlistája és fényképei Az emelt szintű fizika érettségi mérési feladatainak eszközlistája és fényképei 2017 1 1. Súlymérés 1 métert kicsit meghaladó hosszú farúd, centiméter beosztású skála (a rúd súlya a mérendő test súlyával

Részletesebben

A fizika emelt szintű szóbeli érettségi vizsgán használt eszközök listája és fényképei 2018

A fizika emelt szintű szóbeli érettségi vizsgán használt eszközök listája és fényképei 2018 A fizika emelt szintű szóbeli érettségi vizsgán használt eszközök listája és fényképei 2018 Vizsgahelyszín: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely Bolyai u. 11. Mérési feladatok:

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

EMELT SZINTŰ FIZIKA ÉRETTSÉGI SZÓBELI MÉRÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA 2017.

EMELT SZINTŰ FIZIKA ÉRETTSÉGI SZÓBELI MÉRÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA 2017. EMELT SZINTŰ FIZIKA ÉRETTSÉGI SZÓBELI MÉRÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA 2017. 1. Súlymérés digitális mérleg fa rúd milliméteres skálával műanyag doboz alátámasztásnak két különböző magasságú háromszög keresztmetszetű

Részletesebben

1. Súlymérés. Szükséges eszközök:

1. Súlymérés. Szükséges eszközök: 1. Súlymérés Centiméterskálával ellátott léc Ék a kitámasztáshoz Mérendő súlyú kődarab akasztó zsinegre kötve Rugós erőmérő Mérőszalag Bunsen-állvány dióval, a dióba befogható rúd 2. A rugóra függesztett

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Az emelt szintű fizika szóbeli kísérleteihez használható eszközök fényképei május

Az emelt szintű fizika szóbeli kísérleteihez használható eszközök fényképei május Az emelt szintű fizika szóbeli kísérleteihez használható eszközök fényképei 2018. május 1. Súlymérés Az 1 métert kicsit meghaladó hosszú farúd, centiméter beosztású skálával (a rúd súlya a mérendő test

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel!

Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel! 1. tétel. Egyenes vonalú mozgások Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel! Mi okozhat mérési hibát? Eszközök:

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak Érettségi témakörök fizikából -2016 őszi vizsgaidőszak 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás Mikola-cső segítségével igazolja, hogy a buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Két különböző hajlásszög

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében: 1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár

Hőátviteli műveletek példatár Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert 05. zeptember 0. . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól

Részletesebben

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017. A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017. 1. Kísérlet: Feladat: A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. Eszközszükséglet: Bunsen állvány lombik fogóval 50 g-os vasból készült súlyok fonál mérőszalag,

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

A fizika középszintű érettségi mérési feladatai és a hozzá tartózó eszközlisták május

A fizika középszintű érettségi mérési feladatai és a hozzá tartózó eszközlisták május A fizika középszintű érettségi mérési feladatai és a hozzá tartózó eszközlisták. 2016 május 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata. Kísérlet: Bizonyítsa méréssel, hogy a ferdére állított Mikola

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Minden tétel kötelező Hivatalból 10 pont jár Munkaidő 3 óra I Az alábbi kérdésekre

Részletesebben

2. Játékmotor teljesítményének és hatásfokának vizsgálata. 4. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn - Galilei történelmi kísérlete

2. Játékmotor teljesítményének és hatásfokának vizsgálata. 4. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn - Galilei történelmi kísérlete A mérési feladatok felsorolása 1. Súlymérés 2. Játékmotor teljesítményének és hatásfokának vizsgálata 3. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata 4. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn

Részletesebben

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva),

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva), Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a kb. 30 -os szögben álló csőben! Az alábbi feladatok közül válasszon egyet! a) Igazolja, hogy

Részletesebben

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a kb. 30 -os szögben álló csőben! Az alábbi feladatok közül válasszon egyet! a) Igazolja, hogy

Részletesebben

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István FIZIKA Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István Hőtágulás, kalorimetria, Halmazállapot változások fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szi.hu Lineáris (vonalmenti) hőtágulás L L L 1 t L L0 t L 0 0

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

Fizika minta feladatsor

Fizika minta feladatsor Fizika minta feladatsor 10. évf. vizsgára 1. A test egyenes vonalúan egyenletesen mozog, ha A) a testre ható összes erő eredője nullával egyenlő B) a testre állandó értékű erő hat C) a testre erő hat,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória 1. kategória 1.D.1. A villamosiparban a repülő drónok nagyon hasznosak, például üzemzavar esetén gyorsan és hatékonyan tudják felderíteni, hogy hol van probléma. Egy ilyen hibakereső drón felszállás után,

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei - 2019 1. Egyenes vonalú mozgások- Mikola-csöves mérés Szükséges eszközök: Mikola-cső; dönthető állvány; befogó; stopperóra; mérőszalag.

Részletesebben

Szilárd testek rugalmassága

Szilárd testek rugalmassága Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)

Részletesebben

A mérések és kísérletek felsorolása

A mérések és kísérletek felsorolása A mérések és kísérletek felsorolása 1. Egyenes vonalú mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel. 2. Pontszerű és merev test egyensúlya Súlymérés. 3. Munka, energia, teljesítmény

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások I. tétel Egyenes vonalú mozgások Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások Mikola-cső; dönthető állvány; befogó; stopperóra; mérőszalag. II. tétel A dinamika alaptörvényei Kísérlet: Newton törvényei Két egyforma,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

1. Newton-törvényei. Az OH által ajánlott mérés

1. Newton-törvényei. Az OH által ajánlott mérés 1. Newton-törvényei Kísérlet: Feladat: A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével tanulmányozza a rugalmas ütközés jelenségét! Az OH által ajánlott mérés Szükséges eszközök:

Részletesebben

FIZIKA MUNKAFÜZET EME LT SZI NT

FIZIKA MUNKAFÜZET EME LT SZI NT FIZIKA MUNKAFÜZET EME LT SZI NT Készült a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

Mechanika - Versenyfeladatok

Mechanika - Versenyfeladatok Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok I. Szóbeli témakörök: A szóbeli vizsgán a jelöltnek 20 tételből kell húznia egyet. A tételek tartalmi arányai a témakörökön

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

(2006. október) Megoldás:

(2006. október) Megoldás: 1. Állandó hőmérsékleten vízgőzt nyomunk össze. Egy adott ponton az edény alján víz kezd összegyűlni. A gőz nyomását az alábbi táblázat mutatja a térfogat függvényében. a)ábrázolja nyomás-térfogat grafikonon

Részletesebben

Newton törvények, lendület, sűrűség

Newton törvények, lendület, sűrűség Newton törvények, lendület, sűrűség Newton I. törvénye: Minden tárgy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben